SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie)

3.7.2008 - (KOM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

Postup : 2006/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0290/2008
Predkladané texty :
A6-0290/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie)

(KOM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0111),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0127/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0290/2008),

A. keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE  

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

V Bruseli dňa 27. 4. 2008

                                                       STANOVISKO

                                            PRE   EURÓPSKY PARLAMENT

          RADU

          KOMISIU

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

[KOM(2008)111 v konečnom znení z 29. 2. 2008 – 2006/0214(COD)]

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, sa dňa 3. apríla 2008 uskutočnila schôdza konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorá bola okrem iného venovaná preskúmaniu uvedeného návrhu predloženého Komisiou.

Po preskúmaní[1] návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely kodifikácie smernice Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že v prílohe III časť B by sa dátum 5. decembra 1998 mal nahradiť dátumom 4. decembra 1998.

Na základe preskúmania návrhu dospela konzultačná pracovná skupina právnych služieb k jednomyseľnému záveru, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia bez podstatnej zmeny právnych aktov, ktoré sú jej predmetom.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           vedúci právnej služby

    vedúci právneho servisu   úradujúca generálna riaditeľka

  • [1]  Skupina mala k dispozícii 22 jazykových verzií návrhu a vychádzala z francúzskej jazykovej verzie, ktorá bola originálnou jazykovou verziou pracovného dokumentu.

POSTUP

Názov

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0111 – C6-0127/2008 – COM(2006)0652 – C6-0378/2006 – 2006/0214(COD)

Dátum predloženia v EP

3.11.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.3.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Dátum prijatia

26.6.2008