ZPRÁVA o revidovaném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

3. 7. 2008 - (KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Dan Jørgensen

Postup : 2005/0283(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0291/2008
Předložené texty :
A6-0291/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o revidovaném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na revidovaný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0817),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0008/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0291/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Energetická politika pro Evropu“ navrhla, aby EU přijala závazek dosáhnout do roku 2020 alespoň 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. Byly navrženy závazné cíle dalšího zlepšování energetické účinnosti o 20%, dosažení 20% podílu obnovitelné energie a 10% podílu biopaliv na trhu s pohonnými hmotami ve Společenství do roku 2020, mimo jiné za účelem zvýšení bezpečnosti dodávek energie prostřednictvím diverzifikace skladby pohonných hmot.

(4) Komise ve svém sdělení „Energetická politika pro Evropu“ navrhla, aby EU přijala závazek dosáhnout do roku 2020 alespoň 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. Byly navrženy závazné cíle dalšího zlepšování energetické účinnosti o 20%, dosažení 20% podílu obnovitelné energie a 10% podílu udržitelně vyráběných a úředně schválených biopaliv na trhu s pohonnými hmotami ve Společenství do roku 2020, mimo jiné za účelem zvýšení bezpečnosti dodávek energie prostřednictvím diverzifikace skladby pohonných hmot.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Skupina na vysoké úrovni CARS 21 ve své zprávě ze dne 12. prosince 2005 vyjádřila podporu iniciativě Komise, jejímž cílem je podpora čistých a energeticky účinných vozidel, přičemž však stanovila podmínku, že se použije technologicky neutrální přístup založený na výkonnosti.

(9) Skupina na vysoké úrovni CARS 21 ve své zprávě ze dne 12. prosince 2005 vyjádřila podporu iniciativě Komise, jejímž cílem je podpora čistých a energeticky účinných vozidel, přičemž však stanovila podmínku, že se použije technologicky neutrální integrovaný přístup založený na výkonnosti, zahrnující výrobce vozidel, dodavatele ropy či paliv, opravny, zákazníky či řidiče a veřejné orgány.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Cílem této směrnice je povzbudit trh čistých a energeticky účinných vozidel a zejména – jelikož by to mělo zásadní environmentální dopady – ovlivnit trh se standardními vozidly vyráběnými ve větším množství, jako jsou osobní automobily, autobusy, autokary a nákladní automobily. Jejím cílem tedy není ovlivňovat rozhodování o veřejných nákupech vozidel poskytujících pohotovostní služby nebo jiných specializovaných vozidel.

Odůvodnění

Pohotovostní vozidla a jiná specializovaná vozidla jsou nákladná a jsou vyráběna v malých množstvích, což znamená, že nejsou účinnými faktory ovlivňujícími trh.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Členské státy by měly vnitrostátní, regionální nebo místní veřejné zadavatele a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění uděleného veřejnými orgány, informovat o pravidlech týkajících se veřejných zakázek na nákup čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe připravit na pořízení daných vozidel, neboť ekologická kritéria pro přidělení zakázky budou nová a budou doplňovat ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by mohlo vést k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů a ekonomice založené na energii z obnovitelných zdrojů a také k vytvoření infrastruktury nezbytné pro dodávky všech druhů paliva uvedených v příloze. Společnosti by měly být vybízeny k prosazování konkurenčních cen, aby nebyl trh s ekologickými vozidly znevýhodňován cenovým rozdílem mezi čistými a energeticky účinnými vozidly a tradičními vozidly.

 

Odůvodnění

Aby bylo možné těžit z úspor z rozsahu, měla by se čistá vozidla prodávat za konkurenční ceny, k jejichž dosažení je zapotřebí rovněž úsilí průmyslového sektoru.

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Širší uplatnění určitých technologií, jako jsou vozidla poháněná vodíkem, zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo stlačeným zemním plynem (CNG), může znamenat vysoké počáteční investiční náklady spojené mimo jiné s infrastrukturou, a Komise by proto měla zvážit, jakým způsobem by mohla být stanovena a uplatňována transparentní a nediskriminační pravidla pro podporu těchto investic ze strany státu a Společenství, aby to bylo ku prospěchu životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Tato směrnice řeší potřebu poskytovat dodatečnou podporu veřejným orgánům prostřednictvím finančních pobídek a pobídek týkajících se informovanosti a vzdělávání.

Odůvodnění

Veřejné orgány potřebují dodatečnou podporu, financování a další pobídky pro zavádění upřednostňovaných čistých alternativ. Měla by se vydat doporučení do budoucna, aby úředníci odpovědní za veřejné zakázky měli lepší povědomí o celkovém posuzovaném výkonu, účinnosti, dostupnosti a snadnosti používání různých druhů vozidel/paliv. Napomohlo by to předcházení plýtvání s omezenými zdroji a veřejnými penězi a manažerům odpovědným za veřejné zakázky by to umožnilo činit informovanější výběr ohledně nových automobilových technologií.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) V okamžiku vstupu této směrnice v platnost bude podle posouzení dopadu provedeného Komisí odpovídat nejlepší alternativě na trhu z hlediska celkových nákladů za dobu životnosti, včetně vnějších nákladů, 50 % zakoupených vozidel.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Při plnění požadavku zohlednit energetický a environmentální dopad stanovením technických specifikací mohou veřejní zadavatelé, zadavatelé a provozovatelé stanovovat vyšší specifikace energetického a ekologického výkonu, než jaký je stanoven legislativou EU, a zvážit přitom například budoucí normy EURO.

Odůvodnění

Návrh směrnice obsahuje nesrovnalosti mezi současnou a budoucí legislativou (EURO VI), např. ve vztahu k určení počtu kilometrů. Příslušné orgány by proto měly mít možnost vzít v úvahu stávající a budoucí evropské normy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Povinné uplatnění kritérií pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinnější vozidla nebrání stanovení dalších důležitých kritérií pro přidělení zakázky. Nebrání to ani výběru dodatečně vybavených vozidel modernizovaných na ekologický výkon.

vypouští se

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že vedle kritérií stanovených v této směrnici mohou být používána i jiná kritéria a metody. Proto je tento bod odůvodnění změněn a vložen mezi hlavní ustanovení směrnice jako nový článek následující po článku 4.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Měly by být uplatněny minimální prahové hodnoty stanovené ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že je třeba, aby byly uplatněny minimální prahové hodnoty stanovené ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Na menší zakázky by se měla vztahovat výjimka, aby byla zajištěna uplatnitelnost právní úpravy v praxi.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Energetická a environmentální kritéria pro přidělení zakázky by měla být mezi kritérii, která berou v úvahu veřejní zadavatelé a zadavatelé při rozhodování ohledně pořizování čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Tato směrnice nepodává vyčerpávající seznam kritérií, která mohou místní orgány nebo subjekty použít pro pořízení čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Různá města, která se chtějí označovat za ekologicky uvědomělá, by měla být v tomto směru podporována a měly by jim být poskytovány příležitosti tím, že budou na internetu transparentně a systematicky zveřejňovány informace, výpočty, rozhodnutí a porovnání s určenými standardy týkajícími se zadávání veřejných zakázek podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b) Státní podpora určená na pořízení silničních vozidel včetně dodatečné montáže motorů či náhradních dílů na vozidla, kterým je vydáno osvědčení typu, by měla být povolována v souladu s právní úpravou Společenství. Tuto státní podporu lze odůvodnit obecným zájmem Společenství, zejména cílem udržitelné městské mobility.

Odůvodnění

Státní podpora určená na pořízení silničních vozidel by měla splňovat právní úpravu Společenství.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Členské státy a Komise by měly nadále podporovat iniciativy pro městskou dopravu, jako je program „CIty–VITAlity–Sustainability“ (město–vitalita–udržitelnost, CIVITAS) a program Inteligentní energie pro Evropu.

Odůvodnění

Iniciativy EU, jako je program CIVITAS a program Inteligentní energie pro Evropu, se osvědčily jako velmi úspěšné při podpoře čistých a energeticky účinných vozidel, a měly by proto být i nadále podporovány.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Členské státy a Komise by při následném strategickém hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícím se národních strategických referenčních rámců a národních a regionálních operačních programů definovaných v nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19991 měly zohlednit způsobilost městské mobility k finanční pomoci a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Vzhledem k výsledkům, jichž bylo dosaženo prostřednictvím programů CIVITAS a Inteligentní energie pro Evropu, by měly členské státy a Komise tyto iniciativy podporovat i nadále.

 

___________

1 Úř. věst L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odůvodnění

Zelená kniha o městské mobilitě byla projednávána až do 15. března a mnoho členských států tyto otázky ve svých stávajících národních operačních programech nezohlednilo. Prospěšné iniciativy, které již fungují a napomáhají při informování a odborné přípravě místních nebo ústředních orgánů, je třeba podporovat a zachovat.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1 by členské státy měly ve vlastním zájmu i v zájmu Společenství sestavit a zveřejnit vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a souvisejícími prováděcími opatřeními.

 

___________

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odůvodnění

Cílem je zvýšit transparentnost při provádění předpisů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d) Členské státy by měly zapojit obce a regiony do dalšího úsilí o provedení, dodržování a hodnocení ustanovení této směrnice.

Odůvodnění

Zapojení na všech úrovních řízení je nezbytné k lepšímu provedení předpisů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19e) Přednost by měla dostat vozidla využívající alternativní paliva, která vedou k čisté silniční dopravě a podstatnému zlepšení kvality ovzduší. Komise a členské státy by tudíž měly podporovat vývoj motorových vozidel na vodíkový pohon.

Odůvodnění

Jedná se o příležitost, jak podpořit čisté druhy energie, jako je vodík. Je nezbytné, abychom podpořili rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19f) Členské státy a Komise by se měly zaměřit na podporu vodíku jako paliva budoucnosti. Vodík je čistým způsobem pohonu vozidel a jeho využití by mělo přispět k vytvoření hospodářství bez znečišťování, neboť z výfuků vozidel poháněných vodíkem neunikají znečišťující látky na bázi uhlíku, ani emise skleníkových plynů.

Odůvodnění

Jedná se o příležitost, jak podpořit čisté energie, jako je vodík. Je nezbytné, abychom podpořili rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět úpravy

Předmět a cíl

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritérií pro nákup silničních vozidel veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla.

Tato směrnice má za cíl podporovat a stimulovat trh s energeticky účinnými vozidly šetrnými k životnímu prostředí tím, že jako aktivního nástroje k tomuto účelu využije zadávání veřejných zakázek, při kterém budou zohledňovány skutečné provozní náklady za dobu životnosti včetně environmentálních nákladů. Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritérií pro nákup nových silničních vozidel, včetně dodatečné montáže motorů či náhradních dílů do těchto vozidel, veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány.

 

Cílem této směrnice je zajistit poptávku po čistých a energeticky účinných silničních vozidlech na úrovni, která bude dostatečně vysoká na to, aby podnítila výrobce a odvětví k investicím do vozidel s nízkými náklady, pokud jde o spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek, a k dalšímu vývoji takových vozidel.

 

Tato směrnice se nevztahuje na dodatečnou montáž motorů a náhradních dílů do silničních vozidel, která překročila 75 % celkového počtu kilometrů.

 

Aniž by byla dotčena použitelná ustanovení, zejména právní předpisy Společenství o státních podporách a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/701, mohou členské státy podpořit zakázku na čistá a energeticky účinná silniční vozidla nebo jejich nákup, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů do těchto vozidel, pokud nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů najetých za dobu životnosti.

 

1 Úř. věst. L 291, 9.11.2007, s. 25

Odůvodnění

Do působnosti směrnice by měla být zahrnuta dodatečná montáž motorů či náhradních dílů do silničních vozidel, kterým je vydáno osvědčení typu. Zvláštní vozidla ve veřejné dopravě, jako jsou vozidla pro údržbu nadzemního vedení, jsou pořizována ve velmi malém počtu a vyráběna jednotlivě. Tato vozidla by měla být z působnosti směrnice vyjmuta, neboť se jízdní cykly těchto vozidel značně liší, a proto harmonizovaný výpočet jejich spotřeby energie a vypouštěných emisí není možný. Tato výjimka by snížila náklady na kontrolu provedení a uplatňování směrnice. Působnost směrnice by měla zahrnout silniční vozidla kategorií M a N, kterým bylo vydáno osvědčení typu, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů. Motory a náhradní díly by měly být montovány do vozidel, která nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů, a to s cílem podpořit obnovu starého nebo znečišťujícího vozového parku a inovaci a zajistit, aby mělo navrhované opatření prospěšné účinky. Státní podpora určená na pořízení silničních vozidel by měla splňovat právní úpravu Společenství.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Z působnosti této směrnice jsou vyjmuty tyto druhy vozidel:

 

– vozidla zajišťující pohotovostní služby, jako jsou ambulance, vozidla pro převoz orgánů k transplantaci nebo pro převoz krve, hasičská a záchranná vozidla a vozidla civilní ochrany;

 

– vozidla, která jsou využívána orgány/provozovateli k podpoře provozu a údržbě infrastruktury místní veřejné dopravy;

 

– vysoce specializovaná vozidla vyráběná v malých množstvích.

Odůvodnění

Rozsah působnosti směrnice je nutné vyjasnit. Pohotovostní vozidla a jiná specializovaná vozidla jsou nákladná a jsou vyráběna v malých množstvích, což znamená, že nejsou účinnými faktory ovlivňujícími trh. Zvláštní vozidla ve veřejné dopravě, jako jsou vozidla pro údržbu nadzemního vedení, jsou pořizována ve velmi malém počtu a vyráběna jednotlivě. Tato vozidla by měla být z působnosti směrnice vyjmuta, neboť se jízdní cykly těchto vozidel značně liší, a proto harmonizovaný výpočet jejich spotřeby energie a vypouštěných emisí není možný. Tato výjimka by snížila náklady na kontrolu provedení a uplatňování směrnice.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli uplatní náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritéria pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli uplatní náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla spolu s dalšími kritérii pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je šetrná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 2 ‑ odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech veřejných zakázek na silniční vozidla zadávaných veřejnými zadavateli či zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuty jako kritéria pro přidělení zakázky náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2010 byly v rámci všech veřejných zakázek na silniční vozidla zadávaných veřejnými zadavateli či zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuty mezi kritéria pro přidělení zakázky náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je šetrná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech nákupů silničních vozidel určených pro poskytování služeb veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány zahrnuty jako kritéria náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2010 byly v rámci všech nákupů silničních vozidel určených pro poskytování služeb veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány zahrnuty mezi kritéria náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je šetrná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Místní, regionální a státní orgány, u nichž tvoří podíl získaných čistých a energeticky účinných vozidel nejméně 75 % ročního objemu příslušných zakázek, mohou používat označení „čistá a energeticky účinná městská silniční doprava“. Jednotnou podobu tohoto označení určuje Komise.

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh zpravodaje, avšak doporučuje, aby bylo označování omezeno na veřejné orgány, které nakupují převážnou většinu vozidel na základě jejich ekologického dopadu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Výrobci silničních vozidel, na které se vztahuje tato směrnice, musí poskytovat orientační údaje o spotřebě energie po celou dobu životnosti a o emisích CO2 a emisích znečišťujících látek těchto vozidel v okamžiku, kdy jsou nabízena k prodeji.

Odůvodnění

Výrobci silničních vozidel mají nejlepší postavení v pořizovacím/nákupním cyklu silničních vozidel pro poskytování orientačních údajů o spotřebě energie po celou dobu životnosti, emisích CO2 a emisích znečišťujících látek svých vozidel v okamžiku, kdy jsou nabízena k prodeji. Tento precedens „ekoznaček“ již byl v právních předpisech EU stanoven.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Členské státy mohou v zájmu zlepšení ekologické bilance používat přísnější kritéria pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinná vozidla, zvolit dodatečně vybavená vozidla nebo přistoupit k modernizaci stávajících vozidel např. montáží filtrů na pevné částice, systémů „stop and start“ nebo přebudováním motorů na méně znečišťující paliva.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje s ohledem na zásadu subsidiarity na bod odůvodnění 16 a rozšiřuje ho.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Energetické a environmentální náklady jako kritéria pro přidělení zakázky na vozidla

Veřejné zakázky na čistá a energeticky účinná vozidla

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice se peněžní hodnota a výpočet nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek spojené s provozem vozidel, která jsou předmětem veřejné zakázky, za dobu jejich provozní životnosti stanoví podle metodiky uvedené pod písmeny a), b) a c).

1. Pro účely této směrnice se peněžní hodnota a výpočet nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek spojené s provozem nových vozidel, která jsou předmětem veřejné zakázky, za dobu jejich provozní životnosti stanoví podle metodiky uvedené pod písmeny a), b) a c).

Odůvodnění

Obce jsou v mnoha oblastech odkázány na nákup ojetých vozidel.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– spotřeba paliva na kilometr v případě vozidla podle odstavce 2 tohoto článku se převede na spotřebu energie na kilometr s použitím převodních faktorů stanovených v tabulce 1 uvádějící energetický obsah různých paliv, připojené v příloze;

– spotřeba paliva na kilometr v případě vozidla podle odstavce 2 tohoto článku se vypočte v jednotkách spotřeby energie na kilometr, ať už je uváděna přímo, jako je tomu v případě elektrických vozidel, či nikoliv. V případech, kdy je spotřeba paliva udávána v jiných jednotkách, budou tyto jednotky převedeny na spotřebu energie na kilometr s použitím převodních faktorů stanovených v tabulce 1 uvádějící energetický obsah různých paliv, připojené v příloze;

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– používá se jediná peněžní hodnota na jednotku energie. Tato hodnota odpovídá nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty před zdaněním, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely dopravy;

– používá se jediná peněžní hodnota na jednotku energie. Tato hodnota odpovídá nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely dopravy, a zahrnuje daň, pokud není orgán podle vnitrostátních právních předpisů osvobozen od daně z pohonných hmot;

Odůvodnění

Většina veřejných orgánů platí daň z pohonných hmot stejně jako ostatní spotřebitelé a tato daň je součástí nákladů na palivo za dobu životního cyklu vozidla.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Náklady na emise CO2 spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr podle odstavce 2 a náklady na kilogram uvedenými v tabulce 2 přílohy.

b) Náklady na emise CO2 spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr podle odstavce 2 a náklady na kilogram uvedenými v tabulce 2 přílohy, nebo vyššími náklady.

Odůvodnění

Pokud mají veřejné orgány z důvodu závazků ke snížení skleníkových plynů například v úmyslu ocenit emise CO2 výše, než je stanoveno v tabulkách, mělo by to být možné.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise znečišťujících látek na kilometr vznikající při provozu vozidla jsou určeny na základě standardizovaných zkušebních postupů EU pro vozidla, pro která jsou takové zkušební postupy stanoveny v právních předpisech EU o schvalování typu. V případě vozidel, na něž se nevztahují standardizované zkušební postupy EU, bude srovnatelnost různých nabídek zajištěna prostřednictvím obecně uznávaných zkušebních postupů či výsledků zkoušek provedených pro příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani jeden z uvedených kroků, podle informací poskytnutých výrobcem.

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise znečišťujících látek na kilometr vznikající při provozu vozidla jsou určeny na základě standardizovaných zkušebních postupů EU pro vozidla, pro která jsou takové zkušební postupy stanoveny v právních předpisech EU o schvalování typu. V případě vozidel, na něž se nevztahují standardizované zkušební postupy EU, bude srovnatelnost různých nabídek zajištěna prostřednictvím obecně uznávaných zkušebních postupů či výsledků zkoušek provedených pro příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani jeden z uvedených kroků, podle informací poskytnutých výrobcem. Veřejný zadavatel nebo zadavatel může požadovat výsledky zkoušek provedených za konkrétních dopravních podmínek příslušného městského prostředí při zohlednění nosnosti.

Odůvodnění

Je možné, že výsledky zkoušek nebudou odrážet nosnost a dopravní podmínky příslušného veřejného zadavatele. Aby mohl řádně srovnat nabídky, může veřejný zadavatel požadovat výsledky zkoušek provedených za konkrétních dopravních podmínek příslušného městského prostředí při zohlednění nosnosti.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Výjimky v případě existence alternativních metod

 

Na žádost místních či regionálních orgánů, které vypracovaly metody výpočtu nákladů za dobu životnosti zahrnující environmentální dopady, které jsou uzpůsobené místním potřebám a podmínkám, může Komise zprostit tyto místní či regionální orgány povinnosti provádět výpočty podle článku 3, pokud se má za to, že používané metody mají srovnatelně pozitivní dopad na životní prostředí jako podpora čistých a energeticky účinných vozidel.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Energetické a environmentální náklady jako kritéria pro přidělení zakázky na vozidla

 

Hodnoty uvedené v tabulce 2 přílohy pro výpočet nákladů na emise je nutné považovat za minimální hodnoty. Pokud se orgány rozhodnou zohlednit environmentální dopady jejich peněžním vyjádřením a zahrnutím do celkového posouzení dopadů podle článku 3, mohou použít pro ocenění vnějších energetických a environmentálních dopadů vyšší částky než ty uvedené v článku 3.

Odůvodnění

Orgány by měly mít možnost použít vyšší částky pro ocenění nákladů na emise než ty, které stanovila Komise, pokud se tak rozhodnou. Jakékoli dohodnuté částky pro ocenění emisí by měly být minimálními hodnotami, a neměly by orgánům bránit přiznat ochraně životního prostředí vyšší hodnotu, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Článek 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3c

 

Dodatečná podpora pro veřejný sektor

 

1. Členské státy by měly informovat veřejné zaměstnance o přednostech vozidel na alternativní pohon a také o rozmístění čerpacích a servisních zařízení, dojezdu a výkonu vozidel na alternativní pohon a dostupných pobídkových programech na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství.

 

2. Členské státy podpoří a zavedou pobídky pro dodavatele alternativních paliv, aby byla tato paliva široce přístupná veřejnosti.

Odůvodnění

Veřejné orgány potřebují dodatečnou podporu, financování a další pobídky pro zavádění upřednostňovaných čistých alternativ. Měly by být poskytovány pokyny o budoucích krocích, aby úředníci odpovědní za veřejné zakázky lépe chápali celkový výkon, účinnost, dostupnost a snadnost využívání alternativy.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Článek 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3d

 

Transparentnost

 

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnic 2004/14/ES a 2004/18/ES, zajistí členské státy, aby podle článku 3 zveřejnily všechny subjekty uvedené v článku 2 na požádání informace o energetických a environmentálních nákladech u každé jednotlivě obdržené nabídky.

 

S cílem dále povzbudit veřejnou politickou diskuzi sestaví Komise přehled výsledků na základě údajů předložených podle článku 6 a zveřejněných na internetu, pomocí nichž budou moci být porovnávána a poměřována přibližně stejná města a regiony z hlediska zadávání zakázek šetrných k životnímu prostředí.

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti musí veřejní zadavatelé a zadavatelé na požádání poskytnout informace o energetických a environmentálních nákladech.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Další kritéria pro přidělení zakázky a metodiky

 

Povinné uplatnění kritérií pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinnější vozidla nebrání stanovení priorit mezi kritérii pro přidělení zakázky nebo stanovení dalších důležitých kritérií nebo metodik pro přidělení zakázky. Nebrání to ani výběru dodatečně vybavených vozidel modernizovaných na ekologický výkon.

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že vedle kritérií stanovených v této směrnici mohou být používána i jiná kritéria a metody.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4b

 

Standardizované zkušební postupy

 

Komise přijme prováděcí opatření za účelem standardizace zkušebních postupů týkající se vozidel, na něž se nevztahují evropské standardizované zkušební postupy podle čl. 3 odst. 2. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.

Odůvodnění

Komise by měla vzhledem k neexistenci evropského standardizovaného zkušebního postupu pro určitá vozidla usnadnit dosažení cílů a uplatňování opatření stanovených touto směrnicí. Pro přijetí prováděcích opatření se použije nový regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Článek 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4c

 

Vedlejší opatření

 

Orgány veřejné správy mohou pro zlepšení řízení městské dopravy použít specifické části infrastruktury, jejichž cílem je posílit účinnost veřejné dopravy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit pomocí vedlejších opatření podmínky nezbytné pro uplatnění určitých opatření nebo pro zavedení částí infrastruktury souvisejících s touto směrnicí, např. zvláštních cest pro silniční dopravu či signalizace.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Nástroje financování

 

Komise vytvoří evropský fond na ochranu klimatu, jehož úkolem bude, mimo jiné, podporovat nákup čistých a energeticky účinných silničních vozidel orgány a provozovateli ve smyslu článku 1.

 

Příslušné rozpočtové orgány na to vyčlení přiměřené zdroje v rozpočtu EU.

Odůvodnění

Evropský fond na ochranu klimatu představuje silný nástroj pro urychlené zavedení nových technologií pro boj proti změně klimatu. Zejména v oblasti čistých a energeticky účinných vozidel podpoří poskytování účelových veřejných prostředků velmi účinně zavádění nových technologií.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Využívání finančních nástrojů ES

 

1. Při následném strategickém hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícím se národních strategických referenčních rámců a národních a regionálních operačních programů definovaných v nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti členské státy a Komise zohlední způsobilost městské mobility a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

 

2. Členské státy a Komise nadále podporují iniciativy pro městskou dopravu, jako jsou programy CIVITAS a Inteligentní energie pro Evropu.

Odůvodnění

Přezkum národních operačních programů v polovině období by mohl přispět k podpoře čistých a energeticky účinných vozidel prostřednictvím lepšího využití různých finančních nástrojů, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5c

 

Výměna a šíření informací

 

1. Členské státy informují státní, regionální nebo místní veřejné zadavatele a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění uděleného veřejnými orgány, o ustanoveních této směrnice i vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici, přičemž jim poskytují veškerou pomoc a všechny nezbytné informace, které souvisí s režimy financování v rámci Společenství a které jsou použitelné na zadávání veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato směrnice.

 

2. Komise podporuje šíření osvědčených postupů pro vytváření politik v oblasti čisté a energeticky účinné veřejné dopravy a pro tento účel vytvoří internetové stránky EU, a to za účelem postupného uplatňování jednotných kritérií na úrovni Společenství na pořizování vozidel ze strany subjektů, na něž se vztahuje tato směrnice.

 

3. Komise na těchto internetových stránkách zveřejňuje všechny příslušné informace týkající se finančních nástrojů, které jsou v jednotlivých členských státech k dispozici pro městskou mobilitu a pro podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe připravit na pořízení daných vozidel, neboť ekologická kritéria pro přidělení zakázky budou nová a budou doplňovat ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zpráva bude obsahovat posouzení účinků této směrnice a potřeby přijetí dalších opatření a bude zahrnovat případné návrhy.

2. Nejpozději do tří let od data uvedeného v článku 8 a každé dva roky poté Komise vyhotoví zprávu o provádění této směrnice včetně údajů podle odstavce 1 a o opatřeních přijatých jednotlivými členskými státy na podporu zadávání veřejných zakázek na čistá a energeticky účinná silniční vozidla. Zpráva bude obsahovat posouzení účinků této směrnice, včetně kvantitativních ukazatelů pro vyhodnocení přínosu pro životní prostředí, údaje předané členskými státy, a potřeby přijetí dalších opatření a bude zahrnovat případné návrhy.

 

Komise porovná nominální a relativní údaje o zakoupených vozidlech odpovídajících nejlepší alternativě na trhu z hlediska celkových nákladů za dobu životnosti, včetně vnějších nákladů, v rámci každé ze čtyř kategorií vozidel s celkovým trhem těchto vozidel a provede odhad, jakým způsobem kritéria uvedená v článku 3 ovlivnila trh.

 

 

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Příloha – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tabulka 1: energetický obsah pohonných hmot

Tabulka 1: energetický obsah pohonných hmot

Pohonná hmota Energetický obsah

Pohonná hmota Energetický obsah

Nafta 36 MJ/litr

Nafta 36 MJ/litr

Benzin 32 MJ/litr

Benzin 32 MJ/litr

Zemní plyn 38 MJ/Nm3

Zemní plyn 33 MJ/Nm3

LPG (zkapalněný ropný plyn) 24 MJ/litr

LPG (zkapalněný ropný plyn) 24 MJ/litr

Ethanol 21 MJ/litr

Ethanol 21 MJ/litr

Bionafta 33 MJ/litr

Bionafta 33 MJ/litr

Emulgovaná paliva 32 MJ/litr

Emulgovaná paliva 32 MJ/litr

Vodík 11 MJ/Nm3

Vodík 11 MJ/Nm3

Odůvodnění

V rámci postupů schvalování typu se bere u nařízené spotřeby osobních vozidel v úvahu skutečnost, že zemní plyn může mít nízký energetický obsah. V zájmu zajištění souladu se spotřebou nařízenou pro stávající vozidla by měla být použita hodnota 33 MJ, která se vztahuje na smíšený methanový produkt, spíše než hodnota 38 MJ. Pokud by hodnota navržená Komisí měla zůstat, vznikly by problémy týkající se nejednotnosti parametrů stanovených ve stávajícím návrhu a parametrů pro schvalování typu, které jsou v současnosti uznávány jako oficiální a referenční.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Příloha – tabulka 2 – sloupec 1 – řada 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2 eurocenty/kg

3 eurocenty/kg nebo tržní cena v systému EU pro obchodování s emisemi, podle toho, která z hodnot je vyšší

Odůvodnění

Přesnou cenu uhlíku za dobu životnosti u vozidel pořízených po roce 2010 představuje s větší pravděpodobností 30 eur/t.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh obsahuje předchozí doporučení Výboru pro životní prostředí

Tento návrh nahrazuje předchozí návrh (KOM(2005)634 v konečném znění) a v klíčových oblastech zahrnuje v návaznosti na výsledky rozboru Výboru pro životní prostředí řadu praktických doporučení navržených zpravodajem a dalšími poslanci Parlamentu.

Některými z nejdůležitějších prvků jsou:

· tato směrnice se vztahuje na všechna vozidla,

· jsou v ní zahrnuty emise CO2,

· jedná se o technologicky neutrální a flexibilní model (spíše než statickou normu),

· zadávání veřejných zakázek je zachováno jako nástroj podpory vozidel šetrných k životnímu prostředí,

· v úvahu mohou být vzaty specifické místní podmínky, čímž je dodržena zásada subsidiarity.

Výpočet nákladů za dobu životnosti

Tato směrnice stanoví, že všichni zadavatelé veřejných zakázek – nebo subjekty jednající jménem veřejného sektoru nebo na základě jeho pověření musí – nejenom počítat s kupní cenou, ale také s náklady za dobu životnosti, emisemi CO2 a znečištěním vzduchu a použít tyto ukazatele jako kritéria pro nákup.

Veřejné zakázky jako stimulátor trhu

Výbor podporuje myšlenku využívání veřejných zakázek pro povzbuzení trhu s vozidly šetrnými k životnímu prostředí, a upravil proto článek 1 tak, aby bylo toto hledisko zdůrazněno jako významný cíl této směrnice.

Veřejné zakázky tvoří na evropské úrovni velmi důležitý podíl trhu a to, že veřejné orgány převezmou vedoucí roli počítáním a vyžíváním „nákladů za dobu životnosti“ jako základu pro zadávaní zakázek, zajistí, že bude automobilový průmysl povzbuzován k vyvoji a investování do vozidel šetrných k životnímu prostředí s nižšími emisemi CO2 a emisemi znečišťujících látek.

Transparentnost a politická diskuse

Mají-li být rozhodnutí o nákupu vozidel přijímána na místní úrovni ovlivněna ekologickými hledisky, je nezbytné, aby k informacím o těchto zakázkách měli přístup nevládní organizace, občané a místní politici.

Proto jsou ke směrnici předkládány pozměňovací návrhy s cílem posílit transparentnost a veřejný přístup k informacím a zlepšit rozsah srovnání.

Mezi tyto pozměňovací návrhy patří:

· orgány místní správy budou zveřejňovat na internetu veškeré informace týkající se nákladů za dobu životnosti v souvislosti s rozhodnutími o zadávání veřejných zakázek,

· Komise sestaví přehled výsledků, které umožní porovnat, jak úspěšné jsou místní úřady v nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí,

· bude zavedeno označení „šetrný k životnímu prostředí“, které mohou používat místní a regionální úřady, jež budou průkopníky v nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí.

Přezkoumání a posouzení dopadu směrnice

Je důležité posoudit, do jaké míry má směrnice ve své současné podobě požadovaný účinek. Výbor proto navrhl řadu změn s cílem zajistit konkrétní návazná opatření a hodnocení dopadu na trh a životní prostředí.

Komise tak má:

· každé dva roky předložit zprávu o provádění a dopadu směrnice na životní prostředí a na trh v různých kategoriích vozidel

Provádění

Mělo by být možné zavést a používat předepsané metody výpočtu nákladů za dobu životnosti již v roce 2010, a proto Výbor navrhuje, aby bylo toto datum posunuto na dřívější termín, a účinky na životní prostředí a trh se tak mohly projevit co nejrychleji.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (17. 6. 2008)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k revidovanému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

Navrhovatel: Andreas Schwab

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj v zásadě vítá návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, který může být považován za příležitost k podpoře čistých e energeticky účinných výrobků. Uznává, že tento návrh představuje oproti předchozím návrhům zlepšení a zejména vítá technologicky neutrální přístup.

Nicméně zpravodaj nesouhlasí s návrhem Komise, podle kterého by mělo být kritérium šetrnosti k životnímu prostředí a energetické účinnosti ve veřejných zakázkách povinné. Domnívá se, že navrhované zavedení povinných kritérií veřejných zakázek, i když záměr je v tomto případě chvályhodný, neodpovídá základním zásadám práva Společenství ohledně veřejných zakázek a mohlo by vyvolat nežádoucí precedent. Z tohoto důvodu navrhuje ponechat na veřejných zadavatelích členských států rozhodnutí, zda tato kritéria aplikují, což ovšem nevylučuje možnost vyslat silný signál veřejným zadavatelům a zadavatelům a pobídnout je, aby zavedli tato kritéria životního prostředí pro příslušný druh zakázky.

Pro větší přehlednost navrhovatel také požaduje, aby byly v návrhu jasně uvedeny použitelné prahové finanční hodnoty stanovené ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES o veřejných zakázkách, jelikož návrh Komise přímo neuvádí použitelné finanční limity, po jejichž překročení se tato nová pravidla uplatní.

Navrhovatel podle interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů navrhuje bod odůvodnění pobízející členské státy, aby vypracovaly vlastní tabulky, z nichž bude patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

Jelikož se návrh týká zejména sektoru užitkových vozidel (např. speciálních kamionů a autobusů určených k provozní podpoře a údržbě infrastruktury, čisticích strojů), navrhovatel navrhuje pro určitá vozidla výjimku z pole působnosti této směrnice vzhledem k tomu, že jsou speciálně upravená a vybavená, a že v důsledku toho je jejich spotřeba energie odlišná od ostatních vozidel.

Navrhovatel upozorňuje, že hodnocení vlivu tohoto návrhu není úplné, zejména co se týká např. očekávaných nákladů nebo vědeckých důkazů, které dokládají souvislost mezi zásadou internalizace vnějších nákladů do konkrétních čísel, a navíc nebere v úvahu stávající normy, jako například EURO normy. Vyzývá proto Komisi, aby posoudila účinky a metodiku této směrnice za období dvou let a aby v tomto kontextu vzala v úvahu například vliv obnovitelných pohonných hmot na změnu klimatu a nový vývoj s ohledem na EURO normy (budoucí právní předpisy EURO VI).

Vzhledem k velmi krátké lhůtě pro přijetí tohoto stanoviska, která se řídí časovým harmonogramem příslušného výboru, si navrhovatel vyhrazuje právo předložit další pozměňovací návrhy k těmto bodům později během postupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Skupina na vysoké úrovni CARS 21 ve své zprávě ze dne 12. prosince 2005 vyjádřila podporu iniciativě Komise, jejímž cílem je podpora čistých a energeticky účinných vozidel, přičemž však stanovila podmínku, že se použije technologicky neutrální přístup založený na výkonnosti.

(9) Skupina na vysoké úrovni CARS 21 ve své zprávě ze dne 12. prosince 2005 vyjádřila podporu iniciativě Komise, jejímž cílem je podpora čistých a energeticky účinných vozidel, přičemž však stanovila podmínku, že se použije technologicky neutrální integrovaný přístup založený na výkonnosti, zahrnující výrobce vozidel, dodavatele ropy a paliv, opravny, zákazníky či řidiče a veřejné orgány.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by mělo zajistit, aby úspory z rozsahu vedly ke snížení nákladů a k hospodářství založenému na obnovitelných energiích.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Tato směrnice upravuje potřebu poskytovat dodatečnou podporu veřejným orgánům prostřednictvím finančních pobídek a pobídek týkajících se informovanosti a vzdělávání.

Odůvodnění

Veřejné orgány potřebují dodatečnou podporu, finanční prostředky a další pobídky k zavádění upřednostňovaných řešení šetrných k životnímu prostředí. Měla by se vydat doporučení do budoucna, aby úředníci odpovědní za veřejné zakázky měli lepší povědomí o celkovém posuzovaném výkonu, účinnosti, dostupnosti a snadnosti používání různých druhů vozidel/paliv. Napomohlo by to předcházet plýtvání s omezenými zdroji a veřejnými penězi a manažerům odpovědným za veřejné zakázky by to umožnilo činit informovanější výběr nových automobilových technologií.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Při plnění požadavku vzít v úvahu energetický a ekologický dopad stanovením technických specifikací mohou veřejní zadavatelé, zadavatelé a provozovatelé stanovovat vyšší specifikace energetického a ekologického výkonu, než jaký je stanoven legislativou EU, a přitom zvážit například budoucí normy EURO.

Odůvodnění

Návrh směrnice obsahuje nesrovnalosti mezi současnou a budoucí legislativou (EURO VI), např. ve vztahu k určení počtu kilometrů. Příslušné orgány by proto měly mít možnost zvážit stávající a budoucí evropské normy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Povinné uplatnění kritérií pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinnější vozidla nebrání stanovení dalších důležitých kritérií pro přidělení zakázky. Nebrání to ani výběru dodatečně vybavených vozidel modernizovaných na ekologický výkon.

(16) Kritéria životního prostředí stanovená v této směrnici nebrání výběru dodatečně vybavených vozidel modernizovaných na ekologický výkon.

Odůvodnění

Plánovaná závazná kritéria životního prostředí neodpovídají směrnicím 2004/17/ES a 2004/18/ES o veřejných zakázkách. Veřejní zadavatelé by měli mít možnost si zvolit, která kritéria zahrnou do dokumentace výběrového řízení, a měli by mít možnost udělit zakázku na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo nejnižší ceny a uplatňovat navrhovaná ekologické kritéria dobrovolně.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1 by členské státy měly ve vlastním zájmu i v zájmu Společenství sestavit a zveřejnit vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními.

___________

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odůvodnění

Ke zvýšení transparentnosti při provádění předpisů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Upřednostňována by měla být vozidla na alternativní paliva, která vedou k čisté silniční dopravě a podstatnému zlepšení kvality ovzduší. Komise a členské státy by tudíž měly podporovat vývoj motorových vozidel na vodík.

Odůvodnění

Jedná se o příležitost, jak podpořit čisté energie, jako je vodík. Je nezbytné, abychom podpořili rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c) Členské státy by měly zapojit obce a regiony do dalších snah o provádění, dodržování a hodnocení ustanovení této směrnice.

Odůvodnění

Zapojení na všech úrovních řízení je nezbytné k lepšímu provedení předpisů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d) Členské státy a Komise by se měly zaměřit na podporu vodíku jako paliva budoucnosti. Vodík je čistým způsobem pohonu vozidel a jeho využití by mělo přispět k vytvoření hospodářství bez znečišťování, neboť vozidla poháněná vodíkem neprodukují znečišťující látky na bázi uhlíku ani emise skleníkových plynů z výfuků.

Odůvodnění

Jedná se o příležitost, jak podpořit čisté energie, jako je vodík. Je nezbytné, abychom podpořili rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritérií pro nákup silničních vozidel veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla.

Tato směrnice vyžaduje od veřejných zadavatelů a zadavatelů ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, jakož i některých provozovatelů poskytujících služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány, aby dobrovolně přihlíželi k nákladům na spotřebu energie, emisím CO2 a emisím znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla při nákupu silničních vozidel s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla.

Odůvodnění

Plánovaná závazná kritéria životního prostředí neodpovídají směrnicím 2004/17/ES a 2004/18/ES o veřejných zakázkách. Veřejní zadavatelé by měli mít možnost si zvolit, která kritéria zahrnou do dokumentace výběrového řízení, a měli by mít možnost udělit zakázku na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo nejnižší ceny a uplatňovat navrhovaná ekologické kritéria dobrovolně.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Veřejné zakázky na čistá a energeticky účinná vozidla

Oblast působnosti

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli uplatní náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritéria pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

1. Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup silničních vozidel zadané:

 

(a) veřejnými zadavateli a zadavateli, kteří mají povinnost uplatňovat pravidla veřejných zakázek stanovená ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, v souladu s platnými prahovými hodnotami stanovenými těmito směrnicemi;

 

(b) provozovateli za účelem plnění závazků veřejné služby vyplývajících ze smlouvy o veřejné službě ve smyslu nařízení ES č. 1370/2007, při překročení prahové hodnoty, kterou stanoví členské státy tak, aby nepřekračovala prahové hodnoty stanovené ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES.

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech veřejných zakázek na silniční vozidla zadávaných veřejnými zadavateli či zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuty jako kritéria pro přidělení zakázky náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

2. V případech, kdy veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES a provozovatelé za účelem plnění závazků veřejné služby vyplývajících ze smlouvy o veřejné službě ve smyslu nařízení (ES) č. 1370/2007 uplatňují náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu jejich provozní životnosti kalkulované na nákup silničních vozidel, mohou použít metodiku stanovenou v článku 3.

 

 

 

 

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech nákupů silničních vozidel určených pro poskytování služeb veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány zahrnuty jako kritéria náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

 

Odůvodnění

Mezi tímto návrhem a klasickými směrnicemi o veřejných zakázkách (2004/17 ES a 2004/18 ES) musí být stanovena jasná souvislost. Navíc návrh Komise nezmiňuje minimální prahové finanční hodnoty, při jejichž překročení se pravidla uplatní. Je také nezbytné stanovit výjimky z oblasti působnosti této směrnice pro některá vozidla, která byla speciálně upravena a vybavena a v důsledku toho je jejich spotřeba energie odlišná od ostatních vozidel.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Definice

 

Pro účely této směrnice se rozumí:

 

– „veřejnými zadavateli“ veřejní zadavatelé definovaní v čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/17/ES a čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES;

 

– „zadavateli“ zadavatelé ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 2004/17/ES;

 

– „silničními vozidly“ vozidla spadající do kategorie vozidel uvedených v tabulce č. 3 přílohy.

Odůvodnění

Bylo by užitečné, kdyby návrh Komise obsahoval zvláštní oddíl s výpisem podstatných definic.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Článek 3 – Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Energetické a environmentální náklady jako kritéria pro přidělení zakázky na vozidla

Veřejné zakázky na čistá a energeticky účinná vozidla

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice se peněžní hodnota a výpočet nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek spojené s provozem vozidel, která jsou předmětem veřejné zakázky, za dobu jejich provozní životnosti stanoví podle metodiky uvedené pod písmeny a), b) a c).

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne uvedeného v čl. 7 odst. 1 všichni veřejní zadavatelé, zadavatelé a provozovatelé uvedení v čl. 2 při nákupu silničních vozidel dobrovolně zohledňovali energetické a ekologické dopady za dobu provozní životnosti vozidla, jak je uvedeno v odstavci 1a tohoto článku, a použili jednu z možností stanovených v odstavci 1b.

(a) Náklady na energii spotřebovanou při provozu vozidla v průběhu jeho životnosti se stanoví podle následující metodiky:

 

– spotřeba paliva na kilometr v případě vozidla podle odstavce 2 tohoto článku se převede na spotřebu energie na kilometr s použitím převodních faktorů stanovených v tabulce 1 uvádějící energetický obsah různých paliv, připojené v příloze;

 

– používá se jediná peněžní hodnota na jednotku energie. Tato hodnota odpovídá nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty před zdaněním, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely dopravy;

 

– náklady vynaložené na spotřebu energie při provozu vozidla v průběhu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 spotřebou energie na kilometr podle první odrážky tohoto odstavce a náklady na jednotku energie podle druhé odrážky tohoto odstavce.

 

(b) Náklady na emise CO2 spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr podle odstavce 2 a náklady na kilogram uvedenými v tabulce 2 přílohy.

 

(c) Náklady na emise znečišťujících látek spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví sečtením nákladů na emise oxidů dusíku, nemethanových uhlovodíků a částic za dobu životnosti vozidla. Náklady na každou znečišťující látku za dobu životnosti vozidla se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi v gramech na kilometr podle odstavce 2 a odpovídajícími náklady na gram uvedenými v tabulce 2 přílohy.

 

(První část tohoto pozměňovacího návrhu je převzata z článku 2 návrhu Komise)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje použití návrhu Komise, aby byl zajištěn soulad s existujícími pravidly EU pro veřejné zakázky.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Mezi energetické a ekologické dopady, jež mají být zohledněny, patří alespoň:

 

a) spotřeba energie;

 

b) emise CO2;

 

c) emise znečišťujících látek, jak je uvedeno v příloze.

 

Kromě energetického a ekologického dopadu uvedeného v prvním pododstavci veřejní zadavatelé, zadavatelé a provozovatelé mohou také zvážit zahrnutí dalších ekologických dopadů, které jsou spojené s provozem vozidel, jež jsou předmětem veřejné zakázky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje použití návrhu Komise, aby byl zajištěn soulad s existujícími pravidly EU pro veřejné zakázky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Požadavky odstavce 1 a 1b musí být splněny prostřednictvím jedné z následujících možností:

 

(a) stanovením v dokumentaci pro výběrová řízení silničních vozidel a s ohledem na dodržení ekologických kritérií, technických specifikací založených, pokud je to možné, na evropských normách, jako jsou emisní normy EURO pro energii, a na ekologickém výkonu; nebo

 

(b) zahrnutím energetických a ekologických kritérií stanovených v článku 4 do kritérií pro přidělení zakázek.

 

V případech, kdy jsou dopady zahrnuty do rozhodnutí o přidělení, a jsou proto vyjádřeny peněžně, mohou členské státy dobrovolně použít následující ustanovení:

 

(a) náklady na energii spotřebovanou při provozu vozidla v průběhu jeho životnosti se stanoví podle následující metodiky:

 

– spotřeba paliva na kilometr v případě vozidla podle odstavce 2 se převede na spotřebu energie na kilometr s použitím převodních faktorů stanovených v tabulce 1 uvádějící energetický obsah různých paliv, připojené v příloze;

 

– používá se jediná peněžní hodnota na jednotku energie; tato hodnota odpovídá nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty před zdaněním, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely dopravy;

 

– náklady vynaložené na spotřebu energie při provozu vozidla v průběhu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 spotřebou energie na kilometr podle první odrážky tohoto pododstavce a náklady na jednotku energie podle druhé odrážky tohoto pododstavce;

 

(b) náklady na emise CO2 spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr podle odstavce 2 a náklady na kilogram podle tabulky 2 přílohy;

 

(c) náklady na emise znečišťujících látek spojené s provozem vozidla za dobu jeho životnosti se stanoví sečtením nákladů na emise oxidů dusíku, nemethanových uhlovodíků a částic za dobu životnosti vozidla; náklady na každou znečišťující látku za dobu životnosti vozidla se stanoví vynásobením počtu kilometrů najetých za dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi v gramech na kilometr podle odstavce 2 a odpovídajícími náklady na gram podle tabulky 2 přílohy.

(Písmena a), b) a c) druhého pododstavce jsou převzata z čl. 3 odst. 1 návrhu Komise. )

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje použití návrhu Komise, aby byl zajištěn soulad s existujícími pravidly EU pro veřejné zakázky.

POSTUP

Název

Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí

Referenční údaje

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Andreas Schwab

6.5.2008

 

 

Projednání ve výboru

3.6.2008

16.6.2008

 

 

Datum přijetí

16.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Dragoş Florin David

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (30. 5. 2008)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

Navrhovatelka: Silvia-Adriana Ţicău

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Městská silniční doprava a změna klimatu

Změna klimatu se každodenně dotýká každého Evropana. EU se dohodla na tom, že do roku 2020 sníží naše emise skleníkových plynů o 20 %, energetickou účinnost zvýší o 20 % a nejméně 20 % celkové energetické spotřeby EU bude pocházet z energie z obnovitelných zdrojů.

V EU stojí odvětví silniční dopravy za 26 % celkové spotřeby energie a za 24 % emisí CO2. Z městské dopravy pochází 40 % emisí CO2 produkovaných silniční dopravou a až 70 % jiných znečišťujících látek vznikajících při dopravě. Ačkoli se doprava zásadním způsobem podílí na růstu, nese s sebou také náklady pro společnost.

Obsah návrhu

Tento nový návrh nahrazuje původní návrh Komise, který Parlament zamítl na úrovni parlamentního výboru v roce 2006[1]. Nový návrh vychází z nového technologického přístupu, který je podle Komise neutrální. Ze znění návrhu bylo odstraněno kontroverzní ustanovení, které mělo zajistit, aby veřejné orgány při nákupu vozidel splnily určitou kvótu pro čistá vozidla, která byla stanovena na 25 %.

Komise zavádí harmonizovanou a peněžně vyjádřenou metodiku pro nákup čistých a energeticky účinných vozidel pro veřejnou dopravu. Mezi kritéria pro přidělení každé zakázky na silniční vozidla ze strany veřejných orgánů a provozovatelů, kteří poskytují služby na základě smlouvy uzavřené s veřejným orgánem, by měly být zahrnuty náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla. Životnost vozidla je definována podle technických specifikací a pokud neexistují, stanoví počet kilometrů najetých za dobu životnosti silničního vozidla Komise.

Ekologická kritéria pro přidělení zakázky mohou být zpočátku stanovena dobrovolně, ale nejpozději od roku 2012 budou povinná.

Návrh usiluje o snížení nákladů na čistá a energetický účinná vozidla tím, že bude vytvořen dostatečně velký trh s ekologickými vozidly. Pro kritéria pro přidělení zakázky mohou být využity stávající právní předpisy (normy EURO pro emise z vozidel).

Povinné uplatnění kritérií pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinná vozidla nebrání stanovení dalších důležitých kritérií a umožňuje rovněž zpětné vybavení vozidel modernizovanou ekologickou technologií, která umožní ekologičtější výkon.

Ačkoli nový návrh neobsahuje úplné posouzení dopadu, Komise odhaduje trh pro nákup tohoto typu vozidel veřejnými orgány na 16 % HDP EU (přibližně 1 500 miliard eur), přičemž by ročně mělo být pro EU zakoupeno celkem 110 000 osobních automobilů, 110 000 lehkých užitkových vozidel, 35 000 nákladních automobilů a 17 000 autobusů.

Návrhy navrhovatelky

Navrhovaná metodologie si klade za cíl být užitečným nástrojem pro vnitrostátní, regionální a místní orgány, který by jim pomohl k přijetí nejlepších rozhodnutí v oblasti městské mobility s ohledem na životní prostředí. Čistší vozidla a inteligentní automobily jsou nyní dražší. Veřejní zadavatelé by při nákupu čistých a energeticky účinných vozidel měli spolu s ekologickými kritérii pro přidělení zakázky zvážit také kritéria nejnižších nákladů.  

Navrhovatelka se domnívá, že cíle směrnice bude dosaženo, pokud budou zváženy následující podmínky:

· Členské státy budou informovat všechny vnitrostátní, regionální nebo místní veřejné zadavatele a zadavatele ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES o ekologických kritériích pro nákup takovýchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla. Veřejný zadavatel si může vyžádat zkoušky pro konkrétní dopravní podmínky a nosnost.

· Členské státy si budou vyměňovat informace o ekologických veřejných zakázkách a jejich financování. Tyto informace se budou týkat strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, iniciativy JESSICA, 7. rámcového programu pro výzkum, státních podpor a podpor ze strany Společenství a vnitrostátních nebo evropských grantů a půjček, nebudou však na tyto oblasti omezeny. Členské státy budou moci lépe využívat evropských finančních nástrojů ke zlepšení mobility a kvality vzduchu ve městech.

· Měly by být podporovány konkurenční ceny, aby nebyl trh s ekologickými vozidly znevýhodňován cenovým rozdílem mezi čistými a energeticky účinnými vozidly a tradičními vozidly.

· Komise by měla zřídit společné evropské webové stránky a databázi obsahující veškeré platné právní předpisy, všechny veřejné zakázky podporující čistá a energeticky účinná silniční vozidla i použitelné finanční nástroje.

· Místní, regionální a vnitrostátní orgány by měly pro zakázky na ekologická vozidla používat společné evropské označení.

· Členské státy a Komise přijmou opatření nezbytná k tomu, aby mohly zohlednit městskou mobilitu a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel v rámci následného strategického hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícího se národních strategických referenčních rámců a národních a regionálních operačních programů definovaných nařízením 1083/2006. Nadále by měly být podporovány programy CIVITAS a Inteligentní energie – Evropa.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Členské státy by měly vnitrostátní, regionální nebo místní veřejné zadavatele a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění uděleného veřejnými orgány, informovat o ustanoveních týkajících se nákupu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe připravit na pořízení daných vozidel, neboť nová, ekologická kritéria pro přidělení zakázky se přiřadí k ustanovením směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů. Společnosti by měly být vybízeny k prosazování konkurenčních cen, aby nebyl trh s ekologickými vozidly znevýhodňován cenovým rozdílem mezi čistými a energeticky účinnými vozidly a tradičními vozidly.

Odůvodnění

Aby bylo možné těžit z úspor z rozsahu, měla by se čistá vozidla prodávat za konkurenční ceny, k jejichž dosažení je zapotřebí rovněž úsilí průmyslového sektoru.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po takových vozidlech by vedlo k úsporám z rozsahu a následně ke snížení nákladů a zaručilo by vytvoření infrastruktur nezbytných pro zásobování všemi druhy paliv, které jsou uvedeny v příloze.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Kritéria pro přidělení zakázky, která souvisí s energií a se životním prostředím, by neměla být jedinými kritérii, která berou v úvahu veřejní zadavatelé a zadavatelé při rozhodování ohledně pořizování čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Přezkoumávaná směrnice nepodává vyčerpávající seznam kritérií, která mohou místní orgány nebo subjekty použít pro pořízení čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Státní podpory určené na pořízení silničních vozidel včetně dodatečné montáže motorů či náhradních dílů na vozidla, kterým je vydáno osvědčení typu, by měly být povolovány v souladu s právní úpravou Společenství. Tyto státní podpory lze odůvodnit obecným zájmem Společenství, zejména cílem týkajícím se udržitelné městské mobility.

Odůvodnění

Státní podpory určené na pořízení silničních vozidel by měly dodržovat právní úpravu Společenství.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Členské státy a Komise by při následném strategickém hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícím se národních strategických referenčních rámců a národních a regionálních operačních programů definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19991 měly zohlednit způsobilost městské mobility pro finanční pomoc a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Vzhledem k výsledkům, jichž bylo dosaženo prostřednictvím programů CIVITAS a Inteligentní energie – Evropa, by měly členské státy a Komise tyto iniciativy podporovat i nadále.

___________

1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odůvodnění

Zelená kniha o městské mobilitě byla projednávána až do 15. března a mnoho členských států tyto otázky ve svých stávajících národních operačních programech nezohlednilo. Prospěšné iniciativy, které již fungují a napomáhají při informování a odborné přípravě místních nebo ústředních orgánů, je třeba podporovat a pokračovat v jejich provozování.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritérií pro nákup silničních vozidel veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla.

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritérií pro nákup silničních vozidel, včetně dodatečné montáže motorů či náhradních dílů do těchto vozidel, veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel provozovateli poskytujícími služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta dodatečná montáž motorů či náhradních dílů do silničních vozidel, kterým je vydáno osvědčení typu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato směrnice se nevztahuje na dodatečnou montáž motorů a náhradních dílů do silničních vozidel, která překročila 75 % celkového počtu kilometrů.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta silniční vozidla kategorií M a N, kterým bylo vydáno osvědčení typu, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů. Motory a náhradní díly by měly být montovány do vozidel, která nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů, a to s cílem podpořit obnovu starého nebo znečišťujícího vozového parku a inovaci a zajistit, aby mělo navrhované opatření prospěšné účinky.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž by byla dotčena použitelná ustanovení, zejména právní předpisy Společenství o státních podporách a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/701, mohou členské státy podpořit pořizování čistých a energeticky účinných silničních vozidel nebo jejich nákup, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů do těchto vozidel, pokud nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů.

___________

1 Úř. věst. L 291, 9.11.2007, s. 25.

Odůvodnění

Státní podpory poskytnuté na pořízení silničních vozidel by měly být v souladu s právní úpravou Společenství.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Definice

 

Pro účely této směrnice se „silničními vozidly“ rozumí vozidla kategorií M a N, definovaná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)1 a dodatečné montáže motorů a náhradních dílů do těchto vozidel, pokud nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů.

_________

1 Úř. věst. L 263, 9. 10. 2007, s. 1.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta silniční vozidla kategorií M a N, kterým bylo vydáno osvědčení typu, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů. Motory a náhradní díly by měly být montovány do vozidel, která nepřekročila 75 % celkového počtu kilometrů, a to s cílem podpořit obnovu starého nebo znečišťujícího vozového parku a inovaci a zajistit, aby mělo navrhované opatření prospěšné účinky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli uplatní náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla jako kritéria pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli uplatní náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla spolu s dalšími kritérii pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech veřejných zakázek na silniční vozidla zadávaných veřejnými zadavateli či zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuty jako kritéria pro přidělení zakázky náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech veřejných zakázek na silniční vozidla zadávaných veřejnými zadavateli či zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuty do souboru kritérií pro přidělení zakázky náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech nákupů silničních vozidel určených pro poskytování služeb veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány zahrnuty jako kritéria náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech nákupů silničních vozidel určených pro poskytování služeb veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány zahrnuty do souboru kritérií náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek ze silničních vozidel za dobu jejich provozní životnosti kalkulované v souladu s metodikou stanovenou v článku 3.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mohou používat přísnější kritéria pro pořizování čistých a energeticky účinných vozidel, zvolit dodatečně vybavená vozidla nebo přistoupit k modernizaci stávajících vozidel např. montáží filtrů na pevné částice, úsporných pohotovostních systémů nebo přebudováním motorů na méně znečišťující paliva, za účelem dosažení ekologického výkonu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje s ohledem na zásadu subsidiarity na bod odůvodnění 16 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Místní, regionální a celostátní orgány, u nichž tvoří podíl zakoupených čistých a energeticky účinných vozidel nejméně 30 % ročních konkrétních nákupů, mohou používat označení „čistá a energeticky účinná silniční městská doprava“. Jednotnou podobu tohoto označení určuje Komise.

Odůvodnění

Je důležité, aby byli veřejní zadavatelé motivováni k podpoře čistých e energeticky účinných vozidel.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. K l. lednu 2013 bude používání značky „čistá a energeticky účinná městská silniční doprava“ vyhrazeno veřejným zadavatelům a zadavatelům, jejichž roční nákup vozidel pro veřejnou dopravu je ze 100 % ekologický.

Odůvodnění

Za účelem podpory čisté a energeticky účinné městské silniční dopravy by měla být od l. ledna 2013 ekologická značka vyhrazena pouze veřejným zadavatelům a zadavatelům, jejichž roční nákup vozidel pro veřejnou dopravu bude ze 100 % ekologický.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise znečišťujících látek na kilometr vznikající při provozu vozidla jsou určeny na základě standardizovaných zkušebních postupů EU pro vozidla, pro která jsou takové zkušební postupy stanoveny v právních předpisech EU o schvalování typu. V případě vozidel, na něž se nevztahují standardizované zkušební postupy EU, bude srovnatelnost různých nabídek zajištěna prostřednictvím obecně uznávaných zkušebních postupů či výsledků zkoušek provedených pro příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani jeden z uvedených kroků, podle informací poskytnutých výrobcem.

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise znečišťujících látek na kilometr vznikající při provozu vozidla jsou určeny na základě standardizovaných zkušebních postupů EU pro vozidla, pro která jsou takové zkušební postupy stanoveny v právních předpisech EU o schvalování typu. V případě vozidel, na něž se nevztahují standardizované zkušební postupy EU, bude srovnatelnost různých nabídek zajištěna prostřednictvím obecně uznávaných zkušebních postupů či výsledků zkoušek provedených pro příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani jeden z uvedených kroků, podle informací poskytnutých výrobcem. Veřejný zadavatel nebo zadavatel může požadovat výsledky zkoušek provedených za konkrétních dopravních podmínek odpovídající městské komunity při zohlednění nosnosti.

Odůvodnění

Je možné, že výsledky zkoušek nebudou odrážet nosnost a dopravní podmínky příslušného veřejného zadavatele. Aby mohl řádně srovnat nabídky, může veřejný zadavatel požadovat výsledky zkoušek provedených za konkrétních dopravních podmínek odpovídající městské komunity při zohlednění nosnosti.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Zásobování palivy

 

Členské státy zajistí, aby byly vytvořeny infrastruktury nezbytné pro zásobování všemi druhy paliv, které jsou uvedeny v příloze.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Standardizované zkušební postupy

 

Komise přijme prováděcí opatření za účelem standardizace zkušebních postupů týkající se vozidel, na něž se nevztahují evropské standardizované zkušební postupy uvedené v čl. 3 odst. 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.

Odůvodnění

Komise by měla vzhledem k neexistenci evropského standardizovaného zkušebního postupu pro určitá vozidla usnadnit dosažení cílů a uplatnění opatření stanovených přezkoumávanou směrnicí. Pro přijetí prováděcích opatření se použije nový regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4b

 

Vedlejší opatření

 

Orgány veřejné moci mohou pro zlepšení řízení městské dopravy použít specifické části infrastruktury, jejichž cílem je posílit účinnost veřejné dopravy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je pomocí vedlejších opatření vytvořit podmínky nezbytné pro uplatnění určitých opatření nebo pro zavedení částí infrastruktury souvisejících s přezkoumávanou směrnicí, např. zvláštních cest pro silniční dopravu či signalizace.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

Článek 5a

 

Výměna informací a jejich šíření

 

1. Členské státy informují celostátní, regionální nebo místní veřejné zadavatele a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné osobní dopravy na základě licence, povolení či oprávnění uděleného veřejnými orgány o ustanoveních této směrnice i vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici, přičemž jim poskytují veškerou pomoc a požadované informace, které souvisí s režimy financování v rámci Společenství a které jsou použitelné na veřejné zakázky, na něž se vztahuje tato směrnice.

 

2. Komise podporuje šíření osvědčených postupů pro vytváření politik v oblasti veřejných služeb čisté a energeticky účinné dopravy a pro tento účel vytvoří evropské internetové stránky, a to za účelem postupného uplatňování jednotných kritérií na úrovni Společenství, týkajících se pořizování vozidel ze strany subjektů, na něž se vztahuje tato směrnice.

 

Komise na tyto internetové stránky začlení všechny příslušné informace týkající se finančních nástrojů, které jsou v každém členském státu k dispozici pro městskou mobilitu a pro podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe připravit na pořízení daných vozidel, neboť nová, ekologická kritéria pro přidělení zakázky se přiřadí k ustanovením směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Využívání finančních nástrojů ES

 

1. Členské státy a Komise při následném strategickém hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícím se národních strategických referenčních rámců a národních operačních programů definovaných v nařízení (ES) č. 1083/2006 zohlední způsobilost městské mobility a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

 

2. Členské státy a Komise budou nadále podporovat iniciativy pro městskou dopravu, jako jsou programy CIVITAS a Inteligentní energie – Evropa.

Odůvodnění

Přezkum národních operačních programů v polovině období by mohl usnadnit podporu čistých a energeticky účinných vozidel prostřednictvím lepšího využití různých finančních nástrojů, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství.

POSTUP

Název

Podpora čistých silničních vozidel

Referenční údaje

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

TRAN

 

 

 

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Silvia-Adriana Ţicău

13.2.2008

 

 

Datum projednání v komisi

6.5.2008

28.5.2008

 

 

Datum přijetí

29.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Rovana Plumb, Bart Staes

  • [1]  Výbor pro dopravu a cestovní ruch zamítl návrh stanoviska, v důsledku čehož nebylo žádné stanovisko poskytnuto Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Ten pak návrh zamítl.

POSTUP

Název

Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí

Referenční údaje

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Datum predložení EP

19.12.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

IMCO

TRAN

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Dan Jørgensen

29.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

3.4.2008

27.5.2008

 

 

Datum přijetí

24.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

18

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab