RAPORT Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta

3.7.2008 - (KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Dan Jørgensen

Menetlus : 2005/0283(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0291/2008
Esitatud tekstid :
A6-0291/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta

(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0817);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0008/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6‑0291/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Euroopa energiapoliitika” tehti ettepanek seada ELis eesmärgiks saavutada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside vähemalt 20% vähendamine võrreldes aastaga 1990. On tehtud ka ettepanek võtta ELis aastaks 2020 siduvad eesmärgid energiatõhususe edasise suurendamise kohta 20% võrra, taastuvenergia 20% taseme ja biokütuste 10% turuosa kohta mootorikütuste turul, muu hulgas selleks, et parandada energiavarustuse kindlust kütuseliikide mitmekesistamise teel.

(4) Komisjoni teatises „Euroopa energiapoliitika” tehti ettepanek seada ELis eesmärgiks saavutada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside vähemalt 20% vähendamine võrreldes aastaga 1990. On tehtud ka ettepanek võtta ELis aastaks 2020 siduvad eesmärgid energiatõhususe edasise suurendamise kohta 20% võrra, taastuvenergia 20% taseme ja säästvalt toodetud ning sertifitseeritud biokütuste 10% turuosa kohta mootorikütuste turul, muu hulgas selleks, et parandada energiavarustuse kindlust kütuseliikide mitmekesistamise teel.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks, tingimusel et lähtutakse tehnoloogia seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest lähenemisviisist.

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks, tingimusel et lähtutakse tehnoloogia seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest integreeritud lähenemisviisist, mis hõlmab sõidukite tootjaid, nafta või kütuse tarnijaid, remonditöökodasid, kliente või sõidukijuhte ning avalik-õiguslikke asutusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on ergutada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite turgu ja eriti – kuna sellel oleks oluline keskkonnamõju – mõjutada suurtes kogustes toodetavate standardsõidukite, nagu sõiduautode, busside ja veokite turgu. Seega ei ole kavas mõjutada hankeotsuseid elulisi hädaabiteenuseid osutavate või erisõidukite kohta.

Selgitus

Alarmsõidukid ja teised erisõidukid on kallid ja neid toodetakse väikestes kogustes, mis tähendab, et nad ei ole tõhusad turu mõjutajad.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Liikmesriigid peaksid teavitama riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid asutusi ja ostjaid, kes osutavad avalike asutuste välja antud lepingu, loa või volituse alusel ühistransporditeenuseid, keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite hangetega seotud sätetest.

Selgitus

Oluline on edastada tellivatele asutustele asjakohast teavet, et hankeid paremini ette valmistada, kuna „rohelised“ hankelepingu sõlmimise kriteeriumid on uued, lisandudes direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätetele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine.

(11) Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine võiks tagada, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine ja taastuvatel energiaallikatel põhinev majandus ning et kõigi lisas nimetatud kütuseliikidega varustamiseks paigaldatakse vajalikud seadmed. Ettevõtjaid tuleks ergutada edendama konkurentsivõimelisi hindu, et hinnaerinevus keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa sõiduki ning tavasõiduki vahel ei asetaks keskkonnasõbralike sõidukite turgu halvemasse olukorda.

Selgitus

Et mastaabisäästust kasu saada, on vaja tööstussektori jõupingutusi, et muuta ka keskkonnasõbralike sõidukite hinnad konkurentsivõimeliseks.

Väljend „peaks“ näitab komisjoni seisukoha hüpoteetilist iseloomu. Selle asemel võiks komisjonilt oodata täpseid kvantitatiivseid parameetreid hankehindade erinevuse, piisava nõudluse ja oodatava hinnalanguse kohta. Neid ei ole komisjonil ilmselt käepärast. Väljendiga „võiks“ võetakse arvesse, et hinnalangust ei põhjusta mitte üksnes mastaabisääst, vaid tarnija toote- ja hinnapoliitika sõltub veel väga mitmesugustest muudest teguritest, nagu toorainehindade kujunemine või nõudluse hinnapaindlikkus erinevates sõidukikategooriates.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Teatavate tehnoloogiate, näiteks vesiniku, veeldatud naftagaasi või surumaagaasi jõul liikuvate sõidukite rakendamine võib esialgu nõuda suuri investeeringukulusid, mis on muu hulgas seotud infrastruktuuriga, ja seega peaks komisjon kaaluma, kuidas oleks võimalik kehtestada ja keskkonna kasuks säilitada läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid eeskirju riikliku ja ühenduse abi andmiseks sellistele investeeringutele.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on rahuldada avalik-õiguslikele asutustele täiendava abi pakkumise vajadus finantsstiimulite ning teabe ja haridusega seotud stiimulite kaudu.

Selgitus

Avalik-õiguslikud asutused vajavad eelistatud keskkonnasõbralikumate variantide rakendamiseks täiendavat abi, raha ja muid stiimuleid. Edasiste sammude osas tuleks pakkuda juhiseid, nii et hangete korraldajatel on täielikum arusaamine erinevate kaalutavate sõidukite/kütuseliikide üldistest karakteristikutest, tõhususest, kättesaadavusest ja kasutuskergusest. See aitaks vältida piiratud ressursside ja riigi raha raiskamist ning võimaldaks hangete korraldajatel teha teadlikumaid valikuid uue sõidukitehnoloogia osas.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt vastab käesoleva direktiivi jõustumise ajal 50% ostetavatest sõidukitest sõiduki kasutusiga hõlmavate üldkulude, sealhulgas väliskulude osas parimale turualternatiivile.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Täites nõuet võtta tehniliste näitajate kehtestamise teel arvesse energiat ja keskkonnamõjusid, võivad tellivad asutused, ostjad ja ettevõtjad kehtestada rangemaid energiatõhususe ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse tingimusi kui need, mis on sätestatud ELi õigusaktides, arvestades näiteks tulevaste EURO normidega.

Selgitus

Ettepanek sisaldab ebakõlasid kehtivate ja tulevaste õigusaktide (EURO VI) vahel, näiteks seoses läbisõidu mõistega. Asjaomastel ametivõimude peaks seetõttu olema võimalik arvestada nii kehtivate kui ka tulevaste Euroopa normidega.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kohustuslike kriteeriumide rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankel ei välista muude asjakohaste kriteeriumide kasutamist. See ei välista ka keskkonnasõbralikkuse suurendamise eesmärgil moderniseeritud sõidukite valikut.

välja jäetud

Selgitus

Tuleks selgitada, et samaaegselt käesolevas direktiivis nimetatud kriteeriumidega võib kasutada teisi kriteeriume ja meetodeid. Seetõttu on käesolevat põhjendust muudetud ja see on lisatud direktiivi põhisätetele uue artiklina pärast artiklit 4.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Tuleks kohaldada direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud piirmäärasid.

Selgitus

Tuleks selgitada, et kohaldada tuleb direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud miinimumpiirmäärasid. Väiksemamahulised hanked tuleks välja jätta, et tagada eeskirjade rakendatavus.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b) Lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka, mida ostjad või tellivad asutused arvesse võtavad, kui neil tuleb teha otsus keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite ostu kohta, peaksid kuuluma energeetika ja keskkonnaga seotud kriteeriumid.

Selgitus

Muudetud direktiivis kehtestatakse mittetäielik kriteeriumide nimekiri, mida kohaliku tasandi tellijad ja ostjad saavad rakendada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite ostmise puhul.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Linnu, kes soovivad end näidata keskkonnateadlikena, tuleks julgustada seda tegema ning neile tuleks pakkuda enda näitamise võimalusi riigihankeid käsitleva teabe, arvutuste, otsuste ja võrdlusuuringute läbipaistva ja süstemaatilise avalikustamise kaudu Internetis vastavalt käesolevale direktiivile.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 b) Riigiabi mootorsõidukite soetamiseks, sealhulgas mootorite ja varuosade hilisemaks paigaldamiseks tüübikinnitusega sõidukitele, peaks olema ühenduse eeskirjade raames lubatud. Niisugust riigiabi võib põhjendada ühenduse üldise huviga, eelkõige säästva linnaliikluse edendamisega.

Selgitus

Riigiabi andmine mootorsõidukite soetamiseks peaks toimuma ühenduse eeskirjade kohaselt.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid jätkama linnatranspordiga seotud algatuste, näiteks programmide CIty-VITAlity-Sustainability(CIVITAS) ja „Arukas energeetika – Euroopa“ toetamist.

 

Selgitus

ELi algatused, näiteks programmid CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa”, on osutunud väga edukateks keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise julgustamisel ja neid tuleks sellepärast edasi toetada.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid võtma riiklike strateegiliste raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja vahekokkuvõtte käigus, nagu on määratletud nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/19991, arvesse linnaliikluse abikõlblikkust ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist. Võttes arvesse programmide CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa” abil saavutatud tulemusi, peaksid liikmesriigid ja komisjon jätkama nende algatuste toetamist.

___________

1 ELT 210, 31.7.2006, lk. 25.

Selgitus

Arutelu linnaliiklust käsitleva rohelise raamatu üle kestis 15. märtsini ja paljud liikmesriigid ei võtnud praeguste riiklike rakenduskavade raames nimetatud küsimusi arvesse. Juba toimivaid tänuväärseid algatusi, mis on aidanud kohalikke või keskasutusi teavitada ja koolitada, tuleks toetada ja jätkata.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 c) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1punktiga 34 peaksid liikmesriigid koostama enda jaoks ja ühenduse huvides oma tabelid, kus oleks võimaluste piires näidatud käesoleva direktiivi ja sellega seotud ülevõtmismeetmete vastavus, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

___________

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Veelgi läbipaistvama rakendamise nimel.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 d) Liikmesriigid peaksid kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused edasistesse pingutustesse käesoleva direktiivi nõuete rakendamiseks, kontrollimiseks ja hindamiseks.

Selgitus

Parema rakendamise jaoks on vajalik kõigi valitsemistasandite osalemine.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 e) Eelistada tuleks alternatiivkütusel töötavaid sõidukeid, mis viib puhta maanteetranspordini ja õhukvaliteedi olulise paranemiseni. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid edendama vesinikul töötavate mootorsõidukite väljatöötamist.

Selgitus

Peaksime selles nägema võimalust vesiniku taoliste puhaste energialiikide edendamiseks. Väga tähtis on ergutada selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 f) Liikmesriigid ja komisjon peaksid keskenduma vesiniku kui tulevikukütuse edendamisele. Vesinik on puhas mootorikütus ning selle kasutamine peaks aitama rajada saastevaba majandust, kuna vesinikul töötava sõiduki väljalasketorust ei tule ei saastavaid süsinikuühendeid ega kasvuhoonegaase.

Selgitus

Peaksime selles nägema võimalust vesiniku taoliste puhaste energialiikide edendamiseks. Väga tähtis on ergutada selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sisu

Sisu ja eesmärk

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise edendamiseks nõutakse käesolevas direktiivis, et kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused või ostjad hangivad mootorsõidukeid, lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Käesolevas direktiivis püütakse edendada ja ergutada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite turgu, kasutades aktiivse vahendina riigihanget, mis põhineb sõiduki kogu kasutusiga hõlmavatel reaalsetel kuludel, sealhulgas keskkonnakuludel. Käesolevas direktiivis nõutakse, et kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused või ostjad hangivad uusi mootorsõidukeid või paigaldavad sellistele sõidukitele hiljem mootori või varuosasid, lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

 

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite nõudluse tase, mis on piisavalt kõrge, et julgustada tootjaid ja tootmisharu investeerima rohkem väikeste energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kuludega sõidukitesse ning neid arendama.

 

Käesolevat direktiivi ei kohaldata mootorsõidukitele mootorite ja varuosade hilisema paigaldamise suhtes juhul, kui nende läbisõit ületab 75% kogu ette nähtud läbisõidust.

 

Ilma et see piiraks kohaldatavat õigust, eelkõige riigiabi suhtes kohaldatavaid ühenduse õigusnorme ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70¹, võivad liikmesriigid julgustada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite soetamist, sealhulgas sellistele mootorsõidukitele hilisemat mootori ja varuosade paigaldamist, kui nende läbisõit ei ületa 75% kogu ette nähtud läbisõidust.

 

¹ ELT L 291, 9.11.2007, lk 25.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata mootorite ja varuosade hilisem paigaldamine tüübikinnitusega mootorsõidukitele. Erisõidukeid, mida kasutatakse seoses kohaliku ühistranspordiga, näiteks selleks, et hooldada õhuliine, toodetakse väga vähe ja ühekordsete mudelitena. Sellised sõidukid tuleks direktiivi reguleerimisalast välja jätta, kuna nende suures ulatuses varieeruvad sõidutsüklid välistavad energiatarbimise ja saasteainete heite ühtlustatud arvutamise. Kõnealune väljajätmine vähendaks direktiivi ülevõtmise ja rakendamise jälgimisega seotud kulusid. Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata tüübikinnitusega M- ja N-kategooria mootorsõidukid, sealhulgas hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad. Julgustamaks vananenud ja saastava sõidukipargi uuendamist ja innovatsiooni ning soodustamaks pakutud meetme tulemuslikkust, tuleks varumootoreid ja varuosasid paigaldada sõidukitele, mille läbisõit ei ületa 75% kogu läbisõidust. Mootorsõidukite soetamiseks antava riigiabi puhul tuleks kinni pidada ühenduse eeskirjadest.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1a

 

Käesoleva direktiivi reguleerimisalast jäetakse välja järgmist tüüpi sõidukid:

 

– sõidukid, millega osutatakse eluliselt tähtsaid hädaabiteenuseid, nagu kiirabiautod, siirdatavate elundite või verevarude sõidukid, tuletõrje- ja päästeautod ning hädaabisõidukid;

 

– sõidukid, mida ametiasutused/ettevõtjad kasutavad tegevuse toetamisel ja infrastruktuuri hooldamisel seoses kohaliku ühistranspordiga;

 

– erisõidukid, mida toodetakse väikeses mahus.

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala tuleb selgitada. Alarmsõidukid ja teised erisõidukid on kallid ja neid toodetakse väikestes kogustes, mis tähendab, et nad ei ole tõhusad turu mõjutajad. Erisõidukeid, mida kasutatakse seoses kohaliku ühistranspordiga, näiteks selleks, et hooldada õhuliine, toodetakse väga vähe ja ühekordsete mudelitena. Sellised sõidukid tuleks direktiivi reguleerimisalast välja jätta, kuna nende suures ulatuses varieeruvad sõidutsüklid välistavad energiatarbimise ja saasteainete heite ühtlustatud arvutamise. Kõnealune väljajätmine vähendaks direktiivi ülevõtmise ja rakendamise jälgimisega seotud kulusid.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 määratletud metoodikat alati, kui nad kohaldavad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid lepingu sõlmimise kriteeriumidena.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 määratletud metoodikat alati, kui nad kohaldavad mootorsõidukite hangetel lepingu sõlmimise kriteeriumidena muude kriteeriumide kõrval sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike kriteeriumidena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on ühtaegu keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisavad kõik direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2010 lisavad kõik direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleks kasutada vabatahtlike kriteeriumidena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on ühtaegu keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisatakse avalik-õiguslike asutuste litsentsi, loa või volituse alusel ühistransporditeenuste osutamisel kasutatavate mootorsõidukite ostmisel sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2010 lisatakse avalik-õiguslike asutuste litsentsi, loa või volituse alusel ühistransporditeenuste osutamisel kasutatavate mootorsõidukite ostmisel sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike kriteeriumidena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on ühtaegu keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kohalikud, piirkondlikud või riiklikud asutused, kes soetavad keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid vähemalt 75% ulatuses oma iga-aastasest konkreetsest hankest, võivad kasutada märgist „keskkonnasõbralik ja energiatõhus linna maanteetransport”. Komisjon kehtestab kõnealuse märgise jaoks ühtse kujunduse.

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid selles soovitatakse, et märgistamine piirduks nende riigiasutustega, kes ostavad selge enamiku sõidukitest nende keskkonnasäästlikkuse alusel.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Käesoleva direktiiviga hõlmatud mootorsõidukite tootjad peavad andma kirjeldavad andmed nende sõidukite kogu kasutusiga hõlmava energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kohta, kui neid müügiks pakutakse.

Selgitus

Tootjatel on mootorsõidukite hanke-/ostutsüklis kõige parem positsioon selleks, et anda kirjeldavaid andmeid oma sõidukite kogu kasutusiga hõlmava energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kohta, kui neid müügiks pakutakse. Selline ökomärgistamise pretsedent on ELi õigusaktides juba loodud.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c. Liikmesriigid võivad keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks kohaldada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite ostmisel rangemaid lepingu sõlmimise kriteeriume ja otsustada moderniseeritud sõidukite ostu kasuks või moderniseerida olemasolevaid sõidukeid, näiteks tahkete osakeste filtri või käivitus-seiskamissüsteemi lisamise teel või mootori kohandamise abil vähem saastava kütuse kasutamiseks.

Selgitus

Lähimuspõhimõtte rakendamise loomulik tulemus. Muudatusettepanekuga arendatakse edasi põhjendust 16.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Energia- ja keskkonnakulud lepingu sõlmimise kriteeriumidena sõidukite hangetel

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hanked

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 3 – lõige 1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel väljendatakse hangetega hõlmatud sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud rahalises väärtuses ja arvutatakse vastavalt punktides a, b ja c sätestatud metoodikale.

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel väljendatakse hangetega hõlmatud uute sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud rahalises väärtuses ja arvutatakse vastavalt punktides a, b ja c sätestatud metoodikale.

Selgitus

Paljudes piirkondades ei ole kohalikel asutustel muud valikut kui soetada kasutatud sõidukeid.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – esimene taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 teisendatakse energiatarbimiseks kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 (kütuste energiasisaldus) esitatud ümberarvestustegureid;

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 arvestatakse energiatarbimise ühikutes kilomeetri kohta, ükskõik kas see on antud vahetult, näiteks elektriautode puhul, või mitte. Kui kütusekulu on antud erinevates ühikutes, teisendatakse see energiatarbimiseks kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 (kütuste energiasisaldus) esitatud ümberarvestustegureid;

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – teine taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on transpordisektoris kasutatava bensiini või diislikütuse energiaühiku madalaim hind enne maksude tasumist;

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on transpordisektoris kasutatava bensiini või diislikütuse energiaühiku madalaim hind ja sisaldab makse, kui riigiasutused ei ole riikliku seaduse kohaselt kütusemaksust vabastatud;

Selgitus

Enamik riigiasutusi maksab kütusemaksu nagu iga teine tarbija ja see on osa kütusekulust sõiduki elutsükli jooksul.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase süsinikdioksiidi heitega kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi kohta.

(b) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase süsinikdioksiidi heitega kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi kohta või suurema kuluga.

Selgitus

Kui näiteks kasvuhoonegaasidega seotud eesmärke puudutavate kohustuste tõttu soovivad riigiasutused hinnata süsinikdioksiidi heite väärtust suuremaks kui tabelites, peaks seda olema võimalik teha.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki käitamisel põhinevad ELi standarditud katsemenetlusel nende sõidukite puhul, mille katsemenetlused on määratletud tüübikinnitust käsitlevates ELi õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole ELi standarditud katsemenetlustega hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste võrreldavus, kasutades laialdaselt tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse katsete tulemusi või nende puudumisel tootjalt saadud teavet.

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki käitamisel põhinevad ELi standarditud katsemenetlusel nende sõidukite puhul, mille katsemenetlused on määratletud tüübikinnitust käsitlevates ELi õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole ELi standarditud katsemenetlustega hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste võrreldavus, kasutades laialdaselt tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse katsete tulemusi või nende puudumisel tootjalt saadud teavet. Telliv asutus või ostja võib nõuda asjaomase linnakogukonna konkreetsetes liiklustingimustes läbi viidud katsete tulemusi, võttes arvesse kandevõimet.

Selgitus

On võimalik, et katsete puhul ei võetud arvesse asjaomase telliva asutuse koormus- ja liiklustingimusi. Et pakkumisi õigesti võrrelda, võib telliv asutus nõuda asjaomase linnakogukonna konkreetsetes liiklustingimustes läbi viidud katsete tulemusi, võttes arvesse kandevõimet.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Erandi tegemine alternatiivsete meetodite olemasolu korral

 

Komisjon võib kohalike või piirkondlike ametiasutuste taotlusel, kes on välja töötanud kasutusea kulude, sealhulgas keskkonnamõju arvutamise meetodid, mis on kohandatud spetsiaalselt kohalikele vajadustele ja oludele, vabastada need kohalikud või piirkondlikud ametiasutused arvutustega seotud kohustustest vastavalt artiklile 3, kui ollakse seisukohal, et kohaldatavatel meetoditel on võrdväärne positiivne mõju keskkonnale ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamisele.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

Energia- ja keskkonnakulud lepingu sõlmimise kriteeriumidena sõidukite hangetel

 

Lisa tabelis 2 esitatud väärtusi heite kulude arvutamiseks tuleb võtta miinimumväärtustena. Kui asutused otsustavad võtta keskkonnamõju arvesse selle rahalise väärtuse kindlaksmääramise abil ning selle lisamisega artiklis 3 sätestatud üldisse kulude hindamisse, võivad nad välisenergia ja keskkonnamõju hindamiseks kasutada kõnealuses artiklis sätestatust suuremaid arvväärtusi.

Selgitus

Asutused peaksid saama vabalt kasutada heite kulude hindamiseks suuremaid arvväärtusi kui komisjoni esitatud arvud, kui nad nii otsustavad. Kõik heite hindamiseks kokku lepitud arvväärtused peaksid olema miinimumväärtused ja ei tohiks takistada asutusi, kes soovivad seda teha, keskkonnakaitset kõrgemalt hindamast.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 c

 

Lisatoetus avalikule sektorile

 

1. Liikmesriigid peaksid kohustuma andma avaliku sektori töötajatele teavet alternatiivkütustel töötavate sõidukite eeliste kohta, sealhulgas teavet tankimis- ja hooldusseadmete asukoha, alternatiivkütustel töötavate sõidukite valiku ja talitlusvõime ning olemasolevate riigisiseste ja ühenduse soodusprogrammide kohta.

 

2. Liikmesriigid julgustavad ja ergutavad alternatiivkütuste tarnijaid tegema asenduskütused avalikkusele laialdaselt kättesaadavaks.

Selgitus

Avalik-õiguslikud asutused vajavad lisatoetust, rahalisi vahendeid ja teisi soodustusi eelistatud keskkonnasõbralike valikute rakendamiseks. Edasiliikumiseks tuleb anda juhiseid, et hankega tegelevatel ametnikel oleks täielikum arusaam erinevate alternatiivkütustel töötavate sõidukite üldistest töönäitajatest, tõhususest, kättesaadavusest ja kasutamise lihtsusest.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 d

 

Läbipaistvus

 

Hoolimata direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätetest, tagavad liikmesriigid, et artikli 3 kohaselt teevad kõik artiklis 2 loetletud osalejad nõudmise korral kättesaadavaks teabe energia- ja keskkonnakulude kohta seoses iga laekunud pakkumisega.

 

Et avalikku poliitilist arutelu veelgi ergutada, koostab komisjon tulemustabeli, mis põhineb aruandlusel vastavalt artiklile 6 ja tehakse kättesaadavaks Internetis ning mille abil on võimalik suhteliselt sarnaseid linnu ja piirkondi nende keskkonnasõbralike hangete põhjal võrrelda.

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks peaksid tellivad asutused ja ostjad energia- ja keskkonnakulude alase teabe nõudmise korral kättesaadavaks tegema.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Muud lepingu sõlmimise kriteeriumid ja metoodika

 

Kohustuslik kriteeriumide rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankel ei välista lepingu sõlmimise kriteeriumide esikohale seadmist ega muude asjakohaste kriteeriumide või metoodika kasutamist. See ei välista ka keskkonnasõbralikkuse suurendamise eesmärgil moderniseeritud sõidukite valikut.

Selgitus

Tuleks selgitada, et samaaegselt käesolevas direktiivis nimetatud kriteeriumidega võib kasutada ka teisi kriteeriume ja meetodeid.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 b

 

Standarditud katsemenetlused

 

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed katsemenetluste standardimiseks nende sõidukite jaoks, mille suhtes ei kohaldata artikli 3 lõikes 2 osutatud ELi standarditud katsemenetlusi. Need menetlused, millega muudetakse käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Kuna teatud sõidukitüüpide jaoks ei ole ELi standarditud katsemenetlusi, peaks komisjon hõlbustama eesmärkide saavutamist ja käesolevas direktiivis ette nähtud meetmete rakendamist. Rakendusmeetmete vastuvõtmiseks kasutatakse uut kontrolliga regulatiivmenetlust.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 c

 

Kaasnevad meetmed

 

Ametiasutused võivad ergutada linnaliikluse korralduse parandamist spetsiifiliste infrastruktuurikomponentide abil, mille eesmärk on muuta ühistransporti tõhusamaks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on luua kaasnevate meetmete abil tingimused, mis on vajalikud teatud käesoleva direktiiviga seotud meetmete rakendamiseks või infrastruktuuri rajamiseks, näiteks eriteed ühistranspordile ja liiklusmärgistus.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Rahastamisvahendid

 

Komisjon töötab välja Euroopa kliimakaitse fondi, mida kasutatakse muu hulgas selleks, et julgustada asutusi ja ettevõtjaid soetama keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid mootorsõidukeid artikli 1 tähenduses.

 

Eelarvepädevad institutsioonid eraldavad ELi eelarves asjakohased vahendid.

Selgitus

Euroopa kliimakaitse fond kujutab endast võimsat vahendit uue tehnoloogia kasutuselevõtu kiirendamiseks, et kliimamuutuse vastu võidelda. Eriti keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite valdkonnas on uue tehnoloogia kasutuselevõttu võimalik väga tõhusalt ergutada riiklike vahendite tagamisega.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Ühenduse rahastamisvahendite kasutamine

 

1. Liikmesriigid ja komisjon võtavad määruses (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ette nähtud riiklike strateegiliste raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja vahekokkuvõtte käigus arvesse linnaliikluse abikõlblikkust ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist.

 

2. Liikmesriigid ja komisjon toetavad ka edaspidi linnatranspordi algatusi, nagu programmid CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa”.

Selgitus

Riiklike rakenduskavade vahekokkuvõte võiks lihtsustada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamist selleks nii riiklikul kui ka ühenduse tasandil saadaolevate erinevate rahastamisvahendite parema kasutamise kaudu.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

Artikkel 5 c

 

Teabevahetus ja teabe levitamine

 

1. Liikmesriigid teavitavad riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid asutusi ja ostjaid, kes osutavad avalike asutuste välja antud lepingu, loa või volituse alusel ühistransporditeenuseid, käesoleva direktiivi sätetest ning selle ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusnormidest ning annavad neile igakülgset toetust ja vajalikku teavet seoses ühenduse rahastamiskavadega, mida kohaldatakse käesoleva direktiiviga hõlmatud hankemenetluste puhul.

 

2. Komisjon ergutab parimate tavade levitamist keskkonnasõbralike ja energiatõhusate ühistransporditeenuste poliitika koostamiseks, luues ELi veebisaidi, et asuda käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuste poolt sõidukite soetamisel vähehaaval kohaldama kogu ühendust hõlmavaid standardiseeritud kriteeriume.

 

3. Komisjon avaldab nimetatud veebisaidil kogu asjakohase teabe liikmesriikides linnaliikluse ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamiseks kättesaadavate rahastamisvahendite kohta.

Selgitus

Tähtis on edastada tellivatele asutustele asjakohane teave, et neid sõidukite soetamiseks paremini ette valmistada, võttes arvesse, et direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ hankelepingute sõlmimist käsitlevatele sätetele lisanduvad uued "rohelised" kriteeriumid.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aruandes hinnatakse direktiivi mõjusid ja vajadust edasiste meetmete võtmiseks, vajadusel lisatakse asjakohased ettepanekud.

2. Hiljemalt kolm aastat pärast artiklis 8 nimetatud kuupäeva ja sellest alates iga kahe aasta järel koostab komisjon aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta, sealhulgas lõikes 1 osutatud teave, ning liikmesriikide võetud meetmete kohta keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite hangete edendamiseks. Aruandes hinnatakse direktiivi mõjusid, sealhulgas keskkonnaalase kasu hindamise kvantitatiivseid näitajaid, liikmesriikide aruandlust ja vajadust edasiste meetmete võtmiseks, vajadusel lisatakse asjakohased ettepanekud.

 

Komisjon võrdleb kogu kasutusiga hõlmavate üldkulude, sealhulgas väliskulude osas parimale turualternatiivile vastavalt ostetud sõidukite nominaalarve ja suhtarve kõigis neljas sõidukite kategoorias kogu nende sõidukite turuga ning hindab seda, kuidas artiklis 3 toodud kriteeriumid on turgu mõjutanud.

 

 

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – tabel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel 1: Mootorikütuste energiasisaldus

Tabel 1: Mootorikütuste energiasisaldus

Kütus Energiasisaldus

Kütus Energiasisaldus

Diislikütus 36 MJ/liiter

Diislikütus 36 MJ/liiter

Bensiin 32 MJ/liiter

Bensiin 32 MJ/liiter

Maagaas 38 MJ/Nm3

Maagaas 33 MJ/Nm3

LPG (veeldatud naftagaas) 24 MJ/liiter

LPG (veeldatud naftagaas) 24 MJ/liiter

Etanool 21 MJ/liiter

Etanool 21 MJ/liiter

Biodiislikütus 33 MJ/liiter

Biodiislikütus 33 MJ/liiter

Emulsioonkütus 32 MJ/liiter

Emulsioonkütus 32 MJ/liiter

Vesinik 11 MJ/Nm3

Vesinik 11 MJ/Nm3

Selgitus

Tüübikinnituse korra kohaselt võetakse sõiduautode kütusetarbimise määratlemisel arvesse asjaolu, et maagaas võib olla väikese energiasisaldusega. Et tagada sidusus olemasolevate sõidukite määratletud kütusetarbimisega, tuleks kasutada pigem väärtust 33 MJ – mis viitab metaanitüüpi segatootele – kui väärtust 38 MJ. Kui komisjoni soovitatud väärtused säiliksid, tekiksid probleemid seoses kokkusobimatusega käesolevas ettepanekus sätestatud parameetrite ja tüübikinnituse parameetrite vahel, mida praegu ametlike parameetrite ja võrdlusalusena tunnustatakse.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – tabel 2 – veerg 1 – rida 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 eurosenti/kg

3 eurosenti/kg või ELi heitkogustega kauplemise süsteemi turuhind, vastavalt sellele, kumb neist on kõrgem

Selgitus

30 eurosenti/tonn esindab tõenäoliselt täpsemat süsinikdioksiidi heite hinda pärast 2010. aastat soetatud sõidukite kasutusea puhul.

SELETUSKIRI

Käesolev ettepanek hõlmab keskkonnakomisjoni eelnevaid soovitusi

Käesoleva ettepanekuga muudetakse eelmist ettepanekut (KOM (2005), 634 lõplik) ning kesksetes valdkondades – keskkonnakomisjoni poolse kaalutlemise tulemusena – hõlmab see mitmeid praktilisi soovitusi, mille on andnud raportöör ja parlamendiliikmed.

Mõned olulisimatest tunnusjoontest on järgmised:

· direktiiviga on hõlmatud kõik sõidukid;

· lisatud on süsinikdioksiidi heide;

· mudel on pigem tehnoloogianeutraalne ja paindlik kui staatiline standard;

· riigihange on säilitatud kui vahend keskkonnasõbralike sõidukite edendamiseks;

· konkreetseid kohaliku tasandi kaalutlusi võib arvesse võtta, et austada subsidiaarsuse põhimõtet.

Sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad arvestuslikud kulud

Direktiivis nõutakse, et kõik riigihangetega tegelevad ametnikud – või avaliku sektori nimel või avaliku sektori litsentsi alusel osalejad – arvutaksid välja mitte ainult ostuhinna, vaid ka kasutusiga hõlmavad kütuse-, süsinikdioksiidi heitega seotud ja õhusaastekulud, ning kasutaksid neid kriteeriume ostmisel.

Riigihange kui turu katalüsaator

Raportöör toetab mõtet kasutada riigihanget kui turu katalüsaatorit keskkonnasõbralike sõidukite nimel ning on seepärast kohandanud artiklit 1, rõhutades seda aspekti kui direktiivi olulist eesmärki.

Riigihange esindab Euroopa tasandil märkimisväärset turuosa ja kui riiklikud asutused võtavad juhtiva rolli, arvutades kasutusiga hõlmavaid kulusid ja kasutades neid hanke alusena, tagab see, et autotööstust õhutatakse arenema ning investeerima madalama süsinikdioksiidi heite ja õhusaaste tasemega keskkonnasõbralikesse sõidukitesse.

Läbipaistvus ja avalik arutelu

Kui sõidukite hankega seotud kohaliku tasandi otsuseid tahetakse keskkonnaalaste kaalutlustega mõjutada, on ülioluline, et valitsusvälistel organisatsioonidel, kodanikel ja kohalikel poliitikutel oleks juurdepääs sellist hanget puudutavale teabele.

Seepärast on direktiivi mitmetes valdkondades muudetud, et tugevdada läbipaistvust ja avalikkuse juurdepääsu teabele ning parandada võrdlusulatust.

Kõnealuste muudatusettepanekute hulka kuulub järgmine:

· kohalikud asutused teevad kättesaadavaks kogu sõiduki kasutusiga hõlmava teabe seoses hanget puudutavate otsustega;

· komisjon koostab tulemustabeli, mis võimaldab hinnata, kui edukad on kohalikud asutused keskkonnasõbralike sõidukite ostmisel;

· kasutusele võetakse keskkonnasõbraliku hanke märgis, mida saavad kasutada keskkonnasõbralike sõidukite hankimisel eeskujuandvad kohalikud ja piirkondlikud asutused.

Direktiivi mõju läbivaatamine ja hindamine

Oluline on hinnata, kui suures ulatuses on direktiivil oma praegusel kujul soovitud mõju. Seepärast esitas keskkonnakomisjon mitmeid muudatusettepanekuid, et tagada konkreetsed järelmeetmed ning turule ja keskkonnale avaldatava mõju hindamine.

Seepärast on komisjon kohustatud:

· andma igal teisel aastal aru direktiivi rakendamise ja mõju kohta erinevate sõidukikategooriate turule ning keskkonnale.

Rakendamine

Ettenähtud kasutusea kulude arvutusmeetodit peaks olema võimalik tarvitusele võtta ja kasutada juba 2010. aastal ning seetõttu teeb komisjon ettepaneku tuua tähtaeg ettepoole, et keskkonna- ja turumõjud saaksid realiseeruda võimalikult peatselt.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (17.6.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta
(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

Arvamuse koostaja: Andreas Schwab

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab põhimõtteliselt tervitatavaks komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta, kuna seda võib pidada võimaluseks edendada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid tooteid. Arvamuse koostaja tunnistab, et käesolev ettepanek on parem varasematest ettepanekutest ning väljendab erilist heameelt tehnoloogia seisukohalt neutraalse lähenemisviisi üle.

Arvamuse koostaja ei ole aga nõus komisjoni ettepanekuga muuta keskkonnasõbralike ja energiatõhusate riigihangete kriteeriumid kohustuslikuks. Ta on seisukohal, et kuigi kavatsus iseenesest on kiiduväärt, ei ole riigihangete kohustuslike kriteeriumide esildatud kasutuselevõtt kooskõlas avalikke hankeid käsitlevate ühenduse õigusaktidega, ning sellega võidakse luua soovimatu pretsedent. Seetõttu teeb ta ettepaneku jätta liikmesriigi tellivate asutuste õiguseks otsustada, millal selliseid kriteeriume kohaldada, mis ei takista aga kannustamast tellivaid asutusi ja ostjaid kasutusele võtma hanke liigiga seonduvaid keskkonnakriteeriume.

Selguse huvides nõuab arvamuse koostaja, et ettepanekusse lisataks selge viide hankedirektiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ kohaldatavatele rahalistele künnistele, kuna komisjoni ettepanekus ei osutata otseselt, millised on minimaalsed künnised, millest alates kohaldatakse kõnealuseid uusi eeskirju.

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada põhjendus, milles kannustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks tabeleid, tuues välja käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahelise vastavuse, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

Kuna ettepanek mõjutab eelkõige kommertsveokite sektorit (nt tegevuse toetamisel ja infrastruktuuri hooldamisel kasutatavaid eriveokeid ja -busse, puhastusmasinaid), teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta teatavad veokid reguleerimisalast välja, kuna neil on individuaalne disain ja seadmed ning seetõttu erineb nende energiatarbimine teiste veokite energiatarbimisest.

Arvamuse koostaja tõdeb, et käesoleva ettepaneku mõju hindamine ei ole täielik näiteks eeldatavate kulude ja teaduslike tõendite osas, mis põhjendaksid väliskulude arvessevõtmise seost konkreetsete arvudega, ning lisaks ei arvestata ettepanekus selliste kehtivate normidega nagu EURO normid. Seetõttu palub arvamuse koostaja komisjonil hinnata käesoleva direktiivi mõju ja metoodikat iga kahe aasta tagant ning võtta selles kontekstis arvesse näiteks taastuvkütuste ja uute arengusuundade mõju kliimale seoses EURO normidega (EURO VI käsitlevad tulevased õigusaktid).

Arvestades käesoleva arvamuse vastuvõtmise väga nappi ajakava, mis tuleneb vastutava komisjoni ajakavast, jätab arvamuse koostaja endale õiguse teha kõnealuste küsimuste osas täiendavaid muudatusettepanekuid menetluse hilisemas järgus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks, tingimusel et lähtutakse tehnoloogia seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest lähenemisviisist.

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks, tingimusel et lähtutakse tehnoloogia seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest integreeritud lähenemisviisist, mis hõlmab sõidukite tootjaid, nafta või kütuse tarnijaid, remonditöökodasid, kliente või sõidukijuhte ning avalik-õiguslikke asutusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine.

(11) Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine ja taastuvate energiaallikate põhine majandus.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on rahuldada avalik-õiguslikele asutustele täiendava abi pakkumise vajadus finantsstiimulite ning teabe ja haridusega seotud stiimulite kaudu.

Selgitus

Avalik-õiguslikud asutused vajavad eelistatud keskkonnasõbralikumate variantide rakendamiseks täiendavat abi, raha ja muid stiimuleid. Edasiste sammude osas tuleks pakkuda juhiseid, nii et hangete korraldajatel on täielikum arusaamine erinevate kaalutavate sõidukite/kütuseliikide üldistest karakteristikutest, tõhususest, kättesaadavusest ja kasutamise lihtsusest. See aitaks vältida piiratud ressursside ja riigi raha raiskamist ning võimaldaks hangete korraldajatel teha enam teadlikke valikuid uute sõidukite tehnoloogiate osas.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Täites nõuet võtta tehniliste näitajate kehtestamisel arvesse energiat ja keskkonnamõjusid, võivad tellivad asutused, ostjad ja ettevõtjad kehtestada rangemaid energiatõhususe ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse tingimusi kui need, mis on sätestatud ELi õigusaktides, arvestades näiteks tulevaste EURO normidega.

Selgitus

Ettepanek sisaldab ebakõlasid kehtivate ja tulevaste õigusaktide (EURO VI) vahel näiteks seoses läbisõidu mõistega. Asjaomastel ametivõimudel peaks seetõttu oleva võimalik arvestada nii kehtivate kui ka tulevaste Euroopa normidega.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kohustuslike kriteeriumide rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankel ei välista muude asjakohaste kriteeriumide kasutamist. See ei välista ka keskkonnasõbralikkuse suurendamise eesmärgil moderniseeritud sõidukite valikut.

(16) Käesolevas direktiivis sätestatud keskkonnakriteeriumid ei välista keskkonnasõbralikkuse suurendamise eesmärgil moderniseeritud sõidukite valikut.

Selgitus

Kavandatud kohustuslikud keskkonnakriteeriumid ei ole päris kooskõlas hankedirektiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Tellivad asutused peaksid saama valida, milliseid kriteeriume täpsustada pakkumise dokumentides, ja neil peaks ka edaspidi olema võimalik pakkumisi vastu võtta majanduslikult kõige soodsama pakkumise või madalaima hinna alusel, kohaldades kavandatud keskkonnakriteeriume vabatahtlikult.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama enda jaoks ja ühenduse huvides oma tabelid, kus on võimaluste piires näidatud käesoleva direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete vaheline vastavus, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

___________

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Suurema läbipaistvuse jaoks rakendamisel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b) Eelistada tuleks alternatiivkütusel töötavaid sõidukeid, mis viivad puhta maanteetranspordini ja õhukvaliteedi olulise paranemiseni. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid edendama vesinikul töötavate mootorsõidukite väljatöötamist.

Selgitus

Peaksime seda vaatlema kui võimalust edendada puhtaid energialiike nagu vesinik. Oleme kohustatud julgustama selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 c) Liikmesriigid peaksid edasistesse pingutustesse seoses käesoleva direktiivi nõuete rakendamise, kontrollimise ja hindamisega kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused.

Selgitus

Parema rakendamise jaoks on vajalik kõigi valitsemistasandite osalemine.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 d) Liikmesriigid ja komisjon peaksid keskenduma vesiniku kui tulevikukütuse edendamisele. Vesinikku peetakse puhtaks mootorikütuseks ning selle kasutamine peaks aitama rajada saastevaba majandust, kuna vesinikul töötava sõiduki väljalasketorust ei tule ei saastavaid süsinikuühendeid ega kasvuhoonegaase.

Selgitus

Peaksime seda vaatlema kui võimalust edendada puhtaid energialiike nagu vesinik. Me oleme kohustatud julgustama selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise edendamiseks nõutakse käesolevas direktiivis, et kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused või ostjad hangivad mootorsõidukeid, lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise edendamiseks nõutakse käesolevas direktiivis, et direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad, nagu ka teatavad ettevõtjad, kes tegutsevad avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel, võtaksid mootorsõidukite ostmisel vabatahtlikult arvesse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid.

Selgitus

Kavandatud kohustuslikud keskkonnakriteeriumid ei ole päris kooskõlas hankedirektiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Tellivad asutused peaksid saama valida, milliseid kriteeriume täpsustada pakkumise dokumentides, ja neil peaks ka edaspidi olema võimalik pakkumisi vastu võtta majanduslikult kõige soodsama pakkumise või madalaima hinna alusel, kohaldades kavandatud keskkonnakriteeriume vabatahtlikult.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 määratletud metoodikat alati, kui nad kohaldavad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid lepingu sõlmimise kriteeriumidena.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse mootorsõidukite hankelepingutele, mille sõlmivad:

 

a) tellivad asutused ja ostjad, kellel lasub kohustus kohaldada direktiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud hankelepingute sõlmimise korda vastavalt nimetatud direktiivide alusel kohaldatavatele künnistele;

 

b) määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses avaliku teenindamise lepingu alusel avalike teenuste osutamise kohustust täitvad ettevõtjad künnise ulatuses, mis ületab liikmesriikide määratletud künnise, kuid mis ei tohi ületada direktiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud künniseid.

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisavad kõik direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

2. Kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad ning määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses avaliku teenindamise lepingu alusel avalike teenuste osutamise kohustust täitvad ettevõtjad kohaldavad sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid mootorsõidukite hankelepingute sõlmimise kriteeriumidena, võivad nad kohaldada artiklis 3 määratletud metoodikat.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisatakse avalik-õiguslike asutuste litsentsi, loa või volituse alusel ühistransporditeenuste osutamisel kasutatavate mootorsõidukite ostmisel sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

 

Selgitus

Tuleb luua selge side käesoleva ettepaneku ja klassikaliste hankedirektiivide (2007/17/EÜ ja 2004/18/EÜ) vahele. Pealegi ei viidata komisjoni ettepanekus minimaalsele rahalisele künnisele, mille ületamisel hakkab kord kehtima. Lisaks tuleb teatavad sõidukid reguleerimisalast välja jätta, kuna neil on individuaalne disain ja seadmed ning seetõttu erineb nende energiatarbimine teistest veokitest.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Mõisted

 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

 

„tellivad asutused” – tellivad asutused direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis a ning direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõikes 9 määratletud tähenduses;

 

„ostjad” – direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõikes 2 osutatud ostjad;

 

„mootorsõiduk” – lisa tabelis 3 nimetatud sõidukikategooriatega hõlmatud sõiduk;

Selgitus

Komisjoni ettepanekule tuleks kasuks eraldi osa asjakohaste mõiste määratlustega.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Energia- ja keskkonnakulud lepingu sõlmimise kriteeriumidena sõidukite hangetel

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hanked

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel väljendatakse hangetega hõlmatud sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud rahalises väärtuses ja arvutatakse vastavalt punktides a, b ja c sätestatud metoodikale.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates võtavad kõik artiklis 2 osutatud tellivad asutused, ostjad ja ettevõtjad mootorsõidukite hangetel vabatahtlikult arvesse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavat energiatarbimist ja keskkonnamõjusid, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 1 a ning kohaldavad ühte lõikes 1 b sätestatud võimalustest.

(a) Kogu kasutusiga hõlmav energiatarbimise kulu sõiduki käitamisel arvutatakse järgmise meetodi kohaselt:

 

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 teisendatakse energiatarbimiseks kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 (kütuste energiasisaldus) esitatud ümberarvestustegureid;

 

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on transpordisektoris kasutatava bensiini või diislikütuse energiaühiku madalaim hind enne maksude tasumist;

 

– kogu kasutusea jooksul sõiduki käitamisest tuleneva energiatarbimise kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusaja läbisõit käesoleva punkti esimeses taandes määratletud energiatarbimisega kilomeetri kohta ning käesoleva punkti teises taandes määratletud energiaühiku hinnaga.

 

(b) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase süsinikdioksiidi heitega kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi kohta.

 

(c) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva saasteainete heite kulu arvutamiseks liidetase kasutusiga hõlmavad lämmastikoksiidide, muude süsivesinike kui metaani ja tahkete osakeste heite kulud. Kogu kasutusiga hõlmava saasteaine kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase heitkogusega grammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud vastava kuluga grammi kohta.

 

(Muudatusettepaneku esimene osa pärineb komisjoni ettepaneku artiklist 2.)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Arvesse võetavad energia- ja keskkonnamõjud hõlmavad vähemalt järgmist:

 

(a) energiakulu;

 

(b) süsinikdioksiidi heitmed;

 

(c) lisas määratletud saasteainete heitmed;

 

Lisaks esimeses lõigus osutatud energia- ja keskkonnamõjudele võivad tellivad asutused, ostjad ja ettevõtjad samuti arvesse võtta muid hangetega hõlmatud sõidukite käitamisega seotud keskkonnamõjusid.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Lõikudes 1 ja 1 b esitatud nõudmised täidetakse vastavalt ühele järgmistest võimalustest:

 

(a) mootorsõiduki hangete pakkumise dokumentides sellised keskkonnakriteeriumid, mille tehniliste näitajate aluseks on võimaluse korral Euroopa standardid nagu EURO heitgaasikategooriad energia ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse osas; või

 

(b) lisades lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka artiklis 4 määratletud energia- ja keskkonnakriteeriumid.

 

Kui nimetatud mõjud on hankeotsuses rahaliselt kindlaks määratud, võivad liikmesriigid vabatahtlikult kohaldada järgnevaid sätteid:

 

(a) kogu kasutusiga hõlmav energiatarbimise kulu sõiduki käitamisel arvutatakse järgmise meetodi kohaselt:

 

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta vastavalt lõikele 2 teisendatakse energiatarbimiseks kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 (kütuste energiasisaldus) esitatud ümberarvestustegureid;

 

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on transpordisektoris kasutatava bensiini või diislikütuse energiaühiku madalaim hind enne maksude tasumist;

 

– kogu kasutusea jooksul sõiduki käitamisest tuleneva energiatarbimise kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusaja läbisõit käesoleva punkti esimeses taandes määratletud energiatarbimisega kilomeetri kohta ning käesoleva punkti teises taandes määratletud energiaühiku hinnaga;

 

(b) kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase süsinikdioksiidi heitega kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi kohta;

 

(c) kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki käitamisest tuleneva saasteainete heite kulu arvutamiseks liidetakse kasutusiga hõlmavad lämmastikoksiidide, muude süsivesinike kui metaani ja tahkete osakeste heite kulud. Kogu kasutusiga hõlmava saasteaine kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 kohase heitkogusega grammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud vastava kuluga grammi kohta.

(Teise lõigu punktid a, b ja c on pärit komisjoni ettepaneku artikli 3 lõikest 1)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.

MENETLUS

Pealkiri

Keskkonnasäästlike mootorsõidukite edendamine

Viited

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Andreas Schwab

6.5.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.6.2008

16.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

28

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Dragoş Florin David

transpordi- ja turismikomisjonI ARVAMUS (30.5.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Arvamuse koostaja: Silvia-Adriana Ţicău

LÜHISELGITUS

Linnasisene maanteetransport ja kliimamuutus

Kliimamuutus mõjutab iga eurooplast ja iga päev. EL nõustus vähendama aastaks 2020 meie kasvuhoonegaaside heitkogust 20%, suurendama oma energiatõhusust 20% ja kasutama taastuvenergiat vähemalt 20% ulatuses ELi üldisest energiatarbest.

ELis langeb maanteetranspordi sektorile 26% energia lõpptarbimisest ja 24% CO2 heitkogusest. Linnatransport tekitab 40% maanteetranspordi CO2 heitkogusest ja kuni 70% muudest transpordist tulenevatest saasteainetest. Kuigi transport aitab oluliselt kaasa majanduskasvule, põhjustab see ühiskonnale ka kulusid.

Ettepaneku sisu

Uus ettepanek asendab komisjoni algse ettepaneku, mille Euroopa Parlament parlamendikomisjoni tasandil 2006. aastal tagasi lükkas[1]. Uue ettepaneku aluseks on uus tehnoloogiline lähenemisviis, mis on komisjoni sõnul neutraalne. Ettepaneku tekstist eemaldati vaidlusalune säte tagada, et riigiasutused soetavad teatava kvoodi ulatuses keskkonnasõbralikke sõidukeid, st miinimumkvoot 25%.

Komisjon võtab kasutusele ühistranspordiks kasutatavate keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite riigihangete ühtlustatud ja rahalist väärtust kasutava metoodika. Sõiduki kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud tuleks lisada hankelepingu sõlmimise kriteeriumide hulka kõikide riigiasutuste ja riigiasutusega sõlmitud lepingu alusel teenuseid osutavate ettevõtjate mootorsõidukihangete puhul. Sõiduki kasutusiga on määratletud vastavalt tehnilistele näitajatele ja nende puudumisel kehtestab komisjon mootorsõidukitele kasutusea läbisõidu põhjal.

Keskkonnasõbralikud hankelepingu sõlmimise kriteeriumid võidakse lisada algselt vabatahtlikkuse alusel ning muutuvad hiljemalt 2012. aastast kohustuslikeks.

Ettepanekuga püütakse tuua kaasa keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hinna langus turul keskkonnasõbralike sõidukite kriitilise massi loomise kaudu. Olemasolevaid õigusakte (sõidukite heitkoguste EURO-normid) võib kasutada hankelepingu sõlmimise kriteeriumide juures.

Kohustuslike kriteeriumide rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankel ei välista muude asjakohaste kriteeriumide kasutamist ning võimaldab ka sõidukite moderniseerimist täiustatud keskkonnatehnoloogia ja tulemuslikkuse osas.

Kuigi koos uue ettepanekuga ei ole esitatud täielikku mõjuhinnangut, arvestab komisjon riigiasutuste hanketuruks 16% ELi SKPst (umbes 1,500 miljardit eurot), mis teeb ELi aastaseks sõidukite koguhankeks 110 000 sõiduautot, 110 000 kergeveokit, 35 000 veoautot ja 17 000 bussi.

Arvamuse koostaja ettepanekud

Esitatud metoodika eesmärk on pakkuda riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutustele välja kasulik vahend, mis aitab neil võtta vastu kõige arukamaid otsuseid keskkonnaga arvestava linnaliikluse arendamisel. Keskkonnasõbralikumad sõidukid ja intelligentsed autod on praegu kallimad. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankeks peaksid tellivad asutused võtma arvesse nii minimaalsete kulutuste kriteeriume kui ka „keskkonnasõbraliku hankelepingu” kriteeriume.  

Arvamuse koostaja on seisukohal, et direktiivi eesmärk saavutatakse, kui võetakse arvesse järgmisi tingimusi:

· Liikmesriigid teavitavad kõiki riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid asutusi ja ostjaid direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ tähenduses selliste sõidukite ostu keskkonnasõbralikkuse kriteeriumidest ettevõtjate puhul, kes tegutsevad riigiasutustega sõlmitud lepingu või nende litsentsi, loa või volituse alusel, et edendada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid. Ostja võib nõuda katseid konkreetsete liiklustingimuste ja kandevõime kohta.

· Liikmesriigid vahetavad keskkonnasõbralike riigihangetega ja nende rahastamisega seotud teavet. Nimetatud teabe hulka kuulub muu hulgas teave struktuurifondide, ühtekuuluvusfondide, JESSICA, seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi, riigi- või ühenduse abi, riiklike või Euroopa toetuste ja laenude kohta. Liikmesriigid võivad linnaliikluse ja linnaõhu kvaliteedi parandamiseks paremini ära kasutada Euroopa rahastamisvahendeid.

· Tuleks ergutada konkurentsivõimelisi hindu, et hinnaerinevus keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa sõiduki ning tavasõiduki vahel ei asetaks keskkonnasõbralike sõidukite turgu halvemasse olukorda.

· Komisjon peaks koostama ühise Euroopa veebisaidi ja andmebaasi, mis sisaldaks kõiki kohaldatavaid õigusakte ja kõiki keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid mootorsõidukeid edendavaid riigihankeid ning kohaldatavaid rahastamisvahendeid.

· Riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused peaks kasutama keskkonnasõbraliku sõidukihanke ühist Euroopa märgist.

· Liikmesriigid ja komisjon võtavad vajalikud meetmed, et käsitleda linnaliiklust ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist riiklike strateegiliste raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja vahekokkuvõtte raames, nagu on määratletud määrusega 1083/2006. Programmide CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa” toetamist tuleks jätkata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Liikmesriigid peaksid teavitama riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid asutusi ja ostjaid, kes osutavad avalike asutuste välja antud lepingu, loa või volituse alusel ühistransporditeenuseid, keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite hangetega seotud sätetest.

Selgitus

Oluline on edastada tellivatele asutustele asjakohast teavet, et valmistada omandamisi paremini ette tõsiasja tõttu, et keskkonnasõbralikud hankelepingu sõlmimise kriteeriumid saavad olema uued, lisandudes direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätetele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine.

11. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine. Ettevõtjaid tuleks ergutada edendama konkurentsivõimelisi hindu, et hinnaerinevus keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa sõiduki ning tavasõiduki vahel ei asetaks keskkonnasõbralike sõidukite turgu halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine.

(11) Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hind on tavapäraste sõidukite omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite järgi piisava nõudluse loomine peaks tagama, et mastaabisäästuga kaasneb kulude kahanemine ja on võimalik rajada vajalik infrastruktuur kõigi lisas nimetatud kütuseliikide tarnimiseks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Lepingu sõlmimise kriteeriumid, mis on seotud energeetika ja keskkonnaga, peaksid olema samasugused kriteeriumid nagu kõik teised, mida ostjad ja tellivad asutused arvesse võtavad, kui neil tuleb teha otsus keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa mootorsõiduki ostu kohta.

Selgitus

Muudetud direktiivis ei kehtestata lõplikku nimekirja kriteeriumitest, mida kohaliku tasandi tellijad ja ostjad saavad rakendada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite ostmise puhul.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Mootorsõidukite soetamiseks, sealhulgas mootorite ja varuosade hilisemaks paigaldamiseks tüübikinnitusega sõidukitele, antav riigiabi peaks olema ühenduse eeskirjade raames lubatud. Nimetatud riigiabi võib põhjendada ühenduse üldise huviga ja eelkõige säästliku linnaliikluse edendamisega.

Selgitus

Mootorsõidukite soetamiseks antava riigiabi puhul peab kinni pidama ühenduse eeskirjadest.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid võtma riiklike strateegiliste raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja vahekokkuvõtte käigus, nagu on määratletud nõukogu 11. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/19991, arvesse linnaliikluse abikõlblikkust ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist. Võttes arvesse programmide CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa” abil saavutatud tulemusi, peaksid liikmesriigid ja komisjon jätkama nende algatuste toetamist.

___________

1 ELT 210, 31.7.2006, lk. 25.

Selgitus

Linnaliiklust käsitleva rohelise raamatu üle peeti arutelu kuni 15. märtsini ja praeguste riiklike rakenduskavade raames ei võtnud paljud liikmesriigid nimetatud küsimusi arvesse. Juba olemasolevaid tänuväärseid algatusi, mis aitasid teavitada ja koolitada kohalikke või keskasutusi, tuleks toetada ja jätkata.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise edendamiseks nõutakse käesolevas direktiivis, et kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused või ostjad hangivad mootorsõidukeid, lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise edendamiseks nõutakse käesolevas direktiivis, et kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused või ostjad hangivad mootorsõidukeid, või paigaldavad sellistele sõidukitele hiljem mootori või varuosasid, lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste välja antud lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata mootorite ja varuosade hilisem paigaldamine tüübikinnitusega mootorsõidukitele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevat direktiivi ei kohaldata mootorsõidukitele mootorite ja varuosade hilisema paigaldamise suhtes juhul, kui nende läbisõit ületab 75% kogu ette nähtud läbisõidust.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata tüübikinnitusega M- ja N-kategooria mootorsõidukid, sealhulgas hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad. Julgustamaks vananenud ja saastava sõidukipargi uuendamist ja innovatsiooni ning soodustamaks pakutud meetme tulemuslikkust, tuleks varumootoreid ja varuosasid paigaldada sõidukitele, mille läbisõit ei ületa 75% kogu läbisõidust.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ilma et see piiraks kohaldatavaid sätteid, eelkõige riigiabi suhtes kohaldatavaid ühenduse õigusnorme ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/701, võivad liikmesriigid julgustada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite soetamist, sealhulgas sellistele mootorsõidukitele hilisemat mootori ja varuosade paigaldamist, kui nende läbisõit ei ületa 75% kogu ette nähtud läbisõidust.

___________

1 ELT L 291, 9.11.2007, lk 25.

Selgitus

Mootorsõidukite soetamiseks antava riigiabi puhul peab kinni pidama ühenduse eeskirjadest.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Mõisted

 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmist mõistet: mootorsõiduk – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivis 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)1 määratletud M- ja N-kategooria sõidukid ning sellistele sõidukitele hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad juhul, kui sõidukite läbisõit ei ületa 75% kogu ette nähtud läbisõidust.

_________

1 ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata tüübikinnitusega M- ja N-kategooria mootorsõidukid, sealhulgas hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad. Julgustamaks vananenud ja saastava sõidukipargi uuendamist ja innovatsiooni ning soodustamaks pakutud meetme tulemuslikkust, tuleks varumootoreid ja varuosasid paigaldada sõidukitele, mille läbisõit ei ületa 75% kogu läbisõidust.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 määratletud metoodikat alati, kui nad kohaldavad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid lepingu sõlmimise kriteeriumidena.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 määratletud metoodikat alati, kui nad kohaldavad mootorsõidukite hangetel lepingu sõlmimise kriteeriumidena muude kriteeriumite kõrval sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisavad kõik direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud tähenduses tellivad asutused ja ostjad mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

.

2. Ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2012 lisatakse avalik-õiguslike asutuste litsentsi, loa või volituse alusel ühistransporditeenuste osutamisel kasutatavate mootorsõidukite ostmisel sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 määratletud metoodikale.

3. Ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Liikmesriigid võivad keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks kohaldada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite ostmisel rangemaid lepingu sõlmimise kriteeriume, otsustada moderniseeritud sõidukite ostu kasuks või moderniseerida olemasolevaid sõidukeid, näiteks tahkete osakeste filtri või häiresüsteemi lisamise teel või mootori kohandamise abil vähem saastava kütuse kasutamiseks.

Selgitus

Lähimuspõhimõtte rakendamine. Muudatusettepanekuga arendatakse edasi direktiivi ettepaneku põhjendust 16.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametivõimud, kes ostavad keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid mootorsõidukeid hulgal, mis moodustab vähemalt 30% asjaomase valdkonna jaoks eraldatud iga-aastasest vahendite määrast, võivad kasutada tunnust "keskkonnasõbralik ja energiatõhus linnatransport”. Komisjon kehtestab selle tunnuse tüüpvormi.

Selgitus

Ostjaid tuleb ergutada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid mootorsõidukeid hankima.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c. Alates 1. jaanuaris 2013 võivad tunnust „keskkonnasõbralik ja energiatõhus linnatransport” kasutada vaid need ostjad ja tellivad asutused, kellel aasta jooksul ostetavatest ühistranspordiks mõeldud mootorsõidukitest on keskkonnasõbralikud 100%.

Selgitus

Selleks, et edendada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid linnatranspordi mootorsõidukeid, tuleks pärast 1. jaanuari 2013 võimaldada keskkonnatunnuse kasutamist vaid nendel ostjatel ja tellivatel asutustel, kellel aasta jooksul soetatavatest ühistranspordiks kasutatavatest mootorsõidukitest 100% on keskkonnasõbralikud.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki käitamisel põhinevad ELi standarditud katsemenetlusel nende sõidukite puhul, mille katsemenetlused on määratletud tüübikinnitust käsitlevates ELi õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole ELi standarditud katsemenetlustega hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste võrreldavus, kasutades laialdaselt tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse katsete tulemusi või nende puudumisel tootjalt saadud teavet.

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki käitamisel põhinevad ELi standarditud katsemenetlusel nende sõidukite puhul, mille katsemenetlused on määratletud tüübikinnitust käsitlevates ELi õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole ELi standarditud katsemenetlustega hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste võrreldavus, kasutades laialdaselt tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse katsete tulemusi või nende puudumisel tootjalt saadud teavet. Ostja või telliv asutus võib nõuda asjaomase linnakogukonna konkreetsetes liiklustingimustes läbi viidud katsete tulemusi, võttes arvesse kandevõimet.

Selgitus

On võimalik, et katsete puhul ei võetud arvesse asjaomase telliva asutuse koormus- ja liiklustingimusi. Et pakkumisi õigesti võrrelda, võib telliv asutus nõuda asjaomase linnakogukonna konkreetsetes liiklustingimustes läbi viidud katsete tulemusi, võttes arvesse kandevõimet.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Kütusetarned

 

Liikmesriigid tagavad rajatiste olemasolu kõigi lisas osutatud kütusetüüpide tarnimiseks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Standarditud katsemenetlused

 

Komisjon võtab rakendusmeetmed, et standartida katsemenetlused nende sõidukite jaoks, mille suhtes ei kohaldata artikli 3 lõikes 2 osutatud ELi standarditud katsemenetlusi. Kuna nimetatud menetlustega muudetakse käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, tehakse nende suhtes otsus kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Kuna teatud sõidukitüüpide jaoks ei ole ELi standarditud katsemenetlusi, peab komisjon hõlbustama eesmärkide saavutamist ja läbivaadatavas direktiivis ette nähtud meetmete rakendamist. Rakendusmeetmete vastuvõtmisel kasutatakse uut kontrolliga regulatiivmenetlust.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 b

 

Kaasnevad meetmed

 

Ametivõimud võivad julgustada linnaliikluse korraldamise parandamist spetsiifilise infrastruktuuriga, mille abil muuta ühistransporti tõhusamaks.

Selgitus

Muudatusettepanekuga luuakse kaasnevate meetmete abil tingimused, mis on vajalikud teatud meetmete rakendamiseks või läbivaadatava direktiiviga seotud infrastruktuuri rajamiseks, näiteks eriteed ühistranspordile ja liiklusmärgistus.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Teabevahetus ja teabe levitamine

 

1. Liikmesriigid teavitavad riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid asutusi ja ostjaid, kes osutavad avalike asutuste välja antud lepingu, loa või volituse alusel ühistransporditeenuseid, käesoleva direktiivi sätetest ning selle ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusnormidest ning annavad neile igakülgset toetust ja teavet seoses ühenduse toetusega, mida eraldatakse käesoleva direktiiviga hõlmatavate hangete puhul.

 

2. Komisjon julgustab keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa ühistransporditeenuse küsimustes parimate tavade vahetamist, luues üleeuroopalise veebisaidi, et kohaldada ühenduse tasandil käesoleva direktiiviga hõlmatavate asutuste poolt sõidukite soetamisel järk-järgult ühtlustatud kriteeriume.

 

3. Komisjon teeb nimetatud veebisaidil kättesaadavaks kogu asjakohase teabe liikmesriikides linnaliikluse ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamiseks olemasolevate rahastamisvahendite kohta.

Selgitus

Ostjatele tuleb edastada asjakohane teave, et valmistada neid paremini ette sõidukite soetamiseks, võttes arvesse, et direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ hankelepingute sõlmimist käsitlevatele sätetele lisanduvad uued "rohelised" kriteeriumid.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Ühenduse rahastamisvahendite kasutamine

 

1. Liikmesriigid ja komisjon võtavad määruses (EÜ) nr 1083/2006 ette nähtud riiklike strateegiliste raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja vahekokkuvõtte käigus arvesse linnaliikluse abikõlblikkust ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist.

 

2. Liikmesriigid ja komisjon jätkavad linnaliikluse algatuste, nagu programmid CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa”, toetamist.

Selgitus

Riiklike rakenduskavade vahekokkuvõte peaks lihtsustama keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamist selleks nii riiklikul tasandil kui ka ühenduse tasandil saadavalolevate erinevate rahastamisvahendite parema kasutamise kaudu.

MENETLUS

Pealkiri

Keskkonnasäästlike mootorsõidukite edendamine

Viited

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Silvia-Adriana Ţicău

13.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2008

28.5.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

27

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Rovana Plumb, Bart Staes

  • [1]  Transpordi- ja turismikomisjon lükkas arvamuse projekti tagasi ning seetõttu keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile arvamust ei esitatud. Viimane lükkas ettepaneku tagasi.

MENETLUS

Pealkiri

Keskkonnasäästlike mootorsõidukite edendamine

Viited

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.12.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

31.1.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

31.1.2008

IMCO

TRAN

31.1.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Dan Jørgensen

29.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.4.2008

27.5.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

18

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab