JELENTÉS a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló átdolgozott javaslatról

3.7.2008 - (COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2007/0817(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Dan Jørgensen

Eljárás : 2005/0283(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0291/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0291/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló átdolgozott javaslatról

(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, átdolgozott javaslatára (COM(2007)0817),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0008/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6‑0291/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság „Európai energiapolitika” című közleménye szerint az EU-nak el kellene köteleznie magát, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentse az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását az 1990-es értékhez képest. Javaslat született a következő, 2020-ig kötelezően teljesítendő célok rögzítésére: az energiahatékonyság 20%-kal történő javítása, a megújuló energiaforrások részesedésének 20%-ra való emelése, valamint a bioüzemanyagok 10%-os részesedésének elérése a Közösség üzemanyagpiacán, többek között EU energiaellátása biztonságának a tüzelőanyag-paletta szélesítésével történő javítására.

(4) A Bizottság „Európai energiapolitika” című közleménye szerint az EU-nak el kellene köteleznie magát, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentse az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását az 1990-es értékhez képest. Javaslat született a következő, 2020-ig kötelezően teljesítendő célok rögzítésére: az energiahatékonyság 20%-kal történő javítása, a megújuló energiaforrások részesedésének 20%-ra való emelése, valamint a fenntartható módon előállított, tanúsított bioüzemanyagok 10%-os részesedésének elérése a Közösség üzemanyagpiacán, többek között EU energiaellátása biztonságának a tüzelőanyag-paletta szélesítésével történő javítására.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A CARS 21 magas szintű csoport 2005. december 12-i jelentésében támogatta a Bizottságnak a tiszta és energiahatékony járművek használatának elősegítéséről szóló kezdeményezését, de azzal a kikötéssel, hogy technológiasemleges és teljesítményalapú szemléletmódot kell követni.

(9) A CARS 21 magas szintű csoport 2005. december 12-i jelentésében támogatta a Bizottságnak a tiszta és energiahatékony járművek használatának elősegítéséről szóló kezdeményezését, de azzal a kikötéssel, hogy technológiasemleges és teljesítményalapú, egységes szemléletmódot kell követni, amely bevonja az autógyártókat, az olaj- és üzemanyag-szállítókat, a járműszerelőket, a vásárlókat vagy a járművezetőket és az államháztartási szerveket.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) az irányelv célkitűzése, hogy a piacot a tiszta és energiahatékony járművek irányába mozdítsa el, és különösen – mivel ennek jelentős környezeti hatása lenne –, hogy a nagy mennyiségben gyártott szabványos járművek piacát (személygépkocsi, busz, távolsági busz, kamion) befolyásolja. Ezért nem kívánja befolyásolni a sürgősségi szolgáltatást nyújtó és más, rendkívül speciális járművekkel kapcsolatos közbeszerzési döntéseket.

Indokolás

A sürgősségi és más, rendkívül speciális járművek sokba kerülnek, és kis számban készülnek, ami azt jelenti, hogy nem hatékony mozgatórugói a piacnak.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) A tagállamok tájékoztatják a szerződés, engedély, vagy az állami szervek engedélye alapján személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó nemzeti, regionális vagy helyi ajánlatkérőket és ajánlatkérő szerveket a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzésével kapcsolatos rendelkezésekről.

Indokolás

A beszerzések jobb előkészítése érdekében az ajánlatkérő szervek rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó információkat, mivel a környezetbarát odaítélési szempont új feltétel lesz a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv rendelkezésein felül.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható lenne, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak, és kialakuljon a megújuló energiákon alapuló gazdaság, valamint hogy a mellékletben említett üzemanyagtípusok mindegyike esetében kiépüljenek az ellátáshoz szükséges infrastruktúrák. A vállalatokat ösztönözni kell az árverseny előmozdítására annak érdekében, hogy a tiszta és energiatakarékos, valamint a hagyományos járművek közötti árkülönbség ne érintse hátrányosan a környezetbarát járművek piacát.

 

Indokolás

A méretgazdaságosság előnyeinek kihasználása érdekében az ipari szektor erőfeszítéseire van szükség azért, hogy a környezetbarát járművek ára is versenyképes legyen.

A feltételes megfogalmazás is jelzi az Európai Unió Bizottsága feltételezésének hipotetikus jellegét. E téren elvárható volna, hogy az Európai Unió Bizottsága pontos számadatokkal szolgáljon az árkülönbségre, az „elégséges” keresletre, illetve a várható árcsökkenésre vonatkozóan. Ezek, úgy tűnik nem állnak a Bizottság rendelkezésére. A feltételes megfogalmazás tudomásul veszi, hogy nem csak a méretbeli előnyök vezetnek az árcsökkenéshez, hanem a gyártók termék- és árpolitikája többek között olyan nagyon különböző elemektől függ, mint például a nyersanyagárak alakulása, illetve a kereslet árrugalmassága a különféle járműágazatokban.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Egyes technológiák szélesebb körű alkalmazása, például a hidrogénüzemű, valamint a cseppfolyós propán-bután gázzal (LPG) vagy a sűrített földgázzal (CNG) hajtott gépjárművek, többek között az infrastruktúra kiépítése tekintetében kezdetben nagy beruházást igényelnek, ezért a Bizottságnak át kellene gondolnia, hogy a környezet érdekében hogyan hozhatók létre és tarthatók fenn az ilyen beruházások nemzeti és közösségi támogatásának átlátható és megkülönböztetésmentes szabályai.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Ezen irányelv célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson az államháztartási szervek számára pénzügyi ösztönzők, illetve a tájékoztatáshoz és az oktatáshoz kapcsolódó ösztönzők révén.

Indokolás

Az államháztartási szerveknek kiegészítő támogatásra, finanszírozásra és egyéb ösztönzőkre van szükségük az előnyben részesített zöld megoldások végrehajtásához. A jövőben úgy kell útmutatást nyújtani, hogy a közbeszerzéssel foglalkozó hivatalnokok jobban megértsék a megfontolás tárgyát képező különböző jármű- és üzemanyagtípusok egészében vett teljesítményét, hatásfokát, elérhetőségét és használatának nehézségi fokát. Ez segítene a korlátozott források és közpénzek pazarlásának megelőzésében, és lehetővé tenné a közbeszerzést vezetők számára, hogy tájékozott döntést hozzanak az új járműtechnológiák vonatkozásában.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A Bizottság hatástanulmánya szerint ezen irányelv hatálybalépésekor a gépkocsivásárlások 50%-a felel majd meg a teljes életciklusra vetített költségek – ideértve a külső költségeket is – tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Az energetikai és környezeti hatások figyelembevételére vonatkozó követelmény műszaki előírások meghatározásával történő teljesítése során az ajánlatkérők, ajánlatkérő szervek és üzemeltetők az európai uniós jogszabályokban megállapított energetikai és környezetvédelmi teljesítményeknél magasabb szintet is előírhatnak, például a jövőbeni Euro-szabványok figyelembevételével.

Indokolás

A javaslatban ellentmondás van a hatályos és a tervezett (EURO VI.) jogszabályok között, pl. a járművek által futott kilométerek meghatározását illetően. Az illetékes hatóságoknak ezért figyelembe kell venniük a meglévő és a jövőbeni európai szabványokat egyaránt.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésére alkalmazandó feltételek kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb lényeges odaítélési szempontok kizárását. Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a környezetbarátabb üzemre átépített járművek használatát sem.

törölve

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az irányelvben meghatározott feltételek mellett más kritériumok és módszerek is használhatók. Ezért ez a preambulumbekezdés módosult, és új cikként az irányelv fő rendelkezéseinek szövegébe került (a 4. cikk után).

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben megállapított küszöbértékeket kell alkalmazni.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben megállapított küszöbértékeket kell alkalmazni. A kisebb léptékű közbeszerzéseket ki kell zárni a szabályok alkalmazhatóságának biztosítására.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az energiával és a környezettel kapcsolatos odaítélési kritériumoknak szerepelniük kell a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzésével kapcsolatos döntés meghozatalára felkért ajánlatkérő hatóságok vagy ajánlatkérő szervek által mérlegelt különböző odaítélési kritériumok között.

Indokolás

Ez az irányelv a helyi hatóságok vagy szervek által tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzése esetén alkalmazandó kritériumok nem teljes listáját határozza meg.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A környezettudatosságukkal kitűnni kívánó városokat ösztönözni kell, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy környezettudatosságukat az interneten rendszeresen és átlátható módon közzétett adatokkal, számításokkal, határozatokkal és az ezen irányelvben foglaltaknak megfelelően folytatott közbeszerzések összehasonlító elemzésével bizonyíthassák.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b) A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásokat, beleértve a motorok és alkatrészek típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő járművekbe való utólagos beszerelését, a közösségi jogi szabályozás keretében kell engedélyezni. Ezek az állami támogatások a közösségi közérdekkel és különösen a fenntartható városi mobilitás céljaival indokolhatók.

Indokolás

A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásoknak összhangban kell lenniük a közösségi előírásokkal.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A tagállamoknak és a Bizottságnak továbbra is támogatniuk kell az olyan városi közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, mint a CIty-VITAlity-Sustainability (CIVITAS) program és az „Intelligens energia – Európa” program.

Indokolás

Az olyan európai uniós kezdeményezések, mint a CIVITAS program és az „Intelligens energia – Európa” program nagyon sikeresnek bizonyultak a tiszta és energiahatékony járművek használatának ösztönzésében, ezért továbbra is támogatást kellene kapniuk.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) A tagállamoknak és a Bizottságnak – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet1 értelmében – a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti és regionális operatív programok stratégiai nyomon követése és félidős felülvizsgálata során figyelembe kell venniük a városi mobilitás pénzügyi támogatásra való jogosultságát, valamint a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítását. Tekintettel a CIVITAS program és az „Intelligens energia – Európa” program révén elért eredményekre, a tagállamoknak és a Bizottságnak a továbbiakban is támogatniuk kell ezen kezdeményezéseket.

 

___________

1 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

Indokolás

A városi mobilitásról szóló zöld könyvről folyó vita március 15-én ért véget, és több tagállam nem vette figyelembe e kérdéseket az aktuális nemzeti operatív programokban. A már létező, a helyi vagy központi hatóságok tájékoztatását vagy képzését segítő jó kezdeményezéseket továbbra is támogatni és folytatni kell.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás1 34. pontjával összhangban a tagállamoknak – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – táblázatokat kell készíteniük, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és a vonatkozó átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat közzé kell tenniük.

 

___________

1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Indokolás

A végrehajtás jobb átláthatóságáért.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19d) A tagállamoknak be kell vonniuk a helyi hatóságokat és a régiókat az ezen irányelvben meghatározott rendelkezések végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésére vonatkozó további erőfeszítésekbe.

Indokolás

A kormányzás minden szintjének bevonása szükséges a jobb végrehajtás érdekében.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

19 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19e) A tiszta közúti közlekedést és a levegő minőségének jelentős javulását eredményező, alternatív üzemanyaggal működő járműveknek elsőbbséget kell élvezniük. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak elő kell segíteniük a hidrogénüzemű gépjárművek fejlesztését.

Indokolás

Meg kell ragadni az alkalmat a tiszta energiaforrások – mint például a hidrogén – támogatására. Kötelességünk e technológia fejlesztését ösztönözni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

19 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19f) A tagállamoknak és a Bizottságnak a hidrogén – mint a jövő üzemanyaga – előmozdítására kell összpontosítania. A hidrogén a járművek meghajtásának tiszta módja, és használatának hozzá kellene járulnia a szennyezésmentes gazdaság kialakításához, mivel a hidrogénmeghajtású járművek nem bocsátanak ki szénalapú szennyezőanyagokat, sem pedig üvegházhatású gázokat,

Indokolás

Meg kell ragadni az alkalmat a tiszta energiaforrások – mint például a hidrogén – támogatására. Kötelességünk e technológia fejlesztését ösztönözni.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Tárgy és célkitűzések

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából előírja a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való bevonását a közúti járművekre vonatkozó, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által végzett közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek szempontként való bevonását az ilyen járművekre az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzési eljárásba.

Az irányelv célja a környezetbarát és energiatakarékos járművek piacának ösztönzése és fellendítése az egész életciklusra megállapított, valós üzemi költségek, köztük a környezeti költségek figyelembevételén alapuló közbeszerzési eljárások aktív alkalmazása révén. Az irányelv előírja a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való bevonását az új közúti járművekre vonatkozó, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által végzett közbeszerzési eljárásba – beleértve a motorok és alkatrészek ezen járművekbe való utólagos beszerelését – , illetve ugyanezek szempontként való bevonását az ilyen járművekre az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzési eljárásba.

 

Az irányelv célja a tiszta és energiatakarékos járművek iránti oly mértékű kereslet biztosítása, amely arra ösztönzi a gyártókat és az iparágat, hogy beruházzanak az energiatakarékos, alacsony szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású közúti járművek gyártásába és fejlesztésébe.

 

Ez az irányelv nem alkalmazandó motoroknak és alkatrészeknek olyan közúti járművekbe való utólagos beszerelésére, amelyek túllépték a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75 %-át.

 

Az alkalmazandó rendelkezések, különösen az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályozás és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, az 1191/69/EGK és 1107/70/EGK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyező, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 sérelme nélkül a tagállamok ösztönözhetik a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzését vagy vételét, beleértve motorok és alkatrészek ezen járművekbe történő utólagos beszerelését, amennyiben e járművek nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75 %-át.

 

1 HL L 291., 2007.11.9., 25. o.

Indokolás

A szóban forgó irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni a motorok és alkatrészek típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő közúti járművekbe való utólagos beszerelésére. A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatosan használt speciális járművek, mint például a légvezetékek szerelésére használtak nagyon kis mennyiségben kerülnek beszerzésre és általában egyedi modellek. Az irányelvet nem kell alkalmazni ilyen járművek esetében, mivel nagymértékben változó élettartamuk kizárja az energiafelhasználás és a károsanyag-kibocsátás harmonizált kiszámítását. E járműveknek irányelv hatálya alóli kizárása csökkenti az irányelv átültetésének és végrehajtásának ellenőrzésével járó költségeket. A szóban forgó irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni az M és N kategóriás, típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő közúti járművekre, beleértve a motorok és alkatrészek utólagos beszerelését. A kiöregedett vagy szennyező járműpark megújulása és az innováció ösztönzése céljából, valamint annak érdekében, hogy a javasolt intézkedés eredményes legyen, a motorokat és alkatrészeket olyan járművekbe kell beszerelni, amelyek még nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75%-át. A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásoknak összhangban kell lenniük a közösségi előírásokkal.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A következő járművekre nem terjed ki az irányelv hatálya:

 

- alapvető fontosságú vészhelyzeti szolgálatot teljesítő járművek, mint például a mentők, a transzplantátumokat szállító és a vérellátást biztosító járművek, tűzoltó- és mentőjárművek, valamint a polgári védelem járművei;

 

- a hatóságok/üzemeltetők által, a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban működési támogatást és az infrastruktúra karbantartását biztosító járművek;

 

 

- a kis mennyiségben gyártott rendkívül különleges járművek.

Indokolás

Az irányelv hatályát tisztázni kell. A sürgősségi és más rendkívül speciális járművek sokba kerülnek, és kis számban készülnek, ami azt jelenti, hogy nem tényleges mozgatórugói a piacnak. A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatosan használt különleges járművek, mint például a légvezetékek szerelésére használtak nagyon kis mennyiségben kerülnek beszerzésre és általában egyedi modellek. Az irányelvet nem kell alkalmazni ilyen járműveket esetében, mivel nagymértékben változó életciklusuk kizárja az energiafelhasználás és a károsanyag-kibocsátás harmonizált kiszámítását. E járműveknek irányelv hatálya alóli kizárása csökkenti az irányelv átültetésének és végrehajtásának ellenőrzését.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. cikkben meghatározott módszer alapján járnak el minden olyan esetben, amikor a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket a közúti járművek közbeszerzési eljárása során odaítélési szempontként alkalmazzák.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. cikkben meghatározott módszer alapján járnak el minden olyan esetben, amikor a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket a közúti járművek közbeszerzési eljárása során egyéb szempontokkal együtt odaítélési szempontként alkalmazzák.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók a környezetbarát és egyúttal a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által bonyolított, a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során odaítélési szempontként alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2010. január 1-jétől kezdődően minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által bonyolított, a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során az odaítélési szempontok között alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók a környezetbarát és egyúttal a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatásoknak az államháztartási szervek szakszolgálati vagy más engedélye alapján történő üzemeltetéséhez használt közúti járművek beszerzésére alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2010. január 1-jétől kezdődően bármely, a személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatásoknak az államháztartási szervek szakszolgálati vagy más engedélye alapján történő üzemeltetéséhez használt közúti járművek beszerzési szempontjai között alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók a környezetbarát és egyúttal a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Azok a helyi, regionális és nemzeti hatóságok, amelyek adott éves közbeszerezéseiknek legalább 75%-át tiszta és energiatakarékos járművek teszik ki, használhatják a „tiszta és energiatakarékos városi közúti közlekedés” címkét. A Bizottság elkészíti a címke egységes tervét.

Indokolás

Az előadó módosításán alapul, azonban azt javasolja, hogy a címkézés csak azokra a közhatóságokra vonatkozhat, amelyek járműveik döntő hányadát a környezeti teljesítmény alapján vásárolják.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közúti gépjárművek gyártóinak e járművek áruba bocsátásakor indikatív adatokat kell biztosítaniuk a teljes életciklusra megállapított energiafogyasztásra, a CO2- és a károsanyag-kibocsátásra vonatkozóan.

Indokolás

A gyártókat be kell vonni a közúti gépjárművek beszerzési/vásárlási ciklusába, hogy e gépjárművek áruba bocsátásakor indikatív adatokat biztosítsanak a teljes életciklusra megállapított energiafogyasztásra, a CO2- és a károsanyag-kibocsátásra vonatkozóan. Az „ökocímkézésre” vonatkozó precedens már szerepel az Európai Unió joganyagában.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A tagállamok alkalmazhatnak szigorúbb odaítélési követelményeket a tiszta és energiatakarékos járművek beszerzése céljából, dönthetnek korszerűsített járművek beszerzése mellett, illetve maguk is korszerűsíthetik meglévő járműparkjukat, többek között részecskeszűrők beépítésével, a motort leállító és újraindító („stop and start”) automatika beépítésével vagy a motorok kevésbé környezetszennyező üzemanyagok használatára való alkalmassá tételével, a járművek környezetvédelmi teljesítményének fokozása érdekében.

Indokolás

A szubszidiaritás elvének szükségszerű velejárója. A módosítás az irányelvre irányuló javaslat (16) preambulumbekezdését fejti ki.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos költségek odaítélési szempontként történő bevonása a járművek beszerzésébe

Tiszta és energiatakarékos járművek beszerzése

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a közbeszerzések tárgyát képező járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználásból, széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásból eredő költségeket az alábbi a), b) és c) pontban foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani.

1. Ezen irányelv alkalmazásában a közbeszerzések tárgyát képező járművek üzemeltetésével járó, az új járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználásból, széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásból eredő költségeket az alábbi a), b) és c) pontban foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani.

Indokolás

Sok helyen a helyi hatóságoknak nincs más választásuk, mint hogy használt járműveket vásároljanak.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a jármű kilométerenkénti, e cikk (2) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztását a mellékletben található, a különböző tüzelőanyagok energiatartalmát tartalmazó 1. táblázatban szereplő átváltási együtthatók segítségével át kell számolni kilométerenkénti energiafelhasználásra;

a jármű kilométerenkénti, e cikk (2) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztását a kilométerenkénti energiafelhasználás egységeiben kell számolni, függetlenül attól, hogy ezt megadták-e közvetlenül (mint például az elektromos autók esetében), vagy sem. Amennyiben az üzemanyag-fogyasztást különböző egységekben adták meg, azt a mellékletben található, a különböző tüzelőanyagok energiatartalmát tartalmazó 1. táblázatban szereplő átváltási együtthatók segítségével át kell számolni kilométerenkénti energiafelhasználásra;

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– minden energiaegységnek csak egyféle pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz rendelt energiaegységek közül az alacsonyabbnak az adót nem tartalmazó ára, amennyiben az üzemanyagot közlekedési céllal használják;

– minden energiaegységnek csak egyféle pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz rendelt energiaegységek közül az alacsonyabbnak az ára, amennyiben az üzemanyagot közlekedési céllal használják, és tartalmazza az adót is, amennyiben a hatóság a nemzeti jogszabályok szerint nem mentesül az üzemanyagadó alól;

Indokolás

A legtöbb közigazgatási szerv ugyanúgy fizet adót, mint minden más fogyasztó, és a gépjármű élettartama során az adó a költségek részét képezi.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő kilogrammonkénti költséggel.

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő kilogrammonkénti vagy magasabb költséggel.

Indokolás

Ha, például az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó kötelezettség miatt a közigazgatási szervek a széndioxid-kibocsátást magasabbra kívánják értékelni, mint a táblázatban szereplő mérték, erre lehetőséget kell kapniuk..

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az olyan járművek üzemanyag-fogyasztására, valamint széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó kilométerenkénti értékeket, amelyekre a közösségi típus-jóváhagyási jogszabályok ilyen teszt elvégzését írják elő, szabványosított közösségi teszteljárások alapján kell megállapítani. Az olyan járművek esetében, amelyek nem esnek a szabványosított közösségi teszteljárások hatálya alá, a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert teszteljárást vagy az adott szerv számára elvégzett tesztek eredményeit, illetve ezek hiányában a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell alkalmazni.

(2) Az olyan járművek üzemanyag-fogyasztására, valamint széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó kilométerenkénti értékeket, amelyekre a közösségi típus-jóváhagyási jogszabályok ilyen teszt elvégzését írják elő, szabványosított közösségi teszteljárások alapján kell megállapítani. Az olyan járművek esetében, amelyek nem esnek a szabványosított közösségi teszteljárások hatálya alá, a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert teszteljárást vagy az adott szerv számára elvégzett tesztek eredményeit, illetve ezek hiányában a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell alkalmazni. Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek az adott városi közösség konkrét közlekedési körülményei között elvégzett tesztek végrehajtását kérhetik a teherszállítási kapacitás figyelembe vételével.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a tesztek eredményei nem tudják figyelembe venni az egyes ajánlatkérők esetében fennálló teherszállítási és közlekedési körülményeket. Az ajánlatok megfelelő összehasonlíthatósága érdekében az ajánlatkérő kérheti, hogy a teszteket az adott városi közösség konkrét közlekedési körülményei között végezzék a teherszállítási kapacitás figyelembe vétele mellett.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

A létező alternatív módszerek esetén fennálló mentesség

 

Az életciklusnak a környezeti hatásokra is kiterjedő, a helyi igényekre és körülményekre szabott költségeinek kiszámítására módszereket kidolgozó helyi és regionális hatóságok kérésére a Bizottság felmentheti ezeket a helyi és regionális hatóságokat a 3. cikk szerinti számításhoz kapcsolódó kötelezettségek alól, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az alkalmazott módszernek pozitív hatása van a környezetre és a tiszta és energiatakarékos járművek támogatására egyaránt.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. cikk

 

Az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos költségek odaítélési szempontként történő bevonása a járművek beszerzésébe

 

A Melléklet 2. táblázatában a kibocsátás költségeinek kiszámítására meghatározott értékeket minimumértékeknek kell tekinteni. Amennyiben a hatóságok a környezeti hatásokat a 3. cikkben megállapítottak szerint pénzben kifejezhető módon kívánják figyelembe venni a teljes körű költségbecslésben, magasabb értékekkel számolhatnak a külső energia és a környezeti hatások költségeinek számításakor, mint az említett cikkben meghatározott értékek.

Indokolás

A hatóságoknak, amennyiben kívánják, lehetőséget kell kapniuk, hogy magasabb értékekkel számolják el a kibocsátás költségeit, mint a Bizottság által megállapított értékek. A kibocsátás számítására alkalmazott bármely értéket minimumértékként kell kezelni, és ez nem akadályozhatja meg, hogy amennyiben így kívánják, a hatóságok magasabb értéket rendeljenek a környezetvédelemhez.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

3 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. cikk

 

További támogatás a közszféra számára

 

(1) A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a közszféra alkalmazottait tájékoztassák az alternatív üzemanyagot használó járművekre vonatkozó kedvezményekről, beleértve az üzemanyag feltöltésére és a karbantartásra szolgáló létesítményeket, az alternatív üzemanyaggal működő járműveknek a hatósugárra és a teljesítményre vonatkozó képességeit, valamint a rendelkezésre álló nemzeti és közösségi ösztönző programokat.

 

(2) A tagállamok ösztönzik és támogatják az alternatívüzemanyag-ellátókat, hogy az alternatív üzemanyagokat széles körben bocsássák a köz rendelkezésére.

Indokolás

Az államháztartási szerveknek kiegészítő támogatásra, finanszírozásra és egyéb ösztönzőkre van szükségük az előnyben részesített zöld megoldások végrehajtásához. A jövőben úgy kell útmutatást nyújtani, hogy a közbeszerzéssel foglalkozó hivatalnokok jobban megértsék a megfontolás tárgyát képező különböző jármű- és üzemanyagtípusok egészében vett teljesítményét, hatásfokát, elérhetőségét és használatának nehézségi fokát.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

3 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3d. cikk

 

Átláthatóság

 

A 2004/17/EK, illetve a 2004/18/EK irányelvben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy összhangban a 3. cikkel, a 2. cikkben említett valamennyi szereplő az összes beérkezett ajánlat tekintetében kérésre rendelkezésre bocsátja az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat.

 

A nyilvános politikai vita további előmozdítása érdekében a Bizottság a 6. cikk szerinti jelentéstétel alapján olyan eredményjelző táblát hoz létre és tesz elérhetővé az interneten, amely segítségével összehasonlíthatók a hasonló adottságokkal rendelkező városok és régiók környezetbarát beszerzései.

Indokolás

Az átláthatóság növelése érdekében az ajánlatkérő hatóságok vagy intézményeknek kérésre rendelkezésre kell bocsátaniuk az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

További odaítélési szempontok és módszerek

 

A tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésére vonatkozó feltételek kötelező alkalmazása nem zárja ki az odaítélési szempontok rangsorolását, vagy más vonatkozó odaítélési szempontok és módszerek beszámítását. Továbbá nem zárja ki a környezetbarátabb üzemre átépített járművek kiválasztását sem.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy más feltételek és módszerek is használhatók az irányelvben meghatározott feltételek mellett.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

Szabványosított teszteljárások

 

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el azon járművek tesztelési eljárásának szabványosítására, amelyeket a 3. cikk (2) bekezdésében említett szabványosított közösségi teszteljárások keretében nem ellenőriznek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Mivel bizonyos járművekre nem terjednek ki a szabványosított közösségi teszteljárások, a Bizottságnak meg kell könnyítenie a vizsgált irányelvben rögzített célok elérését és az előírt intézkedések végrehajtását. Az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmas a végrehajtási intézkedések elfogadására.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

4 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. cikk

 

Kísérő intézkedések

 

A tömegközlekedés hatékonyságának fokozására irányuló egyedi infrastrukturális elemek révén a közhatóságok javíthatják a városi közlekedés kezelését.

Indokolás

E módosítás célja, hogy kísérő intézkedésekkel megteremtse az egyes intézkedések végrehajtásához vagy a vizsgált irányelvvel összefüggő infrastrukturális elemek (például a közúti közlekedésben kialakított speciális sávok, a közúti jelzések) kiépítéséhez szükséges feltételeket.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Finanszírozási eszközök

 

A Bizottság kidolgoz egy európai éghajlatvédelmi alapot, amelyet többek között az 1. cikk értelmében a tiszta és energiahatékony közúti járművek hatóságok és üzemeltetők általi vásárlásának előmozdítására használnak.

 

Az illetékes költségvetési hatóság megfelelő forrást különít el az Európai Unió költségvetéséből.

Indokolás

Az Európai Éghajlatvédelmi Alap jelentős eszköz az éghajlatváltozás elleni küzdelemben használatos új technológiák bevezetésének felgyorsításához. Különösen a tiszta és energiatakarékos közúti járművek területén kell az új technológia bevezetését nagyon hatékonyan előmozdítani elkülönített állami források biztosítása révén .

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

Az közösségi pénzügyi eszközök felhasználása

 

(1) A tagállamok és a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet értelmében a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti operatív programok stratégiai nyomon követése és félidős felülvizsgálata során figyelembe veszi a városi mobilitás pénzügyi támogatásra való jogosultságát, valamint tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítását.

 

(2) A tagállamok és a Bizottság továbbra is támogatják az olyan városi közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, mint a CIVITAS program és az „Intelligens energia – Európa” program.

Indokolás

A nemzeti operatív programok félidős felülvizsgálata a nemzeti, illetve közösségi szinten rendelkezésre álló különböző pénzügyi eszközök jobb felhasználása révén elősegítheti a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítását.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c. cikk

 

Információcsere és az információ terjesztése

 

(1) A tagállamok tájékoztatják az állami szervek vagy más engedélye alapján személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó nemzeti, regionális vagy helyi ajánlatkérőket és ajánlatkérő szerveket ezen irányelv rendelkezéseiről, valamint az átültetés nemzeti jogszabályairól, megadva minden szükséges támogatást és tájékoztatást az irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzésekre vonatkozó közösségi finanszírozási rendszerekkel kapcsolatban.

 

(2) A Bizottság egy uniós internetes honlap létrehozása révén ösztönzi a bevált gyakorlatok terjesztését a tiszta és energiatakarékos tömegközlekedési szolgáltatások előmozdítását célzó politikák kidolgozása terén, a jelen irányelvben hivatkozott intézmények által a járműbeszerzéseik során alkalmazott kritériumok fokozatos, közösségi szintű egységesítése érdekében.

 

(3) A Bizottság a honlapon közzéteszi a városi mobilitásra és a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítására az egyes tagállamokban rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos összes információt.

Indokolás

A beszerzések jobb előkészítése érdekében az ajánlatkérő szervek rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó információkat, mivel a környezetbarát odaítélési szempont új feltétel lesz a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv rendelkezésein felül.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A jelentés értékeli az irányelv hatását, a további intézkedések szükségességét és adott esetben javaslatokkal él.

(2) A 8. cikkben meghatározott időpont után legkésőbb három évvel, majd azt követően kétévente a Bizottság jelentést készít az irányelv alkalmazásáról – ideértve az (1) bekezdésben említett információt is –, valamint a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzésének előmozdítása érdekében az egyes tagállamok által tett intézkedésekről. A jelentés olyan mennyiségi mutatók alkalmazásával, amelyek értékelhetővé teszik a környezeti előnyöket, értékeli az irányelv hatását, a tagállamok jelentéseit és a további intézkedések szükségességét, valamint adott esetben javaslatokkal él.

 

A Bizottság négy járműkategóriában a teljes életciklusra vetített költségek – ideértve a külső költségeket is – tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának megfelelő, megvásárolt járművek néveleges és relatív adatait összehasonlítja e járművek teljes piacával, és megbecsüli, hogy a 3. cikkben meghatározott feltételek hogyan befolyásolták a piacot.

 

 

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. táblázat: A tüzelőanyagok energiatartalma

1. táblázat: A tüzelőanyagok energiatartalma

Üzemanyag energiatartalom

Üzemanyag energiatartalom

Dízel 36 MJ/liter

Dízel 36 MJ/liter

Benzin 32 MJ/liter

Benzin 32 MJ/liter

Földgáz 38 MJ/Nm3

Földgáz 33 MJ/Nm3

PB-gáz (cseppfolyós propán-bután gáz) 24 MJ/liter

PB-gáz (cseppfolyós propán-bután gáz) 24 MJ/liter

Etanol 21 MJ/liter

Etanol 21 MJ/liter

Biodízel 33 MJ/liter

Biodízel 33 MJ/liter

Emulziós Üzemanyag 32 MJ/liter

Emulziós Üzemanyag 32 MJ/liter

Hidrogén 11 MJ/Nm3

Hidrogén 11 MJ/Nm3

Indokolás

A típus-jóváhagyási eljárások szerint a személygépkocsik fogyasztásánál figyelembe veszik, hogy a fölgáz energiatartalma alacsonyabb. A létező járművek fogyasztásával való összhang érdekében 33MJ értéket, ami kevert metán-típusú termékre vonatkozik, kell használni 38MJ helyett. Amennyiben maradna Bizottság által javasolt érték, problémák merülnének fel a jelen javaslatban megállapított paraméterek és a hivatalosnak és referenciaként elfogadott típus-jóváhagyási paraméterek összhangja között hiányosságból.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 táblázat – 1 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2 eurocent/kg

3 eurocent/kg vagy az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) piaci ára, attól függően, hogy melyik magasabb

Indokolás

A 30 euro/t valószínűleg pontosabb kibocsátásiegység-árat képvisel a 2010 után vásárolt járművek életciklusa tekintetében.

INDOKOLÁS

E javaslat a Környezetvédelmi Bizottság korábbi ajánlásait tartalmazza

E javaslat a korábbi (COM(2005)0634 végeleges) javaslat helyébe lép, és a legfontosabb területeken – a Környezetvédelmi Bizottság vizsgálata eredményeképpen – az előadó és más képviselők gyakorlati ajánlásait tartalmazza.

A legfontosabb újdonságok a következők:

· az irányelv az összes gépjárművet magában foglalja,

· az irányelv kitér a széndioxid-kibocsátásra,

· a modell technológiasemleges és rugalmas (nem pedig egy rögzített szabvány),

· a közbeszerzések továbbra is a környezetbarát járműveket támogatják,

· a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében az egyedi helyi érdekek is szerepet kaphatnak.

Az egész életciklusra megállapított költségek kiszámítása

Az irányelv az összes közbeszerzési eljárást kiíró – vagy a közszféra nevében, vagy annak engedélye alapján eljáró – számára előírja, hogy ne csak a beszerzési árat, hanem az életciklusra vetített üzemanyagköltségeket, a széndioxid-kibocsátást és a légszennyezést is vegyék számításba, és a beszerzések során ezeket is tekintsék szempontnak.

Közbeszerzés a piac ösztönzője

A Bizottság határozottan támogatja, hogy a közbeszerzéseket a környezetbarát járművek piaca ösztönzőjeként alkalmazzák, és ezért úgy módosította az 1. cikket, hogy az ezt a törekvést az irányelv fontos célkitűzésévé tegye.

A közbeszerzések piaci részesedése európai szinten igen jelentős, ezért amennyiben a közhatóságok vezető szerepet vállalnak az „életciklusra vetített költségek” kiszámítása és beszerzéseikre történő alkalmazása terén, biztosíthatják, hogy a járműipar környezetbarát, alacsonyabb szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású járművek fejlesztésére és ilyen jellegű beruházásokra fog törekedni.

Átláthatóság és nyilvános vita

Amennyiben a járművek beszerzésére irányuló határozatokat környezetvédelmi megfontolásoknak is befolyásolniuk kell, biztosítani kell a nem kormányzati szervezetek, a polgárok és a helyi politikusok hozzáférését a beszerzéssel kapcsolatos információkhoz.

Ezért az átláthatóság és a nyilvánosság fokozása, valamint az összehasonlítások hatókörének szélesítése érdekében az irányelv több helyen is módosul.

E módosítások a következőket foglalják magukban:

· a helyi hatóságok elérhetővé teszik a beszerzési határozatokhoz kapcsolódó, életciklusra vetített költségekről szóló összes információt,

· a Bizottság pontozótáblát hoz létre, amely láthatóvá teszi, hogy a helyi hatóságok hogyan teljesítenek a környezetbarát járművek beszerzése terén,

· a környezetbarát járművek beszerzésében élenjáró helyi és regionális hatóságok által alkalmazható „környezetbarát beszerzés” címke bevezetése.

Az irányelv hatásának értékelése és felülvizsgálata

Értékelni kell, hogy az irányelv jelenlegi formájában eléri-e a kívánt hatást. A Bizottság ezért számos olyan módosítást javasol, amelyek biztosítják a piacra és a környezetre gyakorolt hatások értékelését és nyomon követését.

A Bizottságnak ezért

· kétévente jelentést kell készítenie a végrehajtásról, valamint az irányelv környezetre és az egyes járműkategóriákban a piacra gyakorolt hatásáról,

Végrehajtás

Már 2010-re lehetővé kellene tenni az egész életciklusra megállapított költségek kiszámítására irányuló, előírt módszer bevezetését, és a Bizottság következésképpen a dátum előrehozatalát javasolja, hogy a környezeti és piaci hatások mielőbb érzékelhetők legyenek.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (17.6.2008)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló átdolgozott javaslatról
(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

A vélemény előadója: Andreas Schwab

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója elviekben üdvözli a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatot, amely jó lehetőséget nyújt a tiszta és energiatakarékos termékek támogatására A vélemény előadója elismeri, hogy e javaslat a korábbi javaslatokhoz képest előrelépést jelent, és külön üdvözli a technológiasemleges megközelítést.

A vélemény előadója ugyanakkor abban nem ért egyet a Bizottság javaslatával, hogy a zöld és energiahatékony közbeszerzési feltétel kötelező erejű legyen. Véleménye szerint a kötelező feltétel javasolt bevezetése a közbeszerzések során – bármennyire is dicséretes a szándék ebben az esetben – nem feltétlenül felel meg a közösségi közbeszerzési törvény alapelveinek, és akár nemkívánatos precedenst is teremthet. Ezért javasolja, hogy a tagállamok ajánlatkérő hatóságaira bízzák az ilyen feltételek alkalmazásának eldöntését, ami nem zárja ki, hogy erős üzenetet küldjenek az ajánlatérők vagy ajánlatkérő szervek részére a szóban forgó közbeszerzési eljárástípus során e környezetvédelmi szempontok bevezetésének ösztönzése érdekében.

Az egyértelműség érdekében a vélemény előadója arra is felhívja a figyelmet, hogy a javaslatban világosan kell hivatkozni a 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvekben meghatározott alkalmazandó összeghatárokra, mivel a bizottsági javaslat nem tesz közvetlen utalást az alkalmazandó minimális értékhatárokra, amelyek felett ezen új szabályok vonatkoznak.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással összhangban a vélemény előadója egy olyan preambulumbekezdést javasol, amely az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést bemutató táblázatok készítésére és ennek közzétételére ösztönzi a tagállamokat.

Minthogy a javaslat különösen a kereskedelmi gépjárműágazatot érinti (pl. az üzemeltetés támogatására és az infrastruktúra karbantartására szakosodott traktorok és buszok, tisztító járművek, stb.), a vélemény előadója javasolja, hogy egyes járműveket vonjanak ki az irányelv hatálya alól, mivel azokat egyedileg tervezték és szerelték fel, s ezért energiafogyasztásuk eltér a többi járműétől.

A vélemény előadója kiemeli, hogy a javaslat hatásvizsgálata hiányos pl. a várt költségek, az externális költségek konkrét összegekben történő internalizációját alátámasztó tudományos bizonyítékok vonatkozásában, továbbá nem veszi figyelembe a meglévő szabványokat, pl. az Euro-szabványokat. Ezért a vélemény előadója felhívja a Bizottságot, hogy egy kétéves időszak alapján mérje fel az irányelv hatásait és módszertanát, és ennek keretében vegye figyelembe pl. a megújuló energiaforrások és új fejlesztések éghajlatra gyakorolt hatását az Euro-szabványok (a közelgő EURO VI. jogalkotás) vonatkozásában.

A vélemény elfogadására az illetékes bizottság által diktált időbeosztásban rendelkezésre álló igen szűk időkeretre tekintettel a vélemény előadója fenntartja a jogot az e kérdésekre vonatkozó további módosítások előterjesztésére az eljárás későbbi szakaszaiban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A CARS 21 magas szintű csoport 2005. december 12-i jelentésében támogatta a Bizottságnak a tiszta és energiahatékony járművek használatának elősegítéséről szóló kezdeményezését, de azzal a kikötéssel, hogy technológiasemleges és teljesítményalapú szemléletmódot kell követni.

(9) A CARS 21 magas szintű csoport 2005. december 12-i jelentésében támogatta a Bizottságnak a tiszta és energiahatékony járművek használatának elősegítéséről szóló kezdeményezését, de azzal a kikötéssel, hogy technológiasemleges és teljesítményalapú, egységes szemléletmódot kell követni, amely bevonja az autógyártókat, az olaj- és üzemanyagellátókat, a járműszerelőket, a vásárlókat vagy a járművezetőket és az államháztartási szerveket.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak és megújuló energián alapuló gazdaság jöjjön létre.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Ezen irányelv célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson az államháztartási szervek számára pénzügyi ösztönzők, illetve a tájékoztatáshoz és az oktatáshoz kapcsolódó ösztönzők révén.

Indokolás

Az államháztartási szerveknek kiegészítő támogatásra, finanszírozásra és egyéb ösztönzőkre van szükségük az előnyben részesített zöld megoldások végrehajtásához. A jövőben úgy kell útmutatást nyújtani, hogy a közbeszerzéssel foglalkozó hivatalnokok jobban megértsék a megfontolás tárgyát képező különböző jármű- és üzemanyagtípusok egészében vett teljesítményét, hatásfokát, elérhetőségét és használatának nehézségi fokát. Ez segítene a korlátozott források és közpénzek pazarlásának megelőzésében, és lehetővé tenné a közbeszerzést vezetők számára, hogy tájékozott döntést hozzanak az új járműtechnológiák vonatkozásában.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Az energetikai és környezeti hatások figyelembevételére vonatkozó követelmények műszaki előírások meghatározásával történő teljesítése során az ajánlatkérők, ajánlatkérő szervek és üzemeltetők az európai jogszabályokban megállapított energetikai és környezetvédelmi teljesítményeknél magasabb szintet is előírhatnak, például a jövőbeni Euro-szabványok figyelembevételével.

Indokolás

A javaslatban ellentmondás van a hatályos és a tervezett (EURO VI.) jogszabályok között, pl. a járművek által futott kilométerek meghatározását illetően. Az illetékes hatóságoknak ezért figyelembe kell venniük a meglévő és a jövőbeni európai szabványokat egyaránt.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésére alkalmazandó feltételek kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb lényeges odaítélési szempontok kizárását. Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a környezetbarátabb üzemre átépített járművek használatát sem.

(16) Az irányelvbe foglalt környezetvédelmi szempontok nem zárják ki a környezetbarátabb üzemre átépített járművek használatát sem.

Indokolás

A környezetvédelmi szempont tervezett kötelezővé tétele nem illeszkedik megfelelően a 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvekhez. Az ajánlatkérő szerveknek szabad választási lehetőséggel kell rendelkezniük a pályázati dokumentáció feltételeinek meghatározása terén, és lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a pályázatokat továbbra is a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat vagy a legalacsonyabb ár alapján ítéljék oda, a javasolt környezetvédelmi feltételt önkéntes alapon alkalmazva.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás1 34. pontjával összhangban a tagállamoknak – saját maguk, illetve a Közösség érdekében– táblázatokat kell készíteniük, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat közzé kell tenniük.

___________

1HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Indokolás

A végrehajtás jobb átláthatóságáért.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) Az tiszta közúti közlekedést és a levegő minőségének jelentős javulását eredményező, alternatív üzemanyaggal működő járműveknek elsőbbséget kell élvezniük. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak elő kell segíteniük a hidrogénnel hajtott motorral rendelkező járművek fejlesztését.

Indokolás

Meg kell ragadni az alkalmat a tiszta energiaforrások – mint pl. a hidrogén – támogatására. Kötelességünk e technológia fejlesztését ösztönözni.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c) A tagállamoknak be kell vonni a helyhatóságokat és a régiókat az ezen irányelvben meghatározott rendelkezések végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésére vonatkozó erőfeszítésekbe.

Indokolás

A kormányzás minden szintjének bevonása szükséges a jobb végrehajtás érdekében.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19d) A tagállamoknak és a Bizottságnak a hidrogén – mint a jövő üzemanyaga – előmozdítására kell összpontosítania. A hidrogén a járművek meghajtásának tiszta módja, és használatának hozzá kellene járulnia a szennyezésmentes gazdaság kialakításához, mivel a hidrogénmeghajtású járművek nem bocsátanak ki szénalapú szennyezőanyagokat, sem pedig üvegházhatású gázokat,

Indokolás

Meg kell ragadni az alkalmat a tiszta energiaforrások – mint pl. a hidrogén – támogatására. Kötelességünk e technológia fejlesztését ösztönözni.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából előírja a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való bevonását a közúti járművekre vonatkozó, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által végzett közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek szempontként való bevonását az ilyen járművekre az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzési eljárásba.

Az irányelv a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek, valamint az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró egyes üzemeltetők számára előírja, hogy a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából önkéntes jelleggel vegyék figyelembe a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket.

Indokolás

A környezetvédelmi szempont tervezett kötelezővé tétele nem illeszkedik megfelelően a 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvekhez. Az ajánlatkérő szerveknek szabad választási lehetőséggel kell rendelkezniük a pályázati dokumentáció feltételeinek meghatározása terén, és lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a pályázatokat továbbra is a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat vagy a legalacsonyabb ár alapján ítéljék oda, a javasolt környezetvédelmi feltételt önkéntes alapon alkalmazva.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2 cikk

2 cikk

Tiszta és energiatakarékos járművek beszerzése

Hatály

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. cikkben meghatározott módszer alapján járnak el minden olyan esetben, amikor a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket a közúti járművek közbeszerzési eljárása során odaítélési szempontként alkalmazzák.

1. Ezen irányelv hatálya a közúti járműveknek az alábbi szervek általi beszerzésére irányuló szerződésekre terjed ki:

 

a) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben meghatározott beszerzési szabályok alkalmazására kötelezett ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek, az ezen irányelvek szerint alkalmazandó összeghatároknak megfelelően;

 

b) az 1370/2006/EK rendelet szerinti közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítő üzemeltetők, a tagállamok által meghatározásra kerülő, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben előírt küszöböt nem meghaladó küszöbértéket átlépve.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által bonyolított, a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során odaítélési szempontként alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

2. Azokban az esetekben, ahol a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek, valamint az 1370/2006/EK rendelet szerinti közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítő üzemeltetők a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során odaítélési szempontként alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, e szervek alkalmazhatják a 3. cikkben meghatározott módszereket

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatásoknak az államháztartási szervek szakszolgálati vagy más engedélye alapján történő üzemeltetéséhez használt közúti járművek beszerzésére alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

 

Indokolás

Egyértelműen össze kell kapcsolni e javaslatot a klasszikus közbeszerzési irányelvekkel (2004/17/EK és 2004/18/EK). A bizottsági javaslat emellett nem tesz utalást a minimális összeghatárokra, amelyek felett a szabályok érvényesek. Ezenkívül az alkalmazási kör alól ki kell vonni bizonyos járműveket, amelyeket egyedileg terveztek és szereltek fel, s ezért energiafogyasztásuk eltér a többi járműétől.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Fogalommeghatározások

 

Az irányelv alkalmazásában:

 

- „ajánlatkérők” a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők;

 

- „ajánlatkérő szervek” a 2004/17/EK 2. cikkének (2) bekezdésében említett ajánlatkérő szervek;

 

- „közúti jármű”: a melléklet 3. táblázatában felsorolt járműkategóriákba tartozó jármű.

Indokolás

A bizottsági javaslat hasznára válna, ha külön részletezné a lényeges fogalommeghatározásokat.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos költségek odaítélési szempontként történő bevonása a járművek beszerzésébe

Tiszta és energiatakarékos járművek beszerzése

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a közbeszerzések tárgyát képező járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználásból, széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásból eredő költségeket az alábbi a), b) és c) pontban foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2. cikkben említett valamennyi ajánlatkérő, ajánlatkérő szerv és üzemeltető a közúti járművek beszerzésekor önkéntes alapon, az e cikk (1a) bekezdésében meghatározottak szerint figyelembe fogja venni a járművek egész életciklusában kifejtett energetikai és környezeti hatását, és alkalmazni fogja az e cikk (1b) bekezdésében meghatározott lehetőségek valamelyikét.

(a) A járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználásból eredő költséget az alábbi módszer szerint kell kiszámítani:

 

– a jármű kilométerenkénti, e cikk (2) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztását a mellékletben található, a különböző tüzelőanyagok energiatartalmát tartalmazó 1. táblázatban szereplő átváltási együtthatók segítségével át kell számolni kilométerenkénti energiafelhasználásra;

 

– minden energiaegységnek csak egyféle pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz rendelt energiaegységek közül az alacsonyabbnak az adót nem tartalmazó ára, amennyiben az üzemanyagot közlekedési céllal használják;

 

– a járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk az e bekezdés első francia bekezdésében megállapított kilométerenkénti energiafelhasználással, valamint az energiaegységnek az e bekezdés második francia bekezdésében megállapított pénzértékével.

 

(b) A járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő kilogrammonkénti költséggel.

 

(c) A járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-oxidok, nem-metán szénhidrogének és szilárd részecskék kibocsátásának a jármű egész életciklusára megállapított költségeit. A járművek egész életciklusára megállapított, az egyes szennyezőanyagokra vonatkozó kibocsátások költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, grammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő grammonkénti költséggel.

 

(A módosítás első része a bizottsági javaslat 2. cikkéből származik.)

Indokolás

A módosítás a hatályos uniós közbeszerzési szabályokkal való összhang biztosítása érdekében egyértelművé teszi a bizottsági javaslat alkalmazását.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

 

a) energiafogyasztás;

 

b) széndioxid-kibocsátás;

 

c) a mellékletben meghatározott szennyezőanyag-kibocsátás.

 

Az első albekezdésben említett energetikai és környezeti hatásokon kívül az ajánlatkérők, ajánlatkérő szervek és üzemeltetők mérlegelhetik a közbeszerzés alá eső járművek működtetésével kapcsolatos egyéb környezeti hatások bevonását is.

Indokolás

A módosítás a hatályos uniós közbeszerzési szabályokkal való összhang biztosítása érdekében egyértelművé teszi a bizottsági javaslat alkalmazását.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. Az (1) és (1b) bekezdés követelményeit az alábbi lehetőségek egyikének megfelelően kell teljesíteni:

 

a) a környezetvédelmi szempontokat tiszteletben tartó közúti járművek közbeszerzéséhez kiírt pályázati dokumentációban olyan műszaki előírások meghatározásával, amelyek lehetőség szerint európai szabványokon alapulnak, mint pl. az energetikai és környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó Euro szennyezőanyag-kibocsátási osztályozás; vagy

 

b) az energetikai és környezetvédelmi feltételek felvételével az odaítélési szempontok közé, a 4. cikkben foglaltak szerint.

 

Amennyiben e hatásokat pénzben kifejezik azért, hogy beszámítsák az odaítélésről szóló döntéskor, a tagállamok az alábbi rendelkezéseket alkalmazhatják önkéntes alapon:

 

a) a járművek üzemeltetéséhez szükséges, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználásból eredő költséget az alábbi módszer szerint kell kiszámítani:

 

– egy jármű kilométerenkénti, a (2) bekezdés szerinti üzemanyag-fogyasztását a mellékletben található, a különböző tüzelőanyagok energiatartalmát tartalmazó 1. táblázatban szereplő átváltási együtthatók segítségével át kell számolni kilométerenkénti energiafelhasználásra;

 

– minden energiaegységnek csak egyféle pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz rendelt energiaegységek közül az alacsonyabbnak az adót nem tartalmazó ára, amennyiben az üzemanyagot közlekedési céllal használják;

 

– a járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk az ezen albekezdés első francia bekezdésében megállapított kilométerenkénti energiafelhasználással, valamint az energiaegységnek az ezen albekezdés második francia bekezdésében megállapított pénzértékével;

 

b) a járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő kilogrammonkénti költséggel;

 

c) a járművek üzemeltetésével járó, a járművek egész életciklusára megállapított szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-oxidok, nem-metán szénhidrogének és szilárd részecskék kibocsátásának a jármű egész életciklusára megállapított költségeit. A járművek egész életciklusára megállapított, az egyes szennyezőanyagokra vonatkozó kibocsátások költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot megszorozzuk a kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) bekezdés szerinti, grammban kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. táblázatában szereplő grammonkénti költséggel.

A második albekezdés a), b) és c) pontja a bizottsági javaslat 3. cikkének (1) bekezdéséből származik.

Indokolás

A módosítás a hatályos uniós közbeszerzési szabályokkal való összhang biztosítása érdekében egyértelművé teszi a bizottsági javaslat alkalmazását.

ELJÁRÁS

Cím

Tiszta közúti szállítójárművek támogatása

Hivatkozások

COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Andreas Schwab

6.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.6.2008

16.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

16.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Dragoş Florin David

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (30.5.2008)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló átdolgozott javaslatról
(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

a vélemény előadója: Silvia-Adriana Ţicău

RÖVID INDOKOLÁS

A városi közúti közlekedés és az éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás valamennyi európai polgárt nap mint nap érint. Az EU-ban megállapodás született az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-kal történő csökkentéséről 2020-ig és az energiahatékonyság 20%-os növeléséről, valamint arról, hogy az Unió teljes energiafogyasztásának legalább 20%-át megújuló energiaforrások felhasználásával fedezik.

Az Európai Unióban a közúti szállítási ágazat a végső energiafogyasztás 26%-áért és a szén-dioxid-kibocsátás 24%-áért felelős. A városi közlekedés a közúti közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának 40%-át és a közlekedésből származó egyéb szennyezőanyagok kibocsátásának mintegy 70%-át teszi ki. Bár a közlekedés jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez, annak társadalmi költségei is vannak.

A javaslat tartalma

Az új javaslat a Bizottságnak a Parlament által 2006-ban bizottsági szinten elutasított eredeti javaslatát helyettesíti[1]. Az új javaslat egy új, a Bizottság szerint semleges technológiai megközelítésen alapul. A javaslat szövegből kikerült az a vitatott rendelkezés, amelynek értelmében az állami szerveknek bizonyos kvótát, azaz 25%-ot kell elérniük a tiszta járművek tekintetében.

A Bizottság összehangolt és pénzügyileg meghatározott módszertant vezet be a tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésére a tömegközlekedésben. A jármű egész életciklusára megállapított üzemeltetési energiaköltségek, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként bekerülnek minden, a közúti járműveket érintő, az államháztartási szervek és az utóbbival fennálló szerződéses viszony alapján szolgáltatást nyújtó üzemeltető által bonyolított valamennyi közbeszerzési eljárásba. A járművek életciklusát a műszaki jellemzők alapján állapítják meg, illetve azok hiányában a Bizottság határozza meg a közúti jármű teljes élettartama alatt megtett távolságot.

A környezetbarát járművek beszerzésére vonatkozó odaítélési szempontok kezdetben önkéntes alapon, majd legkésőbb 2012-től kötelezően alkalmazandók.

A javaslat célja a tiszta és energiatakarékos járművek előállítási költségeinek csökkentése a környezetbarát járművek kritikus tömegének megteremtése révén a piacon. A jelenleg hatályban lévő szabályozás (járművekre vonatkozó Euro kibocsátási normák) felhasználható az odaítélési szempontok megállapításakor.

A tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésére vonatkozó feltételek kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb lényeges odaítélési szempontok kizárását, továbbá lehetővé teszi a környezetbarátabb technológiára és üzemre utólagosan átépített járművek használatát is.

Bár az új javaslathoz nem kapcsolódik teljes körű hatástanulmány, a Bizottság becslései szerint az államháztartási szervek összes beszerzése az EU GDP-jének mintegy 16%-át (mintegy 1,5 milliárd eurót) tesz ki, ami az összes éves járműbeszerzés tekintetében az EU-ban kb. 110 000 személygépkocsi, 110 000 könnyű haszongépjármű, 35 000 tehergépjármű és 17 000 autóbusz vásárlását jelenti.

A vélemény előadójának javaslatai

A javasolt módszer célja, hogy hasznos eszközt biztosítson a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára, amelynek segítségével képesek a városi mobilitás tekintetében a legmegfelelőbb döntést meghozni a környezeti szempontok figyelembe vételével. A tisztább járművek és az intelligens autók ma még drágábbak. A tiszta és energiatakarékos járművek beszerzésekor az ajánlatkérő hatóságoknak a minimális költség kritériuma mellett figyelembe kellene venniük a környezetvédelmi szempontokat is.

A vélemény előadója úgy véli, hogy az irányelv célja az alábbi feltételek figyelembe vétele esetén valósítható meg:

· A tagállamok tájékoztatják valamennyi nemzeti, regionális vagy helyi ajánlatkérő hatóságot és ajánlatkérő szervet a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében a környezetbarát járműveknek az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok engedélye vagy jóváhagyása alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzésére vonatkozó környezetvédelmi feltételekről a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából. Az ajánlatkérő szerv teszteket kérhet konkrét közlekedési feltételek és a teherszállítási kapacitás tekintetében.

· A tagállamok megosztják egymással a környezetbarát közbeszerzésekkel és azok finanszírozásával kapcsolatos információkat. Ezen információk egyebek mellett tartalmazzák a strukturális alapokat, a kohéziós alapokat, a JESSICA-t, a 7. kutatási keretprogramot, az állami vagy közösségi támogatásokat, valamint a nemzeti vagy európai támogatásokat és kölcsönöket. A tagállamok hatékonyabban tudják felhasználni az európai pénzügyi eszközöket a városi mobilitás és a városi levegő minőségének javítása érdekében.

· Ösztönözni kell a versenyképes árakat annak érdekében, hogy a tiszta és energiatakarékos, valamint a hagyományos járművek közötti árkülönbség ne érintse hátrányosan a környezetbarát járművek piacát.

· A Bizottságnak létre kell hoznia egy, az összes vonatkozó szabályozást, a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának elősegítésére irányuló valamennyi közbeszerzést és a vonatkozó pénzügyi eszközöket tartalmazó közös európai internetes honlapot és adatbázist.

· A helyi, regionális és nemzeti hatóságoknak a környezetbarát járművek beszerzésére vonatkozó közös európai címkét kellene használniuk.

· A tagállamok és a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy – a 1083/2006/EK rendelet értelmében – a nemzeti stratégiai referenciakeretekben és a nemzeti és regionális operatív programok stratégiai nyomon követésében és félidős felülvizsgálatakor vegyék figyelembe a városi mobilitást, valamint tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítását. A CIVITAS és az „Intelligens energia – Európa” programokat továbbra is támogatni kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A tagállamok tájékoztatják a szerződés, engedély, vagy az állami szervek engedélye alapján személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó nemzeti, regionális vagy helyi ajánlatkérőket és ajánlatkérő szerveket a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzésével kapcsolatos rendelkezésekről.

Indokolás

A beszerzések jobb előkészítése érdekében az ajánlatkérő szervek rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó információkat, mivel a környezetbarát odaítélési szempont új feltétel lesz a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv rendelkezésein felül.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak. A vállalatokat ösztönözni kell az árverseny előmozdítására annak érdekében, hogy a tiszta és energiatakarékos, valamint a hagyományos járművek közötti árkülönbség ne érintse hátrányosan a környezetbarát járművek piacát.

Indokolás

A méretgazdaságosság előnyeinek kihasználása érdekében az ipari szektor erőfeszítéseire van szükség azért, hogy a környezetbarát járművek ára is versenyképes legyen.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek ára kezdetben magasabb a hagyományos járművekénél. Az ilyen járművek iránti elégséges kereslet megteremtésével biztosítható, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenjenek az árak, továbbá a mellékletben említett üzemanyag-típusok mindegyikének tekintetében garantálható az ellátáshoz szükséges infrastruktúrák kiépítése.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az energiával és a környezettel kapcsolatos odaítélési szempontoknak olyan szempontoknak kell lenniük, melyeket az ajánlatkérő hatóságoknak vagy ajánlatkérő szerveknek (egyéb szempontok mellett) akkor kell figyelembe venniük, amikor tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzésével kapcsolatos döntés meghozatalára szólítják fel őket.

Indokolás

A szóban forgó irányelv nem állítja fel a helyi hatóságok vagy szervek által tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzése esetén alkalmazandó kritériumok listáját.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásokat, beleértve a motorok és alkatrészek típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő járművekbe való utólagos beszerelését, a közösségi jogi szabályozás keretében kell engedélyezni. Ezek az állami támogatások a közösségi közérdekkel és különösen a fenntartható városi mobilitás céljaival indokolhatók.

Indokolás

A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásoknak tiszteletben kell tartaniuk a közösségi előírásokat.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A tagállamok és a Bizottság – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet1 értelmében – a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti és regionális operatív programok stratégiai nyomon követése és félidős felülvizsgálata során figyelembe veszik a városi mobilitás pénzügyi támogatásra való jogosultságát, valamint tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítását. Tekintettel a CIVITAS program és az „Intelligens energia – Európa” program révén elért eredményekre, a tagállamok és a Bizottság a továbbiakban is támogatják ezen kezdeményezéseket.

___________

1 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

Indokolás

A városi mobilitásról szóló zöld könyvről folyó vita március 15-én ért véget, és több tagállam nem vette figyelembe e kérdéseket az aktuális nemzeti operatív programokban. A már létező, a helyi vagy központi hatóságok tájékoztatását vagy képzését segítő jó kezdeményezéseket továbbra is támogatni és folytatni kell.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából előírja a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való bevonását a közúti járművekre vonatkozó, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által végzett közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek szempontként való bevonását az ilyen járművekre az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzési eljárásba.

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítása céljából előírja a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való bevonását a közúti járművekre vonatkozó, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által végzett közbeszerzési eljárásba – beleértve a motorok és alkatrészek ezen járművekbe való utólagos beszerelését – , illetve ugyanezek szempontként való bevonását az ilyen járművekre az államháztartási szervekkel fennálló szerződéses viszony, illetve azok szakszolgálati vagy más engedélye alapján eljáró üzemeltető által bonyolított beszerzési eljárásba.

Indokolás

A szóban forgó irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni a motorok és alkatrészek típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő közúti járművekbe való utólagos beszerelésére.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez az irányelv nem alkalmazandó motoroknak és alkatrészeknek olyan közúti járművekbe való utólagos beszerelésére, amelyek túllépték a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75 %-át.

Indokolás

A szóban forgó irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni az M és N kategóriás, típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő közúti járművekre, beleértve a motorok és alkatrészek utólagos beszerelését. A kiöregedett vagy szennyező járműpark megújulása és az innováció ösztönzése céljából, valamint annak érdekében, hogy a javasolt intézkedés eredményes legyen, a motorokat és alkatrészeket olyan járművekbe kell beszerelni, amelyek még nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75%-át.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az alkalmazandó rendelkezések, különösen az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályozás és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, az 1191/69/EGK és 1107/70/EGK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyező, 2007. október 23-i 1370/2007/EK1 európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül a tagállamok ösztönözhetik a tiszta és energiatakarékos közúti járművek beszerzését vagy vételét, beleértve motorok és alkatrészek ezen járművekbe történő utólagos beszerelését, amennyiben e járművek nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75 %-át.

___________

1 HL L 291., 2007.11.9., 25. o.

Indokolás

A közúti járművek beszerzéséhez nyújtott állami támogatásoknak összhangban kell lenniük a közösségi előírásokkal.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Fogalommeghatározások

 

A jelen irányelv értelmezésében „közúti járművek” a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi keretirányelvben1 meghatározottak szerinti M és N kategóriájú járművek és az e járművekbe utólag beszerelt motorok és alkatrészek, amennyiben ezek nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75%-át.

_________

1 HL L 263., 2007.11.9., 1. o.

Indokolás

A szóban forgó irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni az M és N kategóriás, típusalkalmassági tanúsítás alatt lévő közúti járművekre, beleértve a motorok és alkatrészek utólagos beszerelését. A kiöregedett vagy szennyező járműpark megújulása és az innováció ösztönzése céljából, valamint annak érdekében, hogy a javasolt intézkedés eredményes legyen, a motorokat és alkatrészeket olyan járművekbe kell beszerelni, amelyek még nem lépték túl a teljes élettartamuk alatt megtehető távolság 75%-át.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. cikkben meghatározott módszer alapján járnak el minden olyan esetben, amikor a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket a közúti járművek közbeszerzési eljárása során odaítélési szempontként alkalmazzák.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. cikkben meghatározott módszer alapján járnak el minden olyan esetben, amikor a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket a közúti járművek közbeszerzési eljárása során egyéb szempontokkal együtt odaítélési szempontként alkalmazzák.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók környezetbarát és legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által bonyolított, a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során odaítélési szempontként alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek által bonyolított, a közúti járművek beszerzését célzó eljárás során az odaítélési szempontok között tartják számon a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók környezetbarát és legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően minden, a személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatásoknak az államháztartási szervek szakszolgálati vagy más engedélye alapján történő üzemeltetéséhez használt közúti járművek beszerzésére alkalmazzák a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően bármely, a személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatásoknak az államháztartási szervek szakszolgálati vagy más engedélye alapján történő üzemeltetéséhez használt közúti járművek beszerzési szempontjai között tartsák számon a járművek egész életciklusára megállapított energiafelhasználási költségeket, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. cikkben meghatározott módszernek megfelelően.

Indokolás

Az energiafelhasználási költségeket és a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátás költségeit önkéntes szempontként kellene kezelni, hogy a vásárlók környezetbarát és legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választhassák.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok alkalmazhatnak szigorúbb odaítélési követelményeket a tiszta és energiatakarékos járművek beszerzése céljából, dönthetnek korszerűsített járművek beszerzése mellett, illetve maguk is korszerűsíthetik meglévő járműparkjukat, többek között részecskeszűrők beépítésével, a motort leállító és újraindító („stop and start”) automatika beépítésével vagy a motorok kevésbé környezetszennyező üzemanyagok használatára való alkalmassá tételével, a járművek környezetvédelmi teljesítményének fokozása érdekében.

Indokolás

A szubszidiaritás elvének szükségszerű velejárója. A módosítás az irányelvre irányuló javaslat (16) preambulumbekezdését fejti ki.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Azon helyi, regionális vagy nemzeti hatóságok, amelyek éves specifikus beszerzéseinek legalább 30%-át tiszta és energiatakarékos járművek teszik ki, a „tiszta és energiatakarékos városi közúti járművek” címkét használhatják. A Bizottság elkészíti a címke egységes tervét.

Indokolás

Fontos ösztönözni az ajánlatkérő szerveket, hogy népszerűsítsék a tiszta és energiatakarékos járműveket.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) 2013. január 1-jétől csak azok az ajánlatkérő hatóságok vagy intézmények használhatják a „tiszta és energiatakarékos városi közúti közlekedés” címet, amelyek éves közbeszerzési eljárásaik keretében kizárólag környezetkímélő tömegközlekedési járműveket vásárolnak.

Indokolás

A tiszta és energiatakarékos városi közúti közlekedés előmozdítása érdekében 2013. január 1-jétől csak azon hatóságoknak vagy intézményeknek kellene engedélyezni a „tiszta és energiatakarékos városi közúti közlekedés” cím használatát, amelyek éves közbeszerzési eljárásaik keretében kizárólag környezetkímélő tömegközlekedési járműveket vásárolnak.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az olyan járművek üzemanyag-fogyasztására, valamint széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó kilométerenkénti értékeket, amelyekre a közösségi típus-jóváhagyási jogszabályok ilyen teszt elvégzését írják elő, szabványosított közösségi teszteljárások alapján kell megállapítani. Az olyan járművek esetében, amelyek nem esnek a szabványosított közösségi teszteljárások hatálya alá, a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert teszteljárást vagy az adott szerv számára elvégzett tesztek eredményeit, illetve ezek hiányában a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell alkalmazni.

2. Az olyan járművek üzemanyag-fogyasztására, valamint széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó kilométerenkénti értékeket, amelyekre a közösségi típus-jóváhagyási jogszabályok ilyen teszt elvégzését írják elő, szabványosított közösségi teszteljárások alapján kell megállapítani. Az olyan járművek esetében, amelyek nem esnek a szabványosított közösségi teszteljárások hatálya alá, a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert teszteljárást vagy az adott szerv számára elvégzett tesztek eredményeit, illetve ezek hiányában a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell alkalmazni. Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek az adott városi közösség konkrét közlekedési körülményei között elvégzett tesztek végrehajtását kérhetik a teherszállítási kapacitás figyelembe vételével.

Indokolás

Előfirdulhat, hogy a tesztek eredményei nem tudják figyelembe venni az egyes ajánlatkérők esetében fennálló teherszállítási és közlekedési körülményeket. Az ajánlatok megfelelő összehasonlíthatósága érdekében az ajánlatkérő kérheti, hogy a teszteket az adott városi közösség konkrét közlekedési körülményei között végezzék a teherszállítási kapacitás figyelembe vétele mellett.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Üzemanyag-ellátás

 

A tagállamok biztosítják a mellékletben meghatározott valamennyi típusú üzemanyag biztosításához szükséges létesítményeket.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Szabványosított teszteljárások

 

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el azon járművek tesztelési eljárásának szabványosítására, amelyeket a 3. cikk (2) bekezdésében említett szabványosított közösségi teszteljárások keretében nem ellenőriznek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Mivel bizonyos járművekre nem terjednek ki a szabványosított közösségi teszteljárások, a Bizottságnak meg kell könnyítenie a vizsgált irányelvben rögzített célok elérését és az előírt intézkedések végrehajtását. Az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmas a végrehajtási intézkedések elfogadására.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

Kísérő intézkedések

 

A tömegközlekedés hatékonyságának fokozására irányuló egyedi infrastrukturális elemek révén a közhatóságok javíthatják a városi közlekedés kezelését.

Indokolás

E módosítás célja, hogy kísérő intézkedésekkel megteremtse az egyes intézkedések végrehajtásához vagy a vizsgált irányelvvel összefüggő infrastrukturális elemek (például a közúti közlekedésben kialakított speciális sávok, a közúti jelzések) kiépítéséhez szükséges feltételeket.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

5a. cikk

 

Információcsere és az információ terjesztése

 

1. A tagállamok tájékoztatják az állami szervek vagy más engedélye alapján személyszállítási tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó nemzeti, regionális vagy helyi ajánlatkérőket és ajánlatkérő szerveket a jelen irányelv rendelkezéseiről, valamint az átültetés nemzeti jogszabályairól, megadva minden szükséges támogatást és tájékoztatást a jelen irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzésekre vonatkozó közösségi finanszírozási rendszerekkel kapcsolatban.

 

2. A Bizottság ösztönzi a bevált gyakorlatok terjesztését a tiszta és energiatakarékos tömegközlekedési szolgáltatások előmozdítását célzó politikák kidolgozása terén, egy európai szintű honlap létrehozásával, a jelen irányelvben hivatkozott intézmények által a járműbeszerzéseik során alkalmazott kritériumok fokozatos, közösségi szintű egységesítése érdekében.

 

A Bizottság a honlapon feltünteti a városi mobilitásra és a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítására az egyes tagállamokban rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi információt.

Indokolás

A beszerzések jobb előkészítése érdekében az ajánlatkérő szervek rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó információkat, mivel a környezetbarát odaítélési szempont új feltétel lesz a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv rendelkezésein felül.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

Az közösségi pénzügyi eszközök felhasználása

 

1. A tagállamok és a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet értelmében a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a nemzeti operatív programok stratégiai nyomon követése és félidős felülvizsgálata során figyelembe veszi a városi mobilitás pénzügyi támogatásra való jogosultságát, valamint tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítását.

 

2. A tagállamok és a Bizottság továbbra is támogatják az olyan városi közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, mint a CIVITAS program és az „Intelligens energia – Európa” program.

Indokolás

A nemzeti operatív programok félidős felülvizsgálata a nemzeti, illetve közösségi szinten rendelkezésre álló különböző pénzügyi eszközök jobb felhasználása révén elősegítheti a tiszta és energiatakarékos járművek használatának előmozdítását.

ELJÁRÁS

Cím

A tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdítása

Hivatkozások

COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Silvia-Adriana Ţicău

13.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2008

28.5.2008

 

 

Elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Rovana Plumb, Bart Staes

  • [1]  A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elvetette a véleménytervezetet. Nem továbbítottak véleményt a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak sem, amely elvetette a javaslatot.

ELJÁRÁS

Cím

Tiszta közúti szállítójárművek támogatása

Hivatkozások

COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

IMCO

TRAN

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Dan Jørgensen

29.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.4.2008

27.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

24.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

18

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab

Benyújtás dátuma

3.7.2008