SPRÁVA o revidovanom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave

3.7.2008 - (KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2007/0283(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Dan Jørgensen

Postup : 2005/0283(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0291/2008
Predkladané texty :
A6-0291/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revidovanom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave

(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2007/0283(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na revidovaný návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0817),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0008/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0291/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Oznámením Komisie „Energetická politika pre Európu“ sa navrhol záväzok EÚ dosiahnuť aspoň 20% zníženie skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Navrhli sa záväzné ciele ďalšieho zlepšenia energetickej účinnosti o 20%, 20% úrovne obnoviteľných zdrojov energie a 10% podielu biopalív na trhu pohonných hmôt v Spoločenstve do roku 2020, okrem iného na zlepšenie bezpečnosti zásobovania energiou diverzifikáciou palivového mixu.

(4) Oznámením Komisie „Energetická politika pre Európu“ sa navrhol záväzok EÚ dosiahnuť aspoň 20 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Navrhli sa záväzné ciele ďalšieho zlepšenia energetickej účinnosti o 20 %, 20 % podielu obnoviteľných zdrojov energie a 10 % podielu udržateľným spôsobom vyrobených a certifikovaných biopalív na trhu pohonných hmôt v Spoločenstve do roku 2020, okrem iného na zlepšenie bezpečnosti zásobovania energiou diverzifikáciou palivového mixu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na najvyššej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzovanie čistých a energeticky úsporných vozidiel za podmienky, že sa zaujme technologicky neutrálny postoj založený na prevádzkových parametroch.

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na najvyššej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzovanie čistých a energeticky úsporných vozidiel za podmienky, že sa zaujme technologicky neutrálny integrovaný postoj založený na prevádzkových parametroch, ktorý bude zahŕňať výrobcov vozidiel, dodávateľov ropy či paliva, opravárov, zákazníkov alebo vodičov a verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Cieľom tejto smernice je stimulovať trh čistých a energeticky úsporných vozidiel a najmä – vzhľadom na výrazný environmentálny dosah – ovplyvňovať trh štandardizovaných vozidiel vyrábaných vo väčších množstvách, ako sú osobné autá, autobusy, autokary a nákladné vozidlá. Jej cieľom preto nie je ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa obstarávania vozidiel zabezpečujúcich služby v prípade ohrozenia života alebo ostatných vysoko špecializovaných vozidiel.

Odôvodnenie

Vozidlá zabezpečujúce služby v prípade ohrozenia života alebo ostatné vysoko špecializované vozidlá sú drahé a vyrábajú sa v malom počte, čo znamená, že nemajú významné postavenie na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10b. Členské štáty by mali informovať celoštátnych, regionálnych a miestnych verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia verejnými orgánmi, o ustanoveniach súvisiacich s obstarávaním čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť verejným obstarávateľom relevantné informácie s cieľom lepšie ich pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože environmentálne kritériá udelenia zmluvy budú nové a doplnia na ustanovenia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by mohlo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov a vytvoreniu hospodárstva založeného na obnoviteľných energiách a aby sa vytvorili potrebné zariadenia na poskytovanie každého druhu paliva uvedeného v prílohe. Je potrebné povzbudzovať podniky k tomu, aby podporovali konkurencieschopné ceny, aby rozdiel v cene medzi čistým a energeticky úsporným vozidlom a tradičným vozidlom nepoškodzoval trh s vozidlami, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadisko.

 

Odôvodnenie

In order to benefit from the economies of scale, efforts from the industry sector are needed to make clean vehicles have competitive prices too.

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Širšie uplatnenie určitých technológií, napríklad vozidiel poháňaných vodíkom, skvapalneným ropným plynom (LPG) alebo stlačeným zemným plynom (CNG), si môže vyžiadať vysoké počiatočné investičné náklady týkajúce sa okrem iného infraštruktúry, a preto by Komisia mala zvážiť možnosti vytvorenia a zachovania transparentných a nediskriminačných pravidiel poskytovania štátnej pomoci a pomoci Spoločenstva na takéto investície v prospech životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Táto smernica sa zaoberá potrebou poskytovať verejným orgánom dodatočnú podporu prostredníctvom finančných stimulov a stimulov súvisiacich s informovanosťou a vzdelávaním.

Odôvodnenie

Verejné orgány potrebujú dodatočnú podporu, finančné prostriedky a ďalšie stimuly na vykonávanie uprednostňovaných ekologickejších alternatív. Na dosiahnutie ďalšieho pokroku by sa mali poskytovať usmernenia, aby subjekty zodpovedné za verejné obstarávanie mali hlbšie poznatky o celkovom výkone, účinnosti, dostupnosti a spôsobe používania jednotlivých typov vozidiel či palív. Takýto krok by pomohol zabrániť plytvaniu obmedzenými zdrojmi a verejnými financiami a subjektom riadiacim verejné obstarávanie by umožnil prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia o nových technológiách vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, bude po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 50 % obstarávaných vozidiel zodpovedať najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska celkových nákladov počas životnosti vrátane externých nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pri plnení požiadavky zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy stanovením technických údajov môžu verejní obstarávatelia, obstarávatelia a prevádzkovatelia voľne stanoviť vyššiu úroveň energetických a environmentálnych parametrov, ako je stanovená v právnych predpisoch EÚ, a pritom zohľadniť napríklad budúce normy EURO.

Odôvodnenie

V návrhu sa objavuje nejednotnosť medzi existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi (EURO VI), napr. pokiaľ ide o vymedzenie najazdených kilometrov. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť zohľadniť existujúce a budúce európske normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu ďalších relevantných kritérií udelenia zmluvy. Nebráni ani voľbe vozidiel dodatočne upravených pre vyššie environmentálne charakteristiky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Treba objasniť, že popri špecifických kritériách uvedených v tejto smernici možno použiť i iné kritériá a metodiky. Preto sa toto odôvodnenie upravilo a pridalo k hlavným ustanoveniam smernice ako nový článok za článok 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Prahové hodnoty, ktoré stanovujú smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES, sa nesmú prekročiť.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že sa musia dodržiavať minimálne prahové hodnoty ustanovené v smerniciach 2007/17/ES a 2004/18/ES. Obstarávania menšieho rozsahu by sa mali vyňať, aby sa zaručila uskutočniteľnosť ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16b) Energetické a environmentálne kritériá by mali patriť medzi rôzne kritériá na udelenie zmluvy, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia berú do úvahy pri prijímaní rozhodnutia o obstarávaní čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Odôvodnenie

Táto smernica poskytuje neúplný zoznam kritérií, ktoré môžu uplatňovať miestne orgány alebo subjekty pri nadobúdaní čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Rozličné mestá, ktoré sa chcú označovať ako ekologicky orientované, by mali byť v tejto snahe podporené a mali by sa im ponúknuť možnosti získania značky prostredníctvom transparentného a systematického zverejňovania informácií, prepočtov, rozhodnutí a referenčných ukazovateľov v oblasti verejného obstarávania podľa tejto smernice na internete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17b) Štátna pomoc pre obstarávanie vozidiel v cestnej doprave vrátane neskoršej montáže motorov a náhradných dielov do vozidiel, ktoré podliehajú typovému schváleniu, by sa mala v rámci právnych predpisov Spoločenstva povoliť. Túto štátnu pomoc je možné odôvodniť všeobecným záujmom Spoločenstva, najmä cieľmi trvalo udržateľnej mestskej dopravnej mobility.

Odôvodnenie

Štátna pomoc poskytovaná pre obstarávanie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Členské štáty a Komisia by mali naďalej podporovať také iniciatívy v oblasti mestskej dopravy ako programy CIty-VITAlity-Sustainability (mesto – vitalita – udržateľnosť, CIVITAS) a Inteligentná energia – Európa.

Odôvodnenie

Iniciatívy EÚ ako program CIVITAS alebo Inteligentná energia – Európa sa veľmi osvedčili v súvislosti s podporou čistých a energeticky úsporných vozidiel, a preto by sa mali naďalej podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19b) Členské štáty a Komisia by mali v rámci strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických referenčných rámcov a národných operačných programov definovaných v nariadení (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19991, zohľadniť kritériá pre mestskú mobilitu a podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave. Vzhľadom na výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci programov CIVITAS a Inteligentná energia – Európa, by členské štáty a Komisia mali pokračovať v podpore takýchto iniciatív.

 

___________

1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odôvodnenie

Diskusia o zelenej knihe o mestskej mobilite prebiehala do 15. marca a mnohé členské štáty nezohľadnili tieto otázky vo svojich súčasných národných operačných programoch. Zavedené osvedčené iniciatívy, ktoré pomáhajú informovať a odborne pripravovať miestne alebo ústredné orgány, by sa mali podporovať a malo by sa v nich pokračovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19c) V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovať a uverejniť vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie zobrazovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

 

___________

1Ú. v. ES C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19d) Členské štáty by mali do ďalších snáh o vykonávanie, sledovanie a hodnotenie ustanovení tejto smernice zapojiť aj obce a regióny.

Odôvodnenie

V záujme lepšieho vykonávania je potrebná účasť všetkých úrovní správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 19e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19e) Uprednostniť by sa mali vozidlá využívajúce alternatívne palivá, čo povedie k čistej cestnej doprave a výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. Komisia a členské štáty by preto mali podporovať vývoj motorových vozidiel na vodíkový pohon.

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 19f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19f) Členské štáty a Komisia by sa mali sústrediť na podporu vodíka ako paliva budúcnosti. Vodík je spôsobom čistého poháňania vozidiel a jeho využívanie by malo prispieť k vytvoreniu hospodárstva bez znečistenia, pretože vozidlá poháňané vodíkom nevypúšťajú z výfukov znečisťujúce látky na báze uhlíka ani emisie skleníkových plynov.

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet úpravy

Predmet a cieľ úpravy

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel pre prepravcov konajúcich na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Cieľom tejto smernice je podporovať a stimulovať trh ekologických a energeticky úsporných vozidiel prostredníctvom verejného obstarávania založeného na aktívnom nástroji spočívajúcom v zahrnutí skutočných prevádzkových nákladov počas životnosti vrátane ekologických nákladov. Táto smernica vyžaduje, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní nových vozidiel v cestnej doprave, vrátane neskoršej montáže motorov a náhradných dielov, alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel pre prepravcov konajúcich na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi.

 

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť určitú úroveň dopytu po čistých a energeticky úsporných vozidlách v cestnej doprave, ktorá bude dostatočná na to, aby podnietila výrobcov a odvetvie k investíciám do vozidiel s nízkymi nákladmi z hľadiska spotreby energie, emisiií CO2 a znečisťujúcich látok a k ich ďalšiemu vývoju.

 

Táto smernica sa neuplatňuje na neskoršiu montáž motorov a náhradných dielov do vozidiel v cestnej doprave, ktoré prekročili 75 % celkového počtu kilometrov udávajúcich životnosť vozidla.

 

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy, najmä právne predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, môžu členské štáty podporovať obstarávanie alebo nákup čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy vrátane neskoršej montáže motora a náhradných dielov, ak tieto vozidlá neprekročili 75 % celkového počtu kilometrov udávajúcich životnosť vozidla.

 

1 Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2007, s. 25.

Odôvodnenie

Pôsobnosť smernice by sa mala rozšíriť o neskoršiu montáž motorov a náhradných dielov do vozidiel v cestnej doprave, ktoré podliehajú typovému schváleniu. Špeciálne vozidlá vo verejnej prímestskej doprave, ako vozidlá na údržbu závesného vedenia, sa obstarávajú vo veľmi malom počte formou zákazky. Takéto vozidlá by sa mali vyňať z pôsobnosti smernice, pretože nepravidelnosť a premenlivosť ich jázd znemožňuje uskutočniť harmonizovaný výpočet energetickej spotreby a vypustených emisií. Výnimka znižuje náklady na kontrolu vykonávania a uplatňovania smernice. Do pôsobnosti smernice by sa mali zahrnúť vozidlá pre cestnú dopravu kategórií M a N, ktoré podliehajú typovému schváleniu, vrátane neskoršej montáže motorov a náhradných dielov. S cieľom podporovať obnovu starého alebo znečisťujúceho vozového parku a inováciu a s cieľom dosiahnuť prospešné účinky navrhovaného opatrenia by sa motory a náhradné diely mali montovať do tých vozidiel, ktoré neprekročili 75 %  celkového počtu kilometrov udávajúcich životnosť vozidla. Štátna pomoc poskytovaná pre obstarávanie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Z pôsobnosti tejto smernice sú vyňaté tieto druhy vozidiel:

 

– vozidlá zabezpečujúce služby v prípade ohrozenia života ako sanitky, vozidlá na prepravu orgánov na transplantáciu alebo krvi, hasičské a záchranné vozidlá a vozidlá civilnej ochrany;

 

– vozidlá, ktoré používajú orgány/poskytovatelia na podporu prevádzky a údržbu infraštruktúry vo verejnej prímestskej doprave;

 

– vysoko špecializované vozidlá vyrábané v malom počte.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť rozsah pôsobnosti smernice. Vozidlá zabezpečujúce služby v prípade ohrozenia života alebo ostatné vysoko špecializované vozidlá sú drahé a vyrábajú sa v malom počte, čo znamená, že nemajú významné postavenie na trhu. Špeciálne vozidlá vo verejnej prímestskej doprave, ako vozidlá na údržbu závesného vedenia, sa obstarávajú vo veľmi malom počte formou zákazky. Takéto vozidlá by sa mali vyňať z pôsobnosti smernice, pretože nepravidelnosť a premenlivosť ich jázd znemožňuje uskutočniť harmonizovaný výpočet energetickej spotreby a vypustených emisií. Výnimka znižuje náklady na kontrolu vykonávania a uplatňovania smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave.

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti v spojení s inými kritériami udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady súvisiace s emisiami CO2 a emisiami znečisťujúcich látok by sa mali považovať za dobrovoľné kritérium, ktoré nákupcom umožní vybrať takého účastníka verejnej súťaže, ktorý rešpektuje životné prostredie a zároveň predložil najvýhodnejšiu ponuku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 2 ‑ odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každé verejné obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní podľa metodiky stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2010 každé verejné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti medzi kritériami udelenia zákazky podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady súvisiace s emisiami CO2 a emisiami znečisťujúcich látok by sa mali považovať za dobrovoľné kritérium, ktoré nákupcom umožní vybrať takého účastníka verejnej súťaže, ktorý rešpektuje životné prostredie a zároveň predložil najvýhodnejšiu ponuku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 2 ‑ odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každý verejný nákup vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá podľa metodiky stanovenej v článku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2010 každý verejný nákup vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti medzi kritériami podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady súvisiace s emisiami CO2 a emisiami znečisťujúcich látok by sa mali považovať za dobrovoľné kritérium, ktoré nákupcom umožní vybrať takého účastníka verejnej súťaže, ktorý rešpektuje životné prostredie a zároveň predložil najvýhodnejšiu ponuku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Miestne, regionálne a celoštátne orgány, ktoré obstarávajú čisté a energeticky úsporné vozidlá v rozsahu najmenej 75 % ich ročného osobitného obstarávania, môžu používať označenie „čistá a energeticky úsporná mestská cestná doprava“. Komisia vypracuje jednotný grafický návrh pre toto označenie.

Odôvodnenie

Vychádza zo spravodajcovho PDN, no navrhuje, aby sa označovanie obmedzilo na tých verejných obstarávateľov, ktorí obstarávajú prevažnú väčšinu vozidiel na základe environmentálnych charakteristík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Výrobcovia vozidiel cestnej dopravy, na ktorých sa vzťahuje táto smernica, musia pri predaji týchto vozidiel poskytnúť orientačné údaje o celkovej spotrebe energie, emisiách CO2 a emisiách znečisťujúcich látok počas celej životnosti vozidla.

Odôvodnenie

Výrobcovia majú najlepšie predpoklady v rámci obstarávacieho cyklu na poskytovanie názorných údajov o celkovej spotrebe energie počas celej životnosti, emisiách CO2 a emisiách znečisťujúcich látok vozidiel, ktoré ponúkajú na predaj. Takýto precedens ekologického označovania sa už v právnych predpisov EÚ ustanovil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Aby členské štáty dosiahli lepšie environmentálne výsledky, môžu uplatňovať prísnejšie kritériá obstarávania čistých a energeticky úsporných vozidiel, môžu sa rozhodnúť pre dodatočne upravené vozidlá alebo zmodernizovať už existujúce vozidlá napríklad pridaním filtrov pevných častíc a systémov uvedenia do stavu bdenia alebo prispôsobením motorov menej znečisťujúcim palivám.

Odôvodnenie

Ide o logický dôsledok zásady subsidiarity a nadväzuje na odôvodnenie 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady na energiu a environmentálne náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel

Verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodný odsek

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tejto smernice sa náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou počas celej životnosti vozidiel obstarávaných vo verejnom obstarávaní speňažujú a počítajú podľa metodiky stanovenej v písmenách a), b) a c).

1. Na účely tejto smernice sa náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou počas celej životnosti nových vozidiel obstarávaných vo verejnom obstarávaní speňažujú a počítajú podľa metodiky stanovenej v písmenách a), b) a c).

Odôvodnenie

Miestne orgány sú v mnohých oblastiach odkázané na nákup ojazdených vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– spotreba paliva na kilometer vozidla podľa odseku 2 tohto článku sa premení na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítacích súčiniteľov v tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah rôznych palív,

– spotreba paliva na kilometer v prípade vozidla podľa odseku 2 tohto článku sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená priamo, ako je to napríklad v prípade elektrických vozidiel, alebo nie. Ak je spotreba paliva uvedená v iných jednotkách, premení sa na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítacích súčiniteľov v tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah rôznych palív,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– používa sa jediná peňažná hodnota na jednotku energie. Táto jediná hodnota je nižšou hodnotou nákladov na jednotku energie benzínu alebo nafty pred zaplatením dane pri ich použití ako palivo na účel dopravy,

– používa sa jediná peňažná hodnota na jednotku energie. Táto jednotná hodnota je nižšou hodnotou nákladov na jednotku energie benzínu alebo nafty pri ich použití ako palivo na účel dopravy a zahŕňa daň, ak orgány nie sú podľa vnútroštátneho práva vyňaté z povinnosti platiť daň z palív,

Odôvodnenie

Väčšina verejných orgánov platí dane z palív ako ostatní spotrebitelia a tieto dane sú súčasťou nákladov na palivo počas životného cyklu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram z tabuľky 2 prílohy.

b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram z tabuľky 2 prílohy alebo na základe vyšších nákladov.

Odôvodnenie

Ak si verejní obstarávatelia želajú napríklad z dôvodu splnenia cieľov pre emisie skleníkových plynov hodnotiť emisie CO2 vyššie, než hodnoty uvedené v tabuľkách, malo by sa im to umožniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok na kilometer z prevádzky vozidla sa zakladajú na štandardných skúšobných postupoch EÚ pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak tieto neexistujú, s použitím informácií dodaných výrobcom.

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok na kilometer z prevádzky vozidla sa zakladajú na štandardných skúšobných postupoch EÚ pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak tieto neexistujú, s použitím informácií dodaných výrobcom. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať výsledky testov vykonaných v osobitných podmienkach premávky v príslušnom meste aj s ohľadom na nákladovú kapacitu vozidla.

Odôvodnenie

Výsledky testov nemusia zohľadniť náklad a osobitné podmienky premávky daného verejného obstarávateľa. S cieľom náležite porovnať ponuky môže verejný obstarávateľ požadovať výsledky testov vykonaných v osobitných podmienkach premávky v príslušnom meste aj s ohľadom na nákladovú kapacitu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Výnimka v prípade existujúcich alternatívnych metód

 

Na žiadosť miestnych alebo regionálnych orgánov, ktoré vytvorili metódy výpočtu nákladov počas celej životnosti vozidla vrátane environmentálnych vplyvov osobitne zamerané na splnenie miestnych potrieb a podmienok, môže Komisia týmto miestnym alebo regionálnym orgánom udeliť výnimku z uskutočňovania výpočtov podľa článku 3, ak použité metódy preukazujú rovnocenný pozitívny účinok na životné prostredie, ako aj na podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Náklady na energiu a environmentálne náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel

 

Hodnoty uvedené v tabuľke 2 prílohy na výpočet nákladov na emisie treba brať ako minimálne hodnoty. V prípade, že sa orgány rozhodnú zohľadniť environmentálne vplyvy v podobe ich finančného hodnotenia a zahrnutia ich do celkového zhodnotenia nákladov, ako je to stanovené v článku 3, môžu použiť vyššie hodnoty externej energie a environmentálnych nákladov ako hodnoty stanovené v uvedenom článku.

Odôvodnenie

Orgány by mali mať možnosť použiť vyššie údaje na hodnotenie nákladov na emisie, než sú uvedené Komisiou. Všetky údaje odsúhlasené na hodnotenie emisií by mali byť minimálne údaje a nemali by brániť orgánom v prisudzovaní vyššej hodnoty ochrane životného prostredia, ak si to želajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3c

 

Dodatočná podpora verejného sektora

 

1. Členské štáty by mali podniknúť kroky na informovanie zamestnancov verejného sektora o prednostiach vozidiel na alternatívne palivá vrátane informácií o umiestnení čerpacích a servisných zariadení, rozsahu a výkonnostných možnostiach vozidiel na alternatívne palivá a o dostupných vnútroštátnych podporných programoch a programoch Spoločenstva.

 

2. Členské štáty by mali povzbudzovať a stimulovať dodávateľov alternatívnych palív s cieľom poskytnúť náhradné palivá širokej verejnosti.

Odôvodnenie

Verejné orgány potrebujú dodatočnú podporu, finančné prostriedky a ďalšie stimuly na vykonávanie uprednostňovaných ekologickejších alternatív. Je potrebné poskytnúť usmernenie pre ďalší postup, aby úradníci v oblasti obstarávania lepšie pochopili celkové vlastnosti, úspornosť, dostupnosť a jednoduchosť používania rôznych noviniek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 3d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3d

 

Transparentnosť

 

Členské štáty zabezpečia bez ohľadu na ustanovenia smerníc 2004/14/ES a 2004/18/ES, aby všetky zúčastnené strany uvedené v článku 2 dostali na požiadanie k dispozícii informácie podľa článku 3 o energetických a environmentálnych nákladoch akejkoľvek doručenej ponuky.

 

Komisia vytvorí na ďalšiu podporu verejnej politickej diskusie hodnotiacu tabuľku založenú na informáciách poskytovaných podľa článku 6 a uverejnenú na internete, prostredníctvom ktorej sa relatívne podobné mestá a regióny môžu zaradiť a porovnať z hľadiska ekologicky orientovaného verejného obstarávania.

Odôvodnenie

V zmysle zvýšenej transparentnosti poskytnú verejní obstarávatelia a obstarávatelia na požiadanie informácie o energetických a environmentálnych nákladoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Ostatné kritéria udelenia zmluvy a metodiky

 

Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel nebráni určeniu priorít kritérií udelenia zmluvy ani zahrnutiu ďalších relevantných kritérií alebo metodík. Nebráni ani voľbe vozidiel dodatočne upravených pre vyššie environmentálne charakteristiky.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že popri špecifických kritériách uvedených v tejto smernici možno použiť i iné kritériá a metodiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Štandardizované skúšobné postupy

 

Komisia prijme vykonávacie opatrenia s cieľom štandardizovať skúšobné postupy vozidiel uvedených v článku 3, ods. 2, na ktoré sa štandardné skúšobné postupy EÚ nevzťahujú. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

Ak pre niektoré vozidlá neexistuje štandardný skúšobný postup, Komisia by mala uľahčiť plnenie cieľov a zavedenie opatrení plánovaných v tejto smernici. Na prijímanie vykonávacích opatrení sa vzťahuje nový regulačný postup s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4c

 

Sprievodné opatrenia

 

Verejné orgány môžu prostredníctvom špecifických zložiek infraštruktúry zameraných na zefektívnenie verejnej dopravy podporiť zlepšenie riadenia mestskej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prostredníctvom sprievodných opatrení vytvoriť potrebné podmienky uplatňovania niektorých opatrení alebo zložiek infraštruktúry v súvislosti s touto smernicou, napr. osobitné cestné pruhy pre cestnú dopravu, signalizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Nástroje financovania

 

Komisia zriadi európsky fond na ochranu klímy, ktorý bude slúžiť okrem iného na podporu nákupu čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zo strany orgánov a poskytovateľov v zmysle článku 1.

 

Príslušný rozpočtový orgán na to vyčlení primerané zdroje z rozpočtu EÚ.

Odôvodnenie

Európsky fond na ochranu klímy predstavuje silný nástroj na urýchlené zavedenie nových technológií na boj proti zmene klímy. Najmä v oblasti čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy sa veľmi účinne presadí zavedenie nových technológií prostredníctvom poskytovania účelových verejných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Využitie finančných nástrojov Spoločenstva

 

1. Členské štáty a Komisia zohľadnia v rámci strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických referenčných rámcov a národných operačných programov definovaných v nariadení (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, kritériá pre mestskú mobilitu a podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

 

2. Členské štáty a Komisia pokračujú v podporovaní iniciatív v oblasti mestskej dopravy, ako je program CIVITAS a program Inteligentná energia – Európa.

Odôvodnenie

Priebežné hodnotenie národných operačných programov by prostredníctvom lepšieho využívania rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na národnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, malo uľahčiť podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5

 

Výmena a šírenie informácií

 

1. Členské štáty informujú národných, regionálnych alebo miestnych verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí na základe licencie, povolenia alebo schválenia udelených verejnými orgánmi poskytujú služby verejnej dopravy, o ustanoveniach tejto smernice, ako aj o vnútroštátnych transponovaných právnych predpisoch, pričom im poskytujú aj všetku potrebnú pomoc a informácie o systéme financovania Spoločenstva, ktorý sa uplatňuje na postupy obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

 

2. Komisia podporuje šírenie osvedčených postupov na vypracovanie politík v oblasti služieb čistej a energeticky úspornej verejnej dopravy, pričom vytvorí internetovú stránku EÚ s cieľom postupne začať uplatňovať štandardné kritériá na úrovni Spoločenstva na obstarávanie vozidiel subjektmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

 

3. Komisia na tejto internetovej stránke uverejní všetky relevantné informácie týkajúce sa dostupných finančných nástrojov pre mestskú mobilitu a finančných nástrojov na podporu čistých a úsporných vozidiel v cestnej doprave v každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť relevantné informácie verejným obstarávateľom s cieľom lepšie ich pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože environmentálne kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní budú nové a nadväzujú na ustanovenia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 6 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Správa zhodnotí dosah tejto smernice a potrebu ďalších opatrení, a podľa potreby zahrnie návrhy.

2. Najneskôr do troch rokov od dátumu uvedeného v článku 8 a potom každé dva roky Komisia vypracuje správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane informácií uvedených v odseku 1 a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na podporu verejného obstarávania čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Správa zhodnotí dosah tejto smernice vrátane kvantitatívnych ukazovateľov na zhodnotenie ekologických prínosov, informácií poskytnutých členskými štátmi a potreby ďalších opatrení, a podľa potreby zahrnie návrhy.

 

Komisia porovná nominálne a relatívne údaje o obstaraných vozidlách, ktoré zodpovedajú najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska celkových nákladov počas životnosti vrátane externých nákladov, a to v rámci každej zo štyroch kategórií vozidiel uvedených v odseku 1, s celkovým trhom týchto vozidiel a odhadne, ako kritériá uvedené v článku 3 ovplyvnili trh.

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Príloha – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tabuľka 1 – Energetický obsah pohonných hmôt

Tabuľka 1: Energetický obsah pohonných hmôt

Palivo Energetický obsah

Palivo Energetický obsah

Nafta 36 MJ/liter

Nafta 36 MJ/liter

Benzín 32 MJ/liter

Benzín 32 MJ/liter

Zemný plyn 38 MJ/Nm3

Zemný plyn 33 MJ/Nm3

LPG (skvapalnený ropný plyn) 24 MJ/liter

LPG (skvapalnený ropný plyn) 24 MJ/liter

Etanol 21 MJ/litre

Etanol 21 MJ/liter

Bionafta 33 MJ/litre

Bionafta 33 MJ/liter

Emulzné palivo 32 MJ/litre

Emulzné palivo 32 MJ/liter

Vodík 11 MJ/Nm3

Vodík 11 MJ/Nm3

Odôvodnenie

Predpísaná spotreba osobných aut podľa postupu typového schválenia zohľadňuje skutočnosť, že zemný plyn môže mať nižší energetický obsah. S cieľom zabezpečiť súlad s predpísanou spotrebou pre existujúce vozidlá, mala by sa použiť skôr hodnota 33 MJ, ktorá zodpovedá zmiešanému produktu na báze metánu, než hodnota 38 MJ. Ak by sa zachovala hodnota navrhnutá Komisiou, nastali by problémy v súvislosti s nesúladom medzi parametrami uvedenými v súčasnom návrhu a parametrami v rámci typového schvaľovania, ktoré sa momentálne považujú za oficiálne a za udávajúce referenčnú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Príloha – tabuľka 2 - stĺpec 1 - riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 eurocenty/kg

3 eurocenty/kg alebo trhová cena v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), podľa toho, čo je vyššie

Odôvodnenie

30 EUR/tonu lepšie zodpovedá presnej cene za CO2 počas celého životného cyklu vozidla kúpeného po roku 2010.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasný návrh zahŕňa predchádzajúce odporúčania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Súčasný návrh nahrádza predchádzajúci návrh (KOM (2005), 634 v konečnom znení) a v dôsledku preskúmania výborom ENVI zahŕňa v kľúčových oblastiach viacero praktických odporúčaní, ktoré predložil spravodajca a iní poslanci.

Toto sú niektoré z najdôležitejších prínosov:

· smernica pokrýva všetky vozidlá,

· emisie CO2 sú zahrnuté,

· model je technologicky neutrálny a pružný (naproti statickej norme),

· verejné obstarávanie je zachované ako nástroj podpory ekologických vozidiel,

· osobitné miestne podmienky sa môžu zohľadniť, aby sa dodržala zásada subsidiarity.

Výpočet nákladov počas životnosti

Smernica vyžaduje, aby všetci verejní obstarávatelia – alebo subjekty konajúce v zastúpení alebo na základe licencie udelenej verejnými orgánmi – vypočítali nielen obstarávaciu cenu, ale aj náklady na palivo, emisie CO2 a znečistenie ovzdušia počas celej životnosti a použili ich ako kritérium pre obstaranie.

Verejné obstarávanie ako katalyzátor trhu

Spravodajca rozhodne podporuje myšlienku využitia verejného obstarávania ako katalyzátora trhu ekologických vozidiel, a preto zmenil článok 1 tak, že zdôraznil tento rozmer ako podstatný cieľ tejto smernice.

Verejné obstarávanie predstavuje na európskej úrovni veľmi veľký podiel na trhu, takže ak sa verejné orgány ujmú vedúcej úlohy tým, že budú počítať náklady počas životnosti a používať ich ako základ pre verejné obstarávanie, automobilový priemysel dostane impulz, aby vyvíjal ekologické vozidlá s nižšími emisiami CO2 a znečisťujúcich látok a investoval do nich.

Transparentnosť a verejná diskusia

Ak majú byť miestne rozhodnutia o obstarávaní vozidiel ovplyvnené ekologickým hľadiskom, je nevyhnutné, aby mimovládne organizácie, občania a miestni politici mali prístup k informáciám o takomto obstarávaní.

Spravodajca preto smernicu pozmenil v niekoľkých oblastiach s cieľom posilniť transparentnosť a verejný prístup k informáciám, ako aj rozšíriť rozsah porovnávania.

Zmeny a doplnenia:

· miestne orgány zverejňujú na internete všetky informácie týkajúce sa nákladov počas životnosti, ktoré súvisia s rozhodnutiami o obstaraní,

· Komisia vytvára hodnotiacu tabuľku, ktorá umožňuje porovnať, ako sa miestnym orgánom darí v obstarávaní ekologických vozidiel,

· zavedenie značky ekologicky orientovaného verejného obstarávania, ktorú môžu používať miestne a regionálne orgány propagujúce obstarávanie ekologických vozidiel.

Revízia a hodnotenie vplyvov smernice

Je dôležité zhodnotiť, do akej miery má smernica vo svojej súčasnej podobe požadovaný vplyv. Spravodajca preto navrhol niekoľko zmien a doplnení s cieľom zabezpečiť konkrétne ďalšie kroky a hodnotenie vplyvu na trh a životné prostredie.

Komisia preto musí:

· každé dva roky podať správu o vykonávaní smernice a jej vplyve na trh rozličných kategórií vozidiel a na životné prostredie,

· zhodnotiť, do akej miery sa požadovaný a očakávaný vplyv smernice na 50 % verejného obstarávania prejaví do roku 2012, a ak sa tak nestane, zhodnotiť, ako je možné smernicu zmeniť a doplniť tak, aby sa tento cieľ dosiahol.

Vykonávanie

Spravodajca sa domnieva, že by malo byť možné zaviesť a používať predpísanú metódu výpočtu nákladov počas životnosti už v roku 2010, a preto navrhuje, aby sa tento termín skrátil a vplyvy na trh a životné prostredie sa tak mohli prejaviť čo najskôr.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (17.6.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k revidovanému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave
(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andreas Schwab

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca v zásade víta návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave, pretože ho možno vnímať ako príležitosť podporiť čisté a energeticky úsporné výrobky. Uznáva, že tento návrh predstavuje oproti predchádzajúcim návrhom zlepšenie a osobitne víta technologicky neutrálny prístup.

Spravodajca však nesúhlasí s návrhom Komisie, podľa ktorého by kritériá verejného obstarávania prihliadajúce na životné prostredie a energetickú úspornosť mali byť záväzné. Domnieva sa, že navrhované zavedenie záväzných kritérií vo verejnom obstarávaní aj napriek chvályhodnosti tohto zámeru nezodpovedá nevyhnutne základným zásadám zákonov Spoločenstva o verejnom obstarávaní a mohlo by byť neželaným precedensom. Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje ponechať rozhodnutie o tom, kedy sa budú takéto kritériá uplatňovať, verejným obstarávateľom členských štátov, čo vopred nevylučuje možnosť vyslať všetkým obstarávateľom dôrazný signál na podporu v zavádzaní týchto environmentálnych kritérií pre príslušné druhy verejného obstarávania.

V záujme prehľadnosti spravodajca žiada, aby sa v tomto návrhu uviedol jasný odkaz na uplatniteľné prahové hodnoty v rámci menovej únie uvedené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní, pretože návrh Komisie neodkazuje priamo na uplatniteľné minimálne prahové hodnoty, po prekročení ktorých sa tieto nové pravidlá uplatňujú.

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva spravodajca navrhuje odôvodnenie na podporu členských štátov v tom, aby vypracovali a uverejnili vlastné tabuľky zhody tejto smernice s opatreniami na jej transpozíciu.

Keďže tento návrh sa osobitne dotkne odvetvia úžitkových vozidiel (napr. špeciálnych nákladných áut a autobusov určených na prevádzkovú podporu a údržbu infraštruktúry, čistiace stroje), spravodajca navrhuje, aby sa z rozsahu pôsobnosti vyňali určité vozidlá, ktoré majú osobitú konštrukciu a vybavenie a ktorých spotreba energie sa preto od spotreby iných vozidiel líši.

Spravodajca poukazuje na to, že hodnotenie vplyvu v prípade tohto návrhu nie je úplné, pokiaľ ide napríklad o očakávané náklady či vedecké dôkazy, ktoré by doložili súvislosť s internalizáciou vonkajších nákladov konkrétnymi číslami, a že navyše ani nezohľadňuje existujúce normy, akými sú normy EURO. Z tohto dôvodu vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv a metodiku tejto smernice na dvojročnom základe a aby v súvislosti s tým zvážila napríklad vplyv obnoviteľných palív na zmenu klímy a nový vývoj vzhľadom na normy EURO (budúce právne predpisy EURO VI).

Vzhľadom na veľmi prísny harmonogram prijímania stanoviska, ktorý sa riadi časovým rozvrhom gestorského výboru, si spravodajca vyhradzuje tiež právo predložiť ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto bodom v neskorších fázach tohto postupu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na najvyššej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzovanie čistých a energeticky úsporných vozidiel za podmienky, že sa zaujme technologicky neutrálny postoj založený na prevádzkových parametroch. (10)

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na najvyššej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzovanie čistých a energeticky úsporných vozidiel za podmienky, že sa zaujme technologicky neutrálny integrovaný postoj založený na prevádzkových parametroch, ktorý bude zahŕňať výrobcov vozidiel, dodávateľov ropy či paliva, opravárov, zákazníkov alebo vodičov a verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov a hospodárstvu založenému na obnoviteľných zdrojoch energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Táto smernica sa zaoberá potrebou poskytovať verejným orgánom dodatočnú podporu prostredníctvom finančných stimulov a stimulov súvisiacich s informovanosťou a vzdelávaním.

Odôvodnenie

Verejné orgány potrebujú dodatočnú podporu, finančné prostriedky a ďalšie stimuly na uskutočnenie prioritných ekologickejších alternatív. Pre dosiahnutie ďalšieho pokroku by sa mali poskytovať usmernenia, aby subjekty zodpovedné za verejné obstarávanie mali hlbšie poznatky o celkovom výkone, účinnosti, dostupnosti a spôsobe používania jednotlivých typov vozidiel či palív. Takýto krok by pomohol zabrániť plytvaniu obmedzenými zdrojmi a verejnými financiami a subjektom riadiacim verejné obstarávanie by umožnil prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia o nových technológiách vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pri plnení požiadavky zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy stanovením technických údajov môžu verejní obstarávatelia, obstarávatelia a prevádzkovatelia voľne stanoviť úroveň energetických a environmentálnych parametrov vyššiu, ako je stanovená v právnych predpisoch EÚ, a pritom zohľadniť napríklad budúce normy EURO.

Odôvodnenie

V návrhu sa objavujú nezhody medzi existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi (EURO VI), napr. pokiaľ ide o vymedzenie najazdených kilometrov. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť zohľadniť existujúce a budúce európske normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu ďalších relevantných kritérií udelenia zmluvy. Nebráni ani voľbe vozidiel dodatočne upravených pre vyššie environmentálne charakteristiky.

(16) Environmentálne kritéria uvedené v tejto smernici nebránia voľbe vozidiel dodatočne upravených pre vyššie environmentálne charakteristiky.

Odôvodnenie

Plánované záväzné environmentálne kritériá nie sú náležitým spôsobom začlenené do smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia by mali mať možnosť slobodne rozhodovať o tom, ktoré kritériá zahrnú do dokumentácie o verejnej súťaži, a na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny naďalej udeľovať zmluvu podľa navrhovaných environmentálnych kritérií na dobrovoľnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

___________

1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19b) Uprednostniť by sa mali vozidlá využívajúce alternatívne palivá, čo povedie k čistej cestnej doprave a výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. Komisia a členské štáty by preto mali podporovať vývoj motorových vozidiel na vodíkový pohon.

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 19c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19c) Členské štáty by mali do ďalších snáh o vykonávanie, sledovanie a hodnotenie ustanovení tejto smernice zapojiť aj obce a regióny.

Odôvodnenie

V záujme lepšieho vykonávania je potrebná účasť všetkých úrovní správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 19d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19d) Členské štáty a Komisia by sa mali sústrediť na podporu vodíka ako paliva budúcnosti. Vodík je spôsobom čistého poháňania vozidiel a jeho využívanie by malo prispieť k vytvoreniu hospodárstva bez znečistenia, pretože vozidlá poháňané vodíkom nevypúšťajú z výfukov znečisťujúce látky na báze uhlíka ani emisie skleníkových plynov,

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel pre prepravcov konajúcich na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné orgányzmluvné subjekty v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES, ako aj určití prepravcovia konajúci na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi pri obstarávaní vozidiel v cestnej doprave dobrovoľne zohľadňovali náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Odôvodnenie

Plánované záväzné environmentálne kritériá nie sú náležitým spôsobom začlenené do smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia by mali mať možnosť slobodne rozhodovať o tom, ktoré kritériá zahrnú do dokumentácie o verejnej súťaži, a na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny naďalej udeľovať zmluvu podľa navrhovaných environmentálnych kritérií na dobrovoľnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel

Rozsah pôsobnosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 2.

1. Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy týkajúce sa obstarávania vozidiel v cestnej doprave, ktoré uzatvárajú:

 

a) verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ktorí majú povinnosť uplatňovať pravidlá verejného obstarávania stanovené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES v súlade s uplatniteľnými prahovými hodnotami stanovenými v týchto smerniciach;

 

b) prevádzkovatelia, ktorí v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme plnia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007 nad rámec stanovený členskými štátmi tak, že nepresahuje prahové hodnoty stanovené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každé verejné obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní podľa metodiky stanovenej v článku 3.

2. V prípadoch, keď verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES a prevádzkovatelia, ktorí v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme plnia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007, používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky pri obstarávaní vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní, môžu uplatňovať metodiku stanovenú v článku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každý verejný nákup vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá podľa metodiky stanovenej v článku 3.

 

Odôvodnenie

Medzi týmto návrhom a smernicami o tradičnom verejnom obstarávaní (2004/17/ES a 2004/18/ES) treba stanoviť jasný vzťah. Návrh Komisie okrem toho neodkazuje na minimálne prahové hodnoty v rámci menovej únie, pri prekročení ktorých sa tieto pravidlá uplatňujú. Potrebné je ďalej aj vyňatie určitých vozidiel z rozsahu pôsobnosti, pretože majú osobitú konštrukciu a vybavenie a ich spotreba energie sa z tohto dôvodu od iných vozidiel líši.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Vymedzenie pojmov

 

Na účely tejto smernice:

 

— „verejní obstarávatelia“ znamenajú verejných obstarávateľov vymedzených v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES a v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES;

 

— „obstarávatelia“ znamenajú obstarávateľov uvedených v článku 2 ods. 2 smernice 2004/17/ES;

 

— „vozidlo v cestnej doprave“ znamená . vozidlo, na ktoré sa vzťahujú kategórie vozidiel uvedené v tabuľke č. 3 prílohy.

Odôvodnenie

Pre návrh Komisie by bolo prínosom, ak by sa jednotlivé vymedzenia pojmov uvádzali osobitne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady na energiu a environmentálne náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel

Verejné obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tejto smernice sa náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou počas celej životnosti vozidiel obstarávaných vo verejnom obstarávaní speňažujú a počítajú podľa metodiky stanovenej v písmenách a), b) a c).

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 všetci verejní obstarávatelia, obstarávatelia a prevádzkovatelia uvedení v článku 2 pri nákupe vozidiel v cestnej doprave dobrovoľne zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas prevádzkovej životnosti vozidla, ako sa uvádzajú v odseku 1a tohto článku, a uplatnili aspoň jednu z možností stanovených v odseku 1b.

(a) Náklady na spotrebu energie na prevádzku vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú s použitím tejto metodiky:

 

— spotreba paliva na kilometer vozidla podľa odseku 2 tohto článku sa premení na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítacích súčiniteľov v tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah rôznych palív,

 

— používa sa jediná peňažná hodnota na jednotku energie. Táto jediná hodnota je nižšou hodnotou nákladov na jednotku energie benzínu alebo nafty pred zaplatením dane pri ich použití ako palivo na účel dopravy,

 

— náklady na spotrebu energie na prevádzku vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 spotrebou energie na kilometer podľa prvej zarážky tohto odseku a nákladmi na jednotku energie podľa druhej zarážky tohto odseku.

 

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram z tabuľky 2 prílohy.

 

(c) Náklady na emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú spočítaním nákladov na emisie oxidov dusíka, bezmetánových uhľovodíkov a tuhých znečisťujúcich látok počas celej životnosti vozidla. Náklady počas celej životnosti vozidla na každú znečisťujúcu látku sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer podľa odseku 2 a príslušnými náklady na gram z tabuľky 2 prílohy.

 

(Prvá časť tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je prevzatá z článku 2 návrhu Komisie)

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Energetické a environmentálne vplyvy, ktoré treba zohľadniť, zahŕňajú aspoň tieto body:

 

a) spotreba energie;

 

b) emisie CO2;

 

c) emisie znečisťujúcich látok, ako sú vymedzené v prílohe.

 

Okrem energetických a environmentálnych vplyvov uvedených v prvom pododseku môžu verejní obstarávatelia, obstarávatelia a prevádzkovatelia v rámci obstarávania zvážiť zahrnutie ďalších environmentálnych vplyvov spojených s prevádzkou vozidiel.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Požiadavky odsekov 1 a 1b sa plnia podľa jednej z týchto možností:

 

a) stanovením technických údajov, ktoré sa uvedú v dokumentácii o verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave v súlade s environmentálnymi kritériami a ktoré sa, pokiaľ je to možné, zakladajú na európskych normách ako emisné normy EURO pre energiu a ekologický výkon; alebo

 

b) začlenením energetických a environmentálnych kritérií stanovených v článku 4 do kritérií udelenia zmluvy.

 

V prípade, že sa tieto vplyvy z dôvodu zahrnutia do rozhodnutia o udelení zmluvy vyjadria peňažne, členské štáty môžu na dobrovoľnom základe uplatňovať tieto ustanovenia:

 

a) náklady na spotrebu energie na prevádzku vozidla počas jeho celej životnosti sa vypočítajú s použitím tejto metodiky:

 

— spotreba paliva na kilometer v prípade vozidla podľa odseku 2 sa preráta na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítacích súčiniteľov stanovených v tabuľke č. 1 prílohy uvádzajúcej energetický obsah rôznych palív;

 

— používa sa jediná peňažná hodnota na jednotku energie. Táto jediná hodnota je nižšou hodnotou nákladov na jednotku energie benzínu alebo nafty pred zaplatením dane pri ich použití ako palivo na účel dopravy,

 

— náklady na spotrebu energie na prevádzku vozidla počas celej jeho životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 spotrebou energie na kilometer podľa prvej zarážky tohto pododseku a nákladmi na jednotku energie podľa druhej zarážky tohto pododseku;

 

b) náklady na emisie CO2 z prevádzky vozidla počas celej jeho životnosti sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram podľa tabuľky č. 2 prílohy;

 

c) náklady na emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas celej jeho životnosti sa vypočítajú sčítaním nákladov na emisie oxidov dusíka, bezmetánových uhľovodíkov a tuhých znečisťujúcich látok počas celej životnosti vozidla. Náklady počas celej životnosti vozidla na každú znečisťujúcu látku sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer podľa odseku 2 a príslušnými nákladmi na gram podľa tabuľky č. 2 prílohy.

Body a), b) a c) druhého pododseku sú prevzaté z článku 3 ods. 1 návrhu Komisie.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.

POSTUP

Názov

Podpora čistých vozidiel v cestnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Andreas Schwab

6.5.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.6.2008

16.6.2008

 

 

Dátum prijatia

16.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dragoş Florin David

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (30.5.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k revidovanému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave
(KOM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Silvia-Adriana Ţicău

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cestná mestská doprava a zmena klímy

Zmena klímy denne ovplyvňuje každého Európana. EÚ sa dohodla znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %, zvýšiť energetickú účinnosť o 20 % a najmenej 20 % z celkovej energetickej spotreby pokryť z obnoviteľných zdrojov.

Sektor dopravy spotrebuje v EÚ 26 % z celkovej energetickej spotreby a produkuje 24 % emisií CO2. Mestská doprava produkuje 40 % emisií v rámci cestnej dopravy a viac ako 70 % iných znečisťujúcich látok v doprave. Patrí k jedným z hlavných faktorov rastu, ale zároveň vytvára náklady pre spoločnosť.

Obsah návrhu

Nový návrh nahrádza pôvodný návrh Komisie, ktorý Parlament zamietol v štádiu skúmania parlamentnými výbormi v roku 2006[1]. Nový návrh sa zakladá na novom technologickom prístupe, ktorý je podľa Komisie neutrálny. Kontroverzné ustanovenie, ktoré malo zabezpečiť, aby verejné orgány stanovili určité kvóty pre čisté vozidlá, t. j. do výšky 25 %, bolo z textu návrhu vyňaté.

Komisia zavádza zosúladenú metodiku využívajúcu speňaženú hodnotu na obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel pre verejné dopravné služby. Prevádzkové náklady na spotrebu vozidla počas celej jeho životnosti, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok musia byť zahrnuté do kritérií na každé obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými orgánmi a prevádzkovateľmi, ktorí poskytujú službu na základe zmluvy s verejným orgánom. Životnosť vozidla sa definuje na základe technických údajov. V prípade, že neexistujú, počet najazdených kilometrov v rámci životnosti vozidla pre cestnú dopravu stanoví Komisia.

Kritériá na získanie čistých vozidiel môžu byť spočiatku uplatňované na základe dobrovoľnosti a najneskôr od roku 2012 budú povinné.

Návrh je zameraný na zníženie nákladov na čisté a energeticky úsporné vozidlá stanovením kritického množstva čistých vozidiel na trhu. Existujúce právne predpisy (normy EURO pre emisie vozidiel) môžu byť zaradené do kritérií pri obstarávaní.

Povinné uplatňovanie kritérií na obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu ďalších relevantných kritérií a umožňuje tiež následnú úpravu vozidiel prostredníctvom montáže modernej environmentálnej technológiou s lepšou výkonnosťou.

Hoci nový návrh neobsahuje vyhodnotenie celkového vplyvu, Komisia uvádza, že obstarávanie vozidiel verejnými orgánmi predstavuje 16 % z HDP EÚ (približne 1 500 miliárd EUR), čo v rámci EÚ predstavuje celkové ročné obstarávanie 110 000 osobných áut, 110 000 ľahkých úžitkových vozidiel, 35 000 nákladných áut a 17 000 autobusov.

Návrhy spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Cieľom navrhovanej metodiky je vytvoriť užitočný nástroj pre celoštátne, regionálne a miestne orgány, ktorý im má pomôcť prijať najrozumnejšie rozhodnutie v oblasti mestskej mobility v záujme ochrany životného prostredia. Čistejšie a inteligentné vozidlá sú v súčasnosti pomerne drahé. Pri obstarávaní čistých a energeticky úsporných vozidiel by orgány verejného obstarávania mali brať do úvahy kritérium minimálny nákladov a zároveň aj environmentálne kritériá.  

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že cieľ smernice sa dosiahne za týchto podmienok:

· Členské štáty budú v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES informovať všetkých celoštátnych, regionálnych a miestnych verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjektyenvironmentálnych kritériách na zakúpenie takýchto vozidiel prevádzkovateľmi konajúcimi na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá. Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať testy súvisiace s osobitnými podmienkami premávky a tonážou.

· Členské štáty si budú vzájomne poskytovať informácie súvisiace s verejným obstarávaním zohľadňujúcim environmentálne hľadisko a jeho financovaním. Tieto informácie sa budú týkať najmä štrukturálnych fondov, kohéznych fondov, programu JESSICA, 7. rámcového programu pre výskum, štátnej pomoci, pomoci Spoločenstva, vnútroštátnych a európskych grantov a pôžičiek, ale tento rámec nie je limitovaný. Členské štáty sa môžu snažiť o lepšie využívanie európskych finančných nástrojov v záujme zlepšenia mestskej mobility a kvality ovzdušia v mestách.

· Je potrebné podporovať konkurencieschopné ceny tak, aby rozdiel medzi cenou čistého a energeticky úsporného vozidla a tradičného vozidla nepoškodzoval trh s vozidlami, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadisko.

· Komisia musí vytvoriť spoločnú európsku webovú stránku a databázu, ktoré budú obsahovať všetky príslušné právne predpisy a všetky verejné obstarávania, ktoré uprednostňujú čisté a energeticky úsporné vozidlá pre cestnú dopravu, a príslušné finančné nástroje.

· Miestne, regionálne a celoštátne orgány by pri obstarávaní vozidiel, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadisko, mali používať spoločnú európsku značku.

· Členské štáty a Komisia prijmú potrebné opatrenia, aby mohli zohľadniť mestskú mobilitu a podporiť čisté a energeticky úsporné vozidlá pre cestnú dopravu v rámci strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických referenčných rámcov a národných a regionálnych operačných programov, ktoré sú definované v nariadení 1083/2006. Malo by sa pokračovať v podpore programov CIVITAS a Inteligentná energia – Európa.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Členské štáty by mali informovať verejných obstarávateľov a vnútroštátnych, regionálnych a miestnych obstarávateľov, ktorí poskytujú služby verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udelených verejnými orgánmi, o ustanoveniach súvisiacich s obstarávaním čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť relevantné informácie verejným obstarávateľom s cieľom lepšie ich pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože environmentálne kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní sú nové a nadväzujú na ustanovenia smerníc 2004/17 a 2004/18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspory z rozsahu viedli k zníženiu nákladov. Je potrebné povzbudzovať podniky, aby podporovali konkurencieschopné ceny takým spôsobom, aby rozdiel medzi cenou čistého a energeticky úsporného vozidla a tradičného vozidla nepoškodzoval trh s čistými vozidlami.

Odôvodnenie

Na to, aby sa využívali úspory z rozsahu, by sa malo priemyselné odvetvie pričiniť o to, aby boli aj ceny čistých vozidiel konkurencieschopné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by malo umožniť, aby úspora z hromadnej výroby viedla k zníženiu nákladov a zabezpečiť vytvorenie infraštruktúr potrebných na zásobovanie všetkými druhmi palív uvedených v prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Kritériá obstarávania vzťahujúce sa na energiu a životné prostredie by mali byť kritériami obstarávania, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zohľadňujú ako každé iné kritériá pri rozhodovaní o nadobudnutí čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Odôvodnenie

Smernica poskytuje neúplný zoznam kritérií, ktoré môžu uplatňovať miestne orgány alebo subjekty pri nadobúdaní čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Štátna pomoc pre nadobudnutie vozidiel v cestnej doprave vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných súčiastok do vozidiel, ktoré podliehajú typovému schváleniu, by sa mala v rámci právnych predpisov Spoločenstva povoliť. Túto štátnu pomoc je možné odôvodniť všeobecným záujmom Spoločenstva, najmä cieľmi trvalo udržateľnej mestskej mobility.

Odôvodnenie

Štátna pomoc poskytovaná pre nadobudnutie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Členské štáty a Komisia by v rámci strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických referenčných rámcov a národných a regionálnych operačných programov definovaných v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19991, mali zohľadniť kritériá na stanovenie finančnej pomoci pre mestskú mobilitu a podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave. Vzhľadom na výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci programu CIVITAS a Inteligentná energia – Európa, by členské štáty a Komisia mali pokračovať v podpore takýchto iniciatív.

___________

1 Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odôvodnenie

Diskusia o zelenej knihe o mestskej mobilite prebiehala do 15. marca a mnohé členské štáty nezohľadnili tieto otázky vo svojich národných operačných programoch. Zavedené osvedčené iniciatívy, ktoré pomáhajú informovať a odborne pripravovať miestne alebo ústredné orgány, by sa mali podporovať a malo by sa v nich pokračovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel pre prepravcov konajúcich na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave, vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných súčiastok, alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel pre prepravcov konajúcich na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Odôvodnenie

Pôsobnosť smernice by sa mala rozšíriť o neskoršiu inštaláciu motorov a náhradných súčiastok do vozidiel v cestnej doprave, ktoré podliehajú typovému schváleniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto smernica sa neuplatňuje na neskoršiu inštaláciu motorov a náhradných súčiastok do vozidiel v cestnej doprave, pokiaľ prekročili 75 % svojho celkového počtu najazdených kilometrov.

Odôvodnenie

Do pôsobnosti smernice by sa mali zahrnúť vozidlá pre cestnú dopravu kategórií M a N, ktoré podliehajú typovému schváleniu vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných súčiastok. S cieľom podporovať obnovu starého alebo znečisťujúceho vozového parku a inováciu a s cieľom dosiahnutia prospešných účinkov navrhovaného opatrenia by sa motory a náhradné súčiastky mali inštalovať do vozidiel, ktoré neprekročili 75 % celkového počtu najazdených kilometrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Bez toho, aby boli dotknuté platné ustanovenia, najmä právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/701, môžu členské štáty podporovať obstarávanie alebo nákup čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných súčiastok do týchto vozidiel, pokiaľ neprekročili 75 % svojho celkového počtu najazdených kilometrov.

___________

1 Ú. v. ES L 291, 9.11.2007, s. 25.

Odôvodnenie

Štátna pomoc poskytovaná pre nadobudnutie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Vymedzenie pojmov

 

Na účely tejto smernice sú „vozidlá v cestnej doprave“ vozidlá kategórií M a N v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica)1, a neskoršia inštalácia motorov a náhradných súčiastok do týchto vozidiel, pokiaľ neprekročili 75 % svojho celkového počtu najazdených kilometrov.

_________

1 Ú. v. ES L 263, 9.10.2007, s. 1.

Odôvodnenie

Do pôsobnosti smernice by sa mali zahrnúť vozidlá pre cestnú dopravu kategórií M a N, ktoré podliehajú typovému schváleniu, vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných súčiastok. S cieľom podporovať obnovu starého alebo znečisťujúceho vozového parku a inováciu a s cieľom dosiahnutia prospešných účinkov navrhovaného opatrenia by sa motory a náhradné súčiastky mali inštalovať do vozidiel, ktoré neprekročili 75 %  celkového počtu najazdených kilometrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES používali metodiku stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla počas jeho celej životnosti spolu s ostatnými kritériami udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 2.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každé verejné obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní podľa metodiky stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každé verejné obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti v rozsahu kritérií udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 každý verejný nákup vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti ako kritériá podľa metodiky stanovenej v článku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2012 akýkoľvek verejný nákup vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe licencie, povolenia alebo schválenia udeleného verejnými orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti v rozsahu kritérií podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Aby členské štáty dosiahli lepšie environmentálne výsledky, môžu uplatňovať prísnejšie kritériá obstarávania čistých a energeticky úsporných vozidiel, môžu sa rozhodnúť pre dodatočne upravené vozidlá alebo zmodernizovať už existujúce vozidlá napríklad pridaním filtrov pevných častíc a systémov uvedenia do stavu bdenia alebo prispôsobením motorov menej znečisťujúcim palivám.

Odôvodnenie

Ide o dôsledok zásady subsidiarity. Tento PDN rozvíja odôvodnenie 16 návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Miestne, regionálne alebo národné orgány, ktoré obstarávajú čisté a energeticky úsporné vozidlá v rozsahu najmenej 30 % svojho ročného osobitného obstarávania, môžu používať označenie „čistá a energeticky úsporná mestská cestná doprava“. Komisia vypracuje pre toto označenie jednotný vzor.

Odôvodnenie

Je dôležité motivovať verejných obstarávateľov, aby podporovali čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Od 1. januáru 2013 je používanie označenia „čistá a energeticky úsporná mestská cestná doprava“ vyhradené obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorých 100 % ročne nadobudnutých vozidiel cestnej verejnej dopravy tvoria ekologické vozidlá.

Odôvodnenie

S cieľom podporovať čistú a energeticky úspornú cestnú mestskú dopravu by malo byť ekologické označenie po 1. januári 2013 vyhradené len pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorých 100 % ročne nadobudnutých vozidiel cestnej verejnej dopravy tvoria ekologické vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok na kilometer z prevádzky vozidla sa zakladajú na štandardných skúšobných postupoch EÚ pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak tieto neexistujú, s použitím informácií dodaných výrobcom.

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok na kilometer z prevádzky vozidla sa zakladajú na štandardných skúšobných postupoch EÚ pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak tieto neexistujú, s použitím informácií dodaných výrobcom. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať výsledky testov vykonaných v osobitných podmienkach premávky v príslušnom meste aj s ohľadom na nákladovú kapacitu vozidla.

Odôvodnenie

Výsledky testov nemôžu zohľadniť náklad a osobitné podmienky premávky daného verejného obstarávateľa. S cieľom náležite porovnať ponuky môže verejný obstarávateľ požadovať výsledky testov vykonaných v osobitných podmienkach premávky v príslušnom meste aj s ohľadom na nákladovú kapacitu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Dodávka palív

 

Členské štáty zabezpečia, aby fungovali potrebné zariadenia na dodávanie všetkých typov palív uvedených v prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Štandardizované skúšobné postupy

 

Komisia prijme vykonávacie opatrenia s cieľom štandardizovať skúšobné postupy vozidiel uvedených v článku 3, ods. 2, na ktoré sa štandardné skúšobné postupy nevzťahujú. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

Ak pre niektoré vozidlá neexistuje štandardný skúšobný postup, Komisia by mala uľahčiť plnenie cieľov a zavedenie opatrení plánovaných v tejto smernici. Nový regulačný postup s kontrolou sa vzťahuje na prijímanie vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Sprievodné opatrenia

 

Verejné orgány môžu prostredníctvom špecifických zložiek infraštruktúry zameraných na zefektívnenie verejnej dopravy podporiť zlepšenie riadenia mestskej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prostredníctvom sprievodných opatrení vytvoriť potrebné podmienky uplatňovania niektorých opatrení alebo zložiek infraštruktúry v súvislosti s touto smernicou, napr. osobitné cestné pruhy pre cestnú dopravu, signalizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

 

Článok 5a

 

Výmena a šírenie informácií

 

1. Členské štáty informujú národných, regionálnych alebo miestnych verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí na základe licencie, povolenia alebo schválenia udelených verejnými orgánmi poskytujú služby verejnej dopravy, o ustanoveniach tejto smernice, ako aj o vnútroštátnych transponovaných právnych predpisoch, pričom im poskytujú aj všetku potrebnú pomoc a informácie o systéme financovania Spoločenstva, ktorý sa uplatňuje na obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

 

2. Komisia podporuje šírenie osvedčených postupov na vypracovanie politík v oblasti služieb čistej a energeticky úspornej verejnej dopravy, pričom vytvorí internetovú stránku na európskej úrovni s cieľom postupne uplatňovať štandardné kritériá na úrovni Spoločenstva na obstarávanie vozidiel subjektmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

 

Komisia na tejto internetovej stránke uvedie všetky relevantné informácie týkajúce sa dostupných finančných nástrojov pre mestskú mobilitu a finančných nástrojov na podporu čistých a úsporných vozidiel v cestnej doprave v každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť relevantné informácie verejným obstarávateľom s cieľom lepšie ich pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože nové environmentálne kritériá udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní nadväzujú na ustanovenia smerníc 2004/17 a 2004/18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Využitie finančných nástrojov Spoločenstva

 

1. Členské štáty a Komisia by mali v rámci strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických referenčných rámcov a národných operačných programov definovaných v nariadení (ES) č. 1083/2006 zohľadniť kritériá pre mestskú mobilitu a podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

 

2. Členské štáty a Komisia pokračujú v podporovaní iniciatív mestskej dopravy, ako je program CIVITAS a program Inteligentná energia – Európa.

Odôvodnenie

Priebežné hodnotenie národných operačných programov by prostredníctvom lepšieho využívania rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na národnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, malo uľahčiť podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel.

POSTUP

Názov

Podpora čistých vozidiel v cestnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko       dátum menovania

Silvia-Adriana Ţicău

13.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.5.2008

28.5.2008

 

 

Dátum prijatia

29.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rovana Plumb, Bart Staes

  • [1]  Výbor pre dopravu a cestovný ruch zamietol návrh stanoviska a z tohto dôvodu neposkytol stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Aj tento výbor návrh zamietol.

POSTUP

Názov

Podpora čistých vozidiel v cestnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Dátum predloženia v EP

19.12.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

31.1.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

31.1.2008

IMCO

TRAN

31.1.2008

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Dan Jørgensen

29.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.4.2008

27.5.2008

 

 

Dátum prijatia

24.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

18

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab