Postup : 2008/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0292/2008

Předložené texty :

A6-0292/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0380

ZPRÁVA     *
PDF 236kWORD 363k
7. 7. 2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti

(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti

(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky (5620/2008),

–   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0074/2008),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

     (A6-0292/2008),

1.  schvaluje pozměněný podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

2.  vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnily každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jež má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.  je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky.

Pozměňovací návrh   1

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

(7) Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečené telekomunikační sítě,

(7) Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečených telekomunikačních spojení,

Pozměňovací návrh   2

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

(7a) Pokud jde o zpracování osobních údajů, mělo by platit rámcové rozhodnutí Rady (xx/xx) o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy by ve svém vnitrostátním právu měly zajistit úroveň ochrany osobních údajů nejméně rovnocennou s úrovní vyplývající z Úmluvy Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejího dodatkového protokolu ze dne 8. listopadu 2001 a při tom vzít v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti, a to i tehdy, když údaje nejsou zpracovávány automatizovaně.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že si příslušné kompetentní orgány a kontaktní místa členských států vyměňují osobní údaje, je nezbytné odkázat na platné předpisy o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh   3

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť.

3. Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť i národní informační kontaktní místo.

Odůvodnění

Národní informační kontaktní místa (úkoly popsané v čl. 4 odst. 3c (novém)) už existují i dnes pod označením „národní zpravodajové". Pojem „národní zpravodaj“ se nyní používá pro kontaktní místa s koordinační funkcí i pro další koordinační místa (např. národní zpravodajové pro otázky terorismu), viz čl. 4 odst. 3b (nový).

Pozměňovací návrh   4

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Před jmenováním nového kontaktního místa si mohou členské státy vyžádat stanovisko národního zpravodaje.

4. Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Při výběru kontaktních míst dodrží členské státy kritéria stanovená v pokynech pro výběr kontaktních míst Evropské soudní sítě.

Odůvodnění

Fungování sítě do značné míry závisí od kvality kontaktních míst. Členské státy jsou při výběru kontaktních míst vybízeny k dodržování kritérií uvedených v pokynech.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Radou

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy zajistí, aby jejich kontaktní místa disponovala dostatečnými zdroji a mohla tak řádně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh   6

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

5. Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečenou telekomunikační síť podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.

5. Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečená telekomunikační spojení podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.

Pozměňovací návrh   7

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

7. Evropská soudní síť má sekretariát, který ve spolupráci a po konzultacích s předsednictvím Rady odpovídá za správu sítě. Po konzultacích s předsednictvím může sekretariát zastupovat síť.

7. Evropská soudní síť má sekretariát, který odpovídá za správu sítě.

Odůvodnění

Znění naznačuje, že by sekretariát mohl za Evropskou soudní síť mluvit a dokonce za ni přijímat závazná rozhodnutí. Postačuje určit, že sekretariát odpovídá za správu sítě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Radou

Pozměňovací návrh

b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5, 6 a 7;

b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5 a 6;

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Radou

Pozměňovací návrh

c) v souladu s články 8, 9 a 10 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím vhodné telekomunikační sítě.

c) v souladu s články 8 a 9 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím nástroje informační technologie, a v souladu s článkem 10 také poskytuje bezpečnou komunikaci.

Pozměňovací návrh   10

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – název

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Funkce kontaktních míst včetně národního zpravodaje

Funkce kontaktních míst, národních zpravodajů a informačních kontaktních míst

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Radou

Pozměňovací návrh

1. Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat justiční spolupráci mezi členskými státy, zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.

1. Kontaktní místa jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat soudní spolupráci mezi členskými státy zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.

V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států na základě dohody mezi příslušnými správními orgány.

V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států, aby bylo možné si vyměňovat užitečné zkušenosti a informace o problémech, zejména pokud jde o fungování sítě v příslušných členských státech.

Pozměňovací návrh   12

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

2. Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, poskytují nezbytné právní a praktické informace místním soudním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.

2. Kontaktní místa poskytují nezbytné právní a praktické informace místním justičním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním justičním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.

Pozměňovací návrh   13

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

3. Kontaktní místa, včetně národních zpravodajů, organizují na příslušné úrovni ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání odborné vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států.

3. Kontaktní místa se na příslušné úrovni a případně ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání zapojí do organizace odborného vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států, a budou ji podporovat.

Odůvodnění

Je nezbytné zapojit kontaktní místa do odborného vzdělávání, aby se síť stala známější a využívanější. Zároveň by měl být způsob provedení ponechán na uvážení příslušných kontaktních míst.

Pozměňovací návrh   14

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

3a. Kontaktní místa podpoří koordinaci soudní spolupráce v případech, kdy řada žádostí od místních soudních orgánů v některém členském státě vyžaduje koordinovaný postup v jiném členském státě.

Odůvodnění

Tento odstavec vychází z čl. 4 odst. 3 společné akce 98/428/SVV, kterou se zřizuje Evropská soudní síť. Vzhledem k tomu, že popisuje jeden z hlavních úkolů sítě, je nezbytné ho začlenit do tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   15

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

3b. Národní zpravodajové kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a,:

 

a) odpovídají ve svých příslušných členských státech za otázky týkající se vnitřního fungování sítě, včetně koordinace žádostí o informace a odpovědí vyhotovených příslušnými vnitrostátními orgány;

 

b) odpovídají za kontakty se sekretariátem Evropské soudní sítě, včetně účasti na schůzích uvedených v článku 6;

 

c) vydávají na žádost svých příslušných členských států stanovisko ke jmenování nových kontaktních míst.

Odůvodnění

Je potřebné stanovit úkoly národních zpravodajů.

Pozměňovací návrh   16

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 4 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

3c. Národní informační kontaktní místa kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a, zajistí, aby informace týkající se jejich členských států uvedené v článku 8 byly poskytovány a aktualizovány v souladu s článkem 9.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 2 odst. 3.

Pozměňovací návrh   17

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 5 – název

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Účel pravidelných

schůzí kontaktních míst

Plenární

schůze kontaktních míst

Pozměňovací návrh   18

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

1. Cílem pravidelných schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň dvě kontaktní místa z každého členského státu, je:

1. Cílem plenárních schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu, je:

Pozměňovací návrh   19

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

2a. Plenární schůze se konají pravidelně nejméně třikrát do roka. Jednou ročně se v souladu s jednacím řádem Rady může schůze konat v prostorách Rady v Bruselu. Na schůze konané v prostorách Rady se přizvou dvě kontaktní místa.

Odůvodnění

Obsah tohoto pozměňovacího návrhu je převzat z článku 7. Je zjevně vhodné určit účel a místo konání těchto schůzí dohromady v jednom článku.

Pozměňovací návrh   20

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

2b. V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a aby navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.

Odůvodnění

Obsah tohoto pozměňovacího návrhu je převzat z článku 7. Je zjevně vhodné určit účel a místo konání těchto schůzí dohromady v jednom článku.

Pozměňovací návrh   21

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 6 – název

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Četnost plenárních schůzí

Schůze národních zpravodajů

Pozměňovací návrh   22

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Článek 6

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Plenární schůze Evropské soudní sítě ve složení národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle potřeby jejích členů a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě.

Schůze národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle jejich potřeby a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě. Na těchto schůzích se projednávají záležitosti spojené s jejich úkoly podle čl. 4 odst. 3b, včetně otázky, jak optimalizovat a zajistit přístup k zabezpečenému telekomunikačnímu spojení pro všechny příslušné soudní orgány.

Pozměňovací návrh   23

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Článek 7

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Místo konání schůzí

 

1. V souladu s jednacím řádem Rady se schůze mohou konat v prostorách Rady v Bruselu.

 

2. V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.

 

Odůvodnění

Přesunuto do článku 5.

Pozměňovací návrh   24

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 8 – název

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Obsah informací šířených

uvnitř Evropské soudní sítě

Informace poskytované

Evropskou soudní sítí

Pozměňovací návrh   25

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 8 – úvodní část

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Evropská soudní síť zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:

Sekretariát Evropské soudní sítě zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:

Pozměňovací návrh   26

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 8 – písm. 2

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

2) nástroj informační technologie umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;

2) informace umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc prostřednictvím nástroje informační technologie;

Pozměňovací návrh   27

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační síť pro operativní činnosti kontaktních míst Evropské soudní sítě;

b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační spojení pro operativní činnosti Evropské soudní sítě;

Odůvodnění

Jelikož vyměňované údaje nevyžadují nejvyšší možnou úroveň zabezpečení, stačí, když budou namísto celé telekomunikační sítě zavedena zabezpečená telekomunikační spojení. Je však velmi důležité, aby byly zahrnuty všechny soudní orgány, nejen kontaktní místa. Je třeba zajistit, aby i na této úrovni bylo možné používat zabezpečená telekomunikační spojení, protože se na této úrovni jedná o stejný typ předávaných údajů.

Pozměňovací návrh   28

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

c) zabezpečená telekomunikační síť umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.

c) zabezpečená telekomunikační spojení umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.

Pozměňovací návrh   29

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

2. Zabezpečenou telekomunikační síť podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Síť může být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.

2. Zabezpečená telekomunikační spojení podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Síť může být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.

Pozměňovací návrh   30

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

2a. Používání zabezpečených telekomunikačních spojení nevylučuje přímý kontakt mezi kontaktními místy nebo příslušnými orgány členských států.

Pozměňovací návrh   31

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

a) Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečené telekomunikační síti zřízené podle článku 10 tohoto rozhodnutí;

a) Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečeným telekomunikačním spojením zřízeným podle článku 10 tohoto rozhodnutí;

Pozměňovací návrh   32

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

b) aniž je dotčen článek 13 rozhodnutí 2002/187/SVV a v souladu s čl. 4 odst. 4 tohoto rozhodnutí informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:

b) kromě povinnosti předávat informace Eurojustu, která je stanovena v článku 13 rozhodnutí 2002/187/SVV, informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by byl podle předpokladu schopen řešit lépe Eurojust.

– v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům

 

nebo

 

– v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci, včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;

 

 

 

Odůvodnění

Zdá se, že postačí, když se Eurojust a Evropská soudní síť budou navzájem informovat o případech, kdy se domnívají, že druhý subjekt je schopen řešit konkrétní případ lépe. Proto není zapotřebí dále vymezovat konkrétní situace, kdy by měla Evropská soudní síť povinnost informovat Eurojust. Mělo by se zabránit tomu, aby se postup stal příliš složitým a těžkopádným.

Pozměňovací návrh   33

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

c) kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy;

vypouští se

Pozměňovací návrh   34

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. K účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě.

f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. Obdobně se mohou kontaktní místa Evropské soudní sítě na pozvání Eurojustu účastnit jeho schůzí.

Pozměňovací návrh   35

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Ochrana údajů

 

1. Příslušné orgány nebo kontaktní místa členských států musí při výměně osobních údajů zajistit, že:

 

– příslušný orgán, který je příjemcem údajů, je zpracuje pouze k účelům, ke kterým byly údaje předány;

 

– budou přijata opatření pro zajištění účinné ochrany osobních údajů před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněným přístupem, neoprávněnou nebo náhodnou změnou nebo neoprávněným sdělením.

 

2. Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženské víře nebo filozofických postojích, členství v politické straně nebo odborové organizaci, sexuální orientaci a zdravotním stavu, protiprávním jednání, rozsudcích v trestních věcech nebo bezpečnostních opatřeních) budou zpracovány pouze v případě, že je to nezbytně nutné k plnění úkolů Evropské soudní sítě. V tomto případě musí být zavedena dodatečná ochranná opatření, například:

 

– přístup k dotčeným údajům pouze pro personál pověřený výkonem legitimního úkolu, který odůvodňuje zpracování;

 

– přísné šifrování pro účely přenosu;

 

– uchování údajů pouze po dobu, kterou potřebují příslušné orgány a kontaktní místa k vykonání svých úkolů.

Odůvodnění

Evropská soudní síť usnadňuje přímý kontakt a výměnu údajů mezi příslušnými orgány členských států v rámci soudní spolupráce.

Pokud jsou vyměňovány zvláštní – citlivé – kategorie údajů, což se při žádosti o právní pomoc často děje, je tedy třeba zajistit, aby se dodržovala jistá úroveň ochrany údajů a přijala se dodatečná ochranná opatření.

Jelikož na úrovni Evropské unie dosud neexistuje žádný právní nástroj, který by se týkal ochrany osobních údajů, je ustanovení o ochraně údajů nutnou součástí tohoto textu.

Pozměňovací návrh   36

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Článek 12

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Článek 12

vypouští se

Předkládání zpráv Radě a Komisi

 

Každý druhý rok správní ředitel Eurojustu a předsednictví Rady písemně informují Radu a Komisi o činnosti a řízení Evropské soudní sítě, včetně rozpočtového hospodaření. K tomuto účelu připraví předsednictví dvouletou zprávu o činnosti Evropské soudní sítě a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vyplynuly v důsledku činnosti Evropské soudní sítě. V této zprávě může Evropská soudní síť prostřednictvím předsednictví také činit návrhy na zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech. Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či jakékoliv jiné informace o své činnosti, o které ji případně požádá Rada nebo předsednictví.

 

Odůvodnění

Z části přesunuto do článku 15.

Pozměňovací návrh   37

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Čl. 15 – název

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

Zhodnocení fungování Evropské soudní sítě

Předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a zhodnocení fungování Evropské soudní sítě

Pozměňovací návrh   38

Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky

Článek 15

Znění navržené Republikou Slovinsko, Francouzskou republikou, Českou republikou, Švédským královstvím, Španělským královstvím, Belgickým královstvím, Polskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Slovenskou republikou, Estonskou republikou, Rakouskou republikou a Portugalskou republikou

Pozměňovací návrh

 

1. Evropská soudní síť jednou za dva roky podá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi písemnou zprávu o své činnosti a řízení, včetně rozpočtového hospodaření. Evropská soudní síť může ve své zprávě také uvést jakékoli problémy v oblasti boje proti trestné činnosti v Unii, které byly v důsledku její činnosti zdůrazněny, a může také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech.

 

2. Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či poskytnout jakékoliv jiné informace o své činnosti, o které ji případně požádá Rada.

Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.

3. Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.

Odůvodnění

Je logičtější, aby zprávu o činnosti a řízení vypracovala samotná Evropská soudní síť, a nikoli správní ředitel Eurojustu. Evropská soudní síť má nejlepší předpoklady k tomu, aby identifikovala problémy a předložila návrhy na zlepšení soudní spolupráce. Tuto zprávu je také třeba předložit Evropskému parlamentu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská soudní síť byla zřízena společnou akcí ze dne 29. června 1998. Evropská soudní síť je sítí ústředních orgánů odpovědných za mezinárodní soudní spolupráci a soudních či jiných příslušných orgánů majících zvláštní úkoly v rámci mezinárodní soudní spolupráce. Každý členský stát navrhuje kontaktní místa, která poskytují právní a praktické informace a zajišťují kontakty mezi soudními či jinými příslušnými orgány členských států, aby byla usnadněna soudní spolupráce mezi členskými státy.

V průběhu devíti let existence se Evropská soudní síť ukázala být velmi užitečným systémem v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech. Účinnost a úspěch Evropské soudní sítě spočívá v její flexibilitě. Bylo proto rozhodnuto tuto flexibilitu sítě v návrhu zachovat.

Vzhledem k tomu, že síť byla zřízena téměř před deseti lety, její struktura se vyvíjela, a tak je nyní nezbytné odpovídajícím způsobem přizpůsobit legislativní akt. Návrh zcela nahrazuje stávající právní rámec novým nástrojem. Celková struktura a obsah společné akce však zůstávají v návrhu zachovány a mnohé články jsou přebírány v nezměněné podobě.

Návrh obecně odráží současnou praxi fungování Evropské soudní sítě.

Hlavní body návrhu:

1. Vytvoření národních zpravodajů Evropské soudní sítě

Pro zajištění hladkého vnitřního fungování národních kontaktních míst je třeba jmenovat jedno kontaktní místo národním zpravodajem, který bude koordinovat činnost Evropské soudní sítě na vnitrostátní úrovni.

2. Objasnění vztahů k Eurojustu

Je navrženo zachovat oba orgány – Eurojust i Evropskou soudní síť –, protože v oblasti soudní spolupráce prokázaly svou nepostradatelnou úlohu. Je však nezbytné objasnit jejich vztah, který by měl být založen na zásadě spolupráce a doplňkovosti. Návrh tudíž stanovuje Evropské soudní síti (i Eurojustu) reciproční povinnost poskytovat informace k případům, kterými se zabývá Evropská soudní síť a Eurojust.

3. Vytvoření zabezpečené telekomunikační sítě

Návrh předpokládá vytvoření zabezpečené telekomunikační sítě, jelikož soudní orgány potřebují zabezpečený telekomunikační nástroj, jehož prostřednictvím by se mohly vzájemně spojit a posílat si žádosti o právní pomoc.

4. Důraz na justiční vzdělávání

Pro účinné fungování soudního systému je rozhodující zajistit odpovídající úroveň justičního vzdělávání. Návrh proto obsahuje nový odstavec, který zdůrazňuje úlohu kontaktních míst v justičním vzdělávání.

Názor zpravodajky:

Podle názoru zpravodajky prokázala Evropská soudní síť v posledních letech, že funguje velmi dobře, a proto by měla být doplňující pravidla stanovena pouze v nezbytných případech. Silná stránka Evropské soudní sítě, její flexibilní decentralizovaná struktura, by měla zůstat nedotčena.

V důsledku toho je cílem mnohých navržených pozměňovacích návrhů kodifikace toho, co se již převážně v praxi uplatňuje (ustanovení o národních zpravodajích a jejich úkolech, národních kontaktních místech a jejich úkolech, místě a účelu schůzí sítě, atd.).

Zavádějí se inovace s cílem zabezpečit telekomunikační spojení. Protože dochází k výměně – citlivých – osobních údajů, je nezbytně nutné vytvořit systém, který umožní používat zabezpečená telekomunikační spojení za účelem bezpečného předávání údajů z jednoho členského státu do druhého. Mělo by se také uvážit, zda by tato zabezpečená telekomunikační spojení mohly využívat všechny příslušné orgány mající zvláštní úkoly v rámci mezinárodní soudní spolupráce (a nejen kontaktní místa), protože tyto orgány mohou také přímo kontaktovat příslušné orgány v jiném členském státě a předat jim žádosti o právní pomoc (zasílají například evropský zatýkací rozkaz obsahující otisky prstů).

Zpravodajka se rovněž domnívá, že by se měl učinit odkaz na předpisy o ochraně údajů, které platí v případě, že si příslušné orgány a kontaktní místa vyměňují osobní údaje: „budoucí“ rámcové rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, Úmluva Rady Evropy č. 180, dodatkový protokol k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001 a doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti, a to i tehdy, když nejsou údaje zpracovávány automatizovaně. Jelikož první předpis ještě nevstoupil v platnost a ostatní nejsou právními předpisy Evropské unie, zdá se, že je vhodné vložit do tohoto rozhodnutí článek o základních pravidlech ochrany (omezení účelu, fyzické zabezpečení údajů) a dodatečných ochranných opatření při výměně zvláštních – citlivých – kategorií údajů (např. údajů týkajících se protiprávního jednání nebo rozsudků v trestních věcech).

Co se týče předávání informací o konkrétních případech mezi Evropskou soudní sítí a Eurojustem, základní pravidlo o tom, kdy a jaké informace musejí být Eurojustu předány, lze nalézt v článku 13 rozhodnutí 2008/.../SVV (Rozhodnutí o Eurojustu). To se rovněž týká kontaktních míst Evropské soudní sítě. Měla by však být stanovena dodatečná povinnost, aby Evropská soudní síť vždy o případu informovala Eurojust – i když nejsou splněny podmínky článku 13 rozhodnutí 2008/.../SVV – , pokud si kontaktní místa uvědomí, že by daný případ mohl lépe řešit Eurojust. To se rovněž týká Eurojustu, pokud by měl případ, který by mohla lépe řešit Evropská soudní síť.

S cílem informovat o činnosti a řízení sítě by zprávu měla vypracovat Evropská soudní síť, protože má nejlepší předpoklady identifikovat problémy a rovněž předkládat návrhy na zlepšení soudní spolupráce. Tato zpráva musí být předložena také Parlamentu, aby mohl plnit svou úlohu i úkoly, které mu byly přiděleny Smlouvami.

Další důležitá změna se týká nominace kontaktních míst. Fungování sítě z velké části závisí na práci kontaktních míst. Proto je velmi důležité, aby kontaktní místa, mají-li řádně plnit své úkoly, splňovala jistá kritéria, která jsou stanovena v pokynech pro výběr kontaktních míst Evropské soudní sítě.


POSTUP

Název

Evropská soudní síť

Referenční údaje

(05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Datum konzultace s EP

18.2.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.2.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Datum přijetí

24.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Právní upozornění - Ochrana soukromí