Menetlus : 2008/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0292/2008

Esitatud tekstid :

A6-0292/2008

Arutelud :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0380

RAPORT     *
PDF 202kWORD 304k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus võtta vastu nõukogu otsus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatust (5620/2008);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0074/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0292/2008),

1.  kiidab Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatust oluliselt muuta;

5.  palub nõukogul ja komisjonil pärast Lissaboni lepingu jõustumist anda prioriteet mis tahes tulevastele ettepanekutele kõnealuse otsuse muutmiseks vastavalt Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatavale 50. deklaratsioonile üleminekusätete protokolli artikli 10 kohta;

6.  on kindlalt otsustanud vaadata iga selline tulevane ettepanek läbi kiirmenetluse korras lõikes 5 osutatud menetluse kohaselt ja tihedas koostöös liikmesriikide parlamentidega;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi valitsusele.

Muudatusettepanek  1

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Põhjendus 7

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd tuleb tugevdada ning selleks tuleb võimaldada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutustel ja Eurojustil vajaduse korral omavahel otse ja tõhusamalt turvalise sidevõrgu kaudu suhelda,

(7) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd tuleb tugevdada ning selleks tuleb võimaldada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutustel ja Eurojustil vajaduse korral omavahel otse ja tõhusamalt turvaliste sidevahendite kaudu suhelda,

Muudatusettepanek  2

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Põhjendus 7 a (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Isikuandmete töötlemise puhul tuleks kohaldada nõukogu raamotsust (xx/xx) kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, mis näeb ette piisava andmekaitse taseme. Liikmesriigid peaksid oma siseriiklikes seadustes tagama isikuandmete kaitse taseme, mis on vähemalt võrdväärne Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsioonist üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ja selle 8. novembri 2001. aasta lisaprotokollist tulenevaga, ning peaksid seda tehes võtma arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitust liikmesriikidele nr R (87) 15, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas, ja mida kohaldatakse ka juhul, kui andmeid ei töödelda automatiseeritult.

Selgitus

Kuna isikuandmeid vahetatakse liikmesriikide vastavate pädevate asutuste ja kontaktasutuste vahel, on vaja viidata kohaldatavatele andmekaitse eeskirjadele.

Muudatusettepanek  3

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 2 – lõige 3

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik nimetab kontaktasutuste seast Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku siseriikliku kontaktisiku.

3. Iga liikmesriik nimetab kontaktasutuste seast Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku siseriikliku kontaktisiku, samuti siseriikliku teabekontaktasutuse.

Selgitus

Siseriiklikud teabekontaktasutused (ülesandeid kirjeldatakse artikli 4 lõikes 3 c (uus)) on praegu juba olemas termini „siseriiklikud kontaktisikud” all. Terminit „siseriiklik kontaktisik” kasutatakse nüüd kontaktasutuste kohta, kes täidavad koordineerimisülesandeid, nagu seda kasutatakse ka muude koordineerimisasutuste kohta (nt siseriiklikud kontaktisikud terrorismi küsimuses), vt artikli 4 lõiget 3 b (uus).

Muudatusettepanek  4

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 2 – lõige 4

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik tagab, et tema kontaktasutused täidavad kriminaalasjades tehtava õigusalase koostööga seotud ülesandeid ning et kontaktasutuste töötajad oskavad peale oma riigikeele piisaval tasemel veel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt, nii et nad on suutelised suhtlema teiste liikmesriikide kontaktasutustega. Enne uue kontaktasutuse nimetamist võivad liikmesriigid küsida siseriiklike kontaktisikute arvamust.

4. Iga liikmesriik tagab, et tema kontaktasutused täidavad kriminaalasjades tehtava õigusalase koostööga seotud ülesandeid ning et kontaktasutuste töötajad oskavad peale oma riigikeele piisaval tasemel veel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt, nii et nad on suutelised suhtlema teiste liikmesriikide kontaktasutustega. Kontaktasutuste valimisel järgivad liikmesriigid Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste valimise suunistes sätestatud kriteeriume.

Selgitus

Võrgustiku toimimine sõltub suuresti kontaktasutuste kvaliteedist. Seepärast julgustatakse liikmesriike kontaktasutuste valimisel järgima suunistes nimetatud kriteeriume.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriigid tagavad ka, et nende kontaktasutustel on piisavad vahendid enda kui kontaktasutuse ülesannete nõuetekohaselt täitmiseks.

Muudatusettepanek  6

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 2 – lõige 5

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriigis on nimetatud ametisse ühismeetmes 96/277/JSK osutatud sidekohtunikud, kelle ülesanded on sarnased artikliga 4 kontaktasutustele antud ülesannetega, seob sidekohtunikud ametisse nimetanud liikmesriik nad enda sätestatud korras Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga ja artiklis 10 ettenähtud turvatud sidevõrguga.

5. Kui liikmesriigis on nimetatud ametisse ühismeetmes 96/277/JSK osutatud sidekohtunikud, kelle ülesanded on sarnased artikliga 4 kontaktasutustele antud ülesannetega, seob sidekohtunikud ametisse nimetanud liikmesriik nad enda sätestatud korras Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga ja artiklis 10 ettenähtud turvatud sidevahenditega.

Muudatusettepanek  7

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 2 – lõige 7

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

7. Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on sekretariaat, kes vastutab koostöös nõukogu eesistujariigiga ja temaga konsulteerides võrgustiku haldamise eest. Sekretariaat võib võrgustikku esindada, konsulteerides eesistujariigiga.

7. Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on sekretariaat, kes vastutab võrgustiku haldamise eest.

Selgitus

Praegune sõnastus väljendab seda, et sekretariaat võiks kõnelda Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku nimel ja isegi teha Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku suhtes siduvaid otsuseid. Piisav on kindlaks määrata, et sekretariaat vastutab võrgustiku haldamise eest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – punkt b

Nõukogu ettepanek

Muudatusettepanek

b) korraldab artiklites 5, 6 ja7 sätestatud korras liikmesriikide esindajate regulaarseid koosolekuid;

b) korraldab artiklites 5 ja 6 sätestatud korras liikmesriikide esindajate regulaarseid koosolekuid;

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – punkt c

Nõukogu ettepanek

Muudatusettepanek

c) annab artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud korras pidevalt ajakohastatud taustteavet, eelkõige asjakohase sidevõrgu vahendusel.

c) annab artiklites 8 ja 9 sätestatud korras pidevalt ajakohastatud taustteavet, eelkõige IT-vahendi kaudu, samuti näeb vastavalt artiklile 10 ette turvatud side.

Muudatusettepanek  10

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – pealkiri

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Kontaktasutuste, sealhulgas siseriikliku kontaktisiku ülesanded

Kontaktasutuste, siseriiklike kontaktisikute ja teabekontaktasutuste ülesanded

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kontaktasutused, sealhulgas siseriiklik kontaktisik, on aktiivsed vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd, eelkõige raskete kuritegude vastu võitlemises. Nad on kättesaadavad oma riigi kohalikele õigusasutustele ja teistele pädevatele asutustele, teiste riikide kontaktasutustele ja teiste riikide kohalikele õigusasutustele ning teistele pädevatele asutustele, et võimaldada neil luua kõige asjakohasemaid otsekontakte.

1. Kontaktasutused on aktiivsed vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd, eelkõige raskete kuritegude vastu võitlemises. Nad on kättesaadavad oma riigi kohalikele õigusasutustele ja teistele pädevatele asutustele, teiste riikide kontaktasutustele ja teiste riikide kohalikele õigusasutustele ning teistele pädevatele asutustele, et võimaldada neil luua kõige asjakohasemaid otsekontakte.

Vajaduse korral võivad nad asjaomaste valitsusasutuste vahelise kokkuleppe alusel kohtuda teiste liikmesriikide kontaktasutustega.

Vajaduse korral võivad nad kohtuda teiste liikmesriikide kontaktasutustega, et võimaldada kasulike kogemuste ja probleemide vahetust, eelkõige mis puudutab võrgustiku toimimist asjaomastes liikmesriikides.

Muudatusettepanek  12

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – lõige 2

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kontaktasutused, sealhulgas siseriiklik kontaktisik, annavad oma riigi kohalikele õigusasutustele, teiste riikide kontaktasutustele ja teiste riikide kohalikele õigusasutustele vajalikku õigusalast ja praktilist teavet, et võimaldada neil tõhusalt koostada õigusalase koostöö taotlusi või tõhustada üldiselt õigusalast koostööd.

2. Kontaktasutused annavad oma riigi kohalikele õigusasutustele, teiste riikide kontaktasutustele ja teiste riikide kohalikele õigusasutustele vajalikku õigusalast ja praktilist teavet, et võimaldada neil tõhusalt koostada õigusalase koostöö taotlusi või tõhustada üldiselt õigusalast koostööd.

Muudatusettepanek  13

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – lõige 3

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kontaktasutused, sealhulgas siseriiklik kontaktisik, korraldavad oma riigi pädevatele asutustele koostöös Euroopa õigusalase koostöö koolitusvõrgustikuga asjakohasel tasemel koolituskursusi õigusalase koostöö valdkonnas.

3. Kontaktasutused on kaasatud, vajaduse korral koostöös Euroopa õigusalase koostöö koolitusvõrgustikuga, oma riigi pädevatele asutustele asjakohasel tasemel koolituskursuste korraldamisse õigusalase koostöö valdkonnas ja edendavad nende korraldamist.

Selgitus

On oluline kaasata kontaktasutused koolituskursuste korraldamisse, et muuta Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tuntumaks ja kasutatavamaks. Samal ajal aga tuleks see, kuidas seda teha, jätta vastavate kontaktasutuste otsustada.

Muudatusettepanek  14

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kontaktasutused tõhustavad õigusalase koostöö kooskõlastamist juhtudel, kui ühe liikmesriigi kohalike õigusasutuste paljude taotluste rahuldamiseks on teises liikmesriigis vaja kooskõlastatud tegutsemist.

Selgitus

Käesolev lõige on pärit ühismeetme 98/428/JSK (millega luuakse Euroopa kohtute võrk) artikli 4 lõikest 3. Kuna see kirjeldab võrgustiku üht peamist ülesannet, on oluline see käesolevas otsuses ära tuua.

Muudatusettepanek  15

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Siseriiklikud kontaktisikud teostavad lisaks oma lõigetes 1–3 a osutatud ülesannetele kontaktasutustena järgmisi ülesandeid:

 

a) vastutavad oma asjaomases liikmesriigis küsimuste eest, mis on seotud võrgustiku siseriikliku toimimisega, sealhulgas teabetaotluste kooskõlastamise ja pädevate siseriiklike asutuste antavate vastuste eest;

 

b) vastutavad kontaktide eest Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadiga, sealhulgas artiklis 6 osutatud koosolekutest osavõtmise eest;

 

c) esitavad arvamuse uute kontaktasutuste nimetamise kohta, kui nende asjaomased liikmesriigid seda nõuavad.

Selgitus

On oluline kindlaks määrata siseriiklike kontaktisikute ülesanded.

Muudatusettepanek  16

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 4 – lõige 3 c (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c. Siseriiklikud teabekontaktasutused tagavad lisaks oma lõigetes 1–3 a osutatud ülesannetele kontaktasutustena oma liikmesriikidega seotud ja artiklis 8 osutatud teabe andmise ning ajakohastamise vastavalt artiklile 9.

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 3 kohta.

Muudatusettepanek  17

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 5 – pealkiri

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Kontaktasutuste regulaarsete koosolekute eesmärk

Kontaktasutuste üldkoosolekud

Muudatusettepanek  18

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku regulaarsetel koosolekutel, millele kutsutakse vähemalt kaks kontaktasutust igast liikmesriigist, on järgmised eesmärgid:

1. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üldkoosolekutel, millele kutsutakse vähemalt kolm kontaktasutust igast liikmesriigist, on järgmised eesmärgid:

Muudatusettepanek  19

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Üldkoosolekud toimuvad regulaarselt vähemalt kolm korda aastas. Üks kord aastas võib koosolek toimuda nõukogu ruumides Brüsselis vastavalt nõukogu kodukorra sätetele. Nõukogu ruumides toimuvatele koosolekutele kutsutakse kaks kontaktasutust.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku sisu on võetud artiklist 7. Tundub olevat asjakohane määrata koosolekute eesmärk ja nende toimumise paik korraga kindlaks ühes artiklis.

Muudatusettepanek  20

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Siiski võib pidada ka muid koosolekuid liikmesriikides, et kõikide liikmesriikide kontaktasutused saaksid lisaks vastuvõtva liikmesriigi kontaktasutustele kohtuda ka teiste selle riigi asutustega ning tutvuda asjakohase riigi konkreetsete organitega, kelle ülesanded on seotud rahvusvahelise õigusalase koostöö või teatavate raskete kuritegude vormide vastu võitlemise valdkonnaga.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku sisu on võetud artiklist 7. Tundub olevat asjakohane määrata koosolekute eesmärk ja nende toimumise paik korraga kindlaks ühes artiklis.

Muudatusettepanek  21

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 6 – pealkiri

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Üldkoosolekute sagedus

Siseriiklike kontaktisikute koosolekud

Muudatusettepanek  22

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 6

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üldkoosolek, millel kogunevad siseriiklikud kontaktisikud, toimub regulaarselt ja vastavalt võrgustiku liikmete vajadusele vähemalt üks kord aastas nõukogu eesistujariigi kutsel, kes võtab samuti arvesse liikmesriikide soove võrgustiku koosoleku kokkukutsumiseks.

Siseriiklikud kontaktisikud tulevad kokku regulaarselt ja vastavalt nende vajadusele vähemalt üks kord aastas nõukogu eesistujariigi kutsel, kes võtab samuti arvesse liikmesriikide soove võrgustiku koosoleku kokkukutsumiseks. Nimetatud koosolekute jooksul arutatakse küsimusi, mis on seotud nende ülesannetega artikli 4 lõike 3 b alusel, sealhulgas küsimust, kuidas optimeerida juurdepääsu turvatud sidele ja pakkuda seda kõigile pädevatele õigusasutustele.

Muudatusettepanek  23

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 7

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

välja jäetud

Koosolekute toimumise paik

 

1. Koosolekud võivad toimuda nõukogu ruumides Brüsselis vastavalt nõukogu kodukorra sätetele.

 

2. Siiski võib pidada ka muid koosolekuid liikmesriikides, et kõikide liikmesriikide kontaktasutused saaksid lisaks vastuvõtva liikmesriigi kontaktasutustele kohtuda ka teiste selle riigi asutustega ning tutvuda asjakohase riigi konkreetsete organitega, kelle ülesanded on seotud rahvusvahelise õigusalase koostööga või teatavate raskete kuritegude vastu võitlemisega.

 

Selgitus

Viidud artiklisse 5.

Muudatusettepanek  24

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 8 – pealkiri

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus levitatava teabe sisu

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku poolt pakutav teave

Muudatusettepanek  25

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 8 – sissejuhatav osa

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik teeb kontaktasutustele ja pädevatele õigusasutustele kättesaadavaks järgmise teabe:

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat teeb kontaktasutustele ja pädevatele õigusasutustele kättesaadavaks järgmise teabe:

Muudatusettepanek  26

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 8 – punkt 2

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

2) IT-vahend, mis võimaldab liikmesriigi taotlust esitaval asutusel teha kindlaks teise liikmesriigi pädev asutus, kes vastutab õigusalase koostöö taotluse, sealhulgas Euroopa vahistamismääruste, Euroopa tõendikogumismääruste, vara arestimisotsuste ja vastastikuse õigusabi taotluste vastuvõtmise ja täitmise eest;

2) teave, mis võimaldab liikmesriigi taotlust esitaval asutusel teha IT-vahendi kaudu kindlaks teise liikmesriigi pädev asutus, kes vastutab õigusalase koostöö taotluse, sealhulgas Euroopa vahistamismääruste, Euroopa tõendikogumismääruste, vara arestimisotsuste ja vastastikuse õigusabi taotluste vastuvõtmise ja täitmise eest;

Muudatusettepanek  27

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

b) Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste operatiivtööks luuakse turvatud sidevõrk;

b) Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku operatiivtööks luuakse turvatud sidevahendid;

Selgitus

Kuna vahetatavad andmed ei nõua kõrgeimat võimalikku turvataset, on piisav, kui nähakse ette turvatud sidevahendid kogu turvatud sidevõrgu asemel. Kuid on oluline, et kaasatakse kõik õigusasutused, mitte üksnes kontaktasutused. Tuleb tagada, et ka sellel tasandil saaks kasutada turvatud sidet, kuna andmed, mida sel tasandil vahetatakse, on sama liiki.

Muudatusettepanek  28

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

c) turvatud sidevõrk võimaldab edastada õigusalaseks koostööks andmeid ja kõiki taotlusi liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide ja Eurojusti liikmesriikide liikmete, Eurojusti liikmesriikide korrespondentide ning Eurojusti nimetatud sidekohtunike vahel.

c) turvatud sidevahendid võimaldavad edastada õigusalaseks koostööks andmeid ja kõiki taotlusi liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide ja Eurojusti liikmesriikide liikmete, Eurojusti liikmesriikide korrespondentide ning Eurojusti nimetatud sidekohtunike vahel.

Muudatusettepanek  29

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 10 – lõige 2

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud turvatud sidevõrku võivad oma operatiivtöös samuti kasutada siseriiklikud kontaktisikud, siseriiklikud kontaktisikud terrorismi küsimuses, Eurojusti liikmesriikide liikmed ja Eurojusti nimetatud sidekohtunikud. Võrgu võib siduda otsuse 2002/187/JSK artiklis 16 osutatud Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemiga.

2. Lõikes 1 osutatud turvatud sidevahendeid võivad oma operatiivtöös samuti kasutada siseriiklikud kontaktisikud, siseriiklikud kontaktisikud terrorismi küsimuses, Eurojusti liikmesriikide liikmed ja Eurojusti nimetatud sidekohtunikud. Need võib siduda otsuse 2002/187/JSK artiklis 16 osutatud Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemiga.

Muudatusettepanek  30

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Turvatud side kasutamine ei välista otseseid kontakte kontaktasutuste või liikmesriikide pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek  31

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

a) Eurojustil on juurdepääs Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust saadud koondteabele vastavalt käesoleva otsuse artiklile 8 ja juurdepääs käesoleva otsuse artikli 10 kohaselt loodud turvatud sidevõrgule;

a) Eurojustil on juurdepääs Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust saadud koondteabele vastavalt käesoleva otsuse artiklile 8 ja juurdepääs käesoleva otsuse artikli 10 kohaselt loodud turvatud sidevahenditele;

Muudatusettepanek  32

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

b) ilma et see piiraks otsuse 2002/187/JSK artikli 13 kohaldamist ning vastavalt käesoleva otsuse artikli 4 lõikele 4, teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul Eurojusti kohtuasjadest, mis hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki ja jäävad Eurojusti pädevusse, kui:

b) lisaks otsuse 2002/187/JSK artiklis 13 kindlaks määratud kohustusele edastada Eurojustile teavet teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul oma liikmesriigi Eurojusti liiget kõigist muudest kohtuasjadest, mille puhul peetakse asjakohasemaks, et asja menetleks Eurojust.

– võib tekkida konflikt jurisdiktsioonide vahel;

 

või

 

– kui õigusalase koostöö taotlus, sealhulgas Euroopa vahistamismäärused, Euroopa tõendikogumismäärused, vara arestimisotsused ja vastastikuse õigusabi taotlused, lükatakse tagasi;

 

 

 

Selgitus

Tundub olevat piisav, kui Eurojust ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik teavitavad üksteist siis, kui nad on arvamusel, et on asjakohasem, kui kõnealust kohtuasja menetleks teine pool. Seepärast ei ole vajadust täpsemalt määratleda konkreetseid olukordi, mille korral Euroopa õigusalase koostöö võrgustik peaks olema kohustatud Eurojusti teavitama. Tuleks vältida menetluse muutumist liiga keeruliseks ja kohmakaks.

Muudatusettepanek  33

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

c) Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused teavitavad Eurojusti iga üksikjuhtumi puhul samuti kõikidest kohtuasjadest, mis jäävad Eurojusti pädevusse ja hõlmavad vähemalt kolme liikmesriiki;

välja jäetud

Muudatusettepanek  34

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

f) Eurojusti liikmesriikide liikmed võivad osaleda Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel viimase kutsel. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutusi võib kutsuda Eurojusti koosolekutele, arvestades iga üksikjuhtumit eraldi.

f) Eurojusti liikmesriikide liikmed võivad osaleda Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel viimase kutsel. Samamoodi võivad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused osaleda Eurojusti koosolekutel viimase kutsel.

Muudatusettepanek  35

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 11 a (uus)

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Andmekaitse

 

1. Kui liikmesriikide pädevad asutused või kontaktasutused vahetavad omavahel isikuandmeid, tagavad nad, et:

 

– andmeid saav pädev asutus töötleb andmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks andmed on edastatud;

 

– astutakse samme, et tagada isikuandmete tõhus kaitse juhusliku või volituseta hävitamise, juhusliku kaotsimineku, volituseta juurdepääsu, volituseta või juhusliku muutmise ja volituseta avalikustamise eest.

 

2. Teatavaid andmekategooriaid (isikuandmed, mis sisaldavad teavet rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, erakonda või ametiühingusse kuulumise, seksuaalse sättumuse või tervise kohta või andmed, mis on seotud õiguserikkumiste, kriminaalkorras süüdimõistmiste või turvameetmetega) töödeldakse üksnes siis, kui see on rangelt vajalik Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse läbiviimiseks. Sellisel juhul rakendatakse täiendavaid ettevaatusabinõusid, näiteks:

 

– juurdepääsu andmine asjaomastele andmetele ainult nendele töötajatele, kes vastutavad õiguspärase ülesande täitmise eest, mis eeldab andmete töötlemist;

 

– andmeedastuse puhul tugev krüpteerimine;

 

– andmete säilitamine üksnes niikaua, kui on vaja pädevate asutuste ja kontaktasutuste ülesannete täitmiseks.

Selgitus

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik lihtsustab otsekontakte ja andmevahetust liikmesriikide pädevate asutuste vahel õigusalase koostöö raames.

Seetõttu tuleb tagada, et järgitakse teatavat andmekaitse taset ja et teatavate – tundlike – andmekategooriate vahetamisel – mida tuleb tihti ette õigusabi taotlemisel – kasutatakse täiendavaid ettevaatusabinõusid.

Kuna praeguseni ei ole Euroopa Liidu tasandil olemas isikuandmete kaitse osas ühtegi õigusakti, on käesolevas tekstis vaja andmekaitset puudutavat sätet.

Muudatusettepanek  36

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 12

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

välja jäetud

Nõukogu ja komisjoni teavitamine

 

Eurojusti haldusdirektor ja nõukogu eesistujariik esitavad nõukogule ja komisjonile iga kahe aasta tagant kirjaliku aruande Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse ja juhtimise, sealhulgas eelarve juhtimise kohta. Selleks koostab eesistujariik kaks korda aastas aruande Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse ning liidu mis tahes kriminaalpoliitikaprobleemi kohta, mis on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse tulemusel esile kerkinud. Selles aruandes võib Euroopa õigusalase koostöö võrgustik eesistujariigi kaudu teha samuti ettepanekuid õigusalase koostöö parandamiseks kriminaalasjades. Samuti võib Euroopa õigusalase koostöö võrgustik esitada mis tahes muud aruanded või mis tahes muu teabe Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta, kui nõukogu või eesistujariik seda temalt taotlevad.

 

Selgitus

Osaliselt viidud artiklisse 15.

Muudatusettepanek  37

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 15 – pealkiri

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku töö hindamine

Aruandlus Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ning Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku töö hindamine

Muudatusettepanek  38

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatus

Artikkel 15

Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

1. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik esitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse ja juhtimise, sealhulgas oma eelarve haldamise kohta. Oma aruandes võib Euroopa õigusalase koostöö võrgustik viidata ka liidu kõikidele kriminaalpoliitika probleemidele, mis on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse tulemusena esile kerkinud, ning võib samuti teha ettepanekuid õigusalase koostöö parandamiseks kriminaalasjades.

 

2. Samuti võib Euroopa õigusalase koostöö võrgustik esitada mis tahes muu aruande või anda mis tahes muud teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta, kui nõukogu seda temalt taotleb.

Nõukogu viib iga nelja aasta järel läbi Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse hindamise, tuginedes komisjoni poolt koostöös Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga koostatud aruandele.

3. Nõukogu viib iga nelja aasta järel läbi Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse hindamise, tuginedes komisjoni poolt koostöös Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga koostatud aruandele.

Selgitus

On mõistlikum, et aruande tegevuse ja juhtimise kohta koostab Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ise, mitte Eurojusti haldusdirektor. Võrgustik ise on kõige asjakohasem probleeme kindlaks määrama ja samuti õigusalase koostöö parandamiseks ettepanekuid tegema. Nimetatud aruanne tuleb esitada ka Euroopa Parlamendile.


SELETUSKIRI

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik asutati 29. juuni 1998. aasta ühismeetmega. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on rahvusvahelise õigusalase koostöö eest vastutavate keskasutuste ning õigusalaste või muude rahvusvahelise õigusalase koostöö raames konkreetseid kohustusi omavate pädevate asutuste võrgustik. Iga liikmesriik nimetab kontaktasutused, mis annavad õigusalast ja praktilist teavet, ning loob kontaktid liikmesriikide õigusalaste või muude pädevate asutuste vahel, et hõlbustada liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd.

Üheksa-aastase eksisteerimise järel on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik osutunud väga kasulikuks süsteemiks kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tõhususe ja edu aluseks on tema paindlikkus. Seepärast otsustati võrgustiku paindlikkust ettepanekus toetada.

Alates võrgustiku loomisest peaaegu kümme aastat tagasi on struktuur arenenud ning järelikult on nüüd vaja õigusakti vastavalt kohandada. Ettepanekus asendatakse olemasolev õiguslik raamistik täielikult uue dokumendiga. Ettepanekus säilitatakse siiski ühismeetme üldine struktuur ja sisu ning paljud artiklid on üle võetud muutmata kujul.

Ettepanek kajastab üldjoontes Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse praegusi töökogemusi.

Ettepaneku põhipunktid:

1. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku siseriiklike kontaktisikute loomine

Et tagada siseriiklike kontaktasutuste sujuv toimimine liikmesriikides, on vaja määrata üks kontaktasutus siseriiklikuks kontaktisikuks, kes kooskõlastab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevust riigi tasandil.

2. Suhete selgitamine Eurojustiga

On tehtud ettepanek mõlemad organid, Eurojust ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, säilitada, kuna nad on tõestanud oma olulist rolli õigusalases koostöös. Siiski on vaja selgitada nendevahelisi suhteid, mis peaksid põhinema koostöö ja vastastikuse täiendavuse põhimõttel. Seega määratakse ettepanekus kindlaks Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku (samuti Eurojusti) vastastikused teabekohustused, pidades silmas kohtuasju, mida Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ja Eurojust menetlevad.

3. Turvatud sidevõrgu loomine

Ettepanekus nähakse ette turvatud sidevõrgu loomine, kuna õigusasutused vajavad turvatud sidevahendit, mille kaudu nad võiksid üksteisega ühendust võtta ja õigusabi taotlusi saata.

4. Õigusalase koolituse rõhutamine

Õigussüsteemi tõhusaks toimimiseks on ülioluline tagada õigusalase koolituse piisav tase. Seepärast sisaldab ettepanek uut lõiget, milles rõhutatakse kontaktasutuste rolli õigusalases koolituses.

Raportööri seisukoht:

Raportöör on arvamusel, et Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on osutunud viimastel aastatel väga hästi toimivaks ning seepärast tuleks lisaeeskirju kehtestada üksnes vajaduse korral. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tugevust, tema paindlikku detsentraliseeritud struktuuri ei tohiks muuta.

Sellest tulenevalt on mitme esitatud muudatusettepaneku eesmärk kodifitseerida seda, mida on peamiselt tegelikkuses juba rakendatud (sätted, mis käsitlevad siseriiklikke kontaktisikuid ja nende ülesandeid, siseriiklikke teabekontaktasutusi ja nende ülesandeid, võrgustiku koosolekute toimumise kohta ja eesmärki jne).

Uuendused on sisse viidud turvatud sidet silmas pidades. Kuna vahetatakse (tundlikke) isikuandmeid, on oluline omada süsteemi, mis võimaldab turvatud sidevahendite kasutamist, et andmeid turvaliselt ühest liikmesriigist teise edastada. Samuti tuleks kaaluda turvatud sidele juurdepääsu andmist kõigile rahvusvahelise õigusalase koostöö raames kohustusi omavatele pädevatele asutustele (mitte üksnes kontaktasutustele), kuna need asutused võivad samuti võtta otse ühendust teise liikmesriigi pädevate asutustega ja edastada õigusabi taotlusi (nt saata Euroopa vahistamismäärust, sealhulgas sõrmejälgi).

Samuti arvab raportöör, et tuleks viidata andmekaitse-eeskirjadele, mis kehtivad isikuandmete vahetamisel pädevate asutuste ja kontaktasutuste vahel: „tulevane” nõukogu raamotsus kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, Euroopa Nõukogu konventsioon 108, selle 8. novembri 2001. aasta lisaprotokoll ning Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitus liikmesriikidele nr R (87) 15, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas ja ka juhul, kui andmeid ei töödelda automatiseeritult. Kuna esimesena nimetatu ei ole veel jõus ja viimased eeskirjad ei kuulu Euroopa Liidu õiguse alla, tundub olevat sobilik lisada käesolevasse otsusesse artikkel andmekaitse kohta, mis käsitleb põhilisi kaitse-eeskirju (eesmärgi piiramine, andmete füüsiline kaitsmine) ning täiendavaid ettevaatusabinõusid teatavate – tundlike – andmekategooriate vahetamiseks (nagu õiguserikkumiste või kriminaalkorras süüdimõistmistega seotud andmed).

Mis puutub teabe edastamisse Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja Eurojusti vahel konkreetsete kohtuasjade puhul, on põhieeskiri selle kohta, millal ja millist teavet tuleb Eurojustile edastada, toodud otsuse 2008/…/JSK (Eurojusti otsus) artiklis 13. See kehtib ka Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste suhtes. Siiski tuleks kehtestada lisakohustus, et Euroopa õigusalase koostöö võrgustik teavitab Eurojusti alati juhul – isegi kui 2008/…/JSK artiklis 13 tingimused ei ole täidetud – kui Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused peavad asjakohasemaks, et asja menetleks Eurojust. See kehtib ka Eurojusti kohta kohtuasja korral, mida oleks asjakohasem menetlema Euroopa õigusalase koostöö võrgustik.

Võrgustiku tegevuse ja juhtimise kohta aruandmist silmas pidades peaks sellise aruande koostama Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, kuna võrgustik ise on kõige asjakohasem probleeme kindlaks määrama ja samuti õigusalase koostöö parandamiseks ettepanekuid tegema. Nimetatud aruanne tuleb esitada ka Euroopa Parlamendile, et ta saaks täita talle asutamislepingutega määratud rolli ja ülesandeid.

Veel üks tähtis muudatusettepanek käsitleb kontaktasutuste nimetamist. Võrgustiku toimimine sõltub suurel määral kontaktasutuste toimimisest. Seepärast on oluline, et kontaktasutused vastavad teatavatele kriteeriumitele, mis on sätestatud suunistes Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste valimise kohta, et need saaksid oma ülesandeid nõuetekohaselt täita.


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik

Viited

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.2.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.2.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Õigusteave - Privaatsuspoliitika