Procedūra : 2008/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0292/2008

Pateikti tekstai :

A6-0292/2008

Debatai :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0380

PRANEŠIMAS     *
PDF 231kWORD 377k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvos, siekiant pritaikyti Tarybos sprendimą dėl Europos teisminio tinklo

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvos, siekiant pritaikyti Tarybos sprendimą dėl Europos teisminio tinklo

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą (5620/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0074/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0292/2008),

1.  pritaria Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, pagal kuriuos siekiama iš dalies keisti sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50, susijusią su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsniu;

6.  pasiryžęs nagrinėti visus šiuos būsimus pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos vyriausybėms.

Pakeitimas  1

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

7 konstatuojamoji dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

7. Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugų telekomunikacijų tinklą,

7. Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugias telekomunikacijas,

Pakeitimas  2

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Tvarkant asmens duomenis turėtų būti taikomas Tarybos pamatinis sprendimas (xx/xx) dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindu, apsaugos, pagal kurį užtikrinama tinkama duomenų apsauga. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatinėmis priemonėmis, turėtų savo nacionaliniuose teisės aktuose užtikrinti tokio lygio asmens duomenų apsaugą, kuri atitiktų apsaugos, numatytos pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir pagal jos 2001 m. lapkričio 8 d. papildomą protokolą, nuostatas.

Pagrindimas

Kadangi atitinkamos kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos ir kontaktiniai asmenys keičiasi asmens duomenimis, būtina nuoroda į taikomas duomenų apsaugos nuostatas.

Pakeitimas  3

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

2 straipsnio 3 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą.

3. Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą ir už informaciją atsakingą nacionalinį kontaktinį asmenį.

Pagrindimas

Už informaciją atsakingi nacionaliniai kontaktiniai asmenys, kurių pareigos aprašytos 4 straipsnio 3c dalyje (nauja), dirba ir dabar, tik jie vadinami nacionaliniais korespondentais. Dabar sąvoka „nacionalinis korespondentas“ naudojama kalbant apie koordinavimo funkcijas vykdančius kontaktinius asmenis, taip pat apie kitus koordinuojančius asmenis (pvz., nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais). Žr. 4 straipsnio 3b pastraipą (nauja).

Pakeitimas  4

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

2 straipsnio 4 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Prieš paskirdamos naują kontaktinį asmenį valstybės narės gali paprašyti nacionalinio korespondento pateikti nuomonę.

4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Pasirinkdamos kontaktinius asmenis, valstybės narės vadovaujasi kriterijais, išvardytais Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų atrankos gairėse.

Pagrindimas

Tinklo veikla labai priklauso nuo kontaktinių asmenų darbo kokybės. Todėl valstybės narės skatinamos atrinkti kontaktinius asmenis pagal minėtosiose gairėse išvardytus kriterijus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų kontaktiniams asmenims būtų prieinama pakankamai lėšų, reikalingų jų pareigoms tinkamai atlikti.

Pakeitimas  6

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

2 straipsnio 5 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

5. Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir į saugų ryšių tinklą pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.

5. Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir užtikrina jam saugias telekomunikacijas pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.

Pakeitimas  7

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

2 straipsnio 7 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

7. Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą bendradarbiaujant ir konsultuojantis su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare. Sekretoriatas gali atstovauti tinklui konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare.

7. Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą.

Pagrindimas

Remiantis siūloma teksto formuluote galima suprasti, kad sekretoriato atstovai gali kalbėti ir netgi priimti sprendimus Europos teisminio tinklo vardu. Pakanka nustatyti, kad sekretoriatas atsakingas už tinklo administravimą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio b punktas

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyta tvarka;

b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5 ir 6 straipsniuose nustatyta tvarka;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio c punktas

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis atitinkamu telekomunikacijų tinklu 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka.

c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis IT priemone 8 ir 9 straipsniuose nustatyta tvarka, taip pat užtikrina saugią komunikaciją 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas  10

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Kontaktinių asmenų, įskaitant nacionalinį korespondentą, funkcijos

Kontaktinių asmenų, nacionalinių korespondentų ir už informaciją atsakingų kontaktinių asmenų funkcijos

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei kitoms tos šalies kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.

1. Kontaktiniai asmenys yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei kitoms tos šalies kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.

Remiantis atitinkamų administracijų susitarimu kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.

Siekdami keistis naudinga patirtimi ir aptarti bendras problemas, ypač susijusias su atitinkamų valstybių narių tinklo veikimu, kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.

 

Pakeitimas  12

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio 2 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

2. Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.

2. Kontaktiniai asmenys savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.

Pakeitimas  13

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio 3 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

3. Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu organizuoja mokymus teisminio bendradarbiavimo srityje, naudingus jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3. Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys prireikus bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu dalyvauja mokymuose teisminio bendradarbiavimo srityje, kurie naudingi jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms, ir skatina šiuos mokymus organizuoti.

Pagrindimas

Siekiant, kad tinklas būtų žinomesnis ir kad juo būtų labiau naudojamasi, labai svarbu užtikrinti kontaktinių asmenų dalyvavimą mokymuose, tačiau dėl to, kaip tai atlikti, turėtų spręsti atitinkami kontaktiniai asmenys.

Pakeitimas  14

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Kontaktiniai asmenys padeda geriau koordinuoti teisminį bendradarbiavimą tais atvejais, kai vienos valstybės narės vietos teismo institucijų prašymu reikia imtis suderintų veiksmų kitoje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Ši dalis susijusi su Bendrųjų veiksmų 98/428/TVR dėl Europos teisminio tinklo sukūrimo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Kadangi šioje dalyje apibūdinama viena iš svarbiausių tinklo funkcijų, labai svarbu, kad ji būtų įtraukta į sprendimą.

Pakeitimas  15

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Be to, kad nacionaliniai korespondentai atlieka 1–3 dalyse nurodytas kontaktinių asmenų pareigas, jie:

 

a) atitinkamose valstybėse narėse yra atsakingi už klausimus, susijusius su tinklo vidaus veikla, taip pat už prašymų gauti informacijos ir už kompetentingų nacionalinių institucijų atsakymų išdavimo koordinavimą;

 

b) yra pagrindiniai asmenys, atsakingi už kontaktus su Europos teisminio tinklo sekretoriatu, įskaitant dalyvavimą 6 straipsnyje nurodytuose posėdžiuose;

 

c) teikia nuomonę dėl naujų kontaktinių asmenų skyrimo, kai to pareikalauja jų atitinkama valstybė narė.

Pagrindimas

Būtina apibrėžti nacionalinių korespondentų pareigas.

Pakeitimas  16

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Be to, kad nacionaliniai už informaciją atsakingi kontaktiniai asmenys atlieka 1–3 dalyse nurodytas kontaktinio asmens pareigas, jie užtikrina, kad informacija, susijusi su jų valstybėmis narėmis ir nurodyta 8 straipsnyje, būtų teikiama ir atnaujinama laikantis 9 straipsnio nuostatų.

 

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 3 dalies pagrindimą.

Pakeitimas  17

atsižvelgdama į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

5 straipsnio pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Kontaktinių asmenų periodiškų posėdžių tikslas

Kontaktinių asmenų plenariniai posėdžiai

Pakeitimas  18

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

1. Europos teisminio tinklo periodiškų posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent du kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:

1. Europos teisminio tinklo plenarinių posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent trys kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:

Pakeitimas  19

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Plenariniai posėdžiai rengiami nuolat, mažiausiai tris kartus per metus. Vadovaujantis Tarybos darbo tvarkos taisyklėse išdėstytomis nuostatomis, kartą per metus posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje. Į Tarybos patalpose rengiamus posėdžius kviečiami du kontaktiniai asmenys.

Pagrindimas

Šio pakeitimo turinys susijęs su 7 straipsniu. Labiau tiktų nustatyti šių posėdžių tikslą ir vietą viename straipsnyje.

Pakeitimas  20

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei apsilankyti konkrečiose, už tarptautinį teismų bendradarbiavimą arba už kovą su sunkiais tam tikrų rūšių nusikaltimais atsakingose, tos valstybės įstaigose.

Pagrindimas

Šio pakeitimo turinys susijęs su 7 straipsniu. Labiau tiktų nustatyti šių posėdžių tikslą ir vietą viename straipsnyje.

Pakeitimas  21

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

6 straipsnio pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Plenarinių posėdžių dažnumas

Nacionalinių korespondentų posėdžiai

Pakeitimas  22

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

6 straipsnis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Europos teisminio tinklo plenarinis posėdis, kuriame dalyvauja nacionaliniai korespondentai, rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jo nariai mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu.

Nacionalinių korespondentų posėdis rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jie mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu. Šių posėdžių metu aptariami klausimai, susiję su jų užduotimis, nurodytomis 4 straipsnio 3b dalyje, įskaitant prieigos prie saugių telekomunikacijų optimizavimo ir jos suteikimo visoms kompetentingoms teisminėms institucijoms klausimą.

Pakeitimas  23

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

7 straipsnis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

Išbraukta.

Posėdžių vieta

 

1. Posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje, Tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

 

2. Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei aplankyti konkrečias tos valstybės įstaigas, atsakingas už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą arba už kovą su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais.

 

Pagrindimas

Perkelta į 5 straipsnį.

Pakeitimas  24

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

8 straipsnio pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Per Europos teisminį tinklą platinamos informacijos turinys

Europos teisminio tinklo teikiama informacija

Pakeitimas  25

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

8 straipsnio įžanginė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Europos teisminis tinklas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:

Europos teisminio tinklo sekretoriatas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:

Pakeitimas  26

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

8 straipsnio 2 punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

2) IT priemone, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos, būtų gautas ir įvykdytas;

2) informacija, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos naudojant IT priemonę, būtų gautas ir įvykdytas;

Pakeitimas  27

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

b) būtų sukurtas saugus telekomunikacijų tinklas, skirtas Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų veiklai;

b) būtų sukurtos saugios telekomunikacijos, skirtos Europos teisminio tinklo veiklai;

Pagrindimas

Kadangi nebūtina užtikrinti duomenų, kuriais keičiamasi, aukščiausiojo lygio saugumo, vietoj viso telekomunikacijų tinklo saugumo pakanka užtikrinti telekomunikacijų saugumą. Tačiau labai svarbu, kad būtų įtraukti ne tik kontaktiniai asmenys, bet ir visos institucijos. Turi būti užtikrinta, kad ir šiame lygmenyje galima naudoti saugias telekomunikacijas, nes šiame lygmenyje keičiamasi tos pačios rūšies duomenimis.

Pakeitimas  28

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

10 straipsnio 1 dalies c punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

c) saugus telekomunikacijų tinklas sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.

c) saugios telekomunikacijos sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.

Pakeitimas  29

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

10 straipsnio 2 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

2) Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytą saugų telekomunikacijų tinklą. Šis tinklas gali būti susietas su Sprendimo 2002/187 TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.

2. Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytas saugias telekomunikacijas. Šis tinklas gali būti susietas su Sprendimo 2002/187 TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.

Pakeitimas  30

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva,

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Naudojant saugias telekomunikacijas kontaktiniai asmenys ar valstybių narių kompetentingos institucijos gali netrukdomai tiesiogiai bendrauti.

Pakeitimas  31

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

a) Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiu telekomunikacijų tinklu, įsteigtu pagal šio sprendimo 10 straipsnį;

a) Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiomis telekomunikacijomis, nustatytomis pagal šio sprendimo 10 straipsnį;

Pakeitimas  32

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

b) nedarant poveikio Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsniui ir pagal šio sprendimo 4 straipsnio 4 dalį Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja Eurojustą apie bylas, kuriose dalyvauja dvi valstybės narės ir kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai:

b) be įsipareigojimo perduoti Eurojustui informaciją, nurodytą Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsnyje, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja savo nacionalinį narį Eurojuste apie visas bylas, kurias, kaip manoma, geriau išspręstų Eurojustas.

– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija;

 

arba

 

– tais atvejais, kai atmetamas prašymas dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos;

 

Pagrindimas

Pakaktų, jeigu Eurojustas ir Europos teisminis tinklas informuotų vienas kitą tais atvejais, kai, jų nuomone, vienas iš jų galėtų geriau išnagrinėti bylą. Taigi nebūtina toliau vardyti konkrečių situacijų, kai Europos teisminis tinklas įpareigotas informuoti Eurojustą. Turėtų būti vengiama pernelyg sudėtingos ir varginamos procedūros.

Pakeitimas  33

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

c) Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai ir kuriose dalyvauja bent trys valstybės narės;

Išbraukta.

Pakeitimas  34

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

11 straipsnio 1 dalies f punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

f) Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali būti kviečiami kiekvienu konkrečiu atveju dalyvauti Eurojusto posėdžiuose.

f) Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Taip pat Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali Eurojustui pakvietus dalyvauti jo posėdžiuose.

Pakeitimas  35

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

11 a straipsnis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

1. Kai asmens duomenimis keičiasi kompetentingos valstybių narių institucijos ar kontaktiniai asmenys, jie užtikrina, kad:

 

– duomenis gaunanti kompetentinga institucija juos tvarkytų tik tais tikslais, kuriais jie buvo pateikti;

 

– būtų imamasi veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą asmens duomenų apsaugą nuo neleistino sunaikinimo, nuo atsitiktinio praradimo, nuo neleistino naudojimosi arba nuo atsitiktinio sukeitimo ir neleistino atskleidimo.

 

2. Tam tikrų kategorijų duomenys (asmens duomenys, susiję su rasine ar etnine kilme, su politinėmis pažiūromis, su religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, su naryste partijoje ar profesinėje sąjungoje, su lytine orientacija ar sveikata, arba duomenys, susiję su nusikaltimais, teistumu arba saugumo priemonėmis) tvarkomi tik tada, kai tai būtina Europos teisminio tinklo veiklai vykdyti. Tokiu atveju imamasi papildomų apsaugos priemonių, pvz.:

 

– prieiga prie atitinkamų duomenų suteikiama tik darbuotojams, atsakingiems už teisėtos užduoties, dėl kurios ir naudojamasi duomenimis, vykdymą;

 

– perduodant naudojami sudėtingi šifrai;

 

– duomenys laikomi tik tiek, kiek būtina kompetentingai institucijai ir kontaktiniams asmenims užduočiai atlikti.

Pagrindimas

Europos teisminis tinklas, vadovaudamasis teismų bendradarbiavimo programa, skatina tiesioginį kompetentingų valstybių narių institucijų bendravimą ir jų duomenų mainus.

Todėl svarbu užtikrinti atitinkamo lygio duomenų apsaugą ir taikyti papildomus saugiklius keičiantis specialiais (slaptais) duomenimis, su kuriais dažnai susiduriama, pvz., kreipiantis dėl teisinės pagalbos.

Kadangi iki šiol Europos Sąjungos lygmeniu netaikoma jokių teisinių asmens duomenų apsaugos priemonių, svarbu, kad šiame tekste būtų numatyta duomenų apsaugos nuostata.

Pakeitimas  36

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

12 straipsnis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

Išbraukta.

Tarybos ir Europos Komisijos informavimas

 

Kas dvejus metus Eurojusto administracijos direktorius ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė raštu atsiskaito Tarybai ir Komisijai dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto valdymą. Tuo tikslu pirmininkaujanti valstybė narė parengia dvimetę ataskaitą dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir visų baudžiamosios politikos problemų Sąjungoje, kurios paaiškėjo Europos teisminiam tinklui vykdant veiklą. Šioje ataskaitoje Europos teisminis tinklas per pirmininkaujančią valstybę narę gali taip pat pateikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo. Europos teisminis tinklas taip pat gali pateikti bet kokią ataskaitą ar kitą informaciją apie Europos teisminio tinklo veiklą, kurios gali prireikti Tarybai ar pirmininkaujančiai valstybei narei.

 

Pagrindimas

Iš dalies perkelta į 15 straipsnį.

Pakeitimas  37

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

15 straipsnio pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas

Ataskaitų teikimas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas

Pakeitimas  38

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva

15 straipsnis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos pasiūlytas tekstas

Pakeitimas

 

1. Kas dvejus metus Europos teisminis tinklas raštu praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo veiklą ir valdymą, įskaitant biudžeto valdymą. Savo ataskaitoje Europos teisminis tinklas taip pat gali išdėstyti bet kurią Sąjungos baudžiamosios politikos problemą, su kuria jam teko susidurti vykdant savo veiklą, bei teikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo.

 

2. Be to, Tarybos prašymu Europos teisminis tinklas gali pateikti bet kokią ataskaitą ar suteikti kitokios informacijos apie tinklo veiklą.

Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.

3. Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.

Pagrindimas

Veiklos ir valdymo ataskaitą turėtų rengti Europos teisminis tinklas, o ne Eurojusto administracijos direktorius. Pats tinklas geriausiai suvokia problemas ir todėl gali teikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo gerinimo. Ši ataskaita turi būti teikiama ir Europos Parlamentui.


AIŠKINAMOJI DALIS

Vadovaujantis 1998 m. birželio 29 d. bendraisiais veiksmais įsteigtas Europos teisminis tinklas (ETT). ETT – tai centrinių institucijų, atsakingų už tarptautinį teismų bendradarbiavimą, ir teismo bei kitų kompetentingų institucijų tinklas, kuriam priskirta ypatinga atsakomybė tarptautinio teismų bendradarbiavimo pagrindu. Kiekviena valstybė narė skiria kontaktinį asmenį, kuris, siekdamas paskatinti valstybių narių teismų bendradarbiavimą, teikia teisinę ir praktinę informaciją ir mezga ryšius su teismo ar kitomis kompetentingomis valstybių narių institucijomis.

Devynerius metus veikiantis ETT – labai naudinga teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sistema. ETT veiksmingumą ir sėkmę lėmė tinklo lankstumas. Todėl pasiūlyme nuspręsta išlaikyti šią tinklo savybę.

Tinklas įsteigtas beveik prieš dešimt metų, jo struktūra išplėtota, todėl dabar būtina pritaikyti atitinkamą teisės aktą. Pasiūlyme nauja priemonė visiškai pakeičia dabartinį teisinį pagrindą, tačiau išlaikoma bendroji struktūra ir Bendrųjų veiksmų turinys, be to, nemažai perkeltų straipsnių liko nepakeisti.

Pasiūlyme išsamiai apibūdinami dabartiniai ETT veiklos principai.

Pagrindiniai pasiūlymo klausimai:

1. ETT nacionalinio korespondento skyrimas

Siekiant, kad būtų užtikrinta sklandi nacionalinių kontaktinių asmenų vidaus veikla, vienas iš jų turėtų būti paskirtas nacionaliniu korespondentu, kurio užduotis – koordinuoti ETT veiklą nacionaliniu lygmeniu.

2. Ryšių su Eurojustu apibrėžtis

Siūloma išlaikyti abu organus, t. y. Eurojustą ir ETT, kadangi jie abu atlieka svarbų vaidmenį teismų bendradarbiavimo srityje. Tačiau būtina tikslinti jų ryšių, kurie turi būti grindžiami bendradarbiavimo ir papildomumo principais, pobūdį. Taigi, atsižvelgiant į ETT ir Eurojusto nagrinėjamas bylas, pasiūlyme numatomas abipusio informavimo įpareigojimas, kuriuo turėtų vadovautis ir Eurojustas, ir ETT.

3. Saugaus telekomunikacijų tinklo sukūrimas

Pasiūlyme numatoma sukurti saugų telekomunikacijų tinklą, kadangi teismo institucijoms būtina saugi telekomunikacijų priemonė, kurią taikydamos jos galėtų susisiekti ir kreiptis viena į kitą dėl teisinės pagalbos.

4. Ypatingas teisėjams skirtų mokymų vaidmuo

Siekiant, kad teisės sistema būtų veiksminga, būtina užtikrinti adekvatų teisėjų lavinimą. Todėl į pasiūlymą įtraukta nauja dalis, kurioje pabrėžiamas kontaktinių asmenų vaidmuo skatinant teisėjų mokymą.

Pranešėjos pozicija:

Pranešėjos nuomone, Europos teisminio tinklo pastarųjų metų veikla vertintina puikiai, todėl papildomos taisyklės turėtų būti nustatomos tik tuo atveju, jeigu tai būtina. Stiprioji ETT savybė – jo lanksti decentralizuota struktūra, taigi ji neturėtų būti keičiama.

Todėl didžiąja dalimi pasiūlytų pakeitimų tik siekiama sisteminti tai, kas daugeliu atveju taikoma praktiškai (nuostatos dėl nacionalinių korespondentų ir jų užduočių, dėl nacionalinių kontaktinių asmenų norint kreiptis dėl informacijos ir jų užduočių, dėl ETT posėdžių vietos ir tikslų ir t. t.).

Siekiant užtikrinti saugias telekomunikacijas, numatoma keletas naujovių. Kadangi keičiamasi slaptais asmens duomenimis, svarbu įdiegti sistemą, kurią taikant, t. y. naudojantis saugiomis telekomunikacijomis, duomenys būtų saugiai perduodami iš vienos valstybės narės į kitą. Taip pat turėtų būti svarstoma galimybė suteikti visoms kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už tarptautinį teismų bendradarbiavimą (ne tik kontaktiniams asmenims), prieigą prie saugių telekomunikacijų, kadangi šios institucijos taip pat gali tiesiogiai susisiekti su kompetentingomis kitos valstybės narės institucijomis ir siųsti teisinės pagalbos prašymus (pvz., Europos arešto orderį, įskaitant pirštų atspaudus).

Pranešėja taip pat mano, kad turėtų būti pateikta nuorodų į duomenų apsaugos taisykles, taikomas kompetentingoms institucijoms ir jų kontaktiniams asmenims keičiantis duomenimis. Tai būsimasis Tarybos pamatinis sprendimas dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindu, apsaugos; Europos Tarybos konvencija Nr. 108 ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. papildomas protokolas; Europos Tarybos Ministrų komiteto 1987 m. rugsėjo 17 d. rekomendacija Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. Kadangi pirmasis dokumentas dar neįsigaliojęs, o likusieji nepriklauso Europos Sąjungos teisei, į šį sprendimą turėtų būti įtrauktas straipsnis dėl pagrindinių apsaugos taisyklių (ribotas tikslas, duomenų fizinis saugumas), o keičiantis specialiais (slaptais) duomenimis (pvz., susijusiais su nusikaltimais ar teistumu) turėtų būti taikomi papildomi saugikliai.

Perduodant informaciją, susijusią su ypatingomis ETT ir Eurojusto bylomis, bendroji taisyklė, pagal kurią nustatoma, kada ir kokia informacija gali būti perduota Eurojustui, randama 2008/.../TVR 13 straipsnyje (Sprendimas dėl Eurojusto). Tai galioja ir ETT kontaktiniams asmenims. Tačiau ETT kontaktiniams asmenims nusprendus, kad bylą geriau išnagrinėtų Eurojustas, turėtų būti vadovaujamasi ir papildomu įpareigojimu, pagal kurį ETT turi visuomet informuoti Eurojustą apie bylą, net jeigu prieštaraujama Sprendimo Nr. 2008/.../TVR 13 straipsnio sąlygoms. Eurojustas taip pat elgiasi tuo atveju, jeigu, bylą geriau išnagrinėtų ETT.

Veiklos ir tinklo valdymo ataskaitą turėtų rengti ETT, nes pats tinklas geriausiai suvokia problemas ir gali rengti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo gerinimo. Ši ataskaita turi būti teikiama ir Parlamentui, kad jis galėtų atlikti savo vaidmenį ir vykdyti užduotis, kurios jam priskirtos pagal ES sutartis.

Kitas svarbus pakeitimas susijęs su kontaktinių asmenų skyrimu. Tinklo veikla labai priklauso nuo šių asmenų darbo kokybės. Todėl, kad gebėtų tinkamai atlikti savo užduotis, kontaktiniai asmenys turi atitikti tam tikrus ETT kontaktinių asmenų atrankos gairėse nustatytus kriterijus.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos teisminis tinklas

Nuorodos

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.2.2008

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Teisinė informacija - Privatumo politika