Procedūra : 2008/0802(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0292/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0292/2008

Debates :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Balsojumi :

PV 02/09/2008 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0380

ZIŅOJUMS     *
PDF 234kWORD 370k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas Ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu

(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas Ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosmi (5620/2008),

–   ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0074/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0292/2008),

1.  apstiprina grozīto Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosmi;

2.  aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosmi;

5.  aicina Padomi un Komisiju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piešķirt prioritāti jebkādiem turpmākiem priekšlikumiem, lai grozītu šo lēmumu saskaņā ar Deklarāciju Nr. 50 attiecībā uz Protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu, kas ir jāpievieno Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam;

6.  pauž apņēmību turpmāk izskatīt jebkādus šādus priekšlikumus, izmantojot steidzamības procedūru saskaņā ar 5. punktā minēto procedūru un ciešā sadarbībā ar valstu parlamentiem;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas valdībām.

Grozījums Nr.  1

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

7. apsvērums

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ir jāstiprina Eiropas Savienības dalībvalstu tiesiskā sadarbība, un tālab ir jāļauj Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla un Eurojust kontaktpunktiem tieši un daudz efektīvāk sazināties jebkurā laikā, izmantojot drošu tālsakaru tīklu,

(7) Ir jāstiprina Eiropas Savienības dalībvalstu tiesiskā sadarbība, un tālab ir jāļauj Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla un Eurojust kontaktpunktiem tieši un daudz efektīvāk sazināties jebkurā laikā, izmantojot drošus tālsakaru savienojumus,

Grozījums Nr.  2

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

7.a apsvērums (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Attiecībā uz personas datu apstrādi jāievēro Padomes pamatlēmums xx/xx par to personas datu aizsardzību, kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, kurš nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Dalībvalstis savos tiesību aktos nodrošina personas datu aizsardzību, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kura paredzēta Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi un tās 2001. gada 8. novembra Papildprotokolā, un tādējādi ņem vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17. septembra Ieteikumu Nr. R (87) par personas datu izmantošanu policijā, kas ir spēkā arī tad, ja dati nav apstrādāti automātiski.

Pamatojums

Tā kā starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm un dalībvalstu kontaktpunktiem notiek personas datu apmaiņa, ir vajadzīga atsauce uz atbilstīgajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr.  3

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

2. pants – 3. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Katrā dalībvalstī līdztekus kontaktpunktu izveidei ieceļ attiecīgās valsts korespondentu, kas darbojas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā.

3. Katrā dalībvalstī līdztekus kontaktpunktu izveidei ieceļ attiecīgās valsts korespondentu, kas darbojas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā, kā arī izraugās attiecīgās valsts informācijas kontaktpunktu.

Pamatojums

Attiecīgo valstu informācijas kontaktpunkti (to uzdevumi aprakstīti jaunajā 4. panta 3.c punktā) jau pastāv ar nosaukumu „attiecīgo valstu korespondenti”. Apzīmējumu „attiecīgās valsts korespondents” tagad izmanto attiecībā uz kontaktpunktiem, kuriem ir koordinatoru funkcijas, līdzīgi kā to izmanto citu koordinatoru gadījumos (piemēram, attiecīgo valstu korespondenti terorisma jautājumos), sk. 4. panta 3.b punktu (jauns).

Grozījums Nr.  4

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

2. pants – 4. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katra dalībvalsts nodrošina, lai tās kontaktpunkti darbotos saistībā ar tiesu sadarbību krimināllietās, un viņiem būtu pietiekamas tādas Eiropas Savienības valodas zināšanas, kura nav attiecīgās valsts valoda, jo ir jāspēj sazināties ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem. Pirms izraudzīties jaunu kontaktpunktu, dalībvalstis var lūgt attiecīgās valsts korespondenta atzinumu.

4. Katra dalībvalsts nodrošina, lai tās kontaktpunkti darbotos saistībā ar tiesu sadarbību krimināllietās, un viņiem būtu pietiekamas tādas Eiropas Savienības valodas zināšanas, kura nav attiecīgās valsts valoda, jo ir jāspēj sazināties ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem. Izraugoties kontaktpunktus, dalībvalstis ievēro kritērijus, kuri noteikti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu atlases pamatnostādnēs.

Pamatojums

Tīkla darbību lielā mērā nosaka kontaktpunktu kvalitāte. Tādēļ dalībvalstis tiek aicinātas kontaktpunktu atlasē ievērot pamatnostādnēs noteiktos kritērijus.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis arī nodrošina, ka to kontaktpunktiem ir pietiekami resursi, lai pienācīgi pildītu kontaktpunkta uzdevumus.

Grozījums Nr.  6

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

2. pants – 5. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir iecelti Vienotā rīcībā 96/277/TI minētie tiesneši koordinatori un viņu pienākumi ir tādi paši kā pienākumi, kas ar 4. pantu ir uzticēti kontaktpunktiem, saskaņā ar 10. pantu viņus ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un drošu tālsakaru tīklu saista tā dalībvalsts, kura katrā attiecīgā gadījumā ieceļ tiesnešus koordinatorus saskaņā ar attiecīgās valsts noteiktām procedūrām.

5. Ja kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir iecelti Vienotā rīcībā 96/277/TI minētie tiesneši koordinatori un viņu pienākumi ir tādi paši kā pienākumi, kas ar 4. pantu ir uzticēti kontaktpunktiem, saskaņā ar 10. pantu viņus ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un drošiem tālsakaru savienojumiem saista tā dalībvalsts, kura katrā attiecīgā gadījumā ieceļ tiesnešus koordinatorus saskaņā ar attiecīgās valsts noteiktām procedūrām.

Grozījums Nr.  7

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

2. pants – 7. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam ir sekretariāts, kas ir atbildīgs par tīkla pārvaldīšanu sadarbībā un saziņā ar Padomes prezidentvalsti. Sekretariāts var pārstāvēt tīklu saziņā ar prezidentvalsti.

7. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam ir sekretariāts, kas ir atbildīgs par tīkla pārvaldīšanu.

Pamatojums

Formulējums vedina domāt, ka sekretariāts var pārstāvēt EJN un var pat pieņemt saistošus lēmumus attiecībā uz EJN. Ir pietiekami norādīt, ka sekretariāts ir atbildīgs par tīkla pārvaldību.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

3. pants – b apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts

Grozījums

b) organizē regulāras dalībvalstu pārstāvju sanāksmes saskaņā ar 5., 6. un 7. pantā izklāstītajām procedūrām;

b) organizē regulāras dalībvalstu pārstāvju sanāksmes saskaņā ar 5. un 6. pantā izklāstītajām procedūrām;

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

3. pants – c apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts

Grozījums

c) nepārtraukti sniedz konkrētu atjauninātu pamatinformāciju, jo īpaši – saskaņā ar 8., 9. un 10. pantā izklāstītajām procedūrām un izmantojot attiecīgu tālsakaru tīklu.

c) nepārtraukti sniedz konkrētu atjauninātu pamatinformāciju, jo īpaši – saskaņā ar 8. un 9. pantā izklāstītajām procedūrām un izmantojot IT instrumentu, kā arī nodrošina drošus sakarus saskaņā ar 10. pantu.

Grozījums Nr.  10

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – virsraksts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Kontaktpunktu, arī attiecīgo valstu korespondentu funkcijas

Kontaktpunktu, attiecīgo valstu korespondentu un informācijas kontaktpunktu funkcijas

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Padomes ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kontaktpunkti, arī attiecīgo valstu korespondenti, ir aktīvi starpnieki, kuru uzdevums ir atvieglināt dalībvalstu tiesisko sadarbību, jo īpaši – apkarojot smagus noziegumus. Tos izmanto, lai vietējas tiesu iestādes un citas kompetentas iestādes attiecīgā valstī, kā arī citu valstu kontaktpunkti, vietējas tiesu iestādes un citas kompetentas iestādes varētu izveidot vispiemērotākos tiešus kontaktus.

1. Kontaktpunkti ir aktīvi starpnieki, kuru uzdevums ir atvieglināt dalībvalstu tiesisko sadarbību, jo īpaši – apkarojot smagus noziegumus. Tos izmanto, lai vietējas tiesu iestādes un citas kompetentas iestādes attiecīgā valstī, kā arī citu valstu kontaktpunkti, vietējas tiesu iestādes un citas kompetentas iestādes varētu izveidot vispiemērotākos tiešus kontaktus.

Vajadzības gadījumā kontaktpunktu pārstāvji var ceļot, lai saskaņā ar attiecīgo administrāciju nolīgumiem tiktos ar citu dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvjiem.

Vajadzības gadījumā kontaktpunktu pārstāvji var ceļot, lai tiktos ar citu dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvjiem un apspriestu noderīgu pieredzi un problēmas saistībā ar tīkla darbību attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  12

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – 2. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kontaktpunkti, arī attiecīgo valstu korespondenti, sniedz juridisku un praktisku informāciju, kas vajadzīga viņu valsts tiesu iestādēm, citu valstu kontaktpunktiem un vietējām tiesu iestādēm, lai ļautu tām sagatavot konstruktīvu tiesiskās sadarbības lūgumu vai kopumā uzlabotu tiesisko sadarbību.

2. Kontaktpunkti sniedz juridisku un praktisku informāciju, kas vajadzīga viņu valsts tiesu iestādēm, citu valstu kontaktpunktiem un vietējām tiesu iestādēm, lai ļautu tām sagatavot konstruktīvu tiesiskās sadarbības lūgumu vai kopumā uzlabotu tiesisko sadarbību.

Grozījums Nr.  13

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – 3. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kontaktpunkti, arī valstu korespondenti sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu attiecīgā līmenī kompetentu savas dalībvalsts iestāžu vārdā organizē apmācības pasākumus par tiesisko sadarbību.

3. Kontaktpunkti attiecīgā līmenī iesaistās, ja nepieciešams, sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu, apmācības pasākumu par tiesisko sadarbību organizēšanā kompetentu savas dalībvalsts iestāžu labā un veicina to.

Pamatojums

Ir būtiski iesaistīt kontaktpunktus apmācības pasākumos, lai veicinātu tīkla atpazīstamību un tā izmantošanu. Taču tas, kā to panākt, tomēr jāatstāj attiecīgā kontaktpunkta ziņā.

Grozījums Nr.  14

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Kontaktpunkti uzlabo tiesu iestāžu sadarbības koordinēšanu gadījumos, kad saistībā ar vairākiem kādas dalībvalsts tiesu iestāžu lūgumiem ir vajadzīga koordinēta rīcība citā dalībvalstī.

Pamatojums

Šis punkts pārņemts no Vienotās rīcības 98/428/TI, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, 4. panta 3. punkta. Tā kā šajā punktā minēts viens no tīkla galvenajiem uzdevumiem, tas ir jāiekļauj šajā lēmumā.

Grozījums Nr.  15

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – 3.b punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Papildus saviem 1.–3.a punktā minētajiem kontaktpunkta uzdevumiem attiecīgās valsts korespondenti:

 

a) konkrētajā dalībvalstī ir atbildīgi par jautājumiem, kas saistīti ar tīkla iekšēju darbību, tostarp lūgumu pēc informācijas un dalībvalstu kompetento iestāžu atbilžu koordinēšanu;

 

b) atbild par kontaktiem ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariātu, tostarp piedalīšanos 6. pantā minētajās sanāksmēs;

 

c) pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma sniedz atzinumu par jaunu kontaktpunktu izveidi.

Pamatojums

Ir jānosaka attiecīgās valsts korespondenta uzdevumi.

Grozījums Nr.  16

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

4. pants – 3.c punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c Valsts informācijas kontaktpunkti papildus 1.–3. punktā minētajiem kontaktpunkta uzdevumiem nodrošina, ka 8. pantā norādīto informāciju par attiecīgo dalībvalsti sniedz un atjaunina atbilstoši 9. pantam.

Pamatojums

Sk. 2. panta 3. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr.  17

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

5. pants – nosaukums

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Kontaktpunktu regulāro sanāksmju mērķi

Kontaktpunktu plenārsēdes

Grozījums Nr.  18

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulāras Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībnieku sanāksmes, uz ko uzaicina vismaz divus kontaktpunktus no katras dalībvalsts, notiek ar šādiem mērķiem:

1. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībnieku plenārsēdes, uz ko uzaicina vismaz trīs kontaktpunktus no katras dalībvalsts, notiek ar šādiem mērķiem:

Grozījums Nr.  19

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Plenārsēdes notiek regulāri vismaz trīs reizes gadā. Reizi gadā sēde var notikt Padomes telpās Briselē saskaņā ar Padomes Reglamentā iekļautiem noteikumiem. Uz Padomes telpās notiekošām sēdēm uzaicina divus kontaktpunktus.

Pamatojums

Šā grozījuma teksts ņemts no 7. panta. Šķiet lietderīgi vienā pantā reglamentēt sanāksmju mērķi un norises vietu.

Grozījums Nr.  20

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Tomēr dalībvalstīs var organizēt alternatīvas sanāksmes, lai visu dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvji varētu tikties ar to uzņēmējvalsts iestāžu pārstāvjiem, kuras nav attiecīgās valsts kontaktpunkti, un šajā valstī apmeklēt tās īpašās struktūras, kuru pienākumos ietilpst starptautiska tiesiska sadarbība vai konkrētu smagu noziegumu apkarošana.

Pamatojums

Šā grozījuma teksts ņemts no 7. panta. Šķiet lietderīgi vienā pantā reglamentēt sanāksmju mērķi un norises vietu.

Grozījums Nr.  21

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

6. pants – virsraksts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Plenārsēžu biežums

Attiecīgo valstu korespondentu sanāksmes

Grozījums Nr.  22

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

6. pants

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībnieki vismaz reizi gadā un tad, kad dalībvalstīm tas ir vajadzīgs, pēc Padomes prezidentvalsts uzaicinājuma – ņemot vērā arī dalībvalstu vēlmes, ka tīkla dalībniekiem būtu jāsanāk – regulāri sanāk ad hoc plenārsēdēs, kurās piedalās attiecīgo valstu korespondenti.

Attiecīgo valstu korespondenti vismaz reizi gadā un tad, kad viņiem tas ir vajadzīgs, pēc Padomes prezidentvalsts uzaicinājuma, kurā ņemta vērā arī dalībvalstu vēlme sasaukt tīkla dalībnieku sanāksmi, regulāri tiekas ad hoc sanāksmēs. Šajās sanāksmēs izskata jautājumus, kas saistīti ar 4. panta 3.b punktā noteiktajiem uzdevumiem, tostarp to, kā pēc iespējas uzlabot pieeju drošiem tālsakaru savienojumiem un nodrošināt to visām kompetentajām tiesu iestādēm.

Grozījums Nr.  23

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

7. pants

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Sanāksmju vieta

 

1. Sanāksmes var notikt Briselē, Padomes telpās – saskaņā ar Padomes reglamentā iekļautiem noteikumiem.

 

2. Tomēr dalībvalstīs var organizēt alternatīvas sanāksmes, lai visu dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvji varētu tikties ar uzņēmējas valsts iestāžu pārstāvjiem, kas nav attiecīgās valsts kontaktpunkti, un tajā apmeklēt tās īpašās struktūras, kuru pienākumos ietilpst starptautiska tiesiska sadarbība vai konkrētu smagu noziegumu apkarošana.

 

Pamatojums

Pārcelts uz 5. pantu.

Grozījums Nr.  24

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

8. pants – virsraksts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā izplatītās informācijas saturs

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sniegtā informācija

Grozījums Nr.  25

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

8. pants – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls dara kontaktpunktiem un kompetentām tiesu iestādēm pieejamu šādu informāciju:

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts dara kontaktpunktiem un kompetentām tiesu iestādēm pieejamu šādu informāciju:

Grozījums Nr.  26

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

8. pants – 2. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2) IT instrumentu, ar ko kādas dalībvalsts sprieduma iestāde var apzināt kompetentas iestādes citās dalībvalstīs, lai saņemtu un izpildītu tiesiskas sadarbības lūgumus, arī Eiropas apcietināšanas orderus, Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumus, rīkojumus iesaldēt līdzekļus, kā arī savstarpējas palīdzības lūgumus;

2) informāciju, kas ļauj kādas dalībvalsts sprieduma iestādei apzināt kompetentas iestādes citās dalībvalstīs, lai saņemtu un izpildītu tiesiskas sadarbības lūgumus, arī Eiropas apcietināšanas orderus, Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumus, rīkojumus iesaldēt līdzekļus, kā arī savstarpējas palīdzības lūgumus, izmantojot IT instrumentu;

Grozījums Nr.  27

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

10. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

b) to, ka Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu operatīvas darbības vajadzībām ir izveidots drošs tālsakaru tīkls;

b) to, ka Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla operatīvas darbības vajadzībām ir izveidoti droši tālsakaru savienojumi;

Pamatojums

Ņemot vērā, ka datiem, ar kuriem apmainās, nav jāpiemēro augstākais aizsardzības līmenis, pietiek nodrošināt drošus tālsakaru savienojumus visaptveroša tālsakaru tīkla vietā. Taču ir svarīgi iekļaut ne tikai kontaktpunktus, bet arī visas tiesu iestādes. Turklāt arī šajā līmenī jānodrošina droši tālsakari, jo tajā notiek apmaiņa ar tādiem pašiem datiem.

Grozījums Nr.  28

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

10. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

c) to, ka drošs tālsakaru tīkls dalībvalstīm nodrošina savstarpēju datu un visu tiesiskas sadarbības lūgumu plūsmu, kā arī savstarpēju plūsmu no tām un Eurojust dalībniekiem, korespondentiem attiecīgās valstīs, un Eurojust ieceltiem tiesnešiem koordinatoriem.

c) to, ka droši tālsakaru savienojumi dalībvalstīm nodrošina savstarpēju datu un visu tiesiskas sadarbības lūgumu plūsmu, kā arī savstarpēju plūsmu no tām un Eurojust dalībniekiem, korespondentiem attiecīgās valstīs, un Eurojust ieceltiem tiesnešiem koordinatoriem.

Grozījums Nr.  29

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

10. pants – 2. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Drošo tālsakaru tīklu, kas minēts 1. punktā, operatīvā darbā var izmantot arī attiecīgo valstu korespondenti, attiecīgo valstu korespondenti terorisma jautājumos, Eurojust attiecīgo valstu korespondenti un Eurojust ieceltie tiesneši koordinatori. To var saistīt ar Eurojust lietu apstrādes sistēmu, kas minēta 16. pantā Lēmumam 2002/187/TI.

2. Drošus tālsakaru savienojumus, kas minēti 1. punktā, operatīvā darbā var izmantot arī attiecīgo valstu korespondenti, attiecīgo valstu korespondenti terorisma jautājumos, Eurojust attiecīgo valstu korespondenti un Eurojust ieceltie tiesneši koordinatori. To var saistīt ar Eurojust lietu apstrādes sistēmu, kas minēta 16. pantā Lēmumam 2002/187/TI.

Grozījums Nr.  30

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Drošu tālsakaru izmantošana neizslēdz tiešus kontaktus starp kontaktpunktiem vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  31

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

11. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Eurojust ir pieeja centralizētai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla informācijai saskaņā ar šā lēmuma 8. pantu un drošam tālsakaru tīklam, kas izveidots saskaņā ar šā lēmuma 10. pantu.

a) Eurojust ir pieeja centralizētai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla informācijai saskaņā ar šā lēmuma 8. pantu un drošiem tālsakaru savienojumiem, kas izveidoti saskaņā ar šā lēmuma 10. pantu.

Grozījums Nr.  32

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

11. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

b) neskarot 13. pantu Lēmumā 2002187/TI un saskaņā ar šā lēmuma 4. panta 4. punktu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti, katru konkrētu gadījumu izskatot īpaši, informē Eurojust par lietām, kurās ir iesaistītas divas dalībvalstis un kas nonāk Eurojust kompetences jomā:

b) papildus Lēmuma 2002/187/TI 13. pantā noteiktajam pienākumam sniegt Eurojust informāciju Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti, katru konkrētu gadījumu izskatot īpaši, informē savas dalībvalsts pārstāvi Eurojust par visām citām lietām, kuru izskatīšanu Eurojust varētu veikt labāk.

gadījumos, ja var rasties jurisdikcijas kolīzijas

 

vai

 

gadījumos, kad ir atteikts tiesiskas sadarbības lūgums – tostarp arī Eiropas apcietināšanas orderis, Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojums, rīkojumus iesaldēt līdzekļus, kā arī savstarpējas palīdzības lūgums.

 

Pamatojums

Būtu pietiekami, ja Eurojust un EJN informētu viens otru gadījumos, kad tie uzskata, ka otra iestāde attiecīgo lietu varētu izskatīt labāk. Tādēļ nav sīkāk jādefinē konkrētas situācijas, kurās EJN būtu pienākums informēt Eurojust. Jāizvairās no procedūras pārliekas sarežģīšanas.

Grozījums Nr.  33

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

c) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti arī informē Eurojust, katru konkrētu gadījumu izskatot īpaši, par visām lietām, kas nāk Eurojust kompetencē un kurās ir iesaistītas vismaz trīs dalībvalstis.

svītrots

Grozījums Nr.  34

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

11. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

f) Eurojust locekļi no attiecīgām valstīm var piedalīties Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs pēc Tiesiskās sadarbības tīkla uzaicinājuma. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti var saņemt uzaicinājumu apmeklēt Eurojust sanāksmes, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

f) Eurojust locekļi no attiecīgām valstīm var piedalīties Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs pēc Tiesiskās sadarbības tīkla uzaicinājuma. Līdzīgi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti var apmeklēt Eurojust sanāksmes pēc tā uzaicinājuma.

Grozījums Nr.  35

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

11.a pants (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Datu aizsardzība

 

1. Kad notiek apmaiņa ar personas datiem starp kompetentajām iestādēm vai dalībvalstu kontaktpunktiem, tie nodrošina, ka:

 

– kompetentā iestāde, kas saņem datus, tos apstrādā tikai tā īpašā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati sniegti;

 

– tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datus efektīvi aizsargā no nejaušas vai neatļautas iznīcināšanas, nejaušas zaudēšanas, neatļautas piekļuves, neatļautas vai nejaušas pārveidošanas un neatļautas izpaušanas.

 

2. Īpašu kategoriju datus (personas datus attiecībā uz rasi vai nacionālo izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību kādai partijai vai arodbiedrībai, seksuālo orientāciju vai veselības stāvokli, kā arī sodāmību vai drošības pasākumu piemērošanu) apstrādā tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbībā. Šādā gadījumā īsteno papildu drošības pasākumus, piemēram:

 

– piekļuvi attiecīgajiem datiem sniedz tikai tiem darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par tā likumīgā uzdevuma izpildi, kas pamato datu apstrādi;

 

– datus nodod stingri šifrētā veidā;

 

– datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams kompetentās iestādes vai kontaktpunktu uzdevumu izpildei.

Pamatojums

The European Judicial Network facilitates direct contacts and exchange of data between the competent authorities of the Member States in the framework of judicial cooperation.

Therefore it has to be made sure that a certain level of data protection is observed and that additional safeguards are put in place when specific - sensitive - categories of data are exchanged, which often is the case when requesting legal assistance.

Since there is - up to now - no legal instrument on European Union level as regards the protection of personal data, it is necessary to have a data protection provision in this text.

Grozījums Nr.  36

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

12. pants

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

svītrots

Informācijas sniegšana Padomei un Komisijai

 

Eurojust administratīvais direktors un Padomes prezidentvalsts reizi divos gados Padomei un Komisijai iesniedz rakstisku ziņojumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbībām un vadību, arī par budžeta apsaimniekošanu. Lai to nodrošinātu, prezidentvalsts reizi divos gados sagatavo ziņojumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbībām un par visām Eiropas Savienības noziedzības apkarošanas politikas problēmām, ko izgaismojušas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības. Minētajā ziņojumā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ar prezidentvalsts starpniecību var nākt klajā ar priekšlikumiem, kā uzlabot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls var arī iesniegt Padomes vai prezidentvalsts lūgtus ziņojumus vai jebkādu citu informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbību.

 

Pamatojums

Daļēji pārcelts uz 15. pantu.

Grozījums Nr.  37

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

15. pants – virsraksts

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības izvērtējums

Ziņojumu sniegšana Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, kā arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības izvērtējums

Grozījums Nr.  38

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosme

15. pants

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls reizi divos gados sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai rakstiskus ziņojumus par savu darbību un pārvaldību, tostarp budžeta pārvaldību. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls šajā ziņojumā var arī norādīt uz jebkādām problēmām kriminālpolitikas jomā Eiropas Savienībā, kuras atklājušās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības rezultātā, kā arī var sniegt priekšlikumus tiesu iestāžu sadarbības uzlabošanai krimināllietās.

 

2. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls pēc Padomes pieprasījuma var arī iesniegt ziņojumus vai jebkādu citu informāciju par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbību.

Reizi četros gados Padome izvērtē, kā darbojas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, par pamatu ņemot ziņojumu, ko Komisija sastādījusi sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

3. Reizi četros gados Padome izvērtē, kā darbojas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, par pamatu ņemot ziņojumu, ko Komisija sastādījusi sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

Pamatojums

Ir lietderīgāk, ka ziņojumu par darbību un pārvaldību sagatavo paši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībnieki, nevis Eurojust administratīvais direktors. Tīkla dalībnieki var vislabāk konstatēt problēmas un sniegt priekšlikumus tiesu iestāžu sadarbības uzlabošanai. Šis ziņojums jāiesniedz arī Eiropas Parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (EJN) izveidoja ar 1998. gada 29. jūnija vienoto rīcību. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ir to galveno iestāžu, kuras atbildīgas par starptautisko tiesisko sadarbību, un tiesu vai citu kompetentu iestāžu tīkls ar īpašiem uzdevumiem saistībā ar starptautisko tiesisko sadarbību. Katra dalībvalsts ieceļ kontaktpunktus, kas sniedz juridisku un praktisku informāciju un veido kontaktus ar dalībvalstu tiesu vai citām kompetentām iestādēm, lai atvieglotu dalībvalstu tiesisko sadarbību.

Deviņu gadu darbības laikā EJN ir sevi apliecinājis kā ļoti noderīga sistēma tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās. EJN efektivitāte un panākumi pamatojas tā elastībā. Tādēļ tika nolemts priekšlikumā saglabāt tīkla elastību.

Tīklu izveidoja pirms gandrīz 10 gadiem, un tā struktūra ir pilnveidojusies, tādēļ tagad ir attiecīgi jākoriģē normatīvais akts. Priekšlikums pilnībā aizstāj pašreiz spēkā esošo juridisko pamatu ar jaunu instrumentu. Tomēr priekšlikumā ir saglabāta vienotās rīcības vispārējā struktūra un saturs un daudzi panti ir pārņemti bez izmaiņām.

Priekšlikumā lielā mērā atspoguļota EJN pašreizējā prakse.

Priekšlikuma būtiskākie elementi

1. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla valstu korespondentu iecelšana

Lai nodrošinātu attiecīgo valstu kontaktpunktu netraucētu iekšējo darbību, viens kontaktpunkts ir jāizraugās par attiecīgās valsts korespondentu, kurš koordinē EJN pasākumus valsts līmenī.

2. Sadarbības ar Eurojust precizējums

Tiek ierosināts saglabāt abas struktūras — Eurojust un EJN —, jo tās ir pierādījušas savu būtisko nozīmi tiesu iestāžu sadarbībā. Tomēr ir jāprecizē to attiecības, kuru pamatā jābūt sadarbības un papildināmības principam. Tādējādi priekšlikumā EJN un Eurojust uzlikts pienākums savstarpēji sniegt informāciju par izskatītajām lietām.

3. Droša tālsakaru tīkla izveide

Priekšlikums paredz izveidot drošu tālsakaru tīklu, jo tiesu iestādēm ir vajadzīgs drošs tālsakaru instruments, ar kura starpniecību sazināties citai ar citu un nosūtīt lūgumus pēc tiesiskās palīdzības.

4. Juridiskās apmācības nozīme

Lai panāktu tiesu sistēmas efektīvu darbību, izšķiroša nozīme ir atbilstīgas juridiskās apmācības nodrošināšanai. Tādēļ priekšlikumā ir iekļauts jauns pants, kurā uzsvērta kontaktpunktu nozīme juridiskās apmācības jomā.

Referentes nostāja

Referente uzskata, ka Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls pēdējos gados ir apliecinājis, ka darbojas ļoti labi, un tādēļ papildu noteikumi ir jāiekļauj tikai nepieciešamības gadījumā. Nevajadzētu aizskart EJN stiprās puses un tā elastīgo decentralizēto struktūru.

Līdz ar to daudzu ierosināto grozījumu mērķis ir apstiprināt to, kas jau tiek ievērots praksē (noteikumi par attiecīgo valstu korespondentiem un viņu uzdevumiem, valstu kontaktpunktiem un to uzdevumiem, tīkla dalībnieku sanāksmju norises vieta un mērķi u. c.).

Ir ieviesti jauninājumi ar mērķi palielināt tālsakaru drošību. Tā kā tiek veikta jutīgu personas datu pārsūtīšana, ir būtiski ieviest sistēmu, kura ļautu izmantot drošus tālsakaru savienojumus, lai droši pārsūtītu datus no dalībvalsts uz dalībvalsti. Jāizskata arī iespēja nodrošināt visām kompetentajām iestādēm, kurām ir pienākumi starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā (ne tikai kontaktpunktiem), pieeju drošiem tālsakariem, jo arī šīs iestādes var tieši sazināties ar kompetentajām iestādēm citā dalībvalstī un pārsūtīt lūgumus pēc tiesiskās palīdzības (piemēram, Eiropas apcietinājuma orderi, tostarp pirkstu nospiedumus).

Referente uzskata, ka jāizdara atsauce uz datu aizsardzības noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu pārsūtīšanu, ko veic kompetentās iestādes un kontaktpunkti, proti, uz šādiem noteikumiem: topošais Padomes pamatlēmums par to personas datu aizsardzību, kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, Eiropas Padomes Konvencija Nr. 108, tās 2001. gada 8. novembra Papildprotokols, kā arī Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17. septembra Ieteikums Nr. R (87)15 par personas datu izmantošanu policijā, kas ir spēkā arī tad, ja dati netiek apstrādāti automātiski. Tā kā pamatlēmums vēl nav stājies spēkā un pārējie noteikumi nav Eiropas Savienības tiesību akti, šķiet lietderīgi šajā lēmumā iekļaut pantu par datu aizsardzību attiecībā uz aizsardzības pamatnoteikumiem (izmantošanas mērķu ierobežojumi, datu fiziska aizsardzība) un papildu drošības pasākumus īpašu jutīgu datu veidu (piemēram, datu, kas saistīti ar pārkāpumiem vai kriminālsodāmību) pārsūtīšanas gadījumiem.

Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp EJN un Eurojust par īpašām lietām galvenie noteikumi par to, kad un kādu informāciju pārsūtīt Eurojust, ir atrodami 2008/../TI (Lēmuma par Eurojust) 13. pantā. Tas attiecas arī uz EJN kontakpunktiem. Tomēr jāiekļauj papildu prasība, ka EJN vienmēr informē Eurojust — lai arī tas neatbilst 2008/../TI 13. panta noteikumiem — par tām lietām, kuras EJN kontaktpunktu izpratnē Eurojust varētu izskatīt labāk. Tas attiecas arī uz Eurojust, ja tā rīcībā nonākusi lieta, kuru labāk varētu izskatīt EJN.

Ziņojums par tīkla darbību un pārvaldību būtu jāsagatavo pašiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībniekiem, jo tīkla dalībnieki var vislabāk konstatēt problēmas un sniegt priekšlikumus tiesu iestāžu sadarbības uzlabošanai. Šis ziņojums jāiesniedz arī Parlamentam, lai tas varētu pildīt savu pamatlīgumos noteikto lomu un uzdevumus.

Cits svarīgs grozījums attiecas uz kontaktpunktu izraudzīšanos. Tīkla darbību lielā mērā nosaka kontaktpunktu darbība. Tādēļ — lai pienācīgi izpildītu savus uzdevumus — ir svarīgi, lai kontaktpunkti atbilstu noteiktiem kritērijiem, kuri noteikti EJN kontakpunktu atlases pamatnostādnēs.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls

Atsauces

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.2.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.2.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Pieņemšanas datums

24.6.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

36

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Juridisks paziņojums - Privātuma politika