Procedure : 2008/0802(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0292/2008

Ingediende teksten :

A6-0292/2008

Debatten :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0380

VERSLAG     *
PDF 223kWORD 343k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek, met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende het Europees Justitieel Netwerk

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek, met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende het Europees Justitieel Netwerk

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek (5620/2008),

–   gelet op artikel 34, lid 2, onder c) van het EU­Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EU­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0074/2008),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0292/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad de oorspronkelijke tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek.

6.  is vastbesloten dergelijke toekomstige voorstellen via de urgentieprocedure te behandelen overeenkomstig de in lid 5 bedoelde procedure en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek.

Amendement  1

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Overweging 7

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(7) De justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie moet worden versterkt en daartoe moeten de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk en Eurojust in staat worden gesteld om, telkens als dat nodig is, rechtstreeks en doeltreffender te communiceren via een beveiligd telecommunicatienetwerk,

(7) De justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie moet worden versterkt en daartoe moeten de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk en Eurojust in staat worden gesteld om, telkens als dat nodig is, rechtstreeks en doeltreffender te communiceren via beveiligde telecommunicatieverbindingen,

Amendement  2

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens dient het Kaderbesluit van de Raad (xx/xx) over de bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, dat voorziet in een adequaat niveau van gegevensbescherming, van toepassing te zijn. Lidstaten dienen in hun nationale wetgeving een beschermingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van het verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming van het individu ten aanzien van de automatische verwerking van persoongegevens van 28 januari 1981 en het Aanvullend Protocol daarbij van 8 november 2001, en daarbij rekening te houden met Aanbeveling R (87) 15 van 17 september 1987 van het ministerscomité van de Raad van Europa aan de lidstaten tot regulering van het gebruik van persoonsgegevens in de politiële sector, die eveneens van toepassing is wanneer gegevens niet automatisch worden verwerkt.

Motivering

Aangezien persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de bevoegde autoriteiten en contactpunten van de lidstaten dient verwezen te worden naar de toepasselijke regels voor gegevensbescherming.

Amendement  3

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 2 – lid 3

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. Elke lidstaat wijst onder de contactpunten een nationale correspondent voor het Europees Justitieel Netwerk aan.

3. Elke lidstaat wijst onder de contactpunten een nationale correspondent voor het Europees Justitieel Netwerk aan, alsmede een nationaal informatiecontactpunt..

Motivering

Nationale informatiecontactpunten (de taken hiervan worden beschreven in artikel 4, lid 3 quater (nieuw)), bestaan nu al onder de benaming "nationale correspondent". De benaming "nationale correspondent" wordt thans gebruikt voor de contactpunten die coördinerende functies hebben zoals het ook voor andere coördinatiepunten wordt gebruikt (bijv. nationale correspondenten voor terrorismezaken) (artikel 4, lid 3 ter (nieuw).

Amendement  4

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 2 – lid 4

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

4. Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn contactpunten taken in verband met justitiële samenwerking in strafzaken vervullen en voldoende kennis hebben van een andere taal van de Europese Unie dan de nationale taal, aangezien elk contactpunt moet kunnen communiceren met de contactpunten van andere lidstaten. Alvorens een nieuw contactpunt aan te wijzen, kunnen de lidstaten het advies van de nationale correspondenten inwinnen.

4. Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn contactpunten taken in verband met justitiële samenwerking in strafzaken vervullen en voldoende kennis hebben van een andere taal van de Europese Unie dan de nationale taal, aangezien elk contactpunt moet kunnen communiceren met de contactpunten van andere lidstaten. Bij het selecteren van contactpunten moeten de lidstaten voldoen aan de criteria in de richtsnoeren voor de selectie van contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk.

Motivering

Het functioneren van het netwerk hangt grotendeels af van de kwaliteit van de contactpunten. De lidstaten worden dan ook aangespoord zich bij het selecteren van contactpunten te houden aan de criteria in de richtsnoeren.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De lidstaten waarborgen tevens dat hun contactpunten over voldoende middelen beschikken om hun taak als contactpunt naar behoren te vervullen.

Amendement  6

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 2 – lid 5

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

5. De in Gemeenschappelijk Optreden 96/277/JBZ bedoelde verbindingsmagistraat wordt, voor zover hij in een lidstaat is aangewezen en overeenkomstige taken vervult als die welke in artikel 4 aan de contactpunten zijn opgedragen, aan het Europees Justitieel Netwerk en aan het beveiligde communicatienetwerk overeenkomstig artikel 10 toegevoegd door de lidstaat die hem uitzendt, overeenkomstig de door die lidstaat vast te stellen voorwaarden.

5. De in Gemeenschappelijk Optreden 96/277/JBZ bedoelde verbindingsmagistraat wordt, voor zover hij in een lidstaat is aangewezen en overeenkomstige taken vervult als die welke in artikel 4 aan de contactpunten zijn opgedragen, aan het Europees Justitieel Netwerk en aan beveiligde communicatieverbindingen overeenkomstig artikel 10 toegevoegd door de lidstaat die hem uitzendt, overeenkomstig de door die lidstaat vast te stellen voorwaarden.

Amendement  7

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 2 – lid 7

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

7. Het Europees Justitieel Netwerk beschikt over een secretariaat dat in samenwerking en in overleg met het voorzitterschap van de Raad verantwoordelijk is voor het beheer van het netwerk. Het secretariaat kan, in overleg met het voorzitterschap, het netwerk vertegenwoordigen.

7. Het Europees Justitieel Netwerk beschikt over een secretariaat dat verantwoordelijk is voor het beheer van het netwerk,

Motivering

De tekst suggereert dat het secretariaat het woord kan voeren namens het EJN en zelfs bindende besluiten voor het EJN kan nemen. Het volstaat vast te stellen dat het secretariaat verantwoordelijk is voor het beheer van het netwerk.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – letter b

Door de Raad voorgestelde tekst

Amendement

(b) het organiseert periodieke vergaderingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten, zoals bepaald in de artikelen 5, 6 en 7;

(b) het organiseert periodieke vergaderingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten, zoals bepaald in de artikelen 5 en 6;

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – letter c

Door de Raad voorgestelde tekst

Amendement

(c) het verschaft continu een aantal bijgewerkte basisgegevens, in het bijzonder via een adequaat telecommunicatienetwerk, zoals bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10..

(c) het verschaft continu een aantal bijgewerkte basisgegevens, in het bijzonder via een IT-instrument, zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9, en voorziet in beveiligde communicatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 10..

Amendement  10

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – Titel

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Taken van de contactpunten en de nationale correspondenten

Taken van de contactpunten, de nationale correspondenten en de informatiecontactpunten

Amendement  11

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 1

Door de Raad voorgestelde tekst

Amendement

1. De contactpunten en de nationale correspondenten zijn actieve bemiddelaars die de justitiële samenwerking tussen de lidstaten moeten vergemakkelijken, in het bijzonder bij het optreden tegen ernstige criminaliteit. Zij staan ter beschikking van de plaatselijke justitiële autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten van hun land en van de contactpunten en de plaatselijke justitiële autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten van de andere landen, opdat deze de meest geschikte rechtstreekse contacten kunnen leggen.

1. De contactpunten zijn actieve bemiddelaars die de justitiële samenwerking tussen de lidstaten moeten vergemakkelijken, in het bijzonder bij het optreden tegen ernstige criminaliteit. Zij staan ter beschikking van de plaatselijke justitiële autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten van hun land en van de contactpunten en de plaatselijke justitiële autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten van de andere landen, opdat deze de meest geschikte rechtstreekse contacten kunnen leggen.

Zo nodig kunnen zij zich op basis van afspraken tussen de betrokken administraties verplaatsen om de contactpunten van de andere lidstaten te ontmoeten.

Zo nodig kunnen zij zich verplaatsen om de contactpunten van de andere lidstaten te ontmoeten teneinde uitwisseling mogelijk te maken van opgedane ervaring en overleg te plegen over problemen die zich voordoen bij het functioneren van het netwerk in de verschillende lidstaten.

Amendement  12

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – lid 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

2. De contactpunten en de nationale correspondenten verstrekken de juridische en praktische gegevens die voor de plaatselijke justitiële autoriteiten van hun land, de contactpunten van de andere landen en de plaatselijke justitiële autoriteiten van de andere landen noodzakelijk zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen of om de justitiële samenwerking in het algemeen te verbeteren.

2. De contactpunten verstrekken de juridische en praktische gegevens die voor de plaatselijke justitiële autoriteiten van hun land, de contactpunten van de andere landen en de plaatselijke justitiële autoriteiten van de andere landen noodzakelijk zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen of om de justitiële samenwerking in het algemeen te verbeteren.

Amendement  13

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – lid 3

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. Op hun respectieve niveau organiseren de contactpunten en de nationale correspondenten in samenwerking met het Europees netwerk voor justitiële opleiding opleidingssessies over justitiële samenwerking ten behoeve van de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat.

3. Op hun respectieve niveau worden de contactpunten, indien dit wenselijk is in samenwerking met het Europees netwerk voor justitiële opleiding, betrokken bij opleidingssessies over justitiële samenwerking ten behoeve van de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat, en bevorderen de organisatie hiervan..

Motivering

Het is van essentieel belang dat de contactpunten betrokken zijn bij opleidingssessies om het netwerk meer bekendheid te geven en het gebruik ervan te bevorderen. Het dient echter wel aan de respectieve contactpunten te worden overgelaten hoe dit wordt uitgevoerd.

Amendement  14

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis Zij bevorderen coördinatie van de justitiële samenwerking wanneer een reeks verzoeken van de plaatselijke justitiële autoriteiten van een lidstaat een gecoördineerd optreden in een andere lidstaat nodig maken.

Motivering

Dit lid vindt zijn oorsprong in artikel 4, lid 3 van het gemeenschappelijk optreden 98/428/JHA tot oprichting van het Europees Justitieel Netwerk. Aangezien hierin de belangrijkste taken van het Netwerk worden omschreven is het van vitaal belang het op te nemen in dit besluit.

Amendement  15

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Afgezien van hun taken als contactpunten, waarnaar wordt verwezen in de leden 1 - 3 bis, zijn de nationale correspondenten:

 

(a) in hun lidstaten verantwoordelijk voor het intern functioneren van het netwerk, bijvoorbeeld voor de coördinatie van verzoeken om inlichten en de antwoorden van de bevoegde nationale autoriteiten;

 

(b) verantwoordelijk voor de contacten met het Secretariaat van het Europees Justitieel Netwerk, zoals deelname aan de vergaderingen bedoeld in artikel 6;

 

(c) verantwoordelijk voor het geven van advies over de benoeming van nieuwe contactpunten, indien hierom door hun lidstaten wordt verzocht.

Motivering

Het is noodzakelijk de taken van de nationale correspondenten vast te stellen.

Amendement  16

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 4 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater De nationale informatiecontactpunten, dienen, afgezien van hun taken als contactpunten bedoeld in de leden 1 - 3 bis, ervoor te zorgen dat de informatie die betrekking heeft op hun lidstaten bedoeld in artikel 8, in overeenstemming met artikel 9 verstrekt en bijgewerkt wordt.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 2, lid 3.

Amendement  17

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 5 – Titel

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Doel van de periodieke vergaderingen van de contactpunten

Plenaire vergaderingen van de contactpunten

Amendement  18

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1. De periodieke vergaderingen van het Europees Justitieel Netwerk, waarvoor ten minste twee contactpunten per lidstaat worden uitgenodigd, hebben ten doel:

1. De plenaire vergaderingen van het Europees Justitieel Netwerk, waarvoor ten minste drie contactpunten per lidstaat worden uitgenodigd, hebben ten doel:

Amendement  19

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De plenaire vergaderingen worden regelmatig en tenminste drie keer per jaar gehouden. Eén maal per jaar kan de vergadering plaatsvinden in Brussel, ten kantore van de Raad, overeenkomstig de voorschriften van het reglement van orde van de Raad. Twee contactpunten worden uitgenodigd voor de vergaderingen die worden gehouden ten kantore van de Raad.

Motivering

De inhoud van dit amendement is ontleend aan artikel 7 Het lijkt passend om in één artikel het doel en de plaats van deze vergaderingen vast te stellen.

Amendement  20

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Andere vergaderingen kunnen evenwel in de lidstaten gehouden worden, om de contactpunten van alle lidstaten in de gelegenheid te stellen andere autoriteiten van het gastland dan de contactpunten te ontmoeten en een bezoek te brengen aan specifieke instellingen van die staat die verantwoordelijk zijn voor de internationale justitiële samenwerking of de bestrijding van bepaalde vormen van ernstige criminaliteit.

Motivering

De inhoud van dit amendement is ontleend aan artikel 7 Het lijkt passend om in één artikel het doel en de plaats van deze vergaderingen vast te stellen.

Amendement  21

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 6 – Titel

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Frequentie van de plenaire vergaderingen

Vergaderingen van de nationale correspondenten

Amendement  22

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 6

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

De plenaire vergadering van het Europees Justitieel Netwerk, die uit de nationale correspondenten bestaat, komt ten minste eenmaal per jaar op gezette tijden bijeen op ad hoc-basis, naar gelang van de door de leden geconstateerde behoeften, op uitnodiging van het voorzitterschap van de Raad, dat eveneens rekening houdt met de wensen van de lidstaten inzake bijeenroeping van het netwerk.

De nationale correspondenten, komen ten minste eenmaal per jaar op gezette tijden bijeen op ad hoc-basis, naar gelang van de door hen geconstateerde behoeften, op uitnodiging van het voorzitterschap van de Raad, dat eveneens rekening houdt met de wensen van de lidstaten inzake bijeenroeping van het netwerk. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over zaken die betrekking hebben op hun taken genoemd in artikel 4, lid 3 ter, zoals de kwestie van betere en gegarandeerde toegang tot veilige telecommunicatie voor alle bevoegde justitiële autoriteiten.

Amendement  23

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 7

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Schrappen

Plaats van de vergaderingen

 

1. De vergaderingen kunnen plaatsvinden in Brussel, ten kantore van de Raad, overeenkomstig de voorschriften van het reglement van orde van de Raad.

 

2. Andere vergaderingen kunnen evenwel in de lidstaten gehouden worden, om de contactpunten van alle lidstaten in de gelegenheid te stellen andere autoriteiten van het gastland dan de contactpunten te ontmoeten en een bezoek te brengen aan specifieke instellingen van die staat die verantwoordelijk zijn voor de internationale justitiële samenwerking of de bestrijding van bepaalde vormen van ernstige criminaliteit.

 

Motivering

Verplaatst naar artikel 5.

Amendement  24

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 8 – Titel

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Inhoud van de binnen het Europees Justitieel Netwerk verspreide gegevens

Informatie van het Europees Justitieel Netwerk

Amendement  25

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 8 – inleidende formule

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Het Europees Justitieel Netwerk stelt het volgende ter beschikking van de contactpunten en de bevoegde justitiële autoriteiten:

Het Secretariaat van het Europees Justitieel Netwerk stelt het volgende ter beschikking van de contactpunten en de bevoegde justitiële autoriteiten:

Amendement  26

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 8 – punt 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(2) een IT-instrument waarmee de uitvaardigende autoriteit van een lidstaat de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat kan identificeren die haar verzoek om justitiële samenwerking, met inbegrip van Europese aanhoudingsbevelen, Europese bewijsverkrijgingsbevelen, beslissingen tot het bevriezen van tegoeden en verzoeken om wederzijdse rechtshulp, in ontvangst moet nemen en moet uitvoeren;

(2) informatie waarmee de uitvaardigende autoriteit van een lidstaat via een IT-instrument de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat kan identificeren die haar verzoek om justitiële samenwerking, met inbegrip van Europese aanhoudingsbevelen, Europese bewijsverkrijgingsbevelen, beslissingen tot het bevriezen van tegoeden en verzoeken om wederzijdse rechtshulp in ontvangst moet nemen en moet uitvoeren;

Amendement  27

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(b) er een beveiligd telecommunicatienetwerk wordt opgezet voor de operationele werkzaamheden van de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk.

(b) beveiligde telecommunicatieverbindingen worden opgezet voor de operationele werkzaamheden van de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk.

Motivering

Aangezien de gegevens die worden uitgewisseld niet het hoogste veiligheidsniveau vereisen, kan volstaan worden met beveiligde telecommunicatieverbindingen in plaats van een volledig telecommunicatienetwerk. Het is echter van vitaal belang dal alle justitiële autoriteiten hiervan deel uitmaken, niet alleen de contactpunten. Er dient voor te worden gezorgd dat ook op dit niveau gebruik kan worden gemaakt van telecommunicatie, aangezien op dit niveau hetzelfde soort gegevens wordt uitgewisseld.

Amendement  28

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(c) het beveiligde communicatienetwerk de stroom van gegevens en van alle verzoeken om justitiële samenwerking tussen de lidstaten, alsook tussen de lidstaten en de nationale leden, nationale correspondenten van Eurojust en door Eurojust aangewezen verbindingsmagistraten mogelijk maakt.

(c) de beveiligde communicatieverbindingen de stroom van gegevens en van alle verzoeken om justitiële samenwerking tussen de lidstaten, alsook tussen de lidstaten en de nationale leden, nationale correspondenten van Eurojust en door Eurojust aangewezen verbindingsmagistraten mogelijk maakt.

Amendement  29

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 10 – lid 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

2. nationale correspondenten, de nationale correspondenten inzake terrorisme, de nationale leden van Eurojust en de door Eurojust aangewezen verbindingsmagistraten kunnen het in lid 1 bedoelde beveiligde communicatienetwerk ook gebruiken voor hun operationele werkzaamheden. Het netwerk kan worden verbonden met het in artikel 16 van Besluit …/…/JBZ betreffende Eurojust bedoelde dossierbeheerssysteem (Case Management-Systeem). .

2. nationale correspondenten, de nationale correspondenten inzake terrorisme, de nationale leden van Eurojust en de door Eurojust aangewezen verbindingsmagistraten kunnen de in lid 1 bedoelde beveiligde communicatieverbindingen ook gebruiken voor hun operationele werkzaamheden. Het netwerk kan worden verbonden met het in artikel 16 van Besluit …/…/JBZ betreffende Eurojust bedoelde dossierbeheerssysteem (Case Management-Systeem).

Amendement  30

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis Het gebruik van beveiligde telecommunicatiemiddelen sluit rechtstreeks contact tussen contactpunten of tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, niet uit.

Amendement  31

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(a) Eurojust heeft toegang tot gecentraliseerde informatie van het Europees Justitieel Netwerk overeenkomstig artikel 8, en tot het beveiligde telecommunicatienetwerk dat is opgezet uit hoofde van artikel 10.

(a) Eurojust heeft toegang tot gecentraliseerde informatie van het Europees Justitieel Netwerk overeenkomstig artikel 8, en tot de beveiligde telecommunicatieverbindingen die zijn opgezet uit hoofde van artikel 10.

Amendement  32

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(b) Onverminderd artikel 13 van Besluit 2002/187/JBZ en overeenkomstig artikel 4, lid 4, van dit besluit informeren de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk Eurojust per geval over gevallen waarbij twee lidstaten betrokken zijn en die binnen het bevoegdheidsgebied van Eurojust vallen

(b) afgezien van de verplichting tot overdracht van informatie aan Eurojust, zoals bepaald in artikel 13 van Besluit 2002/187/JBZ, informeren de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk per geval hun nationale lid van Eurojust over alle andere gevallen die naar verwachting beter door Eurojust kunnen worden opgelost.

- in gevallen die aanleiding kunnen geven tot jurisdictiegeschillen

 

of

 

- in gevallen van afwijzing van een verzoek om justitiële samenwerking, met inbegrip van Europese aanhoudingsbevelen, Europese bewijsverkrijgingsbevelen, beslissingen tot het bevriezen van tegoeden en verzoeken om wederzijdse rechtshulp.

 

Motivering

Het lijkt voldoende dat Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk elkaar op de hoogte stellen indien ze van mening zijn dat één van hen zich in een betere positie bevindt om het geval te behandelen. Derhalve is het niet noodzakelijk specifieke situaties waarin het Europees Justitieel Netwerk verplicht zou zijn Eurojust op de hoogte te stellen, nader vast te leggen. Vermeden dient te worden dat de procedure te ingewikkeld en te stroperig wordt.

Amendement  33

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(c) De contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk informeren Eurojust per geval ook over alle gevallen die binnen het bevoegdheidsgebied van Eurojust vallen en waarbij ten minste drie lidstaten betrokken zijn.

Schrappen

Amendement  34

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(f) De nationale leden van Eurojust kunnen vergaderingen van het Europees Justitieel Netwerk bijwonen op verzoek van het Europees Justitieel Netwerk. De contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk kan per geval worden verzocht vergaderingen van Eurojust bij te wonen.

(f) De nationale leden van Eurojust kunnen vergaderingen van het Europees Justitieel Netwerk bijwonen op verzoek van het Europees Justitieel Netwerk. Zo kunnen ook de contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk op verzoek van Eurojust diens vergaderingen bijwonen. .

Amendement  35

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Gegevensbescherming

 

1. Wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de bevoegde autoriteiten of de contactpunten van de lidstaten, zorgen zij ervoor dat:

 

- de ontvangende bevoegde autoriteit de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt;

 

- stappen worden ondernomen om persoonsgegevens effectief te beschermen tegen toevallige of onbevoegde vernietiging, toevallig verlies, onbevoegde toegang, onbevoegde of toevallige verandering en onbevoegde bekendmaking.

 

2. Specifieke gegevenscategorieën (persoonsgegevens waarbij sprake is van raciale of etnische herkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van partijen of vakbonden, seksuele oriëntatie of gezondheid of gegevens die verband houden met overtredingen, veroordelingen of veiligheidsmaatregelen) worden slechts dan verwerkt indien ze strikt noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden van het Europees Justitieel Netwerk. In dat geval worden aanvullende beveiligingsinstrumenten ingesteld, zoals:

 

- toegang tot de desbetreffende gegevens blijft beperkt tot personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de legitieme taak die de verwerking rechtvaardigt;

 

- strenge codering bij overdracht;

 

- het bewaren van gegevens niet langer dan nodig is om de bevoegde autoriteiten en de contactpunten in staat te stellen hun taak te verrichten.

Motivering

Het Europees Justitieel Netwerk faciliteert rechtstreekse contacten en uitwisseling van gegevens tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in het kader van de justitiële samenwerking.

Daarom moet er gezorgd worden voor een bepaald niveau van gegevensbescherming en voor aanvullende beveiligingsinstrumenten wanneer specifieke - gevoelige - gegevenscategorieën worden uitgewisseld, wat vaak voorkomt wanneer om rechtsbijstand wordt verzocht.

Aangezien er tot dusverre geen rechtsinstrument op Europees niveau bestaat voor de bescherming van persoonsgegevens, moet er in deze tekst een bepaling over gegevensbescherming worden opgenomen.

Amendement  36

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 12

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 12

Schrappen

Informatieverstrekking aan de Raad en de Commissie

 

De administratief directeur van Eurojust en het voorzitterschap van de Raad brengen om de twee jaar bij de Raad en de Commissie schriftelijk verslag uit over de activiteiten en het beheer, met inbegrip van het budgettaire beheer, van het Europees Justitieel Netwerk. Daartoe stelt het voorzitterschap een tweejaarlijks verslag op over de activiteiten van het Europees Justitieel Netwerk en de problemen in verband met het strafrechtelijk beleid in de Unie die naar aanleiding van de activiteiten van het Europees Justitieel Netwerk aan het licht gekomen zijn. In dat verslag kan het Europees Justitieel Netwerk via het voorzitterschap ook voorstellen doen ter verbetering van de justitiële samenwerking in strafzaken. Het Europees Justitieel Netwerk kan ook verslagen of andere informatie over de werking van het Europees Justitieel Netwerk indienen waarom door de Raad of het voorzitterschap is gevraagd.

 

Motivering

Deels verplaatst naar artikel 15.

Amendement  37

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 15 – titel

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Evaluatie van de werking van het Europese justitiële netwerk

Verslaglegging aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en evaluatie van de werking van het Europees Justitieel Netwerk

Amendement  38

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek

Artikel 15

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

1. Het Europees Justitieel Netwerk brengt om het jaar schriftelijk verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over zijn werkzaamheden en zijn beheer waaronder de begroting. Het Europees Justitieel Netwerk kan in zijn verslag ook problemen aan de orde stellen op het punt van criminaliteitsbeleid binnen de Unie, die naar voren komen als gevolg van de werkzaamheden van het Europees Justitieel Netwerk en kan ook voorstellen doen voor de verbetering van justitiële samenwerking in strafzaken.

 

2. Het Europees Justitieel Netwerk kan ook verslagen of andere informatie over de werking van het Europees Justitieel Netwerk indienen waarom door de Raad is gevraagd.

De Raad evalueert om de vier jaar de werking van het Europees Justitieel Netwerk op basis van een door de Commissie in samenwerking met het Europees Justitieel Netwerk opgesteld verslag.

3. De Raad evalueert om de vier jaar de werking van het Europees Justitieel Netwerk op basis van een door de Commissie in samenwerking met het Europees Justitieel Netwerk opgesteld verslag.

Motivering

Het is zinvoller dat het verslag over de werking en het beheer opgesteld wordt door het Europees Justitieel Netwerk zelf dan door de administratieve directeur van Eurojust. Het Netwerk zelf verkeert in de beste positie om problemen op te sporen en voorstellen te doen voor verbetering van de justitiële samenwerking. Het verslag wordt ook aan het Europees Parlement voorgelegd.


TOELICHTING

Het Europees Justitieel Netwerk (EJN) is opgericht via een gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998. Het EJN is een netwerk van centrale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor internationale justitiële samenwerking en justitiële of andere bevoegde autoriteiten met bijzondere verantwoordelijkheden in het kader van de internationale justitiële samenwerking. Iedere lidstaat benoemt contactpunten die juridische en praktische informatie verstrekken en contact leggen tussen justitiële of andere bevoegde autoriteiten in de lidstaten om justitiële samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen.

In zijn negenjarig bestaan heeft het EJN bewezen een bijzonder nuttig systeem te zijn op het terrein van justitiële samenwerking bij strafzaken. De doeltreffendheid en het succes van het EJN berusten op zijn flexibiliteit. Besloten werd dan ook in het voorstel de flexibiliteit van het netwerk te behouden.

Aangezien het netwerk bijna tien jaar geleden in het leven werd geroepen, heeft de structuur zich ontwikkeld en is het derhalve noodzakelijk het wetgevingsbesluit dienovereenkomstig aan te passen. In het voorstel wordt het bestaande rechtskader volledig vervangen door een nieuw instrument. De algemene structuur en de inhoud van het gemeenschappelijk besluit zijn in het voorstel gehandhaafd en een groot aantal artikelen zijn ongewijzigd overgenomen.

Het voorstel weerspiegelt in grote lijnen de bestaande praktijken bij het EJN.

Voornaamste elementen van het voorstel

1. De instelling van nationale correspondenten van het EJN

Voor een soepele interne werking van de nationale contactpunten moet één contactpunt worden aangewezen als nationale correspondent voor de coördinatie van de werkzaamheden van het EJN op nationale niveau..

2. Verduidelijking van de verhouding tot Eurojust

In het voorstel worden beide organen - Eurojust en het EJN - gehandhaafd aangezien zij beide hebben bewezen een vitale rol te spelen in de justitiële samenwerking. Een verduidelijking van hun positie tegenover elkaar die gebaseerd dient te zijn op de beginselen van samenwerking en complementariteit, is echter noodzakelijk. In het voorstel wordt dan ook bepaald dat er een wederzijdse informatieverplichting bestaat van het EJN en Eurojust, bij gevallen die door het EJN en Eurojust worden behandeld.

3. Oprichting van een beveiligd telecommunicatienetwerk

Het voorstel beoogt de oprichting van een beveiligd telecommunicatienetwerk aangezien de justitiële autoriteiten een beveiligd telecommunicatie-instrument nodig hebben, waarmee zij met elkaar contact kunnen opnemen en verzoeken kunnen versturen om rechtsbijstand..

4. Klemtoon op justitiële opleiding

Voor een doeltreffende werking van het justitieel systeem is het van doorslaggevend belang te zorgen voor een adequaat niveau van justitiële opleiding . In het voorstel is dan ook een nieuw lid opgenomen waarin de rol van de contactpunten bij de justitiële opleiding wordt beklemtoond.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur is van mening dat het Europees Justitieel Netwerk in de afgelopen jaren heeft bewezen goed te functioneren en dat aanvullende regels alleen dienen te worden vastgesteld indien ze nodig zijn. De kracht van het EJN, namelijk de flexibele, gedecentraliseerde structuur, moet dan ook onverkort gehandhaafd blijven.

Een groot aantal voorgestelde amendementen beogen vastlegging van wat al in de praktijk wordt gebracht (bepalingen over nationale correspondenten en hun taken, nationale informatiecontactpunten en hun taken, plaats en doel van de vergaderingen van het Netwerk, enz.),

Er worden innovaties ingevoerd in verband met de beveiliging van de telecommunicatie. Aangezien - gevoelige - persoongegevens worden uitgewisseld, is het van vitaal belang dat het systeem voorziet in het gebruik van beveiligde telecommunicatieverbindingen om veilig gegevens van één lidstaat naar de andere over te dragen. Overwogen dient te worden alle bevoegde autoriteiten die verantwoordelijkheden dragen binnen het kader van de internationale justitiële samenwerking (niet alleen de contactpunten) toegang te geven tot beveiligde telecommunicatie, aangezien deze autoriteiten ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten om verzoeken om rechtsbijstand over te brengen (bijvoorbeeld het sturen van een Europees aanhoudingsbevel en vingerafdrukken).

Uw rapporteur is voorts van mening dat er een verwijzing dient te komen naar gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn wanneer de bevoegde autoriteiten en de contactpunten persoonsgegevens uitwisselen: het "toekomstige" kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, verdrag nr. 108 van de Raad van Europa en het Aanvullend Protocol van 8 november 2001 en Aanbeveling R (87) 15 van 17 september 1987 van het ministerscomité van de Raad van Europa aan de lidstaten waarin het gebruik wordt gereguleerd van persoonsgegevens in de politiële sfeer, ook wanneer deze gegevens niet automatisch worden verwerkt. Aangezien het besluit nog niet van kracht is en laatstgenoemde regels geen EU-recht vormen, lijkt het adequaat in dit besluit een artikel op te nemen over gegevensbescherming ten aanzien van de basisbeschermingsregels (doelbegrenzing, fysieke beveiliging van de gegevens) alsmede aanvullende beveiligingsinstrumenten bij de uitwisseling van specifieke - gevoelige - categorieën van gegevens (zoals die inzake overtredingen en veroordelingen).

Voor wat betreft de overdracht van informatie over specifieke gevallen tussen het EJN en Eurojust, kan de basisregel over wanneer en welke informatie moet worden overgedragen aan Eurojust, worden gevonden in art. 13 van 2008/.../JBZ (Eurojustbesluit). Dit geldt ook voor de contactpunten van het EJN. Er dient echter een aanvullende verplichting te komen dat het EJN Eurojust altijd informeert over een geval - zelfs indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 13 van 2008/.../JBZ - waarin de contactpunten van het EJN zich ervan bewust zijn dat het beter door Eurojust kan worden behandeld. Dit geldt ook voor Eurojust in gevallen die beter door het EJN kunnen worden behandeld.

Een verslag over de werkzaamheden en het beheer van het Netwerk dient te worden opgesteld door het EJN zelf, aangezien het Netwerk in de beste positie verkeert om problemen op te sporen en voorstellen te doen over verbetering van de justitiële samenwerking. Dit verslag moet ook worden voorgelegd aan het Europees Parlement zodat het de taak kan uitoefenen die hem door de Verdragen is toegekend.

Een ander belangrijk amendement heeft betrekking op de benoeming van contactpunten. De werking van het Netwerk hangt grotendeels af van het functioneren van de contactpunten. Daarom is het van vitaal belang dat de contactpunten aan bepaalde criteria voldoen, die zijn vastgelegd in de richtsnoeren voor de selectie van contactpunten van het EJN, zodat ze hun taak naar behoren kunnen verrichten.


PROCEDURE

Titel

Europees justitieel netwerk

Document- en procedurenummers

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Datum raadpleging EP

18.2.2008

Commissie ten principale

 Datum bekendmaking

LIBE

21.2.2008

Rapporteur(s)

 Datum benoeming

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Behandeling in de commissie

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Datum goedkeuring

24.6.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Juridische mededeling - Privacybeleid