Procedură : 2008/0802(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0292/2008

Texte depuse :

A6-0292/2008

Dezbateri :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Voturi :

PV 02/09/2008 - 5.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0380

RAPORT     *
PDF 231kWORD 409k
7.7.2008
PE 404.492v01-00 A6-0292/2008

referitor la inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind Rețeaua Judiciară Europeană

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind Rețeaua Judiciară Europeană

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze (5620/2008),

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0074/2008),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0292/2008),

1.  aprobă inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze astfel cum a fost modificată;

2.  invită Consiliul să modifice textul în consecință;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  invită Consiliul să informeze din nou Parlamentul în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze;

5.  solicită Consiliului și Comisiei ca, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să acorde prioritate oricăror propuneri ulterioare de modificare a deciziei în conformitate cu Declarația nr. 50 referitoare la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii care urmează să fie anexate Tratatului privind Uniunea Europeană, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

6.  este decis să examineze toate propunerile viitoare de modificare în regim de urgență în conformitate cu procedura menționată la punctul 5 și în strânsă cooperare cu parlamentele naționale;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, Regatului Spaniei, Regatului Belgiei, Republicii Polone, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Slovace, Republicii Estonia, Republicii Austria și Republicii Portugheze.

Amendamentul  1

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Considerentul 7

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(7) Este necesar să se consolideze cooperarea judiciară dintre statele membre ale Uniunii Europene și să se permită punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene și Eurojust să comunice în acest scop ori de câte ori este necesar, în mod direct și într-un mod mai eficient printr-o rețea de telecomunicații securizată.

(7) Este necesar să se consolideze cooperarea judiciară dintre statele membre ale Uniunii Europene și să se permită punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene și Eurojust să comunice în acest scop ori de câte ori este necesar, în mod direct și într-un mod mai eficient prin conexiuni de telecomunicații securizate.

Amendamentul  2

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(7a) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ar trebui să se aplice decizia-cadru a Consiliului (xx/xx) privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, care stabilește un nivel adecvat de protecție a datelor. Statele membre ar trebui să garanteze un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul legislațiilor lor naționale cel puțin egal cu cel rezultat din Convenția Consiliului Europei privind protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și din Protocolul adițional la aceasta din 8 noiembrie 2001, luând în același timp în considerare Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre prin care se reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în domeniul polițienesc, care se aplică chiar și în cazul în care datele nu sunt prelucrate automatizat.

Justificare

Întrucât se schimbă date cu caracter personal între autoritățile competente și punctele de contact respective din statele membre, este necesar să se facă o trimitere la normele aplicabile privind protecția datelor.

Amendamentul  3

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(3) Fiecare stat membru numește un corespondent național pentru Rețeaua Judiciară Europeană dintre punctele de contact.

(3) Fiecare stat membru numește un corespondent național pentru Rețeaua Judiciară Europeană dintre punctele de contact, precum și un punct național de contact pentru informare.

Justificare

Punctele naționale de contact pentru informare (sarcini descrise la articolul 4 alineatul (3c) (nou)) există deja în prezent sub denumirea de „corespondenți naționali”. Termenul de „corespondent național” este folosit în prezent pentru punctele de contact care au funcții de coordonare, la fel cum este folosit și pentru alte puncte coordonatoare (de exemplu corespondenții naționali în materie de terorism), a se vedea articolul 4 alineatul (3b) (nou).

Amendamentul  4

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(4) Fiecare stat membru se asigură că punctele sale de contact dețin atribuții privind cooperarea judiciară în materie penală și un nivel adecvat de cunoaștere a unei limbi a Uniunii Europene în afară de limba sa națională, ținând cont de necesitatea de a putea comunica cu punctele de contact din celelalte state membre. Înainte de numirea unui nou punct de contact, statele membre pot cere avizul corespondenților naționali.

(4) Fiecare stat membru se asigură că punctele sale de contact dețin atribuții privind cooperarea judiciară în materie penală și un nivel adecvat de cunoaștere a unei limbi a Uniunii Europene în afară de limba sa națională, ținând cont de necesitatea de a putea comunica cu punctele de contact din celelalte state membre. În selectarea punctelor de contact, statele membre se conformează criteriilor din orientările privind selecția punctelor de contact din cadrul Rețelei Judiciare Europene.

Justificare

Funcționarea rețelei depinde în mare măsură de calitatea punctelor de contact. Prin urmare, statele membre sunt încurajate să respecte criteriile prevăzute în orientări atunci când selectează punctele de contact.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

 

(4a) Statele membră asigură, de asemenea, că punctele de contact dispun de suficiente resurse pentru a îndeplini sarcinile care le revin în calitate de puncte de contact.

Amendamentul  6

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(5) Atunci când magistrații de legătură menționați în Acțiunea comună 96/277/JAI au fost numiți într-un stat membru și au obligații similare celor prevăzute la articolul 4 și încredințate punctelor de contact, aceștia sunt puși în legătură cu Rețeaua Judiciară Europeană și cu rețeaua de telecomunicații securizată în temeiul articolului 10, de către statul membru care desemnează magistrații de legătură, în conformitate cu procedurile stabilite de statul respectiv.

(5) Atunci când magistrații de legătură menționați în Acțiunea comună 96/277/JAI au fost numiți într-un stat membru și au obligații similare celor prevăzute la articolul 4 și încredințate punctelor de contact, aceștia sunt puși în legătură cu Rețeaua Judiciară Europeană și cu conexiunile de telecomunicații securizate în temeiul articolului 10, de către statul membru care desemnează magistrații de legătură, în conformitate cu procedurile stabilite de statul respectiv.

Amendamentul  7

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(7) Rețeaua Judiciară Europeană dispune de un secretariat care răspunde de administrarea rețelei, în cooperare și consultare cu președinția Consiliului. Secretariatul poate reprezenta rețeaua în consultare cu președinția.

(7) Rețeaua Judiciară Europeană dispune de un secretariat care răspunde de administrarea rețelei.

Justificare

Formularea sugerează că secretariatul ar putea vorbi în numele Rețelei Judiciare Europene și ar putea chiar lua decizii cu caracter obligatoriu pentru RJE. Este suficient să se stabilească faptul că secretariatul este responsabil pentru administrarea rețelei.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 3 – litera b

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

(b) organizează reuniuni periodice ale reprezentanților statelor membre în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 5, 6 și 7;

(b) organizează reuniuni periodice ale reprezentanților statelor membre în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 5 și 6;

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 3 – litera c

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

(c) furnizează în mod constant o anumită cantitate de informații generale actualizate, mai ales cu ajutorul unei rețele de telecomunicații adecvate, prin intermediul procedurilor prevăzute la articolele 8, 9 și 10.

(c) furnizează în mod constant o anumită cantitate de informații generale actualizate, mai ales cu ajutorul unui instrument IT prin intermediul procedurilor prevăzute la articolele 8 și 9, precum și comunicații securizate, în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul  10

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Funcțiile punctelor de contact, inclusiv ale corespondentului național

Funcții ale punctelor de contact, ale corespondenților naționali și ale punctelor de contact pentru informare

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

1. Punctele de contact, inclusiv corespondentul național, sunt intermediari activi, având sarcina de a facilita cooperarea judiciară între statele membre, în special în cadrul acțiunilor de combatere a formelor grave de criminalitate. Punctele de contact sunt disponibile pentru a permite autorităților judiciare locale și celorlalte autorități competente din propria țară, punctelor de contact din alte țări și autorităților judiciare locale și altor autorități competente din celelalte țări să stabilească cele mai corespunzătoare contacte directe.

1. Punctele de contact sunt intermediari activi, având sarcina de a facilita cooperarea judiciară între statele membre, în special în cadrul acțiunilor de combatere a formelor grave de criminalitate. Punctele de contact sunt disponibile pentru a permite autorităților judiciare locale și celorlalte autorități competente din propria țară, punctelor de contact din alte țări și autorităților judiciare locale și altor autorități competente din celelalte țări să stabilească cele mai corespunzătoare contacte directe.

Dacă este necesar, punctele de contact se pot deplasa pentru a întâlni puncte de contact din alte state membre, pe baza unui acord între administrațiile în cauză.

Dacă este necesar, punctele de contact se pot deplasa pentru a întâlni puncte de contact din alte state membre, în vederea realizării unui schimb de experiențe și probleme utile în special privind funcționarea rețelei în statul membru respectiv..

Amendamentul  12

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(2) Punctele de contact, inclusiv corespondentul național, furnizează autorităților judiciare locale din țara lor și punctelor de contact și autorităților judiciare locale din alte țări informații de natură juridică și practică necesare acestora pentru pregătirea în mod eficient a unei cereri de cooperare judiciară sau pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în general.

2. Punctele de contact furnizează autorităților judiciare locale din țara lor și punctelor de contact și autorităților judiciare locale din alte țări informații de natură juridică și practică necesare acestora pentru pregătirea în mod eficient a unei cereri de cooperare judiciară sau pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în general.

Amendamentul  13

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(3) La nivelul la care își desfășoară activitatea, punctele de contact, inclusiv corespondentul național, organizează sesiuni de formare în domeniul cooperării judiciare pentru autoritățile competente din statele lor membre, în cooperare cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

(3) La nivelul la care acționează, punctele de contact se implică și promovează organizarea unor sesiuni de formare în domeniul cooperării judiciare pentru autoritățile competente din statele lor membre, acolo unde este cazul în cooperare cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

Justificare

Este esențial ca punctele de contact să fie implicate în sesiuni de instruire pentru ca rețeaua să devină mai cunoscută și mai utilizată. În același timp însă, modalitatea de efectuare a acestui lucru trebuie lăsată la libera alegere a punctelor de contact respective.

Amendamentul  14

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(3a) Punctele de contact îmbunătățesc coordonarea cooperării judiciare în cazurile în care o serie de cereri din partea autorităților judiciare locale dintr-un stat membru necesită o acțiune coordonată în alt stat membru.

Justificare

Alineatul își are originea în articolul 4 alineatul (3) din Acțiunea comună 98/428/JHA de instituire a Rețelei Judiciare Europene. Întrucât acesta descrie una dintre sarcinile principale ale reței, este esențială prezența sa în decizie.

Amendamentul  15

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(3b) În plus față de sarcinile care le revin, în calitate de puncte de contact, menționate la alineatele (1)-(3a), corespondenții naționali:

 

(a) sunt responsabili, în statul membru din care fac parte, de aspecte legate de funcționarea internă a rețelei, inclusiv de coordonarea cererilor de informații și a răspunsurilor emise de autoritățile naționale competente;

 

(b) este principala persoană responsabilă de contactele cu secretariatul Rețelei Judiciare Europene, inclusiv de participarea la reuniunile menționate la articolul 6;

 

(c) atunci când i se solicită de către statul său membru, emite un aviz privind numirea de noi puncte de contact.

Justificare

Este necesară determinarea sarcinilor corespondenților naționali.

Amendamentul  16

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendament

 

(3c) În plus față de sarcinile care le revin în calitate de punct de contact, menționate la alineatele (1)-(3a), punctele naționale de contact pentru informare garantează că informațiile privind statele membre de care aparțin și care sunt menționate la articolul 8 sunt furnizate și actualizate în conformitate cu articolul 9.

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 2 alineatul (3).

Amendamentul  17

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Obiectivele urmărite în cadrul reuniunilor periodice

ale punctelor de contact

Reuniuni plenare

ale punctelor de contact

Amendamentul  18

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

1. Obiectivele reuniunilor periodice ale Rețelei Judiciare Europene, la care sunt invitate cel puțin două puncte de contact din partea fiecărui stat membru, sunt următoarele:

1. Obiectivele reuniunilor plenare ale Rețelei Judiciare Europene, la care sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din partea fiecărui stat membru, sunt următoarele:

Amendamentul  19

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(2a) Reuniunile plenare au loc regulat, de cel puțin trei ori pe an. O dată pe an, reuniunile pot avea loc la sediul de la Bruxelles al Consiliului, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul de procedură al Consiliului. La reuniunile care au loc la sediul Consiliului sunt invitate două puncte de contact.

Justificare

Conținutul acestui amendament este preluat din articolul 7. Pare adecvat să se stabilească scopul și locația acestor reuniuni simultan într-un singur articol.

Amendamentul  20

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 5 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(2b) Cu toate acestea, pot avea loc reuniuni alternative în statele membre, pentru a permite punctelor de contact din toate statele membre să întâlnească autorități din statul gazdă, altele decât punctele sale de contact, și să viziteze anumite organisme din statul respectiv care au responsabilități în domeniul cooperării judiciare internaționale sau al combaterii anumitor forme grave de criminalitate.

Justificare

Conținutul acestui amendament este preluat din articolul 7. Pare adecvat să se stabilească scopul și locația acestor reuniuni simultan într-un singur articol.

Amendamentul  21

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Frecvența întrunirilor în plen

Reuniunile corespondenților naționali

Amendamentul  22

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 6

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Rețeaua Judiciară Europeană, compusă din corespondenții naționali, se reunește în plen în mod regulat, ad hoc, cel puțin o dată pe an și în funcție de solicitările membrilor săi, la inițiativa Președinției Consiliului, care ține seama, de asemenea, de dezideratele statelor membre privind reuniunile rețelei.

Corespondenții naționali se reunesc în mod regulat, ad hoc, cel puțin o dată pe an și în funcție de solicitări, la inițiativa Președinției Consiliului, care ține seama, de asemenea, de dezideratele statelor membre privind reuniunile rețelei. În cursul acestor reuniuni, se discută aspecte legate de sarcinile care le revin menționate la articolul 4 alineatul (3b), inclusiv problema modului în care accesul la telecomunicații securizate poate fi optimizat și pus la dispoziția tuturor autorităților judiciare competente.

Amendamentul  23

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 7

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Spațiul de desfășurare a reuniunilor

 

1. Reuniunile pot avea loc la sediul de la Bruxelles al Consiliului, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul de procedură al Consiliului.

 

2. Cu toate acestea, pot avea loc, cu titlu alternativ, reuniuni în statele membre, pentru a permite punctelor de contact din toate statele membre să întâlnească autorități din statul gazdă, altele decât punctele sale de contact, și să viziteze anumite organisme din statul respectiv care au responsabilități în contextul cooperării judiciare internaționale sau al combaterii anumitor forme grave de criminalitate.

 

Justificare

Mutat la articolul 5.

Amendamentul  24

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Conținutul informațiilor diseminate

în cadrul Rețelei Judiciare Europene

Informații furnizate

de Rețeaua Judiciară Europeană

Amendamentul  25

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Rețeaua Judiciară Europeană pune la dispoziția punctelor de contact și a autorităților judiciare competente următoarele informații:

Secretariatul Rețelei Judiciare Europene pune la dispoziția punctelor de contact și a autorităților judiciare competente următoarele informații:

Amendamentul  26

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 8 – punctul 2

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

2. un instrument IT care să permită autorității emitente a statului membru să identifice autoritatea din alt stat membru competentă să primească și să execute cererea de cooperare judiciară, inclusiv mandatele europene de arestare, mandatele europene de obținere a probelor, ordinele de înghețare a activelor și cererile de asistență judiciară reciprocă;

2. informații care să permită autorității emitente a statului membru să identifice autoritatea din alt stat membru competentă să primească și să execute cererea de cooperare judiciară, inclusiv mandatele europene de arestare, mandatele europene de obținere a probelor, ordinele de înghețare a activelor și cererile de asistență judiciară reciprocă prin intermediul unui instrument IT;

Amendamentul  27

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(b) este constituită o rețea de telecomunicații securizată pentru activitatea operațională a punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene.

(b) se constituie conexiuni de telecomunicații securizate pentru activitatea operațională a Rețelei Judiciare Europene;

Justificare

Întrucât datele care sunt schimbate nu solicită cel mai ridicat nivel posibil de securitate, este suficient să se prevadă conexiuni de telecomunicații sigure în locul unei întregi rețele de telecomunicații. Este însă esențial ca toate autoritățile judiciare să fie incluse, nu doar punctele de contact. Trebuie asigurată și la acest nivel posibilitatea de utilizare a unor telecomunicații sigure deoarece și la acest nivel se schimbă același tip de date.

Amendamentul  28

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(c) rețeaua de telecomunicații securizată permite fluxul datelor și a tuturor cererilor de cooperare judiciară între statele membre, precum și între acestea și membrii naționali, corespondenții naționali ai Eurojust și magistrații de legătură desemnați de Eurojust.

(c) conexiunile de telecomunicații securizate permit fluxul datelor și al tuturor cererilor de cooperare judiciară între statele membre, precum și între acestea și membrii naționali, corespondenții naționali ai Eurojust și magistrații de legătură desemnați de Eurojust.

Amendamentul  29

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(2) Rețeaua de telecomunicații securizată prevăzută la alineatul (1) poate fi folosită, de asemenea, de către corespondenții naționali, corespondenții naționali pentru probleme privind terorismul, membrii naționali ai Eurojust și magistrații de legătură desemnați de Eurojust în cadrul activității lor operaționale. Aceasta poate fi conectată la sistemul Eurojust de gestionare a cazurilor prevăzut la articolul 16 din Decizia 2002/187/JAI.

(2) Conexiunile de telecomunicații securizate prevăzute la alineatul (1) pot fi folosite, de asemenea, de către corespondenții naționali, corespondenții naționali pentru probleme privind terorismul, membrii naționali ai Eurojust și magistrații de legătură desemnați de Eurojust în cadrul activității lor operaționale. Acestea pot fi conectate la sistemul Eurojust de gestionare a cazurilor prevăzut la articolul 16 din Decizia 2002/187/JAI.

Amendamentul  30

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

(2a) Utilizarea telecomunicațiilor securizate nu împiedică contactele directe între punctele de contact sau între autoritățile competente ale statelor membre.

Amendamentul  31

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(a) Eurojust are acces la informațiile centralizate ale Rețelei Judiciare Europene în conformitate cu articolul 8 din prezenta decizie și la rețeaua securizată de telecomunicații instituită în temeiul articolului 10 din prezenta decizie.

(a) Eurojust are acces la informațiile centralizate ale Rețelei Judiciare Europene în conformitate cu articolul 8 din prezenta decizie și la conexiunile securizate de telecomunicații instituite în temeiul articolului 10 din prezenta decizie.

Amendamentul  32

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(b) fără a aduce atingere articolului 13 din Decizia 2002/187/JAI și în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din prezenta decizie, punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează, de la caz la caz, Eurojust cu privire la cazurile care implică două state membre și intră în sfera de competență a Eurojust:

(b) în plus față de obligația de a transmite informații către Eurojust prevăzută la articolul 13 din Decizia 2002/187/JAI, punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează, de la caz la caz, membrii săi naționali ai Eurojust cu privire la toate celelalte cazuri pentru care Eurojust este considerat a avea o mai mare competență.

în cazurile în care este probabilă apariția unor conflicte de jurisdicție

 

sau

 

cazurile de refuz al unei cereri de cooperare judiciară, inclusiv a mandatelor europene de arestare, a mandatelor europene de obținere a probelor, a ordinelor de înghețare a activelor și a cererilor de asistență judiciară reciprocă.

 

 

 

Justificare

Pare suficient ca Eurojust și RJE să se informeze reciproc atunci când consideră că cealaltă ar fi mai bine situată pentru a trata cazul. Prin urmare, nu este necesară stabilirea în continuare de situații specifice în care RJE ar fi obligată să informeze Eurojust. Trebuie evitat ca procedura să devină prea complicată și împovărătoare.

Amendamentul  33

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(c) Punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează de asemenea Eurojust, de la caz la caz, cu privire la toate cazurile care intră în sfera de competență a Eurojust și care implică cel puțin trei state membre;

eliminat

Amendamentul  34

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

(f) Membrii naționali ai Eurojust pot participa la reuniunile Rețelei Judiciare Europene la invitația acesteia. Punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene pot fi invitate, de la caz la caz, să participe la reuniunile Eurojust.

(f) Membrii naționali ai Eurojust pot participa la reuniunile Rețelei Judiciare Europene la invitația acesteia. De asemenea, punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene pot să participe la reuniunile Eurojust la invitația acesteia.

Amendamentul  35

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Protecția datelor

 

1. La transmiterea de date cu caracter personal între autoritățile competente sau punctele de contact ale statelor membre, acestea se asigură că:

 

- autoritatea competentă care primește datele le prelucrează doar în scopurile în care acestea au fost furnizate;

 

- se iau măsuri pentru a se garanta protecția eficientă a datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, accesului neautorizat, modificării neautorizate sau accidentale și divulgării neautorizate.

 

2. Anumite categorii de date (date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, afilierea la un partid sau la un sindicat, orientarea sexuală sau starea de sănătate sau date privind infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate) se prelucrează doar când acest lucru este strict necesar pentru realizarea activităților Rețelei Judiciare Europene. În acest caz, se instituie măsuri de securitate suplimentare, de exemplu:

 

- acces la respectivele date doar pentru personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinii legitime care justifică prelucrarea respectivelor date;

 

- transmiterea cu un grad ridicat de criptare;

 

- păstrarea datelor doar pe perioada necesară pentru ca autoritățile competente și punctele de contact să își îndeplinească sarcinile.

Justificare

Rețeaua Judiciară Europeană facilitează contactele directe și schimbul de date între autoritățile competente ale statelor membre în cadrul cooperării judiciare.

Prin urmare, trebuie asigurată respectarea unui anumit nivel de protecție a datelor și punerea în aplicare de garanții suplimentare atunci când se schimbă anumite categorii – sensibile –de date, acesta fiind frecvent cazul atunci când se solicită asistență judiciară.

Întrucât nu există până în prezent niciun instrument juridic la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, este necesară existența unei dispoziții privind protecția datelor în textul de față.

Amendamentul  36

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 12

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Informarea Consiliului și a Comisiei

 

Directorul administrativ al Eurojust și Președinția Consiliului prezintă Consiliului și Comisiei, din doi în doi ani, un raport scris privind activitățile și gestionarea Rețelei Judiciare Europene, inclusiv gestiunea bugetului. În acest scop, Președinția pregătește un raport bianual privind activitățile Rețelei Judiciare Europene și privind orice aspecte legate de politica în materia dreptului penal în cadrul Uniunii evidențiate în cadrul activităților Rețelei Judiciare Europene . În respectivul raport, Rețeaua Judiciară Europeană, prin intermediul Președinției, poate, de asemenea, să facă propuneri pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în materie penală. Rețeaua Judiciară Europeană poate, de asemenea, prezenta orice raport și orice alte informații cu privire la funcționarea sa, care ar putea fi cerute de Consiliu sau de Președinție.

 

Justificare

Mutat parțial la articolul 15.

Amendamentul  37

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 15 – titlu

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

Evaluarea funcționării Rețelei Judiciare Europene

Raportarea către Parlamentul European, Consiliu și Comisie și evaluarea funcționării Rețelei Judiciare Europene

Amendamentul  38

Inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austriece și a Republicii Portugheze

Articolul 15

Textul propus de Republica Slovenia, Republica Franceză, Republica Cehă, Regatul Suediei, Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Austria și Republica Portugheză

Amendamentul

 

1. Rețeaua Judiciară Europeană raportează Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, în scris, din doi în doi ani, despre activitățile realizate și despre gestiune, inclusiv gestiunea sa bugetară. În raportul său, Rețeaua Judiciară Europeană poate indica, de asemenea, orice problemă privind politica penală din cadrul Uniunii apărută ca rezultat al activităților Rețelei Judiciare Europene și, de asemenea, poate prezenta propuneri pentru o mai bună cooperare judiciară în materie penală.

 

2. Rețeaua Judiciară Europeană poate, de asemenea, prezenta orice raport sau furniza orice alte informații cu privire la funcționarea sa, care ar putea fi cerute de Consiliu.

Consiliul efectuează la fiecare patru ani o evaluare a funcționării Rețelei Judiciare Europene pe baza unui raport întocmit de Comisie în cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană.

3. Consiliul efectuează la fiecare patru ani o evaluare a funcționării Rețelei Judiciare Europene pe baza unui raport întocmit de Comisie în cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană.

Justificare

Este mai bine ca raportul privind activitățile și administrarea să fie redactat de Rețeaua Judiciară Europeană însăși decât de directorul administrativ al Eurojust. Rețeaua în sine se află în cea mai bună poziție pentru a identifica probleme și, de asemenea, pentru a prezenta propuneri privind îmbunătățirea cooperării judiciare. Raportul trebuie prezentat de asemenea Parlamentului European.


EXPUNERE DE MOTIVE

Rețeaua Judiciară Europeană (RJE) a fost instituită prin Acțiunea comună din 29 iunie 1998. RJE este o rețea de autorități centrale responsabile pentru cooperarea judiciară internațională, precum și de autorități judecătorești și alte autorități competente cu responsabilități specifice în contextul cooperării judiciare internaționale. Fiecare stat membru numește puncte de contact care asigură informare juridică și practică și stabilesc contacte între autoritățile judecătorești sau alte autorități competente ale statelor membre în scopul facilitării cooperării judiciare între statele membre.

După nouă ani de existență, RJE s-a dovedit a fi un sistem extrem de util în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Eficiența și succesul RJE se bazează pe flexibilitatea de care dă dovadă. Prin urmare, s-a decis menținerea flexibilității rețelei în propunere.

Întrucât rețeaua a fost instituită cu aproape zece ani în urmă, structura s-a dezvoltat, făcând astfel necesară în prezent adaptarea actului legislativ în consecință. Propunerea înlocuiește în totalitate cadrul juridic existent cu un instrument nou. Cu toate acestea, structura generală și conținutul acțiunii comune sunt menținute în propunere și numeroase articole sunt preluate fără nicio modificare.

Propunerea reflectă în linii mari practica de operare curentă a RJE.

Punctele principale ale propunerii:

1. Crearea de corespondenți naționali ai RJE

Pentru a asigura funcționarea internă fluentă a punctelor de contact naționale, este necesară numirea unui punct de contact drept corespondent național pentru a coordona activitățile RJE la nivel național.

2. Clarificarea relației cu Eurojust

Se propune menținerea ambelor organisme – Eurojust și RJE – întrucât acestea și-au dovedit rolul esențial în cooperarea judiciară. Este însă necesar să se clarifice relația acestora, care ar trebui să se bazeze pe principiile cooperării și complementarității. Prin urmare, propunerea stipulează obligații de informare reciprocă pentru RJE (precum și pentru Eurojust) cu privire la cazurile tratate de RJE și Eurojust.

3. Crearea unei rețele de telecomunicații sigure

Propunerea prevede crearea unei rețele de telecomunicații sigure deoarece autoritățile judiciare necesită un instrument de telecomunicații sigur prin intermediul căruia să se poată contacta și să poată transmite cereri de asistență judiciară.

4. Accent pe instruirea judiciară

Pentru funcționarea eficientă a sistemului judiciar, este esențial să se asigure un nivel corespunzător de instruire judiciară. Prin urmare, propunerea conține un alineat nou care subliniază rolul punctelor de contact în instruirea judiciară.

Poziția raportorului:

Raportorul este de părere că Rețeaua Judiciară Europeană a dovedit că funcționează foarte bine în ultimii ani, drept care norme suplimentare ar trebui prevăzute doar în cazul în care este necesar. Puterii RJE, structura sa descentralizată flexibilă, nu trebuie să i se aducă atingere.

În consecință, numeroase amendamente propuse urmăresc codificarea a ceea ce se exercită deja în linii mari în practică (dispoziții privind corespondenții naționali și sarcinile acestora, puncte de contact naționale pentru informare și sarcinile acestora, locația și scopul reuniunilor rețelei etc.).

Sunt introduse inovații cu privire la telecomunicațiile sigure. Întrucât se schimbă date – sensibile – cu caracter personal, este esențială punerea în funcțiune a unui sistem care să permită utilizarea de conexiuni de telecomunicații sigure pentru transmiterea în siguranță a datelor de la un stat membru la altul. Trebuie, de asemenea, examinată furnizarea pentru toate autoritățile competente care au responsabilități în cadrul contextului cooperării judiciare internaționale (nu doar punctele de contact) a accesului la telecomunicații sigure, întrucât și aceste autorități pot contacta direct autoritățile competente dintr-un alt stat membru și transmite solicitări de asistență judiciară (de exemplu transmiterea unui mandat european de arestare, inclusiv amprente).

Raportorul consideră, de asemenea, că trebuie să se facă o trimitere la normele de protecție a datelor care se aplică atunci când autoritățile competente și punctele de contact schimbă date cu caracter personal: „viitoarea” decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării judiciare și polițienești în materie penală, Convenția 108 a Consiliului Europei, Protocolul suplimentar la aceasta din 8 noiembrie 2001 și Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc, inclusiv în cazul în care datele nu sunt prelucrare automat. Întrucât prima dintre acestea nu este încă în vigoare, iar normele din urmă nu constituie legislație a Uniunii Europene, pare adecvată introducerea unui articol privind protecția datelor în prezenta decizie referitor la normele de protecție de bază (limitarea scopului, securitatea fizică a datelor) și la garanții suplimentare în cazul schimbului de categorii anume – sensibile – de date (cum ar fi datele privind infracțiuni sau condamnări penale).

În ceea ce privește transmiterea de informații privind cazuri specifice între RJE și Eurojust, regula generală privind momentul și conținutul informațiilor care trebuie transmise Eurojust se găsește la articolul 13 din 2008/../JHA (decizie Eurojust). Aceasta se aplică, de asemenea, punctelor de contact RJE. Cu toate acestea, ar trebui să existe obligația suplimentară ca RJE să informeze întotdeauna Eurojust cu privire la un caz – chiar dacă nu sunt întrunite condițiile articolului 13 din 2008/../JHA – atunci când punctele de contact ale RJE realizează că respectivul caz ar putea fi tratat mai bine de către Eurojust. Aceasta se aplică și Eurojust atunci când se confruntă cu un caz care ar putea fi tratat mai bine de către RJE.

În vederea raportării privind activitățile și administrarea rețelei, un astfel de raport ar trebui să fie redactat de către RJE, întrucât rețeaua în sine se află în cea mai bună poziție pentru a identifica problemele și a prezenta propuneri pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. Raportul trebuie prezentat de asemenea Parlamentului pentru ca acesta să își poată îndeplini rolul și sarcinile desemnate prin tratate.

Un alt amendament important vizează numirea punctelor de contact. Funcționarea rețelei depinde în mare măsură de funcționarea punctelor de contact. Prin urmare, este esențial ca punctele de contact să întrunească anumite criterii, care sunt prevăzute în orientările privind selectarea punctelor de contact ale RJE, pentru a fi capabile să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător.


PROCEDURĂ

Titlu

Rețeaua Judiciară Europeană

Referințe

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Data consultării PE

18.2.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

21.2.2008

Raportor(i)

Data numirii

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Examinare în comisie

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Data adoptării

24.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Aviz juridic - Politica de confidențialitate