Postup : 2008/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0292/2008

Predkladané texty :

A6-0292/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 02/09/2008 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0380

SPRÁVA     *
PDF 242kWORD 375k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

o podnete Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o Európskej justičnej sieti

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podnete Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o Európskej justičnej sieti

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o Európskej justičnej sieti (5620/2008),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0074/2008),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0292/2008),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie podnetu Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o Európskej justičnej sieti;

2.  vyzýva Radu, aby text zodpovedajúcim spôsobom zmenila;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky;

5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy venovali prioritnú pozornosť každému budúcemu návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia v súlade s vyhlásením č. 50 týkajúcim sa článku 10 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

6.  je rozhodnutý preskúmať každý takýto budúci návrh postupom pre naliehavé prípady v súlade s postupom uvedeným v odseku 5 a v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

7.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Odôvodnenie 7

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Je potrebné posilniť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a na tento účel vytvoriť kontaktné miesta Európskej justičnej siete a Eurojustu, aby v prípade potreby bola možná priama a efektívnejšia komunikácia prostredníctvom zabezpečených telekomunikačných sietí,

(7) Justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie je potrebné posilniť a na tento účel treba vytvoriť kontaktné miesta Európskej justičnej siete a Eurojustu, aby v prípade potreby bola možná priama a efektívnejšia komunikácia prostredníctvom zabezpečených telekomunikačných pripojení,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Čo sa týka spracúvania osobných údajov, malo by sa uplatňovať rámcové rozhodnutie Rady (xx/xx) o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, ktoré zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov. Členské štáty by mali vo vnútroštátnom práve zabezpečovať aspoň takú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany vyplývajúcou z Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho dodatkového protokolu z 8. novembra 2001, pričom by mali zohľadňovať odporúčanie č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom , ktorým sa upravuje využívanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch, keď sa údaje nespracúvajú automaticky.

Odôvodnenie

Medzi príslušnými kompetentnými orgánmi a kontaktnými miestami členských štátov sa vymieňajú osobné údaje, a preto treba uviesť odkaz na platné predpisy o ochrane údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát vymenuje jedno z kontaktných miest za národného spravodajcu pre Európsku justičnú sieť.

3. Každý členský štát vymenuje jedno z kontaktných miest za národného spravodajcu pre Európsku justičnú sieť, ako aj za národné informačné kontaktné miesto.

Odôvodnenie

Národné informačné kontaktné miesta (úlohy sú opísané v článku 4 ods. 3c (nový)) dnes už existujú pod názvom národní spravodajcovia. Pojem národný spravodajca sa teraz používa pre kontaktné miesta, ktoré majú koordinačné funkcie, ako sa používa aj pre ostatné koordinačné miesta (napr. národní spravodajcovia pre otázky terorizmu), pozri článok 4 ods. 3b (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 2 – odsek 4

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho kontaktné miesta plnili úlohy, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, a aby mali primeranú znalosť niektorého jazyka Európskej únie okrem svojho vlastného štátneho jazyka vzhľadom na potrebu komunikovať s kontaktnými miestami v ďalších členských štátoch. Pred vymenovaním nového kontaktného miesta si členské štáty môžu vyžiadať stanovisko národných spravodajcov.

4. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho kontaktné miesta plnili úlohy, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, a aby mali primeranú znalosť niektorého jazyka Európskej únie okrem svojho vlastného štátneho jazyka vzhľadom na potrebu komunikovať s kontaktnými miestami v ďalších členských štátoch. Členské štáty sa pri výbere kontaktných miest riadia kritériami stanovenými v pokynoch na výber kontaktných miest Európskej justičnej siete.

Odôvodnenie

Fungovanie siete do veľkej miery závisí od kvality kontaktných miest. Členské štáty by sa preto pri výbere kontaktných miest mali pridržiavať kritérií uvedených v pokynoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 4a (nový)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty taktiež zabezpečia, aby ich kontaktné miesta mali dostatočné zdroje na primerané plnenie úloh kontaktného miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sú styční sudcovia uvedení v jednotnej akcii 96/277/SVV vymenovaní v členskom štáte Európskej únie a plnia povinnosti analogické povinnostiam, ktorými sa kontaktné miesta poverujú na základe článku 4, členský štát vymenúvajúci konkrétneho styčného sudcu ich napojí na Európsku justičnú sieť a zabezpečenú komunikačnú sieť podľa ustanovení článku 10 v súlade s postupom, ktorý stanoví príslušný štát.

5. Ak sú styční sudcovia uvedení v jednotnej akcii 96/277/SVV vymenovaní v členskom štáte Európskej únie a plnia povinnosti analogické povinnostiam, ktorými sa kontaktné miesta poverujú na základe článku 4, členský štát vymenúvajúci konkrétneho styčného sudcu ich napojí na Európsku justičnú sieť a zabezpečené komunikačné pripojenia podľa ustanovení článku 10 v súlade s postupom, ktorý stanoví príslušný štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 2 – odsek 7

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Európska justičná sieť v spolupráci a po porade s predsedníctvom Rady má sekretariát, ktorý je zodpovedný za správu siete. Sekretariát po porade s predsedníctvom môže zastupovať sieť.

7. Európska justičná sieť má sekretariát, ktorý zodpovedá za správu siete.

Odôvodnenie

Znenie naznačuje, že sekretariát by mohol vystupovať v mene EJS, a dokonca by mohol prijímať rozhodnutia záväzné pre EJS. Stačí určiť, že sekretariát zodpovedá za správu siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – písmeno b

Text predložený Radou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) organizuje pravidelné stretnutia predstaviteľov členských štátov v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 5, 6 a 7;

b) organizuje pravidelné stretnutia predstaviteľov členských štátov v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 5 a 6;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – písmeno c

Text predložený Radou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) neustále poskytuje určité množstvo aktuálnych základných informácií, predovšetkým prostredníctvom vhodných telekomunikačných sietí, na základe postupov stanovených v článkoch 8, 9 a 10.

c) podľa postupov stanovených v článkoch 8 a 9 neustále poskytuje určité množstvo aktuálnych základných informácií, predovšetkým prostredníctvom IT nástroja, a v súlade s článkom 10 poskytuje bezpečnú komunikáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – názov

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úlohy kontaktných miest vrátane národných spravodajcov

Úlohy kontaktných miest, národných spravodajcov a informačných kontaktných miest

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Radou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kontaktné miesta vrátane národných spravodajcov sú aktívnymi sprostredkovateľmi, ktorých úlohou je uľahčovať justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pokiaľ ide o činnosť zameranú na boj proti formám závažnej trestnej činnosti. Slúžia na to, aby miestnym justičným orgánom a ďalším príslušným orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym justičným a iným príslušným orgánom v iných krajinách umožnili vytvoriť najvhodnejšie priame kontakty.

1. Kontaktné miesta sú aktívnymi sprostredkovateľmi, ktorých úlohou je uľahčovať justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pokiaľ ide o činnosť zameranú na boj proti formám závažnej trestnej činnosti. Slúžia na to, aby miestnym justičným orgánom a ďalším príslušným orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym justičným a iným príslušným orgánom v iných krajinách umožnili vytvoriť najvhodnejšie priame kontakty.

V prípade potreby môžu cestovať na stretnutia v kontaktných miestach ostatných členských štátov na základe dohôd medzi dotknutými správami.

V prípade potreby môžu cestovať na stretnutia v kontaktných miestach ostatných členských štátov, aby sa umožnila výmena užitočných skúseností a problémov, najmä pokiaľ ide o fungovanie siete v príslušných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Kontaktné miesta vrátane národných spravodajcov poskytujú potrebné právne a praktické informácie miestnym justičným orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym justičným orgánom v iných krajinách, aby im umožnili pripraviť efektívnu žiadosť o justičnú spoluprácu alebo zlepšiť justičnú spoluprácu všeobecne.

2. Kontaktné miesta poskytujú potrebné právne a praktické informácie miestnym justičným orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym justičným orgánom v iných krajinách, aby im umožnili efektívne pripraviť žiadosť o justičnú spoluprácu alebo zlepšiť justičnú spoluprácu všeobecne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kontaktné miesta na svojej príslušnej úrovni vrátane národných spravodajcov v spolupráci s európskou sieťou odbornej justičnej prípravy organizujú školenia o justičnej spolupráci pre príslušné orgány vo svojich členských štátoch.

3. Kontaktné miesta sa na svojej príslušnej úrovni a podľa potreby v spolupráci s európskou sieťou odbornej justičnej prípravy zapájajú do prípravy a organizovania školení o justičnej spolupráci pre príslušné orgány vo svojich členských štátoch.

Odôvodnenie

Kontaktné miesta by sa mali zapájať do školení, aby sa sieť dostala viac do povedomia a aby sa viac využívala. Zároveň by sa však rozhodnutie o tom, ako to robiť, malo ponechať na uváženie konkrétnym kontaktným miestam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Kontaktné miesta zlepšujú koordináciu justičnej spolupráce v prípadoch, v ktorých si viaceré žiadosti miestnych justičných orgánov v členskom štáte vyžadujú koordinovaný postup v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Tento odsek pochádza z článku 4 ods. 3 Spoločnej akcie 98/428/SVV o vytvorení Európskej justičnej siete. Tu sa opisuje jedna z hlavných úloh siete, a preto ju treba zapracovať do tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Národní spravodajcovia okrem svojich úloh ako kontaktných miest, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 3a, plnia tieto úlohy:

 

a) zodpovedajú vo svojom príslušnom členskom štáte za otázky týkajúce sa vnútorného fungovania siete vrátane koordinácie žiadostí o informácie a odpovedí vydaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

 

b) zodpovedajú za kontakt so sekretariátom Európskej justičnej siete vrátane účasti na stretnutiach uvedených v článku 6;

 

c) na žiadosť príslušného členského štátu poskytujú stanovisko k menovaniu nových kontaktných miest.

Odôvodnenie

Treba určiť úlohy národných spravodajcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 4 – odsek 3c (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Národné informačné kontaktné miesta okrem svojich úloh ako kontaktných miest, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 3a, zabezpečujú, aby sa informácie týkajúce sa ich členských štátov uvedené v článku 8 poskytovali a aktualizovali v súlade s článkom 9.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pre článok 2 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 5 – názov

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účel pravidelných

zasadnutí kontaktných miest

Plenárne

zasadnutia kontaktných miest

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pravidelné zasadnutia Európskej justičnej siete, na ktoré sa pozývajú najmenej dve kontaktné miesta za každý členský štát, majú za cieľ:

1. Plenárne zasadnutia Európskej justičnej siete, na ktoré sa pozývajú najmenej tri kontaktné miesta za každý členský štát, majú za cieľ:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Plenárne zasadnutia sa konajú pravidelne aspoň trikrát do roka. Raz ročne sa zasadnutie môže v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Rady konať v priestoroch Rady v Bruseli. Na zasadnutia, ktoré sa konajú v priestoroch Rady, sa pozývajú dve kontaktné miesta.

Odôvodnenie

Obsah tohto PDN je prevzatý z článku 7. Bolo by vhodné, aby sa účel a miesto konania týchto zasadnutí určili spoločne v jednom článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V členských štátoch sa však môžu konať alternatívne zasadnutia, aby sa kontaktné miesta všetkých členských štátov mohli stretnúť aj s inými orgánmi hostiteľského štátu ako len s kontaktnými miestami a aby mohli navštíviť konkrétne subjekty v tomto štáte, ktoré plnia úlohy v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce alebo boja proti niektorým formám závažnej trestnej činnosti.

Odôvodnenie

Obsah tohto PDN je prevzatý z článku 7. Bolo by vhodné, aby sa účel a miesto konania týchto zasadnutí určili spoločne v jednom článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 6 – názov

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Frekvencia plenárnych zasadnutí

Zasadnutia národných spravodajcov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 6

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Plenárne zasadnutie Európskej justičnej siete v zložení národných spravodajcov sa uskutočňuje pravidelne na báze ad hoc, avšak najmenej raz ročne a podľa potreby jej členov na pozvanie predsedníctva Rady, ktoré taktiež zohľadňuje želania členských štátov, pokiaľ ide o zasadnutie siete.

Zasadnutia národných spravodajcov sa konajú pravidelne na báze ad hoc aspoň raz ročne a podľa ich potreby na pozvanie predsedníctva Rady, ktoré taktiež zohľadňuje žiadosti členských štátov o usporiadanie zasadnutia siete. Na týchto zasadnutiach sa rokuje o veciach, ktoré sa týkajú ich úloh podľa článku 4 ods. 3 písm. b) vrátane otázky optimalizácie a umožnenia prístupu do zabezpečenej telekomunikačnej siete pre všetky zodpovedné justičné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 7

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7

vypúšťa sa

Miesto zasadnutí

 

1. Zasadnutia sa môžu konať v priestoroch Rady v Bruseli v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Rady.

 

2. V členských štátoch sa však môžu uskutočňovať aj alternatívne zasadnutia, aby sa kontaktným miestam všetkých členských štátov umožnilo stretnutie aj s inými orgánmi hostiteľského štátu ako sú jeho kontaktné miesta, ako aj návšteva konkrétnych orgánov v príslušnom štáte so zodpovednosťou v kontexte medzinárodnej justičnej spolupráce alebo boja proti niektorým formám závažnej trestnej činnosti.

 

Odôvodnenie

Text sa presunul do článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 8 – názov

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obsah informácií šírených

v rámci Európskej justičnej siete

Informácie poskytované

Európskou justičnou sieťou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 8 – úvodná časť

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska justičná sieť kontaktným miestam a príslušným justičným orgánom poskytuje tieto informácie:

Sekretariát Európskej justičnej siete poskytuje kontaktným miestam a príslušným justičným orgánom tieto informácie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 8 – bod 2

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) IT nástroje umožňujúce vydávajúcemu orgánu členského štátu zistiť, ktorý orgán v inom členskom štáte je príslušný prijať a vykonať jej žiadosť o justičnú spoluprácu vrátane európskeho zatykača, európskeho príkazu na získanie dôkazov, príkazov na zmrazenie finančných prostriedkov a žiadostí o vzájomnú právnu pomoc;

2) informácie umožňujúce vydávajúcemu orgánu členského štátu zistiť, ktorý orgán v inom členskom štáte je príslušný na prijatie a vybavenie jej žiadosti o justičnú spoluprácu vrátane európskeho zatykača, európskeho príkazu na získanie dôkazov, príkazov na zmrazenie finančných prostriedkov a žiadostí o vzájomnú právnu pomoc prostredníctvom IT nástroja;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa vytvorila zabezpečená telekomunikačná sieť pre operačnú činnosť kontaktných miest Európskej justičnej siete;

b) aby sa vytvorili zabezpečené telekomunikačné pripojenia pre operačnú činnosť Európskej justičnej siete;

Odôvodnenie

Vymieňané údaje si nevyžadujú najvyššiu možnú úroveň ochrany, a preto stačí postarať sa o zabezpečené telekomunikačné pripojenia namiesto celej telekomunikačnej siete. Musí sa to však vzťahovať na všetky justičné orgány, nielen na kontaktné miesta. Musí sa zabezpečiť, aby sa aj na tento úrovni mohla využívať zabezpečená telekomunikácia, pretože ide o rovnaký druh údajov, ktoré sa na tejto úrovni vymieňajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby zabezpečená komunikačná sieť umožňovala tok údajov a všetkých žiadostí o justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a národnými členmi, národnými spravodajcami Eurojustu a styčnými sudcami, ktorých vymenoval Eurojust.

c) aby zabezpečené telekomunikačné pripojenia umožňovali tok údajov a všetkých žiadostí o justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a národnými členmi, národnými spravodajcami Eurojustu a styčnými sudcami, ktorých vymenoval Eurojust.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Zabezpečenú komunikačnú sieť uvedenú v odseku 1 môžu na svoju operačnú činnosť využívať tiež národní spravodajcovia, národní spravodajcovia pre záležitosti terorizmu, národní členovia Eurojustu a styční sudcovia, ktorých vymenoval Eurojust. Môže byť napojená na systém Eurojustu na organizáciu prípadov uvedený v článku 16 rozhodnutia 2002/187/SVV.

2. Zabezpečené telekomunikačné pripojenia uvedené v odseku 1 môžu na svoju operačnú činnosť využívať aj národní spravodajcovia, národní spravodajcovia pre otázky terorizmu, národní členovia Eurojustu a styční sudcovia, ktorých vymenoval Eurojust. Môžu byť napojené na systém Eurojustu na riadenie prípadov uvedený v článku 16 rozhodnutia 2002/187/SVV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Využívanie zabezpečených telekomunikačných pripojení nevylučuje priamy kontakt medzi kontaktnými miestami či medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Eurojust má v súlade s článkom 8 tohto rozhodnutia prístup k centralizovaným informáciám Európskej justičnej siete a k zabezpečenej telekomunikačnej sieti vytvorenej podľa článku 10 tohto rozhodnutia;

a) Eurojust má v súlade s článkom 8 tohto rozhodnutia prístup k centralizovaným informáciám Európskej justičnej siete a k zabezpečeným telekomunikačným pripojeniam vytvoreným podľa článku 10 tohto rozhodnutia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) bez toho, aby bol dotknutý článok 13 rozhodnutia 2002/187/SVV a v súlade s článkom 4 ods. 4 tohto rozhodnutia kontaktné miesta Európskej justičnej siete informujú Eurojust o jednotlivých prípadoch zahŕňajúcich dva členské štáty, ktoré sa týkajú oblasti právomoci Eurojustu:

b) okrem povinnosti poskytovať informácie Eurojustu, ktorá je ustanovená v článku 13 rozhodnutia 2002/187/SVV, informujú kontaktné miesta Európskej justičnej siete jednotlivých prípadoch svojho národného člena Eurojustuvšetkých ďalších prípadoch, o ktorých sa predpokladá, že by ich bol schopný lepšie riešiť Eurojust.

- v prípadoch, keď je pravdepodobný vznik sporu o právomoc,

 

alebo

 

- v prípadoch zamietnutia žiadosti o justičnú spoluprácu vrátane európskeho zatykača, európskeho príkazu na získanie dôkazov, príkazov na zmrazenie finančných prostriedkov a žiadostí o vzájomnú právnu pomoc.

 

Odôvodnenie

Ukazuje sa, že stačí, keď sa Eurojust a EJS navzájom informujú, keď sa domnievajú, že druhá strana by bola schopná riešiť prípad lepšie. Preto netreba ďalej určovať konkrétne situácie, v ktorých by EJS mala informovať Eurojust. Malo by sa zabrániť tomu, aby sa postup stal zložitým a ťažkopádnym.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) kontaktné miesta Európskej justičnej siete tiež informujú Eurojust o všetkých jednotlivých prípadoch, ktoré sa týkajú oblasti právomoci Eurojustu a zahŕňajú najmenej tri členské štáty;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) národní členovia Eurojustu sa môžu zúčastňovať zasadnutí Európskej justičnej siete na jej pozvanie. Styčné články Európskej súdnej siete môžu byť pozvané k účasti na zasadnutiach Eurojustu od prípadu k prípadu.

f) národní členovia Eurojustu sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach Európskej justičnej siete na jej pozvanie. Rovnako aj kontaktné miesta Európskej justičnej siete sa môžu na pozvanie zúčastňovať na zasadnutiach Eurojustu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 11a (nový)

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Ochrana údajov

 

1. Príslušné orgány alebo kontaktné miesta členských štátov pri výmene osobných údajov zabezpečujú, aby:

 

– prijímajúci príslušný orgán spracoval údaje iba na tie účely, na ktoré sa údaje poskytli,

 

– sa prijali kroky na zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov pred náhodným alebo neoprávneným zničením, náhodnou stratou, neoprávneným prístupom, neoprávnenou alebo náhodnou zmenou a neoprávneným sprístupnením.

 

2. Osobitné kategórie údajov (osobné údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom či filozofickom presvedčení, členstve v politickej strane či odborovej organizácii, sexuálnej orientácii či zdravotnom stave alebo údaje o priestupkoch, odsúdeniach za spáchanie trestných činov či bezpečnostných opatreniach) sa spracúvajú iba vtedy, keď je to vyslovene nevyhnutné na výkon úloh Európskej justičnej siete. V takomto prípade sa musia zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia, napríklad:

 

– prístup k príslušným údajom majú iba pracovníci zodpovední za plnenie legitímnej úlohy, ktorá oprávňuje na spracovanie údajov,

 

– silné šifrovanie na prenos,

 

– údaje sa uchovávajú len tak dlho, ako potrebujú príslušné orgány a kontaktné miesta na splnenie úloh.

Odôvodnenie

Európska justičná sieť uľahčuje priame kontakty a výmenu údajov medzi príslušnými orgánmi členských štátov v rámci justičnej spolupráce.

Preto treba zabezpečiť, aby sa zachovala určitá úroveň ochrany údajov a aby sa využívali dodatočné bezpečnostné opatrenia pri výmene osobitných – citlivých – kategórií údajov, čo sa stáva často v prípade žiadosti o právnu pomoc.

V súvislosti s ochranou osobných údajov doteraz na úrovni Európskej únie neexistuje právny nástroj, a preto treba zapracovať ustanovenie o ochrane údajov do tohto textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 12

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12

vypúšťa sa

Informácie poskytované Rade a Komisii

 

Správny riaditeľ Eurojustu a predsedníctvo Rady každé dva roky podávajú Rade a Komisii písomnú správu o činnosti a riadení Európskej justičnej siete vrátane nakladania s rozpočtovými prostriedkami. Za týmto účelom predsedníctvo raz za dva roky vypracuje správu o činnosti Európskej justičnej siete a o akýchkoľvek problémoch v oblasti trestnej politiky v rámci Únie, ktoré sa dostali do popredia v dôsledku činností Európskej justičnej siete. tejto správe môže Európska justičná sieť prostredníctvom predsedníctva taktiež navrhovať zdokonalenie justičnej spolupráce v trestných veciach. Európska justičná sieť môže tiež predkladať správy alebo ďalšie informácie o fungovaní Európskej justičnej siete, ktoré od nej môže požadovať Rada alebo predsedníctvo.

 

Odôvodnenie

Čiastočne presunuté do článku 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 15 – názov

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zhodnotenie pôsobenia Európskej súdnej siete

Predkladanie správ Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a hodnotenie činnosti Európskej justičnej siete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Estónskej republiky, Rakúskej republiky a Portugalskej republiky

Článok 15

Text predložený Slovinskou republikou, Francúzskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Španielskym kráľovstvom, Belgickým kráľovstvom, Poľskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Slovenskou republikou, Estónskou republikou, Rakúskou republikou a Portugalskou republikou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1. Európska justičná sieť predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii každé dva roky písomnú správu o svojej činnosti a svojom riadení vrátane hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. Európska justičná sieť môže v správe uviesť akékoľvek problémy v oblasti boja proti trestnej činnosti v Únii, ktoré sa zdôraznili v dôsledku činnosti Európskej justičnej siete, a takisto môže predložiť návrhy na zlepšenie justičnej spolupráce v trestných veciach.

 

2. Európska justičná sieť môže tiež predkladať správy alebo poskytovať ďalšie informácie o činnosti Európskej justičnej siete, ktoré od nej môže požadovať Rada.

Rada každé štyri roky na základe správy vypracovanej Komisiou a v spolupráci s Európskou justičnou sieťou zhodnotí fungovanie siete.

3. Rada každé štyri roky na základe správy vypracovanej Komisiou a v spolupráci s Európskou justičnou sieťou zhodnotí fungovanie siete.

Odôvodnenie

Je logickejšie, že správu o činnosti a riadení vypracúva samotná Európska justičná sieť, a nie organizačný riaditeľ Eurojustu. Sieť sama dokáže identifikovať problémy, ako aj predkladať návrhy na zlepšenie justičnej spolupráce. Táto správa sa musí predložiť aj Európskemu parlamentu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska justičná sieť (EJS) bola vytvorená spoločnou akciou z 29. júna 1998. EJS je sieť centrálnych orgánov zodpovedných za medzinárodnú justičnú spoluprácu a justičných alebo iných príslušných orgánov s osobitnou zodpovednosťou v kontexte medzinárodnej justičnej spolupráce. Každý členský štát menuje kontaktné miesta, ktoré poskytujú právne a praktické informácie a nadväzujú kontakty s justičnými alebo inými príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom uľahčiť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi.

Počas deviatich rokoch existencie sieť dokázala, že je užitočným systémom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. Efektívnosť a úspech EJS spočíva v jej flexibilite. Preto sa prijalo rozhodnutie, že sa v návrhu táto flexibilita zachová.

Sieť bola vytvorená pred takmer desiatimi rokmi a jej štruktúra sa rozvinula, a preto teraz treba podľa toho upraviť legislatívny akt. Návrh úplne nahrádza existujúci právny rámec novým nástrojom. Všeobecná štruktúra a obsah spoločnej akcie sa však v návrhu zachovali a mnohé články sa prevzali bezo zmeny.

Návrh do veľkej miery odráža doterajšiu prax činnosti EJS.

Hlavné body návrhu:

1. Vytvorenie národných spravodajcov EJS

Na zabezpečenie hladkého vnútorného chodu národných kontaktných miest treba vymenovať jedno kontaktné miesto za národného spravodajcu, ktorý bude koordinovať činnosť EJS na národnej úrovni.

2. Vysvetlenie vzťahu s Eurojustom

Navrhuje sa zachovať oba orgány, t. j. Eurojust aj EJS, pretože sa ukázalo, že v justičnej spolupráci majú veľmi dôležitú úlohu. Treba však vysvetliť ich vzťah, ktorý by sa mal zakladať na zásadách spolupráce a komplementárnosti. Návrh preto určuje, že EJS a Eurojust majú recipročnú povinnosť informovať sa navzájom o prípadoch, ktoré riešia.

3. Vytvorenie zabezpečenej telekomunikačnej siete

Návrh počíta s vytvorením zabezpečenej telekomunikačnej siete, pretože justičné orgány potrebujú zabezpečený telekomunikačných nástroj, pomocou ktorého by sa mohli vzájomne kontaktovať a posielať žiadosti o právnu pomoc.

4. Dôraz na justičnú prípravu

Zabezpečenie primeranej úrovne justičnej prípravy je veľmi dôležité pre účinné fungovanie justičného systému. Návrh preto obsahuje nový odsek, ktorý zdôrazňuje úlohu kontaktných miest v justičnej príprave.

Stanovisko spravodajkyne:

Spravodajkyňa sa domnieva, že Európska justičná sieť v uplynulých rokoch fungovala veľmi dobre, a preto by sa mali dodatočné pravidlá ustanoviť len tam, kde je to naozaj potrebné. Silná stránka EJS, jej pružná decentralizovaná štruktúra, by mala zostať nedotknutá.

Veľa z predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov preto smeruje ku kodifikácii toho, čo sa už v praxi uskutočňuje (ustanovenia o národných spravodajcoch a ich úlohách, národných informačných kontaktných miestach a ich úlohách, miestach a účele stretnutí členov siete atď.).

Zavádzajú sa inovácie v súvislosti s bezpečnou telekomunikáciou. Keďže sa vymieňajú dôverné osobné údaje, je potrebné vytvoriť systém, ktorý umožní používať zabezpečené telekomunikačné pripojenia, ktoré bezpečne prenášajú údaje medzi členskými štátmi. Rovnako treba zvážiť, že prístup k zabezpečenému telekomunikačnému pripojeniu by sa mal poskytnúť všetkým príslušným orgánom so zodpovednosťou v kontexte medzinárodnej justičnej spolupráce (nielen kontaktným miestam), lebo aj tieto orgány môžu priamo kontaktovať príslušné orgány v inom členskom štáte a posielať žiadosti o právnu pomoc (napr. poslať európsky zatykač spolu s odtlačkami prstov).

Spravodajkyňa si takisto myslí, že by sa mal uviesť aj odkaz na predpisy o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú pri výmene osobných údajov medzi príslušnými orgánmi a kontaktnými miestami: „budúce“ rámcové rozhodnutie Rady o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, dohovor 108 Rady Európy, jeho dodatkový protokol z 8. novembra 2001 a odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje využívanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch, keď sa údaje nespracúvajú automaticky. Rozhodnutie Rady ešte nenadobudlo účinnosť a ďalšie uvedené predpisy nie sú právnymi predpismi Európskej únie, preto je vhodné vložiť do tohto rozhodnutia článok o ochrane údajov týkajúci sa základných pravidiel ochrany (obmedzenia účelu, fyzickej bezpečnosti údajov) a dodatočných bezpečnostných opatrení pri výmene osobitných citlivých kategórií údajov (ako sú údaje súvisiace s priestupkami či odsúdeniami za spáchanie trestných činov).

Čo sa týka prenosu informácií o jednotlivých prípadoch medzi EJS a Eurojustom, základné pravidlo o tom, kedy a aké informácie sa majú poskytovať Eurojustu, sa dá nájsť v článku 13 rozhodnutia 2008/.../SVV (rozhodnutie o Eurojuste). Vzťahuje sa to aj na kontaktné miesta EJS. Mala by sa však stanoviť dodatočná povinnosť, v rámci ktorej musí EJS vždy informovať Eurojust o jednotlivých prípadoch, a to aj ak nie sú splnené podmienky podľa článku 13 rozhodnutia 2008/.../SVV, keď kontaktné miesto EJS zistí, že Eurojust by mohol lepšie riešiť určitý prípad. Platí to aj pre Eurojust, keď sa mu dostane prípad, ktorý by mohla lepšie riešiť EJS.

Čo sa týka správ o činnosti a riadení siete, mala by ich vypracovávať EJS, pretože sama najlepšie dokáže identifikovať problémy, ako aj predkladať návrhy na zlepšovanie justičnej spolupráce. Táto správa sa musí predložiť aj Parlamentu, aby mohol plniť svoje poslanie a vykonávať úlohy, ktorými ho poverujú zmluvy.

Ďalšia zmena sa týka menovania kontaktných miest. Fungovanie siete do veľkej miery závisí od činnosti kontaktných miest. Preto je veľmi dôležité, aby kontaktné miesta spĺňali určité kritériá, ktoré sú zakotvené v pokynoch na výber kontaktných miest EJS, aby mohli riadne plniť svoje úlohy.


POSTUP

Názov

Európska justičná sieť

Referenčné čísla

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.2.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.2.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Dátum prijatia

24.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia