Förfarande : 2008/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0292/2008

Ingivna texter :

A6-0292/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0380

BETÄNKANDE     *
PDF 217kWORD 313k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal initiativ inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal (5620/2008),

–   med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0074/2008),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0292/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft, prioritera framtida förslag om ändring av beslutet i enlighet med förklaring nr 50 om artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser, som ska fogas som en bilaga till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

6.  Europaparlamentet är fast beslutet att granska alla sådana framtida förslag genom brådskande förfaranden i linje med det förfarande som avses i punkt 5 och i nära samarbete med de nationella parlamenten.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals regeringar parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Skäl 7

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tillåta kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket och hos Eurojust att för detta ändamål kommunicera direkt närhelst det är nödvändigt och på ett effektivare sätt genom ett säkert telekommunikationsnät.

(7) Det är nödvändigt att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tillåta kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket och hos Eurojust att för detta ändamål kommunicera direkt närhelst det är nödvändigt och på ett effektivare sätt genom säkra telekommunikationsförbindelser.

Ändringsförslag  2

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Skäl 7a (nytt)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

(7a) När det gäller behandling av personuppgifter bör rådets rambeslut (xx/xx) om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete tillämpas, eftersom det säkerställer en lämplig nivå på uppgiftsskyddet. Medlemsstaterna bör se till att det i deras nationella lagar finns ett skydd för personuppgifter som motsvarar åtminstone det skydd som fastställs i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och i tilläggsprotokollet av den 8 november 2001, och bör därvid beakta rekommendation nr R (87) 15 av den 17 september 1987 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om polisens användning av personuppgifter, även när uppgifterna inte behandlas automatiskt.

Motivering

Eftersom personuppgifter utbyts mellan medlemsstaternas respektive behöriga myndigheter och kontaktpunkter är det nödvändigt att hänvisa till de tillämpliga bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag  3

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 2 – punkt 3

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska bland kontaktpunkterna utse en nationell kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverket.

3. Varje medlemsstat ska bland kontaktpunkterna utse en nationell kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverket och en nationell informationskontaktpunkt.

Motivering

Nationella informationskontaktpunkter (vars uppgifter beskrivs i den nya artikel 4.3c) omfattas idag av termen ”nationella kontaktpersoner”. Termen ”nationell kontaktperson” används nu för de kontaktpunkter som har samordnande uppgifter men även för andra samordnande kontaktpunkter (t.ex. nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism), se den nya artikel 4.3b.

Ändringsförslag  4

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 2 – punkt 4

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska se till att deras kontaktpunkter bedriver en verksamhet som är kopplad till rättsligt samarbete i brottmål och har adekvata kunskaper i ett av Europeiska unionens språk utöver modersmålet med tanke på att det är nödvändigt att kunna kommunicera med kontaktpunkterna i övriga medlemsstater. Innan medlemsstaten utser en ny kontaktpunkt kan den inhämta ett yttrande av den nationella kontaktpersonen.

4. Varje medlemsstat ska se till att deras kontaktpunkter bedriver en verksamhet som är kopplad till rättsligt samarbete i brottmål och har adekvata kunskaper i ett av Europeiska unionens språk utöver modersmålet med tanke på att det är nödvändigt att kunna kommunicera med kontaktpunkterna i övriga medlemsstater. Vid urvalet av kontaktpunkter ska medlemsstaterna följa de kriterier som anges i riktlinjerna för urval av kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket.

Motivering

Hur nätverket fungerar beror till stor del på kontaktpunkternas kvalitet. Medlemsstaterna uppmanas därför att vid urvalet av kontaktpunkterna följa de kriterier som nämns i riktlinjerna.

Ändringsförslag  5

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska också se till att deras kontaktpunkter har tillräckliga resurser för att på ett adekvat sätt kunna fullgöra uppdraget som kontaktpunkt.

Ändringsförslag  6

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 2 – punkt 5

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

5. Om de sambandspersoner som avses i gemensam åtgärd 96/277/RIF har utsetts i en av Europeiska unionens medlemsstater och har uppgifter som motsvarar dem som enligt artikel 4 åligger kontaktpunkterna, ska de knytas till det europeiska rättsliga nätverket och till det säkra telekommunikationsnätet enligt artikel 10 av den medlemsstat som i varje enskilt fall utnämner en sambandsperson, och i enlighet med förfaranden som ska fastställas av medlemsstaten.

5. Om de sambandspersoner som avses i gemensam åtgärd 96/277/RIF har utsetts i en av Europeiska unionens medlemsstater och har uppgifter som motsvarar dem som enligt artikel 4 åligger kontaktpunkterna, ska de knytas till det europeiska rättsliga nätverket och till de säkra telekommunikationsförbindelserna enligt artikel 10 av den medlemsstat som i varje enskilt fall utnämner en sambandsperson, och i enlighet med förfaranden som ska fastställas av medlemsstaten.

Ändringsförslag  7

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 2 – punkt 7

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

7. Det europeiska rättsliga nätverket ska ha ett sekretariat med ansvar för nätverkets administration i samarbete och i samråd med rådets ordförandeskap. Sekretariatet får företräda nätverket i samråd med ordförandeskapet.

7. Det europeiska rättsliga nätverket ska ha ett sekretariat med ansvar för nätverkets administration.

Motivering

Ordalydelsen ger intrycket att sekretariatet skulle kunna uttala sig på det europeiska rättsliga nätverkets vägnar och även fatta beslut som är bindande för nätverket. Det räcker att slå fast att sekretariatet ansvarar för nätverkets administration.

Ändringsförslag  8

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 3 – led b

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

b) Nätverket ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5, 6 och 7.

Nätverket ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag  9

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 3 – led c

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

c) Nätverket ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett därför avpassat telekommunikationsnät, i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 8, 9 och 10.

c) Nätverket ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett IT-verktyg i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 8 och 9 samt sörja för säker kommunikation i enlighet med artikel 10.

Ändringsförslag  10

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – rubriken

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Uppgifter för kontaktpunkterna inklusive den nationella kontaktpersonen

Uppgifter för kontaktpunkterna, de nationella kontaktpersonerna och informationskontaktpunkterna

Ändringsförslag  11

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 1

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

1. Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i åtgärder för att bekämpa olika slag av grov brottslighet. De ska vara tillgängliga för att de mest lämpliga direkta kontakterna ska kunna tas mellan lokala myndigheter och andra behöriga myndigheter i deras egna länder, kontaktpunkter i de andra länderna och lokala rättsliga och andra behöriga myndigheter i de andra länderna.

1. Kontaktpunkterna ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i åtgärder för att bekämpa olika slag av grov brottslighet. De ska vara tillgängliga för att de mest lämpliga direkta kontakterna ska kunna tas mellan lokala myndigheter och andra behöriga myndigheter i deras egna länder, kontaktpunkter i de andra länderna och lokala rättsliga och andra behöriga myndigheter i de andra länderna.

Vid behov får de, på grundval av en överenskommelse mellan de berörda förvaltningarna, uppsöka andra medlemsstaters kontaktpunkter.

Vid behov får de uppsöka andra medlemsstaters kontaktpunkter för att utbyta användbara erfarenheter och dryfta problem, särskilt när det gäller hur nätverket fungerar i de respektive medlemsstaterna.

Ändringsförslag  12

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 2

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

2. Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska tillhandahålla nödvändig rättslig och praktisk information för de lokala rättsliga myndigheterna i det egna landet, kontaktpunkterna i de andra länderna och de lokala rättsliga myndigheterna i de andra länderna så att de kan utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete, eller för att förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.

2. Kontaktpunkterna ska tillhandahålla nödvändig rättslig och praktisk information för de lokala rättsliga myndigheterna i det egna landet, kontaktpunkterna i de andra länderna och de lokala rättsliga myndigheterna i de andra länderna så att de kan utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete, eller för att förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.

Ändringsförslag  13

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 3

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

3. Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska på sina respektive nivåer och i samarbete med det europiska nätverket för rättslig utbildning, organisera utbildning i rättsligt samarbete för behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

3. Kontaktpunkterna ska på sina respektive nivåer och där så är lämpligt i samarbete med det europeiska nätverket för rättslig utbildning delta i och främja anordnandet av utbildning i rättsligt samarbete för behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

Motivering

Det är mycket viktigt att kontaktpunkterna deltar i utbildning, så att nätverket blir mer känt och använt. De respektive kontaktpunkterna bör dock ha möjlighet att själva besluta om hur detta ska gå till.

Ändringsförslag  14

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

3a. Kontaktpunkterna ska främja samordning av det rättsliga samarbetet i fall där ett antal framställningar från de lokala rättsliga myndigheterna i en medlemsstat nödvändiggör samordnande åtgärder i en annan medlemsstat.

Motivering

Denna punkt har hämtats från artikel 4.3 i den gemensamma åtgärden 98/428/RIF om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk. Punkten måste finnas med i direktivet eftersom den beskriver en av nätverkets viktigaste uppgifter.

Ändringsförslag  15

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

3b. De nationella kontaktpersonerna har, utöver sina roller som kontaktpunkter enligt punkterna 1–3a, till uppgift att

 

a) i sina respektive medlemsstater ansvara för frågor som rör nätverkets inre funktion, bland annat samordningen av informationsförfrågningar och svar från de behöriga nationella myndigheterna,

 

b) vara ansvariga för kontakterna med det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat, vilka bland annat omfattar deltagande i de möten som avses i artikel 6,

 

c) avge ett yttrande om inrättandet av nya kontaktpunkter, förutsatt att de nationella kontaktpersonernas respektive medlemsstater begär ett sådant yttrande.

Motivering

De nationella kontaktpersonernas uppgifter måste fastställas.

Ändringsförslag  16

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 4 – punkt 3c (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

3c. De nationella informationskontaktpunkterna har, utöver sina roller som kontaktpunkter enligt punkterna 1–3a, till uppgift att se till att den information som rör de berörda medlemsstaterna och som avses i artikel 8 tillhandahålls och uppdateras i enlighet med artikel 9.

Motivering

Se motiveringen till artikel 2.3.

Ändringsförslag  17

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 5 – rubriken

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Syften med regelbundna möten med kontaktpunkterna

Plenarmöten för kontaktpunkterna

Ändringsförslag  18

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

1. Syftena med de regelbundna mötena inom det europeiska rättsliga nätverket, till vilka minst två kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas, ska vara följande:

1. Syftena med plenarmötena inom det europeiska rättsliga nätverket, till vilka minst tre kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas, ska vara följande:

Ändringsförslag  19

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

2a. Plenarmöten ska hållas regelbundet minst tre gånger om året. En gång om året kan mötet äga rum i rådets lokaler i Bryssel i enlighet med bestämmelserna i rådets arbetsordning. Två kontaktpunkter ska inbjudas till de möten som hålls i rådets lokaler.

Motivering

Innehållet i detta ändringsförslag har hämtats från artikel 7. Det verkar lämpligt att bestämmelserna om syftet med dessa möten och om mötesplatserna fastställs i en och samma artikel.

Ändringsförslag  20

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

2b. Alternativt får möten emellertid hållas i medlemsstaterna, så att alla medlemsstaters kontaktpunkter kan möta andra myndigheter i värdlandet än kontaktpunkterna där och besöka sådana särskilda organ i den staten som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete eller kampen mot vissa former av grov brottslighet.

Motivering

Innehållet i detta ändringsförslag har hämtats från artikel 7. Det verkar lämpligt att bestämmelserna om syftet med dessa möten och om mötesplatserna fastställs i en och samma artikel.

Ändringsförslag  21

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 6 – rubriken

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Tidsintervall för plenarmöten

Möten mellan de nationella kontaktpersonerna

Ändringsförslag  22

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 6

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Det europeiska rättsliga nätverkets plenarmöten, med de nationella kontaktpersonerna, ska sammanträda regelbundet på ad hoc-basis, minst en gång per år och när medlemmarna anser att det behövs på inbjudan av rådets ordförandeskap, som även ska beakta medlemsstaternas önskemål om att möten ska äga rum inom nätverket.

De nationella kontaktpersonerna ska sammanträda regelbundet på ad hoc-basis, minst en gång per år och när de anser att det behövs på inbjudan av rådets ordförandeskap, som även ska beakta medlemsstaternas önskemål om att möten ska äga rum inom nätverket. Vid dessa möten ska frågor som rör de nationella kontaktpersonernas uppgifter enligt artikel 4.3b diskuteras, bland annat frågan om hur alla behöriga rättsliga myndigheter kan tillförsäkras optimal tillgång till säkra telekommunikationsförbindelser.

Ändringsförslag  23

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 7

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Plats för möten

 

1. Mötena får äga rum i rådets lokaler i Bryssel i enlighet med bestämmelserna i rådets arbetsordning.

 

2. Alternativt får möten emellertid hållas i medlemsstaterna, så att medlemsstaters samtliga kontaktpunkter kan möta andra myndigheter i värdlandet än kontaktpunkterna där och besöka sådana särskilda organ i den staten som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete eller kampen mot vissa former av grov brottslighet.

 

Motivering

Flyttad till artikel 5.

Ändringsförslag  24

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 8 – rubriken

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Innehållet i den information som sprids inom det europeiska rättsliga nätverket

Information som tillhandahålls av det europeiska rättsliga nätverket

Ändringsförslag  25

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 8 – inledningen

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Det europeiska rättsliga nätverket ska göra följande information tillgänglig för kontaktpunkterna och för behöriga rättsliga myndigheter:

Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat ska göra följande information tillgänglig för kontaktpunkterna och för behöriga rättsliga myndigheter:

Ändringsförslag  26

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 8 – punkt 2

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

2. Ett IT-verktyg som gör det möjligt för den utfärdande myndighet i en medlemsstat att identifiera den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, som ska ta emot och verkställa en framställning om rättsligt samarbete, inklusive europeiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.

2. Information som via ett it-verktyg gör det möjligt för den utfärdande myndighet i en medlemsstat att identifiera den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, som ska ta emot och verkställa en framställning om rättsligt samarbete, inklusive europeiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.

Ändringsförslag  27

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

b) att ett säkert telekommunikationsnät installeras för det operativa arbetet för kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket,

b) att säkra telekommunikationsförbindelser installeras för det operativa arbetet för det europeiska rättsliga nätverket,

Motivering

Eftersom de uppgifter som utbyts inte kräver den högsta säkerhetsnivån är det tillräckligt att upprätta säkra telekommunikationsförbindelser i stället för ett helt telekommunikationsnät. Det är dock mycket viktigt att samtliga rättsliga myndigheter inbegrips, inte enbart kontaktpunkterna. Det måste finnas garantier för att säkra telekommunikationsförbindelser också kan användas på detta plan, eftersom de uppgifter som utbyts på detta plan är av samma slag.

Ändringsförslag  28

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 10 – punkt 1 – led c

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

c) att det säkra telekommunikationsnätet möjliggör utbyte av information och överföring av samtliga framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna samt mellan dem och deras nationella medlemmar, nationella kontaktpersoner för Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän.

c) att de säkra telekommunikationsförbindelserna möjliggör utbyte av information och överföring av samtliga framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna samt mellan dem och deras nationella medlemmar, nationella kontaktpersoner för Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän.

Ändringsförslag  29

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 10 – punkt 2

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

2. Det säkra telekommunikationsnät som avses i punkt 1 kan också utnyttjas för den operativa verksamhet som bedrivs av nationella kontaktpersoner, nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism, nationella medlemmar av Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän. Telekommunikationsnätet kan anslutas till det ärendehanteringssystem i Eurojust som avses i artikel 16 i beslut 2002/187/RIF.

2. De säkra telekommunikationsförbindelser som avses i punkt 1 kan också utnyttjas för den operativa verksamhet som bedrivs av nationella kontaktpersoner, nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism, nationella medlemmar av Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän. Telekommunikationsnätet kan anslutas till det ärendehanteringssystem i Eurojust som avses i artikel 16 i beslut 2002/187/RIF.

Ändringsförslag  30

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

2a. Användningen av säkra telekommunikationsförbindelser utesluter inte direkta kontakter mellan kontaktpunkterna eller mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  31

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

a) Eurojust ska ha tillträde till centraliserad information i det europeiska rättsliga nätverket i enlighet med artikel 8 i detta beslut och till det säkra telekommunikationsnät som installeras enligt artikel 10 i detta beslut.

a) Eurojust ska ha tillträde till centraliserad information i det europeiska rättsliga nätverket i enlighet med artikel 8 i detta beslut och till de säkra telekommunikationsförbindelser som upprättas enligt artikel 10 i detta beslut.

Ändringsförslag  32

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

b) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i beslut 2002/187/RIF och i överensstämmelse med artikel 4.4 i det här beslutet, ska kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket lämna uppgifter till Eurojust i enskilda fall som berör två medlemsstater och som täcks av Eurojusts behörighet

b) Kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket ska översända information till Eurojust i enlighet med artikel 13 i beslut 2002/187/RIF, och ska i varje enskilt fall lämna uppgifter till sin nationella medlem av Eurojust om alla andra fall som Eurojust kan anses vara bäst lämpat att sköta.

– när det är troligt att behörighetskonflikter kommer att uppstå,

 

eller

 

när en framställning om rättsligt samarbete avslagits, inklusive europiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.

 

Motivering

Det verkar tillräckligt om Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket informerar varandra när de anser att den andra parten skulle vara bättre lämpad att handlägga ett ärende. Därför är det onödigt att specificera i vilka situationer det europeiska rättsliga nätverket bör vara skyldigt att informera Eurojust. Förfarandet får inte bli alltför tungrott och komplicerat.

Ändringsförslag  33

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 11 – punkt 1 – led c

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

c) Kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket ska också informera Eurojust i enskilda fall om alla de fall som täcks av Eurojusts behörighet och berör minst tre medlemsstater.

utgår

Ändringsförslag  34

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 11 – punkt 1 – led f

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

f) Eurojusts nationella medlemmar får delta i möten inom det europeiska rättsliga nätverket på inbjudan av nätverket. Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpersoner får inbjudas till Eurojusts möten i enskilda fall.

f) Eurojusts nationella medlemmar får delta i möten inom det europeiska rättsliga nätverket på inbjudan av nätverket. Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpersoner får också, på inbjudan av Eurojust, delta i dess möten.

Ändringsförslag  35

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 11 a (new)

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Dataskydd

 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kontaktpunkter ska vid utbyte av personuppgifter se till att

 

– den mottagande behöriga myndigheten behandlar uppgifterna endast i de syften för vilka uppgifterna har lämnats,

 

– åtgärder vidtas så att personuppgifter skyddas effektivt mot oavsiktlig eller otillåten utplåning, oavsiktlig förlust, obehörig tillgång, obehörig eller oavsiktlig ändring och obehörigt offentliggörande.

 

2. Särskilda kategorier av uppgifter (personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, partitillhörighet eller medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller hälsa samt uppgifter om brott, straffrättsliga domar eller säkerhetsåtgärder) ska bara behandlas när det är helt nödvändigt för genomförandet av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet. I detta fall ska det finnas ytterligare skyddsmekanismer; det kan till exempel fastställas att

 

– tillgång till de berörda uppgifterna endast ska beviljas personal som ansvarar för att utföra den legitima uppgift som gör behandlingen motiverad,

 

– uppgifterna ska vara starkt krypterade,

 

– uppgifterna endast får lagras så länge det är nödvändigt för att de behöriga myndigheterna och kontaktpunkterna ska kunna utföra sina uppgifter.

Motivering

Det europeiska rättsliga nätverket underlättar direktkontakter och utbyte av uppgifter mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter inom ramen för det rättsliga samarbetet.

Därför måste man se till att en viss dataskyddsnivå iakttas och att ytterligare skyddsmekanismer finns på plats när specifika – känsliga – kategorier av uppgifter utbyts, vilket ofta är fallet när rättslig hjälp efterfrågas.

Eftersom det hittills inte finns några EU-rättsakter om skydd av personuppgifter är det nödvändigt med en dataskyddsbestämmelse i denna text.

Ändringsförslag  36

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 12

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Artikel 12

utgår

Information till rådet och kommissionen

 

Eurojusts administrativa direktör och rådets ordförandeskap ska lämna en skriftlig rapport till rådet och kommissionen vartannat år om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och ledning inklusive budgetförvaltningen. Ordförandeskapet ska för detta ändamål utarbeta en halvårsrapport om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och om varje problem som rör unionens kriminalpolitik och som uppmärksammats som ett resultat av nätverkets verksamhet. I denna rapport får det europeiska rättsliga nätverket genom ordförandeskapet även lägga fram förslag till förbättringar av det straffrättsliga samarbetet i brottmål. Det europeiska rättsliga nätverket kan också lämna eventuella rapporter eller annan information om nätverkets verksamhet som av rådet eller ordförandeskapet kan krävas.

 

Motivering

Delvis flyttat till artikel 15.

Ändringsförslag  37

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 15 – rubriken

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

Bedömning av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet

Rapportering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och bedömning av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet

Ändringsförslag  38

Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal

Artikel 15

Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals initiativ

Ändringsförslag

 

1. Det europeiska rättsliga nätverket ska vartannat år lämna en skriftlig rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om nätverkets verksamhet och ledning inklusive dess budgetförvaltning. Det europeiska rättsliga nätverket kan i sin rapport också ange eventuella kriminalpolitiska problem i unionen som uppmärksammats genom det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och kan också lägga fram förslag till förbättringar av det straffrättsliga samarbetet.

 

2. Det europeiska rättsliga nätverket kan också på rådets begäran lämna in rapporter eller tillhandahålla övrig information om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet.

Rådet ska vart fjärde år göra en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetats av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.

3. Rådet ska vart fjärde år göra en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetats av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.

Motivering

Det är rimligare att rapporten om verksamheten och ledningen utarbetas av det europeiska rättsliga nätverket självt än av Eurojusts administrativa direktör. Det är lättast för nätverket att på egen hand ringa in problem och lägga fram förslag till förbättringar av det rättsliga samarbetet. Denna rapport måste också läggas fram för Europaparlamentet.


MOTIVERING

Det europeiska rättsliga nätverket upprättades genom den gemensamma åtgärden av den 29 juni 1998. Det europeiska rättsliga nätverket är ett nätverk av centrala myndigheter som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete och av rättsliga och andra behöriga myndigheter som har särskilda uppgifter inom det internationella rättsliga samarbetet. Varje medlemsstat utser kontaktpunkter, som lämnar rättslig och praktisk information och upprättar kontakter mellan rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att främja det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna.

Det europeiska rättsliga nätverket har funnits i nio år och har under årens lopp visat sig vara ett mycket användbart system inom det straffrättsliga samarbetet. Nätverkets effektivitet och framgång beror på dess flexibilitet. Därför har man i förslaget slagit vakt om nätverkets flexibilitet.

Sedan nätverket upprättades för nästan tio år sedan har strukturen utvecklats. Därför är det nu nödvändigt att anpassa rättsakten i överensstämmelse härmed. Genom förslaget ersätts hela den nuvarande lagstiftningen med en ny rättsakt. Den gemensamma åtgärdens allmänna uppläggning och innehåll bibehålls dock i förslaget, och många artiklar övertas utan ändringar.

I stort sett speglar förslaget hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar för närvarande.

De centrala punkterna i förslaget

1. Inrättande av nationella kontaktpersoner för det europeiska rättsliga nätverket

För att det interna samarbetet mellan de nationella kontaktpunkterna ska kunna fungera smidigt är det angeläget att en av kontaktpunkterna utses till en nationell kontaktperson som ska samordna nätverkets verksamhet på nationell nivå.

2. Förtydligande av förhållandet till Eurojust

Enligt förslaget ska båda organen – Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket – behållas eftersom de har visat att de är av central betydelse för det rättsliga samarbetet. Det är dock nödvändigt att klargöra deras inbördes förhållande, som bör grundas på principerna om samarbete och komplementaritet. I förslaget fastställs därför ömsesidiga informationsskyldigheter som innebär att Eurojust ska informera nätverket om ärenden som handläggs av Eurojust och vice versa.

3. Upprättande av säkra telekommunikationsnät

Enligt förslaget ska det upprättas ett säkert telekommunikationsnät eftersom de rättsliga myndigheterna behöver ett säkert telekommunikationsverktyg som gör det möjligt för dem att kontakta varandra och inge framställningar om rättslig hjälp.

4. Fokus på rättslig utbildning

För att rättssystemet ska fungera effektivt är det nödvändigt att säkerställa adekvat utbildning på det rättsliga området. Förslaget innehåller därför en ny punkt som betonar kontaktpunkternas roll i samband med rättslig utbildning.

Föredragandens hållning

Föredraganden anser att det europeiska rättsliga nätverket på senare år har visat sig fungera mycket väl. Därför bör ytterligare bestämmelser endast införas när detta är nödvändigt. Det bör inte införas några ändringar som undergräver nätverkets styrka – dess flexibla decentraliserade struktur.

Många av de föreslagna ändringarna syftar därför till att kodifiera sådant som redan är gällande praxis (bestämmelser om nationella kontaktpersoner och deras uppgifter, nationella informationskontaktpunkter och deras uppgifter, nätverkets mötesplatser och syftena med dess möten, etc.).

Förslaget innehåller några nyheter som syftar till att upprätta en säker telekommunikation. Eftersom (känsliga) personuppgifter utbyts är det mycket viktigt att ha ett system som gör det möjligt att använda säkra telekommunikationsförbindelser, så att man säkert kan överföra uppgifter från en medlemsstat till en annan. Man bör också försöka se till att alla behöriga myndigheter som har ett ansvar i samband med det internationella rättsliga samarbetet (inte bara kontaktpunkterna) har tillgång till säker telekommunikation eftersom dessa myndigheter även kan ha direkta kontakter med de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat och översända framställningar om rättslig hjälp (t.ex. genom att utfärda en europeisk arresteringsorder och ta fingeravtryck).

Föredraganden anser också att en hänvisning bör göras till de dataskyddsbestämmelser som tillämpas när de behöriga myndigheterna och kontaktpunkterna utbyter personuppgifter: rådets ”framtida” rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete, Europarådets konvention 108, tilläggsprotokollet av den 8 november 2001, och rekommendation nr R (87) 15 av den 17 september 1987 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om polisens användning av personuppgifter, även när uppgifterna inte behandlas automatiskt. Eftersom rambeslutet ännu inte trätt i kraft och de övriga texterna inte är EU-rättsakter verkar det klokt att införa en artikel om dataskydd i detta beslut när det gäller grundläggande skyddsregler (avgränsat syfte, uppgifternas fysiska säkerhet) och ytterligare säkerhetsgarantier vid utbyte av särskilda – känsliga – kategorier av uppgifter (som bland annat rör brott eller straffrättsliga domar).

När det gäller överföring av information om särskilda fall mellan nätverket och Eurojust finns det i artikel 13 i Eurojustbeslutet 2008/…/RIF en grundregel om vilken information som ska översändas till Eurojust och när detta ska ske. Detta gäller även för nätverkets kontaktpunkter. Även om villkoren i artikel 13 i beslut 2008/…/RIF inte är uppfyllda bör nätverket dock även vara skyldigt att informera Eurojust i de fall då nätverkets kontaktpunkter anser att det aktuella ärendet kan skötas bättre av Eurojust. Detta gäller även när Eurojust har ett fall som kan skötas bättre av nätverket.

Rapporten om nätverkets verksamhet och ledning bör utarbetas av nätverket, eftersom det är lättast för nätverket självt att påtala problem och även lägga fram förslag om ett förbättrat rättsligt samarbete. Denna rapport måste också läggas fram för parlamentet, så att det kan uppfylla sin roll och sina uppgifter enligt fördragen.

Ett annat ändringsförslag rör utnämningen av kontaktpunkter. Hur nätverket fungerar beror till stor del på hur kontaktpunkterna fungerar. Därför är det av central betydelse att kontaktpunkterna uppfyller vissa kriterier som fastställs i riktlinjerna för urval av kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket. Detta gör det nämligen möjligt för dem att utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Det europeiska rättsliga nätverket

Referensnummer

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.2.2008

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Behandling i utskott

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Antagande

24.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Ingivande

7.7.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy