ZPRÁVA o podnětu Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV

  7. 7. 2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodajka: Renate Weber

  Postup : 2008/0804(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0293/2008

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o podnětu Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV

  (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království (5613/2008),

  –   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

  –   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, v souladu s nímž Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0076/2008),

  –   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0293/2008),

  1.  schvaluje podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království v pozměněném znění;

  2.  vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království;

  5.  vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnila každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s Prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jenž má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

  6.  je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

  7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Evropského parlamentu Radě a Komisi a vládám Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království.

  Pozměňovací návrh   1

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) S ohledem na článek 86 Smlouvy o fungování Evropské unie je nezbytné, aby byla vypracována zelená kniha o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

  Pozměňovací návrh   2

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (5b) Při určování, který členský stát je nejvhodnější pro vedení stíhání nebo pro uskutečnění jiné činnosti za účelem vymáhání práva, je třeba zohlednit práva obžalovaných a obětí.

  Pozměňovací návrh   3

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 d (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8d) Nezbytnou podmínkou pro vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech jsou odpovídající procesní záruky, a to i během vyšetřování. Nezbytné je zejména co nejdříve přijmout rámcové rozhodnutí o procedurálních právech, aby byla stanovena určitá minimální pravidla pro dostupnost právní pomoci jednotlivcům v členských státech.

  Pozměňovací návrh   4

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 b (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8b) Je rovněž nezbytné, aby Rada co nejdříve přijala rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které by zajistilo odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy jsou povinny zajistit, aby jejich vnitrostátní právní předpisy zaručovaly nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zaručuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů a dodatkového protokolu k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001, a vzít při tom v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti a rovněž zajistit ochranu údajů, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

  Pozměňovací návrh   5

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8a) Je důležité zajistit odpovídající ochranu osobních údajů pro všechny typy systémů registrace osobních údajů používané Eurojustem. V tomto ohledu by měla ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu1 pro zpracování a ochranu osobních údajů platit také pro strukturované ručně vedené spisy, tj. pro spisy související s případy, které jsou sestaveny ručně národními členy nebo asistenty a jsou logicky organizovány.

   

  _____________

  1 Úř. věst. C 68, 19.3.2005, s. 1.

  Odůvodnění

  S cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany nejen pro automatizované spisy, ale i pro spisy sestavené ručně, je důležité upřesnit význam strukturovaných ručně vedených složek.

  Pozměňovací návrh   6

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 b (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8b) Při zpracování údajů týkajících se e-mailového provozu v souladu s čl. 14 odst. 1 by měl Eurojust zajistit, aby nebyl zveřejněn obsah a názvy e-mailů.

  Odůvodnění

  Je nepřijatelné zpracovávat e-maily nebo názvy e-mailů (které odkazují na obsah e-mailů).

  Pozměňovací návrh   7

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 e (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8e) Osoby, jichž se týkalo trestní vyšetřování na základě žádosti Eurojustu, ale nebyly stíhány, by o tomto vyšetřování měly být informovány nejpozději jeden rok po přijetí rozhodnutí, že nebudou stíhány.

  Pozměňovací návrh   8

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 d (nový)

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  (8d) Pokud bylo na žádost Eurojustu vedeno vyšetřování, které zjevně nemělo dostatečné odůvodnění, umožní členské státy podání opravného prostředku u soudu.

  Pozměňovací návrh   9

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 5a – odst. 1

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  1. K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události.

  1. K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události, kterou lze kontaktovat prostřednictvím jediného kontaktního místa.

  Pozměňovací návrh   10

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 5a – odst. 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  2. Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Koordinační jednotka pro mimořádné události je dosažitelná a schopná jednat nepřetržitě.

  2. Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Zástupce členského státu je schopen jednat nepřetržitě.

  Pozměňovací návrh   11

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 5a – odst. 3

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  3. Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o justiční spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není určen příslušný vnitrostátní orgán nebo pokud není možné ho včas určit, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám.

  3. Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o soudní spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám. V takovém případě informuje dotčený národní člen koordinační jednotky pro mimořádné události kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.

  Pozměňovací návrh   12

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 4

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vi)

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  vi) přijaly zvláštní vyšetřovací postupy;

  vypouští se

  Odůvodnění

  Pokud není jednoznačně vymezeno, co jsou ony „zvláštní vyšetřovací postupy“, je formulace bodu vi) příliš neurčitá a může vést ke zneužití. V zásadě jsou všechny zákonné vyšetřovací metody uvedeny v bodě i).

  Pozměňovací návrh   13

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 4

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vii)

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  vii) přijaly jakákoliv jiná opatření, která jsou odůvodněná pro vyšetřování nebo stíhání;

  vypouští se

  Odůvodnění

  Není jasné, jaká „jiná opatření, která jsou pro vyšetřování nebo stíhání odůvodněná“ se mohou za opatřeními uvedenými v bodě i) skrývat. Znění bodu vii) je příliš neurčité a při provádění se dá snadno zneužít.

  Pozměňovací návrh   14

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Článek 8

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.

  1. Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.

   

  2. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu bylo před jeho sdělením Eurojustu možno soudně revidovat.

  Pozměňovací návrh   15

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 7 – písm. c)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 9 – odst. 4

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  4. K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup k:

  4. K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen alespoň možnost získat nebo musí mít plný přístup k

  a) informacím obsaženým:

  informacím obsaženým v těchto typech vnitrostátních rejstříků, pokud v jeho členském státě existují:

  i) ve vnitrostátních trestních rejstřících,

  i) v trestních rejstřících;

  ii) v registrech zatčených osob;

  ii) v registrech zatčených osob;

  iii) ve vyšetřovacích registrech;

  iii) ve vyšetřovacích registrech;

  iv) registry DNA;

  iv) v registrech DNA;

  b) v jiných rejstřících svého členského státu, které nejsou uvedeny v písmenu a) a obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů

  v) v jiných rejstřících svého členského státu, které obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů.

  Odůvodnění

  Je důležité vyjasnit, že národní člen může mít přístup pouze k rejstříkům svého členského státu a není pro něj možné získat přístup k rejstříkům ostatních členských států.

  Pozměňovací návrh   16

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 9a – odst. 3

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  3. V naléhavých případech národní členové mohou, není-li určen příslušný vnitrostátní orgán nebo není-li možné ho určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky.

  3. V naléhavých případech národní členové mohou, není-li možné příslušný vnitrostátní orgán určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky. V takovém případě informuje dotčený národní člen kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.

  Pozměňovací návrh   17

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod -a) (nový)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 1

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  -a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

  1. Příslušné orgány členských států si mohou s Eurojustem vyměňovat veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 4 a 5 v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto rozhodnutí.

  Pozměňovací návrh   18

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 5

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  5. Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o všech trestních vyšetřováních týkajících se tří nebo více států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy, která spadají do působnosti Eurojustu, je-li to nezbytné pro výkon funkcí Eurojustu, zejména pokud jsou potřeba souběžné žádosti o právní pomoc v několika státech, nebo je-li nezbytná koordinace ze strany Eurojustu nebo v případech pozitivních nebo negativních kompetenčních sporů. Členské státy zajistí, aby nad povinností podávat zprávy existoval dohled na vnitrostátní úrovni.

  5. Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o každém případu týkajícím se nejméně tří členských států, u něhož byly nejméně dvěma členským státům předány žádosti nebo rozhodnutí o soudní spolupráci, a to včetně těch, které se týkají nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.

  Pozměňovací návrh   19

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 6

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  6. Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:

  6. Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:

  a) nedovolený obchod s drogami,

  a) nedovolený obchod s drogami;

   

  aa) pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie;

  b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi,

  b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi;

  c) nedovolený obchod s jaderným odpadem,

  c) nedovolený obchod s jaderným odpadem;

  d) nedovolený obchod s uměleckými díly,

  d) nedovolený obchod s uměleckými díly;

  e) nedovolený obchod s ohroženými druhy,

   

  e) nedovolený obchod s ohroženými druhy;

  f) nedovolený obchod s lidskými orgány,

  f) nedovolený obchod s lidskými orgány;

  g) praní peněz;

  g) praní peněz;

  h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství,

  h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství;

  i) padělání, včetně padělání eura,

  i) padělání, včetně padělání eura;

  j) terorismus, včetně financování terorismu,

  j) terorismus, včetně financování terorismu;

  k) trestné činy proti životnímu prostředí,

  k) trestné činy proti životnímu prostředí;

  l) jiné formy organizované trestné činnosti.

  l) jiné formy trestných činů, u kterých existují skutečnosti dokládající zločinné spolčení.

  Pozměňovací návrh   20

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 8

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  8. Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o

  8. Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o

  a) všech žádostech o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, zaslaných jejich příslušnými orgány v případech zahrnujících alespoň tři státy, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;

  a) případech, kdy došlo nebo je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům mezi soudy;

  b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;

  b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;

  c) všech odmítnutích žádostí o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání;

  c) opakovaných obtížích či odmítnutích, pokud jde o výkon žádostí a rozhodnutísoudní spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.

  d) všech žádostech o vzájemnou právní pomoc pocházejících z třetího státu, pokud se jeví, že tyto žádosti jsou součástí vyšetřování zahrnujícího jiné žádosti zaslané tímto třetím státem nejméně dvěma dalším členským státům.

   

  Pozměňovací návrh   21

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 9

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  9. Příslušné orgány navíc národnímu členovi poskytnou jakékoliv další informace, které národní člen považuje za nezbytné pro plnění svých úkolů.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   22

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 11 – podbod b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 13 odst. 11 a (nový)

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  11a. Do ...* Komise na základě informací poskytnutých Eurojustem vypracuje zprávu o provedení tohoto článku, k níž budou případně připojeny veškeré návrhy, včetně návrhů týkajících se dodatečného zahrnutí jiných trestných činů než těch, jež jsou uvedeny v odstavci 6.

  ____________

  * Tři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

  Pozměňovací návrh   23

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 13

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  13) V čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 se slova „rejstřík údajů“ nahrazuje slovy „systém řízení případů obsahující údaje“;

  vypouští se

  Odůvodnění

  Mezi výrazy „rejstřík údajů“ a „systém řízení případů obsahujících údaje“ je velká nejasnost, kterou je nutno odstranit. Nejedná se o otázku terminologie, nýbrž obsahu. Výraz „rejstřík údajů“ byl nahrazen výrazem „systém řízení případů obsahují údaje“ a znění rozhodnutí se musí vrátit k výrazu „rejstřík údajů“.

  Pozměňovací návrh   24

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 14

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 a 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  14) V čl. 15 odst. 4 a v článku 16 se slovo „rejstřík“ nahrazuje slovy „systém řízení případů“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Mezi výrazy „rejstřík údajů“ a „systém řízení případů obsahujících údaje“ je velká nejasnost, kterou je nutno odstranit. Nejedná se o otázku terminologie, nýbrž obsahu. Výraz „rejstřík údajů“ byl nahrazen výrazem „systém řízení případů obsahují údaje“ a znění rozhodnutí se musí vrátit k výrazu „rejstřík údajů“.

  Pozměňovací návrh   25

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod i)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 15 – odst. 1 – návětí

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  1. Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4, jako jsou:

  1. Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat pouze následující osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4:

  Odůvodnění

  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že pouze osobní údaje, na které se odkazuje v prvním odstavci článku, mohou být zpracovávány pouze u osob, kterých se týká trestní vyšetřování. Vypuštění slova „pouze“, jak tomu je u pozměňovacího návrhu Rady, může vést k nejasnosti, pokud jde o údaje i o osoby (tj. svědky nebo oběti).

  Pozměňovací návrh   26

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod ii)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 15 – odst. 1 – písm. l

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  l) telefonní čísla, údaje o registraci vozidel, e-mailové účty, údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu, záznamy o DNA a fotografie.

  l) identifikační vzorky DNA, tj. písmenný nebo číselný kód, který představuje soubor identifikačních znaků nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA, tj. konkrétní chemické formy různých míst DNA (loci);

   

  la) fotografie;

   

  lb) telefonní čísla;

   

  lc) údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu bez předávání údajů o obsahu;

   

  ld) e-mailové účty;

   

  le) údaje o registraci vozidel.

  Pozměňovací návrh   27

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 15 – písm. b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 15 – odst. 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  b) v odstavci 2 se zrušuje slovo „pouze“.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu (zachování slova „pouze“) je upřesnit, že pouze osobní údaje, na které se odkazuje v druhém odstavci článku, mohou být při trestním vyšetřování či stíhání zpracovávány pouze u osob, které jsou svědky či oběťmi. Žádné jiné údaje zpracovávány být nemohou.

  Pozměňovací návrh   28

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 17 a (nový)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 23 – odst. 12

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  17a) V článku 23 se odstavec 12 nahrazuje tímto:

   

  „12. Společný kontrolní orgán předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu.“

  Odůvodnění

  Je nezbytné, aby Evropský parlament vykonával úlohu dohlížecího orgánu ještě předtím, než tak bude činit povinně podle Lisabonské smlouvy. V platných právních předpisech Společenství takovéto pravomoci nic nebrání.

  Pozměňovací návrh   29

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 18 – písm. a)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 26 – odst. 1a

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  1a. Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu a aby se mohlo podílet na jejich fungování.

  1a. Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu podle článku 10 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)1 založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a aby se mohlo podílet na jejich fungování.

  _________________

   

  1 Úř. věst. C 316, 27.11.1955, s. 2. Úmluva naposledy pozměněná protokolem ze dne 27. listopadu (Úř. věst. C 2, 6.1.2004, p. 3)

  Odůvodnění

  V rozhodnutí o Eurojustu není nikde zmíněno, co se myslí analytickými pracovními soubory. Pro upřesnění se proto navrhuje vložit odkaz na Úmluvu o Europolu. Tento odkaz by měl být nahrazen odkazem na rozhodnutí Rady o zřízení Evropského policejního úřadu ihned poté, co jej Rada schválí.

  Pozměňovací návrh   30

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 18 – písm. b)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 26 – odst. 2 – písm. b)

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 odst. 4 rozhodnutí …/../SVV+ informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:

  b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 rozhodnutí …/.../SVV informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by Eurojust byl podle předpokladu schopen řešit lépe.

  – v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům,

   

  nebo

   

  – v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.

   

  Kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy.

   

  Národní členové případ od případu informují kontaktní místa Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe;

  Národní členové případ od případu informují své národní zpravodaje Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe.

   

   

  Pozměňovací návrh   31

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 19 a (nový)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 27 – odst. 4

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  19a) V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

   

  „Aniž je dotčen odstavec 3, uskuteční se předání osobních údajů Eurojustem subjektům uvedeným v odst. 1 písm. b) a orgánům třetích zemí uvedených v odst. 1 písm. c), na které se nevztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, pouze je-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů, přičemž tato úroveň se hodnotí v souladu s čl. 28 odst. 3 vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů.“

  Odůvodnění

  Je důležité si ujasnit, jakým způsobem by se mohlo hodnotit, zda je úroveň ochrany údajů odpovídající, a nenechávat o tom v jednotlivých případech rozhodovat třetí stranu a organizace. Proto je zde třeba zmínit vnitřní pravidla Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů.

  Pozměňovací návrh   32

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 19 b (nový)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 27 – odst. 5 a (nový)

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  19b) V článku 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec, který zní:

   

  „5a. Jednou za dva roky společný kontrolní orgán společně s příslušným třetím státem či subjektem uvedeným v čl. 1 písm. b) a c) zhodnotí provádění ustanovení příslušné dohody o spolupráci týkající se ochrany vyměňovaných údajů. Tato hodnotící zpráva je zaslána Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“

  Odůvodnění

  Přestože dohody o spolupráci s partnery ustanovení o ochraně dat zahrnují, není stále jasné, co se s těmito informacemi děje poté, co jsou předány partnerům (mezinárodní organizace a subjekty a třetí země). Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je proto zajistit, aby bylo jednou za dva roky vypracováno hodnocení. Je to nejjednodušší, co může Eurojust udělat, má-li zajistit, aby jeho partneři dodržovali jeho vlastní standardy v oblasti ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh   33

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 a (nová)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  – v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

   

  „Každý rok předseda jménem kolegia písemně informuje [...] Evropský parlament a Radu o činnosti a řízení Eurojustu, včetně rozpočtového hospodaření.“

  Odůvodnění

  Je důležité, aby bylo poslancům EP umožněno diskutovat o činnosti Eurojustu a pokládat otázky předsedovi Eurojustu. Proto je třeba zdůraznit, že zpráva Eurojustu by měla být Evropskému parlamentu předložena (nikoli pouze zaslána v písemné verzi).

  Pozměňovací návrh   34

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 b (nová)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  – v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

   

  „K tomuto účelu připraví kolegium výroční zprávu o činnosti Eurojustu a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vznikly v důsledku činnosti Eurojustu. Do této zprávy Eurojust také zahrne analýzu situací, kdy národní členové využili svých pravomocí v souladu s čl. 5a odst. 3 a čl. 9a odst. 3. Ve výroční zprávě může Eurojust také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech.“

  Odůvodnění

  Úlohou Eurojustu je koordinovat spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Pouze ve výjimečných případech mohou soudní pravomoc vykonávat národní členové Eurojustu. Je proto důležité, aby výroční zpráva obsahovala informace o tom, jak často a z jakého důvodu využili národní členové svých soudních pravomocí (proč nemohli včas určit příslušný národní orgán).

  Pozměňovací návrh   35

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 c (nová)

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 32 – odst. 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

   

  – odstavec 2 se nahrazuje tímto:

   

  „2. Zástupce společného kontrolního orgánu předá každý rok Evropskému parlamentu zprávu o své činnosti [...].“

  Odůvodnění

  Z činnosti Eurojustu vyplývá velké množství zpracovávaných údajů. Je proto naprosto nezbytné zajistit ochranu osobních údajů. Za zpracovávání osobních údajů v souladu s vnitřními pravidly Eurojustu pro ochranu údajů odpovídá společný kontrolní orgán. Má-li Evropský parlament zajišťovat účinnou demokratickou kontrolu, měl by být o činnosti společného kontrolního orgánu plně informován.

  Pozměňovací návrh   36

  Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 26

  Rozhodnutí 2002/187/SVV

  Čl. 42 – odst. 2

   

  Znění navržené Belgickým královstvím, Českou republikou, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou a Švédským královstvím

  Pozměňovací návrh

  2. Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení justiční spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.

  2. Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení soudní spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.

  Odůvodnění

  I když se s Evropským parlamentem pouze konzultuje (v současnosti, dokud nevstoupí v platnost Lisabonská smlouva), je důležité, aby byl Parlament informován, a mohl tak vykonávat účinnou demokratickou kontrolu orgánů a institucí EU.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Po pěti letech činnosti Eurojustu se prokázalo, že v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech je jeho existence nezbytná. Vzhledem k nárůstu mobility, vlivům globalizace na přeshraniční trestnou činnost a změnám ve způsobu, jakým probíhá soudní spolupráce, však nastává čas, kdy je zapotřebí změnit rozhodnutí o Eurojustu, které bylo přijato v roce 2002.

  V této souvislosti podalo 14 členských států podnět ke změně rozhodnutí o Eurojustu ze dne 28. února 2002. Hlavním cílem návrhu je posílit úlohu a působnost Eurojustu. Je třeba zdůraznit, že návrh v zásadě odráží (či formalizuje) postupy, kterých se v Eurojustu již běžně užívá.

  I Hlavní body návrhu:

  1. Zřízení koordinační jednotky pro mimořádné události

  Pokud má Eurojust plnit úlohu koordinační jednotky, vyžaduje to jeho nepřetržitou dostupnost. S cílem splnit tento požadavek se proto navrhuje zřídit jednotka pro mimořádné události, která by měla být nepřetržitě dostupná. Hlavním úkolem této jednotky je zmobilizovat členy Eurojustu v kteroukoli dobu.

  2. Více úkolů pro Eurojust jako kolegium

  Navrhuje se, aby formální zásahy kolegia byly rozšířeny na různé patové situace, kdy dotyčné vnitrostátní orgány nebo národní členové nemohou dospět k dohodě.

  3. Vytvoření společného základu rovnocenných soudních pravomocí pro národní členy

  Je to jedna z nejdůležitějších věcí tohoto návrhu. Pro účinné fungování Eurojustu je zásadní, aby existoval minimální základ rovnocenných soudních pravomocí pro národní členy jednající jako vnitrostátní orgán svého členského státu.

  4. Zavedení národního koordinačního systému Eurojustu

  Navrhuje se, aby se v každém členském státě zavedl národní koordinační systém Eurojustu, a vytvořilo se tak na vnitrostátní úrovni spojení mezi Eurojustem, Evropskou soudní sítí a různými evropskými sítěmi působícími v této oblasti. Pro účinné fungování Eurojustu jsou zásadní včasné a strukturované informace. Národní koordinační systém Eurojustu má tedy přispět také k tomu, aby byly na vnitrostátní úrovni Eurojustu poskytovány informace o vyšetřování trestných činů .

  5. Posílení předávání informací

  Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, včasné a strukturované informace jsou základem účinného fungování Eurojustu. V současnosti nejsou vnitrostátní orány povinny předávat Eurojustu informace z vlastního podnětu. Proto se nyní navrhuje, aby byla stanovena obecná povinnost předávat Eurojustu informace, které jsou nezbytné pro plnění jeho funkcí. Tento požadavek byl do návrhu začleněn, aby na vnitrostátní úrovni existovaly postupy, pomocí nichž by se dohlíželo na dodržování této povinnosti.

  6. Vztahy s Evropskou soudní sítí

  Navrhuje se zachovat obě tyto struktury a zlepšit jejich vztahy založené na zásadě spolupráce a komplementarity. Návrh upevňuje rozpočtovou pozici Evropské soudní sítě a obsahuje rovněž povinnost výměny informací. Vytvoření národního koordinačního systému Eurojustu by navíc usnadnilo spolupráci a směřovalo by vnitrostátní orgány v závislosti na konkrétních charakteristikách případu buď k Eurojustu nebo Evropské soudní síti.

  7. Vyjasnění a posílení vztahů mezi Eurojustem a ostatními partnery

  Návrh posiluje vztahy s Europolem a Evropskou soudní sítí a vytváří spojení s dalšími evropskými agenturami a mezinárodními agenturami, jako je např. FRONTEX, SitCEN, Interpol a Světová celní organizace.

  8. Spolupráce se třetími zeměmi

  Návrh posiluje úlohu Eurojustu, pokud jde o třetí země, zavedením nového prvku, a sice možnosti vyslání styčných soudců nebo státních zástupců do zemí, s nimiž rozvíjí konkrétní spolupráci. Dalším novým prvkem je, že Eurojust by mohl žádost podanou třetí zemí vyřídit přímo. To lze však učinit pouze tehdy, jestliže to umožní příslušné mezinárodní předpisy. V současné době taková možnost neexistuje.

  II Stanovisko zpravodajky

  Zpravodajka potvrzuje nezbytnost posílení úlohy a působnosti Eurojustu a podporuje cíl návrhu, kterým je tohoto posílení dosáhnout. Je zde však několik záležitostí, které je nutno prozkoumat a vyřešit, má-li být dosaženo rovnováhy mezi pravomocemi Eurojustu a národních členů na jedné straně a právem žalované strany na obranu a spravedlivý proces na straně druhé.

  Zpravodajka se domnívá, že je nesmírně důležité, aby při činnosti Eurojustu byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Je si vědoma, že v Eurojustu byl vytvořen důkladný systém ochrany údajů. Při výkonu své činnosti však Eurojust používá velké množství osobních údajů. Proto by se pozornost měla zaměřit na otázky spojené s ochranou těchto údajů. V několika pozměňujících návrzích se objevují další bezpečnostní opatření na zajištění ochrany údajů v Eurojustu. Je důležité trvat na utajovaných souborech údajů (o osobě, proti které se vede trestní vyšetřování) a údajích, jejichž zpracování Eurojustem by mělo být umožněno. Zpravodajka dále vyjadřuje své znepokojení v souvislosti s údaji předávanými třetím zemím a mezinárodním organizacím. Přestože mohou být údaje předávány pouze na základě dohod podepsaných oběma stranami, jež byly prověřeny odborníky na ochranu údajů, není známo, co se s těmito údaji po jejich předání děje a zda jsou příslušné dohody skutečně nebo dostatečně uplatňovány. Zpravodajka proto navrhuje zavést mechanismus hodnocení.

  Zpravodajka se vyslovuje pro vytvoření společného základu rovnocenných soudních pravomocí pro národní členy. Mělo by se však zdůraznit, že základní úlohou Eurojustu je koordinace soudní spolupráce. Předkládá proto několik pozměňovacích návrhů, které se zabývají situacemi, kdy národní členové využili v naléhavých případech svých soudních pravomocí. Aby se zabránilo zneužití jejich pravomocí, navrhuje se systém následného podávání zpráv uvádějících důvody, pro které národní člen nemohl včas určit příslušný vnitrostátní orgán. Tyto údaje by se měly také uvádět ve výročních zprávách Eurojustu. Zpravodajka se navíc domnívá, že není ani možné, aby národní člen nemohl určit příslušný orgán. Proto by ustanovení, na kterém se zakládá pravomoc národních členů jednat v naléhavých případech, mělo být vypuštěno.

  Cílem několika pozměňovacích návrhů je zvýšit úroveň ochrany procesních práv, jako jsou právo na obranu, právo na informace a právo na soudní nápravu.

  Zpravodajka je rovněž znepokojena skutečností, že v pozměňovacích návrzích Rady nejsou odkazy na Evropský parlament, přestože na základě článku 69h Lisabonské smlouvy bude mít Parlament v budoucnu v této věci spolurozhodovací pravomoc a při dohledu nad Eurojustem bude hrát významnou roli. Z tohoto důvodu se zpravodajka domnívá, že i v této fázi, ještě než Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, by měla být úloha Evropského parlamentu v oblasti kontroly činnosti Eurojustu posílena. Je proto důležité, aby informace o fungování Eurojustu nebyly Evropskému parlamentu pouze zasílány, ale aby jeho zástupce osobně předstoupil před Parlament, a umožnil tak jeho členům klást dotazy a vést diskusi. Evropský parlament by se měl rovněž více zapojovat v oblasti ochrany údajů a měly by mu být předkládány zprávy vypracované společným kontrolním orgánem Eurojustu.

  POSTUP

  Název

  Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV

  Referenční údaje

  (05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

  Datum konzultace s EP

  18.2.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  21.2.2008

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Renate Weber

  27.2.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  27.2.2008

  8.4.2008

  24.6.2008

   

  Datum přijetí

  24.6.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  9

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber