RAPORT Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK

7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Renate Weber

Menetlus : 2008/0804(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0293/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust (5613/2008);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti b;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0076/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0293/2008),

1.  võtab vastu Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse muudetud kujul;

2.  palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  kutsub nõukogu üles uuesti Euroopa Parlamendiga konsulteerima, kui nõukogu kavatseb Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust oluliselt muuta;

5.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles pärast Lissaboni lepingu jõustumist pidama esmatähtsaks kõiki tulevasi ettepanekuid otsuse muutmiseks kooskõlas deklaratsiooniga nr 50 üleminekusätete protokolli artikli 10 kohta, mis lisatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule;

6.  on otsustanud kõiki sellekohaseid tulevasi ettepanekuid uurida lõikes 5 osutatud korra kohaselt kiirmenetluse korras ja tihedas koostöös riikide parlamentidega;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ning komisjonile ja Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi valitsustele.

Muudatusettepanek  1

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 86 on vaja koostada Euroopa prokuröri ametikoha loomist käsitlev roheline raamat.

Muudatusettepanek  2

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 5 b (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Otsustamisel, milline liikmesriik on kohtumenetluse kohana või muude õiguskaitsemeetmete võtmiseks kõige sobivam, tuleb arvestada kostja ja hageja õigustega.

Muudatusettepanek  3

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 d (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 d) Kriminaalasjade kohtulahendite vastastikuse tunnustamise eeltingimuseks on piisavate menetlusalaste kaitsemeetmete kohaldamine, kaasa arvatud uurimise käigus. Eriti on vaja võimalikult kiiresti vastu võtta menetlusõiguse raamotsus, et kehtestada kindlad miinimumeeskirjad eraisikutele õigusabi kättesaadavuse kohta liikmesriikides.

Muudatusettepanek  4

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 b (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Nõukogu peab samuti võimalikult kiiresti vastu võtma raamotsuse politsei- ja kohtukoostöö raames kriminaalasjades töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, tagades andmekaitse asjakohase taseme. Liikmesriigid peavad tagama oma riiklikes õigusaktides isikuandmete kaitse vähemalt tasemel, mis vastab Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsioonis üksikisiku kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ja selle 8. novembri 2001. aasta lisaprotokollis sätestatud tasemele, ning võtma selle raames arvesse Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu 17. septembri 1987. aasta soovitust nr R (87) 15 liikmesriikidele, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas, samuti tagama nende andmete kaitse, mida ei töödelda automatiseeritult.

Muudatusettepanek  5

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Oluline on tagada isikuandmete asjakohane kaitse Eurojustis kasutatavates igat tüüpi isikuandmete kataloogides. Selleks tuleks Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva töökorra sätteid1 kohaldada ka käsitsi koostatud struktureeritud kartoteekide suhtes, st liikmesriigi liikmete või assistentide käsitsi koostatud ja loogiliselt korraldatud andmete suhtes.

 

_____________

1 ELT C 68, 19.3.2005, lk 1.

Selgitus

Andmekaitse piisava taseme tagamiseks mitte üksnes automatiseeritud dokumentide, vaid ka käsitsi koostatavate puhul, on oluline selgitada käsitsi koostatud struktureeritud kartoteekide tähendust.

Muudatusettepanek  6

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 b (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Elektronposti kõneliiklusega seotud andmete artikli 14 lõike 1 kohasel töötlemisel tuleb Eurojustil tagada, et ei avaldata elektronposti sisu ega pealkirju.

Selgitus

Elektronposti sisu ega pealkirjade (mis viitavad elektronposti sisule) avaldamine ei ole vastuvõetav.

Muudatusettepanek  7

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 e (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 e) Isikuid, kelle suhtes on Eurojusti taotluse alusel viidud läbi uurimine, kuid keda ei ole kohtu alla antud, tuleb sellest uurimisest teavitada hiljemalt üks aasta pärast kohtumenetluse mittealgatamise otsuse tegemist.

Muudatusettepanek  8

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Põhjendus 8 d (uus)

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 d) Liikmesriigid tagavad õigusliku hüvitise, kui Eurojusti taotlusel teostatud uurimisel ei olnud ilmselt piisavat alust.

Muudatusettepanek  9

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 5 a – lõige 1

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

1. Eurojust moodustab hädaolukordade koordineerimisüksuse, et täita oma ülesandeid hädaolukordade puhul.

1. Eurojust moodustab hädaolukordade koordineerimisüksuse, millega saab ühendust võtta ühtse kontaktasutuse kaudu, et täita oma ülesandeid hädaolukordade puhul.

Muudatusettepanek  10

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 5 a – lõige 2

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hädaolukordade koordineerimisüksus koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast, kelleks võib olla kas liikmesriigi liige, tema asetäitja või assistent, kes on volitatud liikmesriigi liiget asendama. Hädaolukordade koordineerimisüksusega saab kontakti võtta ööpäevaringselt ning ta on pidevas tegutsemisvalmiduses.

2. Hädaolukordade koordineerimisüksus koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast, kelleks võib olla kas liikmesriigi liige, tema asetäitja või assistent, kes on volitatud liikmesriigi liiget asendama. Esindaja on tegutsemisvalmiduses 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

Muudatusettepanek  11

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 5 a – lõige 3

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

3. Juhul kui kiireloomulistel juhtudel tuleb õigusalase koostöö taotlust täide viia mitmes liikmesriigis, võib pädev asutus taotluse edastada hädaolukordade koordineerimisüksusele, tehes seda oma liikmesriigi hädaolukordade koordineerimisüksuse esindaja kaudu. Asjaomase liikmesriigi esindaja hädaolukordade koordineerimisüksuses edastab taotluse asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele täitmiseks. Juhul kui pädevat asutust ei ole kindlaks määratud või kui seda ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, on hädaolukordade koordineerimisüksuse liikmel volitused ise taotlust täita.

3. Juhul kui kiireloomulistel juhtudel tuleb õigusalase koostöö taotlust täide viia mitmes liikmesriigis, võib pädev asutus taotluse edastada hädaolukordade koordineerimisüksusele, tehes seda oma liikmesriigi hädaolukordade koordineerimisüksuse esindaja kaudu. Asjaomase liikmesriigi esindaja hädaolukordade koordineerimisüksuses edastab taotluse asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele täitmiseks. Juhul kui pädevat asutust ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, on hädaolukordade koordineerimisüksuse liikmel volitused ise taotlust täita. Sellisel juhul teavitab asjaomane hädaolukordade koordineerimisüksuse liige viivitamata kolleegiumi kirjalikult võetud sammudest ja põhjustest, miks riigi pädevat asutust ei olnud võimalik õigeaegselt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek  12

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

vi) teostada uurimise eritoiminguid;

välja jäetud

Selgitus

Kui ei ole selgelt ja piiritletult määratletud, mis need uurimise eritoimingud on, jääb alapunkti vi sõnastus liiga ebamääraseks ja võib lubada tõlgendamist kuritarvituslikel eesmärkidel. Põhimõtteliselt on kõik uurimismeetodid sätestatud alapunktis i.

Muudatusettepanek  13

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

vii) võtta mis tahes muid meetmeid, mis on uurimise ja kohtumenetluse seisukohalt õigustatud;

välja jäetud

Selgitus

Ei ole arusaadav, milliseid muid meetmeid, mis on uurimise seisukohalt õigustatud, võiks veel esineda peale alapunktis i nimetatute. Alapunkti vii sõnastus on liiga ebamäärane ja seda võib rakendamisel kergesti kuritarvitada.

Muudatusettepanek  14

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 8

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad mitte täita artikli 6 lõike 1 punktides a ja g, artikli 7 lõike 1 punktis a ning artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud taotlust, teatavad nad Eurojustile oma otsusest koos põhjendustega.

1. Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad mitte täita artikli 6 lõike 1 punktides a ja g, artikli 7 lõike 1 punktis a ning artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud taotlust, teatavad nad Eurojustile oma otsusest koos põhjendustega.

 

2. Liikmesriigid tagavad pädeva asutuse otsuse juriidilise läbivaatamise võimaluse enne Eurojustile saatmist.

Muudatusettepanek  15

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 9 – lõige 4

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

4. Eurojusti eesmärkide saavutamiseks on liikmesriigi liikmetel täielik juurdepääs:

4. Eurojusti eesmärkide saavutamiseks on liikmesriigi liikmetel täielik või vähemalt võimalik juurdepääs

a) teabele, mis sisaldub:

teabele, mis sisaldub asjaomases registris selle olemasolu korral liikmesriigis :

i) siseriiklikus karistusregistris,

i) karistusregistris,

ii) vahistatud isikute registris,

ii) vahistatud isikute registris,

iii) uurimisregistris,

iii) uurimisregistris,

iv) DNA registris;

iv) DNA registris;

(b) oma päritoluliikmesriigi teistele registritele, mis sisaldavad teavet, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks.

(v) oma päritoluliikmesriigi teistes registrites, mis sisaldavad teavet, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks.

Selgitus

On oluline täpsustada, et liikmesriigi liikmel on juurdepääs üksnes oma liikmesriigi registritele ja mitte teiste liikmesriikide registritele.

Muudatusettepanek  16

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 9a – lõige 3

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi liikmed võivad kiireloomulistel juhtudel ning juhul, kui siseriiklikku pädevat asutust ei ole kindlaks määratud või kui seda ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, lubada ja koordineerida kontrollialuseid saadetisi.

3. Riiklikud liikmed võivad kiireloomulistel juhtudel ning juhul, kui siseriiklikku pädevat asutust ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, lubada ja koordineerida kontrollialuseid saadetisi. Sellisel juhul teavitab asjaomane riiklik liige viivitamata kolleegiumi kirjalikult võetud sammudest ja põhjustest, miks riigi pädevat asutust ei olnud võimalik õigeaegselt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek  17

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 1

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Liikmesriikide pädevad asutused võivad Eurojustiga vahetada mis tahes teavet, mis on vajalik selle ülesannete täitmiseks vastavalt artiklitele 4 ja 5 ning kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud andmekaitseeeskirjadega.

Muudatusettepanek  18

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 5

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et nende liiget teavitatakse õigeaegselt, varases arenguetapis ja koheselt peale teabe kättesaadavaks muutumist kõigist Eurojusti pädevusse kuuluvatest uurimistest, mis hõlmavad kolme või enamat riiki, millest kaks või enam riiki on liikmesriigid, ja kui see teave on vajalik Eurojusti ülesannete täitmiseks, eelkõige juhtudel, kui mitmes riigis on vaja paralleelseid õigusabitaotlusi, või juhtudel, kui on vajadus Eurojusti poolse koordineerimise järele, või juhtudel, kus esineb positiivne või negatiivne kohtualluvuse konflikt. Liikmesriigid tagavad, et teavitamiskohustuse üle teostatakse järelevalvet riiklikul tasandil.

5. Liikmesriigid tagavad, et nende liiget teavitatakse õigeaegselt, varases arenguetapis ja koheselt peale teabe kättesaadavaks muutumist kõikidest juhtudest, mis hõlmavad otseselt kolme või enamat liikmesriiki ning mille puhul on õigusalase koostöö kohta esitatud taotlused või tehtud otsused, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktide osas, edastatud vähemalt kahele liikmesriigile.

Muudatusettepanek  19

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 6

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

6. Esmalt rakendavad liikmesriigid lõiget 5 seoses kohtuasjadega, mis seonduvad järgmiste süütegudega:

6. Esmalt rakendavad liikmesriigid lõiget 5 seoses kohtuasjadega, mis seonduvad järgmiste süütegudega:

(a) narkokaubandus,

(a) narkokaubandus,

 

(aa) laste seksuaalne ekspluateerimine ning lapsporno;

(b) inim- ja relvakaubandus,

(b) inim- ja relvakaubandus,

(c) tuumajäätmekaubandus,

(c) tuumajäätmekaubandus,

(d) kunstiesemete salakaubavedu,

(d) kunstiesemete salakaubavedu,

(e) ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemine,

 

(e) ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemine,

(f) inimorganitega kauplemine,

(f) inimorganitega kauplemine,

(g) rahapesu,

(g) rahapesu,

(h) pettused, sealhulgas ühenduse finantshuve kahjustavad pettused,

(h) pettused, sealhulgas ühenduse finantshuve kahjustavad pettused,

(i) rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,

(i) rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,

(j) terrorism, sealhulgas terrorismi rahastamine,

(j) terrorism, sealhulgas terrorismi rahastamine,

(k) keskkonnavastased kuriteod,

(k) keskkonnavastased kuriteod,

(l) organiseeritud kuritegevuse muud liigid.

(l) muud süüteo liigid, mille puhul on faktilisi tõendeid, et sellega on seotud kuritegelik ühendus.

Muudatusettepanek  20

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 8

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et nende liige saab samuti teavet:

8. Liikmesriigid tagavad, et nende liige saab samuti teavet:

(a) kõigist õigusalase koostöö taotlustest, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega, ning mille on saatnud nende päritoluliikmesriigi pädevad asutused kohtuasjade korral, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;

(a) juhtudest, kus on tekkinud kohtualluvuse konflikt või kus see tõenäoliselt võib tekkida;

(b) kõigist kontrollialustest saadetistest ja salajastest uurimistest, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;

(b) kõigist kontrollialustest saadetistest ja salajastest uurimistest, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;

(c) kõigist keeldumistest täita õigusalase koostöö taotlusi, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastu võetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega;

(c) korduvatest raskustest või keeldumistest, mis on seotud õigusalase koostöö, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktide, osas esitatud taotluste ja tehtud otsuste täitmisega;

(d) kõigist vastastikustest õigusabitaotlustest, mille on esitanud liikmesriikide hulka mittekuuluv riik, kui selgub, et kõnealused taotlused on osa uurimisest, mis hõlmab teisi taotlusi, mille kõnealune riik on esitanud vähemalt kahele liikmesriigile.

 

Muudatusettepanek  21

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 9

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

9. Lisaks esitavad pädevad asutused liikmesriigi liikmele mis tahes muud teavet, mida liikmesriigi liige peab oma ülesannete täitmisel vajalikuks.

välja jäetud

Muudatusettepanek  22

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 13 – lõige 11 a (uus)

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a. ...* koostab komisjon Eurojusti poolt edastatud teabe alusel aruande käesoleva artikli rakendamise kohta, millele on vajadusel lisatud mis tahes ettepanekud, sealhulgas ettepanekud, milles käsitletakse lõikes 6 osutatust erinevate süütegude lisamist.

____________

* Kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

Muudatusettepanek  23

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 14 – lõige 4 ja artikkel 16 – lõige 1

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

13) Artikli 14 lõikes 4 ja artikli 16 lõikes 1 asendatakse sõnad „andmete indeksi” sõnadega „andmeid sisaldava kohtuasjade haldamise süsteemi”.

välja jäetud

Selgitus

Indeksi ja kohtuasjade haldamise süsteemi vahel on suur segadus, mis tuleb selgeks teha. Tegemist ei ole terminoloogia küsimuse, vaid sisulise küsimusega. INDEKS on asendatud kohtuasjade haldamise süsteemiga, kuid sõnastuses peab pöörduma tagasi INDEKSi juurde.

Muudatusettepanek  24

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 15 – lõige 4 ja artikkel 16 – lõiked 1 ja 2

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

14) Artikli 15 lõikes 4 ning artikli 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „indeks” sõnadega „kohtuasjade haldamise süsteem” vastavas käändes.

välja jäetud

Selgitus

Indeksi ja kohtuasjade haldamise süsteemi vahel on suur segadus, mis tuleb selgeks teha. Tegemist ei ole terminoloogia küsimuse, vaid sisulise küsimusega. INDEKS on asendatud kohtuasjade haldamise süsteemiga, kuid sõnastuses peab pöörduma tagasi INDEKSi juurde.

Muudatusettepanek  25

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a – alapunkt i

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikuandmete töötlemisel vastavalt artikli 14 lõikele 1 võib Eurojust töödelda nende isikute isikuandmeid, kelle suhtes asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel viiakse läbi uurimist või kes on antud kohtu alla artiklis 4 määratletud ühe või mitme kuriteo- või süüteoliigi eest, nagu näiteks:

1. Isikuandmete töötlemisel vastavalt artikli 14 lõikele 1 võib Eurojust töödelda ainult nende isikute isikuandmeid, kelle suhtes asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel viiakse läbi uurimist või kes on antud kohtu alla artiklis 4 määratletud ühe või mitme kuriteo- või süüteoliigi eest:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et käesoleva artikli lõikes 1 viidatud isikuandmeid võib töödelda üksnes nende isikute suhtes, kelle kohta viiakse läbi uurimist. Nõukogu ettepanekus sisaldunud sõna „ainult” väljajätmine võib tekitada segadust nii andmete kui viidatud isikute puhul (st tunnistajate või kannatanute puhul).

Muudatusettepanek  26

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a – alapunkt ii

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt l

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

l) telefoninumbrid, sõidukite registreerimisandmed, elektronposti aadressid, telefoni ja elektronposti kõneliiklusega seotud andmed, DNA andmed ja fotod.

l) DNA määramise mudelid, s.t täht- või numberkood, mis kajastab teatud hulka inimeselt võetud analüüsitud DNA proovi kodeerimata osa määramistunnuseid, s.t erinevate dna-lookuste keemilist erivormi;

 

l a) fotod,

 

l b) telefoninumbrid,

 

l c) telefoni ja elektronposti kõneliiklusega seotud andmed, välja arvatud sisuandmete edastamine;

 

l d) elektronposti aadressid,

 

l e) sõidukite registreerimisandmed.

Muudatusettepanek  27

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 15 – lõige 2

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõikes 2 jäetakse välja sõna „ainult”.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepaneku (sõna „ainult” allesjätmise) eesmärk on selgitada, et käesoleva artikli lõikes 2 viidatud isikuandmeid võib töödelda üksnes nende isikute suhtes, kes on uurimises või kohtumenetluses tunnistajad või kannatanud. Teisi andmeid töödelda ei tohi.

Muudatusettepanek  28

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 17 a (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 23 – lõige 12

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

17 a) Artikli 23 lõige 12 asendatakse järgmisega:

 

„12. Ühine järelevalveasutus esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande.”

Selgitus

Euroopa Parlament peab olema kaasatud oma järelevalve rolli raames juba enne, kui see muutub kohustuslikuks Lissaboni lepingu alusel. Kehtivas ühenduse õiguses ei ole midagi, mis seda volitust takistaks.

Muudatusettepanek  29

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 26 – lõige 1a

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad, et kolleegium on võimeline avama Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaili ning osalema selle koostamises.

1a. Liikmesriigid tagavad, et kolleegium on võimeline avama Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaili, millele on viidatud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsiooni)1 artiklis 10, ning osalema selle koostamises.

_________________

 

1 EÜT C 316, 27.11.1955, lk 2. Konventsiooni on viimati muudetud 27. novembri protokolliga (ELT C 2, 6.1.2004, lk 3).

Selgitus

Eurojusti otsuses ei ole ühtki viide selle kohta, mida mõeldakse analüüsimiseks koostatud tööfaili all. Selle täpsustamiseks tuleks lisada viide Europoli konventsioonile. Kõnealune viide asendatakse viitega nõukogu otsusele Euroopa Politseiameti loomise kohta niipea, kui nõukogu on selle vastu võtnud.

Muudatusettepanek  30

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

(b) ilma et see mõjutaks käesoleva otsuse artikli 13 kohaldamist ning kooskõlas otsuse …/…/JSK artikli 4 lõikega 4, teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul Eurojusti kohtuasjadest, mis hõlmavad kaht liikmesriiki ja kuuluvad Eurojusti pädevusse, kui:

(b) ilma et see mõjutaks käesoleva otsuse artikli 13 kohaldamist ning kooskõlas otsuse …/…/JSK artikliga 4, teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul oma Eurojusti liiget kõikidest muudest kohtuasjadest, millega tegelemiseks on Eurojust arvatavalt paremas olukorras.

– võib tekkida kohtualluvuse konflikt;

 

või

 

– kui lükatakse tagasi õigusalase koostöö taotlus, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega.

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused teavitavad Eurojusti iga üksikjuhtumi puhul samuti kõikidest kohtuasjadest, mis jäävad Eurojusti pädevusse ja hõlmavad vähemalt kolme liikmesriiki.

 

Liikmesriikide liikmed teavitavad iga üksikjuhtumi puhul Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutusi kõikidest kohtuasjadest, mille puhul peetakse asjakohasemaks, et asja menetleks võrgustik;

Liikmesriikide liikmed teavitavad iga üksikjuhtumi puhul oma Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastavaid esindajaid kõikidest kohtuasjadest, mille puhul peetakse asjakohasemaks, et asja menetleks võrgustik;

 

 

Muudatusettepanek  31

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 19 a (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 27 – lõige 4

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a) Artikli 27 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist ja ainult siis, kui on tagatud piisav andmekaitse tase, mida hinnatakse vastavalt Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva töökorra sätete artikli 28 lõikele 3, võib Eurojust edastada isikuandmeid lõike 1 punktis b osutatud üksustele ja nende kolmandate riikide lõike 1 punktis c osutatud asutustele, kes ei ole Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni osalisriigid.”

Selgitus

On oluline selgitada, kuidas hinnata, kas andmekaitse tase on piisav, ja mitte jätta seda juhtumipõhiseks otsustamiseks kolmandatele isikutele ja organisatsioonidele. Seepärast tuleb viidata Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva töökorra sätetele.

Muudatusettepanek  32

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 19 b (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 27 – lõige 5 a (uus)

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 b) Artikli 27 lõike 5 järele lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a. Iga kahe aasta järel hindab ühine järelevalveasutus koos lõike 1 punktis b või c viidatud kolmanda riigi või üksusega asjaomase koostöölepingu sätete alusel vahetatavate andmete kaitset. Selle hindamise aruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.”

Selgitus

Vaatamata sellele, et partneritega sõlmitud koostöölepingutes on andmekaitse sätted olemas, ei ole veel selge, mis juhtub partneritele (rahvusvahelistele organisatsioonidele ja asutustele ja kolmandatele riikidele) saadetud teabega hiljem. Seepärast soovitakse muudatusettepanekuga tagada, et kord kahe aasta jooksul toimuks hindamine. See on vähim, mida Eurojust saab teha, et tagada, et tema andmekaitsestandardeid järgiksid ka tema partnerid.

Muudatusettepanek  33

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 22 – punkt 22 – esimene a taane (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

– lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„President annab kolleegiumi nimel igal aastal nõukogule ja Euroopa Parlamendile kirjalikult aru Eurojusti tegevuste ja haldamise, sealhulgas eelarve haldamise kohta.”

Selgitus

On oluline anda parlamendiliikmetele võimalus arutada Eurojusti tegevuse üle ja esitada Eurojusti presidendile küsimusi. Seepärast tuleb juhtida tähelepanu sellele, et Eurojusti aruannet tuleb Euroopa Parlamendi ees esitleda (mitte üksnes saata kirjalikus vormis).

Muudatusettepanek  34

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 22 – esimene b taane (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

– lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Selleks koostab kolleegium aastaaruande Eurojusti tegevuste ja liidu mis tahes kriminaalpoliitikaprobleemi kohta, mis on Eurojusti tegevuste tulemusel esile kerkinud. Selles aruandes analüüsib Eurojust ka olukordi, kui liikmesriikide liikmed on kasutanud artikli 5a lõikega 3 ja artikli 9a lõikega 3 antud volitusi. Aruandes võib Eurojust teha ka ettepanekuid õigusalase koostöö parandamiseks kriminaalasjades.”

Selgitus

Eurojusti ülesanne on koordineerida pädevate asutuste koostööd. Eurojusti liikmesriigi liikmed võivad oma volitusi kasutada vaid kiireloomulistel juhtudel. Seepärast on oluline kajastada aastaaruandes andmeid selle kohta, kui tihti ja miks liikmesriigi liikmed oma volitust on kasutanud (miks nad ei ole pädevat asutust õigeaegselt kindlaks määranud).

Muudatusettepanek  35

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 22 – esimene c taane (uus)

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 32 – lõige 2

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

 

– lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Igal aastal esitab ühise järelevalveasutuse esindaja Euroopa Parlamendile ülevaate tehtud tööst [...].

Selgitus

Eurojusti tegevusega kaasneb suurte andmekogude töötlemine. Seepärast on isikuandmete kaitse tagamine äärmiselt oluline. Ühine järelevalveasutus on asutus, kes peab tagama, et isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt Eurojusti andmekaitse-eeskirjadele. Tõhusa demokraatliku kontrolli tagamiseks tuleb Euroopa Parlamenti teavitada kõigist ühise järelevalveasutuse tegevustest.

Muudatusettepanek  36

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Otsus 2002/187/JSK

Artikkel 42 – lõige 2

 

Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon kontrollib korrapäraselt käesoleva otsuse rakendamist liikmesriikide poolt ning esitab nõukogule sellekohase aruande, lisades vajaduse korral vajalikud ettepanekud õigusalase koostöö ja Eurojusti toimimise parandamiseks. See kehtib eelkõige seoses Eurojusti suutlikkusega toetada liikmesriike terrorismivastases võitluses.

2. Komisjon kontrollib korrapäraselt käesoleva otsuse rakendamist liikmesriikide poolt ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades vajaduse korral vajalikud ettepanekud õigusalase koostöö ja Eurojusti toimimise parandamiseks. See kehtib eelkõige seoses Eurojusti suutlikkusega toetada liikmesriike terrorismivastases võitluses.

Selgitus

Isegi kui Euroopa Parlamendiga üksnes konsulteeritakse (nagu on praegu, enne Lissaboni lepingu jõustumist), on teabe esitamine parlamendile oluline, et parlamendi demokraatlik kontroll ELi institutsioonide ja asutuste üle oleks tõhus.

SELETUSKIRI

Pärast viieaastast toimimist on Eurojust tõestanud oma vajalikkust kriminaalasjade uurimise õigusalases koostöös. Võttes siiski arvesse suurenenud liikuvust, ülemaailmastumise mõjusid piiriülesele kuritegevusele ning samuti muutusi õigusalases koostöös, on tekkinud vajadus 2002. aastal vastu võetud Eurojusti otsust muuta.

Selleks on 14 liikmesriiki teinud ettepaneku Eurojusti 28. veebruari 2002. aasta otsuse muutmiseks. Ettepaneku peamine eesmärk on tugevdada Eurojusti rolli ja suutlikkust. Tuleb rõhutada, et üldjoontes kajastub (vormistatakse) ettepanekus Eurojustis juba praegu toimiv tava.

I Peamised ettepanekud

1. Hädaolukordade koordineerimisüksuse moodustamine

Eurojusti roll koordineerimisüksusena nõuab ööpäevaringset valmisolekut. Selle nõude täitmiseks tehakse ettepanek moodustada hädaolukordade üksus, mis oleks kogu aeg kättesaadav. Selle üksuse peamine ülesanne on muuta Eurojusti liikmed kogu aeg kättesaadavaks.

2. Kolleegiumina tegutseva Eurojusti ülesannete laiendamine

Tehakse ettepanek laiendada kolleegiumi õigust ametlikult sekkuda ka erinevate ummikseisude puhul, kui asjaomased liikmesriikide asutused või liikmesriikide liikmed ei suuda kokkuleppele jõuda.

3. Võrdväärsete volituste ühise aluse loomine liikmesriikide liikmete jaoks

See on ettepaneku üks olulisemaid küsimusi. Eurojusti tõhusaks toimimiseks on ülioluline, et kõigile liikmesriikide liikmetele, kui nad tegutsevad oma riigi liikmesriigi asutusena, kohaldatakse võrdväärsete volituste minimaalset ühist alust.

4. Eurojusti siseriikliku koordineerimissüsteemi loomine

Tehakse ettepanek moodustada igas liikmesriigis Eurojusti siseriiklik koordineerimissüsteem, et luua riigi tasandil seos Eurojusti, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja erinevate kõnealuses valdkonnas Euroopas aktiivsete võrgustike vahel. Eurojusti tõhusa toimimise jaoks on õigeaegne ja korrastatud teave ülioluline. Seepärast on Eurojusti siseriiklikul koordineerimissüsteemil teinegi ülesanne: muuta riiklikul tasandil Eurojustile uurimiste kohta teabe andmine lihtsamaks.

5. Parem teabe edastamine

Nagu eelmises punktis mainitud, on Eurojusti tõhusa töö aluseks õigeaegne ja korrastatud teave. Praegune olukord ei kohusta liikmesriikide asutusi Eurojustile teavet omal algatusel esitama. Seepärast tehakse nüüd ettepanek kehtestada üldine teabe edastamise kohustus Eurojustile, mis on vajalik Eurojusti ülesannete täitmiseks. Ettepanek sisaldab kohustust kehtestada riiklikul tasandil kord järelevalve teostamiseks selle kohustuse täitmise üle.

6. Suhted Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga

Ettepaneku kohaselt jäetakse alles kaks struktuuri ja parandatakse nende suhet koostöö ja vastastikuse täiendavuse põhimõtte alusel. Ettepanek tugevdab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku eelarveseisundit ja sisaldab teabe vahetamise kohustust. Peale selle muudaks Eurojusti siseriikliku koordineerimissüsteemi loomine koostöö lihtsamaks ja suunaks liikmesriikide asutused kas Eurojusti suunas või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku suunas, olenevalt asjaomase juhtumi konkreetsetest omadustest.

7. Selgitab ja tugevdab Eurojusti suhteid teiste partneritega

Ettepanek tugevdab suhteid Europoliga ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga ning loob suhteid teiste Euroopa ja rahvusvaheliste asutustega, näiteks FRONTEXi, SitCENi, Interpoli ja Maailma Tolliorganisatsiooniga.

8. Koostöö kolmandate riikidega

Ettepanek tugevdab Eurojusti positsiooni kolmandate riikide suhtes, kehtestades uue elemendi, st võimaluse lähetada sidekohtunikke riikidesse, kellega tahetakse arendada konkreetseid koostöömeetmeid. Teine ettepanek on võimalus, et Eurojust täidab otse kolmandatest riikidest saadud taotlusi. See on võimalik siiski üksnes juhul, kui asjaomased rahvusvahelised eeskirjad seda võimaldavad. Praegu sellist võimalust ei ole.

II Raportööri seisukoht

Raportöör nõustub, et ettepanek on vajalik, ja toetab selle eesmärki tugevdada Eurojusti rolli ja suutlikkust. On siiski mitmeid küsimusi, mis vajavad veel põhjalikku uurimist ja käsitlemist, et omavahel oleksid korralikult tasakaalus ühest küljest Eurojusti ja liikmesriikide liikmete volitused ning teisest küljest kostjate õigus kaitsele ja õiglasele kohtumenetlusele.

Raportöör on seisukohal, et isikuandmete kaitse piisava taseme tagamine on Eurojusti tegevuses esmase tähtsusega. Raportöör on teadlik, et Eurojustis on loodud tugev andmekaitse süsteem. Eurojust puutub oma töös siiski kokku suure hulga isikuandmetega. Seepärast tuleb andmekaitse teemadele pöörata suuremat tähelepanu. Mitmetes muudatusettepanekutes pakutakse Eurojusti andmekaitse jaoks välja täiendavaid kaitsemeetmeid. Oluline on, et (uurimise all olevate isikute) registriandmed ei oleks avalikud ja et Eurojustil oleks andmete töötlemiseks neile juurdepääs. Peale selle on raportöör mures kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatavate andmete pärast. Vaatamata asjaolule, et andmeid võib edastada üksnes kahepoolselt allkirjastatud lepingute alusel, mida on kontrollinud andmekaitsespetsialistid, ei ole teada, mis tegelikkuses nende andmetega edastamisel toimub ja kas asjaomaseid lepinguid tegelikult või piisavalt rakendatakse. Seepärast teeb raportöör ettepaneku kehtestada hindamismehhanism.

Raportöör toetab võrdväärsete volituste ühise aluse loomist liikmesriikide liikmete jaoks. Tuleb siiski rõhutada, et Eurojusti põhiline roll on õigusalase koostöö koordineerimine. Seepärast käsitleb mitu muudatusettepanekut olukordi, kus liikmesriikide liikmed on kiireloomulistel juhtudel oma volitusi kasutanud. Et mitte oma volitusi kuritarvitada, tehakse ettepanek kehtestada järelaruandluse süsteem, kus tuleb seletada, miks liikmesriigi asutus ei suutnud pädevat asutust õigeaegselt kindlaks määrata. Need andmed tuleb kajastada ka Eurojusti aastaaruannetes. Enamgi veel, raportööri sõnul ei ole üldiselt võimalik, et liikmesriikide liige ei suuda pädevat asutust kindlaks määrata. Seepärast tuleb välja jätta alus, et liikmesriikide liikmetel on pädevus kiireloomulistel juhtudel ise nimetatud kohustust täita.

Mitu muudatusettepanekut käsitleb andmekaitse taseme tõstmist menetlusõiguses, näiteks õiguses kaitsele, õiguses saada teavet ja õiguses saada õiguslikku hüvitist.

Raportöörile valmistab muret ka asjaolu, et vaatamata sõnaselgele viitele Lissaboni lepingu artiklis 69h ei ole nõukogu muudatusettepanekutes viidet Euroopa Parlamendile, kuigi tulevikus on parlamendil kõnealuses asjas kaasotsustamisvolitus ja oluline järelevalvaja roll Eurojusti tegevuse üle. Seepärast on raportöör seisukohal, et isegi praeguses etapis, enne Lissaboni lepingu jõustumist, tuleb suurendada Euroopa Parlamendi rolli Eurojusti tegevuse kontrollimisel. Seepärast on oluline, et teavet Eurojusti töö kohta mitte üksnes ei saadeta Euroopa Parlamendile, vaid et esindaja tuleks isiklikult kohale, andes Euroopa Parlamendi liikmetele võimaluse esitada küsimusi ja kõnealusel teemal arutleda. Peale selle peaks Euroopa Parlament olema andmekaitse küsimustesse rohkem kaasatud ja saama Eurojusti ühise järelevalveasutuse koostatud aruandeid.

MENETLUS

Pealkiri

Eurojusti tugevdamine ja otsuse 2002/187/JSK muutmine

Viited

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.2.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.2.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

0

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber