Pranešimas - A6-0293/2008Pranešimas
A6-0293/2008

PRANEŠIMAS dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvos, pagal kurią siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Eurojusto stiprinimo, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/187/TVR

7.7.2008 - (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Renate Weber

Procedūra : 2008/0804(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0293/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvos, pagal kurią siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Eurojusto stiprinimo, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/187/TVR

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą (5613/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0076/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0293/2008),

1.  pritaria Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją ateityje, po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, teikti pirmenybę visiems pasiūlymams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti šį sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50 dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsnio;

6.  pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių parlamentais;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės vyriausybėms.

Pakeitimas  1

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnį reikia parengti žaliąją knygą dėl Europos prokuratūros įsteigimo.

Pakeitimas  2

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Nustatant, kuri valstybė narė geriausiai gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar imtis kitų teisėsaugos veiksmų, reikia atsižvelgti į atsakovo ir nukentėjusioje teises.

Pakeitimas  3

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d) Atitinkama apsauga pagal procedūrą, įskaitant apsaugą tyrimo metu, yra būtina sąlyga siekiant, kad būtų abipusiškai pripažįstami teismų sprendimai baudžiamosiose bylose. Siekiant nustatyti tam tikras minimalias teisinės pagalbos asmenims valstybėse narėse taisykles itin svarbu, kad kuo greičiau priimti pamatinį sprendimą dėl procedūrinių teisių.

Pakeitimas  4

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Taip pat svarbu, kad Taryba kuo greičiau priimtų pamatinį sprendimą dėl asmens duomenų, tvarkomų atsižvelgiant į policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, taip užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos lygį. Valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę privalo užtikrinti bent jau tokį asmens duomenų apsaugos lygį, koks užtikrinamas pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomą protokolą ir tai darydamos valstybės narės atsižvelgia į Europos Tarybos ministrų komiteto 1987 m. rugsėjo 17 d. Rekomendaciją Nr. R (87) valstybėms narėms, kuria reglamentuojamas asmens duomenų naudojimas policijos sektoriuje ir užtikrinama duomenų, kurie netvarkomi automatizuotai, apsauga.

Pakeitimas  5

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Svarbu užtikrinti tinkamą asmens duomenų, saugomų visų rūšių asmens duomenų pildymo sistemose, kurias naudoja Eurojustas, apsaugą. Turint tai mintyje, Eurojusto1 asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės turėtų būti taikomos ir struktūrizuotiems rankiniu būdu kaupiamiems dokumentams, t. y. susijusiems ir logiškai sutvarkytiems dokumentams, kuriuos rankiniu būdu sukaupia šalims atstovaujantys nariai ar padėjėjai.

 

_____________

1 OL C 68, 2005 3 19, p. 1.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą ne tik automatiškai tvarkomų, bet ir rankiniu būdu kaupiamų dokumentų duomenų apsaugą, svarbu išaiškinti sąvoką „struktūriškai apibrėžti rankiniu būdu pildomi dokumentai“.

Pakeitimas  6

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Kai apdorojami duomenys, susiję su elektroninio pašto srautais pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas turi užtikrinti, kad nebūtų atskleidžiamas el. laiškų turinys ir jų pavadinimai.

Pagrindimas

Nepriimtina, kad būtų apdorojami el. pašto laiškų turinys ar pavadinimai (susiję su el. laiškų turiniu).

Pakeitimas  7

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8e) Asmenys, kurie buvo Eurojusto prašymu atlikto nusikaltimo tyrimo subjektai, tačiau kurie nebuvo patraukti į teismą pateikiant kaltinimą, informuojami apie tą tyrimą ne vėliau kaip po vienų metų nuo sprendimo nekelti baudžiamosios bylos priėmimo datos.

Pakeitimas  8

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d) Kai tyrimas atliekamas Eurojusto prašymu ir akivaizdžiai nesant tinkamo pagrindo, valstybės narės užtikrina teismines teisių gynimo priemones.

Pakeitimas  9

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 3 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

5a straipsnio 1 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria „Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams“ (KPYA).

1. Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria „Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams“ (KPYA), su kuriuo būtų galima susisiekti per vieną kontaktinį asmenį.

Pakeitimas  10

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 3 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

5a straipsnio 2 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Į KPYA galima kreiptis ir jis turi galėti imtis veiksmų 24 val. per parą.

2. KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Atstovas veikia 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę.

Pakeitimas  11

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 3 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

5a straipsnio 3 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei kompetentinga nacionalinė institucija nėra nurodyta arba jos neįmanoma nurodyti tinkamu laiku, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats.

3. Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei neįmanoma laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats. Tokiu atveju atitinkamas KPYA narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.

Pakeitimas  12

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

6 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

(vi) imtis specialių tyrimo priemonių;

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei nėra aiškiai ir apribojant nurodyta, kas šios „specialiosios tyrimo priemonės“, vi papunkčio formuluotė pernelyg neaiški ir gali būti sudarytos sąlygos piktnaudžiauti ją interpretuojant. Iš esmės visi tyrimo metodai nurodyti i punkte.

Pakeitimas  13

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

6 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

(vii) imtis bet kurių kitų tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn reikalingų priemonių;

Išbraukta.

Pagrindimas

Neaišku, kokios dar be nurodytųjų i punkte gali būti „kitos tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn reikalingos priemonės“. vii punkto formuluotė pernelyg neaiški ir įgyvendinimo metu labai lengva piktnaudžiauti ją interpretuojant.

Pakeitimas  14

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 6 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

8 straipsnis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.

1. Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš pateikiant Eurojustui, šalies kompetentingų institucijų sprendimą gali peržiūrėti teismas.

Pakeitimas  15

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 7 dalies c punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

9 straipsnio 4 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą prie:

4. Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą arba bent gali gauti prieigą prie:

a) informacijos, esančios:

informacijos, esančios toliau išvardytų tipų nacionaliniuose registruose, jei šie registrai yra jo ar jos valstybėje narėje:

i) nacionaliniuose nuosprendžių registruose;

i) nuosprendžių registruose;

ii) suimtų asmenų registruose;

ii) suimtų asmenų registruose;

iii) tyrimų registruose;

iii) tyrimų registruose;

iv) DNR registruose;

iv) DNR registruose;

b) kitų, negu a) punkte nurodytų jo valstybės narės registrų, kuriuose yra informacijos, būtinos tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis.

v) kituose jo ar jos valstybės narės registruose, kuriuose yra jam ar jai būtinos informacijos tam, kad jis ar ji galėtų atlikti savo užduotis.

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kad šaliai atstovaujantis narys arba narė gali turėti prieigą tik prie savo valstybės narės registrų ir negali naudotis kitų valstybių narių registrais.

Pakeitimas  16

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 8 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

9a straipsnio 3 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei nėra nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos arba jei neįmanoma jos nurodyti tinkamu laiku, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti.

3. Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei neįmanoma tinkamu laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti. Tokiais atvejais atitinkamas šaliai atstovaujantis narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.

Pakeitimas  17

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies -a punktas (naujas)

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 1 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-a) 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali keistis su Eurojustu visa informacija, būtina jo uždaviniams, numatytiems 4 ir 5 straipsniuose, įvykdyti ir vadovaudamosi šiame sprendime nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis.

Pakeitimas  18

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 5 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visus nusikaltimų tyrimus, susijusius su trimis ar daugiau valstybių, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės, patenkančius į Eurojusto veiklos sritį, ir tiek, kiek būtina Eurojusto funkcijoms vykdyti, visų pirma jeigu keliose valstybėse būtina tuo pačiu metu pateikti teismo pavedimus, arba jeigu reikalingas Eurojusto koordinavimas, arba jurisdikcijos pozityvių ar negatyvių kolizijų atvejais. Valstybės narės užtikrina, kad prievolės informuoti vykdymas būtų prižiūrimas nacionaliniu lygiu.

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visas bylas, tiesiogiai susijusias su trimis ar daugiau valstybių narių, dėl kurių mažiausiai dvi valstybės narės pateikė teisminio bendradarbiavimo prašymus, įskaitant teisės aktus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą.

Pakeitimas  19

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 6 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:

6. Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:

a) neteisėta prekyba narkotikais;

a) neteisėta prekyba narkotikais;

 

aa) vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija;

b) prekyba žmonėmis ir ginklais

b) prekyba žmonėmis ir ginklais

c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;

c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;

d) neteisėta prekyba meno kūriniais;

d) neteisėta prekyba meno kūriniais;

e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;

 

e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;

f) neteisėta prekyba žmonių organais;

f) neteisėta prekyba žmonių organais;

g) pinigų plovimas;

g) pinigų plovimu;

h) sukčiavimas, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

h) sukčiavimu, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;

i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimu;

j) terorizmas, įskaitant terorizmo finansavimą;

j) terorizmu, įskaitant terorizmo finansavimą;

k) aplinkosauginiai nusikaltimai;

k) aplinkosauginiais nusikaltimais;

l) kitos organizuoto nusikalstamumo formos.

l) kitomis teisės pažeidimų formomis, kai esama faktinių požymių, kad jie susiję su kriminaline organizacija.

Pakeitimas  20

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 8 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:

8. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:

a) visus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant teisės aktus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą, išsiųstus jų kompetentingų institucijų, bylose, susijusiose su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės;

a) atvejus, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija;

b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;

b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;

c) visus atmestus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą;

c) pasikartojančias problemas ar atsisakymą vykdyti prašymus ir sprendimus dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą;

d) visus tarpusavio teisinės pagalbos prašymus, gautus iš valstybės, kuri nėra valstybė narė, jei nustatoma, kad tokie prašymai yra tyrimo dėl kitų prašymų, išsiųstų tos valstybės, kuri nėra valstybė narė, ne mažiau kaip dviem kitoms valstybėms narėms, dalis.

 

Pakeitimas  21

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 9 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Be to, kompetentingos institucijos teikia nacionaliniam nariui visą kitą informaciją, kuri, nacionalinio nario manymu, yra būtina jo užduotims įvykdyti.

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 11 dalies b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

13 straipsnio 11 a dalis (nauja)

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a. Iki ... * Komisija, remdamasi Eurojusto perduota informacija, parengia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, prie kurios, jei reikia, pridėdama pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus apsvarstyti galimybę įtraukti ir kitus teisės pažeidimus, o ne tik tuos, kurie nurodomi 6 dalyje.

____________

* Praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  23

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 13 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

14 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) 14 straipsnio 4 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje žodis „indeksas“ pakeičiamas žodžiais „bylų valdymo sistema“;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikia išaiškinti didžiulę painiavą, kilusią dėl indekso ir bylų valdymo sistemos. Ši painiava susijusi ne vien su terminais, bet ir su turiniu. Žodis „indeksas“ buvo pakeistas „bylų valdymo sistema“, ir sprendime turi būti vartojamas ankstesnis terminas „indeksas“.

Pakeitimas  24

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 14 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

15 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) 15 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodis „indeksas“ pakeičiamas žodžiais „bylų valdymo sistema“;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikia išaiškinti didžiulę painiavą, kilusią dėl indekso ir bylų valdymo sistemos. Ši painiava susijusi ne vien su terminais, bet ir su turiniu. Žodis „indeksas“ buvo pakeistas „bylų valdymo sistema“, ir sprendime turi būti vartojamas ankstesnis terminas „indeksas“.

Pakeitimas  25

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 15 dalies a punkto i papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti asmens duomenis tų asmenų, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje, pavyzdžiui:

1. Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti tik toliau nurodytus asmens duomenis apie asmenis, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinius teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad galima tvarkyti tik asmens duomenis, nurodytus šio straipsnio pirmoje dalyje, asmenų, kurie yra nusikaltimo tyrimo subjektai. Išbraukus žodį „tik“, kaip padaryta Tarybos pakeitime, gali būti painu suprasti, ar kalbama apie duomenis, ar apie asmenis (t. y. liudytojus ar nukentėjusius).

Pakeitimas  26

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 15 dalies a punkto ii papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

15 straipsnio 1 dalies l punktas

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) telefono numeriai, transporto priemonių registracijos duomenys, elektroninio pašto adresai, telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, DNR duomenys ir nuotraukos.

l) DNR identifikavimo modeliai – raidinis arba skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies identifikavimo charakteristikas, t. y. tam tikrą cheminę formą įvairiose DNR vietose (loci);

 

la) nuotraukos;

 

lb) telefonų numeriai;

 

lc) telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, išskyrus turinio duomenų perdavimą,

 

ld) elektroninio pašto paskyros;

 

le) transporto priemonių registracijos duomenys.

Pakeitimas  27

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 15 dalies b punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

15 straipsnio 2 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2 dalyje žodis „tik“ išbraukiamas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu (susijusiu su žodžio „tik“ vartojimu) siekiama išaiškinti, kad galima tvarkyti tik asmens duomenis, nurodytus šio straipsnio antroje dalyje, tik tų asmenų, kurie tiriant nusikaltimą arba baudžiamąją bylą yra liudytojai arba nukentėjusieji. Negalima tvarkyti jokių kitų duomenų.

Pakeitimas  28

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 17 a dalis (nauja)

Sprendimas 2002/187/JHA

23 straipsnio 12 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a) 23 straipsnio 12 dalis pakeičiama taip:

 

„12. Jungtinė priežiūros institucija pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pagrindimas

Europos Parlamentas, nelaukdamas, kol bus įpareigotas pagal Lisabonos sutartį, privalo naudotis jam suteiktais priežiūros vykdymo įgaliojimais. Galiojančiuose bendrijos teisės aktuose nėra jokių nuostatų, pagal kurias būtų nepritariama šiems įgaliojimams.

Pakeitimas  29

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 18 dalies a punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

26 straipsnio 1a dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą ir galėtų dalyvauti jos funkcionavime.

1a. Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą, kaip numatyta Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (konvencija dėl Europolo)1 10 straipsnyje, ir kad galėtų dalyvauti jos funkcionavime.

_________________

 

1 OL C 316, 1955 11 27, p. 2. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais lapkričio 27 d. protokole (OL C 2, 2004 1 6, p. 3).

Pagrindimas

Sprendime dėl Eurojusto nepaminėta, kas vadinama analizės darbo byla. Siekiant tai išsiaiškinti, siūloma įrašyti nuorodą į konvenciją dėl Europolo. Ši nuoroda bus pakeista nuoroda į Tarybos sprendimą dėl Europos policijos biuro įsteigimo, kai tik Taryba jį priims.

Pakeitimas  30

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 18 punkto b papunktis

Sprendimas 2002/187/JHA

26 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nedarant poveikio šio sprendimo 13 straipsniui ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsnio 4 dalimi, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja Eurojustą apie bylas, susijusias su dviem valstybėmis narėmis ir patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį:

b) nepažeidžiant šio sprendimo 13 straipsnio ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsniu, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja savo šaliai atstovaujantį Eurojusto narį apie visas kitas bylas, kurias galėtų geriau nagrinėti Eurojustas.

– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija,

 

arba

 

– kai atmetami teisminio bendradarbiavimo prašymai dėl dokumentų, priimtų pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą.

 

Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį ir susijusias su ne mažiau kaip trimis valstybėmis narėmis.

 

Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis apie visas bylas, kurios būtų laikomos tokiomis, kurias nagrinėti tinklas galėtų būtų palankesnėje padėtyje;

Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja savo atitinkamus nacionalinius Europos teisminio tinklo korespondentus apie visas bylas, kurios būtų laikomos tokiomis, kurias nagrinėti tinklas galėtų būtų palankesnėje padėtyje;

 

 

Pakeitimas  31

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 19a dalis (nauja)

Sprendimas 2002/187/JHA

27 straipsnio 4 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a) 27 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

„Nepažeisdamas 3 dalies nuostatų, Eurojustas gali perduoti asmens duomenis įstaigoms, nurodytoms 1 dalies b punkte, ir trečiųjų šalių, kurios nepasirašiusios Europos Tarybos 1981 m. sausio 28 d. konvencijos, valdžios institucijoms, nurodytoms 1 dalies c punkte, tik tada, kai užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, kuris vertinamas pagal asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos Eurojuste darbo tvarkos taisyklių 28 straipsnio 3 dalį.“

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kaip būtų galima vertinti duomenų apsaugos lygio tinkamumą, ir nepalikti trečiosioms šalims ir organizacijoms spręsti apie tai kiekvienu atskiru atveju. Atsižvelgiant į tai, reikia paminėti Eurojusto asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas  32

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 19b dalis (nauja)

Sprendimas 2002/187/JHA

27 straipsnio 5a dalis (nauja)

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19b) į 27 straipsnį po 5 dalies įrašoma ši dalis:

 

„5a. Kartą per dvejus metus Jungtinė priežiūros institucija kartu su atitinkama trečiąja valstybe ar įstaiga, nurodyta 1 dalies b ir c punktuose, vertina, kaip laikomasi atitinkamų bendradarbiavimo susitarimų nuostatų, susijusių su duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga. Šio vertinimo ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“

Pagrindimas

Nepaisant fakto, kad į bendradarbiavimo su partneriais susitarimus įtrauktos duomenų apsaugos nuostatos, vis dar neaišku, kas nutinka informacijai po to, kai ji perduodama partneriams (t. y. tarptautinėms organizacijoms ir įstaigoms bei trečiosioms šalims). Taigi šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kartą per dvejus metus būtų atliekamas vertinimas. Tai minimali priemonė, kurią Eurojustas gali naudoti siekdamas užtikrinti, kad partneriai laikytųsi jo nustatytų duomenų apsaugos normų.

Pakeitimas  33

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 22 dalies 1a įtrauka (nauja)

Sprendimas 2002/187/JHA

32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

 

Kiekvienais metais pirmininkas kolegijos vardu raštu atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai [...] dėl Eurojusto veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto tvarkymą.“

Pagrindimas

Svarbu EP nariams suteikti galimybę aptarti Eurojusto veiklą, taip pat pateikti klausimų Eurojusto pirmininkui. Taigi reikia nurodyti, kad Eurojusto ataskaita turėtų būti pristatoma Europos Parlamentui (ne vien tik pateikiama raštu).

Pakeitimas  34

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 22 dalies 1b punktas (naujas)

Sprendimas 2002/187/JHA

32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– 1 dalies antroji pastraipa keičiama taip:

 

„Šiuo tikslu kolegija parengia metinę ataskaitą, apimančią Eurojusto veiklą ir visas baudžiamosios politikos problemas Sąjungoje, išaiškintas Eurojustui vykdant savo veiklą. Be to, į tą ataskaitą Eurojustas įtraukia atvejų, kai šaliai atstovaujantys nariai pasinaudojo savo galia, kaip nurodyta 5a straipsnio 3 dalyje ir 9a straipsnio 3 dalyje, analizę. Minėtoje ataskaitoje gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo.“

Pagrindimas

Eurojustui pavesta užduotis – koordinuoti nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą. Tik skubiais atvejais priimtina, kad šalims atstovaujantys Eurojusto nariai naudotųsi savo teisminiais įgaliojimais. Taigi metinėje ataskaitoje svarbu pateikti duomenis apie tai, ar dažnai šalims atstovaujantys nariai naudojasi savo teisminiais įgaliojimais ir kodėl jais naudojasi (kodėl laiku negalėjo nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos).

Pakeitimas  35

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 22 dalies 1c įtrauka (nauja)

Sprendimas 2002/187/JHA

32 straipsnio 2 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Kasmet Jungtinės priežiūros institucijos atstovas atsiskaito Europos Parlamentui apie savo veiklą [...].“

Pagrindimas

Eurojustui vykdant veiklą reikia apdoroti labai daug duomenų. Taigi labai svarbu užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Jungtinė priežiūros institucija – tai organas, atsakingas už tai, kad asmens duomenų tvarkymas būtų atliekamas pagal Eurojusto duomenų apsaugos taisykles. Kad Europos Parlamentas galėtų užtikrinti veiksmingą demokratinę kontrolę, jis turi būti išsamiai informuotas apie Jungtinės priežiūros institucijos veiklą.

Pakeitimas  36

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais

1 straipsnio 26 punktas

Sprendimas 2002/187/JHA

42 straipsnio 2 dalis

 

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.

2. Europos Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.

Pagrindimas

Net jei su Europos Parlamentu tik konsultuojamasi (kol pradės galioti Lisabonos sutartis), svarbu Parlamentui pateikti informaciją, kad jis galėtų veiksmingai vykdyti demokratinę ES institucijų ir įstaigų kontrolę.

AIŠKINAMOJI DALIS

Po penkerių Eurojusto veiklos metų akivaizdu, kad ši veikla būtina siekiant koordinuoti teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Vis dėlto šiuo metu, atsižvelgiant į didėjantį judumą, įtaką, kurią tarpvalstybiniams nusikaltimams daro globalizacija, taip pat teismų bendradarbiavimo pokyčius, pats laikas iš dalies pakeisti 2002 m. priimtą sprendimą dėl Eurojusto.

Atsižvelgdamos į tai, 14 valstybių narių pateikė iniciatyvą iš dalies pakeisti 2002 m. vasario 28 d. sprendimą dėl Eurojusto. Pagal šį pasiūlymą visų pirma siekiama sustiprinti Eurojusto vaidmenį ir pajėgumus. Reikėtų pabrėžti, kad pasiūlyme plačiai aptariama (arba formaliai įtvirtinama) šiuo metu Eurojusto taikoma praktika.

I. Pagrindiniai pasiūlymo punktai

1. Koordinavimo padalinio ypatingiems atvejams sukūrimas

Būtina, kad į Eurojustą, kaip koordinavimo padalinį, būtų galima kreiptis ištisą parą visomis savaitės dienomis. Siekiant įvykdyti šį reikalavimą, siūloma įsteigti koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams, į kurį būtų galima kreiptis bet kuriuo metu. Pagrindinė šio padalinio užduotis – bet kuriuo metu mobilizuoti Eurojusto narius.

2. Eurojusto, veikiančio kaip kolegija, uždavinių išplėtimas

Siūloma numatyti daugiau formalaus kolegijos įsikišimo, esant įvairioms situacijoms be išeities, kai atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ar nacionaliniai nariai negali pasiekti sutarimo, galimybių.

3. Bendro šalims atstovaujančių narių lygiaverčių teisminių įgaliojimų pagrindo sukūrimas

Tai vienas iš svarbiausių pasiūlymo klausimų. Kad Eurojustas galėtų veiksmingai dirbti, svarbu, svarbu, kad jis turėtų bendrą minimalų lygiaverčių teisminių įgaliojimų, kurie suteikiami visiems šalims atstovaujantiems nariams, kai jie veikia kaip jų valstybės narės valdžios institucija, pagrindą.

4. Eurojusto nacionalinės koordinavimo sistemos sukūrimas

Siūloma kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti Eurojusto nacionalinę koordinavimo sistemą siekiant sukurti Eurojusto, Europos teismų tinklo (ETT) ir šiame sektoriuje veikiančių įvairių Europos tinklų sąsają nacionaliniu lygmeniu. Laiku ir struktūriškai sutvarkyta informacija būtina, kad Eurojustas galėtų veiksmingai dirbti. Taigi antra užduotis, numatoma Eurojusto nacionalinei sistemai, sudaryti palankesnes sąlygas nacionaliniu lygmeniu informuoti Eurojustą apie baudžiamuosius tyrimus.

5. Informacijos perdavimo gerinimas

Kaip jau minėta, veiksmingos Eurojusto veiklos pagrindą sudaro laiku pateikiama ir struktūriškai sutvarkyta informacija. Šiuo metu nacionalinės valdžios institucijos neįpareigotos perduoti Eurojustui informaciją apie jų vykdomas iniciatyvas. Taigi dabar siūloma numatyti bendrą pareigą perduoti informaciją Eurojustui, nes tai būtina siekiant, kad Eurojustas atliktų savo funkcijas. Į pasiūlymą įrašytas reikalavimas nacionaliniu lygmeniu numatyti darbo tvarką, pagal kurią būtų tikrinama, ar vykdomas šis įpareigojimas.

6. Ryšiai su Europos teismų tinklu

Siūloma išlaikyti dvi institucijas ir gerinti jų bendravimą, pagrįstą bendradarbiavimo ir papildomumo principais. Šiame pasiūlyme siekiama sustiprinti ETT padėtį biudžeto aspektu, be to, jame numatomas įpareigojimas keistis informacija. Be to, sukūrus nacionalinę Eurojusto koordinavimo sistemą būtų lengviau bendradarbiauti, o nacionalinės valdžios institucijos, atsižvelgdamos į specialias atitinkamos bylos ypatybes, galėtų kreiptis į Eurojustą arba į ETT.

7. Aiškesnis ryšių su kitais partneriais nustatymas ir gerinimas

Pasiūlyme siūloma gerinti ryšius su Europolu ir ETT ir užmegzti ryšius su kitomis Europos ir tarptautinėmis agentūromis, pvz., su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra FRONTEX, ES situacijų centru (angl. SitCen), Tarptautine kriminalinės policijos organizacija Interpolu ir Pasaulio muitinių organizacija (PMO).

8. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Pasiūlyme įrašomas naujas Eurojusto vaidmenį trečiųjų šalių atžvilgiu didinantis elementas, t. y. Eurojustui suteikiama galimybė komandiruoti ryšius palaikančius teisėjus ir prokurorus į trečiąją valstybę, su kuria jis plečia tam tikrą bendradarbiavimą. Kitas naujas elementas – Eurojustui suteikiama galimybė vykdyti tiesiogiai iš trečiųjų šalių gautus prašymus. Vis dėlto tai bus įmanoma tik tada, jei bus numatytos atitinkamos tarptautinės taisyklės. Kol kas tokios galimybės nėra.

II. Pranešėjos pozicija

Pranešėja pritaria, kad būtina pateikti šį pasiūlymą ir jame nurodytam tikslui stiprinti Eurojusto vaidmenį ir pajėgumus. Vis dėlto kelis klausimus reikia išsamiai apsvarstyti ir išspręsti siekiant nustatyti tinkamą Eurojusto ir šalims atstovaujančių narių įgaliojimų ir teisės į gynybą bei tinkamą kaltinamųjų teisminių bylų nagrinėjimą pusiausvyrą.

Pranešėjos nuomone, vykdant Eurojusto veiklą labai svarbu užtikrinti tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą. Pranešėja informuota apie patikimą Eurojusto duomenų apsaugos sistemą. Vis dėlto Eurojustas savo darbe naudoja labai daug asmens duomenų. Taigi duomenų apsaugai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Keliuose pakeitimuose siūlomos kelios papildomos Eurojusto naudojamų duomenų apsaugos priemonės. Svarbu ir toliau išlaikyti neprieinamus duomenų (apie asmenis, kurie yra nusikaltimo tyrimo subjektai) sąrašus ir duomenis, kuriais norint naudotis reikia gauti Eurojusto leidimą. Be to, pranešėja yra susirūpinusi dėl duomenų, kurie perduodami trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, apsaugos. Nepaisant fakto, kad duomenis galima perduoti tik abiem šalims pasirašius susitarimus, kuriuos tikrina duomenų apsaugos specialistai, neaišku, kas iš tiesų nutinka su šiais perduotais duomenimis, ir neaišku, ar atitinkami susitarimai iš tiesų įgyvendinami ir ar įgyvendinami tinkamai. Dėl šios priežasties pranešėja siūlo numatyti vertinimo sistemą.

Pranešėja pritaria tam, kad būtų sukurtas bendras šalims atstovaujančių narių lygiaverčių teisminių įgaliojimų pagrindas. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad pagrindinė Eurojusto užduotis – koordinuoti teismų bendradarbiavimą. Taigi pateikiami keli pakeitimai, kuriuose aptariama padėtis, kai šalims atstovaujantys nariai skubiais atvejais naudojosi savo teisminiais įgaliojimais. Siekiant, kad nebūtų piktnaudžiaujama šiais įgaliojimais, siūloma numatyti pranešimo apie veiksmus, kurių buvo imtasi, sistemą, pagal kurią būtų reikalaujama, kad šalims atstovaujantys nariai paaiškintų, kodėl jie laiku negalėjo nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos. Be to, šie duomenys turi būti pateikiami metinėse Eurojusto ataskaitose. Pranešėjos nuomone, neįtikėtina, kad šaliai atstovaujantis narys negalėtų nustatyti kompetentingą nacionalinę instituciją. Taigi reikėtų panaikinti šį pagrindą, pagal kurį šaliai atstovaujantiems nariams suteikiama kompetencija imtis veiksmų skubiais atvejais.

Siūlomi keli pakeitimai, kuriais siekiama padidinti procedūrinių teisių, pvz., teisės į gynybą, teisės gauti informacijos ir teisės į žalos išieškojimą teismine tvarka, apsaugos lygį.

Be to, pranešėja yra susirūpinusi, kad nepaminėti Europos Parlamento ir Tarybos pakeitimai, nors ateityje, kaip aiškiai nurodyta Lisabonos sutarties 69h straipsnyje, Parlamentui bus suteikti bendro sprendimo šiuo klausimu įgaliojimai ir jis atliks svarbų Eurojusto veiklos priežiūros vaidmenį. Todėl pranešėja mano, kad netgi šiuo etapu, kol dar nepradėjo galioti Lisabonos sutartis, Europos Parlamentui turėtų būti suteikiami didesni įgaliojimai kontroliuoti Eurojusto veiklą. Taigi svarbu, kad Europos Parlamentui ne tik būtų siunčiama informacija apie Eurojusto veiklą, bet ir kad į Parlamentą atvyktų Eurojusto atstovas ir Europos Parlamento nariams būtų suteikta galimybė užduoti klausimus ir diskutuoti. Be to, Europos Parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti sprendžiant duomenų apsaugos klausimus ir turėtų gauti Eurojusto jungtinės priežiūros institucijos parengtas ataskaitas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas

Nuorodos

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.2.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Pateikimo data

7.7.2008