Procedure : 2008/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0293/2008

Ingediende teksten :

A6-0293/2008

Debatten :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0384

VERSLAG     *
PDF 232kWORD 377k
7.7.2008
PE 404.490v02-00 A6-0293/2008

over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Henri Weber

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek (5613/2008),

–   gelet op artikel 34, lid 2, onder b) van het EU­Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0076/2008),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0293/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek , als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad de oorspronkelijke tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek;

5.  verzoekt de Raad en de Commissie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon prioriteit te geven aan elk toekomstig voorstel tot wijziging van het besluit in overeenstemming met verklaring nr.50 ad artikel 10 van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, te hechten aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

6.  is vastbesloten dergelijke toekomstige voorstellen via de urgentieprocedure te behandelen overeenkomstig de in lid 5 bedoelde procedure en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek .

Amendement  1

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) In het licht van artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de opstelling vereist van een Groenboek over de instelling van een Europees openbaar ministerie.

Amendement  2

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Wanneer bepaald wordt welke lidstaat het meest in aanmerking komt om vervolging in te stellen of om andere rechtshandhavingsmaatregelen te nemen, moet rekening worden gehouden met de rechten van de beschuldigdn en van de slachtoffers.

Amendement  3

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 quinquies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8quinquies) Een passende procedurele beveiliging, ook gedurende de onderzoeken, vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de wederzijdse erkenning van gerechtelijke uitspraken in strafzaken. Het is met name noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een kaderbesluit over procedurele rechten wordt aangenomen om bepaalde minimumvoorschriften vast te leggen inzake de beschikbaarheid van rechtsbijstand aan burgers in de lidstaten.

Amendement  4

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) Tevens is het noodzakelijk dat de Raad zo spoedig mogelijk zijn goedkeuring hecht aan een kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens die in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken worden verwerkt, om voor een adequate gegevensbescherming te zorgen. De lidstaten moeten in hun nationale wetgeving voor een mate van bescherming van persoonsgegevens zorgen die ten minste met het beschermingsniveau overeenkomt dat wordt geboden krachtens het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa van 28 januari 1981 en het bijbehorende aanvullende protocol van 8 november 2001. Zij dienen daarbij rekening te houden met Aanbeveling nr. (87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied en dienen tevens te zorgen voor de bescherming van gegevens die niet automatisch worden verwerkt.

Amendement  5

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8bis) Het is belangrijk dat gezorgd wordt voor een passende bescherming van alle persoonsgegevens voor alle soorten door Eurojust gebruikte opslagsystemen voor persoonsgegevens. In verband hiermee moet het Reglement betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Eurojust ook van toepassing zijn op gestructureerde handmatige opslagsystemen, d.w.z. in verband met een bepaalde zaak aangelegde opslagsystemen die met de hand worden samengesteld door nationale leden of medewerkers en die op logische wijze zijn georganiseerd.

 

_____________

1 PB C 68, 19.3.2005,blz. 1.

Motivering

Om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming voor geautomatiseerde opslagsystemen en ook voor handmatige systemen is het van belang de betekenis van gestructureerde handmatige opslagsystemen te verklaren.

Amendement  6

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8ter) Bij de verwerking van gegevens in verband met e-mailverkeer overeenkomstig artikel 14, lid 1, moet Eurojust ervoor zorgen dat de inhoud en titels van e-mailberichten niet openbaar worden gemaakt.

Motivering

Het is niet aanvaardbaar de inhoud van e-mailberichten of de titels van e-mails (die naar de inhoud van e-mails verwijzen) te verwerken.

Amendement  7

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 sexies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8sexies) Personen naar wie naar aanleiding van een verzoek van Eurojust een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld, maar die niet vervolgd zijn, moeten uiterlijk binnen een jaar nadat het besluit niet tot vervolging over te gaan is genomen van dit onderzoek op de hoogte worden gesteld.

Amendement  8

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Overweging 8 quinquies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies) De lidstaten moeten een mogelijkheid tot een beroep op de rechter bieden indien het op verzoek van Eurojust uitgevoerde onderzoek kennelijk op ontoereikende gronden was gebaseerd.

Amendement  9

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 5 bis – lid 1

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1. Teneinde zijn taken in noodgevallen te kunnen verrichten, zet Eurojust een "coördinatiecel voor noodgevallen" (CCN) op.

1. Teneinde zijn taken in noodgevallen te kunnen verrichten, zet Eurojust een "coördinatiecel voor noodgevallen" (CCN) op, waarmee via één enkel contactpunt contact kan worden opgenomen.

Amendement  10

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

2. De CCN bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die het nationaal lid zelf of zijn adjunct kan zijn, of een medewerker die bevoegd is om het nationaal lid te vervangen. De coördinatiecel is permanent bereikbaar en inzetbaar.

2. De CCN bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die het nationaal lid zelf of zijn adjunct kan zijn, of een medewerker die bevoegd is om het nationaal lid te vervangen. De vertegenwoordiger is 24 uur en 7 dagen per week inzetbaar.

Amendement  11

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 5 bis – lid 3

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer een rechtshulpverzoek in verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer moet worden gelegd, kan de bevoegde autoriteit het aan de CCN toezenden via de vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de CCN. De vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat in de CCN zendt het verzoek met het oog op tenuitvoerlegging toe aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Wanneer er geen bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of deze niet tijdig kan worden gevonden, is het lid van de CCN bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te leggen.

3. Wanneer een rechtshulpverzoek in verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer moet worden gelegd, kan de bevoegde autoriteit het aan de CCN toezenden via de vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de CCN. De vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat in de CCN zendt het verzoek met het oog op tenuitvoerlegging toe aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Wanneer er niet tijdig een bevoegde nationale autoriteit kan worden gevonden, is het lid van de CCN bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te leggen. In dergelijke gevallen stelt het betrokken lid van de CCN het College onverwijld schriftelijk in kennis van de genomen stappen en de redenen waarom niet tijdig een nationale bevoegde autoriteit kon worden gevonden.

Amendement  12

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vi)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

vi) speciale onderzoeksmaatregelen te treffen;

Schrappen

Motivering

Tenzij helder en in beperkende zin duidelijk wordt gemaakt wat onder “speciale onderzoeksmaatregelen” moet worden verstaan, is de redactie van punt vi) te vaag en kan deze aanleiding geven tot misbruik. In principe worden alle wettelijk toegestane onderzoeksmethoden onder punt i) genoemd.

Amendement  13

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vii)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

vii) alle andere voor de opsporing of de vervolging gerechtvaardigde maatregelen te treffen;

Schrappen

Motivering

Het is niet duidelijk wat “andere voor de opsporing gerechtvaardigde maatregelen” kunnen zijn, afgezien van die welke onder punt i) worden genoemd. De redactie van punt vii) is te vaag en kan bij toepassing in de huidige vorm gemakkelijk worden misbruikt.

Amendement  14

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 8

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Indien de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te geven aan een verzoek als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust daarvan in kennis, met opgave van redenen.

1. Indien de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te geven aan een verzoek als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust daarvan in kennis, met opgave van redenen.

 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een besluit van de nationale bevoegde autoriteit gerechtelijk kan worden herzien voordat Eurojust daarvan in kennis wordt gesteld.

Amendement  15

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 – letter c)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 9 – lid 4

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

4. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Eurojust heeft het nationale lid volledige toegang tot:

4. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Eurojust heeft het nationale lid volledige toegang tot of kan tenminste het volgende verkrijgen:

a) de informatie die is opgenomen in:

de informatie die is opgenomen in de volgende soorten nationale registers als deze in zijn of haar lidstaat bestaan:

i) de nationale strafregisters,

i) de strafregisters,

ii) de registers van aangehouden personen,

ii) de registers van aangehouden personen,

iii) de opsporingsregisters,

iii) de opsporingsregisters,

iv) de DNA-registers.

iv) de DNA-registers,

b) andere dan onder a) genoemde registers van zijn lidstaat met informatie die hij nodig heeft om zijn taken te kunnen vervullen.";

(v) andere registers van zijn of haar lidstaat met informatie die hij of zij nodig heeft om zijn of haar taken te kunnen vervullen.

Motivering

Het is belangrijk duidelijk te maken dat het nationale lid alleen toegang heeft tot de registers van zijn of haar lidstaat en dat toegang tot de registers van andere lidstaten niet mogelijk is.

Amendement  16

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 9 bis – lid 3

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. In dringende gevallen en wanneer er geen bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of deze niet tijdig kan worden gevonden, kunnen de nationale leden toestemming geven voor gecontroleerde afleveringen en deze coördineren.

3. In dringende gevallen en wanneer er niet tijdig een bevoegde nationale autoriteit kan worden gevonden, kunnen de nationale leden toestemming geven voor gecontroleerde afleveringen en deze coördineren. In dergelijke gevallen stelt het betrokken lid het College onverwijld schriftelijk in kennis van de genomen stappen en de redenen waarom de bevoegde nationale autoriteit niet tijdig kon worden gevonden.

Amendement  17

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter a (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13 – lid 1

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) lid 1 wordt door de volgende tekst vervangen:

1.De ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaat kunnen met Eurojust alle informatie uitwisselen die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming die in onderhavig besluit zijn vastgesteld.

Amendement  18

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter b

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13 – lid 5

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid tijdig, in een vroeg stadium en zodra de informatie beschikbaar is, op de hoogte wordt gebracht van alle straf­rechtelijke onderzoeken waarbij drie of meer staten betrokken zijn, waarvan er twee of meer een lidstaat zijn, en die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen, voor zover zulks noodzakelijk is voor het functioneren van Eurojust; dat is met name het geval wanneer er in verscheidene staten parallelle rogatoire commissies nodig zijn of coördinatie door Eurojust nodig is, of wanneer zich positieve of negatieve jurisdictiegeschillen voordoen. De lidstaten zorgen voor nationaal toezicht op de rapportageplicht.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid tijdig, in een vroeg stadium en zodra de informatie beschikbaar is, op de hoogte wordt gebracht van elk geval waarbij drie of meer staten rechtstreeks betrokken zijn en waarvoor rechtshulpverzoeken of - besluiten (met inbegrip van verzoeken of besluiten betreffende instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning) aan tenminste twee lidstaten zijn doorgegeven.

Amendement  19

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter b

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13 – lid 6

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

6.        Een eerste stap is de uitvoering door de lidstaten van lid 5 ten aanzien van zaken die verband houden met de volgende misdrijven:

6.        Een eerste stap is de uitvoering door de lidstaten van lid 5 ten aanzien van zaken die verband houden met de volgende misdrijven:

a)        drugshandel,

a)        drugshandel,

 

a bis) seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie,

b)        mensenhandel en wapenhandel,

b)        mensenhandel en wapenhandel,

c)        handel in nucleair afval,

c)        handel in nucleair afval,

d)        handel in kunstwerken,

d)        handel in kunstwerken,

e)        handel in bedreigde diersoorten,

e)        handel in bedreigde diersoorten,

f)         handel in menselijke organen,

f)         handel in menselijke organen,

g)        witwassen van geld,

g)        witwassen van geld,

h)        fraude, met inbegrip van fraude tegen de financiële belangen van de Gemeenschap,

h)        fraude, met inbegrip van fraude tegen de financiële belangen van de Gemeenschap,

i)         vervalsing, met inbegrip van namaak van de euro;

i)         vervalsing, met inbegrip van namaak van de euro;

j)         terrorisme, met inbegrip van terrorismefinanciering,

j)         terrorisme, met inbegrip van terrorismefinanciering,

k)        milieucriminaliteit;

k)        milieucriminaliteit;

l)         andere vormen van georganiseerde misdaad.

l)         andere vormen van strafbare feiten waarbij er feitelijke aanwijzingen zijn dat hierbij een criminele organisatie is betrokken..

Amendement  20

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter (b)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13, lid 8

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

8.        De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid ook op de hoogte wordt gebracht van:

8.        De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid ook op de hoogte wordt gebracht van:

a)        alle rechtshulpverzoeken in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning, die door de bevoegde autoriteiten worden gedaan in zaken waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er twee of meer een lidstaat zijn;

a) gevallen waarin jurisdictieconflicten zijn ontstaan of waarschijnlijk zullen ontstaan;

b)        alle gecontroleerde afleveringen en undercoveroperaties waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er tenminste twee lidstaten zijn;

b)        alle gecontroleerde afleveringen en undercoveroperaties waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er tenminste twee lidstaten zijn;

c)        alle weigeringen van justitiële samenwerking in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;

c)        herhaalde moeilijkheden of weigeringen in verband met de uitvoering van verzoeken om en besluiten over justitiële samenwerking , waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;

d)        alle verzoeken om wederzijdse rechtshulp uitgaande van een niet-lidstaat, wanneer blijkt dat deze verzoeken zijn gedaan in het kader van een onderzoek waarin door die niet-lidstaat aan ten minste twee andere lidstaten nog andere verzoeken zijn gedaan.

 

Amendement  21

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter (b)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13, lid 9

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

9.        Voorts verstrekken de bevoegde instanties het nationale lid alle andere gegevens die door hem noodzakelijk worden bevonden voor het verrichten van zijn taken.

schrappen

Amendement  22

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter (b)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 13, lid 11 bis (nieuw)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis. Op …(1) stelt de Commissie op grond van door Eurojust doorgezonden informatie een verslag op over de uitvoering van dit artikel, indien van toepassing vergezeld van om het even welk voorstel, waaronder voorstellen waarin de toevoeging wordt overwogen van andere misdrijven dan die welke in lid 6 zijn vermeld.

Amendement  23

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 14, lid 4 en artikel 16, lid 1

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

13) In artikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 1, worden de woorden "een register van" vervangen door "een case managementsysteem bevattende";

Schrappen

Motivering

Er bestaat grote verwarring op het punt van INDEX en CMS, waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Dit is niet alleen een kwestie van louter terminologie, maar van inhoud. INDEX is door CASE MANAGEMENT SYSTEM vervangen en in de redactie van het besluit moet naar INDEX worden teruggegaan.

Amendement  24

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 15, lid 4 en artikel 16, leden 1 en 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

14) In artikel 15, lid 4, en artikel 16, leden 1 en 2, wordt het woord "register" vervangen door "case managementsysteem" en in artikel 16, lid 1, worden de woorden "een register" vervangen door de woorden "een case managementsysteem";

Schrappen

Motivering

Er bestaat grote verwarring op het punt van INDEX en CMS, waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Dit is niet alleen een kwestie van louter terminologie, maar van inhoud. INDEX is door CASE MANAGEMENT SYSTEM vervangen en in de redactie van het besluit moet naar INDEX worden teruggegaan.

Amendement  25

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub i)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 15 – lid 1 – inleidende zin

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1. Verwerking van gegevens door Eurojust overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag alleen betrekking hebben op gegevens betreffende personen tegen wie krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten een onderzoek of een vervolging loopt terzake van één of meer soorten criminaliteit en strafbare feiten in de zin van artikel 4, zoals:";

1. Verwerking van gegevens door Eurojust overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag alleen betrekking hebben op de volgende gegevens betreffende personen tegen wie krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten een onderzoek of een vervolging loopt terzake van één of meer soorten criminaliteit en strafbare feiten in de zin van artikel 4:

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat alleen persoonsgegevens die bedoeld worden in het eerste lid van dit artikel alleen verwerkt mogen worden als het gaat om personen tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Weglating van het woord “only” zoals in de Engelse versie naar aanleiding van een amendement van de Raad kan aanleiding geven tot verwarring betreffende de gegevens en de personen die bedoeld worden (d.w.z. getuigen of slachtoffers).

Amendement  26

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub ii)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 15 – lid 1 – letter l)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

l) telefoonnummers, gegevens uit kentekenregisters, e-mailadressen, gegevens betreffende telefoon- en e-mail-verkeer, DNA-gegevensbanken en foto's.

1) DNA-identificatiepatronen, d.w.z. een letter- of nummercode die een aantal identificatiekenmerken vertegenwoordigt van het niet-coderende deel van een geanalyseerd menselijk DNA-monster, d.w.z. de bijzondere chemische vorm van de diverse DNA-loci;

 

1bis) foto's;

 

1ter) telefoonnummers;

 

1quater) gegevens betreffende telefoon- en e-mailverkeer;

 

1quinquies) e-mailadressen;

 

1sexies) gegevens uit kentekenregisters.

Amendement  27

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter b)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 15 – lid 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

b) In lid 2 wordt het woord "alleen" geschrapt;

Schrappen

Motivering

Met dit amendement (handhaving van het woord “alleen”) wordt beoogd te verduidelijken dat alleen persoonsgegevens die bedoeld worden in het tweede lid van dit artikel uitsluitend verwerkt mogen worden als het gaat om personen die getuigen of slachtoffers in een strafrechtelijk onderzoek of een vervolging zijn. Andere gegevens mogen niet verwerkt worden.

Amendement  28

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 23 – lid 12

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

17 bis) Artikel 23, lid 12, wordt vervangen door:

 

"12. Het Gemeenschappelijk Controleorgaan legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag voor.”

Motivering

Het Europees Parlement moet nog voordat dit krachtens het Verdrag van Lissabon verplicht wordt de taak krijgen als toezichthouder op te treden. De huidige Gemeenschapswetgeving kent geen bepalingen die een dergelijke bevoegdheid in de weg staan.

Amendement  29

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18 – letter a)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 26 – lid 1 bis

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het College daadwerkelijk een Europol-analysebestand kan openen en aan de werking daarvan kan deelnemen.

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het College daadwerkelijk een Europol-analysebestand kan openen, zoals bedoel in artikel 10 van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) en dat het aan de werking daarvan kan deelnemen.

_________________

 

1 PB C 316, 27.11.1955, blz. 2. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij het Protocol van 27 november (PB C 2, 06.01.04, blz. 3).

Motivering

Het Eurojust-besluit bevat geen verduidelijking van de term “analysebestand”. Ter verheldering wordt voorgesteld een verwijzing naar de Europol-overeenkomst op te nemen. Deze verwijzing moet vervangen worden door de verwijzing naar het besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst zodra dit door de Raad is aangenomen.

Amendement  30

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18 – letter b)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 26 – lid 2 – letter (b)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

b)        onverminderd artikel 13 van dit besluit en in overeenstemming met artikel 4, lid 4, van Besluit …/…/JBZ* brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten Eurojust per geval op de hoogte van zaken waarbij twee lidstaten betrokken zijn en die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen:

b)        onverminderd artikel 13 van dit besluit en in overeenstemming met artikel 4 van Besluit …/…/JBZ* brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten hun nationale lid van Eurojust per geval op de hoogte van alle andere zaken die in hun ogen beter door Eurojust kunnen worden behandeld:

         wanneer er jurisdictieconflicten te verwachten zijn;

 

of

 

         in geval van weigering van een verzoek om justitiële samen¬werking in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vast¬gestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;

 

De Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten brengen Eurojust ook per geval op de hoogte van alle zaken die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen en waarbij ten minste drie lidstaten betrokken zijn.

 

De nationale leden brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreek­punten per geval op de hoogte van alle zaken die in hun ogen beter door het netwerk kunnen worden behandeld;

De nationale leden brengen hun respectieve nationale correspondenten van het Europees Justitieel Netwerk per geval op de hoogte van alle zaken die in hun ogen beter door het netwerk kunnen worden behandeld;

Amendement  31

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 27 – lid 4

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

19 bis) Artikel 27, lid 4, wordt vervangen door:

 

“Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan doorgifte van persoonsgegevens door Eurojust aan de in lid 1, onder b) bedoelde entiteiten en aan de in lid 1, onder c) bedoelde autoriteiten van derde staten die niet vallen onder de toepassingssfeer van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 28 januari 1981, uitsluitend plaatsvinden indien een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd, dat vastgesteld wordt overeenkomstig artikel 28, lid 3, van het Reglement over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Eurojust.”

Motivering

Het is van belang duidelijk te maken hoe een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden bereikt en het niet aan derden of derde organisaties over te laten om daarover per geval te beslissen. In dit verband is een verwijzing naar het Reglement van Eurojust over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens op zijn plaats.

Amendement  32

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19 ter (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 27 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

19 ter) In artikel 27 wordt na lid 5 de volgende tekst opgenomen:

 

"5 bis. Om de twee jaar evalueert het Gemeenschappelijk Controleorgaan samen met de in lid 1, onder b) bedoelde entiteit en met de in lid 1, onder c) bedoelde autoriteit van derde staten de uitvoering van de bepalingen van de relevante samenwerkingsovereenkomst in verband met de bescherming van de uitgewisselde gegevens. Het verslag over deze evaluatie wordt aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezonden”.

Motivering

Ondanks het feit dat er in samenwerkingsovereenkomsten met partners bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn opgenomen is het niet duidelijk wat er naderhand gebeurt met de informatie die aan partners (internationale organisaties en organen en derde landen) werd doorgegeven. Daarom wordt met dit amendement getracht ervoor te zorgen dat eenmaal in de twee jaar een evaluatie plaatsvindt. Dit is het minste wat Eurojust kan doen om te waarborgen dat zijn eigen normen ten aanzien van de bescherming van gegevens door zijn partners worden geëerbiedigd.

Amendement  33

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 bis (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

de eerste alinea van lid 1 wordt als volgt gelezen:

 

"De voorzitter brengt namens het College ieder jaar aan het Europees Parlement en de Raad schriftelijk verslag uit [...] over de activiteiten en het beheer, waaronder het begrotingsbeheer, van Eurojust."

Motivering

Het is belangrijk dat de parlementsleden de mogelijkheid wordt geboden om over de activiteiten van Eurojust te debatteren en ook vragen aan de voorzitter van Eurojust kunnen stellen. Daarom moet er speciaal op worden gewezen dat het verslag van Eurojust aan het Europees Parlement moet worden gepresenteerd (en niet alleen op schrift moet worden opgezonden).

Amendement  34

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 ter (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

de tweede alinea van lid 1 wordt als volgt gelezen:

 

Daartoe stelt het College een jaarverslag op over de activiteiten van Eurojust en problemen in verband met het strafrechtelijk beleid in de Unie die naar aanleiding van Eurojust-activiteiten aan het licht gekomen zijn. In dat verslag neemt Eurojust ook analyses op van situaties waarin de nationale leden gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 5bis, lid 3, en in artikel 9bis, lid 3. In het verslag kunnen ook voorstellen worden gedaan ter verbetering van de justitiële samenwerking in strafrechtzaken."

Motivering

Eurojust heeft als taak de samenwerking tussen de nationale ter zake bevoegde autoriteiten te coördineren. Alleen in spoedeisende gevallen is het aanvaardbaar dat de nationale leden van Eurojust gebruik maken van hun gerechtelijke bevoegdheden. Derhalve is het van belang dat uit de informatie in het jaarverslag blijkt hoe vaak en waarom nationale leden gebruik hebben gemaakt van hun gerechtelijke bevoegdheden (waarom het niet mogelijk was de nationale bevoegde autoriteit tijdig te identificeren)..

Amendement  35

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 quater (nieuw)

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 32 – lid 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

 

lid 2 wordt als volgt gelezen:

 

"2. Elk jaar brengt de vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Controleorgaan aan het Europees Parlement verslag uit over zijn activiteiten [...]."

Motivering

De activiteiten van Eurojust houden in dat een grote hoeveelheid gegevens wordt verwerkt. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens van het allergrootste belang. Het Gemeenschappelijk Controleorgaan is er verantwoordelijk voor dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de regels ter bescherming van gegevens van Eurojust. Ter waarborging van een doeltreffende democratische controle dient het Europees Parlement volledig op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van het Gezamenlijk Controleorgaan.

Amendement  36

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Besluit 2002/187/JBZ

Artikel 42 – lid 2

 

Door de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie controleert op geregelde tijdstippen de uitvoering door de lidstaten van dit besluit en brengt daarover verslag uit aan de Raad, in voorkomend geval met de nodige voorstellen ter verbetering van de justitiële samenwerking en de werking van Eurojust. Dat geldt in het bijzonder voor de capaciteit van Eurojust om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het terrorisme.

2. De Commissie controleert op geregelde tijdstippen de uitvoering door de lidstaten van dit besluit en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, in voorkomend geval met de nodige voorstellen ter verbetering van de justitiële samenwerking en de werking van Eurojust. Dat geldt in het bijzonder voor de capaciteit van Eurojust om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het terrorisme.

Motivering

Zelfs al wordt het Europees Parlement slechts geraadpleegd (op dit moment vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) is het van belang dat het Parlement de beschikking over informatie krijgt om een doeltreffend democratisch toezicht over EU-instellingen en –organen te kunnen uitoefenen.

(1)

Drie jaar na inwerkingtreding van dit Besluit.


TOELICHTING

Na vijf jaar te hebben gefunctioneerd heeft Eurojust zijn onmisbaarheid op het gebied van de gerechtelijke samenwerking in strafzaken bewezen. Met het oog op de grotere mobiliteit, de gevolgen van de globalisering op de grensoverschrijdende misdaad en ook de veranderingen die zich in de justitiële samenwerking hebben voorgedaan is thans het moment gekomen voor een wijziging van het uit 2002 daterende Eurojust-besluit.

In verband hiermee zijn 14 lidstaten met een initiatief gekomen om het Eurojust-besluit van 25 februari 2002 te wijzigen. Het voornaamste doel van het voorstel is de versterking van de rol en de capaciteiten van Eurojust. Benadrukt moet worden dat het voorstel in grote lijnen een weerspiegeling (of formalisering) vormt van praktijken die al bij Eurojust bestaan.

I Voornaamste punten van het voorstel:

1. Instelling van een coördinatie-eenheid voor noodgevallen

De rol van Eurojust als coördinatie-eenheid vereist een beschikbaarheid gedurende 24 uur per week. Om aan deze eis te voldoen wordt voorgesteld een noodeenheid in te stellen die permanent beschikbaar moet zijn. De voornaamste taak van deze eenheid is, de leden van Eurojust te allen tijde te mobiliseren.

2. Meer taken voor Eurojust bij optreden als College

Er wordt voorgesteld de officiële interventie van het College uit te breiden tot diverse vastgelopen situaties waarin de betrokken nationale autoriteiten of de nationale leden niet tot overeenstemming kunnen komen.

3. Creëren van een gemeenschappelijke basis van gelijksoortige gerechtelijke bevoegdheden voor nationale leden

Dit is een van de belangrijkste punten van het voorstel. Het is voor een doeltreffende werking van Eurojust van cruciaal belang om een minimale gemeenschappelijke basis van gelijkwaardige gerechtelijke bevoegdheden voor alle nationale leden te hebben wanneer zij als nationale autoriteit van hun lidstaat optreden.

4. Vaststellen van een Eurojust nationaal coördinatiesysteem

Er wordt voorgesteld een nationaal coördinatiesysteem van Eurojust in iedere lidstaat op te zetten om een verband op nationaal niveau te creëren tussen Eurojust, het Europees justitieel netwerk en diverse Europese netwerken die op dit gebied actief zijn. Tijdige en gestructureerde informatie is uiterst belangrijk voor een efficiënt functionerend Eurojust. Daarom is het ook de taak van het nationale coördinatiesysteem van Eurojust om het op nationaal niveau gemakkelijker te maken Eurojust informatie over onderzoek in strafzaken te verschaffen.

5. Versterkte overdracht van informatie

Zoals aangestipt in het vorige punt is een tijdige en gestructureerde verstrekking van gegevens de basis voor het efficiënter functioneren van Eurojust. In de huidige situatie zijn de nationale autoriteiten niet verplicht om op eigen initiatief informatie aan Eurojust te verstrekken. Daarom wordt nu voorgesteld een algemene verplichting in te voeren om gegevens door te geven aan Eurojust wanneer dit nodig is voor de uitvoering van zijn taken. Het voorstel vereist ook dat er procedures op nationaal niveau aanwezig moeten zijn om erop toe te zien dat aan deze verplichting wordt voldaan.

6. Betrekkingen met het Europees justitieel netwerk

Er wordt voorgesteld vast te houden aan de twee structuren en hun betrekkingen te verbeteren op grond van de beginselen samenwerking en complementariteit. Dankzij het voorstel wordt de budgettaire positie van het Europees justitieel netwerk versterkt, terwijl het ook de verplichting tot uitwisseling van informatie bevat. Daarnaast wordt door het creëren van het nationale coördinatiesysteem van Eurojust de samenwerking vergemakkelijkt en worden de nationale autoriteiten ofwel naar Eurojust ofwel naar het Europees justiteel netwerk verwezen, al naar gelang de specifieke kenmerken van de zaak in kwestie.

7. Verduidelijking en versterking van de betrekkingen van Eurojust met andere partners

Het voorstel versterkt de betrekkingen met Europol en het Europees justitieel netwerk en legt verbanden met andere Europese agentschappen en internationale agentschappen, zoals FRONTEX, SitCEN, Interpol en de Werelddouaneorganisatie.

8. Samenwerking met derde landen

Dankzij het voorstel wordt de rol van Eurojust tegenover derde landen versterkt omdat een nieuw element wordt geïntroduceerd: Eurojust krijgt de mogelijkheid om als verbindingspersonen optredende magistraten te detacheren in landen waarmee het een specifieke samenwerking ontwikkelt. Een ander nieuw element is dat Eurojust de mogelijkheid krijgt rechtstreekse verzoeken van derde landen uit te voeren. Dit is echter alleen mogelijk als de desbetreffende internationale voorschriften daarin voorzien. Momenteel bestaat een dergelijke mogelijkheid niet.

II Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het ermee eens dat het noodzakelijk is de rol en capaciteiten van Eurojust te versterken en onderschrijft de doelstellingen van het voorstel. Een aantal punten vraagt echter om diepgaand onderzoek en de nodige aandacht als er een goed evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen de bevoegdheden van Eurojust en van de nationale leden enerzijds en de rechten op verdediging en een eerlijk proces van de verwerende partij anderzijds.

Volgens uw rapporteur is het van het allergrootste belang dat voor een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens bij de activiteiten van Eurojust wordt gezorgd. Het is uw rapporteur bekend dat er bij Eurojust een strikt databeschermingssysteem bestaat. Omdat Eurojust echter bij zijn functioneren zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt, moet er nog meer aandacht worden besteed aan de bescherming van deze gegevens en in een aantal amendementen worden daarom aanvullende beveiligingen voor de gegevensbescherming bij Eurojust voorgesteld. Het is belangrijk dat er wordt vastgehouden aan enerzijds afgeschermde lijsten van gegevens (over personen waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt) en gegevens die door Eurojust verwerkt mogen worden anderzijds. Verder heeft de rapporteur bedenkingen ten aanzien van de gegevens die aan derde landen en internationale organisaties worden doorgegeven. Ondanks het feit dat gegevens alleen op basis van door beide partijen ondertekende en door databeschermingsdeskundigen gecontroleerde overeenkomsten mogen worden doorgegeven is het onbekend wat er in de praktijk met deze gegevens bij doorgifte gebeurt en of de desbetreffende overeenkomsten ook werkelijk en adequaat worden uitgevoerd. Daarom stelt uw rapporteur voor een evaluatiemechanisme in te voeren.

De rapporteur steunt het creëren van een gemeenschappelijke basis van gelijkwaardige gerechtelijke bevoegdheden voor de nationale leden. Er moet echter de nadruk op worden gelegd dat de fundamentele rol van Eurojust de coördinatie van de justitiële samenwerking is. Daarom is een aantal amendementen ingediend die betrekking hebben op situaties waarin de nationale leden in urgente gevallen gebruik hebben gemaakt van hun justitiële bevoegdheden. Om misbruik van deze bevoegdheden te voorkomen wordt voorgesteld een systeem in te voeren waarbij achteraf wordt gerapporteerd waarom het voor een nationaal lid niet mogelijk was tijdig een terzake bevoegde nationale autoriteit te vinden. Gegevens hierover zouden ook in de jaarverslagen van Eurojust moeten worden opgenomen. Bovendien is het volgens uw rapporteur in het algemeen niet mogelijk dat een nationaal lid niet in staat zou zijn een bevoegde autoriteit te vinden. Daarom moet de bepaling die de nationale leden de bevoegdheid geeft om in urgente gevallen op te treden, komen te vervallen.

Er zijn diverse amendementen voorgesteld ter verbetering van het beschermingsniveau van de procedurele rechten, zoals het recht op verdediging, het recht te worden geïnformeerd en het recht beroep bij de rechter aan te tekenen.

De rapporteur is er ook bezorgd over dat in de amendementen van de Raad geen verwijzingen naar het Europees Parlement zijn aan te treffen, hoewel het Parlement in de toekomst, zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 69, onder h), van het Verdrag van Lissabon, medebeslissingsbevoegdheid over deze zaak zal krijgen en een belangrijke toezichthoudende rol ten aanzien van de activiteiten van Eurojust zal gaan spelen. Daarom is de rapporteur van mening dat het Europees Parlement zelfs in dit stadium, nog vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, sterker betrokken moet worden bij het controleren van de werkzaamheden van Eurojust. Daarom is het van belang dat informatie over de werkzaamheden van Eurojust niet alleen aan het Europees Parlement wordt toegezonden, maar dat er een vertegenwoordiger persoonlijk verschijnt, zodat de parlementsleden hem vragen kunnen stellen en een debat mogelijk is. Bovendien moet het Europees Parlement meer bij zaken op het gebied van gegevensbescherming worden betrokken en moet het verslagen toegezonden krijgen die door de Gemeenschappelijke Controleautoriteit van Eurojust worden opgesteld.


PROCEDURE

Titel

Versterking van Eurojust en wijziging van besluit 2002/187/JBZ

Document- en procedurenummers

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Datum raadpleging EP

18.2.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

21.2.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Behandeling in de commissie

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Datum goedkeuring

24.6.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

0

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Juridische mededeling - Privacybeleid