RAPORT privind inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind consolidarea Eurojust și modificarea Deciziei 2002/187/JAI

7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Renate Weber

Procedură : 2008/0804(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0293/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind consolidarea Eurojust și modificarea Deciziei 2002/187/JAI

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei (5613/2008),

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (b) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0076/2008),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0293/2008),

1.  aprobă inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Consiliul să modifice textul în consecință;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  invită Consiliul să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei;

5.  invită Consiliul și Comisia ca, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să acorde prioritate propunerilor ulterioare de a modifica decizia, în conformitate cu Declarația nr. 50 referitoare la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii care urmează să fie anexate Tratatului privind Uniunea Europeană, Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

6.  este decis să examineze toate viitoarele propuneri de modificare în regim de urgență, în conformitate cu procedura menționată la alineatul (5) și în strânsă cooperare cu parlamentele naționale;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și Regatului Suediei.

Amendamentul  1

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(5a) având în vedere articolul 86 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene este necesară elaborarea unei cărți verzi cu privire la instituirea parchetului European.

Amendamentul  2

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(5b) Trebuie să se țină cont de drepturile acuzaților și ale victimelor atunci când se stabilește care stat membru este cel mai potrivit pentru a desfășura cercetarea penală sau pentru a lua alte măsuri de aplicare a legii.

Amendamentul  3

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8d (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8d) Prevederea de garanții procedurale, inclusiv în timpul desfășurării cercetărilor, reprezintă o condiție necesară pentru recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în domeniul penal. În mod deosebit, adoptarea de către Consiliu, cât mai curând posibil a unei decizii cadru privind drepturile procedurale pentru stabilirea unor norme minimale referitoare la asistența juridică acordată persoanelor în statele membre.

Amendamentul  4

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8b) Este, de asemenea, necesar ca decizia-cadru privind protecția datelor personale prelucrate în contextul cooperării polițienești și judiciare în materie penală să fie adoptată de Consiliu cât mai curând posibil, pentru a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor. Statele membre trebuie să garanteze un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul legislațiilor lor naționale cel puțin egal cu cel oferit de Convenția Consiliului Europei privind protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și din Protocolul adițional la aceasta din 8 noiembrie 2001, luând, în același timp, în considerare Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre prin care se reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în domeniul polițienesc, precum și să garanteze protecția datelor ce nu sunt prelucrate automatizat.

Amendamentul  5

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8a) Este important să se asigure protecția adecvată pentru toate sistemele de clasare a datelor cu caracter personal folosite de Eurojust. În acest sens, regulamentul de procedură privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul Eurojust ar trebui să se aplice și în cazul fișierelor manuale structurate, adică în cazul fișierelor legate de cazuri, care sunt realizate manual de membrii naționali sau de asistenți și care au o structură logică.

 

_____________

1 JO C 68, 19.3.2005, p. 1.

Justificare

Pentru a asigura un nivel corespunzător de protecție a datelor, nu doar pentru fișierele automatizate, ci și pentru cele întocmite manual, este important să se clarifice semnificația conceptului de fișiere structurate manual.

Amendamentul  6

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8b) În ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la comunicații prin e-mail în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust ar trebui să se asigure că conținutul și titlurile e-mailurilor nu sunt dezvăluite.

Justificare

Nu este acceptabilă prelucrarea conținutului e-mailurilor sau a titlurilor e-mailurilor (care fac trimitere la conținutul email-urilor).

Amendamentul  7

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8e (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8e) Persoanele care au fost cercetate din punct de vedere penal la cererea Eurojust, dar nu au fost urmărite în justiție, ar trebui să fie informate cu privire la cercetarea respectivă cel târziu la un an după luarea deciziei de a nu fi urmărite în justiție.

Amendamentul  8

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Considerentul 8d (nou)

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(8d) Statele membre oferă o cale de atac dacă cercetările au fost desfășurate la cererea Eurojust, dar în mod clar, fără să se bazeze pe motive suficiente.

Amendamentul  9

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 5a – alineatul 1

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale în cazuri de urgență, Eurojust înființează o „celulă de coordonare în caz de urgență” (CCU).

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale în cazuri de urgență, Eurojust înființează o „celulă de coordonare în caz de urgență” (CCU), care va putea fi contactată printr-un singur punct de contact..

Amendamentul  10

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 5a – alineatul 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(2) CCU este constituită dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru, care poate fi membrul național, adjunctul acestuia sau un asistent care are dreptul să înlocuiască membrul național. CCU poate fi contactată și funcționa în regim de permanență.

(2) CCU este constituită dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru, care poate fi membrul național, adjunctul acestuia sau un asistent care are dreptul să înlocuiască membrul național. Reprezentantul funcționează în regim de. 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Amendamentul  11

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 5a – alineatul 3

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de cooperare judiciară trebuie să fie executată în mai multe state membre, autoritatea competentă o poate trimite către CCU prin reprezentantul statului membru al acesteia în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul CCU al statului membru în cauză transmite cererea autorităților competente ale statelor membre relevante în vederea executării acesteia. În cazul în care nu a fost identificată nicio autoritate națională competentă sau nu este posibil ca aceasta să fie identificată în timp util, membrul CCU are autoritatea de a executa cererea el însuși.

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de cooperare judiciară trebuie să fie executată în mai multe state membre, autoritatea competentă o poate trimite către CCU prin reprezentantul statului membru al acesteia în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul CCU al statului membru în cauză transmite cererea autorităților competente ale statelor membre relevante în vederea executării acesteia. În cazul în care nu este posibil să fie identificată o autoritate națională competentă în timp util, membrul CCU are autoritatea de a executa cererea el însuși. În această situație, membrul respectiv CCU informează imediat și în scris Colegiul cu privire la măsurile luate și la motivele pentru care nu a fost identificată o autoritate națională competentă în timp util.

Amendamentul  12

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul vi

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(vi) să dispună măsuri de cercetare speciale;

eliminat

Justificare

Dacă nu se precizează clar și în mod limitativ care sunt acele „măsuri de cercetare speciale”, formularea punctului (vi) este prea vagă și poate permite interpretarea abuzivă. În principiu, toate metodele legale de anchetă sunt prevăzute la punctul (i).

Amendamentul  13

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul vii

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(vii) să dispună orice altă măsură necesară pentru desfășurarea cercetării sau a urmăririi penale;

eliminat

Justificare

Nu este clar care ar putea fi „alte metode de cercetare justificate” în afara celor prevăzute la punctul (i). Formularea punctului (vii) este prea vagă și poate da loc cu prea mare ușurință la interpretări abuzive atunci când este pusă în aplicare.

Amendamentul  14

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 8

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre interesate decid să nu dea curs unei cereri menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7 alineatele (2) și (3), acestea informează Eurojust privind decizia lor și motivele care stau la baza acesteia.

(1) În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre interesate decid să nu dea curs unei cereri menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7 alineatele (2) și (3), acestea informează Eurojust privind decizia lor și motivele care stau la baza acesteia.

 

(2) Statele membre garantează că deciziile autorității naționale competente pot fi revizuite din punct de vedere juridic înainte ca acestea să fie comunicate Eurojust.

Amendamentul  15

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7 – litera c

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(4) Pentru a îndeplini obiectivele Eurojust, membrul național are acces deplin la:

(4) Pentru a îndeplini obiectivele Eurojust, membrul național are acces deplin la sau cel puțin poate obține

(a) informațiile cuprinse în următoarele registre:

informațiile cuprinse în următoarele tipuri de registre naționale, dacă acestea există în statul său membru:

(i) cazierele judiciare naționale;

(i) cazierele judiciare;

(ii) registrele privind persoanele arestate;

(ii) registrele privind persoanele arestate;

(iii) registrele privind cercetările penale;

(iii) registrele privind cercetările penale;

(iv) registrele ADN.

(iv) registrele ADN.

(b) alte registre decât cele menționate la litera (a) din statul său membru care conțin informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.”

(v) alte registre din statul său membru care conțin informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Justificare

Este important să se clarifice că membrul național are acces doar la registre ale statului său membru și nu poate avea acces la registre ale altor state membre.

Amendamentul  16

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 9a – alineatul 3

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu a fost identificată nicio autoritate națională competentă sau nu este posibil ca aceasta să fie identificată în timp util, membrii național pot autoriza și coordona livrările supravegheate.

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu este posibil să fie identificată nicio autoritate națională competentă în timp util, membrii naționali pot autoriza și coordona livrările supravegheate. Într-un asemenea caz, membrul național respectiv informează imediat Colegiul, în scris, cu privire la măsurile luate și la motivele pentru care nu s-a putut identifica autoritatea națională competentă în timp util.

Amendamentul  17

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1) Autoritățile competente din statele membre pot face schimb cu Eurojust de orice informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în conformitate cu articolele 4 și 5 și cu normele cu privire la protecția datelor prevăzute în această Decizie.

Amendamentul  18

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că membrul lor național este informat în timp util, într-un stadiu timpuriu și de îndată ce sunt disponibile informații cu privire la toate cercetările penale referitoare la trei sau mai multe state, dintre care două sau mai multe sunt state membre, care sunt de competența Eurojust și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de către Eurojust, în special în cazul în care sunt necesare comisii rogatorii paralele în mai multe state, în cazul în care este necesară coordonarea de către Eurojust sau în cazul unor conflicte pozitive sau negative de jurisdicție. Statele membre se asigură că obligația de raportare este supravegheată la nivel național.

(5) Statele membre se asigură că membrul lor național este informat în timp util, într-un stadiu timpuriu și de îndată ce sunt disponibile informații cu privire la orice caz care are legătură directă, referitoare la trei sau mai multe state membre și pentru care solicitările sau hotărârile cu privire la cooperarea judiciară, inclusiv cele care se referă la instrumentele care transpun în practică principiul recunoașterii reciproce, au fost transmise cel puțin la două state membre.

Amendamentul  19

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 6

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(6) Într-o etapă inițială, statele membre pun în aplicare alineatul (5) cu privire la cazurile referitoare la următoarele infracțiuni:

(6) Într-o etapă inițială, statele membre pun în aplicare alineatul (5) cu privire la cazurile referitoare la următoarele infracțiuni:

(a) trafic de droguri;

(a) trafic de droguri;

 

(aa) exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

(b) trafic de ființe umane și de arme;

(b) trafic de ființe umane și de arme;

(c) trafic de deșeuri nucleare;

(c) trafic de deșeuri nucleare;

(d) trafic de opere de artă;

(d) trafic de opere de artă;

(e) comerț cu specii pe cale de dispariție;

 

(e) comerț cu specii pe cale de dispariție;

(f) comerț cu organe umane;

(f) comerț cu organe umane;

(g) spălarea banilor;

(g) spălarea banilor;

(h) fraudă, inclusiv cazurile de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene;

(h) fraudă, inclusiv cazurile de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene;

(i) falsificarea banilor, inclusiv a monedei euro;

(i) falsificarea banilor, inclusiv a monedei euro;

(j) terorism, inclusiv finanțarea terorismului;

(j) terorism, inclusiv finanțarea terorismului;

(k) infracțiuni împotriva mediului;

(k) infracțiuni împotriva mediului;

(l) alte forme de criminalitate organizată.

(l) alte forme de infracțiuni în cazul cărora există indicii clare că au legătură cu crima organizată;

Amendamentul  20

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 8

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că membrul lor național este de asemenea informat cu privire la:

(8) Statele membre se asigură că membrul lor național este de asemenea informat cu privire la:

(a) toate cererile de cooperare judiciară privind instrumentele adoptate în temeiul titlului VI din tratat, inclusiv instrumentele de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce, trimise de autoritățile lor competente în cazuri care implică cel puțin trei state dintre care două sau mai multe sunt state membre;

(a) cazuri în care au apărut sau există probabilitatea de a apare conflicte de jurisdicție;

(b) toate livrările supravegheate și cercetările sub acoperire care afectează cel puțin trei state, dintre care două sunt state membre;

(b) toate livrările supravegheate și cercetările sub acoperire care afectează cel puțin trei state, dintre care două sunt state membre;

(c) toate refuzurile la cererile de cooperare judiciară privind instrumentele adoptate în temeiul titlului VI din tratat, inclusiv instrumentele de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce;

(c) dificultățile repetate sau refuzurile cu privire la executarea cererilor sau a deciziilor de cooperare judiciară privind instrumentele adoptate în temeiul titlului VI din tratat, inclusiv instrumentele de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce;

 

(d) toate cererile de asistență judiciară reciprocă provenind de la un stat care nu este membru în cazul în care se constată că aceste cereri fac parte dintr-o cercetare penală care implică alte cereri trimise de statul nemembru respectiv cel puțin altor două state membre;

 

Amendamentul  21

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 9

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(9) În plus, autoritățile competente pun la dispoziția membrului național orice alte informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

eliminat

Amendamentul  22

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 13 – alineatul 11a (nou)

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

(11a) Prin… *, pe baza informațiilor transmise de Eurojust, Comisia întocmește un raport referitor la implementarea acestui articol, însoțit, dacă este cazul, de o propunere, inclusiv propuneri care conțin cumularea infracțiunilor altele decât cele menționate la alineatul 6.

____________

*trei ani după intrarea în vigoarea a prezentei decizii.

Amendamentul  23

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 14 – alineatul 4 și articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(13) La articolul 14 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (1), sintagma „un index al” se înlocuiește cu „un sistem de gestionare a cazurilor conținând”.

eliminat

Justificare

S-a creat o confuzie de proporții, care trebuie să fie clarificată între INDEX și CMS. Aceasta nu este o simplă problemă de terminologie, ci de conținut. INDEX a fost înlocuit de SISTEMUL DE GESTIONARE A CAZURILOR, iar formularea deciziei trebuie să revină la INDEX.

Amendamentul  24

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 15 – alineatul 4 și articolul 16 – alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(14) La articolul 15 alineatul (4) și articolul 16 alineatele (1) și (2), termenul „index” se înlocuiește cu „sistem de gestionare a cazurilor”.

eliminat

Justificare

S-a creat o confuzie de proporții, care trebuie să fie clarificată între INDEX și CMS. Aceasta nu este o simplă problemă de terminologie, ci de conținut. INDEX a fost înlocuit de SISTEMUL DE GESTIONARE A CAZURILOR, iar formularea deciziei trebuie să revină la INDEX.

Amendamentul  25

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 15 – litera a – punctul i

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(1) La prelucrarea datelor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor care, în temeiul dreptului intern al statelor membre respective, fac obiectul unei cercetări penale sau urmăriri penale pentru unul sau mai multe tipuri de criminalitate și infracțiuni definite la articolul 4, cum ar fi:”

(1) La prelucrarea datelor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate să utilizeze doar următoarele date cu caracter personal ale persoanelor care, în temeiul dreptului intern al statelor membre respective, fac obiectul unei cercetări sau al unei urmăriri penale pentru unul sau mai multe tipuri de criminalitate și infracțiuni definite la articolul 4:

Justificare

Scopul amendamentului este acela de a clarifica faptul că doar datele cu caracter personal la care se face trimitere în primul alineat al acestui articol pot fi prelucrate, doar pentru persoanele care fac obiectul unei cercetări penale. Eliminarea lui „doar”, după cum s-a procedat în amendamentul Consiliului, poate genera confuzii cu privire atât la datele, cât și persoanele la care se face trimitere (și anume, martori sau victime).

Amendamentul  26

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 15 – litera a – punctul ii

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 15 – alineatul 1 – punctul l

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(l) numere de telefon, date privind înmatricularea autovehiculelor, conturi de e-mail, date referitoare la traficul telefonic și prin e-mail, date ADN și fotografii.”

(l) „probe de identificare ADN”, ceea ce înseamnă un cod format din litere sau din cifre care reprezintă un set de caracteristici de identificare a părții necodate a unui eșantion analizat de ADN uman, ca de exemplu formula chimică specifică din diverse locații ADN (loci);

 

(la) fotografii;

 

(lb) numere de telefon;

 

(lc) date referitoare la comunicațiile telefonice și prin e-mail, cu excepția transmiterii datelor referitoare la conținut;

 

 

(ld) conturi de e-mail;

 

(le) date privind înmatricularea vehiculelor.

Amendamentul  27

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 15 – alineatul 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(b) La alineatul (2), termenul „doar” se elimină.

eliminat

Justificare

Scopul amendamentului (păstrarea cuvântului „doar”) este acela de a clarifica faptul că doar datele cu caracter personal la care se face trimitere în alineatul (2) al prezentului articol pot fi prelucrate doar pentru persoane care sunt martori sau victime într-o cercetare penală sau o urmărire penală. Nu poate fi prelucrat niciun alt tip de date.

Amendamentul  28

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17a (nou)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 23 – alineatul 12

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

17a. La articolul 23, alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text: „(2)

 

„(12) Organul de control comun prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual.”

Justificare

Parlamentul European trebuie să își poată exercita rolului său de organ de control chiar înainte ca acest lucru să fie obligatoriu în temeiul Tratatului de la Lisabona. Legislația actuală nu conține nicio prevedere care să împiedice exercitarea acestei competențe.

Amendamentul  29

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 18 – litera a

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 26 - alineatul 1a

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că colegiul este efectiv în măsură să deschidă un fișier de lucru pentru analiză Europol și că poate participa la funcționarea acestuia”.

(1a) Statele membre se asigură că colegiul este efectiv în măsură să deschidă un fișier de lucru pentru analiză Europol, așa cum se menționează la articolul 10 din convenția bazată pe articolul K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenția Europol)1 privind înființarea unui Oficiu European de Poliție și că poate participa la funcționarea acestuia.

_________________

 

1 JO C 316, 27.11.1955, p. 2. Convenție, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Protocolul din 27 noiembrie (JO C 2, 6.1.2004, p. 3)

Justificare

În decizia Eurojust nu există nicio referință privind definiția „fișierului de lucru pentru analiză”. Pentru a clarifica acest lucru, s-a propus includerea unei trimiteri la Convenția Europol. Trimiterea va fi înlocuită de trimiterea la decizia Consiliului privind înființarea Oficiului European de Poliție imediat ce aceasta este adoptată de Consiliu.

Amendamentul  30

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18 – litera b

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(b) Fără a aduce atingere articolului 13 din prezenta decizie și în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia …/../JAI*, punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează Eurojust, de la caz la caz, cu privire la cazurile care implică două state membre și intră în domeniul de competență a Eurojust:

(b) Fără a aduce atingere articolului 13 din prezenta decizie și în conformitate cu articolul 4 din Decizia /../JAI, punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează membrul lor național din Eurojust, de la caz la caz, cu privire la toate celelalte cazuri în care se consideră că Eurojust ar fi într-o poziție mai bună să le rezolve.

în cazurile în care este probabilă apariția unor conflicte de jurisdicție

 

sau

 

în cazul unui refuz la o cerere de cooperare judiciară privind instrumentele adoptate în temeiul titlului VI din tratat, inclusiv instrumentele de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce;

 

Punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene informează de asemenea Eurojust, de la caz la caz, cu privire la toate cazurile care intră în domeniul de competență a Eurojust și implică cel puțin trei state membre.

 

Membrii naționali informează punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene, de la caz la caz, cu privire la toate cazurile pentru care rețeaua este considerată a fi mai bine poziționată pentru a le trata.

Membrii naționali informează corespondenții lor naționali din Rețeaua Judiciară Europeană, de la caz la caz, cu privire la toate cazurile pentru care rețeaua este considerată a fi mai bine poziționată pentru a le trata.

 

 

Amendamentul  31

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19a (nou)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 27 – alineatul 4

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

19a. La articolul 27, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: „(2)

 

„(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), transmiterea de date cu caracter personal de către Eurojust entităților menționate la alineatul (1) litera (b) și autorităților menționate la alineatul (1) litera (c) ale statelor terțe care nu sunt supuse aplicării Convenției Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 nu se poate face decât dacă este asigurat un nivel corespunzător de protecție a datelor, care este evaluat în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din regulamentul de procedură privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul Eurojust.”

Justificare

Este important să se clarifice modul în care adecvarea nivelului de protecția a datelor poate fi evaluată și să nu se permită unor părți terțe și organizații să decidă asupra acestui lucru de la caz la caz. În acest sens, trebuie să se facă o trimitere la regulamentul de procedură al Eurojust privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul  32

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19b (nou)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 27 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

19b. La articolul 27, după alineatul (5) se inserează următorul alineat:

 

„(5a) Organul de control comun și statul terț respectiv sau entitatea menționată la alineatul (1) literele (b) și (c) evaluează, din doi în doi ani, punerea în aplicare a dispozițiilor acordului de cooperare relevant referitor la protecția datelor care fac obiectul schimbului de informații. Raportul de evaluare este transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.”

Justificare

În ciuda faptului că există prevederi de protecție a datelor în acordurile de cooperare cu partenerii, nu este clar ce se întâmplă ulterior cu informațiile transmise partenerilor (organizații și organisme internaționale și țări terțe). Prin urmare, scopul amendamentului este acela de a asigura că o dată la doi ani se efectuează o evaluare. Acest reprezintă nivelul minim al demersurilor pe care Eurojust le poate întreprinde pentru a garanta că propriile standarde privind protecția datelor vor fi respectate de partenerii săi.

Amendamentul  33

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 - punctul 22 – liniuța 1a (nouă)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

– la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Președintele, în numele colegiului, raportează Parlamentului European și Consiliului, în scris și în fiecare an, cu privire la activitățile și la gestiunea, inclusiv bugetară, a Eurojust.”

Justificare

Este important să se acorde deputaților Parlamentului European posibilitatea de a dezbate pe tema activităților Eurojust, inclusiv de a adresa întrebări președintelui Eurojust. Prin urmare, trebuie să se precizeze că raportul Eurojust ar trebui prezentat Parlamentului European (nu doar trimis în scris).

Amendamentul  34

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 22 – liniuța 1b (nouă)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

– la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„În acest scop, colegiul pregătește un raport anual referitor la activitățile Eurojust și la problemele politicii privind infracționalitatea din cadrul Uniunii, care au fost puse în evidență în urma activităților Eurojust. În acest raport, Eurojust include și analize ale situațiilor în care membrii naționali și-au folosit competențele în conformitate cu articolul 5a alineatul (3) și cu articolul 9a alineatul (3). În acest raport, Eurojust poate, de asemenea, formula propuneri pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în materie penală.”

Justificare

Sarcina Eurojust este aceea de a coordona cooperarea autorităților naționale competente. Doar în cazuri urgente se acceptă ca membri naționali ai Eurojust să își exercite competențele judiciare. Prin urmare, este important ca datele din raportul anual să reflecte frecvența și motivul pentru care membrii naționali și-au exercitat puterea judiciară (motivul pentru care nu au putut identifica autoritatea națională competentă în timp util).

Amendamentul  35

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 - punctul 22 – liniuța 1c (nouă)

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 32 – alineatul 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

 

– alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Reprezentantul organului comun de control prezintă în fiecare an Parlamentului European un raport [...] despre activitățile organului de control comun.”

Justificare

Activitățile Eurojust implică un volum ridicat de date prelucrate. Prin urmare, garantarea protecției datelor cu caracter personal prezintă o importanță maximă. Organul de control comun este o instanță care are drept misiune să garanteze că prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu regulile Eurojust de protecție a datelor. Pentru a garanta un control democratic eficient, Parlamentul European va primi informații complete cu privire la activitățile organului comun de control.

Amendamentul  36

Inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Decizia 2002/187/JAI

Articolul 42 – alineatul 2

 

Textul propus de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Regatul Suediei

Amendamentul

(2) Comisia examinează la intervale regulate punerea în aplicare de către statele membre a prezentei decizii și înaintează un raport în acest sens Consiliului, însoțit, după caz, de propunerile necesare cu privire la îmbunătățirea cooperării judiciare și funcționarea Eurojust. Aceasta se aplică în special capacităților Eurojust de a sprijini statele membre în combaterea terorismului.”

(2) Comisia examinează la intervale regulate punerea în aplicare de către statele membre a prezentei decizii și înaintează un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de propunerile necesare cu privire la îmbunătățirea cooperării judiciare și funcționarea Eurojust. Aceasta se aplică în special capacităților Eurojust de a sprijini statele membre în combaterea terorismului.”

Justificare

Chiar dacă, pentru moment, Parlamentul European este doar consultat (înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona), este important să se furnizeze Parlamentului informații pentru a-i permite să asigure în mod eficient controlul democratic asupra instituțiilor și organelor UE.

EXPUNERE DE MOTIVE

În 5 ani de activitate, Eurojust și-a dovedit necesitatea în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Cu toate acestea, luând în considerarea creșterea mobilității, efectele globalizării asupra infracțiunilor transfrontaliere, precum și schimbările legate de modalitățile de desfășurare a cooperării judiciare, a sosit momentul în care se impune modificarea Deciziei Eurojust, care a fost adoptată în 2002.

În acest sens, 14 state membre au prezentat o inițiativă vizând modificarea Deciziei Eurojust din 28 februarie 2002. Obiectivul principal al propunerii este acela de a consolida rolul și capacitățile Eurojust. Ar merita subliniat faptul că propunerea reflectă în linii mari practici curente deja existente la Eurojust (sau le conferă un caracter oficial).

I Punctele principale ale propunerii:

1. Înființarea unei celule de urgență pentru coordonare

Eurojust, în calitate de unitate de coordonare, trebuie să fie disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a respecta această cerință, se propune înființarea unei celule de urgență, care trebuie să fie disponibilă permanent. Principala sarcină a celulei este aceea de a mobiliza membrii Eurojust în orice moment.

2. Sporirea sarcinilor exercitate de Eurojust în calitate de colegiu

Se propune extinderea intervenției formale a colegiului, astfel încât să acopere diverse situații de blocaj în care autoritățile naționale în cauză sau membrii naționali nu reușesc să cadă de acord.

3. Crearea unei baze comune de competențe judiciare echivalente pentru membrii naționali

Aceasta este unul dintre cele mai importante aspecte ale propunerii. Pentru funcționarea eficientă a Eurojust este esențial să se stabilească o bază comună minimă de competențe judiciare echivalente pentru toți membrii naționali atunci când aceștia acționează ca autoritate națională a statului membru în cauză.

4. Instituirea unui sistem național de coordonare Eurojust

Se propune instituirea unui sistem național de coordonare Eurojust în fiecare stat membru pentru a crea o legătură la nivel național între Eurojust, Rețeaua Judiciară Europeană și diverse rețele europene active în acest domeniu. Informațiile structurate și furnizate la timp sunt esențiale pentru eficiența activității Eurojust. Prin urmare, o altă sarcină a sistemului național de coordonare Eurojust este aceea de a facilita la nivel național furnizarea către Eurojust de informații privind cercetările penale.

5. Consolidarea transmiterii de informații

Astfel cum s-a menționat la punctul anterior, informațiile structurate și furnizate la timp constituie baza pentru funcționarea eficientă a Eurojust. Situația actuală nu obligă autoritățile naționale să transmită informații către Eurojust din proprie inițiativă. Prin urmare, se propune în prezent să se instituie o obligație generală de a transmite Eurojust informații care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Se include în propunere cerința de a dispune, la nivel național, de proceduri pentru a controla respectarea acestei obligații.

6. Relațiile cu Rețeaua Judiciară Europeană

Se propune păstrarea celor două structuri și îmbunătățirea relației acestora pe baza principiului cooperării și complementarității. Propunerea consolidează poziția bugetară a RJE și prevede, de asemenea, obligația de a schimba informații. Mai mult decât atât, crearea unui sistem național de coordonare Eurojust ar facilita colaborarea și ar orienta autoritățile naționale fie către Eurojust, fie către RJE, în funcție de caracteristicile specifice ale cazului respectiv.

7. Clarificarea și consolidarea relațiilor Eurojust cu alți parteneri

Propunerea consolidează relațiile cu Europol și RJE și creează legături cu alte agenții europene și cu agenții internaționale, cum ar fi FRONTEX, SitCEN, Interpol și Organizația Mondială a Vămilor.

8. Cooperarea cu țări terțe

Propunerea consolidează rolul Eurojust în relația cu țările terțe prin introducerea unui element nou, și anume posibilitatea Eurojust de a detașa magistrați de legătură în țări cu care dezvoltă o cooperare specifică. Un alt element nou este posibilitatea Eurojust de a executa cereri primite în mod direct de la țări terțe. Totuși, acest lucru este posibil doar dacă normele internaționale aplicabile prevăd acest lucru. În prezent, nu există o astfel de posibilitate.

II Poziția raportoarei

Raportoarea susține necesitatea și obiectivul propunerii de a consolida rolul și capacitățile Eurojust. Cu toate acestea, există câteva chestiuni care ar trebui examinate și soluționate cu atenție pentru a se stabili un echilibru corespunzător între competențele Eurojust și ale membrilor naționali, pe de o parte, și dreptul la apărare și la proces echitabil al inculpaților, pe de altă parte.

Potrivit raportoarei, asigurarea unui nivel adecvat de protecția a datelor cu caracter personal în activitățile Eurojust este de maximă importanță. Raportoarea este conștientă de existența unui puternic sistem de protecție a datelor instituit la Eurojust. Cu toate acestea, în cadrul activităților sale, Eurojust gestionează un important volum de date cu caracter personal. Prin urmare, trebuie să se acorde o atenție sporită aspectelor legate de protecția a datelor. O serie de amendamente propun măsuri de protecție suplimentare pentru protecția datelor la Eurojust. Este importat să se păstreze liste închise de date (privind persoane care constituie obiectul unei cercetări penale), precum și de date a căror prelucrare de către Eurojust trebuie permisă. Mai mult, raportoarea își exprimă preocuparea față de datele transmise țărilor terțe și organizațiilor internaționale. În ciuda faptului că datele pot fi transmise doar pe baza acordurilor semnate de ambele părți care sunt verificate de specialiști în protecția datelor, nu se știe ce se întâmplă în realitate cu aceste date atunci când sunt transmise și dacă acordurile relevante sunt puse în aplicare sau în mod concret sau corespunzător. Prin urmare, raportoarea propune introducerea unui mecanism de evaluare.

Raportoarea susține crearea unei baze comune de competențe judiciare echivalente pentru membrii naționali. Cu toate acestea, merită subliniat faptul că rolul fundamental al Eurojust este acela de a coordona cooperarea judiciară. Prin urmare, se includ câteva amendamente referitoare la situații în care membrii naționali și-au exercitat competențele judiciare în cazuri urgente. Pentru a nu abuza de competențele lor, se propune instituirea unui sistem de raportare a posteriori, în care ar trebui să se explice motivul pentru care un membru național nu a putut identifica o autoritate națională competentă în timp util. Aceste date trebuie, de asemenea, să fie incluse în rapoartele anuale ale Eurojust. Mai mult, potrivit raportoarei, în general, nu este posibil ca un membru național să nu poată identifica o autoritate competentă. Prin urmare, ar trebui eliminat acest motiv invocat pentru a acorda membrilor naționali competența de a acționa în cazuri urgente.

Se propun câteva amendamente vizând sporirea nivelului de protecție a drepturilor procedurale, cum ar fi dreptul la apărare, dreptul de a fi informat și dreptul la o cale de atac în justiție.

Raportoarea își exprimă, de asemenea, preocuparea față de faptul că nu există nicio trimitere la Parlamentul European în amendamentele Consiliului, deși, în viitor, astfel cum prevede în mod expres Tratatul de la Lisabona, la articolul 69h, Parlamentul va avea puteri de co-decizie în acest domeniu și va juca un rol important de control al activității Eurojust. Prin urmare, raportoarea consideră că, încă din această etapă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, rolul Parlamentului European ar trebui să crească în privința controlării activităților Eurojust. Prin urmare, este important ca informațiile privind funcționarea Eurojust să nu fie doar trimise Parlamentului European, ci să existe un reprezentant care să se deplaseze personal, permițând astfel membrilor Parlamentului European să adreseze întrebări și să poarte o dezbatere. Mai mult decât atât, Parlamentul European ar trebui să fie implicat într-o mai mare măsură în problemele de protecție a datelor și ar trebui să primească rapoarte pregătite de organul comun de control al Eurojust.

PROCEDURĂ

Titlu

Consolidarea Eurojust și modificarea Deciziei 2002/187/JAI

Referințe

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Data consultării PE

18.2.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

21.2.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Examinare în comisie

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Data adoptării

24.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

9

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Data depunerii

7.7.2008