Postup : 2008/0804(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0293/2008

Predkladané texty :

A6-0293/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0384

SPRÁVA     *
PDF 252kWORD 405k
7.7.2008
PE 404.490v02-00 A6-0293/2008

o podnete Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV

(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Renate Weber

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podnete Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV

(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva (5613/2008),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0076/2008),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0293/2008),

1.  schvaľuje podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva v znení zmien a doplnení;

2.  vyzýva Radu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila text;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva;

5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy venovali prvoradú pozornosť každému budúcemu návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia v súlade s vyhlásením č. 50 týkajúcim sa článku 10 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

6.  je rozhodnutý preskúmať každý takýto budúci návrh naliehavým postupom v súlade s postupom uvedeným v odseku 5 a na základe úzkej spolupráce s národnými parlamentmi;

7.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Na základe článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je potrebné vypracovať zelenú knihu o vytvorení Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) (8b) Pri určovaní, ktorý členský štát má najvýhodnejšiu pozíciu na uskutočnenie trestného stíhania alebo iného opatrenia na výkon práva, treba brať do úvahy práva obžalovaných a obetí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8d (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8d) Nevyhnutnou podmienkou vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných veciach sú primerané procedurálne záruky, a to i počas vyšetrovania, predovšetkým čo najrýchlejšie prijatie rámcového rozhodnutia o procesných právach s cieľom ustanoviť určité minimálne pravidlá o dostupnosti právnej pomoci pre jednotlivcov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Je tiež potrebné, aby Rada čo najskôr prijala rámcové rozhodnutie o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré by zabezpečilo primeranú úroveň ochrany údajov. Členské štáty musia zabezpečiť takú úroveň ochrany osobných údajov v ich vnútroštátnom práve, ktorá je minimálne rovnocenná s úrovňou ochrany vyplývajúcou z Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho dodatkového protokolu z 8. novembra 2001, pričom zohľadnia odporúčanie č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom, ktorým sa upravuje využívanie osobných údajov v policajnej oblasti, ako aj zabezpečia ochranu údajov, ktoré sa nespracúvajú automaticky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Je dôležité zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov pri všetkých typoch registračných systémov osobných údajov používaných v Eurojuste. Vzhľadom na to by pravidlá postupu spracovávania a ochrany osobných údajov v Eurojuste1 mali platiť aj pre štruktúrované manuálne súbory, čiže pre súbory súvisiace s prípadom, ktoré manuálne zozbierali národní členovia alebo asistenti a ktoré sú usporiadané logickým spôsobom.

 

_____________

1 Ú. v. EÚ C 68, 19.3.2005, s. 1.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov nielen pri automatizovaných súboroch, ale aj pri tých, ktoré sú zozbierané manuálne, je dôležité objasniť význam štruktúrovaných manuálnych súborov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Pri spracúvaní údajov, ktoré súvisia s e-mailovým stykom v súlade s článkom 14 ods. 1, by mal Eurojust zabezpečiť, aby sa obsah a názvy e-mailov nezverejňovali.

Odôvodnenie

Je neakceptovateľné, aby sa spracúval obsah e-mailov alebo ich názvov (ktoré súvisia s obsahom e-mailov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8e (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8e) Osoby, ktoré boli vyšetrované v súvislosti s trestným činom na základe žiadosti Eurojustu, ale neboli trestne stíhané, by mali byť o tomto vyšetrovaní informované najneskôr pred uplynutím jedného roku od prijatia rozhodnutia o nestíhaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8d (nové)

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8d) Členské štáty zabezpečia súdnu nápravu, ak sa na žiadosť Eurojustu uskutočnilo vyšetrovanie založené na zjavne nedostatočných dôvodoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely plnenia svojich úloh v naliehavých situáciách zriadi Eurojust „núdzovú koordinačnú bunku“ (NKB).

1. Na účely plnenia svojich úloh v naliehavých situáciách zriadi Eurojust „núdzovú koordinačnú bunku“ (NKB), ktorú možno kontaktovať cez jedno kontaktné miesto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 5a – odsek 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. NKB sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu, ktorým môže byťnárodný člen, jeho zástupca alebo asistent oprávnený zastupovať národného člena. NKB je možné kontaktovať a je schopná konať nepretržite denne.

2. NKB sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu, ktorým môže byť národný člen, jeho zástupca alebo asistent oprávnený zastupovať národného člena. Zástupca je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 5a – odsek 3

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je v naliehavých prípadoch potrebné vykonať žiadosť o justičnú spoluprácu vo viacerých členských štátoch, príslušný orgán ju zašle NKB prostredníctvom zástupcu svojho členského štátu v NKB. Zástupca dotknutého členského štátu v NKB zašle žiadosť o vykonanie príslušným orgánom daných členských štátov. Ak sa nezistí príslušný vnútroštátny orgán, alebo ho nie je možné zistiť včas, člen NKB je oprávnený vykonať žiadosť sám.

3. Ak je v naliehavých prípadoch potrebné vykonať žiadosť o justičnú spoluprácu vo viacerých členských štátoch, príslušný orgán ju zašle NKB prostredníctvom zástupcu svojho členského štátu v NKB. Zástupca dotknutého členského štátu v NKB zašle žiadosť o vykonanie príslušným orgánom daných členských štátov. Ak nie je možné včas zistiť príslušný vnútroštátny orgán, člen NKB je oprávnený vykonať žiadosť sám. V takomto prípade príslušný národný člen NKB bezodkladne písomne informuje kolégium o prijatom postupe a o dôvodoch, prečo nebolo možné včas zistiť príslušný vnútroštátny orgán.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – podpísmeno vi

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(vi) prijali osobitné vyšetrovacie opatrenia;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kým nie je jasným spôsobom vymedzené, ktoré sú tie „osobitné vyšetrovacie opatrenia“, text bodu vi) je príliš nejasný a umožnil by nesprávnu interpretáciu. V zásade všetky zákonné vyšetrovacie metódy sa uvádzajú v bode i).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – podpísmeno vii

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(vii) prijali akékoľvek iné opodstatnené opatrenia na účely vyšetrovania alebo stíhania;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, aké môžu byť „iné opodstatnené opatrenia“ okrem tých, ktoré sú uvedené v bode i). Znenie bodu vii) je príliš nejasné a pri implementácii by sa mohlo ľahko zneužívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 8

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú, že nevykonajú žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. a), článku 6 ods. 1 písm. g), článku 7 ods. 1 písm. a), článku 7 ods. 2 a článku 7 ods. 3, oznámia to Eurojustu spolu s odôvodnením.

1. Ak sa príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú, že nevykonajú žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. a), článku 6 ods. 1 písm. g), článku 7 ods. 1 písm. a), článku 7 ods. 2 a článku 7 ods. 3, oznámia to Eurojustu spolu s odôvodnením.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa rozhodnutie príslušného vnútroštátneho orgánu mohlo súdne preskúmať predtým, ako sa oznámi Eurojustu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7 – písmeno c

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na účely plnenia cieľov Eurojustu majú národní členovia úplný prístup k:

4. Na účely plnenia cieľov Eurojustu majú národní členovia úplný prístup, alebo aspoň môžu získať prístup k:

a) informáciám uvedeným v tejto evidencie:

informáciám uvedeným v týchto typoch vnútroštátnej evidencie, ak v ich členskom štáte existujú:

(i) vnútroštátnych registroch trestov,

(i) registroch trestov;

(ii) evidencii zaistených osôb;

(ii) evidencii zaistených osôb;

(iii) evidencii vyšetrovaní,

(iii) evidencii vyšetrovaní;

(iv) evidencii DNA;

(iv) evidencii DNA;

b) evidencii inej ako je uvedená v písmene a) svojho členského štátu obsahujúcej informácie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.“;

v) inej evidencii svojho svojho členského štátu obsahujúcej informácie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že národný člen môže mať prístup len k evidencii svojho členského štátu a že nemá prístup k evidencii iného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 9a – odsek 3

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Národní členovia môžu v naliehavých prípadoch, a ak sa nezistí príslušný vnútroštátny orgán alebo ho nie je možné zistiť včas, povoliť a koordinovať kontrolované dodávky.

3. Národní členovia môžu v naliehavých prípadoch a ak sa nezistí príslušný vnútroštátny orgán včas, povoliť a koordinovať kontrolované dodávky. V takomto prípade príslušný národný člen bezodkladne písomne informuje kolégium o prijatom postupe a o dôvodoch, prečo nebolo možné včas zistiť príslušný vnútroštátny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno -a (nové)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Príslušné orgány členských štátov si s Eurojustom môžu vymieňať všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh v súlade s článkami 4 a 5 v súlade s normami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 5

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich národní členovia včas, v ranom štádiu a ihneď, ako je informácia dostupná, informovaní o všetkých vyšetrovaniach trestných činov, ktoré sa týkajú najmenej troch štátov, z ktorých najmenej dva sú členskými štátmi, a ktoré patria do pôsobnosti Eurojustu, pokiaľ je to potrebné na vykonávanie úloh Eurojustu, najmä ak sú potrebné súbežné dožiadania vo viacerých štátoch alebo je potrebná koordinácia Eurojustom, alebo v prípade pozitívnych alebo negatívnych sporov o právomoc. Členské štáty zabezpečia nad povinnosťou podávať správy dohľad na vnútroštátnej úrovni.

5. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich národní členovia včas, v ranom štádiu a ihneď, ako je informácia dostupná, informovaní o všetkých prípadoch, ktoré sa priamo týkajú najmenej troch štátov a v súvislosti s ktorými boli najmenej do dvoch členských štátov zaslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, ktorými sa realizuje zásada vzájomného uznávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 6

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ako prvý krok členské štáty vykonajú odsek 5 vo vzťahu k prípadom týkajúcim sa týchto trestných činov:

6. Ako prvý krok členské štáty vykonajú odsek 5 vo vzťahu k prípadom týkajúcim sa týchto trestných činov:

a) obchodovanie s drogami,

a) obchodovanie s drogami,

 

aa) sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia;

b) obchodovanie s ľuďmi a zbraňami,

b) obchodovanie s ľuďmi a zbraňami,

c) obchodovanie s rádioaktívnymi odpadmi,

c) obchodovanie s rádioaktívnymi odpadmi,

d) obchodovanie s umeleckými dielami,

d) obchodovanie s umeleckými dielami,

e) obchodovanie s ohrozenými druhmi,

 

e) obchodovanie s ohrozenými druhmi,

f) obchodovanie s ľudskými orgánmi,

f) obchodovanie s ľudskými orgánmi,

g) legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

g) legalizácia príjmov z trestnej činnosti;

h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Spoločenstva,

 

h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Spoločenstva,

i) falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

i) falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

j) terorizmus vrátane financovania terorizmu,

j) terorizmus vrátane financovania terorizmu,

k) trestné činy proti životnému prostrediu,

k) trestné činy proti životnému prostrediu,

l) iné formy organizovanej trestnej činnosti.

l) iné formy trestných činov, ak existujú skutkové zistenia, že je do nich zapojená zločinecká organizácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 8

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich národní členovia informovaní aj o

8. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich národní členovia informovaní aj o:

a) všetkých žiadostiach o justičnú spoluprácu týkajúcich sa nástrojov prijatých podľa hlavy VI zmluvy vrátane nástrojov priznávajúcich účinky zásade vzájomného uznávania, ktoré zašlú ich príslušné orgány v prípadoch týkajúcich sa najmenej troch štátov, z ktorých najmenej dva sú členskými štátmi;

a) prípadoch, keď je pravdepodobný vznik sporu o jurisdikciu;

b) všetkých kontrolovaných dodávkach a utajených vyšetrovaniach týkajúcich sa najmenej troch štátov, z ktorých najmenej dva sú členskými štátmi;

b) všetkých kontrolovaných dodávkach a utajených vyšetrovaniach týkajúcich sa najmenej troch štátov, z ktorých najmenej dva sú členskými štátmi;

c) zamietnutiach žiadostí o justičnú spoluprácu, pokiaľ ide o nástroje prijatépodľa hlavy VI zmluvy vrátane nástrojov priznávajúcich účinky zásade vzájomného uznávania;

c) opakovaných problémoch alebo zamietnutiach, pokiaľ ide o vybavovanie žiadostí o justičnú spoluprácu a vykonávanie rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane nástrojov priznávajúcich účinky zásade vzájomného uznávania;

d) všetkých žiadostiach o vzájomnú právnu pomoc pochádzajúcich znečlenských štátov, ak je zrejmé, že tieto žiadosti sú súčasťouvyšetrovania, ktorého súčasťou sú ďalšie žiadosti zaslané daným nečlenským štátom najmenej dvom iným členským štátom.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 9

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Príslušné orgány okrem toho poskytnú národnému členovi akékoľvekinformácie, ktoré národný člen považuje za potrebné na plnenie svojich úloh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 13 – odsek 11a (nový)

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a. Do ... * na základe informácií, ktoré poskytne Eurojust, predloží Komisia správu o plnení tohto článku a v prípade potreby doloží návrh vrátane návrhov na doplnenie trestných činov, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.

____________

* troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 14 – odsek 4 a článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13) v článku 14 ods. 4 sa slová „register údajov týkajúcich sa“ a v článku 16 ods. 1 slová „index údajov“ nahrádzajú slovami „systém správy prípadov Eurojustu obsahujúci údaje týkajúce sa“ :

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Medzi „registrom údajov“, „indexom údajov“ a „systémom správy prípadov“ je veľa nejasností, ktoré treba objasniť. Nejde len o terminológiu, ale aj o obsah. REGISTER ÚDAJOV (INDEX) bol nahradený SYSTÉMOM SPRÁVY ÚDAJOV (CASE MANAGEMENT SYSTEM ) a v texte rozhodnutia sa treba vrátiť k INDEXU.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 15 – odsek 4 a článok 16 – odseky 1 a 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14) v článku 15 ods. 4, článku 16 ods. 1 a článku 16 ods. 2 sa slovo „index“ nahrádza slovami „systém správy prípadov “ v príslušnom gramatickom tvare:

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Medzi „registrom údajov“, „indexom údajov“ a „systémom správy prípadov“ je veľa nejasností, ktoré treba objasniť. Nejde len o terminológiu, ale aj o obsah. REGISTER ÚDAJOV (INDEX) bol nahradený SYSTÉMOM SPRÁVY ÚDAJOV (CASE MANAGEMENT SYSTEM ) a v texte rozhodnutia sa treba vrátiť k INDEXU.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15 – písmeno a – podpísmeno i

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „ Pri spracúvaní údajov v súlade s článkom 14 ods. 1 môže Eurojust spracúvať osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušných členských štátov predmetom trestného vyšetrovania alebo stíhania za jeden alebo viaceré z druhov trestnej činnosti a trestných činov vymedzených v článku 4, ako napríklad:“ :

1. Pri spracúvaní údajov v súlade s článkom 14 ods. 1 môže Eurojust spracúvať len nasledujúce osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušných členských štátov predmetom trestného vyšetrovania alebo stíhania za jeden alebo viaceré z druhov trestnej činnosti a trestných činov vymedzených v článku 4:

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že spracúvať možno len osobné údaje uvedené v prvom odseku tohto článku a len pri osobách, ktoré sú vyšetrované v súvislosti s trestným činom. Vypustenie slova „len“, ako je to v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Rady, môže viesť k nejasnostiam pri údajoch i príslušných osobách (t. j. svedkoch alebo obetiach).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15 – písmeno a – podpísmeno ii

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 15 – odsek 1 – bod l

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) telefónne čísla, údaje o evidencii vozidiel, e-mailové účty, údaje otelefonickom a e-mailovom styku, záznamy o DNA a fotografie.

l) identifikačnú vzorku DNA, t. j. kód zložený z písmen alebo číslic, ktorý zobrazuje rad identifikačných znakov nezakódovanej časti analyzovanej ľudskej vzorky DNA, t. j. osobitnej chemickej formy jednotlivých oblastí DNA;

 

la) fotografie;

 

lb) telefónne čísla;

 

lc) údaje o telefonickom a e-mailovom styku bez poskytovania údajov o obsahu;

 

ld) ld) údaje o e-mailoch;

 

le) údaje o evidencii vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15 – písmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v odseku 2 sa vypúšťa slovo „len“ :

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (zachovanie slova „len“) je objasniť, že spracúvať možno len tieto osobné údaje uvedené v druhom odseku tohto článku a len pri osobách, ktoré sú svedkami alebo obeťami v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu alebo so stíhaním za trestný čin. Žiadne iné údaje nemožno spracúvať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17a (nový)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 23 – odsek 12

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

17a) Článok 23 ods. 12 sa nahrádza takto:

 

„12. Spoločný dozorný orgán predloží ročnú správu Európskemu parlamentu a Rade.“

Odôvodnenie

Európsky parlament musí plniť svoju úlohu kontrolného orgánu ešte predtým, ako to bude záväzné podľa Lisabonskej zmluvy. V súčasnej legislatíve Spoločenstva takejto právomoci nič neodporuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18 – písmeno a

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 26 – odsek 1a

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby kolégium mohlo účinne otvoriť analytický pracovný súbor Europolu a zúčastniť sa na jeho fungovaní.

1a. Členské štáty zabezpečia, aby kolégium mohlo účinne otvoriť analytický pracovný súbor Europolu, ako sa uvádza v článku 10 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Dohovor o Europole)1 , a aby sa mohlo zúčastniť na jeho fungovaní.

_________________

 

1 Ú. v. ESUO C 316, 27.11.1955, s. 2. Dohovor naposledy zmenený a doplnený protokolom z 27. novembra (Ú. v . EÚ C 2, 6.1.2004, s. 3).

Odôvodnenie

V rozhodnutí o Eurojuste nie je žiadna zmienka analytickom pracovnom súbore Na objasnenie sa navrhuje vložiť odkaz na Dohovor o Europole. Odkaz sa nahradí odkazom na rohodnutie Rady o Európskom policajnom úrade, len čo ho Rada prijme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18 – podpísmeno b

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) bez toho, aby bol dotknutý článok 13 tohto rozhodnutia, a v súlade s článkom 4 ods. 4 rozhodnutia .../../SVV* o Európskej justičnej sieti kontaktné miesta Európskej justičnej siete od prípadu k prípadu informujú Eurojust o prípadoch týkajúcich sa dvoch členských štátov a patriacich do pôsobnosti Eurojustu:

b) bez toho, aby bol dotknutý článok 13 tohto rozhodnutia, a v súlade s článkom 4 rozhodnutia .../../SVV o Európskej justičnej sieti, kontaktné miesta Európskej justičnej siete od prípadu k prípadu informujú svojho národného člena Eurojustu o všetkých ďalších prípadoch, pri ktorých sa usudzuje, že by bolo vhodnejšie, keby ich riešil Eurojust. .

– v prípadoch, keď je pravdepodobný vznik sporu o právomoc

 

,alebo

 

– v prípadoch zamietnutia žiadosti o justičnú spoluprácu, pokiaľ ide o nástroje prijaté podľa hlavy VI zmluvy vrátane nástrojov priznávajúcich účinok zásade vzájomného uznávania.

 

Kontaktné miesta Európskej justičnej siete informujú Europol od prípaduk prípadu tiež o všetkých prípadoch patriacich do pôsobnosti Eurojustu a týkajúcich sa najmenej troch členských štátov.

 

Národní členovia od prípadu k prípadu informujú kontaktné miesta Európskej justičnej siete o všetkých prípadoch, o ktorých sa možno domnievať, že Európska justičná sieť má lepšie možnosti sa nimi zaoberať;

Národní členovia od prípadu k prípadu informujú svojich príslušných národných korešpondentov Európskej justičnej siete o všetkých prípadoch, o ktorých sa možno domnievať, že Európska justičná sieť má lepšie možnosti sa nimi zaoberať;

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19a (nový)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 27 – odsek 4

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

19a) Článok 27 ods. 4 sa nahrádza takto:

 

„Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže Eurojust uskutočniť prenos osobných údajov do subjektov uvedených v odseku 1 písm. b) a do orgánov tretích štátov uvedených v odseku 1 písm. c), ktoré nepodliehajú Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981, len ak je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov, ktorá je posúdená v súlade s článkom 28 ods. 3 Ustanovení vnútorných predpisov Eurojustu týkajúcich sa spracovania a ochrany osobných údajov.“

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, ako možno posúdiť primeranosť úrovne ochrany údajov a nenechať o tom rozhodovať v jednotlivých prípadoch tretie strany a organizácie. Vzhľadom na to treba odkázať na Ustanovenia vnútorných predpisov Eurojustu týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19b (nový)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 27 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

19b) v článku 27 sa za odsek 5 vloží tento odsek:

 

„5a. Raz za dva roky spoločný dozorný orgán s príslušným tretím štátom alebo subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) a c) vyhodnotí realizáciu ustanovení príslušnej dohody o spolupráci, ktoré sa vzťahujú na ochranu vymieňaných údajov. Správa o tomto vyhodnotení sa zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Odôvodnenie

Napriek skutočnosti, že v dohodách o spolupráci s partnermi sú zahrnuté ustanovenia o ochrane údajov, nie je zatiaľ jasné, čo sa stane s informáciami, ktoré boli zaslané partnerom (medzinárodným organizáciám a orgánom a tretím krajinám). Preto cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa raz za dva roky urobilo vyhodnotenie. Je to minimálna požiadavka, ktorú môže Eurojust zabezpečiť, aby jeho partneri dodržiavali jeho zásady ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 22 – zarážka 1a (nová)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

 

„Predseda bude v mene kolégia každoročne podávať písomne Európskemu parlamentu a Rade [...] správy o činnostiach Eurojustu a jeho manažmente vrátane rozpočtového manažmentu.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť poslancom EP možnosť diskutovať o činnosti Eurojustu vrátane možnosti klásť otázky predsedovi Eurojustu. Preto treba zdôrazniť, že správa Eurojustu by sa mala predkladať Európskemu parlamentu (nielen zasielať písomnou cestou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 22 – zarážka 1b (nová)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– druhý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

 

„Na tento účel prípraví kolégium výročnú správu o činnosti Eurojustu a o všetkých problémoch trestnej politiky v rámci Únie, ktoré sa dostali do popredia v dôsledku činností Eurojustu. V tejto správe Eurojust zahrnie taktiež analýzu situácií, keď národní členovia uplatnili svoje právomoci, ako je uvedené v článku 5a odsek 3 a v článku 9a odsek 3. V správe sa môže taktiež navrhovať zdokonalenie súdnej spolupráce v trestných veciach.“

Odôvodnenie

Úlohou Eurojustu je koordinovať spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov. Len v naliehavých prípadoch možno akceptovať, aby národní členovia uplatnili svoje súdne právomoci. Preto je dôležité uviesť v ročnej správe údaje o tom, ako často a prečo národní členovia využili svoju súdnu právomoc (prečo nemohli včas zistiť príslušný vnútroštátny orgán).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 22 – zarážka 1c (nová)

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 32 – odsek 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– odsek 2 sa nahrádza takto:

 

„2. Zástupca spoločného dozorného orgánu každoročne predloží Európskemu parlamentu správu o jeho činnosti [...]“.

Odôvodnenie

Činnosti Eurojustu zahŕňajú množstvo spracovaných údajov. Je preto nanajvýš dôležité zabezpečiť ochranu osobných údajov. Spoločný dozorný orgán je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa spracovanie osobných údajov uskutočnilo v súlade s pravidlami na ochranu údajov Eurojustu. V záujme zabezpečenia účinnej demokratickej kontroly by mal byť Európsky parlament plne informovaný o činnostiach spoločného dozorného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Podnet Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Švédskeho kráľovstva – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Rozhodnutie 2002/187/SVV

Článok 42 – odsek 2

 

Text predložený Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Estónskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Švédskym kráľovstvom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia v pravidelných intervaloch preskúmava vykonávanie tohto rozhodnutia členskými štátmi a predkladá o tom Rade správu, ku ktorej sa podľa potreby pripoja potrebné návrhy na zlepšenie justičnej spolupráce a fungovania Eurojustu. Toto sa vzťahuje najmä na spôsobilosť Eurojustu podporovať členské štáty v boji proti terorizmu.

2. Komisia v pravidelných intervaloch preskúmava vykonávanie tohto rozhodnutia členskými štátmi a predkladá o tom Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej sa podľa potreby pripoja potrebné návrhy na zlepšenie justičnej spolupráce a fungovania Eurojustu. Toto sa vzťahuje najmä na spôsobilosť Eurojustu podporovať členské štáty v boji proti terorizmu.

Odôvodnenie

Aj keď sa bude s Európskym parlamentom iba konzultovať (pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti), je dôležité poskytnúť mu informácie, aby mohol účinne dohliadať na demokratickú kontrolu nad inštitúciami a orgánmi EÚ.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Eurojust po piatich rokoch svojej existencie dokázal, že je v oblasti súdnej spolupráce v trestných veciach potrebný. Vzhľadom na zvýšenú mobilitu, globalizačné účinky na cezhraničnú trestnú činnosť, ako aj na zmeny v spôsobe uskutočňovania súdnej spolupráce však nastal čas, keď je potrebné upraviť rozhodnutie o Eurojuste, ktoré bolo prijaté v roku 2002.

V tejto súvislosti prišlo 14 členských štátov s podnetom na zmenu a doplnenie rozhodnutia o Eurojuste z 28. februára 2002. Hlavným cieľom návrhu je posilniť úlohu a kapacity Eurojustu. Je potrebné zdôrazniť, že návrh do značnej miery odráža (alebo formálne potvrdzuje) súčasnú prax, ktorá už v Eurojuste existuje.

I. Hlavné prvky návrhu

1. Zriadenie núdzovej koordinačnej bunky

Eurojust ako koordinačná jednotka musí byť dostupný 24 hodín denne. Na zabezpečenie tejto požiadavky sa navrhuje zriadiť pohotovostnú jednotku, ktorá bude dostupná nepretržite. Hlavnou úlohou tejto bunky je zmobilizovať členov Eurojustu v ktoromkoľvek čase.

2. Zvýšenie úloh pre Eurojust ako kolégium

Navrhuje sa rozšírenie formálneho zsahovania kolégia v rozličných situáciách zablokovaného postupu, v ktorých dotknuté vnútroštátne orgány alebo národní členovia nie sú schopní dosiahnuť dohodu.

3. Vytvorenie spoločnej základne rovnocenných súdnych právomocí národných členov

Toto je jedna z najdôležitejších častí návrhu. Pre efektívne fungovanie Eurojustu je rozhodujúce, aby mal minimálnu spoločnú základňu súdnych právomocí pre všetkých národných členov, keď konajú ako vnútroštátny orgán členského štátu.

4. Vytvorenie vnútroštátneho koordinačného systému Eurojustu

Navrhuje sa vytvoriť v každom členskom štáte vnútroštátny koordinačný systém Eurojustu, aby sa dosiahlo prepojenie na vnútroštátnej úrovni medzi Eurojustom, Európskou súdnou sieťou a rôznymi európskymi sieťami aktívnymi v tejto oblasti. Pre účinnú prácu Eurojustu majú rýchle a štruktúrované informácie kľúčový význam. Preto ďalšou úlohou vnútroštátneho koordinačného systému Eurojustu je uľahčiť na vnútroštátnej úrovni poskytovanie informácií o vyšetrovaní trestnej činnosti pre Eurojust.

5. Posilnenie prenosu informácií

Ako je uvedené v predchádzajúcom bode, rýchle a štruktúrované informácie sú základom efektívneho fungovania Eurojustu. V súčasnej situácii vnútroštátne orgány nie sú povinné z vlastnej iniciatívy odovzdávať informácie Eurojustu. Preto sa navrhuje všeobecná povinnosť odovzdávať Eurojustu infomácie, ktoré sú potrebné na plnenie jeho úloh. Návrh obsahuje požiadavku, aby na vnútroštátnej úrovni existovali postupy dohľadu nad dodržiavaním tejto povinnosti.

6. Vzťahy s Európskou súdnou sieťou

Navrhuje sa ponechať obe štruktúry a zlepšiť ich vzťah založený na zásade spolupráce a vzájomného dopĺňania sa. Návrh posilňuje rozpočtovú pozíciu Európskej súdnej siete a obsahuje aj povinnosť výmeny informácií. Vytvorenie vnútroštátneho koordinačného systému Eurojustu by okrem toho uľahčilo spoluprácu a v závislosti od špecifických vlastností daného prípadu by systém usmernil vnútroštátne orgány buď na Eurojust, alebo na Európsku súdnu sieť.

7. Návrh objasňuje a posilňuje vzťahy Eurojustu s inými partnermi

Návrh posilňuje vzťahy s Europolom a Európskou súdnou sieťou a vytvára prepojenie s ďalšími európskymi a medzinárodnými agentúrami, ako sú FRONTEX, SitCEN, Interpol a Svetová colná organizácia.

8. Spolupráca s tretími krajinami

Návrh posilňuje úlohu Eurojustu v súvislosti s tretími krajinami tým, že zavádza nový prvok, to znamená, že Eurojust má možnosť vyslať styčných úradníkov do krajín, s ktorými rozvíja osobitnú spoluprácu. Ďalším prvkom je možnosť Eurojustu priamo vybaviť požiadavky, ktoré dostane z tretej krajiny. Je to však možné iba vtedy, ak to dovoľujú príslušné medzinárodné pravidlá. V súčasnosti taká možnosť neexistuje.

II. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje potrebu a cieľ návrhu posilniť úlohu a kapacity Eurojustu. Je tu však niekoľko bodov, ktoré treba dôkladne preskúmať a vyriešiť, aby sa dosiahla správna rovnováha medzi právomocami Eurojustu a národných členov na jednej strane a právom na obhajobu a spravodlivý súd pre obžalovaných na strane druhej.

Podľa názoru spravodajkyne je mimoriadne dôležité, aby bola v činnosti Eurojustu zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov. Spravodajkyňa si je vedomá, že v Eurojuste je vytvorený silný systém ochrany údajov. Eurojust však pri svojej činnosti narába s obrovským množstvom osobných údajov. Preto by sa mala otázke ochrany údajov venovať zvýšená pozornosť. Niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prináša ďalšie opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov v Eurojuste. Je dôležité zachovať uzavreté zoznamy s údajmi (o osobách, ktoré sú vyšetrované v súvislosti s trestným činom) a s údajmi, ktorých spracovanie by sa malo Eurojustu umožniť. Spravodajkyňa má ďalej obavy, pokiaľ ide o údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií. Napriek skutočnosti, že údaje možno prenášať len na základe dohôd, ktoré podpísali obe strany a ktoré overujú odborníci na ochranu údajov, nie je známe, čo sa po prenose s týmito údajmi v skutočnosti stane a či sa príslušné dohody naozaj alebo náležite dodržiavajú. Preto spravodajkyňa navrhuje zavedenie hodnotiaceho mechanizmu.

Spravodajkyňa podporuje vytvorenie spoločnej základne rovnocenných súdnych právomocí národných členov. Treba však zdôrazniť, že základnou úlohou Eurojustu je koordinácia súdnej spolupráce. Preto podávame niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú situácie, keď národní členovia uplatnili v naliehavých prípadoch svoje súdne právomoci. Aby nezneužili svoje právomoci, navrhuje sa zaviesť systém následného podávania správ, v ktorých sa vysvetlí, prečo národný člen nemohol včas zistiť príslušný vnútroštátny orgán.Tieto údaje by sa mali zahrnúť aj do výročnej správy Eurojustu. Spravodajkyňa sa navyše domnieva, že všeobecne nie je možné, aby národný člen nebol schopný zistiť príslušný orgán. Táto možnosť by sa preto mala vylúčiť ako dôvod na to, aby národní členovia boli oprávnení konať ako v naliehavých prípadoch.

Cieľom niekoľkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zvýšiť úroveň ochrany procedurálnych práv, ako je právo na obhajobu, právo byť informovaný a právo na súdnu nápravu.

Spravodajkyňu tiež znepokojuje fakt, že v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Rady nie je zmienka o Európskom parlamente, hoci v budúcnosti, ako sa osobitne uvádza v článku 69h Lisabonskej zmluvy, bude mať Parlament v tejto veci spolurozhodovacie právomoci a bude plniť dôležitú kontrolnú úlohu v činnosti Eurojustu. Spravodajkyňa sa vzhľadom na to domnieva, že už aj v tejto fáze, skôr než Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, mala by sa zvýšiť úloha Európskeho parlamentu v kontrole činností Eurojustu. Preto je dôležité, aby sa informácie o činnostiach Eurojustu Európskemu parlamentu nielen zasielali, ale aby jeho zástupca prišiel osobne, čo poslancom Európskeho parlamentu umožní klásť otázky a diskutovať. Európsky parlament by mal byť okrem toho viac zapojený do problematiky ochrany údajov a mal by dostávať správy, ktoré pripraví spoločný dozorný orgán Eurojustu.


POSTUP

Názov

Posilnenie Eurojustu a zmena a doplnenie rozhodnutia 2002/187/SVV

Referenčné čísla

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.2.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.2.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Dátum prijatia

24.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia