POROČILO o pobudi Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske za sprejetje sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ

7.7.2008 - (05613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Renate Weber

Postopek : 2008/0804(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0293/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske   za sprejetje sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ

(05613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske (5613/2008),

–   ob upoštevanju člena 34(2)(b) Pogodbe o EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0076/2008),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0293/2008),

1.  odobri pobudo Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske, kot je spremenjena,

2.  poziva Svet, da v skladu s tem spremeni besedilo;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti pobudo Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske;

5.  poziva Svet in Komisijo, naj po pričetku veljavnosti lizbonske pogodbe dasta prednost prihodnjim predlogom sprememb k temu sklepu v skladu z izjavo št. 50 o členu 10 protokola o prehodnih odločbah, ki bo priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

6.  je odločen, da bo obravnaval vse tovrstne predloge po nujnem postopku v skladu s postopkom, opisanim v odstavku 5, in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in vladi Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske.

Predlog spremembe  1

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(5a) Na podlagi člena 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije je treba pripraviti zeleno knjigo o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva.

Predlog spremembe  2

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(5b) Pri določanju, katera država članica je najustreznejša za sodni pregon ali druge ukrepe na področju kazenskega pregona, je treba upoštevati pravice tožene stranke in žrtev.

Predlog spremembe  3

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8d) Za vzajemno priznavanje pravosodnih odločitev v kazenskih zadevah so nujen pogoj ustrezna postopkovna varovala, tudi med preiskavo, zlasti je treba v najkrajšem možnem času sprejeti okvirni sklep o postopkovnih pravicah kot osnovo za vzpostavitev določenih minimalnih pravil o pravni pomoči, ki je v državah članicah na voljo posameznikom.

Predlog spremembe  4

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8b) Prav tako mora Svet v najkrajšem možnem času sprejeti okvirni sklep o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, s katerim bo zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov. Države članice morajo v nacionalni zakonodaji zagotoviti raven varstva osebnih podatkov, ki je vsaj enaka tisti, ki izhaja iz Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in njenega dodatnega protokola z dne 8. novembra 2001, pri čemer morajo upoštevati Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju. Zagotoviti morajo tudi varovanje podatkov, ki niso avtomatsko obdelani.

Predlog spremembe  5

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8a) Pomembno je, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov v vseh vrstah zbirk osebnih podatkov, ki jih uporablja Eurojust. V te namene se določbe o obdelavi in varstvu osebnih podatkov iz poslovnika Eurojusta1 uporabljajo tudi za strukturirane ročno vodene datoteke, to je za datoteke o zadevah, ki jih ročno sestavijo nacionalni člani ali pomočniki in so logično organizirani.

 

_____________

1 UL C 68, 19. 3. 2005, str. 1.

Obrazložitev

Da bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov, ne le za avtomatizirane datoteke, pač pa tudi za tiste, ki se sestavljajo ročno, je pomembno razjasniti pomen strukturiranih ročno vodenih datotek.

Predlog spremembe  6

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8b) Pri obdelavi podatkov v zvezi z elektronsko pošto mora Eurojust v skladu s členom 14(1) zagotoviti, da se ne razkrijejo vsebina in naslovi teh elektronskih sporočil.

Obrazložitev

Obdelava vsebine elektronskih sporočil ali njihovih naslovov (ki razkrivajo vsebino) ni sprejemljiva.

Predlog spremembe  7

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 e (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8e) Osebe, zoper katere na zahtevo Eurojusta teče kazenska preiskava, vendar proti njim ni sprožen sodni postopek, bi morale biti o tem obveščene največ leto dni po sprejetju odločitve, da sodnega postopka ne bo.

Predlog spremembe  8

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(8d) Če je bila na zahtevo Eurojusta izvedena preiskava, ki ni bila ustrezno utemeljena, države članice zagotovijo pravno sredstvo.

Predlog spremembe  9

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/ES

Člen 5a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

1. Da bi Eurojust lahko izpolnjeval svoje naloge v nujnih razmerah, ustanovi "Celico za usklajevanje v nujnih razmerah" (CUNR).

1. Da bi Eurojust lahko izpolnjeval svoje naloge v nujnih razmerah, ustanovi "Celico za usklajevanje v nujnih razmerah" (CUNR), ki bo dosegljiva prek enotne točke za stike.

Predlog spremembe  10

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/ES

Člen 5a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

2. CUNR je sestavljena iz po enega predstavnika na državo članico, ki je lahko nacionalni član ali njegov namestnik ali pomočnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje nacionalnega člana. CUNR je dosegljiva in stalno pripravljena za ukrepanje.

2. CUNR je sestavljena iz po enega predstavnika na državo članico, ki je lahko nacionalni član ali njegov namestnik ali pomočnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje nacionalnega člana. Predstavnik je pripravljen za ukrepanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Predlog spremembe  11

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/ES

Člen 5a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

3. Kadar je v nujnih primerih treba zaprosilo za pravosodno sodelovanje izvršiti v več državah članicah, lahko pristojni organ zaprosilo posreduje CUNR preko svojega predstavnika v CUNR. Predstavnik zadevne države članice v CUNR posreduje zaprosilo pristojnim organom ustreznih držav članic v izvršitev. Če pristojnega nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati oziroma ga ni bilo mogoče identificirati pravočasno, je za izvršitev zaprosila pooblaščen član CUNR.

3. Kadar je v nujnih primerih treba zaprosilo za pravosodno sodelovanje izvršiti v več državah članicah, lahko pristojni organ zaprosilo posreduje CUNR preko svojega predstavnika v CUNR. Predstavnik zadevne države članice v CUNR posreduje zaprosilo pristojnim organom ustreznih držav članic v izvršitev. Če pristojnega nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati pravočasno, je za izvršitev zaprosila pooblaščen član CUNR. V tem primeru član CUNR nemudoma pisno obvesti kolegij o izvedenih ukrepih in razlogih, zakaj pristojni nacionalni organ ni bil pravočasno identificiran.

Predlog spremembe  12

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep 2002/187/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – podtočka vi 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

(vi) sprejmejo posebne preiskovalne ukrepe;

Črtano

Obrazložitev

Če ni jasno in zelo natančno opisano, kaj so "posebni preiskovalni ukrepi", je besedilo v točki (vi) preohlapno in bi omogočilo tolmačenje, ki bi lahko privedlo do zlorabe. Načeloma so vse preiskovalne metode opredeljene v točki (i).

Predlog spremembe  13

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep 2002/187/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – podtočka vii

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

(vii) sprejmejo katere koli druge ukrepe, ki so potrebni zaradi preiskave ali pregona;

Črtano

Obrazložitev

Ni jasno, kateri bi bili lahko "drugi ukrepi, potrebni zaradi preiskave", razen tistih, ki so opredeljeni v točki (i). Besedilo točke (vi) je preohlapno in bi se pri izvajanju z lahkoto zlorabilo.

Predlog spremembe  14

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Sklep 2002/187/ES

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

Če se pristojni organi zadevne države članice odločijo, da ne bodo izpolnili zaprosila iz členov 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) in 7(3), o svoji odločitvi in razlogih zanjo obvestijo Eurojust.

1. Če se pristojni organi zadevne države članice odločijo, da ne bodo izpolnili zaprosila iz členov 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) in 7(3), o svoji odločitvi in razlogih zanjo obvestijo Eurojust.

 

2. Države članice zagotovijo, da se za odločitev pristojnega nacionalnega organa lahko odredi sodni preskus, preden se sporoči Eurojustu.

Predlog spremembe  15

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – točka (c)

Sklep 2002/187/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

4. Zaradi uresničevanja ciljev Eurojusta mora imeti nacionalni član popoln dostop do:

4. Zaradi uresničevanja ciljev Eurojusta mora imeti nacionalni član popoln dostop do spodnjih podatkov ali vsaj možnost, da jih pridobi:

(a) podatkov v naslednjih zbirkah podatkov:

podatkov v naslednjih vrstah nacionalnih zbirk podatkov, če v njegovi državi članici obstajajo:

(i) nacionalnih kazenskih evidencah,

(i) v kazenskih evidencah,

(ii) zbirkah podatkov pridržanih oseb,

(ii) v zbirkah podatkov pridržanih oseb,

(iii) zbirkah podatkov preiskav,

(iii) v zbirkah podatkov preiskav,

(iv) zbirkah podatkov DNK;

(iv) v zbirkah podatkov DNK,

(b) zbirk podatkov njegove države članice, poleg tistih iz točke (a), ki vsebujejo podatke, potrebne za njegovo delo.

(v) v drugih zbirkah podatkov njegove ali njene države članice, ki vsebujejo podatke, potrebne za njegovo ali njeno delo.

Obrazložitev

Pomembno je razjasniti, da nacionalni član lahko dostopa samo do evidenc svoje države članice, ne pa evidenc drugih držav članic.

Predlog spremembe  16

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8

Sklep 2002/187/ES

Člen 9a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

3. Nacionalni člani lahko v nujnih primerih ali v primeru, če nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati oziroma ga ni bilo mogoče identificirati pravočasno, odobrijo in usklajujejo nadzorovane pošiljke.

3. Nacionalni člani lahko v nujnih primerih ali v primeru, če nacionalnega organa ni mogoče pravočasno identificirati, odobrijo in usklajujejo nadzorovane pošiljke. V tem primeru nacionalni član nemudoma pisno obvesti kolegij o izvedenih ukrepih in razlogih, zakaj pristojni nacionalni organ ni bil pravočasno identificiran.

Predlog spremembe  17

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka –a (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Pristojni organi držav članic si lahko izmenjujejo z Eurojustom vse informacije, ki so potrebne za opravljanje nalog Eurojusta v skladu s členoma 4 in 5 v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki jih zajema ta sklep.

Predlog spremembe  18

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član, kolikor je potrebno za izvajanje nalog Europola, pravočasno, že v začetni fazi in takoj, ko so informacije na voljo, obveščen o preiskavah, ki sodijo v pristojnost Europola in ki zadevajo tri ali več držav, od katerih sta dve ali več države članice; zlasti mora biti obveščen v primeru, če so potrebna hkratna zaprosila za pravno pomoč v več državah, če je potrebno usklajevanje s strani Eurojusta ali v primerih pozitivnih ali negativnih sporov o sodni pristojnosti. Države članice zagotovijo, da je izvajanje obveznosti poročanja nadzorovano na nacionalni ravni.

5. Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član pravočasno, že v začetni fazi in takoj, ko so informacije na voljo, obveščen o vsakem primeru, ki neposredno zadeva tri ali več držav članic, in za katerega so bila vsaj dvema državama članicama posredovana zaprosila za pravosodno sodelovanje ali sklepi o tem, vključno v zvezi z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe  19

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

6. V prvi fazi države članice izvedejo odstavek 5 v zvezi s primeri, ki se nanašajo na naslednja kazniva dejanja:

6. V prvi fazi države članice izvedejo odstavek 5 v zvezi s primeri, ki se nanašajo na naslednja kazniva dejanja:

(a) trgovanje z drogami,

(a) trgovanje z drogami,

 

(aa) spolno izkoriščanje otrok in otroško pornografijo

(b) trgovanje z ljudmi in orožjem,

(b) trgovanje z ljudmi in orožjem,

(c) trgovanje z jedrskimi odpadki,

(c) trgovanje z jedrskimi odpadki,

(d) trgovanje z umetninami,

(d) trgovanje z umetninami,

(e) trgovanje z ogroženimi vrstami,

 

(e) trgovanje z ogroženimi vrstami,

(f) trgovanje s človeškimi organi,

(f) trgovanje s človeškimi organi,

(g) pranje denarja,

(g) pranje denarja,

(h) goljufijo, vključno z goljufijo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti,

(h) goljufijo, vključno z goljufijo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti,

(i) ponarejanje denarja, vključno z eurom,

(i) ponarejanje denarja, vključno z eurom,

(j) terorizem, vključno s financiranjem terorizma,

(j) terorizem, vključno s financiranjem terorizma,

(k) okoljski kriminal,

(k) okoljski kriminal,

(l) druge oblike organiziranega kriminala.

(l) druge oblike kaznivih dejanj, pri katerih obstajajo dejanski znaki, da je vpletena kriminalna združba.

Predlog spremembe  20

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član obveščen tudi o:

8. Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član obveščen tudi o:

(a) vseh zaprosilih za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja, ki so jih poslali njihovi pristojni organi v primerih, v katere so vključene vsaj tri države, od katerih sta dve ali več države članice;

(a) primerih, v katerih je prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do sporov o sodnih pristojnostih;

(b) vseh nadzorovanih pošiljkah in tajnih preiskavah, ki zadevajo vsaj tri države, od katerih sta dve ali več države članice;

(b) vseh nadzorovanih pošiljkah in tajnih preiskavah, ki zadevajo vsaj tri države, od katerih sta dve ali več države članice;

(c) vseh zavrnitvah zaprosil za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI PEU, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja;

(c) ponavljajočih težavah ali zavrnitvah glede izvajanja zaprosil za pravosodno sodelovanje in sklepov o tem, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja;

(d) vseh zaprosilih za medsebojno pravno pomoč, ki izvirajo od države, ki ni država članica, če se izkaže, da so ta zaprosila del preiskave, ki vključuje druga zaprosila, ki jih je ta država, ki ni država članica, poslala vsaj dvema drugima državama članicama.

 

Predlog spremembe  21

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

9. Pristojni organi poleg tega zagotovijo nacionalnemu članu vse druge informacije, za katere ta meni, da jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Črtano

Predlog spremembe  22

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 13, odstavek 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

11a. Najpozneje ... * Komisija na osnovi podatkov, ki jih posreduje Eurojust, pripravi poročilo o izvajanju tega člena, ki ga po potrebi spremljajo tudi predlogi, vključno s predlogi, ki obravnavajo dodajanje kaznivih dejanj, ki niso zajeta v odstavku 6.

____________

* tri leta po začetka veljavnosti tega sklepa.

Predlog spremembe  23

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Sklep 2002/187/ES

Člen 14, odstavek 4 in člen 16, odstavek1

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

13) v členu 14(4) se besede "izdela seznam podatkov" nadomestijo z besedami "vzpostavi sistem za vodenje primerov, ki vsebuje podatke" in v členu 16(1) se besedi "seznam podatkov" nadomestita z besedami "sistem za vodenje primerov, ki vsebuje podatke";

Črtano

Obrazložitev

Med poimenovanjema INDEX and CMS prihaja do velike zmede, ki jo je treba pojasniti. Pri tem ne gre zgolj za vprašanje terminologije, pač pa vsebine. Izraz seznam je nadomestil izraz sistem za vodenje primerov, besedilo sklepa pa je treba spremeniti nazaj na seznam.

Predlog spremembe  24

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Sklep 2002/187/ES

Člen 15, odstavek 4 in člen 16, odstavka 1 in 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

14) v tretjem pododstavku člena 15(4) se beseda "seznamu" nadomesti z besedami "sistemu za vodenje primerov", v členu 16(1) se besedi "tega seznama" nadomestita z besedami "sistema za vodenje primerov" in v členu 16(2) se beseda "Seznam" nadomesti z besedami "Sistem za vodenje primerov";

Črtano

Obrazložitev

Med poimenovanjema INDEX and CMS prihaja do velike zmede, ki jo je treba pojasniti. Pri tem ne gre zgolj za vprašanje terminologije, pač pa vsebine. Izraz seznam je nadomestil izraz sistem za vodenje primerov, besedilo sklepa pa je treba spremeniti nazaj na seznam.

Predlog spremembe  25

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – točka (a) – podtočka (i)

Sklep 2002/187/ES

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

1. Pri obdelavi podatkov v skladu s členom 14(1), lahko Eurojust obdeluje osebne podatke o osebah, zoper katere na podlagi nacionalnih predpisov držav članic teče kazenska preiskava ali pregon za eno ali več vrst kriminala in kaznivih dejanj iz člena 4, kot so:

1. Pri obdelavi podatkov v skladu s členom 14(1), lahko Eurojust obdeluje le naslednje osebne podatke o osebah, zoper katere na podlagi nacionalnih predpisov držav članic teče kazenska preiskava ali pregon za eno ali več vrst kriminala in kaznivih dejanj iz člena 4:

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da se lahko obdelujejo samo osebni podatki iz prvega odstavka tega člena in samo za osebe, zoper katere teče kazenska preiskava. Izbris besede "le", kakor predlaga Svet, bi lahko privedel do zmede o tem, za katere podatke in katere osebe gre (priče ali žrtve).

Predlog spremembe  26

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – točka (a) – podtočka (ii)

Sklep 2002/187/ES

Člen 15 – odstavek 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

(1) telefonske številke, podatke o registraciji vozil, elektronske naslove, podatki v zvezi s telefonskimi klici in elektronsko pošto, evidence DNK in fotografije.

(l) identifikacijske vzorce DNA, to pomeni črkovno ali številčno kodo, ki predstavlja niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNA, tj. posebno kemijsko obliko različnih področij DNA (lokusov);

 

(la) fotografije,

 

(lb) telefonske številke,

 

(lc) podatke v zvezi s telefonskimi klici in elektronsko pošto, razen prenosa podatkov o vsebini,

 

(1d) elektronske naslove,

 

(1e) podatke o registraciji vozil.

Predlog spremembe  27

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – točka (b)

Sklep 2002/187/ES

Člen 15 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se črta beseda "le";

Črtano

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe (ohranitev besede "le") je pojasniti, da se lahko obdelujejo samo ti osebni podatki iz drugega odstavka tega člena in samo za osebe, zoper katere teče kazenska preiskava ali proti njim poteka sodni postopek. Drugi podatki se ne smejo obdelovati.

Predlog spremembe  28

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 17 a (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 23 – odstavek 12

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

17a) Člen 23(12) se nadomesti z besedilom:

 

"12. Skupni nadzorni organ predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo."

Obrazložitev

Evropski parlament mora biti vključen v vlogi nadzornika, še preden bo to postalo obvezno po lizbonski pogodbi. V veljavni zakonodaji ni ovire za takšno pristojnost.

Predlog spremembe  29

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – točka (a)

Sklep 2002/187/ES

Člen 26 – odstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da je Kolegiju dejansko omogočeno, da odpre analitično delovno datoteko Europola in da sodeluje pri njenem delovanju.

1a. Države članice zagotovijo, da je Kolegiju dejansko omogočeno, da odpre analitično delovno datoteko Europola, kot je določeno v členu 10 konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi evropskega policijskega urada (konvencija o Europolu)1 in da lahko sodeluje pri njenem delovanju.

_________________

 

1 UL C 316, 27. 11. 1955, str. 2. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena s protokolom z dne 27. novembra (UL C 2, 6. 1. 2004, str. 3).

Obrazložitev

V sklepu o Eurojustu ni navedbe o tem, kaj je mišljeno z izrazom analitična delovna datoteka. Da bi to razjasnili, se predlaga vnos sklica na konvencijo o Europolu. Tega pa bo nadomestil sklic na sklep Sveta o ustanovitvi evropskega policijskega urada, takoj ko ga bo Svet sprejel.

Predlog spremembe  30

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – podtočka b

Sklep 2002/187/ES

Člen 26 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

(b) brez poseganja v člen 13 tega sklepa in v skladu s členom 4(4) Sklepa …/../PNZ* kontaktne točke Evropske pravosodne mreže obveščajo Eurojust za vsak primer posebej o primerih, ki zadevajo dve državi članici in sodijo v pristojnost Eurojusta:

(b) brez poseganja v člen 13 tega sklepa in v skladu s členom 4 Sklepa …/../PNZ* kontaktne točke Evropske pravosodne mreže svojega nacionalnega člana Eurojusta za vsak primer posebej obvestijo o vseh drugih primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru Eurojusta.

– če je verjetno, da bo prišlo do sporov o sodnih pristojnostih,

 

ali

 

– v primerih zavrnitve zaprosil za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja.

 

Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže prav tako obveščajo Eurojust za vsak primer posebej o primerih, ki sodijo v pristojnost Eurojusta in vključujejo vsaj tri države članice.

 

Nacionalni člani obvestijo Evropsko pravosodno mrežo za vsak primer posebej o vseh primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru te mreže;

Nacionalni člani obvestijo svoje ustrezne nacionalne korespondente Evropske pravosodne mreže za vsak primer posebej o vseh primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru te mreže;

 

 

Predlog spremembe  31

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19 a (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 27 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

19a) Člen 27(4) se nadomesti z besedilom:

 

"Ne glede na odstavek 3 so lahko osebni podatki, iz Eurojusta posredovani na subjekte, iz odstavka l(b), in na organe tretjih držav iz odstavka l(c), za katere ne velja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981, če je zagotovljena zadostna raven varstva podatkov, ki se oceni v skladu s členom 28(3) poslovnika o obdelavi in varstvu osebnih podatkov v Eurojustu."

Obrazložitev

Pomembno je razjasniti, kako se lahko oceni, ali je raven varstva podatkov ustrezna, in da se odločanje o tem ne prepusti tretjim stranem in organizacijam za vsak primer posebej. Zato je treba navesti določbe o obdelavi in varovanju osebnih podatkov iz poslovnika Eurojusta.

Predlog spremembe  32

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19 b (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 27 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

19b) v členu 27 se za odstavkom 5 doda odstavek:

 

"5a. Skupni nadzorni organ vsaki dve leti skupaj z zadevno tretjo državo ali subjektom iz odstavkov 1(b) in (c) oceni izvajanje določb ustreznega sporazuma o sodelovanju, ki se nanaša na izmenjane podatke. Poročilo o teh ocenah pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Obrazložitev

Čeprav so v sporazumih o sodelovanju s partnerji tudi določbe o varstvu podatkov, še ni jasno, kaj se zgodi, ko se informacije posredujejo partnerjem (mednarodne organizacije in organi ter tretje države). Zato je namen tega predloga spremembe, da se zagotovi ocena na vsaki dve leti. To je najmanj, kar lahko stori Eurojust za zagotovitev, da bodo tudi njegovi partnerji spoštovali njegove standarde o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe  33

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 a (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

– prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti:

 

"Predsednik v imenu Kolegija vsako leto pisno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih in upravljanju Eurojusta, vključno z upravljanjem proračuna."

Obrazložitev

Pomembno je, da dobijo poslanci Evropskega parlamenta priložnost za razpravo o Eurojustu, med drugim tudi za postavljanje vprašanj njegovemu predsedniku. Zato je treba poudariti, da bi moralo biti poročilo Eurojusta predstavljeno pred Evropskim parlamentom (ne zgolj pisno).

Predlog spremembe  34

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 b (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

– drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z:

 

"V ta namen Kolegij pripravi letno poročilo o dejavnostih Eurojusta in o težavah, ki so se pokazale pri izvajanju njegove dejavnosti, na področju kriminalne politike v Uniji. V poročilo Eurojust vključi tudi analizo okoliščin, ko so njegovi nacionalni člani uporabili svoje pristojnosti po členih 5a(3) in 9a(3). V poročilu lahko predlaga tudi izboljšave pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah."

Obrazložitev

Naloga Eurojusta je usklajevati sodelovanje pristojnih nacionalnih organov. To, da nacionalni člani Eurojusta izvajajo svoje pravosodne pristojnosti, je sprejemljivo samo v nujnih primerih. Zato je pomembno, da se v letnem poročilu navedejo podatki o tem, kako pogosto in zakaj so nacionalni člani uporabili svoje pravosodne pristojnosti (zakaj niso mogli pravočasno identificirati pristojnega nacionalnega organa).

Predlog spremembe  35

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 c (novo)

Sklep 2002/187/ES

Člen 32 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

 

– odstavek 2 se nadomesti z besedilom:

 

"2. Predstavnik skupnega nadzornega organa vsako leto poroča Evropskemu parlamentu o njegovih dejavnostih [...]."

Obrazložitev

Zaradi dejavnosti Eurojusta bodo obdelane velike količine podatkov. Zato je izredno pomembno, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov. Skupni nadzorni organ je pristojen za zagotovitev, da se osebni podatki obdelujejo v skladu s pravili Eurojusta o varstvu podatkov. Da bi zagotovili učinkovit demokratični nadzor, je treba Evropski parlament celovito obveščati o dejavnostih skupnega nadzornega organa.

Predlog spremembe  36

Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Češke, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Republike Slovaške in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 26

Sklep 2002/187/ES

Člen 42 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina Belgija, Republika Češka, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Velika vojvodstva Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Republika Slovaška in Kraljevina Švedska

Predlog spremembe

2. Komisija redno preučuje izvajanje tega sklepa s strani držav članic in o tem predloži Svetu poročilo, ki mu po potrebi priloži predloge za izboljšanje pravosodnega sodelovanja in delovanja Eurojusta. To velja zlasti za zmogljivosti Eurojusta, ki podpirajo države članice v boju proti terorizmu.

2. Komisija redno preučuje izvajanje tega sklepa s strani držav članic in o tem predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki mu po potrebi priloži predloge za izboljšanje pravosodnega sodelovanja in delovanja Eurojusta. To velja zlasti za zmogljivosti Eurojusta, ki podpirajo države članice v boju proti terorizmu.

Obrazložitev

Čeprav je Evropski parlament samo posvetovalni organ (pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe), je pomembno, da se ga obvešča, da bi lahko učinkovito izvajal demokratični nadzor nad institucijami in organi EU.

OBRAZLOŽITEV

Po petih letih delovanja se je Eurojust na področju sodelovanja v kazenskih zadevah izkazal za potrebnega. Če pa upoštevamo povečano mobilnost, globalizacijske učinke čezmejnih kaznivih dejanj, pa tudi sprememb v načinu pravosodnega sodelovanja, je ravno zdaj treba spremeniti sklep o Eurojustu, ki je bil sprejet leta 2002.

Zato je 14 držav članic sprožilo pobudo za spremembo tega sklepa z dne 28. februarja 2002. Osrednji namen predloga je okrepiti vlogo in zmogljivosti Eurojusta. Poudariti je treba, da predlog na splošno odraža (ali formalizira) načine delovanja, ki se v Eurojustu že uporabljajo.

I Glavne pravine predloga:

1. Ustanovitev celice za usklajevanje v nujnih primerih

Vloga Eurojusta kot usklajevalne enote zahteva štiriindvajseturno razpoložljivost vse dni v tednu. Da bi to zahtevo izpolnili, se predlaga ustanovitev enote za nujne primere, ki bi bila nepretrgano na voljo. Glavna naloga te celice je mobilizacija članov Eurojusta ob katerem koli času.

2. Razširjene naloge Eurojusta kot kolegija

Predlaga se, da bi posredovanje kolegija razširili na različne mrtve točke, kadar zadevni nacionalni organi ali nacionalni člani ne morejo doseči soglasja.

3. Skupna podlaga za enakovredne pravosodne pristojnosti nacionalnih članov

To je ena najpomembnejših tem predloga. Za delovanje Eurojusta je bistveno, da imajo vsi nacionalni člani najmanjše skupno izhodišče za enakovredne pravosodne pristojnosti, kadar prevzamejo vlogo nacionalnega organa svoje države članice.

4. Ustanovitev nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti Eurojusta

Predlaga se vzpostavitev nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti Eurojusta v vseh državah članicah, da bi na nacionalni ravni povezali Eurojust, Evropsko pravosodno mrežo in različne evropske mreže, ki delujejo na tem področju. Za učinkovito delo Eurojusta so osrednjega pomena pravočasne in strukturirane informacije. Zato je druga naloga tega nacionalnega usklajevalnega sistema na nacionalni ravni olajšati pošiljanje informacij o kazenskih preiskavah Eurojustu.

5. Okrepljen prenos informacij

Kot je bilo omenjeno v prejšnji točki, so za učinkovito delovanje Eurojusta pomembne pravočasne in strukturirane informacije. Sedanje razmere ne obvezujejo nacionalnih organov, da na lastno pobudo pošiljajo informacije Eurojustu. Zato se v tem besedilu predlaga splošna obveznost, da se Eurojustu posredujejo informacije, potrebne za izvajanje njegovih nalog. V predlogu je dodana zahteva, da se zagotovijo nadzor nad izvajanjem te obveznosti.

6. Odnosi z Evropsko pravosodno mrežo

Predlagano je, naj se ohranita dve strukturi in izboljšajo odnosi med njima na podlagi načela sodelovanja in dopolnjevanja. V predlogu je okrepljen proračunski položaj Evropske pravosodne mreže, vsebuje pa tudi obveznost za izmenjavo informacij. Poleg tega bi vzpostavitev nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti Eurojusta olajšala sodelovanje in usmerila nacionalne organe k Eurojustu ali Evropski pravosodni mreži, odvisno od značilnosti posamezne zadeve.

7. Pojasnjuje in krepi odnose Eurojusta z drugimi partnerji

V predlogu so okrepljeni odnosi z Europolom in Evropsko pravosodno mrežo ter vzpostavljene povezave z drugimi evropskimi in mednarodnimi agencijami, na primer Frontexom, Sitcenom, Interpolom in Svetovno carinsko organizacijo.

8. Sodelovanje s tretjimi državami

V predlogu se vloga Eurojusta v razmerju do tretjih držav okrepi z uvedbo nove prvine, namreč možnosti, da napoti sodnike za zvezo v tretje države, s katerimi vzpostavlja posebno sodelovanje. Nova prvina je tudi možnost, da Eurojust neposredno izvaja zahteve tretjih držav, kar je mogoče le, če to omogočajo ustrezni mednarodni predpisi. Zaenkrat te možnosti še ni.

II Stališče poročevalke

Poročevalka podpira osrednji namen predloga, da je treba okrepiti vlogo in zmogljivosti Eurojusta. Ostaja pa še nekaj odprtih vprašanj, ki bi jih bilo treba natančno preučiti in obravnavati, da bi ustrezno uravnovesili pristojnosti Eurojusta in nacionalnih članov na eni strani ter pravico obtožencev do obrambe in pravičnega sojenja na drugi.

Po mnenju poročevalke je izredno pomembno, da se v dejavnostih Eurojusta zagotovi ustrezna raven varovanja osebnih podatkov. Zaveda se sicer zanesljivega sistema za varstvo osebnih podatkov, ki ga je vzpostavil Eurojust, vendar ima ta pri svojem delovanju dostop do zelo velike količine osebnih podatkov, zato bi bilo treba tovrstnim vprašanjem posvetiti še večjo pozornost. Dodatna varovala za varstvo podatkov pri Eurojustu so predstavljena v več predlogih sprememb. Pomembno je, da ostanejo nekateri podatki na zaprtih seznamih (o osebah, zoper katere teče kazenska preiskava), nekatere podatke pa Eurojust lahko obdeluje. Poleg tega je poročevalka zaskrbljena zaradi podatkov, ki se posredujejo tretjim državam in mednarodnim organizacijam. Čeprav se lahko posredujejo samo na podlagi sporazumov, ki jih podpišeta obe strani in jih preverijo specialisti za varstvo podatkov, ni znano, kaj se dejansko zgodi s temi podatki, ko so posredujejo, in ali se zadevni sporazumi dejansko oziroma ustrezno izvajajo. Zato poročevalka predlaga uvedbo ocenjevalnega mehanizma.

Podpira tudi vzpostavitev skupne podlage za enakovredne pravosodne pristojnosti nacionalnih članov. Vendar je treba poudariti, da je osnovna naloga Eurojusta usklajevanje sodelovanja na pravosodnem področju. Zato so v več predlogih sprememb obravnavane okoliščine, ko nacionalni člani v nujnih primerih uporabijo svoje pravosodne pristojnosti. Da ne bi zlorabljali svoje pristojnosti, se predlaga uvedba sistema naknadnega poročanja, v katerem je treba obrazložiti, zakaj nacionalni član ni mogel pravočasno identificirati pristojnega nacionalnega organa. Letna poročila Eurojusta bi morala zajemati tudi podatke o tem. Poleg tega po mnenju poročevalke ni mogoče, da nacionalni član, splošno gledano, ne bi mogel identificirati pristojnega organa. Zato bi bilo treba to utemeljitev, zakaj so nacionalni člani pristojni za ukrepanje v nujnih primerih, izbrisati.

V več predlogih sprememb se predlaga večja stopnja zaščite postopkovnih pravic, na primer do obrambe, obveščenosti in sodnega varstva.

Poročevalka je zaskrbljena tudi zaradi tega, ker v predlogih sprememb Sveta ni naveden Evropski parlament, čeprav bo ta v prihodnosti pristojen za soodločanje o tem in bo imel pomembno nadzorno vlogo nad dejavnostjo Eurojusta, kot je izrecno navedeno v členu 69h lizbonske pogodbe. Zato meni, da bi bilo treba njegovo vlogo pri nadzorovanju dejavnosti Eurojusta okrepiti že pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe. Pomembno je torej, da do Evropskega parlamenta ne pridejo le informacije o delovanju Eurojusta, pač pa njegov predstavnik osebno, tako da mu bodo lahko poslanci zastavljali vprašanja in da z njim razpravljali. Evropski parlament pa bi moral imeti večjo vlogo tudi pri vprašanjih s področja varstva podatkov in bi moral prejemati poročila skupnega nadzornega organa Eurojusta.

POSTOPEK

Naslov

Okrepitev Eurojusta in sprememba sklepa 2002/187/PNZ

Referenčni dokumenti

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.2.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Datum sprejetja

24.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber