Postup : 2007/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0294/2008

Předložené texty :

A6-0294/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Hlasování :

PV 21/10/2008 - 8.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0497

ZPRÁVA     ***I
PDF 450kWORD 993k
7. 7. 2008
PE 404.768v02-00 A6-0294/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodajka: Marielle De Sarnez

Navrhovatelé(*): Samuli Pohjamo, Výbor pro zahraniční věci,

Alessandro Battilocchio, Výbor pro rozvoj

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0395),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 149 odst. 4 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0228/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0294/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce (VFR), a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v průběhu ročního rozpočtového procesu v souladu s ustanoveními bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1);

3.  konstatuje, že mandát Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nepokrývá navrhované prodloužení programu Erasmus Mundus; zdůrazňuje, že provádění tohoto programu danou výkonnou agenturou bude možné pouze tehdy, bude-li prodloužení jejího mandátu řádně schváleno v souladu s platnými právními ustanoveními;

4.  konstatuje, že orientační celková částka ve výši 460 milionů EUR, která je navrhována na financování akce 2 daného programu, bude hrazena z finančního krytí příslušných nástrojů vnější politiky;

5.  zdůrazňuje, že financování činností plánovaných v rámci akce 2 nesmí být na úkor jiných činností financovaných z příslušných nástrojů; opakuje svůj postoj, že by nové akce měly být financovány z rozpočtu EU pouze tehdy, budou-li pro ně získány další finanční prostředky; vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila výroční zprávu, v níž uvede podrobné údaje o činnostech prováděných v rámci akce 2 a rozdělí je podle příslušných finančních nástrojů jakož i podle regionů a zemí;

6.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh  1

Návrh rozhodnutí

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Evropského parlamentuRady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Rozhodnutí Evropského parlamentuRady, kterým se zavádí program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Nový program usiluje o vynikající kvalitu v souladu s programem pro období 2004–2008. Kvalita nabízených studií, dobré přijetí a systém stipendií schopných konkurence v celosvětovém měřítku umožní, aby tento program přilákal nejlepší studenty ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Při jednáních o nástrojích pro vnější pomoc a interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení Evropský parlament a Komise dosáhly shody v řadě bodů týkajících se demokratické kontroly a provázanosti vnějších akcí, jak je uvedeno v prohlášeních připojených k interinstitucionální dohodě. Postup konzultace a dialog s Evropským parlamentem bude probíhat v souladu s právy Parlamentu podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1, zejména podle jeho článku 8.

___________________________________

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odůvodnění

Dohoda o nových nástrojích vnější pomoci (evropském nástroji sousedství a partnerství, nástroji stability a nástroji předvstupní pomoci) umožňuje Evropskému parlamentu lépe kontrolovat poskytování pomoci ze strany Společenství.

Pozměňovací návrh  4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)       Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a také přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a přispět k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované programy na postgraduální úrovni, jakož i, pro všechny úrovně studia, partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Při hodnocení programu věnuje Komise zvláštní pozornost vlivům, které mohou mít programy na odliv mozků a na sociální a ekonomickou situaci zúčastněných.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Pro řádné zajištění pobytu a kvalitní přijímání účastníků programu je nutné zjednodušit vyřizování jejich administrativních záležitostí a podnítit členské státy, aby zvážily zavedení specifického víza pro účastníky programu Erasmus Mundus v rámci nařízení o kodexu Společenství o vízech, které je v současné době zkoumáno.

Odůvodnění

Je nezbytné zjednodušit získávání víz pro studenty ze třetích zemí zejména v rámci mobility v EU. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout by byla možnost získat, po dobu jejich mobility, specifické vízum pro studenty vybrané v rámci programu „Erasmus Mundus“.

Pozměňovací návrh  6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění  9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Podpora výuky a studia cizích jazyků a podpora jazykové rozmanitosti by měla být pro akce Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání prioritou. Výuka a studium cizích jazyků jsou ve vztahu se třetími zeměmi obzvláště důležité.

(9) Podpora výuky a studia nejméně dvou cizích jazyků a podpora jazykové rozmanitosti je pro akce Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání prioritou. Výuka a studium cizích jazyků jsou ve vztahu se třetími zeměmi obzvláště důležité, a to i pro evropské studenty, kteří budou v těchto zemích pobývat.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Měly by se rovněž podporovat cíle Evropského roku mezikulturního dialogu 2008, co se týče vysokoškolského vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávacích akcí a programů.

Odůvodnění

Cíle Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 jsou cíli celé Evropské unie a všech programů, které Unie provádí. Má-li tento Evropský rok dosáhnout efektivnějších výsledků, je třeba přizpůsobit oblasti vzdělávacích programů s programem Erasmus Mundus také cíle kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise „Evropa ve světě – Praktické návrhy pro větší soudržnost, efektivitu a zviditelnění“1se zabývá vnějšími problémy, kterým Evropa čelí, včetně toho, jak využít dostupné vnitřní a vnější politiky s větší návazností a účinností. V souvislosti se sdělením Komise „Západní Balkán na cestě do EU: upevňování stability a zvyšování prosperity“ doporučila Komise rozšířit příležitosti pro mobilitu akademických pracovníků a studentů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání z tohoto regionu.

(10) Pro upevnění vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi západního Balkánu je zvláštní pozornost věnovaná mobilitě studentů vysokoškolského vzdělávání a akademických pracovníků z tohoto regionu. Bude potřeba podpořit účast univerzit těchto zemí v konsorciích a partnerstvích.

1 KOM (2006)0278.

 

Odůvodnění

Studenti a akademičtí pracovníci z předvstupních zemí musí mít možnost aktivně se účastnit tohoto programu; jejich studijním plánům by to dodalo evropskou dimenzi s cílem zjednodušit budoucí integraci do Evropské unie.

Pozměňovací návrh  9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Základním cílem programu Erasmus Mundus musí být prosazování společných evropských hodnot a kontaktů mezi lidmi v rámci evropské politiky sousedství (EPS), zejména prostřednictvím výměny v oblasti vzdělávání a výměny mladých lidí. Tento cíl musí podporovat politický dialog zaměřený na posílení modernizace a reformního úsilí v oblasti vzdělávání ze strany partnerských zemí; toto úsilí musí přispívat ke zlepšení znalosti cizích jazyků a kultur, k pěstování mezikulturního dialogu a ke sbližování s politikami EU, zejména s Boloňským a Kodaňským procesem. Je podstatnou podmínkou vědecké spolupráce mezi EU a zeměmi EPS zvyšování úrovně mobility pedagogického personálu a výzkumných pracovníků, je však rovněž důležité přijmout opatření k zabránění odlivu mozků v této oblasti.

Odůvodnění

Rok 2008 je Evropským rokem mezikulturního dialogu a Evropská unie by měla program Erasmus Mundus využít rovněž k propagaci studia cizích jazyků a poznávání cizích kultur a k podpoře mezikulturního dialogu. Zároveň by měl být zdůrazněn význam pokroku v oblasti Boloňského a Kodaňského procesu a podpory mobility a výměny mezi pedagogy pro zlepšení kvality vzdělávání. Měla by být rovněž zdůrazněna potřeba zabránit odlivu mozků.

Pozměňovací návrh  10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V období 2004–2008 byla kromě stipendií Erasmus Mundus udělena i stipendia pro studenty z určitých zemí financovaná z nástrojů Komise pro vnější spolupráci s cílem zvýšit počet příjemců z řad studentů, kteří přicházejí z určitých zemí, jako jsou například Čína, Indie, země západního Balkánu nebo země AKT, aby studovali v Evropě. Vzhledem k pozitivním zkušenostem s tímto přístupem se dá v budoucnu počítat s podobnými příležitostmi, v souladu s politickými prioritami, pravidly a postupy příslušných nástrojů vnější spolupráce.

(11) V období 2004–2008 byla kromě stipendií Erasmus Mundus udělena i stipendia pro studenty z určitých zemí financovaná z nástrojů Komise pro vnější spolupráci s cílem zvýšit počet příjemců z řad studentů, kteří přicházejí z určitých zemí, jako jsou například Čína, Indie, země západního Balkánu nebo země AKT, aby studovali v Evropě. V budoucnu by se mohlo, v souladu s politickými prioritami, pravidly a postupy příslušných nástrojů vnější spolupráce, počítat s podobnou možností s ohledem na cíle vynikající akademické kvality programu zavedeného tímto rozhodnutím a při dodržování rovnoměrného zeměpisného a sociálního zastoupení účastníků programu.

Odůvodnění

Název Erasmus Mundus daný společným programům a partnerstvím musí zůstat známkou kvality. Zárukou v tomto ohledu je dodržování akademických cílů vynikající kvality. Dále musí být program vyváženě prospěšný pro všechny zeměpisné oblasti světa.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Musí být zavedena nezbytná opatření a podmínky, aby se studenti, doktoranti, postdoktorští výzkumní pracovníci a akademičtí pracovníci pocházející z nejméně rozvinutých třetích zemí mohli po skončení pobytu vrátit do své země původu, a aby se tak zabránilo „úniku mozků“,

Pozměňovací návrh  12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Při provádění všech částí programu je nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany ze znevýhodněných skupin a aktivně řešit zvláštní studijní potřeby lidí se zdravotním postižením, a to i udělením vyšších grantů s cílem zohlednit vyšší náklady zdravotně postižených účastníků.

(13) Při provádění všech částí programu je nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany ze znevýhodněných skupin jako například pro občany pocházející ze skromných poměrů nebo z prostředí menšin a aktivně řešit zvláštní potřeby lidí se zdravotním postižením, a to i udělením vyšších grantů s cílem zohlednit vyšší náklady zdravotně postižených účastníků.

Odůvodnění

Zvláštní pozornost musí být věnována studentům a akademickým pracovníkům se zdravotním postižením nebo s poruchami učení, aby se také mohli účastnit tohoto programu.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Zlepšit publicitu programu v rámci i vně Evropské unie a důsledněji uskutečňovat jeho cíle a zároveň rozšiřovat jeho výsledky vyžaduje sjednocenou informační politiku pro občany, která má za cíl je včas a podrobně informovat o každé akci a o možnostech, které program nabízí, a také vysvětlit všechny postupy, kterými je třeba se řídit. Informační politika prováděná hlavně prostřednictvím vysokoškolských institucí, které se účastní programu, je důležitá zejména v zemích, jejichž účast v programu je nízká.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ve znění nařízení Komise č. 478/2007 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006, která chrání finanční zájmy Společenství, musí být použita s ohledem na zásady jednoduchosti a konzistence při volbě rozpočtových prostředků a na vyžadovanou proporcionalitu mezi výší zdrojů a administrativním zatížením plynoucím z jejich využívání.

(14) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ve znění nařízení Komise č. 478/2007 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006, která chrání finanční zájmy Společenství, musí být použita s ohledem na zásady jednoduchosti a konzistence při volbě rozpočtových prostředků, s ohledem na cíle vynikající akademické kvality programu a na vyžadovanou proporcionalitu mezi výší zdrojů a administrativním zatížením plynoucím z jejich využívání.

Odůvodnění

Při financování činností akce 2 „partnerství Erasmus Mundus“ musí být dodržena jednotlivá nařízení Evropského rozvojového fondu (ERF), Finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP), Nástroje pro průmyslově vyspělé země (ICI) a Nástroje předvstupní pomoci (NPP) a výběr účastníků musí být prováděn v souladu s kritérii vynikající kvality.

Pozměňovací návrh  15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

(15a) Opatření potřebná k provedení uvedeného rozhodnutí musí být přijímána v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES.

 

 

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Komisi je nutné pověřit zejména stanovením obecných pokynů pro provádění programu a výběrových kritérií. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a doplnit ji o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Opatření nezbytná pro provedení akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) a v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Opatření nezbytná pro provedení akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, s nařízením Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, s Dohodou o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000, ve znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (rozhodnutí Rady 2005/599/ES), a s vnitřní dohodou mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013, v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES, a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (rozhodnutí č. 1/2006 Rady ministrů AKT, 2006/608/ES),

(16) S ohledem na cíle vynikající akademické kvality programu by měla být opatření nezbytná pro provedení akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) a v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Opatření nezbytná pro provedení akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, s nařízením Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, s Dohodou o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000, ve znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (rozhodnutí Rady 2005/599/ES) (dále jen dohoda AKT-ES), a s vnitřní dohodou mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013, v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES, a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (rozhodnutí č. 1/2006 Rady ministrů AKT, 2006/608/ES).

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto rozhodnutím se zavádí program „Erasmus Mundus“ (dále jen „program“) pro zlepšování kvality evropského vysokoškolského vzdělávání, pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a pro rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

1. Tímto rozhodnutím se zavádí program „Erasmus Mundus“ (dále jen „program“) a to jednak pro zlepšování kvality evropského vysokoškolského vzdělávánípro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a jednak pro rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program musí být prováděn s ohledem na cíle vynikající akademické kvality při dodržování rovnoměrného zeměpisného zastoupení.

Odůvodnění

Důvodem pro vytvoření programu v roce 2004 byla podpora kvalitního evropského vysokoškolského vzdělávání a následná možnost přilákat nejlepší studenty ze třetích zemí. Tento cíl musí zůstat hlavním cílem programu 2009–2013. Komise musí dbát na dodržování cílů vynikající akademické kvality a vyvážené zeměpisné zastoupení ve všech akcích programu.

Pozměňovací návrh  19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rozvoj lidských zdrojů v určitých třetích zemích a především akce programu podle čl. 4 odst. 1 písm. b) se provedou v souladu s nařízeními (ES) č. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 a 1934/2006 a s rozhodnutími (ES) č. 599/2005 a 608/2006.

4. Rozvoj lidských zdrojů v určitých třetích zemích a především akce programu podle čl. 4 odst. 1 písm. b) se provedou v souladu s nařízeními (ES) č. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 zejména s čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení,nařízení č.1934/2006, s rozhodnutími č. 2005/599/ES et 2006/608/ES a s Dohodou o partnerství AKT-ES.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že rozhodnutí o programu Erasmus Mundus bude zcela slučitelné s dohodou z Cotonou a s finančním nástrojem pro rozvojovou pomoc (DCI), zejména s jeho ustanovením, které požaduje, aby územní financování programu dosahovalo 100% a splňovalo požadavky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)/ Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) na zařazení do oficiální rozvojové pomoci.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14. „mobilitou“ fyzický přesun do jiné země za účelem studia, pracovní zkušenosti, výzkumu, jiné činnosti spojené se studiem, výukou nebo výzkumem, nebo se související administrativní činností, který je podle potřeby podporován přípravou v jazyce hostitelské země;

14. „mobilitou“ : fyzický přesun do jiné země za účelem studia, pracovní zkušenosti, výzkumu, jiné činnosti spojené se studiem, výukou nebo výzkumem, nebo se související administrativní činností, který je vždy, pokud je to možné, podporován přípravou v jazyce hostitelské země;

Odůvodnění

Studium cizích jazyků je jedním z prostředků poznávání jiných kultur, a proto musí být v tomto programu zdůrazněno jako způsob integrace studenta.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

1. Záměrem programu je podpořit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, přispět k rozšířeníke zlepšení profesních vyhlídek mladých lidí a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi v souladu s cíli vnější politiky Evropské unie a přispět tak k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání těchto zemí.

Pozměňovací návrh  22

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Specifickými cíli programu je:

2. Program má tyto konkrétní cíle:

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podporovat strukturovanou spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a akademickými pracovníky v Evropě a ve třetích zemích s cílem vytvořit centra s vynikající kvalitou a připravovat vysoce kvalifikované lidské zdroje;

a) přednostně podporovat kvalitní nabídku vysokoškolského vzdělávání, která představuje vlastní evropský přínoskterá bude přitažlivá jak v rámci Evropské unie, tak za jejími hranicemi s cílem vytvořit centra s vynikající kvalitou;

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) přispět k vzájemnému obohacení společností vytvořením skupiny vysoce kvalifikovaných, mezinárodně zkušených žen/mužů, kteří jsou otevřeni jiným názorům, a to prostřednictvím podpory mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifikace a/nebo zkušenosti v Evropské unii, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky ve třetích zemích;

b) pomoci studentům a vysoce kvalifikovaným akademickým pracovníkům získat kvalifikace a/nebo zkušenost v rámci Evropské unie, aby byli schopni přizpůsobit se požadavkům trhu práce a ve specifickém rámci partnerství podporovat studenty a vysoce kvalifikované akademické pracovníky ve sdílení jejich zkušenosti nebo kvalifikací po návratu do jejich zemí původu;

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přispět k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti vysokoškolských institucí ve třetích zemích spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšené mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi;

c) zajistit lépe strukturovanou mezinárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi díky větší mobilitě mezi Evropskou unií a třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí.

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí a pro občany členských států;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že programu se nyní mohou účastnit za stejných podmínek občané členských států i třetích zemí, je třeba v rámci Unie i mimo ni uspořádat kampaň propagující vysokoškolské vzdělání. Obecně je třeba propagovat vysokou kvalitu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) dosáhnout regionální rovnováhy v rámci podpory poskytované partnerstvím se třetími zeměmi, jak je stanoveno v příloze.

Odůvodnění

Program by měl usilovat o dosažení regionální rovnováhy, podporovat výměny v oblasti vzdělávání s regiony, ve kterých je úroveň „excelence“ vysokoškolských institucí nižší, a nabízet těmto regionům specifickou podporu.

Pozměňovací návrh  28

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pro akce financované podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se stanoví pouze ty cíle, které jsou v souladu s tímto nařízením, zejména s čl. 2 odst. 4. tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že i nadále budou platit ustanovení nástroje pro rozvojovou pomoc vyžadující 100% územní financování programu pro to, aby byly splněny požadavky OECD/DAC pro zařazení do oficiální rozvojové pomoci.

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) společné magisterské programy a společné doktorské programy Erasmus Mundus s vynikající akademickou kvalitou včetně systému stipendií;

(a) Akce 1: společné programy Erasmus Mundus (magisterské a doktorské) s vynikající akademickou kvalitou, včetně systému stipendií;

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) partnerství mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi ze třetích zemí, která poslouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání;

(b) Akce 2: partnerství v rámci Erasmus Mundus mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi třetích zemí, která poslouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility, a to včetně systému stipendií;

Odůvodnění

Objasnění ohledně účasti na této akci, které se mohou účastnit pouze studenti a akademičtí pracovníci s vynikajícím vysokoškolským vzděláním, aby se zabránilo posunům v nabídkových řízeních, které by zpřístupnily pro politické uprchlíky, žadatele o azyl nebo pro osoby, které pracují v soukromém sektoru nebo v administrativě, jak se to již v minulosti přihodilo.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) opatření zvyšující přitažlivost Evropy jako místa vzdělávání.

(c) Akce 3: podpora evropského vysokoškolského vzdělávání pomocí opatření, která mají zvýšit přitažlivost Evropy jako místa vzdělávání a jako světového centra s vynikající kvalitou studia.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Akce financované podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se omezí pouze na ty, které slouží ke splnění cílů tohoto nařízení, zejména jeho čl. 2 odst. 4.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby nebylo možné použít finanční prostředky z DCI pro dosažení cílů, které nejsou slučitelné s DCI, zejména jakýchkoli cílů neboopatření, jež nesplňují ustanovení DCI, vyžadující, aby 100 % územního financování programů splňovalo požadavky OECD/DAC pro zařazení do oficiální rozvojové pomoci.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při provádění těchto akcí se použijí postupy popsané v příloze a pro činnosti programu podle čl. 4 odst. 1 písm. b) postupy uvedenéprávních předpisech uvedených v čl. 1 odst. 4; dále se použijí tyto typy přístupů, které mohou být případně kombinovány:

2. Tyto akce se provádějí v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze. Opatření akce 2 uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) jako součást partnerství se provádějísouladu s pravidly zavedenými právními předpisy Evropského rozvojového fondu (ERF), Finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP), Nástroje předvstupní pomoci (NPP) a Nástroje pro průmyslově vyspělé země (ICI) uvedenými v čl. 1 odst. 4. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES však příjemci v rámci těchto akcí mohou být pouze instituce, akademičtí pracovníci a jiné osoby z rozvojových zemí. Tyto akce se zaměřují na:

 

 

Pozměňovací návrh  34

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) podpora vypracování společných vzdělávacích programů a zavádění sítí spolupráce usnadňujících výměnu zkušeností a osvědčených postupů;

(a) podporu vypracování společných vzdělávacích programů vynikající kvality a zavádění sítí spolupráce usnadňujících výměnu zkušeností a osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) zvýšená podpora mobility lidí v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Společenstvím a třetími zeměmi;

(b) zvýšení podpory mobility lidí vybraných podle kritérií vysoké akademické kvality, zejména ze třetích zemí do Společenství, v oblasti vysokoškolského vzdělávání při dodržování zásady rovnosti mužů a žen a rovnoměrného zeměpisného zastoupení a současně zajištění zvláštních studijních potřeb pro osoby s poruchami učení nebo zdravotně postižené osoby .

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) podpora jazykových dovedností, především tím, že se studentům poskytne možnost učit se alespoň dvěma jazykům, jimiž se hovoří v zemích, ve kterých se nachází dané vysokoškolské instituce, a podpora porozumění různým kulturám;

(c) podporu jazykových dovedností tím, že se studentům poskytne možnost učit se alespoň dvěma jazykům, jimiž se hovoří v zemích, ve kterých se nachází dané vysokoškolské instituce, a podpora porozumění různým kulturám;

Odůvodnění

Studium jazyků je základním nástrojem pro zlepšení evropského vysokoškolského vzdělávání a pro zvýšení přitažlivosti pro studenty ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh  37

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 –odst. 2 – point d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podpora pilotních projektů založených na partnerství s vnějším rozměrem, které jsou určeny k rozvoji inovace a kvality vysokoškolského vzdělávání;

(d) podporu pilotních projektů založených na partnerství s vnějším rozměrem, které jsou určeny k rozvoji inovace a kvality vysokoškolského vzdělávání, stejně jako na partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi univerzitami a podniky s cílem podporovat vynikající kvalitu v oblasti výzkumu, zajišťovat inovaci jak v oblasti humanitních věd, tak v oblasti věd přírodních a dosáhnout cílů v oblasti inovací;

Odůvodnění

Vízová politika je často v rozporu s programem Erasmus Mundus, např. pokud jde o dobu čekání na udělení víza. Skutečnost, že magisterské studium trvá dva roky a platnost víza je pouhý rok, často vede k tomu, že studenti jsou v situaci, kdy je jejich pobyt v zemi, kde probíhá studium, nezákonný. Bylo by velmi užitečné vytvořit „vízum Erasmus Mundus“, jehož délka trvání by odpovídala délce studia.

Pozměňovací návrh  38

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) podporu rozvoje infrastruktury a přizpůsobení univerzit třetích zemí novým technologiím.

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise zajistí co nejrozsáhlejší šíření informací o činnostech a rozvoji programu, zejména prostřednictvím informačního portálu Erasmus Mundus.

Odůvodnění

Webové stránky portálu Erasmus Mundus musí být na internetové síti viditelnější a jeho odkaz je třeba umístit na co největší množství webových stránek univerzit v Evropě i ve třetích zemích. Portál musí být rovněž díky vyššímu počtu uživatelských jazyků přitažlivější.

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.Činnosti uvedené v tomto článku mohou být provedeny prostřednictvím výzev k předkládání návrhů, nabídkových řízení nebo přímo Komisí.

4. Podporu činnostem uvedeným v tomto článku může poskytovat Komise, a to na základě přezkoumání odezev na výzvy k předkládání návrhů a/nebo nabídková řízení. Opatření přijatá podle odstavce 3 mohou být případně provedena Komisí přímo, a to v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Komise o tom neprodleně informuje Evropský parlament a výbor uvedený v článku 8.

Odůvodnění

Podpora činností se provádí až po přezkoumání nabídkových řízení. Komise může provádět opatření přímo pouze u opatření technické podpory jako jsou studie nebo schůzky odborníků.

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za podmínek a prováděcích opatření uvedených v příloze a s ohledem na definice v článku 2 je program zaměřen zejména na:

 

Za podmínek a prováděcích opatření uvedených v příloze a s ohledem na definice v článku 2 je program zaměřen na:

 

Pozměňovací návrh   42

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zaměstnance přímo se podílející na vysokoškolském vzdělávání;

d) zaměstnance, kteří se v rámci svého pracovního zařazení přímo podílejí na vzdělávacím procesu v zařízení vysokoškolského vzdělávání;

Odůvodnění

Programu se mohou účastnit pouze členové pedagogického sboru nebo vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) jiné veřejné nebo soukromé subjekty působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání;

e) jiné veřejné nebo soukromé subjekty působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání podle vnitrostátních právních předpisů;

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Programu se mohou účastnit osoby zapsané a vzdělávající se ve vysokoškolském zařízení nebo osoby, které se přímo podílejí na vzdělávacím procesu v zařízení vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh   45

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) zajišťuje účinné a efektivní provádění akcí Společenství, které stanoví tento program, v souladu s přílohou a, pokud jde o akce programu uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b), v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 4;

(a) zajišťuje účinné a transparentní provádění akcí Společenství, které stanoví tento program, v souladu s přílohou a, pokud jde o akci 2 programu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. b), v souladu s právními předpisy týkajícími se Evropského rozvojového fondu (ERF), Finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), Nástroje předvstupní pomoci (NPP), Nástroje pro průmyslově vyspělé země (ICI), Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP) uvedenými v čl. 1 odst. 4, zejména v souladu s jejich cíli a zásadami a s ohledem na cíle vynikající akademické kvality při výběru účastníků programu;

Odůvodnění

Zmínění právních předpisů, které umožňují financování akce 2, pro větší přehlednost.

Pozměňovací návrh   46

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 - písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) dbá při stanovování paušální výše stipendií na to, aby byla zohledněna výše zápisného, odhadované výdaje na studium a výdaje spojené s pobytem studenta v zemi určení;

Odůvodnění

Životní náklady jsou vyšší či nižší v závislosti na zemi určení. Výše zápisného do magisterského nebo doktorského programu může představovat významnou částku z měsíčního stipendia, které bylo studentovi přiděleno u některých oborů (letectví nebo jazyky). Je žádoucí co nejlépe přizpůsobit stipendia jednotlivým kritériím.

Pozměňovací návrh   47

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) konzultuje příslušná evropská sdružení a organizace v oblasti vysokoškolského vzdělávání na evropské úrovni ohledně otázek, které vyvstanou během provádění programu, a o výsledcích těchto konzultací informuje výbor uvedený v článku 8.

Odůvodnění

Příslušná evropská sdružení a organizace v oblasti vysokoškolského vzdělání by měly mít možnost vyjádřit se k problémům spojeným s realizací programu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc) podporuje asociaci sdružující všechny absolventy magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus ze třetích zemí i Evropy.

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) podniknou nezbytné kroky k zajištění účinného fungování programu na úrovni členského státu a v souladu s vnitrostátními zvyklostmi zapojí všechny strany působící ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se vynasnaží přijmout všechna vhodná opatření k odstranění právních a správních překážek;

(a) podniknou nezbytné kroky k zajištění účinného fungování programu na úrovni členského státu a v souladu s vnitrostátními zvyklostmi zapojí všechny strany působící ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se snaží přijmout všechna vhodná opatření k odstranění právních a správních překážek, zejména pokud jde o víza pro vybrané studenty, kteří musí být informováni o místě vzdělávání nejméně 6 měsíců před odjezdem;

Odůvodnění

Získávání víza je často spojeno se složitými administrativními postupy, jež někdy trvají velmi dlouho, a mohly by znemožnit studentům začít studovat magisterské programy včas. Je žádoucí učinit vše pro to, aby studenti byli od nynějška včas informováni o jejich přijímací univerzitě.

Pozměňovací návrh   50

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) zejména podniknou kroky ke zjednodušení získávání a prodlužování víz pro studenty programu Erasmus Mundus;

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ca) vzájemně uznají kromě formální kvalifikace i kvalifikaci neformální nabytou v rámci programu Erasmus Mundus, a to na základě společných referenčních systémů, které nabízí rámec evropských kvalifikací.

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) potřebné informování, publicitu a navazující činnosti v souvislosti s akcemi podporovanými programem;

(a) potřebné informování, publicitu a navazující činnosti v souvislosti s akcemi podporovanými programem a rovněž zajistí, aby akce odpovídaly cílům stanoveným touto směrnicí;

Pozměňovací návrh   53

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) přispěje k posílení komunikační strategie s potenciálními cílovými skupinami v Evropě, a podpoří partnerství mezi univerzitami, sociálními partnery a nevládními organizacemi s cílem rozvíjet tento program.

Odůvodnění

Komunikační strategie má zásadní význam pro úspěch programu Erasmus Mundus. Kontakty univerzit se sociálními partnery a s nevládními organizacemi hrají v tomto ohledu rozhodující úlohu.

Pozměňovací návrh   54

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádná opatření nezbytná pro provedení akce uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) se neřídí tímto rozhodnutím, ale postupy podle právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 4.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh  55

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 1a:

Pozměňovací návrh  56

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(a) obecné pokyny pro provádění programu;

Pozměňovací návrh  57

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) kritéria výběru.

Pozměňovací návrh   58

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) roční rozpočet a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu a orientační výše grantů;

b) roční příděly a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu, včetně informací o jejich zeměpisném rozdělení, a orientační výše grantů členěných podle jednotlivých akcí a zemí s cílem podpořit přístup za rovných podmínek;

Odůvodnění

Tato formulace je jasnější a shoduje se s formulací použitou v předchozích právních předpisech týkajících se této oblasti.

Pozměňovací návrh   59

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) obecné pokyny pro provádění programu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) kritéria a postupy výběru včetně složení a jednacího řádu výběrové komise;

d) postupy výběru včetně složení a jednacího řádu výběrové komise;

Pozměňovací návrh   61

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Rozhodnutí o výběru přijímá Komise. Komise o rozhodnutí neprodleně informuje Evropský parlament a výbor uvedený v článku 8.

Pozměňovací návrh   62

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se musí uskutečňovat cíle článku 2 tohoto nařízení, a to zejména cíle uvedené v odstavci 4.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby finanční prostředky DCI byly použity v souladu s ustanovením DCI, které vyžaduje, aby 100 % územního financování programů splňovalo požadavky OECD/DAC na zařazení do oficiální rozvojové pomoci.

Pozměňovací návrh   63

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a výbor uvedený v článku 8 o přijetých opatřeních.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby Komise předávala náležité informace Evropskému parlamentu a řídícímu výboru programu Erasmus Mundus.

Pozměňovací návrh   64

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Komise konzultuje s Evropským parlamentem v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a rozhodnutím 1999/468/ES, zejména článkem 8 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dohoda o nových nástrojích vnější pomoci (evropském nástroji sousedství a partnerství, nástroji stability a nástroji předvstupní pomoci) umožňuje Evropskému parlamentu lépe kontrolovat poskytování pomoci ze strany Společenství. Postup konzultace a dialog s Evropským parlamentem bude probíhat v souladu s právy Parlamentu podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, a zejména s článkem 8 tohoto rozhodnutí, který stanoví, že Evropský parlament může v usnesení prohlásit, že Komise překračuje prováděcí pravomoci, které jí byly svěřeny.

Pozměňovací návrh   65

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odstavce 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

 

 

Pozměňovací návrh   66

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zlepšením znalostní základny evropského hospodářství a přispíváním k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie;

a) zlepšením evropského hospodářství a společnosti založené na znalostech a přispíváním k tvorbě většího počtu pracovních míst v souladu s cíli Lisabonské strategie a přispíváním k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie, jejího udržitelného hospodářského růstu a větší sociální soudržnosti;

Pozměňovací návrh   67

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) podporou kultury, znalostí a dovedností v zájmu mírového a udržitelného rozvoje v Evropě zachovávající svou rozmanitost;

Odůvodnění

Aby se program mohl stát součástí většího celku, je třeba rozhodně podporovat kulturu, znalosti a dovednosti, což umožní rozšířit perspektivy a uvažovat nad rámec pouhé podpory trhu práce a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   68

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 –pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se nepoužije první pododstavec písm. a) a opatření budou prováděna s ohledem na rozvojovou politiku Společenství, a zejména na cíl vymýtit chudobu v partnerských zemích a regionech.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že finanční prostředky z nástroje DCI budou využity k rozvojovým účelům, a vylučuje možnost jejich využívání ve prospěch plnění cílů EU, které však nespadají do oblasti rozvojové politiky.

Pozměňovací návrh   69

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podporou informovanosti o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě a o potřebě boje proti rasismu a xenofobii;

b) podporou informovanosti o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě a o potřebě boje proti rasismu a xenofobii a podporou mezikulturního vzdělávání;

Pozměňovací návrh   70

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zohledněním opatření pro studenty se zvláštními potřebami a zejména podporou jejich zapojení do hlavního proudu vysokoškolského vzdělávání;

c) zohledněním opatření pro studenty se zvláštními potřebami a zejména podporou jejich zapojení do hlavního proudu vysokoškolského vzdělávání a podporou rovných příležitostí pro všechny;

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby ti nejlepší nezaostávali z důvodu ekonomických obtíží nebo nedostatečného přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh   71

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) podporou rozvoje třetích zemí.

Pozměňovací návrh   72

Návrh rozhodnutí

Čl. 11– odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkovou soudržnost a doplňkovost s dalšími příslušnými politikami, nástroji a akcemi Společenství, zejména s programem celoživotního učení, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, s programy vnější spolupráce a s Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkovou soudržnost a doplňkovost s dalšími příslušnými politikami, nástroji a akcemi Společenství, zejména s programem celoživotního učení, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, s rozvojovou politikou, s programy vnější spolupráce, s dohodami o přidružení AKT a s Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh   73

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise pravidelně informuje výbor uvedený v čl. 8 odst. 1 o iniciativách Společenství uskutečňovaných v příslušných oblastech, zajistí účinné propojení a popřípadě společné akce mezi programem a programy a akcemi v oblasti vysokoškolského vzdělávání uskutečňovanými v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi, včetně dvoustranných dohod, a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

2. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 8 odst. 1 o iniciativách Společenství uskutečňovaných v příslušných oblastech, zajistí účinné propojení a popřípadě společné akce mezi programem a programy a akcemi v oblasti vysokoškolského vzdělávání uskutečňovanými v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi, včetně dvoustranných dohod, a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Odůvodnění

S ohledem na výsady Parlamentu je vhodné, aby byl Parlament pravidelně informován o iniciativách, které mohou být přijaty v rámci tohoto programu, aby byly dodrženy cíle tohoto programu.

Pozměňovací návrh   74

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční rámec pro provádění akcí programu uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a), v čl. 4 odst. 1 písm. c) a v čl. 4 odst. 3 a popsaných v příloze tohoto rozhodnutí – akce 1, akce 3 a příslušná opatření technické podpory se pro období uvedené v čl. 1 odst. 2 stanoví na 493,69 milionů EUR.

1. Finanční rámec pro provádění akcí 1 a 3 programu a příslušná opatření technické podpory se pro období 2009–2013 stanoví na 493 690 000 EUR.

Pozměňovací návrh   75

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Finanční rámec pro provádění akcí programu uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a v čl. 4 odst. 3 a popsaných v příloze tohoto rozhodnutí – akce 2 a příslušná opatření technické podpory – se pro období uvedené v čl. 1 odst. 2 stanoví v souladu s pravidly a postupy stanovenými v předpisech o vnější spolupráci uvedených v čl. 1 odst. 4.

2. Finanční rámec pro provádění akce 2 a příslušných opatření technické podpory musí umožnit mobilitu maximálního počtu studentů ze třetích zemí, kteří byli vybráni na základě kritérií vynikající akademické kvality a s ohledem na pravidla a postupy stanovené v předpisech o vnější spolupráci a rozvoji uvedenými v čl. 1 odst. 4.

Odůvodnění

Rozpočet pro akci 2 lze pouze odhadnout s ohledem na zvláštní povahu těchto finančních nástrojů. Nicméně cílem je umožnit financování maximálního počtu účastníků programu ze třetích zemí, kteří byli vybráni na základě vynikající akademické kvality.

Pozměňovací návrh   76

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

3. Roční rozpočtové položky schvaluje v souladu s ročním rozpočtovým procesem rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh   77

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy program pravidelně sleduje. Výsledky sledování a hodnocení programu a předchozích programů se použijí při provádění programu. Toto sledování zahrnuje zprávy uvedené v odstavci 3 a zvláštní činnosti.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy program pravidelně sleduje. Výsledky sledování a hodnocení programu a předchozích programů se použijí při provádění programu. Toto sledování zahrnuje zprávy uvedené v odstavci 3 a zvláštní činnosti. Komise dále každoročně informuje Evropský parlament zprávy o zeměpisném rozdělení finančních prostředků členěných podle akcí ve všech účastnících se zemích a předkládá mu rovněž hodnocení účinnosti provádění akcí s ohledem na priority programu.

Pozměňovací návrh   78

Návrh rozhodnutí

Čl. 13– odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise pravidelně hodnotí program s ohledem na cíle uvedené v článku 3, na dopad programu jako celku a doplňkovost mezi akcemi v rámci tohoto programu a akcemi uskutečňovanými v rámci dalších příslušných politik, nástrojů a akcí Společenství.

2. Komise pravidelně hodnotí program s ohledem na cíle uvedené v článku 3, na dopad programu jako celku a doplňkovost mezi akcemi v rámci tohoto programu a akcemi uskutečňovanými v rámci dalších příslušných politik, nástrojů a akcí Společenství. Během tohoto hodnocení se náležitě zohlední sociální a ekonomická situace zúčastněných stran (jak účastníků magisterských programů Erasmus Mundus, tak i příjemců stipendií) a případné dopady programu na odliv mozků provedené v rámci absolventů.

Odůvodnění

Je třeba důkladněji prostudovat sociální a ekonomickou situaci zúčastněných stran a dopady, které program může mít na odliv mozků tak, aby bylo možné ho ještě vylepšit.

Pozměňovací návrh   79

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Součástí hodnocení opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 bude i následné hodnocení se státními příslušníky rozvojových zemí po uplynutí období jejich studia nebo výzkumu v EU a posouzení jejich dalšího přínosu pro ekonomický nebo sociální rozvoj jejich země původu.

Odůvodnění

Aby bylo možné posoudit, jak stipendia Erasmus Mundus přispívají k plnění rozvojových cílů finančního nástroje DCI, bude nutné provádět následné hodnocení ve spolupráci s absolventy.

Pozměňovací návrh   80

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) do 31. března 2012 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

a) do 31. března 2011 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu, která bude obsahovat údaje rozdělené podle hlediska pohlaví;

Odůvodnění

S ohledem na značné finanční prostředky, které má tento program k dispozici, je nezbytné provést po dvou letech průběžné hodnocení.

Pozměňovací návrh   81

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) do 30. června 2012 sdělení o pokračování programu;

b) do 30. ledna 2012 sdělení o pokračování programu;

Pozměňovací návrh   82

Návrh rozhodnutí

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   83

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zřídí přísné postupy vlastního hodnocení a souhlasí s hodnocením externími odborníky s cílem zajistit pokračující vysokou kvalitu magisterského programu;

g) zřídí přísné postupy vlastního hodnocení a souhlasí s hodnocením externími odborníky (ze zemí EU nebo třetích zemí) s cílem zajistit pokračující vysokou kvalitu magisterského programu;

Pozměňovací návrh   84

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) stanoví transparentní společné podmínky pro přijetí, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru;

i) stanoví transparentní společné podmínky pro přijetí, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru a usnadní přístup znevýhodněným osobám nebo lidem se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh   85

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu;

j) mohou stanovit poplatky za zápis v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a dohodou uzavřenou v rámci každého konsorcia;

Odůvodnění

Ačkoli je stanovení výše školného ve výhradní pravomoci univerzit, které jsou zastoupeny v konsorciích, je nezbytné, aby požadované školné automaticky nevyloučilo státní příslušníky zemí, ve kterých se školné neplatí nebo ve kterých je platba školného nezákonná jako v Dánsku. Výše školného musí být stejná pro všechny studenty.

Pozměňovací návrh   86

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz atd.);

l) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz atd.). Komise pravidelně informuje své delegace v příslušných třetích zemích o všech aktualizovaných ustanoveních týkajících se programu.

Odůvodnění

Vedle webových stránek a oddělení pro mezinárodní vztahy na univerzitách se studenti se svými žádostmi o informace obracejí na delegace Evropské komise ve třetích zemích. Je tudíž vhodné je co nejvíce zapojit do opatření, která mohou být přijata s cílem usnadnit vyřizování záležitostí a praktický život studentům v rámci mobility.

Pozměňovací návrh   87

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) Vybraní studenti musí být informováni o místě vzdělávání nejméně 6 měsíců před odjezdem, aby mohli v přiměřené lhůtě podniknout kroky nezbytné k získání víza.

Odůvodnění

Získávání víza je často spojeno se složitými administrativními postupy, jež někdy trvají velmi dlouho, mohly by znemožnit studentům začít studovat magisterské programy včas. Je žádoucí učinit vše pro to, aby studenti byli od nynějška informováni nejméně 6 měsíců předem o jejich přijímací univerzitě.

Pozměňovací návrh   88

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl A – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) aniž je dotčen jazyk výuky, zajistí používání alespoň dvou evropských jazyků, jimiž se hovoří v členských státech, v nichž se nacházejí vysokoškolské instituce účastnící se magisterského programu Erasmus Mundus, a případně jazykovou přípravu a pomoc studentům, zejména prostřednictvím kursů organizovaných dotyčnými institucemi.

m) aniž je dotčen jazyk výuky, zajistí používání alespoň dvou evropských jazyků, jimiž se hovoří na celém území členských států, v nichž se nacházejí vysokoškolské instituce účastnící se magisterského programu Erasmus Mundus, nebo na části jejich území a studentům navrhnou jazykovou přípravu a pomoc, zejména prostřednictvím kursů organizovaných dotyčnými institucemi.

Odůvodnění

Pokud má být v rámci mobility pobyt studenta v zemi, ve které studuje, spojen s kulturním obohacením, je třeba mu nabídnout jazykové kurzy.

Pozměňovací návrh   89

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl B – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) mohou zahrnout vysokoškolské instituce nebo jiné příslušné partnery z třetích zemí;

b) mohou zahrnout vysokoškolské instituce nebo jiné příslušné partnery, jako jsou výzkumná střediska, z třetích zemí;

Odůvodnění

Je třeba zohlednit všechny strany znalostního trojúhelníku (vzdělání – výzkum – inovace).

Pozměňovací návrh   90

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl B – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) ve vhodných případech podporují pracovní stáže jako součást studijního programu;

d) podporují pracovní stáže jako součást studijního programu a partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi univerzitami a podniky s cílem podporovat vynikající kvalitu v oblasti výzkumu a zajišťovat inovaci jak v oblasti humanitních věd, tak v oblasti věd přírodních;

Pozměňovací návrh   91

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl B – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) stanoví transparentní společné podmínky pro přijetí, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru;

i) stanoví transparentní společné podmínky pro přijetí, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru a usnadní přístup znevýhodněným osobám nebo lidem se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh   92

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl B – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia a výzkumu studentů v doktorském programu;

j) mohou stanovit poplatky za zápis v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a dohodou uzavřenou v rámci každého konsorcia;

Odůvodnění

Ačkoli je stanovení výše školného ve výhradní pravomoci univerzit, které jsou zastoupeny v konsorciích, je nezbytné, aby požadované školné automaticky nevyloučilo státní příslušníky zemí,ve kterých se školné neplatí nebo ve kterých je platba školného nezákonná jako v Dánsku. Výše školného musí být stejná pro všechny studenty.

Pozměňovací návrh   93

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl B – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) aniž je dotčen jazyk výuky, zajistí používání alespoň dvou evropských jazyků, jimiž se hovoří v členských státech, v nichž se nacházejí vysokoškolské instituce účastnící se doktorského programu Erasmus Mundus, a případně jazykovou přípravu a pomoc studentům doktorského studijního programu, zejména prostřednictvím kursů organizovaných dotyčnými institucemi.

n) aniž je dotčen jazyk výuky, zajistí používání alespoň dvou evropských jazyků, jimiž se hovoří na celém území členských států, nebo na části jejich území, v nichž se nacházejí vysokoškolské instituce účastnící se doktorského programu Erasmus Mundus nacházejí, a nabídnou studentům jazykovou přípravu a pomoc, zejména prostřednictvím kursů organizovaných dotyčnými institucemi.

Odůvodnění

Pokud má být v rámci mobility pobyt studenta v zemi, ve které studuje, spojen s kulturním obohacením, je třeba mu nabídnout jazykové kurzy.

Pozměňovací návrh   94

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl C – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Společenství může poskytnout stipendia na celou dobu studia studentům magisterských a doktorských studijních programů z třetích zemí, kteří byli na základě výběrového řízení přijati do magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus. Tato stipendia jsou určena na studium v evropských institucích, které se účastní magisterského nebo doktorského programu Erasmus Mundus.

a) Společenství může poskytnout stipendia na celou dobu studia studentům magisterských a doktorských studijních programů z třetích zemí, kteří byli na základě výběrového řízení přijati do magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus. Tato stipendia jsou určena na studium v evropských institucích, které se účastní magisterského nebo doktorského programu Erasmus Mundus. Komise v souladu se správním postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2 do 3 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí stanoví obsah a formu postupů.

Pozměňovací návrh   95

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – oddíl C – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Společenství může poskytnout stipendia na celou dobu studia evropským studentům magisterských a doktorských studijních programů, kteří byli na základě výběrového řízení přijati do magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus. Tato stipendia jsou určena na studium v evropských institucích, které se účastní magisterského nebo doktorského programu Erasmus Mundus, a na studium v instituci ze třetí země, zahrnují-li programy jednu nebo více takových institucí.

b) Společenství může poskytnout stipendia na celou dobu studia evropským studentům magisterských a doktorských studijních programů, kteří byli na základě výběrového řízení přijati do magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus. Tato stipendia jsou určena na studium v evropských institucích, které se účastní magisterského nebo doktorského programu Erasmus Mundus, a na studium v instituci ze třetí země, zahrnují-li programy jednu nebo více takových institucí. Komise v souladu se správním postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2 do 3 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí určí obsah a formu výběrového řízení.

Pozměňovací návrh   96

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – bod C – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) Společenství zaručuje existenci a uplatňování transparentních kritérií pro poskytování stipendií, která zohledňují mimo jiné dodržování zásady rovnosti příležitostí a nediskriminace.

Pozměňovací návrh   97

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Společenství vybere partnerství s vysokou akademickou kvalitou, která budou pro účely programu nazývána „partnerství Erasmus Mundus“. Tato partnerství plní cíle podle článku 3 a těmto cílům odpovídají.

1. Společenství vybere partnerství s vysokou akademickou kvalitou, která budou pro účely programu nazývána „partnerství Erasmus Mundus“. Tato partnerství plní cíle podle článku 3 a těmto cílům odpovídají, pokud jsou v souladu s právním základem, z něhož vychází financování.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby při výběru partnerství byla dodržována ustanovení DCI a dohody z Cotonou.

Pozměňovací návrh   98

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely programu partnerství Erasmus Mundus:

Pro účely programu a v souladu s právním základem, z něhož financování vychází, partnerství Erasmus Mundus:

Odůvodnění

PN zajišťuje, že rozhodnutí o programu Erasmus Mundus nebude v rozporu s jinými právními předpisy, kterými se řídí využívání stejných finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   99

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) uskutečňují výměnu studentů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání (od bakalářského po post-doktorské), akademických pracovníků a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá období mobility včetně možnosti pracovních stáží na určitou dobu. V rámci mobility musí evropští státní příslušníci cestovat do třetích zemí a státní příslušníci ze třetích zemí do evropských zemí. Program také umožní přijímat státní příslušníky ze třetích zemí, kteří nejsou napojeni na instituce ve třetích zemích účastnící se partnerství, a zahrnout i zvláštní ustanovení týkající se ohrožených skupin podle politického a socioekonomického kontextu daného regionu/země;

 

c) organizují výměnu studentů vybraných podle kritérií vynikající akademické kvality na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání (od bakalářského po post-doktorské), akademických pracovníků a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá období mobility včetně možnosti pracovních stáží na určitou dobu. V rámci mobility musí zejména státní příslušníci ze třetích zemí cestovat do evropských zemí. Účastníci těchto výměn jsou mimo jiné vybízeni, aby se vrátili do své země po skončení výměny podle ustanovení nařízení uvedených v čl. 1 odst.4. S výjimkou případu, kdy jsou opatření financována podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo dohody o partnerství AKT-ES, mohou evropští státní příslušníci v rámci mobility cestovat s cílem zajistit vzájemné obohacení do třetích zemí, avšak v omezenějším počtu.

Odůvodnění

V rámci části pro spolupráci mohla řada studentů ze třetích zemí odjet v rámci studií na krátkodobý či dlouhodobý pobyt do Evropy. Tato možnost stále existuje, podřizuje se však přesně stanoveným podmínkám výběru jako kritériím vynikající akademické kvality a pouze v omezené míře se vztahuje na výměny evropských studentů se třetími zeměmi; je tomu tak proto, že cílem programu je zvýšit přitažlivost evropského vysokoškolského vzdělávání pro studenty ze třetích zemí, kteří by jinak odešli studovat do USA, a zároveň předcházet odlivu mozků.

Pozměňovací návrh   100

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) mají vestavěný mechanismus uznávání doby studia a výzkumu v partnerských institucích založený na Evropském kreditním systému (ECTS) pro přenosakumulaci kreditů nebo s ním slučitelný;

d) mají vlastní mechanismus vzájemného uznávání doby studia v partnerských institucích založený na Evropském kreditním systému (ECTS) pro přenosakumulaci kreditů nebo s ním slučitelný a také na rovnocenných systémech v třetích zemích;

Pozměňovací návrh   101

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) stanoví transparentní podmínky pro udělení grantů na mobilitu, které mimo jiné vezmouúvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru;

f) stanoví transparentní společné podmínky pro přijetí založené na dosažených výsledcích, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru a jazykovou vybavenost a usnadní přístup znevýhodněným osobám nebo lidem se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh   102

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům, akademickým pracovníkům a vysokoškolských učitelům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz atd.);

h) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům, akademickým pracovníkům a vysokoškolských učitelům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz, včetně platby vízových poplatků atd.);

Odůvodnění

Studenti by neměli být znevýhodňováni tím, že jednotlivé členské státy mají odlišné požadavky na udělení víz, a zejména odlišné vízové poplatky. Proto se stanoví, že vízové poplatky budou hrazeny z finančních prostředků přidělených v rámci stipendia.

Pozměňovací návrh   103

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) v případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle dohody o partnerství AKT-ES zajistí, aby státní příslušníci rozvojových zemí studovali nebo prováděli výzkum v oblastech, které souvisí s hospodářským rozvojem jejich země původu;

Odůvodnění

PN zajišťuje respektování rozvojových cílů DCI a dohody z Cotonou tím, že studenti využívající finanční prostředky z těchto nástrojů budou studovat obory, které jsou důležité pro rozvoj jejich země původu.

Pozměňovací návrh   104

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb) v případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES zavedou mechanismy, které zajistí, aby se státní příslušníci rozvojových zemí po uplynutí období jejich studia nebo výzkumu vrátili do svých zemí původu, aby mohli přispívat k hospodářskému rozvoji a prosperitě dotyčných rozvojových zemí.

Odůvodnění

V zájmu plnění cílů rozvojových nástrojů musí být stanoveny pobídky, aby se příjemci stipendií financovaných z těchto nástrojů vraceli do svých zemí původu a přispívali k rozvoji těchto zemí.

Pozměňovací návrh   105

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. V případě partnerství s rozvojovými zeměmi musí být dána přednost partnerstvím, do nichž jsou zapojena vysokoškolská zařízení v rozvojových zemích, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Odůvodnění

Aby se ve třetích zemích zabránilo zaměření na elitu a aby byl program Erasmus Mundus otevřenější méně majetným a více znevýhodněným skupinám, musí mít přednost partnerství, do nichž jsou zapojena vzdělávací zařízení financovaná z veřejných zdrojů, a nikoli pouze soukromé univerzity.

Pozměňovací návrh   106

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. O stipendia se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci z evropských i třetích zemí, jak jsou definováni v článku 2.

5. O stipendia se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci z evropských i třetích zemí, jak jsou definováni v článku 2. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle dohody o partnerství AKT-ES budou stipendia poskytována pouze studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí, jak je stanoveno v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby finanční prostředky z DCI nebo prostředky poskytované v rámci dohody z Cotonou nebyly využívány ve prospěch státních příslušníků zemí EU a aby tak byly dodrženy rozvojové cíle těchto nástrojů.

Pozměňovací návrh   107

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při přidělování stipendií v rámci této akce podpoří Komise socioekonomicky znevýhodněné skupiny a obyvatelstvo v těžké situaci.

6. Při přidělování stipendií v rámci této akce podpoří Komise socioekonomicky znevýhodněné skupiny a obyvatelstvo v těžké situaci, aniž by byly dotčeny podmínky transparentnosti stanovené v odst. 2 bodě f. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo dohody o partnerství AKT-ES budou mít tyto skupiny a obyvatelstvo přednost.

Odůvodnění

Komise souhlasila s upřednostňováním znevýhodněných a zranitelných skupin, avšak nebyly uvedeny způsoby, jak to má být provedeno. Tento pozměňovací návrh dodává požadavku na zavedení takového upřednostnění právní sílu a kombinuje jej s požadavkem vybírat studenty na základě dosažených výsledků.

Pozměňovací návrh   108

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Činnosti mohou mít různou podobu (konference, semináře, workshopy, studie, analýzy, pilotní projekty, ceny, mezinárodní sítě, výroba materiálů pro publikaci, rozvoj nástrojů v oblasti informačních a komunikačních technologií atd.) a mohou probíhat kdekoli na světě.

3. Činnosti mohou mít různou podobu (konference, semináře, workshopy, studie, analýzy, pilotní projekty, ceny, mezinárodní sítě, výroba materiálů pro publikaci, rozvoj nástrojů v oblasti informačních a komunikačních technologií atd.) a mohou probíhat kdekoli na světě. Komise zajistí co nejlepší síření informací o činnostech a rozvoji programu Erasmus Mundus zejména prostřednictvím informačního mnohojazyčného portálu programu Erasmus Mundus, který je třeba lépe zviditelnit a zpřístupnit. Komise pravidelně seznamuje svá zastoupení v příslušných třetích zemích se všemi informacemi týkajícími se programu Erasmus Mundus, které může veřejnost potřebovat.

Odůvodnění

Vedle webových stránek a oddělení pro mezinárodní vztahy na univerzitách se studenti se svými žádostmi o informace obracejí na delegace Evropské komise ve třetích zemích. Je tudíž vhodné je co nejvíce zapojit do opatření, která mohou být přijata s cílem usnadnit vyřizování záležitostí a praktický život studentům v rámci mobility.

Pozměňovací návrh   109

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Sjednocená informační politika pro občany, kterou uskutečňují příslušné vnitrostátní orgány ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi účastnícími se programu, má za cíl je včas a podrobně informovat a také vysvětlit potřebné postupy; zvláštní prioritu mají nedostatečně zastoupené regiony.

Pozměňovací návrh   110

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společenství podporuje sdružení všech absolventů (ze třetích zemí i Evropy) magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus.

vypouští se

Odůvodnění

Tento PN je vypuštěn, neboť jeho obsah byl přidán do článku 6.

Pozměňovací návrh   111

Návrh rozhodnutí

Příloha – postupy výběru – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede Komise s pomocí výběrové komise, která se skládá z vysoce uznávaných osobností akademického světa představujících rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii a které předsedá osobnost, již výběrová komise sama vybere. Výběrová komise zajistí, aby magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus odpovídaly nejvyšší akademické kvalitě. Před předložením návrhů výběrové komisi zařídí Komise na evropské úrovni posouzení všech způsobilých návrhů nezávislými akademickými odborníky. Každému magisterskému a doktorskému programu Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet stipendií, která vybraným jednotlivcům vyplatí subjekt řídící magisterské a doktorské programy. Výběr studentů magisterských a doktorských studijních programů a akademických pracovníků provedou po konzultaci s Komisí instituce účastnící se magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus;

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede Komise s pomocí výběrové komise, která se skládá z vysoce uznávaných osobností akademického světa představujících rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii a které předsedá osobnost, již výběrová komise sama vybere. Výběrová komise zajistí, aby magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus odpovídaly nejvyšší akademické kvalitě a rovnoměrnému zeměpisnému zastoupení. Výběrová komise rovněž dbá na to, aby navržená výše zápisného nepřekročila určité mezní částky vypočítané na základě průměrného zápisného uplatňovaného ve všech členských státech. Před předložením návrhů výběrové komisi zařídí Komise na evropské úrovni posouzení všech způsobilých návrhů nezávislými akademickými odborníky. Každému magisterskému a doktorskému programu Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet stipendií, která vybraným jednotlivcům vyplatí subjekt řídící magisterské a doktorské programy. Výběr studentů magisterských a doktorských studijních programů a akademických pracovníků provedou po konzultaci s Komisí a podle kritérií vynikající akademické kvality instituce účastnící se magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus; akce 1 je zaměřená zejména na studenty ze třetích zemí;

Pozměňovací návrh   112

Návrh rozhodnutí

Příloha – postupy výběru – písm. b – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení a směrnic uvedených v prvním pododstavci, Komise mimo jiné zajistí, aby návrhy na partnerství Erasmus Mundus odpovídaly standardům nejvyšší akademické kvality a rovnoměrnému zeměpisnému zastoupení. Výběr studentů a akademických pracovníků provedou po konzultaci s Komisí a podle kritérií vynikající akademické kvality instituce účastnící se partnerství. Akce 2 je zaměřená zejména na studenty ze třetích zemí. Nicméně s cílem zajistit vzájemné obohacení musí v rámci mobility evropští státní příslušníci také cestovat do třetích zemí, avšak v omezené míře.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2008/371/ES (Úř. věst. L 128, 16.5.2008, s. 8).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh programu Erasmus Mundus na období 2009–2013 je projednáván v rámci postupu spolurozhodování. Návrh je projednáván v rámci užší spolupráce s výbory AFET a DEVE, pokud jde o nástroje pro vnější rozvojovou spolupráci akce 2.

Vývoj programu Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus je ve své současné podobě programem spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Klade si za cíl rozvíjet Evropskou unii jako centrum vysoce kvalitního vzdělávání v celosvětovém srovnání.

Hledisko vynikající kvality, o které se opírá první program, musí být i nadále dodržováno. Nový program má mimo jiné napomáhat porozumění mezi různými kulturami formou spolupráce s třetími zeměmi a podporovat v těchto zemích rozvoj vysokoškolského vzdělávání.

Průběžné hodnocení probíhajícího programu ukázalo, že zaznamenal velký úspěch jak u studentů ze třetích zemí, tak u evropských studentů. V letech 2004 až 2008 bylo uděleno 4 424 stipendií studentům ze třetích zemí a programu se účastnilo 323 univerzit, z toho 265 evropských.

Nový program Erasmus Mundus se proto musí přizpůsobit této rostoucí poptávce, aniž by přitom utrpěla jeho kvalita.

Nový program je rozdělen do 3 akcí:

Akce 1 se týká společných magisterských a doktorských programů včetně stipendií. Klade si za cíl propagovat vynikající kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě. Společné programy zavádí konsorcium univerzit z nejméně tří evropských zemí a mohou zahrnovat vysokoškolské instituce z různých třetích zemí.

Akce 2 umožňuje partnerství s vysokoškolskými institucemi ve třetích zemích včetně stipendií. Jejím cílem je rozvíjet lidské zdroje a zvyšovat schopnost vysokoškolských institucí ve třetích zemích navazovat mezinárodní spolupráci v souladu s vnější politikou EU.

Tato partnerství zahrnují nejméně pět institucí vysokoškolského vzdělávání z nejméně tří evropských zemí a několik vysokoškolských institucí ze třetích zemí.

Akce 3 zahrnuje specifické komunikační a informační akce. Tato akce usiluje o zlepšení viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání na mezinárodní scéně.

Rozpočet programu

Tento rozpočet se skládá ze dvou částí: z částky přidělené na akce 1 a 3 a ze samostatného rozpočtu na akci 2.

Rozpočet na akci 1 (společné magisterské a doktorské programy) představuje 450 milionů EUR (pro srovnání, současný program má k dispozici 230 milionů) a rozpočet na akci 3 (informační akce) 16,5 milionů EUR. Spravuje jej GŘ pro vzdělávání a kulturu.

Rozpočet vyčleněný na akci 2 (partnerství Erasmus Mundus) je naopak pouhým odhadem. Odhaduje se na 460 milionů EUR a bude rozdělen mezi různé nástroje vnější a rozvojové politiky a bude jej spravovat GŘ pro vnější vztahy a GŘ pro rozvojovou pomoc a spolupráci.

Program přináší tyto novinky:

· V rámci akce 1: magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus

– udělování stipendií evropským studentům, kteří v rámci mobility studují v Evropě nebo ve třetích zemích;

Až do současnosti bylo možné udělovat stipendia pouze těm evropským studentům, kteří studovali ve třetích zemích, a to na dobu nejvýše tří měsíců a pouze tehdy, pokud se jednalo o partnerské třetí země v rámci magisterského programu.

vytvoření společných doktorských programů „Erasmus Mundus“.

· V rámci akce 2: „partnerství Erasmus Mundus“

Tento druh partnerství je ve skutečností realizací zkušeností, které Komise získala od roku 2005, souběžně s programem Erasmus Mundus.

Ve skutečnosti byla postupem projednávání ve výboru zavedena část věnovaná zahraniční spolupráci, která měla umožnit většímu počtu studentů ze třetích zemí přijít studovat do Evropy, aniž by však studenti museli absolvovat magisterský program. V této souvislosti bylo během období 2005–2008 uděleno 1640 dodatečných stipendií financovaných z jiných finančních nástrojů než je rozpočet Erasmus Mundus.

Body, na které by chtěl zpravodaj zvlášť upozornit:

1. „Předběžný“ rozpočet akce 2 „partnerství Erasmus Mundus“

Rozpočet akce 2 je financován z nástrojů vnější spolupráce, které jsou rozděleny takto:

-          2 nástroje rozvojové politiky:

-          Evropský rozvojový fond (10. ERF): 30 milionů EUR

-                    finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (ICD): 240 milionů EUR

-          a 3 nástroje vnější politiky:

-                       evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP): 140 milionů EUR

-                       finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (ICI): 20 milionů EUR

-             Nástroj předvstupní pomoci (IAP): 30 milionů EUR

Každý rok Evropská komise spolu se třetí zemí stanoví částku, která bude vyhrazena na výměny v rámci vysokoškolského vydělávání. Proto je zatím nemožné stanovit předem částky, které se budou každý rok lišit podle priorit stanovených těmito zeměmi.

Zpravodaj vyjadřuje lítost nad tím, že pouze zpětné hodnocení umožní znát přesnou výši těchto na výměny poskytnutých částek.

2. Problémy, pokud jde o zastoupení různých regionů a rovnost mezi ženami a muži

O zeměpisném rozdělení partnerství rozhodují výhradně GŘ pro vnější vztahy (DG RELEX) a GŘ pro rozvojovou pomoc a spolupráci (DG AIDCO), což by mohlo opět vést k tomu, že budou opět příliš četně zastoupeni studenti z Asie na úkor studentů ze středomořských států nebo zemí AKT, jako je tomu v současném programu.

Rovněž je třeba zabránit tomu, aby byly některé země nedostatečně zastoupeny v konsorciích magisterských programů Erasmus Mundus, jako je tomu dnes v případě Řecka, Rakouska a Slovenska, zemí západního Balkánu nebo nových členských zemí obecně.

Uveďme, že na období 2007–2008 bylo uděleno 273 stipendií Erasmus Mundus a k těmto stipendiím je třeba připočíst ta, která byla udělena v rámci „části pro vnější spolupráci“ – 63 pro balkánské země, 37 pro Čínu a 403 pro Indii.

Pro zajištění vyváženého zastoupení studentů podle jejich zeměpisného původu mají proto určující význam rozhodnutí DG RELEX a AIDCO o tom, které země se zúčastní partnerství.

Rovněž by se měla dodržovat zásada rovnosti mužů a žen. Jako příklad uveďme, že mezi 403 studenty z Indie, kteří získali stipendium v období 2007–2008, bylo pouze 103 žen.

Návrhy zpravodaje týkající se celého programu:

1.      Udělování víz účastníkům programu, kteří studují v různých členských státech, by bylo jednodušší, pokud je jim univerzita určení oznámena alespoň 6 měsíců před odjezdem; členské státy by rovněž mohly posoudit možnost vytvoření specifického víza v rámci tohoto programu.

2.      Musí být kladen důraz na studium alespoň dvou cizích jazyků; rozmanitost evropských jazyků je přínosem pro studijní plán.

3.     Program by měl být přístupný na základě kritérií vynikající akademické kvality a měl by být rovněž přístupný zdravotně postiženým studentům, studentům s poruchami učení, a musí být dodržována zásada rovnosti mužů a žen a vyváženého zeměpisného zastoupení.

4.      Státní příslušníci zemí Balkánu a zemí žádajících o přistoupení by se měli vést k účasti na tomto programu a univerzity uvedených zemí by se měly podílet na konsorciích, aby jejich vzdělávání dostalo evropský rozměr potřebný pro jejich příští začlenění do EU.

5.      Pokud se platí zápisné, mělo by být společné pro univerzity konsorcia nebo partnerství a stejné pro všechny studenty (z evropských nebo třetích zemí).

6.      Výše stipendií by měla zohlednit výši zápisného, odhadované výdaje na studium a výdaje spojené s pobytem studenta v zemi určení.

7.      Musí být zavedena partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem umožnit zejména vyšší investice do výzkumu.

8.      Informace o programu by měl mít k dispozici co největší počet univerzit v Evropě a ve světě. Proto by měly být dostupné v co největším počtu jazyků. Rovněž je třeba, aby delegace Evropské komise ve třetích zemích mohly poskytovat všechny potřebné informace na lokální úrovni, což by umožnilo studentovi zvážit svůj výběr (výše zápisného, výše stipendia, povinnost případného návratu atd.).

Návrhy zpravodaje týkající se akce 2:

1.        Finanční prostředky z oblasti vnější politiky, které mohou být použity na financování stipendií pro evropské studenty, musí být upřesněny a jasně stanoveny.

2.        Přitažlivost EU pro studenty ze třetích zemí musí zůstat hlavním cílem partnerství. Mobilita evropských studentů do třetích zemí je nezbytná pro podporu mezikulturního dialogu, musí však probíhat v omezenější míře.

3.        Důležité informace musí být uvedeny v rozhodnutí, kterým se zavádí program (a nikoli ve výběrovém řízení), aby se s nimi mohli seznámit všichni, a zejména studenti. Stejně jako povinnost návratu studentů do jejich země původu, protože tento program by v žádném případě neměl umožnit odliv mozků ze třetích zemí.

Jestliže se tohoto programu bude moci účastnit více studentů a více univerzit ze třetích zemí, je třeba dbát na to, aby byly zachovány cíle vynikající akademické kvality vybraných osob a dobrého přijetí.

ZÁVĚR

Aby byl program úspěšný, je třeba, aby dále naplňoval cíle vynikající akademické kvality v nabízených studijních programech a podmínkách přijetí.

Má-li program umožnit vytvoření center s vynikající kvalitou, která budou přitahovat rostoucí počet nadaných studentů a vynikajících akademických pracovníků, musí být podmínky účasti na něm jasné a transparentní.

A konečně, má-li tento program podpořit lepší mezikulturní porozumění, měl by se vyváženým způsobem vztahovat na všechny oblasti světa.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (5. 6. 2008)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Navrhovatel (*): Samuli Pohjamo

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Druhá fáze programu Erasmus Mundus (2009–2013) bude pokračovat v činnostech prvního programu Erasmus Mundus (2004–2008) s tou výjimkou, že nový program bude zahrnovat část pro vnější spolupráci, rozšíří svou oblast působnosti na všechny úrovně vysokoškolského vzdělávání, zlepší příležitosti financování pro evropské studenty a rovněž nabídne lepší možnosti pro spolupráci s vysokoškolskými institucemi.

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem programu Erasmus Mundus je i nadále podpora „excelence“, jeho druhá fáze, která zahrnuje část pro vnější spolupráci, doplňuje tento program o zahraničněpolitický rozměr. Prostředky pro tuto část programu budou získány z nástrojů pro vnější pomoc, které zahrnují evropský nástroj sousedství a partnerství a nástroj předvstupní pomoci, z nichž první podporuje evropskou politiku sousedství a druhý proces přistoupení.

Výbor pro zahraniční věci je hlavním výborem pro demokratický dohled nad evropským nástrojem sousedství a partnerství a nástrojem předvstupní pomoci, což v praxi znamená, že všechny příslušné strategické dokumenty, které jsou předávány členským státům, jsou zároveň postupovány i tomuto výboru. Parlament a Komise poté projednávají ty strategické dokumenty, jež si Parlament přeje prodiskutovat.

Základním cílem evropské politiky sousedství a strategie EU pro rozšíření je podpora kontaktů mezi lidmi, výzkumu, výměny v oblasti vzdělávání a výměny mladých lidí a tyto pozměňovací návrhy se snaží zajistit, aby cíle příslušných činností tohoto programu odrážely priority výše zmíněných politik.

Navrhovatel se nicméně domnívá, že hlavními překážkami, se kterými se studenti programu Erasmus Mundus potýkají a jež brání plnému využívání příležitostí, které program skýtá, jsou náročné vízové politiky. Jelikož je vízová politika v pravomoci členských států, navrhovatel je vyzývá, aby přijaly všechna možná opatření ke zjednodušení získávání a prodlužování víz.

Navrhovatel se rovněž domnívá, že je nezbytně nutné lépe koordinovat informace o programu ve třetích zemích, například prostřednictvím delegací Komise a zastupitelských úřadů členských států.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Při jednáních o nástrojích vnější pomoci a interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se Evropský parlament a Komise dohodly na řadě bodů týkajících se demokratického dohledu a soudržnosti vnější akce, které jsou uvedeny v prohlášeních připojených k interinstitucionální dohodě. Postup konzultace a dialog s Evropským parlamentem bude probíhat v souladu s právy Parlamentu podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1, a zejména podle článku 8 tohoto rozhodnutí.

 

___________________________________

1 Úř. věst L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odůvodnění

Dohoda o nových nástrojích vnější pomoci (evropském nástroji sousedství a partnerství, nástroji stability a nástroji předvstupní pomoci) umožňuje Evropskému parlamentu lépe kontrolovat poskytování pomoci ze strany Společenství.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Základním cílem programu Erasmus Mundus musí být prosazování společných evropských hodnot a kontaktů mezi lidmi v rámci evropské politiky sousedství (EPS), zejména prostřednictvím výměny v oblasti vzdělávání a výměny mladých lidí, podporované politickým dialogem zaměřeným na posílení modernizace a reformního úsilí v oblasti vzdělávání ze strany partnerských zemí; toto úsilí musí přispívat ke zlepšení znalosti cizích jazyků a kultur, k pěstování mezikulturního dialogu a ke sbližování s politikami EU včetně Boloňského a Kodaňského procesu. Důležitou součástí rostoucí spolupráce v oblasti výzkumu mezi EU a zeměmi EPS a zvyšování excelence je mobilita pedagogického personálu a výzkumných pracovníků, avšak je rovněž důležité přijmout opatření k zabránění odlivu mozků v této oblasti.

Odůvodnění

Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu a Evropská unie by měla program Erasmus Mundus využít rovněž k propagaci studia cizích jazyků a poznávání cizích kultur a k podpoře mezikulturního dialogu. Zároveň by měl být zdůrazněn význam pokroku v oblasti Boloňského a Kodaňského procesu a podpory mobility a výměny mezi pedagogy pro zlepšení kvality vzdělávání. Konečně by měla být zdůrazněna potřeba zabránit odlivu mozků.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog, společné evropské hodnoty a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU, včetně prosazování a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, včetně rovnosti mužů a žen, a napomáhat udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Odůvodnění

Je důležité začlenit hledisko rovnosti mužů a žen do všech politik.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) dosáhnout regionální rovnováhy v rámci podpory poskytované partnerstvím se třetími zeměmi, jak je stanoveno v příloze.

Odůvodnění

Program by měl usilovat o dosažení regionální rovnováhy, podporovat výměny v oblasti vzdělávání s regiony, ve kterých je úroveň „excelence“ vysokoškolských institucí nižší, a nabízet těmto regionům specifickou podporu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) zejména podnikají kroky ke zjednodušení získávání a prodlužování víz pro studenty programu Erasmus Mundus;

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) potřebné informování, publicitu a navazující činnosti v souvislosti s akcemi podporovanými programem;

(a) potřebné informování, publicitu a navazující činnosti v souvislosti s akcemi podporovanými programem a zejména zviditelnění programu v dotčených třetích zemích;

Odůvodnění

Měl by být kladen větší důraz na zviditelnění programu ve třetích zemích a na dostupnost informací o tomto programu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise konzultuje s Evropským parlamentem v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a rozhodnutím Rady 1999/468/ES, zejména článkem 8 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dohoda o nových nástrojích vnější pomoci (evropském nástroji sousedství a partnerství, nástroji stability a nástroji předvstupní pomoci) umožňuje Evropskému parlamentu lépe kontrolovat poskytování pomoci ze strany Společenství. Postup konzultace a dialog s Evropským parlamentem bude probíhat v souladu s právy Parlamentu podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, a zejména podle článku 8 tohoto rozhodnutí, který stanoví, že pokud Komise překročila prováděcí pravomoci, které jí byly svěřeny, může Parlament v tomto smyslu přijmout usnesení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – část A – bod 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu;

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu; Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast odpočte konsorciální poplatky od studijních stipendií a odevzdá je koordinující instituci, která je předá členským univerzitám v souladu s konsorciální dohodou;

Odůvodnění

Pokud jsou konsorciální poplatky vybírány agenturou formou odpočtu ze studijních stipendií, mohla by pak konsorcia tyto poplatky rozdělovat mezi zúčastněné univerzity v souladu s konsorciální dohodou. Vzhledem k tomu, že finské a další skandinávské univerzity, kterým zákon zakazuje vybírat školné za studijní programy, nepožadují poplatky podle této dohody, rozdělování konsorciálních poplatků by se neúčastnily. To by bylo rovněž ve prospěch ostatních univerzit.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 1 – část B – bod 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia a výzkumu studentů v doktorském programu;

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia a výzkumu studentů v doktorském programu; Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast odpočte konsorciální poplatky od studijních stipendií a odevzdá je koordinující instituci, která je předá členským univerzitám v souladu s konsorciální dohodou;

Odůvodnění

Pokud jsou konsorciální poplatky vybírány agenturou formou odpočtu ze studijních stipendií, mohla by pak konsorcia tyto poplatky rozdělovat mezi zúčastněné univerzity v souladu s konsorciální dohodou. Vzhledem k tomu, že finské a další skandinávské univerzity, kterým zákon zakazuje vybírat školné za studijní programy, nepožadují poplatky podle této dohody, rozdělování konsorciálních poplatků by se neúčastnily. To by bylo rovněž ve prospěch ostatních univerzit.

POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009-2013)

Referenční údaje

KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Příslušný výbor

CULT

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

3.9.2007

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Samuli Pohjamo

12.9.2007

 

 

Projednání ve výboru

1.4.2008

3.6.2008

 

 

Datum přijetí

3.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Monika Beňová, André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Martí Grau i Segú, Jaromír Kohlíček, Doris Pack, Rihards Pīks, Jean Spautz, Karl von Wogau


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (13. 6. 2008)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Navrhovatel(*): Alessandro Battilocchio

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Překrývání právních předpisů

V období let 2004–2008 nebyla část programu Erasmus Mundus pro vnější spolupráci zahrnuta do rozhodnutí o programu Erasmus Mundus a podléhala právním předpisům pro vnější akce ES. Na další programové období, které pokrývá léta 2009–2013, Komise navrhuje zařadit část pro vnější spolupráci do nového rozhodnutí o programu Erasmus Mundus. Finanční prostředky však budou i nadále čerpány z nástrojů vnějšího financování – zejména z těch, které se týkají určitých zeměpisných oblastí(1). Výsledkem je skutečnost, že finanční prostředky na vnější aspekty programu Erasmus Mundus budou podléhat dvěma právním předpisům – nástroji vnějšího financování, který pokrývá příslušnou zemi, a také samotnému rozhodnutí o programu Erasmus Mundus.

Takové překrývání právních předpisů Společenství je neobvyklé, avšak není bezprecedentní. V tomto případě má Evropský parlament jistou výhodu: v rámci vnějších nástrojů je podrobný program vytvářen postupem projednávání ve výborech, přičemž Parlament je zapojen jen omezeně, avšak rozhodnutí o Erasmus Mundus umožní Parlamentu, aby se v rámci spolurozhodování účastnil podrobného formování politiky ve větší míře. Je však třeba velmi dbát na to, aby si překrývající právní předpisy vzájemně neodporovaly, protože to by vedlo k právní nejistotě. Této otázce je třeba věnovat zvláštní pozornost v souvislosti s návrhem rozhodnutí o Erasmus Mundus a se stávajícími právními předpisy v oblasti rozvoje.

V oblasti rozvoje jsou finanční prostředky na program Erasmus Mundus čerpány ze dvou zdrojů:

· Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF) pro země AKT. Ačkoli je tento fond nezávislý na rozpočtu Společenství a jeho právní základ, dohoda z Cotonou, není součástí právních předpisů Společenství, je využíván prostřednictvím nařízení Rady v rámci právních předpisů Společenství(2).

· Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument, DCI) pro rozvojové země mimo AKT.

Plánování v případě DCI i EDF probíhá, avšak dosáhlo pokročilejšího stupně u nástroje DCI, který se uplatňuje od začátku roku 2007. Fond EDF měl být uplatňován od začátku roku 2008, avšak kvůli problémům s ratifikováním revidované dohody z Cotonou došlo ke zpoždění.

Soulad s právními předpisy v oblasti rozvoje

Z pohledu rozvoje je důležité zajistit, aby finanční prostředky programu Erasmus Mundus nadále pomáhaly plnit cíl spočívající ve snižování chudoby v rozvojových zemích. Pro financování v rámci DCI je to také povinnost vyplývající ze zákona: finanční prostředky programu Erasmus Mundus jsou čerpány z geografických programů DCI, pro něž platí požadavek, že 100 % financovaných opatření musí splňovat kritéria pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA) podle OECD/DAC(3). Navrhovatel předkládá pozměňovací návrhy, které mají zajistit, že rozhodnutí Erasmus Munus zůstane v souladu s tímto ustanovením DCI.

Stipendia jsou zahrnuta do definice ODA(4), ale podléhají obecné podmínce stanovující, že veškeré finanční prostředky splňující kritéria ODA musí být spravovány v souladu s hlavním cílem, kterým je „podpora hospodářského rozvoje a prosperita rozvojových zemí“(5). Z praktického hlediska lze tento cíl prosazovat začleněním požadavku, aby stipendia byla poskytována na kurzy, které jsou pro rozvoj relevantní, a aby student byl motivován k návratu do své země původu, kde využije svých nových znalostí a schopností ve prospěch rozvoje dané země. Navrhovatel předkládá pozměňovací návrhy na začlenění těchto požadavků na studenty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky v rámci programu Erasmus Mundus z nástrojů rozvoje.

Cílem dalších pozměňovacích návrhů je zajistit soulad mezi cíli právních předpisů v oblasti rozvoje a těmi částmi programu Erasmus Mundus, které využívají finanční prostředky na rozvoj.

Finanční hlediska a plánování v rámci DCI a 10. Evropského rozvojového fondu

Legislativní návrh Erasmus Mundus neobsahuje údaje o částkách, které mají být z nástrojů vnějšího financování čerpány na program Erasmus Mundus. V předběžných údajích stanovených ve vysvětlujícím prohlášení se navrhuje, aby 240 milionů EUR bylo čerpáno z DCI a 30 milionů EUR z 10. EDF. Tyto částky pokrývají období 2009–2013.

Zdá se, že v rámci DCI není program Erasmus Mundus začleňován do strategických dokumentů dostatečně jednotně. V některých případech je program pravděpodobně financován podle některých strategických dokumentů pro jednotlivé země, např. pro Brazílii, Argentinu a Indii. V jiných případech je program začleněn do regionálního strategického dokumentu, např. pod svým názvem je uveden v regionálním strategickém dokumentu pro Latinskou Ameriku a pod názvem „vysokoškolské vzdělávání“ v regionálním strategickém dokumentu pro Asii. Ze strategických dokumentů nelze určit rozdělení finančních prostředků poskytnutých pro Erasmus Mundus z DCI podle země nebo regionu.

Pro 10. EDF nemá Evropský parlament návrhy strategických dokumentů k dispozici, byly však poskytnuty Společnému parlamentnímu shromáždění AKT-EP. V době vzniku tohoto dokumentu nebyly zveřejněny všechny strategické dokumenty pro jednotlivé země. V těch strategických dokumentech pro jednotlivé země, které byly k dispozici, nebyly zmínky o programu Erasmus Mundus nalezeny. Informace o obsahu regionálních strategických dokumentů 10. Evropského fondu nebylo možné nalézt.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rozvoj lidských zdrojů v určitých třetích zemích a především akce programu podle čl. 4 odst. 1 písm. b) se provedou v souladu s nařízeními (ES) č. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 a 1934/2006 a s rozhodnutími (ES) č. 599/2005 a 608/2006.

4. Rozvoj lidských zdrojů v určitých třetích zemích a především akce programu podle čl. 4 odst. 1 písm. b) se provedou v souladu s nařízeními (ES) č. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 a 1934/2006, s rozhodnutími (ES) č. 599/2005 a 608/2006 a s Dohodou o partnerství AKT-ES. Zejména musí být dodržen čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1905/2006.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že rozhodnutí o programu Erasmus Mundus bude zcela slučitelné s dohodou z Cotonou a s finančním nástrojem pro rozvojovou pomoc (DCI), zejména s jeho ustanovením, které požaduje, aby 100 % financování geografických programů splňovalo požadavky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)/ Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) na zařazení do veřejné rozvojové pomoci (ODA).

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pro akce financované podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se stanoví pouze ty cíle, které jsou v souladu s tímto nařízením, zejména s čl. 2 odst. 4. tohoto nařízení.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že i nadále bude platit ustanovení o DCI, které vyžaduje, aby 100 % financování geografických programů splňovalo požadavky OECD/DAC na zařazení do ODA.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Akce financované podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se omezí pouze na ty, které slouží ke splnění cílů tohoto nařízení a jsou v souladu s jeho čl. 2 odst. 4.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že finanční prostředky z DCI nelze použít pro dosažení cílů, které nejsou slučitelné s DCI, zejména jakýchkoli cílů nebo akcí, jež nesplňují ustanovení DCI, jež vyžaduje, aby 100 % financování geografických programů splňovalo požadavky OECD/DAC pro zařazení do ODA.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES však akce slouží pouze ve prospěch institucí, akademických pracovníků a jiných osob ze třetích zemí.

Odůvodnění

PN zabraňuje tomu, aby finanční prostředky určené na rozvoj podle DCI nebo EDF byly použity ve prospěch státních příslušníků zemí EU. Takové využití by nespadalo do definice ODA formulované Výborem OECD pro rozvojovou pomoc (výborem DAC).

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) zajistí účinné a efektivní provádění akcí Společenství, které stanoví tento program v souladu s přílohou a, pokud jde o akci programu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. b), v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 4;

(a) zajistí účinné a efektivní provádění akcí Společenství, které stanoví tento program v souladu s přílohou a, pokud jde o akci programu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. b), v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 4, zejména s jejich cíli a zásadami;

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby finanční prostředky určené na rozvoj byly využity ke sledování dalších rozvojových cílů, a v případě DCI upozorňuje na ustanovení DCI, které vyžaduje, aby 100 % financování geografických programů splňovalo požadavky OECD/DAC na zařazení do ODA.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádná opatření nezbytná pro provedení akce uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) se neřídí tímto rozhodnutím, ale postupy podle právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 4.

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 budou podporovány cíle článku 2 tohoto nařízení, zejména jeho článku 4.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby finanční prostředky DCI byly použity v souladu s ustanovením DCI, které vyžaduje, aby 100 % financování geografických programů splňovalo požadavky OECD/DAC na zařazení do ODA.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. O učiněných opatřeních informuje Komise pravidelně Evropský parlament a výbor uvedený v článku 8.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby Komise poskytovala náležitou zpětnou vazbu Evropskému parlamentu a řídícímu výboru programu Erasmus Mundus.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 se pododstavec a) tohoto článku nepoužije a opatření se provádějí s ohledem na rozvojovou politiku Společenství a zejména na cíl vymýtit chudobu v partnerských zemích a regionech.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že finanční prostředky z nástroje DCI budou využity k rozvojovým účelům, a vylučuje možnost jejich využívání ve prospěch EU mimo oblast rozvojové politiky.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkovou soudržnost a doplňkovost s dalšími příslušnými politikami, nástroji a akcemi Společenství, zejména s programem celoživotního učení, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, s programy vnější spolupráce a s Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkovou soudržnost a komplementaritu s dalšími příslušnými politikami, nástroji a akcemi Společenství, zejména s programem celoživotního učení, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, s rozvojovou politikou, s programy vnější spolupráce a s Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Odůvodnění

PN zajišťuje soulad s rozvojovou politikou (jak to vyžaduje článek 178 Smlouvy o ES).

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Součástí hodnocení akcí financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 jsou i následné kroky týkající se státních příslušníků rozvojových zemí po uplynutí období jejich studia nebo výzkumu v EU a posouzení jejich dalšího přínosu k ekonomickému nebo sociálnímu rozvoji jejich země původu.

Odůvodnění

Aby bylo možno posoudit, jak stipendia Erasmus Mundus přispívají k plnění rozvojových cílů finančního nástroje DCI, následné hodnocení se bude muset provádět ve spolupráci s bývalými studenty.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společenství vybere partnerství s vysokou akademickou kvalitou, která budou pro účely programu nazývána „partnerství Erasmus Mundus“. Tato partnerství plní cíle podle článku 3 a těmto cílům odpovídají.

Společenství vybere partnerství s vysokou akademickou kvalitou, která budou pro účely programu nazývána „partnerství Erasmus Mundus“. Tato partnerství plní cíle podle článku 3 a těmto cílům odpovídají, pokud jsou v souladu s právním základem, z něhož financování vychází.

Odůvodnění

PN zajišťuje, aby při výběru partnerství byla dodržována ustanovení DCI a dohoda z Cotonou.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Příloha - akce 2 - odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely programu partnerství Erasmus Mundus:

Pro účely programu a v souladu s právním základem, z něhož financování vychází, program partnerství Erasmus Mundus:

Odůvodnění

PN zajišťuje, že rozhodnutí o programu Erasmus Mundus nebude v rozporu s jinými právními předpisy, kterými se řídí využívání stejných finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 2 - písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) uskutečňují výměnu studentů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání (od bakalářského po post-doktorské), akademických pracovníků a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá období mobility včetně možnosti pracovních stáží na určitou dobu. V rámci mobility musí evropští státní příslušníci cestovat do třetích zemístátní příslušníci ze třetích zemí do evropských zemí. Program také umožní přijímat státní příslušníky ze třetích zemí, kteří nejsou napojeni na instituce ve třetích zemích účastnící se partnerství, a zahrnout i zvláštní ustanovení týkající se ohrožených skupin podle politického a socioekonomického kontextu daného regionu/země;

c) uskutečňují výměnu studentů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání (od bakalářského po post-doktorské), akademických pracovníků a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá období mobility včetně možnosti pracovních stáží na určitou dobu. S výjimkou případu, kdy jsou opatření financována podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo Dohody o partnerství AKT-ES, mohou evropští státní příslušníci v rámci mobility cestovat do třetích zemí. V rámci mobility cestují státní příslušníci ze třetích zemí do evropských zemí. Program také umožní přijímat státní příslušníky ze třetích zemí, kteří nejsou napojeni na instituce ve třetích zemích účastnící se partnerství, a zahrnout i zvláštní ustanovení týkající se ohrožených skupin podle politického a socioekonomického kontextu daného regionu/země;

Odůvodnění

PN zajišťuje, že finanční prostředky z DCI a prostředky poskytované v rámci dohody z Cotonou bude možné využívat pouze k udělování stipendií státním příslušníkům rozvojových zemí za účelem studia na univerzitách v EU a nikoliv ve prospěch státních příslušníků zemí EU.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Příloha − akce 2 − odst. 2 − písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) mají vestavěný mechanismus uznávání doby studia a výzkumu v partnerských institucích založený na Evropském kreditním systému (ECTS) pro přenos a akumulaci kreditů nebo s ním slučitelný;

d) mají vestavěný mechanismus vzájemného uznávání doby studia a výzkumu v partnerských institucích založený na Evropském kreditním systému (ECTS) pro přenos a akumulaci kreditů nebo mechanismus s ním slučitelný, jakož i rovnocenné systémy ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Příloha − akce 2 − odst. 2 − písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) stanoví transparentní podmínky pro udělení grantů na mobilitu, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru;

f) stanoví transparentní podmínky pro udělení grantů na mobilitu na základě zásluh, které mimo jiné vezmou v úvahu otázky týkající se rovnosti žen a mužů a spravedlivého výběru a jazykové znalosti;

Odůvodnění

Pro zachování vysoké akademické úrovně je nezbytné zajistit, aby kandidáti měli minimální znalost jazyka výuky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 2 - písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům, akademickým pracovníkům a vysokoškolských učitelům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz atd.);

h) zavedou příslušná opatření, která usnadní studentům, akademickým pracovníkům a vysokoškolských učitelům z evropských a třetích zemí přístup a přijetí (informační služby, ubytování, pomoc s vyřizováním víz, včetně platby vízových poplatků atd.);

Odůvodnění

Studenti by neměli být znevýhodňováni tím, že v členských státech existují odlišné požadavky na udělení víz, a zejména odlišné vízové poplatky. Proto se ustanovuje, že vízové poplatky budou hrazeny z finančních prostředků stipendia.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 2 - písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) v případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES zajistí, že státní příslušníci rozvojových zemí studují nebo provádějí výzkum v oblastech, které jsou podstatné pro hospodářský rozvoj jejich země původu;

Odůvodnění

PN zajišťuje respektování rozvojových cílů DCI a dohody z Cotonou tím, že studenti využívající finanční prostředky z těchto nástrojů budou studovat obory, které jsou podstatné pro rozvoj jejich země původu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 2 - písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb) v případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES zavedou mechanismy, které zajistí, že se státní příslušníci rozvojových zemí po uplynutí období jejich studia nebo výzkumu vrátí do svých zemí původu, aby mohli přispívat k hospodářskému rozvoji a prosperitě těchto rozvojových zemí.

Odůvodnění

V zájmu plnění cílů nástrojů rozvoje musí být stanoveny pobídky, aby se příjemci stipendií financovaných z těchto nástrojů vraceli do svých zemí původu a přispívali k rozvoji těchto zemí.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. V případě partnerství, která zahrnují rozvojové země, se upřednostňují partnerství, do nichž jsou zapojena vysokoškolská zařízení rozvojových zemí financovaná z veřejných zdrojů.

Odůvodnění

Aby se ve třetích zemích zabránilo zaměření na elitu a aby byl program Erasmus Mundus otevřenější méně majetným a více znevýhodněným skupinám, musí mít přednost partnerství, do nichž jsou zapojena vzdělávací zařízení financovaná z veřejných zdrojů, a nikoli pouze soukromé univerzity.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. O stipendia se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci z evropských i třetích zemí, a to podle článku 2.

5. O stipendia se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci z evropských i třetích zemí, a to podle článku 2. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo podle Dohody o partnerství AKT-ES budou stipendia poskytována pouze studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí, jak je stanoveno v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

PN zajišťuje, že finanční prostředky z DCI nebo prostředky poskytované v rámci dohody z Cotonou nebudou využívány ve prospěch státních příslušníků zemí EU a že tak budou dodrženy rozvojové cíle těchto nástrojů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Příloha – akce 2 - odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při přidělování stipendií v rámci této akce podpoří Komise socioekonomicky znevýhodněné skupiny a obyvatelstvo v těžké situaci.

6. Při přidělování stipendií v rámci této akce podpoří Komise socioekonomicky znevýhodněné skupiny a obyvatelstvo v těžké situaci, aniž by upustila od podmínek transparentnosti stanovených v odst. 2 písm. f. V případě opatření financovaných podle nařízení (ES) č. 1905/2006 nebo Dohody o partnerství AKT-ES budou mít přednost tyto skupiny a tito obyvatelé.

Odůvodnění

Komise souhlasila s upřednostňováním znevýhodněných a zranitelných skupin, avšak nebyly uvedeny způsoby, jak to má být provedeno. Tento pozměňovací návrh dodává požadavku na zavedení tohoto upřednostnění právní sílu a kombinuje jej s požadavkem na výběr studentů na základě zásluh.

POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009–2013)

Referenční údaje

KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Příslušný výbor

CULT

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Alessandro Battilocchio

5.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

1.4.2008

 

 

 

Datum přijetí

28.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer

(1)

Nástroj předvstupní pomoci (IPA), evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI), nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI), Evropský rozvojový fond (EDF), nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI)

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007

(3)

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec DCI

(4)

Uvedeno v kódech OECD/DAC 11420 a 43081 pro systém hlášení věřitele

(5)

Informační dokument OECD/DAC „Je to ODA?“, říjen 2006


STANOVISKO Rozpočtového výboru (30. 5. 2008)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Stávající program Erasmus Mundus

Současný program Erasmus Mundus pokrývá období 2004–2008. Jeho celkovým cílem je zlepšení kvality evropského vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory spolupráce se třetími zeměmi. Mezi konkrétní cíle patří: podpora kvalitních nabídek ve vysokoškolském vzdělávání, získávání kvalitních absolventů a akademických pracovníků, podpora spolupráce se vzdělávacími institucemi ve třetích zemích a zlepšení přístupnosti a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání v EU(1).

Finanční rámec programu na období 2004–2008 byl stanoven na 230 milionů EUR a tyto finanční prostředky byly přiděleny z okruhu 1a finančního rámce.

Tzv. „části programu pro vnější spolupráci“ vycházejí z několika nařízení Rady, které se týkají různých nástrojů vnější politiky; jsou proto financovány odděleně z finančního krytí pro tyto nástroje.

2. Návrh Komise na prodloužení programu

Cílem návrhu je prodloužit program v pozměněné podobě o dalších pět let (2009–2013). Kromě zahrnutí postgraduálního studia je jednou z hlavních změn návrh na přímější začlenění části pro vnější spolupráci.

Program doposud prováděla Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) a podle návrhu by tomu tak mělo být i v nadcházejících letech. Je však třeba poznamenat, že mandát agentury by stále měl být za tímto účelem prodloužen (viz pozměňovací návrh 2).

Z rozpočtového hlediska je hlavní změnou začlenění činností, které byly doposud prováděny v rámci „části pro vnější spolupráci“, přímo do programu Erasmus Mundus pod názvem akce 2 (partnerství Erasmus Mundus s vysokoškolskými institucemi ve třetích zemích včetně stipendií). Finanční ustanovení se velmi liší od těch, která platí pro akci 1 (společné programy Erasmus Mundus včetně stipendií) a akci 3 (zvýšení přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání).

Financování akce 1 a akce 3

Celková referenční částka pro pět let trvání programu byla stanovena na 493,69 milionu EUR a tyto finanční prostředky budou poskytnuty z okruhu 1a finančního rámce. Ve srovnání s prostředky vyčleněnými na období 2004–2008 představuje tato částka významný nárůst, který je třeba přivítat, a to zejména s ohledem na návrh zařadit do programu postgraduální studium a na deklarované ambice zajistit úspěšným uchazečům lepší financování.

Výdaje jsou rozděleny následovně:

v milionech EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014+

Celkem

Provozní výdaje – PZ

90,25

92,52

94,1

95,86

98,54

 

471,27

Provozní výdaje – PP

63,17

91,839

93,63

95,33

97,74

29,56

471,27

Administrativní výdaje jako součást referenční částky

4,42

4,46

4,48

4,51

4,56

 

22,42

Celková referenční částka – PZ

94,67

96,98

98,58

100,37

103,10

 

493,69

Celková referenční částka – PP

67,59

96,30

98,10

99,84

102,29

29,56

493,69

Provozní výdaje jsou v souladu s finančním plánem představeným Komisí v lednu 2008. Stejně tak je tomu i v případě celkové částky na administrativní výdaje programu.

Administrativní výdaje v rámci referenční částky byly pro pět let trvání programu stanoveny na 22,42 milionu EUR. Představují 4,5 % referenční částky, což se zdá být přijatelný poměr. 17,44 milionu EUR z tohoto obnosu (78 %) pokryje potřeby výkonné agentury, která bude podle informací Komise plnit přibližně 97–98 % provozního rozpočtu.

Financování akce 2

Stávající „části programu pro vnější spolupráci“ byly zahájeny v roce 2005 z popudu GŘ AIDCO Komise a jejich realizace probíhala prostřednictvím různých nástrojů vnější politiky, jako je nástroj pro rozvojovou spolupráci či evropský nástroj sousedství a partnerství.

Návrh nového nařízení pro program Erasmus Mundus však nezahrnuje konkrétní a závazná ustanovení pro financování akce 2; odkazuje pouze na právní základy nástrojů vnější politiky, tedy na: nástroj předvstupní pomoci (nařízení 1085/2006), evropský nástroj sousedství a partnerství (nařízení 1638/2006), finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (nařízení 1905/2006), finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi s vysokými příjmy (nařízení 1934/2006) a Evropský rozvojový fond (dohoda o partnerství s členy skupiny AKT (rozhodnutí 2005/599/ES) a příslušná vnitřní dohoda (rozhodnutí 2006/608ES)). Orientační výdaje na akci 2 programu Erasmus Mundus prováděnou v rámci těchto nástrojů a spadající do okruhu 4 finančního rámce by dosáhly celkové výše 460 milionů EUR, přičemž by byly rozděleny přibližně takto:

- Evropský nástroj sousedství a partnerství: 140 mil. EUR

- Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci: 240 mil. EUR

- Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi s vysokými příjmy: 20 mil. EUR

- Nástroj předvstupní pomoci: 30 mil. EUR

- 10. Evropský rozvojový fond: 30 mil. EUR

Je však třeba poznamenat, že tato celková částka i příspěvky z těchto nástrojů nejsou definitivní ani právně závazné, protože nejsou stanoveny v legislativní části návrhu. Zpravodajka proto předkládá pozměňovací návrh 3 k legislativnímu usnesení.

Podrobné rozčlenění částek předpokládaných pro akci 2 v rámci jednotlivých vnějších nástrojů, které Komise poskytla, je pouze orientační; přesto je ale třeba, aby příslušné parlamentní výbory sledovaly, zda se toto rozčlenění dodržuje, a dojde-li k nějakým změnám, jaký je jejich rozsah a jaké pro ně byly uvedeny důvody.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. domnívá se, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce (VFR), a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v průběhu ročního rozpočtového procesu v souladu s ustanoveními bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení;

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b. konstatuje, že mandát Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nepokrývá navrhované prodloužení programu Erasmus Mundus; zdůrazňuje, že provádění tohoto programu danou výkonnou agenturou bude možné pouze tehdy, bude-li prodloužení jejího mandátu řádně schváleno v souladu s platnými právními ustanoveními;

Odůvodnění

Parlament by měl trvat na povinnosti dodržovat právní ustanovení, kterými se řídí chod výkonných agentur.

Pozměňovací návrh   3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1c. konstatuje, že orientační celková částka ve výši 460 milionů EUR, která je navrhována na financování akce 2 daného programu, bude hrazena z finančního krytí příslušných nástrojů vnější politiky;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje finanční charakter výdajů na akci 2.

Pozměňovací návrh   4

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1d. zdůrazňuje, že financování činností plánovaných v rámci akce 2 nesmí být na úkor jiných činností financovaných z příslušných nástrojů; opakuje svůj postoj, že by nové akce měly být financovány z rozpočtu EU pouze tehdy, budou-li pro ně získány další finanční prostředky; vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla výroční zprávu, v níž předloží podrobné údaje o činnostech prováděných v rámci akce 2 a rozdělí je podle příslušných finančních nástrojů a regionů a zemí;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh si klade za cíl zajistit, že výdaje na vzdělávání v rámci různých nástrojů vnější politiky nebudou na úkor jiných cílů stanovených v příslušných právních základech.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) roční rozpočet a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu a orientační výše grantů;

(b) roční příděly a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu, včetně informací o jejich geografickém rozdělení, a orientační výše grantů členěných podle jednotlivých akcí a zemí s cílem podpořit přístup za rovných podmínek;

Odůvodnění

Jedná se o jasnější formulaci v souladu s dřívějšími právními předpisy v dané politické oblasti.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

3. Roční rozpočtové položky schvaluje v souladu s ročním rozpočtovým procesem rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy program pravidelně sleduje. Výsledky sledování a hodnocení programu a předchozích programů se použijí při provádění programu. Toto sledování zahrnuje zprávy uvedené v odstavci 3 a zvláštní činnosti.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy program pravidelně sleduje. Výsledky sledování a hodnocení programu a předchozích programů se použijí při provádění programu. Toto sledování zahrnuje zprávy uvedené v odstavci 3 a zvláštní činnosti. Komise dále podává Evropskému parlamentu zprávy o geografickém rozdělení finančních prostředků členěných podle akcí ve všech účastnících se zemích, v nichž rovněž poskytuje hodnocení účinnosti provádění těchto akcí založené na prioritách programu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Příloha - akce 1 - část A - bod 2 - písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu;

(j) ponechají na konsorciích magisterských programů Erasmus Mundus, aby studentům stanovila poplatky podle svého uvážení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a dohodou uzavřenou v rámci každého konsorcia;

Odůvodnění

Umožňuje všem zemím, aby se účastnily programu Erasmus Mundus nezávisle na školném vybíraném v jednotlivých zemích.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Příloha - akce 1 - část B - bod 2 - písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia a výzkumu studentů v doktorském programu;

(j) ponechají na konsorciích doktorských programů Erasmus Mundus, aby studentům stanovila poplatky podle svého uvážení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a dohodou uzavřenou v rámci každého konsorcia;

Odůvodnění

Umožňuje všem zemím, aby se účastnily programu Erasmus Mundus nezávisle na školném vybíraném v jednotlivých zemích.

POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009-2013)

Referenční údaje

KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Příslušný výbor

CULT

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Helga Trüpel

24.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Datum přijetí

29.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

(1)

             Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se zavádí program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2004—2008) (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 1).


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (3. 4. 2008)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Navrhovatelka: Jamila Madeira

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá návrh Komise na prodloužení programu Erasmus Mundus do roku 2013, zejména pokud jde o širší uplatnění programu a nové studijní cykly a oblasti činnosti.

Hlavními novinkami v návrhu Komise je rozšíření programu na doktorské studium, možnosti stipendií pro evropské studenty, kteří se programu účastní, snaha o aktivní zapojení evropských ekonomických subjektů a výzkumných středisek do plnění a rozvoje programu a externí spolupráce v rámci programu prostřednictvím akce 2, která se vztahuje na všechny úrovně vzdělávání, zejména na bakalářské studium, a díky níž se mohou výměny s třetími zeměmi v rámci prvního cyklu vysokoškolského vzdělávání stát skutečností.

Americkému modelu, který má celosvětový dosah a je dlouhodobě uznáván pro svoji schopnost získávat pro magisterské a doktorské studium „cizí mozky“, je třeba čelit prostřednictvím vysoké kvality a podpory toho nejlepšího, co v Evropské unii máme: vzděláváním, jehož kvalita je uznávána, kulturní a jazykovou různorodostí, jež je velmi atraktivní, a poskytováním stipendií odpovídajících důstojné životní úrovni v Evropě.

Evropská unie nyní stojí před několika úkoly, jež jsou spojeny s demografickými problémy a s tím související udržitelností evropského sociálního modelu, s problémy s vysokou nezaměstnaností a zejména s odlivem mozků z Evropy do Spojených států amerických nebo do zemí s rychle rostoucí ekonomikou.

Evropská unie se musí snažit, aby vytvořila podmínky umožňující evropským mozkům zůstat na území Evropské unie, ale musí rovněž investovat do vzdělávání občanů třetích zemí studujících na našich vysokých školách a poskytnout jim podmínky pro to, aby mohli zůstat v Evropě, co jí umožní stát se uznávanou autoritou a celosvětovým centrem s vysokou kvalitou studia. Toto úsilí se konkretizuje díky účasti podniků v programu Erasmus Mundus, podpoře partnerství veřejného a soukromého sektoru, které umožní integraci těchto vysoce kvalifikovaných pracovníků na trhu práce brzy po dokončení jejich magisterského a doktorského studia v rámci programu Erasmus Mundus, a tak zamezí odlivu mozků po dokončení studia v EU. Součástí plnění programu musí byt vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst.

Má-li být tento program úspěšný, je potřeba na něm dále pracovat, a to zejména na otázce udělování víz studentům programu Erasmus Mundus, kteří se často při udělování víz a prodlužování jejich platnosti setkávají s problémy a jejich pobyt v EU je někdy pololegální; jsou totiž sice účastníky magisterského studia, ale mají turistická víza, jež jsou někdy neplatná. Bylo by zřejmě na místě uvažovat o zřízení víza pro studenty programu Erasmus Mundus.

V rámci kulturní a jazykové rozmanitosti EU a partnerství, která EU podporuje mimo své území, je vždy nutné brát ohled na to, jaký význam má pro účastníky programu studium jazyka přijímající země pro skutečnou kulturní integraci na místě pobytu.

Navrhovatelka považuje za nanejvýš důležitou skutečnost, že se program jednoznačně odvolává na rovnost příležitostí mužů a žen a věnuje pozornost postiženým občanům, zejména pokud jde o úpravu výše stipendia vzhledem k jejich specifickým potřebám.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 5a (nový)

 

(5a) Sdělení Komise s názvem „Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU“1 se vztahuje k potřebě zvolit přístup založený na inovačních regionálních „klustrech“ (seskupeních), a to nikoliv pouze v rozvinutých městských oblastech, ale i v chudších nebo venkovských regionech. Právě na úrovni regionů totiž dochází k vzájemnému propojování mnohých podniků, zejména malých a středních podniků, s centry vzdělávání a technologie. Zeměpisná blízkost je v inovačním procesu klíčovým faktorem, který zvyšuje účinnost inovační politiky.

 

1 KOM(2006)0502.

Odůvodnění

Inovace, vytváření center s vynikající kvalitou a uzavírání partnerství mezi vysokými školami a podniky musí mít širší oblast působnosti a umožnit tak zhodnocení této oblasti i zhodnocení regionů, v nichž působí.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 7

Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a také přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a také přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy na všech úrovních studia, partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 9

(9) Podpora výuky a studia cizích jazyků a podpora jazykové rozmanitosti by měla být pro akce Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání prioritou. Výuka a studium cizích jazyků jsou ve vztahu se třetími zeměmi obzvláště důležité.

(9) Podpora výuky a studia nejméně dvou cizích jazyků a podpora jazykové rozmanitosti by měla být pro akce Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání prioritou. Výuka a studium cizích jazyků jsou ve vztahu se třetími zeměmi obzvláště důležité, a to i pro evropské studenty, kteří budou v těchto zemích pobývat.

Odůvodnění

Studium cizích jazyků je jedním z prostředků poznávání jiných kultur, a proto musí být v tomto programu uvedeno jako způsob integrace studenta.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Je třeba rovněž podporovat cíle Evropského roku mezikulturního dialogu 2008, co se týče vysokoškolského vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávacích akcí a programů.

Odůvodnění

Cíle Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 jsou cíli celé Evropské unie a všech programů, které Unie provádí. Má-li tento Evropský rok dosáhnout dobrých výsledků, je třeba přizpůsobit oblasti vzdělávacích programů s programem Erasmus Mundus i cíle kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 – odst. 14

14. „mobilitou“ fyzický přesun do jiné země za účelem studia, pracovní zkušenosti, výzkumu, jiné činnosti spojené se studiem, výukou nebo výzkumem, nebo se související administrativní činností, který je podle potřeby podporován přípravou v jazyce hostitelské země;

14. „mobilitou“ fyzický přesun do jiné země za účelem studia, pracovní zkušenosti, výzkumu, jiné činnosti spojené se studiem, výukou nebo výzkumem, nebo se související administrativní činností, který je vždy, když je to možné, podporován přípravou v jazyce hostitelské země;

Odůvodnění

Studium cizích jazyků je jedním z prostředků poznávání jiných kultur, a proto musí být v tomto programu zdůrazněno jako způsob integrace studenta.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 – odst. 1

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, přispět k rozšířeníke zlepšení profesních vyhlídek mladých lidí a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b)

b) přispět k vzájemnému obohacení společností vytvořením skupiny vysoce kvalifikovaných, mezinárodně zkušených žen/mužů, kteří jsou otevřeni jiným názorům, a to prostřednictvím podpory mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifikace a/nebo zkušenosti v Evropské unii, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky ve třetích zemích ;

b) přispět k vzájemnému obohacení společností vytvořením skupiny vysoce kvalifikovaných, mezinárodně zkušených žen/mužů přizpůsobených požadavkům trhu práce, kteří jsou otevřeni jiným názorům, a to prostřednictvím podpory mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifikace a/nebo zkušenosti v Evropské unii, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky ve třetích zemích ;

Odůvodnění

V souvislosti se snahou dosáhnout hospodářských cílů a cílů zaměstnanosti uvedených v Lisabonské strategii mohou vzdělávací programy hrát mimořádně významnou úlohu. Cílem řady dokumentů Komise a Parlamentu je co nejvhodnějším způsobem propojit vzdělávací programy s požadavky trhu práce.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 3 – bod 2 – písm. d)

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí.

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí a pro občany členských států.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že programu se nyní mohou účastnit za stejných podmínek občané členských států i třetích zemí, je třeba v rámci Unie i mimo ni uspořádat kampaň propagující vysokoškolské vzdělání. Obecně je třeba propagovat vysokou kvalitu vzdělávání.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 4 – bod 1 – písm. c)

c) opatření zvyšující přitažlivost Evropy jako místa vzdělávání.

c) opatření zvyšující přitažlivost Evropy jako místa vzdělávání a jako celosvětového centra s vysokou kvalitou vzdělávání.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit vysokou kvalitu evropského vzdělávání; přitažlivost místa vzdělávání je pak určena tím, jakým způsobem propagujeme možnosti našich vysokých škol.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 4 – bod 2 – písm. b)

b) zvýšená podpora mobility lidí v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Společenstvím a třetími zeměmi;

b) zvýšená podpora mobility lidí v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Společenstvím a třetími zeměmi; zejména zřízení účinného systému víz, který by byl v souladu s délkou studijního programu Erasmus Mundus.

Odůvodnění

Vízová politika je často v rozporu s programem Erasmus Mundus, např. pokud jde o dobu čekání na udělení víza nebo s ohledem na skutečnost, že magisterské studium trvá dva roky a platnost víza je pouhý rok, což často vede k tomu, že studenti jsou v situaci, kdy je jejich pobyt v zemi, kde probíhá studium, nezákonný. Bylo by velmi užitečné vytvořit „vízum Erasmus Mundus“, jehož délka trvání by odpovídala délce studia.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 – bod 2 – písm. d)

d) podpora pilotních projektů založených na partnerství s vnějším rozměrem, které jsou určeny k rozvoji inovace a kvality vysokoškolského vzdělávání;

d) podpora pilotních projektů založených na partnerství s vnějším rozměrem, které jsou určeny k rozvoji inovace a kvality vysokoškolského vzdělávání, stejně jako na partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi vysokými školami a podniky s cílem podporovat vynikající kvalitu v oblasti výzkumu a dosáhnout cílů v oblasti inovací;

Odůvodnění

Je nutno podporovat a uplatňovat partnerství mezi vysokými školami a soukromými podniky, neboť toto partnerství může napomoci k podpoře vynikající kvality a vytváření příležitostí k tomu, aby se intelektuálně nadané osoby usazovaly v Evropě.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 6 – odst. 1 – písm. ca) (nové)

 

ca) při stanovování výše jednotlivých stipendií dbá na to, aby byly zohledněny odhadované výdaje na studium a životní náklady studenta v zemi určení.

Odůvodnění

Je třeba stanovit konkrétní metodu výpočtu částek, které student potřebuje na pokrytí skutečných životních nákladů v zemi určení pro období akademické výměny, neboť tyto náklady se značně liší jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 6 – odst. 2 – písm. ca) (nové)

 

ca) vzájemně uznají kromě formální kvalifikace i kvalifikaci neformální nabytou v rámci programu Erasmus Mundus, a to na základě společných referenčních systémů, které nabízí rámec evropských kvalifikací.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 6 – odst. 3 – písm. ba) (nové)

 

ba) přispěje k posílení strategie komunikace s evropskou veřejností, která by mohla mít případně zájem, a podpoří partnerství mezi vysokými školami a sociálními partnery či nevládními organizacemi s cílem rozvíjet tento program;

Odůvodnění

Komunikační strategie má zásadní význam pro úspěch programu Erasmus Mundus. Kontakty vysokých škol se sociálními partnery a s nevládními organizacemi hrají v tomto ohledu rozhodující úlohu.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 10 – písm. a)

a) zlepšením znalostní základny evropského hospodářství a přispíváním k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie;

a) zlepšením znalostní základny evropského hospodářství a přispíváním k tvorbě většího počtu pracovních míst v souladu s cíli Lisabonské strategie a k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie;

Pozměňovací návrh 16

Čl. 10 – písm. aa) (nové)

 

aa) zvýšením mobility pracovních sil v Evropské unii a přilákáním studentů a výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří mohou být pro vysoké školy v Evropě velkým přínosem;

Odůvodnění

Strategie programu Erasmus Mundus musí zohledňovat integraci studentů pohybujících se na trhu práce a skutečnost, že tento program může přispět v Evropě k mobilitě, jež je významným faktorem hospodářského růstu. Mimoto mohou být stáže studentů ze třetích zemí pro vysoké školy v Evropě značným přínosem.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 10 – písm. ab) (nové)

 

ab) podporou kultury, znalostí a dovedností v zájmu mírového a udržitelného rozvoje v různorodé Evropě;

Odůvodnění

Aby se program mohl stát součástí většího celku, je třeba rozhodně podporovat kulturu, znalosti a dovednosti, což umožní rozšířit perspektivy a uvažovat nad rámec pouhé podpory trhu práce a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 10 – písm. c)

c) zohledněním opatření pro studenty se zvláštními potřebami a zejména podporou jejich zapojení do hlavního proudu vysokoškolského vzdělávání;

c) zohledněním opatření pro studenty se zvláštními potřebami a zejména podporou jejich zapojení do hlavního proudu vysokoškolského vzdělávání a rovných příležitostí pro všechny;

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby ti nejlepší z nejlepších nezaostávali z důvodu ekonomických překážek nebo nedostatečného přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh 19

Příloha – Akce 1 – část A – bod 2 – písm. j)

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu;

j) zavedou společné školné bez ohledu na skutečné místo studia studentů v magisterském programu s ohledem na právo jednotlivých států rozhodnout o způsobu financování vzdělání;

POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009-2013)

Referenční údaje

KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Příslušný výbor

CULT

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

3.9.2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jamila Madeira

11.9.2007

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2008

26.2.2008

 

 

Datum přijetí

2.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean Marie Beaupuy, Beniamino Donnici, Donata Gottardi, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Tatjana Ždanoka


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (4. 4. 2008)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013)

(KOM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Navrhovatelka: Teresa Riera Madurell

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jak ukazují celkové výsledky, pokud jde o účast, byla první fáze programu Erasmus Mundus nanejvýš úspěšná. Zaměříme-li se ovšem na procentuální zastoupení žen, které se tohoto programu zúčastnily, je situace méně příznivá. V tomto smyslu si navrhovatelka vytyčila dva cíle: prosazovat prostřednictvím vzdělávání základní právo na rovné zacházení mužů a žen, a přispět tak k vytvoření spravedlivější a demokratičtější společnosti, a podpořit konkrétní mechanismy, které mohou zajistit lepší dostupnost programu pro ženy, aby se zabránilo rozsáhlému mrhání talenty.

Navrhované pozměňovací návrhy se proto zaměřují na uplatňování zásady rovnosti příležitostí při vytváření vzdělávacích programů, zajištění přístupu žen k programům a jejich účasti na nich prostřednictvím výběrových kritérií a postupů, které zohledňují rodové aspekty, na rovnocenné zastoupení žen a mužů ve výběrové komisi a na sběr údajů podle jednotlivých pohlaví při vypracovávání hodnotících zpráv o programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh1

Bod odůvodnění 7

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a také přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je přispět k osobnímu rozvoji zástupců evropské akademické obce, zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a také přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a při tom zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny tak, aby bylo dosaženo sociální soudržnosti, aktivního občanství a rovného postavení žen a mužů překonáním společenských stereotypů souvisejících s pohlavím. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy, buď po šesté úrovni evropského rámce kvalifikací, nebo po prvním cyklu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces), partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 8

(8) Je nutné posílit boj proti vyloučení ve všech jeho formách včetně rasismu a xenofobie a posílit úsilí Společenství zaměřené na podporu dialogu a porozumění mezi kulturami na celém světě, s ohledem na sociální rozměr vysokoškolského vzdělávání, jakož i na ideály demokracie a dodržování lidských práv, zejména proto, že mobilita podporuje výměnu s novými kulturními a sociálními prostředími a usnadňuje jejich chápání, a přitom zaručit, že žádná skupina občanů nebo státních příslušníků třetích zemí nebude vyloučena nebo znevýhodněna, jak stanoví čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

(8) Je nutné posílit boj proti vyloučení ve všech jeho formách včetně rasismu, xenofobiediskriminace žen a posílit úsilí Společenství zaměřené na podporu dialogu a porozumění mezi kulturami na celém světě, s ohledem na sociální rozměr vysokoškolského vzdělávání, jakož i na ideály demokracie a dodržování lidských práv, včetně rovného postavení žen a mužů, zejména proto, že mobilita podporuje výměnu s novými kulturními a sociálními prostředímiusnadňuje jejich chápání, a přitom zaručit, že žádná skupina občanů nebo státních příslušníků třetích zemí nebude vyloučena nebo znevýhodněna, jak stanoví čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 12

(12) Společenství musí ve všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovného zacházení pro muže a ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

(12) Společenství musí ve všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovnosti a o podporu rovného zacházení pro muže a ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost začlenění rodových hledisek do všech typů a úrovní vzdělávání a v souladu s cíli plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006-2010) (KOM(2006)0092).

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 13

(13) Při provádění všech částí programu je nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany ze znevýhodněných skupin a aktivně řešit zvláštní studijní potřeby lidí se zdravotním postižením, a to i udělením vyšších grantů s cílem zohlednit vyšší náklady zdravotně postižených účastníků.

(13) Při provádění všech částí programu je nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany ze zranitelných skupin a aktivně řešit zvláštní studijní potřeby lidí se zdravotním postižením nebo lidí, kteří čelí obtížím spojeným s poruchami učení, a to i udělením vyšších grantů s cílem zohlednit vyšší náklady, které těmto účastníků i jejich rodinám vznikají.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 3 odst. 1

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, usnadnit získávání kvalifikace s ohledem na budoucí rozvoj profesní dráhy i mobility mužůžen a podpořit dialog a porozumění mezi národy a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a podpořit cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 2 písm. ba) (nové)

 

ba) přispět k podpoře rovného postavení žen a mužů zajištěním lepšího přístupu žen k programu a jejich účasti na něm;

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 odst. 2 písm. d)

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí.

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě, jeho přitažlivost pro akademické pracovníky a studenty (muže i ženy) ze třetích zemí a přístup k němu usnadnit ženám pocházejícím ze třetích zemí, zejména ženám žijícím na venkově a v hospodářsky znevýhodněných oblastech.

Odůvodnění

Ženy z venkova mohou mít někdy ztížený přístup k programům, jako je tento, zejména pokud jde o informace o jejich existenci a nedostatek finančních prostředků, což může představovat překážku účasti v těchto programech. Ženy z venkova přitom mohou přispět k dialogu mezi kulturami.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 3 odst. 2 písm. da) (nové)

 

da) přispět k podpoře exaktních a humanitních věd na základě rovnoprávnosti, aby mohly být co nejlépe využity na pracovním trhu, jakož i k podpoře mladých v tom, aby svou kvalifikaci volili dle svého přání, aniž by se nechali omezovat stereotypy, zejména těmi, které se týkají rozdílů mezi muži a ženami.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 4 odst. 2 písm. ca) (nové)

 

ca) podpora posilování kapacit pro prosazování rovnosti mezi muži a ženami ve vysokoškolském vzdělání;

Pozměňovací návrh 10

Čl. 6 odst. 2 písm. a)

(a) podniknou nezbytné kroky k zajištění účinného fungování programu na úrovni členského státu a v souladu s vnitrostátními zvyklostmi zapojí všechny strany působící ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se vynasnaží přijmout všechna vhodná opatření k odstranění právních a správních překážek;

(a) podniknou nezbytné kroky k zajištění účinného fungování programu na úrovni členského státu a v souladu s vnitrostátními zvyklostmi zapojí všechny strany působící ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se vynasnaží přijmout všechna vhodná opatření k odstranění právních a správních překážek a k zaručení rovného zacházení;

Pozměňovací návrh 11

Čl. 7 odst. 2 písm. d)

(d) kritéria a postupy výběru včetně složení a jednacího řádu výběrové komise;

(d) kritéria a postupy výběru, které zohledňují rodové aspekty, včetně složení a jednacího řádu výběrové komise;

Pozměňovací návrh 12

Čl. 8 odst. 1

1. Komisi je nápomocen výbor.

1. Komisi je nápomocna výběrová komise. Je třeba zajistit, aby v této komisi byli rovnocenně zastoupeni ženy i muži.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 10 písm. a)

a) zlepšením znalostní základny evropského hospodářství a přispíváním k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie;

a) zlepšením znalostní základny evropského hospodářství a přispíváním k tvorbě pracovních míst v souladu s cíli Lisabonské strategie i k posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie;

Pozměňovací návrh 14

Čl. 10 písm. d)

d) podporou rovnosti žen a mužů a přispíváním k boji proti všem formám diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

d) podporou rovnosti žen a mužů a přispíváním k boji proti všem formám diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení či poruše učení (zejména dyslexie, dyspraxie a dyskalkulie), věku nebo sexuální orientaci s cílem podporovat rovné zacházení a dlouhodobě bojovat proti těmto formám diskriminace ve třetích zemích tak, aby byli mladí lidé i ženy povzbuzováni k aktivní účasti na společenském, hospodářském a politickém životě své země.

Odůvodnění

Ne všechny členské státy považují poruchy učení (zejména dyslexii, dyspraxii a dyskalkulii) za zdravotní postižení. Navíc způsoby vzdělávání studentů s těmito poruchami, například pokud jde o možnost používat během zkoušek počítač, jsou v jednotlivých členských státech velmi odlišné. Těmto studentům je třeba poskytnout rovné příležitosti. Mimo to by Evropská unie měla sdílet své zkušenosti a v rámci vzdělávání podporovat hodnoty demokracie, tolerance a dodržování práv.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 13 odst. 3 písm. a)

a) do 31. března 2012 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

a) do 31. března 2012 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu, která bude zahrnovat údaje rozdělené podle hlediska pohlaví;

Pozměňovací návrh 16

Příloha – Akce 1 – bod A. Magisterské programy Erasmus Mundus – odst. 2 – písm h)

h) vyhradí určitý minimální počet míst pro studenty z evropských a třetích zemí, jimž byla na základě programu poskytnuta finanční podpora, a zajistí jejich přijetí;

h) z celkového počtu míst stanoví podíl pro přijetí a ubytování studentů i studentek z evropských a třetích zemí, jimž byla na základě programu poskytnuta finanční podpora;

Pozměňovací návrh 17

Příloha – Akce 1 – bod C. Stipendia – odst. 1 – písm. da (nové)

 

da) Společenství zaručuje existenci a uplatňování transparentních kritérií pro poskytování stipendií, která zohledňují mimo jiné dodržování zásady rovnosti příležitostí a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 18

Příloha – Postupy výběru – písm. a)

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede Komise s pomocí výběrové komise, která se skládá z vysoce uznávaných osobností akademického světa představujících rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii a které předsedá osobnost, již výběrová komise sama vybere. Výběrová komise zajistí, aby magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus odpovídaly nejvyšší akademické kvalitě. Před předložením návrhů výběrové komisi zařídí Komise na evropské úrovni posouzení všech způsobilých návrhů nezávislými akademickými odborníky. Každému magisterskému a doktorskému programu Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet stipendií, která vybraným jednotlivcům vyplatí subjekt řídící magisterské a doktorské programy. Výběr studentů magisterských a doktorských studijních programů a akademických pracovníků provedou po konzultaci s Komisí instituce účastnící se magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus;

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede Komise s pomocí výběrové komise, která se skládá z vysoce uznávaných osobností akademického světa představujících rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii a které předsedá osobnost, již výběrová komise sama vybere. Výběrová komise zajistí, aby magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus odpovídaly nejvyšší akademické kvalitě. Před předložením návrhů výběrové komisi zařídí Komise na evropské úrovni posouzení všech způsobilých návrhů nezávislými akademickými odborníky. Každému magisterskému a doktorskému programu Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet stipendií, která vybraným jednotlivcům vyplatí subjekt řídící magisterské a doktorské programy. Výběr studentů magisterských a doktorských studijních programů a akademických pracovníků provedou po konzultaci s Komisí instituce účastnící se magisterských a doktorských programů Erasmus Mundus. Začlenění hledisek rovného postavení žen a mužů a spravedlivého výběru do náplně programu bude kladně zváženo;

POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009-2013)

Referenční údaje

(KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

Příslušný výbor

CULT

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Teresa Riera Madurell

1.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Datum přijetí

3.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manolis Mavrommatis

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku


POSTUP

Název

Program Erasmus Mundus (2009-2013)

Referenční údaje

KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Datum předložení EP

12.7.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

3.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

3.9.2007

DEVE

3.9.2007

BUDG

3.9.2007

EMPL

3.9.2007

 

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.3.2008

AFET

13.3.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marielle De Sarnez

27.8.2007

 

 

Projednání ve výboru

31.3.2008

5.5.2008

 

 

Datum přijetí

24.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Nathalie Griesbeck, Søren Bo Søndergaard

Datum předložení

7.7.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí