JELENTÉS a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

7.7.2008 - (COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD)) - ***I

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Marielle De Sarnez

Eljárás : 2007/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0294/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0294/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0395),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 149. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0228/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6–0294/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban említett pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret (TPK) 1a fejezetében megállapított felső határral, és rámutat arra, hogy az éves összeget az éves költségvetési eljárás keretében állapítják majd meg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] 37. pontjának rendelkezései értelmében;

3.  tudomásul veszi, hogy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség mandátuma nem terjed ki az Erasmus Mundus program javasolt kiterjesztésére; hangsúlyozza, hogy a program végrehajtó ügynökség révén történő megvalósítása csak a mandátum hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott meghosszabbítása után lehetséges;

4.  tudomásul veszi, hogy a program 2. cselekvésének finanszírozására javasolt, tájékoztató jelleggel 460 millió euróra becsült teljes összeg a megfelelő külpolitikai eszközök pénzügyi kereteiből kerül finanszírozásra;

5.  hangsúlyozza, hogy a 2. cselekvés keretében tervezett tevékenységek finanszírozása nem mehet az illető eszközök értelmében támogatott más tevékenységek rovására; megerősíti azon álláspontját, mely szerint új tevékenységek csak akkor finanszírozhatók az EU költségvetéséből, ha számukra kiegészítő pénzügyi eszközöket biztosítanak; kéri a Bizottságot, hogy készítsen éves jelentést a Parlament számára, amelyben bemutatja a 2. cselekvés tevékenységeiről szóló részletes adatokat, valamint azok pénzügyi eszközök, illetve az érintett régiók és országok szerinti bontását;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlamenti és a Tanács határozata a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról (2009–2013)

Az Európai Parlament és a Tanács határozata a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 program létrehozásáról

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az új program a 2004–2008-as programnak megfelelően a kiválóságra való törekvés részeként jelenik meg. A javasolt tanulmányok színvonalának, a fogadtatás minőségének és a világviszonylatban versenyképes ösztöndíjaknak köszönhetően vonzerőt jelent a harmadik országok legjobb diákjai számára.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 ter) A külső támogatási eszközök és a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás tárgyalásának során az Európai Parlament és a Bizottság számos kérdésben megegyezésre jutott az intézményközi megállapodáshoz csatolt nyilatkozatokban meghatározott demokratikus ellenőrzéssel és a külső fellépések koherenciájával kapcsolatban. Az Európai Parlamenttel való konzultációs eljárásra és párbeszédre a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban1 és különösen annak 8. cikkében meghatározott parlamenti jogosultságokkal összhangban kerül sor.

___________________________________

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.

Indokolás

Az új külső támogatási eszközökről (az európai szomszédsági és partnerségi eszköz - ENPI, a stabilitási eszköz - IfS, és az előcsatlakozási támogatási eszköz - IPA) szóló megállapodás fokozott ellenőrzési jogosultságot biztosít az Európai Parlament számára a közösségi támogatások végrehajtásával kapcsolatban.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)       A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a rászoruló csoportoknak. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében a posztgraduális szintű integrált tanulmányi programok, a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek, a legtehetségesebb hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás az egész világra kiterjedő vonzerejének növelése érdekében.

(7) A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok felsőoktatása fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva ugyanakkor az agyelszívást. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében a posztgraduális szintű integrált tanulmányi programok, valamint a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek a képzés valamennyi szintjén, a legtehetségesebb hallgatóknak nyújtott ösztöndíjak és az európai felsőoktatás egész világra kiterjedő vonzerejét növelő projektek. Az értékelés során a Bizottság különös figyelmet fordít a programnak az agyelszívás terén gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az érintettek társadalmi-gazdasági helyzetére.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

7a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)     A program kedvezményezettjei számára minőségi fogadtatást és tartózkodást biztosítandó, szükséges megkönnyíteni számukra az adminisztratív eljárást, illetve arra bátorítani a tagállamokat, hogy a közösségi vízumkódex létrehozásáról szóló rendelet éppen folyamatban lévő vizsgálata során tanulmányozzák specifikus vízum bevezetésének lehetőségét az Erasmus Mundus résztvevői számára.

Indokolás

Fontos, hogy megkönnyítsük a harmadik országokból származó diákok vízumszerzését, különösen az Unión belüli mobilitásuk tekintetében. Ennek legmegfelelőbb eszköze az lenne, ha a tartózkodásuk idejére egy, külön az Erasmus Mundus programban való részvételre kiválasztott diákok számára létrehozott vízumot kaphatnának.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A nyelvoktatás és nyelvtanulás, valamint a nyelvi sokszínűség támogatását a felsőoktatás terén tett közösségi fellépés kiemelt fontosságú kérdésének kell tekinteni. A nyelvoktatás és nyelvtanulás különösen fontos a harmadik országokkal való kapcsolat szempontjából.

(9) Legalább két idegen nyelv oktatása és tanulása, valamint a nyelvi sokszínűség támogatását a felsőoktatás terén tett közösségi fellépés kiemelt fontosságú kérdésének kell tekinteni. A nyelvoktatás és nyelvtanulás különösen fontos a harmadik országokkal való kapcsolat szempontjából és az európai diákok számára is, akik ezen országokba utaznak.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

9a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) célkitűzéseit a felsőoktatásban is elő kell mozdítani oktatási intézkedésekkel és programokkal.

Indokolás

A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) célkitűzései az egész Európai Unió és az általa végrehajtott valamennyi program célkitűzései, ezért ennek az évnek az eredményeit illetően a magasabb fokú hatékonyság elérése céljából az oktatási programok terén a multikulturális célkitűzéseket is az Erasmus Mundus programmal együtt ki kell igazítani.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az „Európa a világban – Néhány gyakorlati javaslat a nagyobb koherencia, hatékonyság és láthatóság érdekében”1 című bizottsági közlemény az Európa előtt álló külső kihívásokról szól, beleértve a rendelkezésre álló belső és külső politikák koherensebb és hatékonyabb használatának módját. „A nyugat-balkáni országok az Európába vezető úton: a stabilitás megszilárdítása és a jólét megteremtése” című közleményében a Bizottság azt javasolta, hogy a mobilitási lehetőségeket terjesszék ki a régió valamennyi felsőoktatási szintjén lévő oktatókra és hallgatókra.

(10) Az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok közötti kapcsolatok erősítése érdekében külön figyelmet kell fordítani e régió felsőoktatásban részesülő diákjainak és egyetemi szakembereinek mobilitására. Elő kell segíteni ezen országok egyetemeinek a konzorciumokban és partnerségekben való részvételét.

1 COM(2006)0278

 

Indokolás

A csatlakozás előtt álló országok diákjainak és egyetemeinek aktívan részt kell tudniuk venni e programban, hogy tanulmányaik európai dimenzióval gazdagodjanak, jövőbeni európai uniós integrációjuk megkönnyítése érdekében.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A közös európai értékek és a személyes kapcsolatok kialakításának az európai szomszédságpolitika összefüggésében és különösen tanulmányi és ifjúsági csereprogramok révén történő előmozdítása az Erasmus Mundus program központi elemét kell hogy alkossa, amelyet a partnerországok oktatási reformra és modernizációra irányuló erőfeszítéseit támogató politikai párbeszédnek kell alátámasztania, és amelynek elő kell segítenie az idegen nyelvek és kultúrák ismeretének bővítését, a kultúrák közötti párbeszédet, valamint az uniós politikákhoz, köztük a bolognai és koppenhágai folyamathoz való közelítést. A tanárok és kutatók mobilitása alapvető eleme az EU és az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok közötti kutatási együttműködés megerősítésének, illetve a minőség további javításának, azonban az is fontos, hogy lépéseket tegyenek az agyelszívás megelőzése érdekében ezen a területen.

Indokolás

Az idei év a kultúrák közötti párbeszéd európai éve, és az Európai Uniónak arra is fel kell használnia az Erasmus Mundus programot, hogy előmozdítsa az idegen nyelvek tanulását és az idegen kultúrákkal való megismerkedést, továbbá hogy erősítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ugyanakkor az oktatás minőségének javítása érdekében hangsúlyt kell fektetni a bolognai és a koppenhágai folyamat előmozdítására és a tanárok mobilitásának és cseréjének ösztönzésére is. Végül hangsúlyozni kell, hogy meg kell akadályozni az agyelszívást.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 2004–2008-as időszakban az Erasmus Mundus ösztöndíjakat a Bizottság külső együttműködési eszközéből finanszírozott országspecifikus ösztöndíjakkal egészítették ki annak érdekében, hogy növeljék a meghatározott harmadik országokból – Kínából, Indiából, a nyugat-balkáni országokból vagy az AKCS-országokból – érkező kedvezményezett hallgatók számát. E megközelítés pozitív tapasztalataiból kiindulva a jövőben mérlegelni lehet hasonló lehetőségeket a szóban forgó külső együttműködési eszközök politikai prioritásaival, szabályaival és eljárásaival összhangban.

(11) A 2004–2008-as időszakban az Erasmus Mundus ösztöndíjakat a Bizottság külső együttműködési eszközéből finanszírozott országspecifikus ösztöndíjakkal egészítették ki annak érdekében, hogy növeljék a meghatározott harmadik országokból – Kínából, Indiából, a nyugat-balkáni országokból vagy az AKCS-országokból – érkező kedvezményezett hallgatók számát. A jövőben mérlegelni lehet hasonló lehetőségeket a szóban forgó külső együttműködési eszközök politikai prioritásaival, szabályaival és eljárásaival összhangban, tiszteletben tartva a program jelen határozatban leszögezett felsőoktatási kiválóságra törekvését és a kedvezményezettek kiegyensúlyozott földrajzi és társadalmi képviseletét.

Indokolás

A közös programokat és partnerségeket megillető Erasmus Mundus címkének továbbra is a jó minőséget kell jelképeznie. A felsőoktatási kiválóságra törekvés tiszteletben tartása biztosíték e tekintetben. Ugyanakkor e programnak kiegyensúlyozottan, a világ valamennyi földrajzi régiója számára elérhetőnek kell lennie.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A szükséges intézkedések és feltételek bevezetésével lehetővé kell tenni, hogy a kevésbé fejlett harmadik országokból érkező egyetemi hallgatók, doktoranduszok, posztdoktori képzésben részt vevő kutatók és egyetemi oktatók visszatérhessenek hazájukba, miután tartózkodási időszakuk véget ér, megakadályozva íly módon az agyelszívást.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a hátrányos helyzetű csoportokból jövőknek, és aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal élők speciális tanulási igényeivel a program valamennyi részének végrehajtása során, beleértve a magasabb támogatások alkalmazását a hátrányos helyzetű résztvevők többletköltségeinek fedezése céljából.

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a program minden részéhez a hátrányos helyzetű csoportokból jövőknek, ilyenek például a szegény környezetből származók vagy kisebbséghez tartozók, és aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal élők speciális tanulási igényeivel a program valamennyi részének végrehajtása során, beleértve a magasabb támogatások alkalmazását a hátrányos helyzetű résztvevők többletköltségeinek fedezése céljából.

Indokolás

Külön figyelmet kell szentelni a fogyatékkal élő vagy tanulási nehézséggel küzdő hallgatóknak és egyetemi oktatóknak, hogy ők is részt vehessenek a programban.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Annak érdekében, hogy a program az EU-n belül és kívül nagyobb nyilvánosságot kapjon, hogy jobban elérje céljait és ismertebbé tegyék eredményeit, a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó egységes politikára van szükség, amelynek keretében kellő időben részletes információkkal látják el az állampolgárokat minden egyes végzett fellépésről és a program által kínált lehetőségről, illetve tisztázzák a követendő eljárásokat. A tájékoztatási politika – amely elsősorban a részt vevő felsőoktatási intézményeken keresztül valósul meg – alapvető fontossággal bír, különösen azokban az országokban, ahol a programban való részvétel aránya alacsony.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendeletet és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló 478/2007/EK, Euratom bizottsági rendeletet az egyszerűség és összhang elvének a költségvetési eszközök megválasztásakor történő figyelembevételével, és a forrásösszeg és a források felhasználásához kapcsolódó igazgatási terhek között szükséges arányossággal kell alkalmazni.

(14) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendeletet és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló 478/2007/EK, Euratom bizottsági rendeletet az egyszerűség és összhang elvének a költségvetési eszközök megválasztásakor történő figyelembevételével, és a forrásösszeg és a források felhasználásához kapcsolódó igazgatási terhek között szükséges arányossággal, a program felsőoktatási kiválóságra törekvésének tiszteletben tartása mellett kell alkalmazni.

Indokolás

A 2. cselekvés, az Erasmus Mundus partnerségek keretében végrehajtott tevékenységek finanszírozásának tiszteletben kell tartania az EFA, a DCI, az ESzPE, ICI és IPA különböző szabályzatait és a program kedvezményezetteinek kiválasztása során a kiválósági feltételeknek kell teljesülniük.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(15a) A jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 1999/468/EK határozattal összhangban kell elfogadni.

 

 

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározza a program végrehajtásának általános iránymutatásait, illetve a kiválasztási kritériumokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a jelen határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ideértve az új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, ezeket az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az e határozat 4. cikke (1) bekezdésének a. és c. pontjában említett cselekvések végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni. Az e határozat 4. cikke (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvés végrehajtásához szükséges intézkedéseket a következőkkel összhangban kell elfogadni: az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006/1638/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi határozat, a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással módosított, a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírásáról (2005/599/EK tanácsi határozat), és annak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői közötti, az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a közösségi támogatás finanszírozásának meghatározásáról, továbbá az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodása (az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2006 határozata, 2006/608/EK).

(16) Az e határozat 4. cikke (1) bekezdésének a. és c. pontjában említett cselekvések végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban, a program felsőoktatási kiválóságra törekvésének tiszteletben tartása mellett kell elfogadni. Az e határozat 4. cikke (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvés végrehajtásához szükséges intézkedéseket a következőkkel összhangban kell elfogadni: az előcsatlakozási támogatási eszköz létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi határozat, a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással módosított (2005/599/EK tanácsi határozat), Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás (a továbbiakban AKCS–EK megállapodás), és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői közötti, az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a közösségi támogatás finanszírozásának meghatározásáról, továbbá az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás (az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2006 határozata, 2006/608/EK).

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a határozat létrehozza az „Erasmus Mundus” programot (a továbbiakban: a program), amelynek célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a harmadik országokkal való együttműködés révén a kultúrák közötti megértés elősegítése, valamint a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fejlődésének támogatása.

(1) Ez a határozat létrehozza az „Erasmus Mundus” programot (a továbbiakban: a program), amelynek célja egyrészt az európai felsőoktatás minőségének, a harmadik országokkal való együttműködés révén a kultúrák közötti megértésnek az elősegítése, másrészt a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fejlődésének támogatása. A programot a felsőoktatási kiválóságra törekvés és a kiegyensúlyozott földrajzi képviselet tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani.

Indokolás

A 2004-ben indított programot a harmadik országok legjobb diákjai számára is vonzó, minőségi európai felsőoktatás előmozdításának szándéka vezérelte. A 2009–2013-as program fő célkitűzésének is ennek kell maradnia. A Bizottságnak gondoskodnia kell a program valamennyi cselekvését illetően a felsőoktatási kiválóságra törekvés és a kiegyensúlyozott földrajzi képviselet tiszteletben tartására.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A humánerőforrás fejlesztését meghatározott harmadik országokban, és pontosabban a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvést az 1085/2006/EK, 1638/2006/EK, 1905/2006/EK és 1934/2006/EK rendelettel, továbbá az 599/2005/EK és 608/2006/EK határozattal összhangban kell végrehajtani.

(4) A humánerőforrás fejlesztését meghatározott harmadik országokban, és pontosabban a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvést az 1085/2006/EK, 1638/2006/EK, 1905/2006/EK, különösen ez utóbbinak 2. cikke (4) bekezdésével, és a 1934/2006/EK rendelettel, továbbá az 599/2005/EK és 608/2006/EK határozattal, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban kell végrehajtani.

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy az Erasmus Mundusról szóló határozat teljes mértékig összeegyeztethető legyen a Cotonoui Megállapodással és a DCI-vel, különösen a DCI azon rendelkezésével, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. „mobilitás”: külföldön tartózkodás tanulmányi, szakmai tapasztalatszerzési célból, illetve egyéb tanulási, oktatási vagy kutatási vagy azzal kapcsolatos adminisztratív tevékenység céljából, adott esetben a fogadó ország nyelvére való felkészítéssel támogatva;

14. „mobilitás”: külföldön tartózkodás tanulmányi, szakmai tapasztalatszerzési célból, illetve egyéb tanulási, oktatási vagy kutatási vagy azzal kapcsolatos adminisztratív tevékenység céljából, minden esetben, amikor csak lehetséges a fogadó ország nyelvére való felkészítéssel támogatva;

Indokolás

A nyelvtanulás más kultúrák megismerésének egyik módja, ezért annak szerepelnie kell a programban, mint a diákok integrálásának egyik formája.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

(1) A program célja az európai felsőoktatás előmozdítása, a fiatalok karrierlehetőségeinek bővítéséhez és javításához való hozzájárulás és a kultúrák közötti megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseivel összhangban, a harmadik országok felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program konkrét céljai a következők:

(2) A program konkrét céljai:

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. szorosabbra fűzni az európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények és tudóstársadalom közötti strukturált együttműködést annak érdekében, hogy kiválósági központok jöjjenek létre és magasan képzett humánerőforrás álljon rendelkezésre;

a. olyan, minőségi felsőoktatási kínálat elősegítése, amely valóban európai többletértékkel bír, és egyszerre vonzó az Európai Unión belül, illetve annak határain kívül, kiválósági központok kialakítása érdekében;

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b. hozzájárulni a társadalmak kölcsönös gazdagodásához jól képzett, nyitott és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező férfiak és nők csoportjának létrehozásával, elősegítve a legtehetségesebb harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai Unióban szerezzenek végzettséget és/vagy tapasztalatot, és a legtehetségesebb európai hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé;

b. a diákok és magasan képzett egyetemi oktatók hozzásegítése ahhoz, hogy az Európai Unióban szerezzenek végzettséget és/vagy tapasztalatot, hogy megfelelhessenek a munkaerő-piaci követelményeknek, valamint a partnerségek konkrét keretein belül a diákok és magasan képzett egyetemi oktatók bátorítása arra, hogy hazatérésük után megosszák tapasztalataikat vagy képzettségüket származási országukban;

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c. hozzájárulni a humánerőforrás és a nemzetközi együttműködési kapacitás fejlődéséhez a harmadik országok felsőoktatási intézményeiben az Európai Unió és a harmadik országok közötti mobilitás növelésével;

c. a felsőoktatási intézmények strukturáltabb nemzetközi együttműködésének biztosítása az Európai Unió és a harmadik országok közötti nagyobb mobilitásnak köszönhetően;

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d. javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országok állampolgárai szemében.

d. javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országok és a tagállamok állampolgárai szemében;

Indokolás

Mivel a programban immár azonos feltételek mellett vehetnek részt a tagállamok és harmadik országok állampolgárai, a felsőoktatást népszerűsítő kampányt az Unión belül és azon kívül is meg kell valósítani. A kiválóságot átfogó módon kell előmozdítani.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da. a harmadik országokkal kialakított partnerséghez nyújtott támogatás regionális kiegyensúlyozottságának biztosítása a mellékletben meghatározott módon.

Indokolás

A programnak a regionális egyensúly megteremtésére kellene törekednie, és a kevésbé „kiváló” felsőoktatási intézményekkel rendelkező régiókkal való tanulmányi csereprogramokat kellene támogatnia, illetve külön támogatást kellene biztosítania e régiók számára.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében a célokat azokra a célokra korlátozzák, amelyek összhangban állnak a fenti rendelettel, különösen 2. cikkének (4) bekezdésével.

Indokolás

E módosítás biztosítja a folytatólagos alkalmazhatóságát annak a DCI-rendelkezésnek, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) kiemelkedő tudományos színvonalú Erasmus Mundus közös mester- és doktori képzések, beleértve az ösztöndíjrendszert;

(a) 1. cselekvés: kiemelkedő tudományos színvonalú Erasmus Mundus közös programok (mester- és doktori képzések), beleértve az ösztöndíjrendszert;

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti, a felsőoktatás valamennyi szintjén a strukturális együttműködés, csereprogramok és a mobilitás alapjául szolgáló partnerségek;

(b) 2. cselekvés: európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti, a felsőoktatás valamennyi szintjén a strukturális együttműködés, csereprogramok és a mobilitás alapjául szolgáló Erasmus Mundus partnerségek, és köztük egy tanulmányi ösztöndíjrendszer;

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az a cselekvés kizárólag a kiváló egyetemi (tanulmányi) előmenetelű diákok és oktatók számára nyitott, azért, hogy a programot ne használhassák ki politikai menekültek, menedékkérők, magánvállalatoknál és közigazgatásban dolgozók által, ahogyan az a múltban történt.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) olyan intézkedések, amelyek növelik Európa tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét.

(c) 3. cselekvés: az európai felsőoktatás fellendítése olyan intézkedések által, amelyek növelik Európa tanulmányi helyszínként és és világviszonylatban mért kiválósági központként gyakorolt vonzerejét.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében a fellépéseket azokra a fellépésekre korlátozzák, amelyek a fenti rendelet céljainak elérésére szolgálnak, valamint amelyek összhangban állnak a fenti rendelettel, és különösen 2. cikkének (4) bekezdésével.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-ből történő finanszírozást ne lehessen felhasználni a DCI-vel összeegyeztethetetlen célokra, különösen olyan célokra, amelyek nem tesznek eleget annak a DCI-rendelkezésnek, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ezeket a cselekvéseket a mellékletben leírt eljárásokkal összhangban kell végrehajtani, a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett program esetében pedig az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokkal összhangban és a következő megközelítések, illetve – szükség esetén – ezek kombinációjának alkalmazásával:

(2) Ezeket a cselekvéseket a mellékletben leírt eljárásokkal összhangban kell végrehajtani. A 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett, a 2. cselekvésre vonatkozó intézkedéseket a partnerségek keretében az 1. cikk (4) bekezdésében említett EFA, a DCI, az ESzPE, az IPA és ICI jogi eszközökben megállapított szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében azonban az intézkedések kedvezményezettjei csak a fejlődő országokbeli intézmények, egyetemek vagy más személyek lehetnek. Ezen intézkedések céljai a következők lehetnek:

 

 

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) közös oktatási programok kialakítása, valamint a tapasztalat és a helyes gyakorlat cseréjét elősegítő együttműködési hálózatok támogatása;

(a) magas színvonalú közös oktatási programok kialakítása, valamint a tapasztalat és a helyes gyakorlat cseréjét elősegítő együttműködési hálózatok támogatása;

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a felsőoktatás területén a Közösség és a harmadik országok közötti mobilitás kiemelt támogatása;

(b) a felsőoktatás területén az egyetemi kiválóság kritériumai alapján kiválasztott személyek mobilitásának kiemelt támogatása, különösen, ami a harmadik országokból a Közösség fele történő utazásukat illeti, a nemek közötti egyenlőség és a kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás elveinek tiszteletben tartása, valamint a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők különleges igényeinek figyelembe vétele mellett;

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a nyelvi készségek előmozdítása, lehetőleg úgy, hogy a hallgatók számára biztosítják legalább két olyan ország nyelvének tanulását, ahol a felsőoktatási intézmények találhatók; továbbá a különböző kultúrák megértésének elősegítése;

(c) a nyelvi készségek előmozdítása, úgy, hogy a hallgatók számára biztosítják legalább két olyan ország nyelvének tanulását, ahol a felsőoktatási intézmények találhatók; továbbá a különböző kultúrák megértésének elősegítése;

Indokolás

A nyelvtanulás az európai felsőoktatás javításának lényeges eszköze, és mivel vonzó lehetőség, felkeltheti a harmadik országbeli diákok érdeklődését.

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) külső dimenzióval rendelkező partnerségeken alapuló olyan kísérleti projektek támogatása, amelyek célja az innováció és a minőség fejlesztése a felsőoktatásban;

(d) a felsőoktatásban az innováció és a minőség fejlesztését célzó, külső dimenzióval rendelkező partnerségeken alapuló kísérleti projektek, valamint az egyetemek és vállalatok közötti állami és magánszféra partnerségek támogatása a kutatásban megvalósuló kiválóság, innováció biztosítása mind a társadalomtudományok, mind pedig az egzakt tudományok terén és az innovációs célkitűzések elősegítése érdekében;

Indokolás

A vízumpolitika gyakran ütközik az Erasmus Mundus programmal, ilyen például a vízumkiadással járó várakozási idő. Ezen felül, míg a mesterképzés ideje két év, a vízumok érvényessége egy év, aminek következtében a hallgatók gyakran illegális tartózkodásra kényszerülnek azokban az országokban, ahol a program kurzusait végzik. Igen hasznos lenne egy ún. „Erasmus Mundus vízum” bevezetése, amelynek érvényessége megegyezik a tanulmányok időtartamával.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) a harmadik országok egyetemeinek nyújtott támogatás az infrastruktúra fejlesztésére és az új technológiákhoz való alkalmazkodásra.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A Bizottság gondoskodik a program tevékenységeit és fejlesztését illető információk minél szélesebb körben, különösen az Erasmus Mundus információs portálon keresztül történő terjesztéséről.

Indokolás

Az Erasmus Mundus portált láthatóbbá kell tenni a világhálón, és minél több európai és harmadik országbeli egyetem honlapját kell közvetlen linkkel ellátni. Ugyanakkor a rendelkezésre álló nyelvi változatok számának növelésével is vonzóbbá kell tenni.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)       Az ebben a cikkben említett intézkedések végrehajthatók pályázati felhívás, ajánlati felhívás révén, illetve közvetlenül a Bizottság által.

(4) Az ebben a cikkben említett intézkedésekhez az ajánlati vagy pályázati felhívásokra adott válaszok megvizsgálása után a Bizottság támogatást nyújthat. A (3) bekezdés címén hozott intézkedéseket a Bizottság adott esetben az 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően közvetlenül végrehajthatja. Erről rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 8. cikkben említett bizottságot.

Indokolás

A tevékenységeket csak az ajánlati felhívások megvizsgálása után lehet támogatni. A Bizottság csak a tanulmányok és szakértői értekezletek, vagyi ilyen jellegű szakmai támogatási intézkedések esetében hajthat végre közvetlenül intézkedéseket.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mellékletben meghatározott feltételek és végrehajtási szabályok alapján és figyelemmel a 2. cikk fogalommeghatározásaira, a program különösen a következőkre irányul:

 

A mellékletben meghatározott feltételek és végrehajtási szabályok alapján és figyelemmel a 2. cikk fogalommeghatározásaira, a program a következőkre irányul:

 

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d. a felsőoktatásban közvetlenül közreműködő személyzet;

d. a feladatainál fogva a felsőoktatási intézmények oktatási folyamataiban közvetlenül részt vevő személyzet;

Indokolás

A program kedvezményezettjei csak az oktató személyzet tagjai vagy magasan képzett egyetemi oktatók lehetnek.

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e. a felsőoktatás területén tevékenykedő egyéb állami vagy magánszervek;

e. a felsőoktatás területén tevékenykedő egyéb állami vagy magánszervek, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program kedvezményezettjei valamely felsőoktatási intézménybe beiratkozott és ott képzésben részesülő személyek, vagy a feladataiknál fogva valamely felsőoktatási intézmény oktatási folyamataiban közvetlenül részt vevő személyek.

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a melléklettel – és a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett program esetében az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokkal – összhangban gondoskodik a programban meghatározott közösségi cselekvések végrehajtásáról;

(a) a melléklettel összhangban – és a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett 2. cselekvés esetében az EFA, a DCI, az ESzPE, az IPA és ICI az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközeinek, különösen ezek célkitűzéseinek és elveienek megfelelően, a program felsőoktatási kiválóságra törekvésének tiszteletben tartása mellett a program kedvezményezettjeinek kiválasztása során – gondoskodik a programban meghatározott közösségi cselekvések hatékony és átlátható végrehajtásáról;

Indokolás

A jobb érthetőség kedvéért meg kell említeni a 2. cselekvés finanszírozását lehetővé tevő jogi eszközöket.

Módosítás  46

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ca) a tanulmányi ösztöndíjak átalányösszegének megállapításakor figyelembe veszi a beiratkozási díjak összegét és azokat a becsült kiadásokat, amelyeket a célországban a diák tanulmányai és létfenntartása jelentenek;

Indokolás

Célországtól függően a létfenntratási költségek többé-kevésbé magasak. Az illető hallgató által folytatott tanulmányoktól (aeronautika vagy nyelvek) függően a mester- és doktori képzésre való beiratkozás díja súlyos terhet jelenthet a diák számára havonta folyósított összegre nézve. Az ösztöndíjaknak jobban kell igazodniuk a különféle paraméterekhez.

Módosítás  47

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(cb) konzultációt folytat a felsőoktatás területén tevékenykedő érintett európai szövetségekkel és szervezetekkel a program végrehajtása során felmerült kérdésekről, és e konzultáció eredményéről tájékoztatja a 8. cikkben említett bizottságot.

Indokolás

A felsőoktatás terén működő illetékes európai szövetségeknek és szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani, hogy elmondhassák véleményüket a program végrehajtásával kapcsolatosan.

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(cc) támogatja az Erasmus Mundus mester- és doktori képzést elvégző valamennyi (harmadik országbeli és európai) hallgató öregdiák szövetségét.

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a program egy-egy tagállam szintjén hatékonyan működjön, a nemzeti gyakorlattal összhangban bevonva a felsőoktatásban érintett valamennyi felet; emellett törekednek olyan intézkedések meghozatalára, amelyeket a jogi és adminisztratív akadályok megszüntetéséhez szükségesnek ítélnek;

(a) megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a program egy-egy tagállam szintjén hatékonyan működjön, a nemzeti gyakorlattal összhangban bevonva a felsőoktatásban érintett valamennyi felet; emellett törekednek olyan intézkedések meghozatalára, amelyeket a jogi és adminisztratív akadályok megszüntetéséhez szükségesnek ítélnek, különösen a kiválasztott hallgatók – akiket indulás előtt legalább hat hónappal tájékoztatni kell tanulmányaik célhelyszínéről – vízumügyeit illetően;

Indokolás

A vízumszerzést gyakran nehézkes, és néha hosszú adminisztratív eljárások előzik meg, amelyek megakadályozhatják a diákot abban, hogy időben elkezdhesse a mesterképzést. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a diákokat kellő időben tájékoztassák arról, hogy melyik egyetem fogadja őket.

Módosítás  50

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) intézkednek különösen az Erasmus Mundus hallgatók vízumhoz jutásának és vízumuk megújításának egyszerűsítése érdekében;

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) a formális képesítéseken túl kölcsönösen elismerik az Erasmus Mundus program keretében megszerzett informális és nem formális képesítéseket is, az európai képesítési keret által biztosított közös referenciarendszer alapján.

Módosítás  52

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a megfelelő tájékoztatást, nyilvánosságot és nyomon követést a program által támogatott cselekvések tekintetében;

(a) a megfelelő tájékoztatást, nyilvánosságot, nyomon követést és a jelen határozatban meghatározott célkitűzéseknek való megfelelést a program által támogatott cselekvések tekintetében;

Módosítás  53

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) a lehetségesen érdekelt európai feleket célzó kommunikációs stratégia megerősítését, valamint az egyetemek, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervek közötti partnerségek ösztönzését a program kidolgozása érdekében.

Indokolás

A kommunikációs stratégia igen nagy jelentőségű az Erasmus Mundus program sikere érdekében. E tekintetben meghatározó szerepet játszanak az egyetemek szociális partnerekkel és nem kormányzati szervezetekkel folytatott kapcsolatai.

Módosítás  54

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvés végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést nem e határozat szabályozza, és azok az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokat követik.

(Nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás  55

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az alábbi, a jelen határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására – ideértve az új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését – irányuló intézkedéseket a 8. cikk (1a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

Módosítás  56

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a program végrehajtásának általános iránymutatásai;

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a kiválasztási kritériumok.

Módosítás  58

Határozatra irányuló javaslat

Article 7 – paragraphe 2 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) az éves költségvetés, a program cselekvései között a források elosztása és a támogatások indikatív összegei;

(b) az éves előirányzatok, a program cselekvései között a források megoszlása, beleértve a földrajzi megoszlásra vonatkozó információkat is, és az ösztöndíjak cselekvések és országok szerinti indikatív összegeinek megoszlása ami az egyenlő alapon történő részvételt biztosítja;

Indokolás

Ez világosabb, az e területre vonatkozó korábbi jogszabályokkal összhangban levő megfogalmazás.

Módosítás  59

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a program végrehajtásának általános iránymutatásai;

törölve

Módosítás  60

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) kiválasztási szempontok és eljárások, a kiválasztást végző testület összetételét és belső eljárási szabályait is beleértve;

(d) kiválasztási eljárások, a kiválasztást végző testület összetételét és belső eljárási szabályait is beleértve;

Módosítás 61

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A kiválasztással kapcsolatos döntéseket a Bizottság hozza meg. Erről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 8. cikkben említett bizottságot.

Módosítás  62

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott intézkedések a fenti rendelet 2. cikkének céljainak megvalósítását szolgálják, különösen annak (4) bekezdésében felsoroltakat.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-finanszírozást azzal a DCI-rendelkezéssel összhangban használják, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  63

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 8. cikkben említett bizottságot a meghozott intézkedésekről.

Indokolás

Biztosítja, hogy a Bizottság megfelelő visszajelzést adjon az Európai Parlamentnek és az Erasmus Mundus irányítóbizottságának.

Módosítás  64

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A Bizottság a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodással és az 1999/468/EK tanácsi határozattal és különösen annak 8. cikkével összhangban konzultál az Európai Parlamenttel.

Indokolás

Az új külső támogatási eszközökről (ENPI, a stabilitási eszköz - IfS, és az IPA) szóló megállapodás fokozott ellenőrzési jogosultságot biztosít az Európai Parlament számára a közösségi támogatások végrehajtásával kapcsolatban. Az Európai Parlamenttel való konzultációs eljárásra és párbeszédre az 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban és különösen annak 8. cikkében meghatározott parlamenti jogosultságokkal összhangban kerül sor, aminek értelmében a Parlament állásfoglalást fogadhat el arról, hogy a Bizottság túllépte a ráruházott végrehajtási hatásköröket.

Módosítás  65

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

 

 

Módosítás  66

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. az európai gazdaság tudásalapjának erősítése és hozzájárulás az Európai Unió globális versenyképességéhez;

a. az európai tudásalapú gazdaság és társadalom erősítése és hozzájárulás több munkahely létrehozásához a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban, valamint az Európai Unió globális versenyképessége, a fenntartható gazdasági növekedés és a nagyobb társadalmi kohézió erősítése;

Módosítás  67

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa. a kultúra, az ismeretek és a szakértelem támogatása a sokféleség Európájának békés és fenntartható fejlődése érdekében;

Indokolás

A programnak egy közös fellépésbe való beillesztése érdekében egyértelműen támogatni kell a kultúrát, az ismereteket és a szakértelmet, ami tágabb perspektívát nyit a munkaerőpiac és a foglalkoztatás egyszerű ösztönzésén túl.

Módosítás  68

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott intézkedések esetében az első albekezdés a. pontja nem alkalmazandó, és a végrehajtást a Közösség fejlesztési politikájára, különösen a szegénységnek a partnerországokban és -régiókban történő felszámolására irányuló célra való tekintettel kell megvalósítani.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-finanszírozást fejlesztési célokra használják, és kizárja annak a lehetőségét, hogy az EU számára kedvező célokra használják, de a fejlesztési politika területén kívül.

Módosítás  69

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b. az Európán belüli kulturális és nyelvi sokszínűség fontosságával, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc szükségességével kapcsolatos tudatosság előmozdítása;

b. az Európán belüli kulturális és nyelvi sokszínűség fontosságával, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc szükségességével kapcsolatos tudatosság előmozdítása és a kultúrák közötti oktatás elősegítése;

Módosítás  70

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c. gondoskodás a speciális tanulási igényekkel rendelkező hallgatókról, különösen a többségi felsőoktatásba való integrációjuk előmozdításának segítésével;

c. gondoskodás a speciális igényekkel rendelkező hallgatókról, különösen a többségi felsőoktatásba való integrációjuk előmozdításának segítésével és az esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára;

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a legjobbak ne maradhassanak le pénzügyi nehézségek vagy az információhoz való hozzáférés elégtelensége miatt.

Módosítás  71

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da. a harmadik országok fejlődésének elősegítése.

Módosítás  72

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja az összhangot és egymást kiegészítő jelleget e program és más kapcsolódó közösségi politika, eszköz és cselekvés, különösen az egész életen át tartó tanulási program, a hetedik kutatási keretprogram, a külső együttműködési programok és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap tekintetében.

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja az összhangot és egymást kiegészítő jelleget e program és más kapcsolódó közösségi politika, eszköz és cselekvés, különösen az egész életen át tartó tanulás programja, a hetedik kutatási keretprogram, a fejlesztéspolitikai és külső együttműködési programok, az AKCS csatlakozási megállapodásai és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap tekintetében.

Módosítás  73

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a 8. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a kapcsolódó területeken indított közösségi kezdeményezésekről, valamint hatékony kapcsolatot és adott esetben együttes fellépéseket biztosít e program és a felsőoktatás területén a Közösség – a kétoldalú megállapodásokat is beleértve – harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésének keretében vállalt programok és cselekvések között.

(2) A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Eruópai Parlamentet és a 8. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a kapcsolódó területeken indított közösségi kezdeményezésekről, valamint hatékony kapcsolatot és adott esetben együttes fellépéseket biztosít e program és a felsőoktatás területén a Közösség – a kétoldalú megállapodásokat is beleértve – harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésének keretében vállalt programok és cselekvések között.

Indokolás

A Parlament előjogainak tiszteletben tartása érdekében rendszeresen tájékoztatni kell a program keretében esetlegesen tett kezdeményezésekről, ez utóbbi célkitűzéseinek szem előtt tartása végett.

Módosítás  74

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)       A program a 4. cikk (1) bekezdésének a. és c. pontjában, illetve (3) bekezdésében említett és a határozat mellékletében leírt cselekvései – 1. és 3. cselekvés és a kapcsolódó technikai támogatási intézkedések végrehajtásának pénzügyi kerete az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakra 493,69 millió EUR.

1. A program 1. és 3. cselekvése és a kapcsolódó technikai támogatási intézkedések végrehajtásának pénzügyi keretét a 2009–2013 közötti időszakra 493 690 000 euróban határozták meg.

Módosítás  75

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában, illetve (3) bekezdésében említett és a határozat mellékletében leírt cselekvései – 2. cselekvés és a kapcsolódó technikai támogatási intézkedések – végrehajtásának pénzügyi keretét az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakra az 1. cikk (4) bekezdésében említett külső együttműködési eszközökben előírt szabályokkal és eljárásokkal összhangban állapítják meg.

(2) A 2. cselekvés és a kapcsolódó technikai támogatási intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi keretnek lehetővé kell tennie minél több olyan harmadik országbeli hallgató mobilitását, akiket az egyetemi kiválósági kritériumok alapján választottak ki, az 1. cikk (4) bekezdésében említett külső együttműködési és fejlesztési eszközökben meghatározott szabályok és eljárások tiszteletben tartásával.

Indokolás

E pénzügyi eszközök sajátságos jellegénél fogva a 2. cselekvés céljaira rendelkezésre álló költségvetés csak becslés formájában ismert. Ugyanakkor arra kell törekedni, hogy minél nagyobb számú, az egyetemi kiválóság kritériumai alapján kiválasztott harmadik országbeli kedvezményezett finanszírozása lehetővé váljék.

Módosítás  76

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

(3) Az éves előirányzatokat az éves költségvetési eljárással összhangban a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

Módosítás  77

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve rendszeresen nyomon követi a programot. A jelenlegi és az előző program nyomon követési és értékelési folyamatának eredményeit hasznosítják a program végrehajtásánál. E nyomon követés magában foglalja a (3) bekezdésben említett jelentéseket és konkrét tevékenységeket.

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve rendszeresen nyomon követi a programot. A jelenlegi és az előző program nyomon követési és értékelési folyamatának eredményeit hasznosítják a program végrehajtásánál. E nyomon követés magában foglalja a (3) bekezdésben említett jelentéseket és konkrét tevékenységeket. A Bizottság továbbá jelentést tesz az Európai Parlamentnek a cselekvések támogatásának földrajzi megoszlását illetően minden részt vevő ország esetében, és értékelést is készít a program prioritásai alapján elbírált cselekvések végrehajtásának hatékonyságáról.

Módosítás  78

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság rendszeresen értékeli a programot, a 3. cikkben említett célokra, a program általános hatására és a program keretében tett cselekvések és olyan cselekvések közötti kiegészítő jellegre tekintettel, amelyeket más közösségi politikák, eszközök és cselekvések keretében tesznek.

(2) A Bizottság rendszeresen értékeli a programot, a 3. cikkben említett célokra, a program általános hatására és a program keretében tett cselekvések és olyan cselekvések közötti kiegészítő jellegre tekintettel, amelyeket más közösségi politikák, eszközök és cselekvések keretében tesznek. Ebben az értékelésben ki kell térni az érintett személyek (mind az Erasmus Mundus mesterképzésének résztvevői, mind az ösztöndíjasok) társadalmi-gazdasági helyzetére, illetve a program esetleges agyelszívó hatására (pl. az öregdiák-hálózat keretében végrehajtott felmérés segítségével).

Indokolás

Az érintettek társadalmi-gazdasági helyzetének és az esetleges agyelszívó hatásnak a mélyebb tanulmányozása a program további javítása érdekében szükséges.

Módosítás  79

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében az értékelés tartalmazza a fejlődő országok állampolgárainak az unióban töltött tanulmányi vagy kutatási időszakuk lejárta utáni nyomon követését, és értékelik a származási országuk gazdasági vagy társadalmi fejlődéséhez tett későbbi hozzájárulásukat.

Indokolás

Annak értékelése érdekében, hogy az Erasmus Mundus ösztöndíjak milyen mértékben járulnak hozzá a DCI finanszírozási eszközének fejlesztési céljaihoz, nyomon kell majd követni az egykori diákokat.

Módosítás  80

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. 2012. március 31-ig időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól;

a) 2011. március 31-ig nemek szerint lebontott adatokat tartalmazó időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól;

Indokolás

A program rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök jelentőségére való tekintettel két év elteltével félidős mérleget kell készíteni.

Módosítás  81

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b. 2012. június 30-ig a program folytatásáról szóló közleményt;

b. legkésőbb 2012. január 30-ig, a program folytatásáról szóló közleményt;

Módosítás  82

Határozatra irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  83

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g. szigorú önértékelési eljárásokat hoznak létre, és hozzájárulnak a külső szakértők általi szakértői értékelések elvégzéséhez a mesterképzések kiemelkedő színvonalának további biztosítása érdekében;

g. szigorú önértékelési eljárásokat hoznak létre, és hozzájárulnak a külső (európai uniós vagy harmadik országbeli) szakértők általi szakértői értékelések elvégzéséhez a mesterképzések kiemelkedő színvonalának folyamatos biztosítása érdekében;

Módosítás  84

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. olyan átlátható közös felvételi feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek és a méltányosság kérdését;

i. olyan átlátható közös felvételi feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség és a méltányosság kérdését, és megkönnyítik a hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők hozzáférését.

Módosítás  85

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j. a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül;

j. a nemzeti jogszabályok és a konzorciumokon belül elért megállapodások alapján szabadon dönthetnek arról, hogy megállapítanak-e tandíjat;

Indokolás

Noha a tandíjak összege a konzorciumokban részt vevő egyetemek kizárólagos hatáskörébe tartozik, a kért díjak nem zárhatják ki az olyan országokból származó résztvevőket, amelyekben nincs vagy éppenséggel törvénytelen a tandíj, mint például Dániában. E tandíjak összegének ugyanakkorának kell lenni valamennyi hallgató esetében.

Módosítás  86

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l. megfelelő szabályokat hoznak annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók számára a hozzáférést, illetve megkönnyítsék e hallgatók fogadását (tájékoztatási lehetőségek, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban stb.);

l. megfelelő intézményeket hoznak létre annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók számára a hozzáférést, illetve megkönnyítsék e hallgatók fogadását (tájékoztatási szolgálat, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban stb.). A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a harmadik országokban található delegációit minden, a programmal kapcsolatos új rendelkezésről.

Indokolás

Az internetes honlapok és az egyetemek nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodái után az európai Bizottság delegációhoz futnak be a hallgatók tájékoztatáskérései. Ezért a lehető legtöbbet kell tudniuk az eljárások és a vendéghallgatók mindennapjainak megkönnyítése érdekében hozható intézkedésekről.

Módosítás  87

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la. A kiválasztott hallgatókat indulás előtt legalább hat hónappal tájékoztatni kell tanulmányaik célhelyszínéről, hogy kellő időben elindíthassák a vízumszerzéshez szükséges eljárást.

Indokolás

A vízumok megszerzését gyakran nehézkes, és néha hosszú adminisztratív eljárások előzik meg, amelyek megakadályozhatják a diákot abban, hogy időben elkezdhesse a mesterképzést. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a diákokat legalább hat hónappal indulásuk előtt tájékoztassák arról, hogy melyik egyetem fogadja őket.

Módosítás  88

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A szakasz – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m. a tanítás nyelvének sérelme nélkül, legalább két olyan tagállam nyelvének használatát biztosítják, amelyekben az Erasmus Mundus mesterképzésekben résztvevő felsőoktatási intézmények találhatók, szükség esetén rendelkeznek továbbá a hallgatók nyelvi felkészítéséről és a számukra nyújtott segítségről, különösen a szóban forgó intézmények által szervezett kurzusok révén.

m. a tanítás nyelvének sérelme nélkül, legalább két, azon tagállamok területének egészén, vagy valamely részén beszélt európai nyelv használatát biztosítják, amelyekben az Erasmus Mundus mesterképzésekben részt vevő felsőoktatási intézmények találhatók, javasolják továbbá a hallgatók nyelvi felkészítését és segítséget ajánlanak számukra, különösen a szóban forgó intézmények által szervezett kurzusok révén.

Indokolás

Ha szeretnénk, hogy a vendéghallgató a fogadó ország kultúráját is megismerhesse, fel kell ajánlani a nyelvtanfolyamok lehetőségét is.

Módosítás  89

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – B szakasz – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b. bevonhatnak harmadik országbeli felsőoktatási intézményeket és más érintett partnereket;

b. bevonhatnak harmadik országbeli felsőoktatási intézményeket és más érintett partnereket, például kutatóközpontokat;

Indokolás

A tudásháromszög minden oldalát (oktatás – kutatás – innováció) figyelembe kell venni.

Módosítás  90

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – B szakasz – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d. adott esetben a tanulmányi program részeként ösztönzik a kihelyezést;

d. a tanulmányi program részeként ösztönzik a kihelyezést és támogatják az egyetemek és vállalatok között létrejövő állami és magánszféra partnerségeket a kiválóság kutatásban való előmozdítása, valamint az innováció biztosítása érdekében mind a társadalomtudományok, mind pedig az egzakt tudományok terén;

Módosítás  91

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – B szakasz – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. olyan átlátható közös felvételi feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek és a méltányosság kérdését;

i. olyan átlátható közös felvételi feltételeket teremtenek, amelyek többek között figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség és a méltányosság kérdését, és megkönnyítik a hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők hozzáférését.

Módosítás  92

Határozatra irányuló javaslat

Annexe – Action 1 – section B – paragraphe 2 – point j

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j. a doktori képzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a doktorjelöltek tényleges tanulmányi és kutatási helyétől függetlenül;

j. a nemzeti jogszabályok és a konzorciumokon belül elért megállapodások alapján szabadon dönthetnek arról, hogy megállapítanak-e tandíjat;

Indokolás

Noha a tandíjak összege a konzorciumokban részt vevő egyetemek kizárólagos hatáskörébe tartozik, a kért díjak nem zárhatják ki az olyan országokból származó résztvevőket, amelyekben nincs vagy éppenséggel törvénytelen a tandíj, mint például Dániában. E tandíjak összegének ugyanakkorának kell lenni valamennyi hallgató esetében.

Módosítás  93

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – B szakasz – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n. a tanítás nyelvének sérelme nélkül, legalább két olyan tagállam nyelvének használatát biztosítják, amelyekben az Erasmus Mundus doktori képzésekben résztvevő felsőoktatási intézmények találhatók, szükség esetén rendelkeznek továbbá a doktorjelöltek nyelvi felkészítéséről és a számukra nyújtott segítségről, különösen a szóban forgó intézmények által szervezett kurzusok révén.

n) a tanítás nyelvének sérelme nélkül, legalább két, azon tagállamok területének egészén, vagy valamely részén beszélt európai nyelv használatát biztosítják, amelyekben az Erasmus Mundus doktori képzésekben részt vevő felsőoktatási intézmények találhatók, javasolják továbbá a hallgatók nyelvi felkészítését és segítséget ajánlanak számukra, különösen a szóban forgó intézmények által szervezett kurzusok révén.

Indokolás

Ha szeretnénk, hogy a vendéghallgató a fogadó ország kultúráját is megismerhesse, fel kell ajánlani a nyelvtanfolyamok lehetőségét is.

Módosítás  94

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – C szakasz – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. A Közösség a tanulmányok teljes idejére szóló ösztöndíjakat nyújthat olyan, mesterképzésben részt vevő harmadik országbeli hallgatók, illetve doktorjelöltek számára, akik egy pályázaton alapuló folyamat eredményeképpen felvételt nyertek az Erasmus Mundus mesterképzésekre és doktori képzésekre. Ezek az ösztöndíjak egy Erasmus Mundus mester- vagy doktori képzésben részt vevő európai intézményekben folytatott tanulmányokra ítélhetők oda.

a. A Közösség a tanulmányok teljes idejére szóló ösztöndíjakat nyújthat olyan, mesterképzésben részt vevő harmadik országbeli hallgatók és doktorjelöltek számára, akik egy pályázaton alapuló folyamat eredményeképpen felvételt nyertek az Erasmus Mundus mesterképzésekre és doktori képzésekre. Ezek az ösztöndíjak Erasmus Mundus mester- vagy doktori képzésben részt vevő európai intézményekben folytatott tanulmányokra ítélhetők oda. A Bizottság, a 8. cikk (2) bekezdésében hivatkozott irányítási eljárással összhangban, a jelen határozat elfogadásától számított három hónapon belül határozat útján meghatározza a versenyeljárások tartalmát és formáját.

Módosítás  95

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – C szakasz – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b. A Közösség a tanulmányok teljes idejére szóló ösztöndíjakat nyújthat olyan, mesterképzésben részt vevő európai hallgatók, illetve doktorjelöltek számára, akik egy pályázaton alapuló folyamat eredményeképpen felvételt nyertek az Erasmus Mundus mester- és doktori képzésekre. Ezek az ösztöndíjak egy Erasmus Mundus mester- vagy doktori képzésben részt vevő európai intézményekben folytatott tanulmányokra ítélhetők oda, és abban az esetben, ha egy vagy több harmadik országbeli intézmény is részt vesz benne, akkor az azok valamelyikében folytatott tanulmányokra is.

b.        A Közösség a tanulmányok teljes idejére szóló ösztöndíjakat nyújthat olyan, mesterképzésben részt vevő európai hallgatók és doktorjelöltek számára, akik egy pályázaton alapuló folyamat eredményeképpen felvételt nyertek az Erasmus Mundus mester- és doktori képzésekre. Ezek az ösztöndíjak egy Erasmus Mundus mester- vagy doktori képzésben részt vevő európai intézményekben folytatott tanulmányokra ítélhetők oda, és abban az esetben, ha egy vagy több harmadik országbeli intézmény is részt vesz benne, akkor az azok valamelyikében folytatott tanulmányokra is. A Bizottság, a 8. cikk (2) bekezdésében hivatkozott irányítási eljárással összhangban, a jelen határozat elfogadásától számított három hónapon belül határozat útján meghatározza a versenyeljárások tartalmát és formáját.

Módosítás  96

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – C szakasz – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da. A Közösség biztosítja az ösztöndíjak odaítélésének átlátható kritériumait, amelyek figyelembe veszik többek között az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség elvét.

Módosítás  97

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Közösség kiemelkedő tudományos színvonalú partnerségeket választ ki, amelyeket e program alkalmazásában „Erasmus Mundus partnerségeknek” neveznek. Ezek összhangban vannak a 3. cikk céljaival és azok megvalósítására törekednek.

1. A Közösség kiemelkedő tudományos színvonalú partnerségeket választ ki, amelyeket e program alkalmazásában „Erasmus Mundus partnerségeknek” neveznek. Ezek tiszteletben tartják a 3. cikk céljait, és azok megvalósítására törekednek, amennyiben azok megfelelnek annak a jogalapnak, amelyből a finanszírozás származik.

Indokolás

Biztosítja a DCI és a Cotonoui Megállapodás rendelkezéseinek tiszteletben tartását a partnerségek kiválasztása során.

Módosítás  98

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E program céljainak a teljesítéséhez az Erasmus Mundus partnerségek:

E program céljainak a teljesítéséhez és összhangban azzal a jogalappal, amelyből a finanszírozás származik az Erasmus Mundus partnerségek:

Indokolás

Biztosítja, hogy ne legyen ellentmondás az Erasmus Mundusról szóló határozat és az ugyanazon pénzeszközök felhasználására vonatkozó más jogszabályok között.

Módosítás  99

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c. a felsőoktatás valamennyi szintjén (alapképzéstől posztdoktori szintig) hallgatói, oktatói és a felsőoktatási személyzet számára szervezett csereprogramokat működtetnek változó hosszúságú mobilitási időszakokra, beleértve a kihelyezési időszakok lehetőségét is. A mobilitásnak el kell juttatnia az európai polgárokat harmadik országokba, a harmadik országok polgárait pedig az európai országokba. E rendszer lehetővé teszi olyan harmadik országbeli polgárok fogadását is, akik nem kötődnek a partnerségekben részt vevő harmadik országbeli intézményekhez, és speciális rendelkezések beemelését rászoruló csoportok számára az érintett régió vagy ország politikai és társadalmi-gazdasági hátterének megfelelően;

 

c. csereprogramokat szerveznek a felsőoktatás valamennyi szintjén (alapképzéstől posztdoktori szintig) az egyetemi kiválósági kritériumok alapján kiválasztott hallgatók, oktatók és a felsőoktatási személyzet számára, változó hosszúságú mobilitási időszakokra, beleértve a kihelyezési időszakok lehetőségét is. A mobilitásnak főként harmadik országok polgárait kell európai országokba eljuttatnia. E csereprogramok résztvevőit egyébként a csereprogram lejártával ösztönzik a hazájukba való visszatérésre, az 1. cikk (4) bekezdésében felsorolt rendeletek rendelkezéseinek megfelelően. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések kivételével a mobilitás kisebb arányban eljuttathat európai polgárokat harmadik országokba, a kölcsönös szellemi gyarapodás lehetővé tétele érdekében;

Indokolás

Az együttműködési ablakok még több harmadik országbeli diák számára tették lehetővé, hogy tanulmányaik keretében hosszabb-rövidebb ideig Európában tartózkodhassanak. Ez a lehetőség fennáll, de olyan, konkrét kiválasztási követelmények mellett, mint például az egyetemi kiválósági kritériumok, és csak kisebb arányban vehetik igénybe a harmadik országok felé tartó európai hallgatók; ugyanis a program létrehozását az a szándék vezérelte, hogy – az agyelszívás kerülése mellett – vonzóvá tegyük az európai felsőoktatást a harmadik országokból származó diákok számára, akik egyébként az Egyesült Államokba mennének tanulni.

Módosítás  100

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d. rendelkeznek olyan, partnerintézményeknél eltöltött tanulmányi és kutatási időszakok elismerésére alkalmazott beépített mechanizmussal, amely összhangban áll az európai kreditátviteli rendszerrel (ECTS);

d. rendelkeznek olyan, partnerintézményeknél eltöltött tanulmányi és kutatási időszakok kölcsönös elismerésére alkalmazott beépített mechanizmussal, amely összhangban áll az európai kreditátviteli rendszerrel (ECTS), valamint ezzel egyenértékű rendszerekkel a harmadik országokban;

Módosítás  101

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f. a mobilitási támogatások odaítéléséhez olyan átlátható feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek és a méltányosság kérdését;

f. olyan közös, átlátható és érdemeken alapuló felvételi feltételeket teremtenek, amelyek többek között figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség és a méltányosság, valamint a nyelvi készségek kérdését, és megkönnyítik a hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők hozzáférését;

Módosítás  102

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h. megfelelő szabályokat hoznak annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók, oktatók és felsőoktatási személyzet számára a hozzáférést, illetve megkönnyítsék fogadásukat (tájékoztatási lehetőségek, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban stb.);

h. megfelelő intézményeket hoznak létre annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók, oktatók és felsőoktatási személyzet számára a hozzáférést, illetve megkönnyítsék fogadásukat (tájékoztatási szolgálat, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban, beleértve a vízumdíjak kifizetését stb.).

Indokolás

A diákokat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni a tagállamok közötti eltérő vízumelőírások, és különösen a különböző vízumdíjak révén. Ezért kell rendelkezni arról, hogy a vízumdíjakat az ösztöndíj-finanszírozásnak kell fedeznie.

Módosítás  103

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében biztosítják, hogy a fejlődő országok állampolgárai a származási országuk gazdasági fejlődése szempontjából fontos területeken folytatnak tanulmányokat vagy végeznek kutatást;

Indokolás

Biztosítja a DCI és a Cotonoui Megállapodás fejlesztési céljainak tiszteletben tartását azáltal, hogy az ezen eszközökből származó finanszírozás kedvezményezett diákjai a származási országuk gazdasági fejlődése szempontjából fontos területeken folytatnak tanulmányokat.

Módosítás  104

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében mechanizmusokat léptetnek életbe annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő országok állampolgárai a tanulmányi vagy kutatási időszakuk lejártával visszatérjenek a származási országukba, hogy hozzájárulhassanak az érintett fejlődő országok gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez.

Indokolás

A fejlesztési eszközök céljainak való megfelelés érdekében ösztönzőket kell biztosítani az ezen eszközökből finanszírozott ösztöndíjak kedvezményezetteinek abból a célból, hogy visszatérjenek származási országukba, és hozzájáruljanak az érintett fejlődő országok gazdasági fejlődéséhez.

Módosítás  105

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A fejlődő országok részvételével létrejövő partnerségek esetében kiemelten kell kezelni a fejlődő országok államilag finanszírozott felsőoktatási intézményeinek részvételével létrejövő partnerségeket.

Indokolás

A harmadik országok elitjeire való koncentrálódás elkerülése és az Erasmus Mundus lehetőségek kevésbé jómódú és hátrányosabb helyzetű csoportok előtti megnyitásának fokozása érdekében kiemelten kell kezelni az államilag finanszírozott oktatási intézmények – és nem csak a magánegyetemek – bevonásával létrejött partnerségeket.

Módosítás  106

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az ösztöndíjak a mesterképzésben részt vevő európai és harmadik országbeli hallgatók és oktatók rendelkezésére állnak, a 2. cikkben meghatározottak szerint.

5. A partnerségek az európai és harmadik országbeli hallgatók és oktatók rendelkezésére állnak, a 2. cikkben meghatározottak szerint. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében az ösztöndíjakra csak az ezen határozat 2. cikkében meghatározott, harmadik országokból érkező hallgatók és oktatók pályázhatnak.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-ből és a Cotonoui Megállapodásból származó finanszírozást ne használják uniós állampolgárok támogatására, tiszteletben tartva ezen eszközök fejlesztési céljait.

Módosítás  107

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság az e cselekvés keretében odaítélendő ösztöndíjaknál a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű csoportokat és a sebezhető helyzetben lévőket támogatja.

6. A Bizottság az e cselekvés keretében odaítélendő ösztöndíjaknál a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű csoportokat és a sebezhető helyzetben lévőket támogatja, a (2) bekezdés f. pontjában meghatározott átláthatósági feltételek sérelme nélkül. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében elsőbbséget élveznek a fenti kategóriák és csoportok.

Indokolás

A Bizottság beleegyezett a hátrányos helyzetű és rászoruló csoportok kiemelt kezelésébe, de nem tüntették fel azon eszközöket, amelyek révén ez végrehajtandó. Ez a módosítás jogi erőt ad az ilyen kiemelt kezelés megvalósítására vonatkozó előírásnak és a diákok érdemen alapuló kiválasztásának követelményével kombinálja azt.

Módosítás  108

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 cselekvés – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tevékenységek különböző formát ölthetnek (konferenciák, szemináriumok, workshopok, tanulmányok, elemzések, kísérleti projektek, díjak, nemzetközi hálózatok, közzétételre szánt anyagok létrehozása, információs és kommunikációs technológiai eszközök fejlesztése stb.) és a világon bárhol végezhetők.

3. A tevékenységek különböző formát ölthetnek (konferenciák, szemináriumok, workshopok, tanulmányok, elemzések, kísérleti projektek, díjak, nemzetközi hálózatok, közzétételre szánt anyagok létrehozása, információs és kommunikációs technológiai eszközök fejlesztése stb.) és a világon bárhol végezhetők. A Bizottság gondoskodik a program tevékenységeit és fejlesztését illető információk minél szélesebb körben történő terjesztéséről, különösen a többnyelvű Erasmus Mundus információs portálon keresztül, amelynek nagyobb nyilvánosságot és jobb elérhetőséget kell biztosítani. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a harmadik országokban található delegációit minden, az Erasmus Mundus programmal kapcsolatosan a nyilvánosság számára hasznos tudnivalóról.

Indokolás

Az internetes honlapok és az egyetemek nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodái után az európai Bizottság delegációhoz futnak be a hallgatók tájékoztatáskérései. Ezért a lehető legtöbbet kell tudniuk az eljárások és a vendéghallgatók mindennapjainak megkönnyítése érdekében hozható intézkedésekről.

Módosítás  109

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 cselekvés – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Az illetékes nemzeti hatóságok által a részt vevő felsőoktatási intézményekkel való együttműködésben végrehajtandó, a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó egységes politika alapvető célja a megbízható és teljes tájékoztatás nyújtása, illetve a szükséges eljárások tisztázása, ugyanakkor a fő prioritást a túlságosan kis arányban részt vevő régiók kapják;

Módosítás  110

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 cselekvés – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Közösség támogatja az Erasmus Mundus mester- és doktori képzést elvégző valamennyi (harmadik országbeli és európai) hallgató öregdiák szövetségét.

törölve

Indokolás

E módosítás törlésre kerül, mivel tartalma bekerült a 6. cikkbe.

Módosítás  111

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – Kiválasztási eljárások – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. az 1. cselekvés keretében benyújtott javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi egy olyan bíráló bizottság segítségével, amelynek elnökét ez a bizottság választja meg, és amelynek tagjai a tudományos élet elismert személyiségei, akik az Európai Unió felsőoktatásának sokszínűségét képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy az Erasmus Mundus mesterképzések és doktori képzések minősége megfeleljen a legmagasabb tudományos mércének. A Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz történő benyújtása előtt megszervezi valamennyi támogatható javaslat független szakértők általi, európai szintű értékelését. Valamennyi Erasmus Mundus mesterképzéshez és doktori képzéshez meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori képzéseket irányító szerv fog kifizetni az ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus mesterképzésben és doktori képzésekben részt vevő intézmények végzik, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően;

a. az 1. cselekvés keretében benyújtott javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi egy olyan bíráló bizottság segítségével, amelynek elnökét ez a bizottság választja meg, és amelynek tagjai a tudományos élet elismert személyiségei, akik az Európai Unió felsőoktatásának sokszínűségét képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy az Erasmus Mundus mesterképzések és doktori képzések minősége megfeleljen a legmagasabb tudományos mércének és azok kiegyensúlyozott földrajzi képviseletet jelentsenek. A bíráló bizottság egyben arról is gondoskodik, hogy a javasolt tandíjak ne haladják meg a tagállamok összességében a alkalmazott tandíjak átlagos összege alapján megállapított bizonyos korlátokat. A Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz történő benyújtása előtt megszervezi valamennyi támogatható javaslat független szakértők általi, európai szintű értékelését. Valamennyi Erasmus Mundus mesterképzéshez és doktori képzéshez meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori képzéseket irányító szerv fog kifizetni az ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus mesterképzésben és doktori képzésekben részt vevő intézmények végzik, az egyetemi kiválósági követelmények alapján, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően; az 1. cselekvés elsősorban a harmadik országok diákjait célozza meg;

Módosítás  112

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – kiválasztási eljárások – b pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

Az első albekezdésben említett szabályzatok és határozatok rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Bizottság gondoskodik arról is, hogy az Erasmus Mundus partnerségekre irányuló javaslatok megfeleljenek a legmagasabb egyetemi minőségi előírásoknak és a kiegyensúlyozott földrajzi képviselet követelményének. A hallgatók és oktatók kiválasztását a partnerségben részt vevő intézmények végzik, az egyetemi kiválósági követelmények alapján, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően. A 2. cselekvés elsősorban a harmadik országok diákjait célozza meg. A kölcsönös szellemi gyarapodás érdekében a mobilitásnak európai polgárokat is el kell juttatnia harmadik országokba, kisebb arányban.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A legutóbb a 2008/371/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 128., 2008.5.16., 8. o.) módosított megállapodás.

INDOKOLÁS

Az Erasmus Mundus 2009–2013 programra irányuló javaslatot az együttdöntési eljárás keretében vizsgáljuk. A javaslat a 2. cselekvésben foglalt fejlesztési és külső együttműködési eszközök szempontjából az AFET és DEVE bizottságokkal folytatott megerősített együttműködés tárgyát képezi.

Az Erasmus Mundus program fejlődése

A jelenlegi Erasmus Mundus program a felsőoktatás területén működő együttműködési és mobilitási program, amelynek célja, hogy népszerűsítse az Európai Uniót mint az egyik, világviszonylatban legjobb tanulmányi kiválósági központot.

A továbbiakban is az első programot ihlető, kiválóságra épülő logikát kell alkalmazni. Emellett az új program célja, hogy a harmadik országokkal megvalósuló együttműködések révén elősegítse a kultúrák közötti megértést, és támogassa a harmadik országok fejlődését a felsőoktatás területén.

A folyamatban lévő program félidős értékelése jelzi a programnak a harmadik országbeli és európai uniós diákok körében tapasztalt sikerét. 2004 és 2008 között például 4 424 ösztöndíjhoz jutottak a harmadik országok diákjai, és 323 egyetem (ezek közül 265 európai) vett részt a programban.

Az új Erasmus Mundus programnak tehát alkalmazkodnia kell a mobilitás iránti megnövekedett kereslethez, anélkül, hogy ez minősége rovására menjen.

Az új program 3 cselekvésre épül:

Az 1. cselekvés a tanulmányi ösztöndíjjal járó közös mester- és doktori képzési programokra épül. Célja az európai felsőoktatás kiválóságának népszerűsítése a világban. A közös programokat, melyebe különböző harmadik országbeli felsőoktatási intézmények kapcsolódhatnak be, legalább három európai ország egyetemeinek konzorciuma dolgozza ki.

A 2. cselekvés partnerségekre nyújt lehetőséget harmadik országok felsőoktatási intézményeivel (többek között ösztöndíjak formájában). E külső együttműködés célja az emberi erőforrások és a harmadik országok felsőoktatási intézményei nemzetközi együttműködési képességének fejlesztése az EU külpolitikájának megfelelően.

E partnerségek révén legalább három európai ország legalább öt felsőoktatási intézménye társul több harmadik országbeli intézménnyel.

A 3. cselekvés a kommunikációs és tájékoztatással összefüggő specifikus tevékenységeket tömöríti magába. E cselekvés célja az európai felsőoktatás láthatóságának növelése a nemzetközi színtéren.

A program költségvetése

A költségvetés két részre különül: az 1. és a 3. cselekvésre elkülönített költségvetés, valamint egy különálló költségvetés a 2. cselekvésre.

Az 1. cselekvésre (közös mester- és doktori képzések) szánt költségvetés 450 millió EUR (összehasonlításképpen: a jelenlegi program költségvetése 230 millió EUR), a 3. cselekvés (tájékoztatással összefüggő intézkedések) költségvetésére szánt összeg 16,5 millió EUR. Ezt a költségvetést az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság kezeli.

Ezzel szemben a 2. cselekvésre (Erasmus Mundus partnerségek) szánt költségvetés csak becslés formájában ismert. E költségvetés becsült összege 460 millió EUR, amelyet – előre láthatólag – megosztanak különböző külpolitikai és fejlesztési eszközök között; ezt a pénzt a Külkapcsolati Főigazgatóság, illetve az EuropeAid Együttműködési Hivatal kezeli.

A program újdonságai:

· Az 1. cselekvés, az Erasmus Mundus mesterképzés és doktori képzés keretében

– ösztöndíjak az Európában és harmadik országokban mobilis európai diákoknak;

Mostanáig az európai diákok csak a harmadik országok viszonylatában értelmezett mobilitásuk keretében kaphattak ösztöndíjat, legfeljebb három hónapra, és csak akkor, ha a mesterképzés keretében akadt harmadik országbeli partnerintézmény.

– a közös, „Erasmus Mundus” doktori képzések

· A 2. cselekvés, az Erasmus Mundus partnerség keretében

Ez a partnerség a valóságban egy, a Bizottság által 2005 óta az Erasmus Mundus program mellett folytatott kísérletének átültetése.

Azaz, a komitológiának köszönhetően, külső együttműködési ablakokat vezettek be, hogy még több harmadik országbeli diák jöhessen az EU-ba tanulni, anélkül, hogy mesterképzésben kellene részt venniük. Ennek keretében 2005 és 2008 között további 1640 ösztöndíjat sikerült kiosztani az Erasmus Mundus költségvetésétől eltérő pénzügyi eszközökből származó forrásoknak köszönhetően.

Az előadó figyelmét különösen megragadó pontok:

1. A 2. cselekvés, az Erasmus Mundus partnerség „tájékoztató jellegű” költségvetése

A 2. cselekvés költségvetését a külső együttműködési eszközökből finanszírozzák, és a következőképpen osztják fel:

-          2 fejlesztéspolitikai eszköz:

-          Európai Fejlesztési Alap (10. EFA): 30 millió EUR

-                    A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (DCI): 240 millió EUR

-          és 3 külpolitikai eszköz:

-                       Az európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI): 140 millió EUR

-                       az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszköze (ICI): 20 millió EUR

-             előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA): 30 millió EUR

Az Európai Bizottság évről évre megállapítja az egyes harmadik országokkal a felsőoktatási cserék céljára fordítandó összegeket. Ennélfogva sajnos lehetetlen előre leszögezni az említett országok meghatározott prioritásai alapján évről évre változó összegeket.

Az előadó sajnálja, hogy mindössze egyetlen utólagos állapotfelmérés teszi lehetővé az említett cserékre elkülönített összegek pontos megismerését.

2. A megfelelő földrajzi megoszlás és a nemek közötti egyenlőség figyelmen kívül hagyása

A partnerségek földrajzi megoszlásáról kizárólag a Külkapcsolati Főigazgatóság és a EuropeAid Együttműködési Hivatal dönt, ez pedig például ismételten az ázsiai diákok túlzottan magas arányához vezethet a földközi-tengeri térségből vagy az AKCS-országokból származó diákok rovására, ahogyan ez a helyzet a jelenlegi programban is.

Hasonlóképpen jó lenne elkerülni azt, hogy néhány ország túlzottan alacsony arányban vegyen részt az Erasmus Mundus mesterképzések konzorciumaiban, ami jelenleg Görögországra, Ausztriára és Szlovákiára, a nyugat-balkáni országokra és általában az új uniós tagállamokra érvényes.

Tájékoztató jelleggel: 2007–2008-ra 273 Erasmus Mundus ösztöndíjat osztottak ki, ezen felül a külső együttműködési ablakok címén folyósítottak további ösztöndíjakat, összesen 63-at a Balkán, 37-et Kína és 403-at India részére.

A diákok földrajzi származás szerinti kiegyensúlyozott megoszlásának biztosítása érdekében tehát döntő fontosságú, hogy a RELEX és az AIDCO főigazgatóságok mely országokat jelöli ki a partnerségekben való részvételre.

Hasonlóképpen, ténylegesen tiszteletben kell tartani a férfiak és nők közötti egyenlőség elvét. A 2007–2008-as időszakban a 403 indiai ösztöndíjas diák közül például csak 103 volt nő.

Az előadó javaslatai, a program egészére nézve:

1.      Meg lehetne könnyíteni a vízumkibocsátást a program több uniós tagállamban mozgó résztvevői számára azáltal, hogy legalább hat hónappal indulásuk előtt tudomásukra hozzák az őket fogadó egyetem nevét. Ezzel összefüggésben a tagállamok tanulmányozhatnák e program keretében egy specifikus vízum bevezetésének lehetőségét.

2.      Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a legalább két idegen nyelv elsajátítására. Az európai nyelvek sokfélesége a tanfolyam többletértéke.

3.     A programhoz való hozzáférést egyetemi kiválósági kritériumok határozzák meg, és biztosítani kell a fogyatékkal élők és a tanulási nehézségekkel küzdők számára, a nemek közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartása, illetve a kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás mellett.

4.      Bátorítani kell a balkáni országok és tagjelölt országok állampolgárait a programban való részvételre, az említett országok egyetemeit pedig a konzorciumokban való részvételre, hogy az általuk nyújtott képzés európai dimenziót kapjon, ami előnyös majdani uniós integrációjuk szempontjából.

5.      Amennyiben beiratkozási díj (tandíj) is van, ennek az egy konzorciumon belüli egyetemek esetében közösnek és valamennyi (harmadik országbeli vagy európai) diák számára ugyanakkorának kell lennie.

6.      Az ösztöndíjak összegének megállapításakor figyelembe kell venni a tandíj összegét, a tanulmányokkal várhatóan együttjáró kiadásokat, illetve a hallgatók célországban tartózkodásához szükséges megélhetési költségeket.

7.      A kutatási befektetések növelése érdekében köz- és magánszféra partnerségeket kell kialakítani.

8.      A programmal kapcsolatos információkat minél több egyetemhez el kell juttatni szerte Európában és a világon. Éppen ezért minél több nyelven rendelkezésre kell állniuk. Arra is szükség van, hogy az Európai Bizottság harmadik országbeli képviseletei biztosítani tudják a hasznos információ jelentős mértékű helyi terjesztését, amellyel a diákokat segíthetik a választásban (a beiratkozási díjak, az ösztöndíjak összege, az esetleges hazatérési kötelezettség stb.).

Az előadó 2. cselekvést illető külön javaslatai:

1.        A külpolitikai vonatkozású, és az európai diákok ösztöndíjainak finanszírozására használható alapokat pontosítani kell és pontosan meghatározni.

2.        A partnerségek fő célkitűzésének továbbra is a harmadik országbeli diákok EU felé vonzásának kell maradnia. Az európai diákok harmadik országok irányában érvényesített mobilitására továbbra is szükség van a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése érdekében, de ezt kisebb nagyságrendben kell gyakorolni.

3.        A lényeges információt a programot létrehozó határozatoknak kell tartalmazniuk (nem pedig a pályázati felhívásoknak), hogy mindenki, és főleg a diákság megismerhesse azt. Ilyen például a diákok származási országukba való visszatérésre kötelezése, mivel ez a program semmi esetre sem teheti lehetővé a harmadik országokból történő agyelszívást.

Ha a partnerségek keretében ez a program még több harmadik országbeli hallgató és egyetem előtt nyílik meg, törekedni kell a kiválasztott résztvevők kiválóságát és a fogadás minőségét illető célkitűzések fenntartására.

ÖSSZEGZÉS

Ahhoz, hogy a program sikeres legyen, a kurzuskínálat és a cserediák-fogadási feltételek terén ki kell tartani a kiválóságra törekvő célkitűzések mellett.

Ahhoz, hogy nagyszámú kiváló egyetemi szakembert és hallgatót magukba tömörítő elitközpontok születhessenek, a program részvételi feltételeinek világosnak és átláthatónak kell lenniük.

Végezetül, ahhoz, hogy a program a kultúrák közötti kölcsönös megértést még inkább segíthesse, kiegyensúlyozott módon ki kell terjednie a világ valamennyi régiójára.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (5.6.2008)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról (2009–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

A vélemény előadója (*): Samuli Pohjamo

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Erasmus Mundus program második szakasza (2009–2013) folytatja az első Erasmus Mundus program (2004–2008) tevékenységét, azzal a különbséggel, hogy az új program integrálja annak külső együttműködési eszközét, kiterjeszti hatókörét a felsőoktatás valamennyi szintjére, javítja az európai hallgatók rendelkezésére álló finanszírozási lehetőségeket, és jobb együttműködési lehetőségeket kínál a felsőoktatási intézményekkel.

Bár az Erasmus Mundus program fő célkitűzése továbbra is a „kiválóság” előmozdítása, második szakasza a külső együttműködési eszköz beillesztésével külpolitikai dimenziót kölcsönöz a programnak. A program e részének finanszírozását az európai szomszédságpolitikát és a csatlakozási folyamatot támogató külső eszközökből biztosítják majd, beleértve az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ENPI) és az előcsatlakozási támogatási eszközt (IPA).

Az ENPI és az IPA demokratikus ellenőrzéséért a bizottságok közül elsősorban a Külügyi Bizottság felel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamokkal egy időben jut hozzá a vonatkozó stratégiai dokumentumokhoz. Ezt követően a Parlament és a Bizottság párbeszédet kezd a Parlament által megvitatni kívánt stratégiai dokumentumokról.

Az európai szomszédságpolitikának és az EU bővítési stratégiájának alapvető eleme a személyes kapcsolatfelvétel, a kutatás, a tanulmányi és ifjúsági csereprogramok ösztönzése, és a módosítások azt célozzák, hogy a program vonatkozó tevékenységeinek célkitűzései a fent említett politikai prioritásokat tükrözzék.

Ugyanakkor a vélemény előadója úgy véli, hogy az Erasmus Mundus hallgatókra vonatkozó nehézkes vízumpolitikák nagymértékben akadályozzák a program által kínált lehetőségek teljes mértékű kihasználását. Mivel a vízumpolitika tagállami hatáskörben van, a vélemény előadója felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a vízumhoz jutás és a vízumok megújításának egyszerűsítése érdekében.

Végül a vélemény előadója úgy véli, hogy a harmadik országokban egyértelmű igény mutatkozik a programmal kapcsolatos információk például a Bizottság küldöttségein vagy a tagállamok nagykövetségein keresztül történő megfelelőbb összehangolására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A külső támogatási eszközök és a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás tárgyalásának során az Európai Parlament és a Bizottság számos kérdésben megegyezésre jutott az intézményközi megállapodáshoz csatolt nyilatkozatokban meghatározott demokratikus ellenőrzéssel és a külső fellépések koherenciájával kapcsolatban. Az Európai Parlamenttel való konzultációs eljárásra és párbeszédre a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban1 és különösen annak 8. cikkében meghatározott parlamenti jogosultságokkal összhangban kerül sor.

 

___________________________________

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.

Indokolás

Az új külső támogatási eszközökről (az európai szomszédsági és partnerségi eszköz - ENPI, a stabilitási eszköz - IfS, és az előcsatlakozási támogatási eszköz - IPA) szóló megállapodás fokozott ellenőrzési jogosultságot biztosít az Európai Parlament számára a közösségi támogatások végrehajtásával kapcsolatban.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A közös európai értékek és a személyes kapcsolatok kialakításának az európai szomszédságpolitika összefüggésében és különösen tanulmányi és ifjúsági csereprogramok révén történő előmozdítása az Erasmus Mundus program központi elemét alkotja, amelyet a partnerországok oktatási reformra és modernizációra irányuló erőfeszítéseit támogató politikai párbeszédnek kell alátámasztania, és amelynek elő kell segítenie az idegen nyelvek és kultúrák ismeretének bővítését, a kultúrák közötti párbeszédet, valamint az uniós politikákhoz, köztük a bolognai és koppenhágai folyamathoz való konvergenciát. A tanárok és kutatók mobilitása alapvető eleme az EU és az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok közötti kutatási együttműködés megerősítésének, illetve a minőség további javításának, azonban az is fontos, hogy lépéseket tegyenek az agyelszívás megelőzése érdekében ezen a területen.

Indokolás

Idén van a kultúrák közötti párbeszéd európai éve, és az Európai Uniónak arra is fel kell használnia az Erasmus Mundus programot, hogy előmozdítsa az idegen nyelvek tanulását és az idegen kultúrákkal való megismerkedést, továbbá hogy erősítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ugyanakkor az oktatás minőségének javítása érdekében hangsúlyt kell fektetni a bolognai és a koppenhágai folyamat előmozdítására és a tanárok mobilitásának és cseréjének ösztönzésére is. Végül hangsúlyozni kell, hogy meg kell akadályozni az agyelszívást.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

(1) A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés és a közös európai értékek elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek – beleértve a demokrácia és a jogállamiság ösztönzését és megszilárdítását, illetve az emberi jogok és alapvető szabadságjogok és a nők és férfiak közötti egyenlőség tiszteletben tartását – támogatása, továbbá a harmadik országok felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének segítése.

Indokolás

Fontos a nemi szempont beépítése minden politikába.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a mellékletben meghatározottak szerint biztosítani a harmadik országokkal kialakított partnerséghez nyújtott támogatás regionális kiegyensúlyozottságát.

Indokolás

A programnak a regionális egyensúly megteremtésére kellene törekednie, és az alacsonyabb hatékonyságú felsőoktatási intézményekkel rendelkező régiókkal való tanulmányi csereprogramokat kellene támogatnia, illetve külön támogatást kellene biztosítania e régiók számára.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) nevezetesen intézkednek az Erasmus Mundus hallgatók vízumhoz jutásának és vízumuk megújításának egyszerűsítése érdekében;

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk - 3 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a megfelelő tájékoztatást, nyilvánosságot és nyomon követést a program által támogatott cselekvések tekintetében;

a) a megfelelő tájékoztatást, nyilvánosságot és nyomon követést a program által támogatott cselekvések tekintetében, és különösen a programnak az érintett harmadik országokban való ismertségét;

Indokolás

Növelni kell a program harmadik országokban való ismertségét és elérhetőbbé kell tenni a programmal kapcsolatos információkat.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodással és az 1999/468/EK tanácsi határozattal és különösen annak 8. cikkével összhangban konzultál az Európai Parlamenttel.

Indokolás

Az új külső támogatási eszközökről (ENPI, a stabilitási eszköz - IfS, és az IPA) szóló megállapodás fokozott ellenőrzési jogosultságot biztosít az Európai Parlament számára a közösségi támogatások végrehajtásával kapcsolatban. Az Európai Parlamenttel való konzultációs eljárásra és párbeszédre az 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban és különösen annak 8. cikkében meghatározott parlamenti jogosultságokkal összhangban kerül sor, aminek értelmében a Parlament állásfoglalást fogadhat el arról, hogy a Bizottság túllépte a ráruházott végrehajtási hatásköröket.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – A rész – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül;

j) a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül. Az oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó ügynökség a hallgatói ösztöndíjakból levonja a konzorciumi díjakat, és átadja azokat a koordináló intézménynek, amely a konzorciummegállapodásnak megfelelően továbbítja őket a tagegyetemeknek;

Indokolás

Amennyiben a konzorciumi díjakat az ügynökség szedi be a hallgatói ösztöndíjból történő levonással, a konzorcium a konzorciummegállapodásnak megfelelően oszthatja el a díjakat az egyetemek között. Mivel a finn és más skandináv egyetemek, amelyek a jogszabályok szerint nem szedhetnek pénzt oktatási programokért, nem kérnek díjat a megállapodás alapján, nem is fognak részt venni a konzorciumi díjak felosztásában. Ez is a többi egyetem hasznára válik.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cselekvés – B rész – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a doktori képzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a doktorjelöltek tényleges tanulmányi és kutatási helyétől függetlenül;

j) a doktori képzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a doktorjelöltek tényleges tanulmányi és kutatási helyétől függetlenül. Az oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó ügynökség a hallgatói ösztöndíjakból levonja a konzorciumi díjakat, és átadja azokat a koordináló intézménynek, amely a konzorciummegállapodásnak megfelelően továbbítja azt a tagegyetemeknek;

Indokolás

Amennyiben a konzorciumi díjakat az ügynökség szedi be a hallgatói ösztöndíjból történő levonással, a konzorcium a konzorciummegállapodásnak megfelelően oszthatja el a díjakat az egyetemek között. Mivel a finn és más skandináv egyetemek, amelyek a jogszabályok szerint nem szedhetnek pénzt oktatási programokért, nem kérnek díjat a megállapodás alapján, nem is fognak részt venni a konzorciumi díjak felosztásában. Ez is a többi egyetem hasznára válik.

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009-2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Illetékes bizottság

CULT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

3.9.2007

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Samuli Pohjamo

12.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2008

3.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Monika Beňová, André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Martí Grau i Segú, Jaromír Kohlíček, Doris Pack, Rihards Pīks, Jean Spautz, Karl von Wogau

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (13.6.2008)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról (2009–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

A vélemény előadója(*): Alessandro Battilocchio

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Átfedés a jogszabályok között

A 2004 és 2008 közötti időszak tekintetében az Erasmus Mundus program külső együttműködési eszköze (External Cooperation Window) nem tartozott az Erasmus Mundusról szóló határozat hatálya alá, hanem az EK külső fellépéseire vonatkozó rendeletek hatálya alá vonták. A 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó következő programozási időszak tekintetében a Bizottság javasolja, hogy a külső együttműködési eszközt vonják az Erasmus Mundusról szóló új határozat hatálya alá. A finanszírozás azonban továbbra is a külső finanszírozási eszközökből fog származni – elsősorban azokból, amelyek meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak[1]. Ennek eredményeként az Erasmus Mundus külső fellépéseinek pénzeszközeire két jogszabály fog vonatkozni – az érintett országra vonatkozó külső finanszírozási eszköz, és ezenkívül maga az Erasmus Mundusról szóló határozat.

Szokatlan, de nem példa nélküli, hogy közösségi jogszabályok így átfedik egymást. Ebben az esetben ennek egy előnye van az Európai Parlament számára: a külső eszközök terén a részletes programozást komitológiai eljárással végzik, a Parlament korlátozott bevonásával, de az Erasmus Mundusról szóló határozat lehetővé fogja tenni a Parlament számára, hogy az együttdöntési eljárás keretében nagyobb mértékben részt vegyen a részletes politikaformálásban. Arra azonban nagy figyelmet kell fordítani, hogy az egymást átfedő jogszabályok ne legyenek ellentétesek egymással, mivel az jogi zavarokhoz vezetne. Az Erasmus Mundusra vonatkozó javaslattal és a hatályos fejlesztési jogszabályokkal kapcsolatban mindez különös aggodalomra ad okot.

A fejlesztés terén az Erasmus Mundus program finanszírozása két forrásból történik:

· Az AKCS-országok esetében az Európai Fejlesztési Alapból (EFA). Ez ugyan nem tartozik a közösségi költségvetésbe, és a jogalapja – a Cotonoui Megállapodás – nem tartozik a közösségi jogszabályok közé, de a közösségi jogszabályok közé tartozó tanácsi rendelettel hajtják végre[2].

· Az AKCS-ba nem tartozó fejlődő országok esetében a fejlesztési együttműködési eszközből (DCI) .

A DCI és az EFA programozása is folyamatban van, de a DCI, amely 2007 kezdete óta működik, tekintetében előrehaladottabb. Az EFA végrehajtásának kezdetét 2008 elejére tervezték, de a felülvizsgált Cotonoui Megállapodás ratifikálásával kapcsolatos problémák miatt elhalasztották.

A fejlesztésre vonatkozó jogszabályokkal való összhang

Fejlesztési szempontból fontos annak biztosítása, hogy az Erasmus Mundus program céljára használt pénzeszközök továbbra is mozdítsák elő a fejlődő országokban a szegénység csökkentésére irányuló cél elérését. A DCI-ből származó finanszírozás tekintetében ez jogilag is kötelező. Az Erasmus Mundus pénzeszközeit a DCI földrajzi programjaiból biztosítják, amelyekre az az előírás vonatkozik, hogy a finanszírozott intézkedések 100%-ának eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak[3]. Az előadó módosításokat javasol annak érdekében, hogy az Erasmus Mundusról szóló határozat összeegyeztethető maradjon a DCI e rendelkezésével.

Az ösztöndíjak beletartoznak az ODA fogalommeghatározásába[4], de az az általános előírás vonatkozik rájuk, hogy az ODA-ra jogosult összes pénzeszközt „a fejlődő országok gazdasági fejlődésének és jólétének előmozdítására”[5] irányuló elsődleges célra kell fordítani. A gyakorlatban ezt annak előírásával lehet előmozdítani, hogy ösztöndíjakat fejlesztésre vonatkozó tanfolyamokra adjanak, és a diákokat a származási országukba való visszatérésre ösztönözzék annak érdekében, hogy új ismereteiket és készségeiket az adott ország hasznára kamatoztassák. Az előadó a fejlesztési eszközökből finanszírozott Erasmus Mundus diákokra vonatkozó ezen előírások felvételére irányuló módosításokat javasol.

A többi módosítás a fejlesztésre vonatkozó jogszabályok célkitűzései és az Erasmus Mundus program fejlesztési finanszírozást felhasználó részei közötti összeegyeztethetőség biztosítására irányul.

Pénzügyi szempontok és programozás a DCI és a 10. EFA keretében

Az Erasmus Mundusra vonatkozó jogalkotási javaslatban nem szerepelnek számadatok az Erasmus Mundus program számára a külső finanszírozási eszközökből biztosítandó összegekre vonatkozóan. Az indokolásban szereplő tájékoztató jellegű adatok arra utalnak, hogy 240 millió eurót kívánnak felhasználni a DCI-ből, 30 millió eurót pedig a 10. EFA-ból. Ezek az adatok a 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkoznak.

Úgy tűnik, hogy a DCI keretében kevés a következetesség abban, ahogy az Erasmus Mundus a stratégiai dokumentumokban szerepel. Egyes esetekben úgy tűnik, hogy a programot egyes országos stratégiai dokumentumok alapján finanszíroznak, például Brazília, Argentína és India esetében. Más esetekben a regionális stratégiai dokumentumokban (RSD) szerepelnek őket – név szerint említve a Latin-Amerikára vonatkozó RSD-ben, és a „Felsőoktatás” cím alatt az Ázsiára vonatkozó RSD-ben. A stratégiai dokumentumokból nem lehet kiszámítani az Erasmus Mundus DCI-ből történő finanszírozásának ország vagy régió szerinti felosztását.

A 10. EFA tekintetében nem bocsátottak az Európai Parlament rendelkezésére stratégiai dokumentumtervezeteket, az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés számára viszont igen. A véleménytervezet megírása idején még nem tették közzé az összes országos stratégiai dokumentumot. Nem történt hivatkozás az Erasmus Mundus programra a rendelkezésre álló országos stratégiai dokumentumokban. A 10. EFA-ra vonatkozó regionális stratégiai dokumentumok tartalmát illetően nem találtunk információkat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A humánerőforrás fejlesztését meghatározott harmadik országokban, és pontosabban a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvést az 1085/2006/EK, 1638/2006/EK, 1905/2006/EK és 1934/2006/EK rendelettel, továbbá az 599/2005/EK és 608/2006/EK határozattal összhangban kell végrehajtani.

4. A humánerőforrás fejlesztését meghatározott harmadik országokban, és pontosabban a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvést az 1085/2006/EK, 1638/2006/EK, 1905/2006/EK és 1934/2006/EK rendelettel, továbbá az 599/2005/EK és 608/2006/EK határozattal, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban kell végrehajtani. Különösen az 1905/2006/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdését kell tiszteletben tartani.

Indokolás

Biztosítja, hogy az Erasmus Mundusról szóló határozat teljes mértékig összeegyeztethető legyen a Cotonoui Megállapodással és a DCI-vel, különösen a DCI azon rendelkezésével, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében a célokat azokra a célokra korlátozzák, amelyek összhangban állnak a fenti rendelettel, különösen 2. cikkének (4) bekezdésével.

Indokolás

Biztosítja a folytatólagos alkalmazhatóságát annak a DCI-rendelkezésnek, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében a fellépéseket azokra a fellépésekre korlátozzák, amelyek a fenti rendelet céljainak elérésére szolgálnak, valamint amelyek összhangban állnak a fenti rendelettel, és különösen 2. cikkének (4) bekezdésével.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-ből történő finanszírozást ne lehessen felhasználni a DCI-vel összeegyeztethetetlen célokra, különösen olyan célokra, amelyek nem tesznek eleget annak a DCI-rendelkezésnek, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében azonban az intézkedések kedvezményezettjei csak a fejlődő országokbeli intézmények, egyetemek vagy más személyek lehetnek.

Indokolás

Megakadályozza, hogy a DCI vagy az EFA keretében nyújtott finanszírozás kedvezményezettjei uniós állampolgárok legyenek. Az ilyen felhasználás a hivatalos fejlesztéstámogatás (ODA) OECD/DAC által meghatározott fogalmán kívül esne.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a melléklettel – és a programnak a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett fellépése esetében az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokkal – összhangban gondoskodik a programban meghatározott közösségi cselekvések végrehajtásáról;

a) a melléklettel – és a programnak a 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett fellépése esetében az 1. cikk (4) bekezdésében, különösen a céljaiban és elveiben említett jogi eszközökben előírt eljárásokkal – összhangban gondoskodik a programban meghatározott közösségi cselekvések végrehajtásáról;

Indokolás

Biztosítja, hogy a fejlesztési finanszírozást a fejlesztési célok elérésének előmozdítására használják, és a DCI esetében felhívja a figyelmet arra a DCI-rendelkezésre, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvés végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést nem e határozat szabályozza, és azok az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokat követik.

1. A 4. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett cselekvés végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést nem e határozat szabályozza, és azok az 1. cikk (4) bekezdésében említett jogi eszközökben előírt eljárásokat követik.

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott intézkedések esetében a fenti rendelet 2. cikkének céljait fenntartják, különösen a 2. cikk (4) bekezdését.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-finanszírozást azzal a DCI-rendelkezéssel összhangban használják, amely előírja, hogy a földrajzi programok finanszírozásának 100%-osan eleget kell tennie a hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA) való besorolás OECD/DAC által meghatározott kritériumainak.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 8. cikkben említett bizottságot a meghozott intézkedésekről.

Indokolás

Biztosítja, hogy a Bizottság megfelelő visszajelzést adjon az Európai Parlamentnek és az Erasmus Mundus irányítóbizottságának.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott intézkedések esetében e cikk a) albekezdése nem alkalmazandó, és a végrehajtást a Közösség fejlesztési politikájára, különösen a szegénységnek a partnerországokban és -régiókban történő felszámolására irányuló célra való tekintettel kell megvalósítani.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-finanszírozást fejlesztési célokra használják, és kizárja annak a lehetőségét, hogy az EU számára kedvező célokra használják, de a fejlesztési politika területén kívül.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja az összhangot és egymást kiegészítő jelleget e program és más kapcsolódó közösségi politika, eszköz és fellépés, különösen az egész életen át tartó tanulás programja, a hetedik kutatási keretprogram, a külső együttműködési programok és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap tekintetében.

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja az összhangot és egymást kiegészítő jelleget e program és más kapcsolódó közösségi politika, eszköz és fellépés, különösen az egész életen át tartó tanulás programja, a hetedik kutatási keretprogram, a fejlesztéspolitikai és külső együttműködési programok és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap tekintetében.

Indokolás

Biztosítja az összhangot a fejlesztési politikával (ahogy azt az EK-Szerződés 178. cikke előírja).

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. Az 1905/2006/EK rendelet alapján finanszírozott fellépések tekintetében az értékelés tartalmazza a fejlődő országok állampolgárainak a tanulmányi vagy kutatási időszakuk lejárta utáni nyomon követését, és értékelik a származási országuk gazdasági vagy társadalmi fejlődéséhez tett azt követő hozzájárulásukat.

Indokolás

Annak értékelése érdekében, hogy az Erasmus Mundus ösztöndíjak milyen mértékben járulnak hozzá a DCI finanszírozási eszközének fejlesztési céljaihoz, nyomon kell majd követni az egykori diákokat.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Közösség kiemelkedő tudományos színvonalú partnerségeket választ ki, amelyeket e program alkalmazásában „Erasmus Mundus partnerségeknek” neveznek. E partnerségek összhangban vannak a 3. cikk céljaival, és azok megvalósítására törekednek.

A Közösség kiemelkedő tudományos színvonalú partnerségeket választ ki, amelyeket e program alkalmazásában „Erasmus Mundus partnerségeknek” neveznek. Ezek összhangban vannak a 3. cikk céljaival, és azok megvalósítására törekednek, amennyiben azok megfelelnek annak a jogalapnak, amelyből a finanszírozás származik.

Indokolás

Biztosítja a DCI és a Cotonoui Megállapodás rendelkezéseinek tiszteletben tartását a partnerségek kiválasztása során.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E program alkalmazásában az Erasmus Mundus partnerségek:

E program céljainak a teljesítéséhez és összhangban azzal a jogalappal, amelyből a finanszírozás származik az Erasmus Mundus partnerségek:

Indokolás

Biztosítja, hogy ne legyen ellentmondás az Erasmus Mundusról szóló határozat és az ugyanazon pénzeszközök felhasználására vonatkozó más jogszabályok között.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a felsőoktatás valamennyi szintjén (alapképzéstől posztdoktori szintig) hallgatói, oktatói és a felsőoktatási személyzet számára szervezett csereprogramokat működtetnek változó hosszúságú mobilitási időszakokra, beleértve a kihelyezési időszakok lehetőségét is. A mobilitásnak biztosítania kell, hogy az európai polgárok harmadik országokba, a harmadik országok állampolgárai pedig az európai országokba jussanak el. E rendszer lehetővé teszi olyan harmadik országbeli polgárok fogadását is, akik nem kötődnek a partnerségekben részt vevő harmadik országbeli intézményekhez, és speciális rendelkezések beemelését rászoruló csoportok számára az érintett régió vagy ország politikai és társadalmi-gazdasági hátterének megfelelően.

c) a felsőoktatás valamennyi szintjén (alapképzéstől posztdoktori szintig) hallgatói, oktatói és a felsőoktatási személyzet számára szervezett csereprogramokat működtetnek változó hosszúságú mobilitási időszakokra, beleértve a kihelyezési időszakok lehetőségét is. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések kivételével a mobilitás eljuttathat európai polgárokat harmadik országokba. A mobilitásnak a harmadik országok polgárait kell eljuttatnia az európai országokba. E rendszer lehetővé teszi olyan harmadik országbeli polgárok fogadását is, akik nem kötődnek a partnerségekben részt vevő harmadik országbeli intézményekhez, és speciális rendelkezések beemelését rászoruló csoportok számára az érintett régió vagy ország politikai és társadalmi-gazdasági hátterének megfelelően.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-ből és a Cotonoui Megállapodásból származó finanszírozást csak arra lehessen használni, hogy a fejlődő országok állampolgárainak és ne az EU állampolgárainak adjanak ösztöndíjakat az EU egyetemein való tanuláshoz.

Módosítás     15

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) rendelkeznek olyan, partnerintézményeknél eltöltött tanulmányi és kutatási időszakok elismerésére alkalmazott beépített mechanizmussal, amely összhangban áll az európai kreditátviteli rendszerrel (ECTS);

d) rendelkeznek olyan, partnerintézményeknél eltöltött tanulmányi és kutatási időszakok kölcsönös elismerésére alkalmazott beépített mechanizmussal, amely összhangban áll az európai kreditátviteli rendszerrel (ECTS), valamint ezzel egyenértékű rendszerekkel a harmadik országokban;

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a mobilitási támogatások odaítéléséhez olyan átlátható feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek és a méltányosság kérdését;

f) a mobilitási támogatások érdemeken alapuló odaítéléséhez olyan átlátható feltételeket teremtenek, amelyek többek között megfelelően figyelembe veszik a nemek, a méltányosság és a nyelvi képességek kérdését;

Indokolás

Annak biztosítása, hogy a jelöltek az oktatás nyelvén minimális szintű nyelvtudással rendelkezzenek, létfontosságú a magas szintű egyetemi normák fenntartása érdekében.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) megfelelő szabályokat hoznak annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók, oktatók és felsőoktatási személyzet számára a hozzáférést és megkönnyítsék fogadásukat (tájékoztatási lehetőségek, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban stb.);

h) megfelelő szabályokat hoznak annak érdekében, hogy elősegítsék az európai és a harmadik országokból érkező hallgatók, oktatók és felsőoktatási személyzet számára a hozzáférést, illetve megkönnyítsék fogadásukat (tájékoztatási lehetőségek, szállás, segítségnyújtás a vízummal kapcsolatban, beleértve a vízumdíjak kifizetését stb.);

Indokolás

A diákokat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni a tagállamok közötti eltérő vízumelőírások, és különösen a különböző vízumdíjak révén. Ezért kell rendelkezni arról, hogy a vízumdíjakat az ösztöndíj-finanszírozásnak kell fedeznie.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében biztosítani, hogy a fejlődő országok állampolgárai a származási országuk gazdasági fejlődése szempontjából fontos területeken folytatnak tanulmányokat vagy végeznek kutatást.

Indokolás

Biztosítja a DCI és a Cotonoui Megállapodás fejlesztési céljainak tiszteletben tartását azáltal, hogy az ezen eszközökből származó finanszírozás kedvezményezett diákjai a származási országuk gazdasági fejlődése szempontjából fontos területeken folytatnak tanulmányokat.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb) Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében mechanizmusok életbe léptetése annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő országok állampolgárai a tanulmányi vagy kutatási időszakuk lejártával visszatérnek a származási országukba, hogy hozzájárulhassanak az érintett fejlődő országok gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez.

Indokolás

A fejlesztési eszközök céljainak való megfelelés érdekében ösztönzőket kell biztosítani az ezen eszközökből finanszírozott ösztöndíjak kedvezményezetteinek abból a célból, hogy visszatérjenek származási országukba, és hozzájáruljanak az érintett fejlődő országok gazdasági fejlődéséhez.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A fejlődő országok részvételével létrejövő partnerségek esetében kiemelten kell kezelni a fejlődő országok államilag finanszírozott felsőoktatási intézményeinek részvételével létrejövő partnerségeket.

Indokolás

A harmadik országok elitjei koncentrálódásának elkerülése és az Erasmus Mundus lehetőségek kevésbé jómódú és hátrányosabb helyzetű csoportok előtti megnyitásának fokozása érdekében kiemelten kell kezelni az államilag finanszírozott oktatási intézmények – és nem csak a magánegyetemek – bevonásával létrejött partnerségeket.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az ösztöndíjak a mesterképzésben részt vevő európai és harmadik országbeli hallgatók és oktatók rendelkezésére állnak, a 2. cikkben meghatározottak szerint.

5. Az ösztöndíjak a mesterképzésben részt vevő európai és harmadik országbeli hallgatók és oktatók rendelkezésére állnak, a 2. cikkben meghatározottak szerint. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében az ösztöndíjakra csak az ezen határozat 2. cikkében meghatározott, harmadik országokból érkező hallgatók és oktatók pályázhatnak.

Indokolás

Biztosítja, hogy a DCI-ből és a Cotonoui Megállapodásból származó finanszírozást ne használják uniós állampolgárok támogatására, tiszteletben tartva ezen eszközök fejlesztési céljait.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cselekvés – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság az e cselekvés keretében odaítélendő ösztöndíjaknál a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű csoportokat és a rászoruló népességcsoportokat támogatja.

6. A Bizottság az e cselekvés keretében odaítélendő ösztöndíjaknál a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű csoportokat és a sebezhető helyzetben lévőket támogatja, a 2 f) pontban meghatározott átláthatósági feltételek sérelme nélkül. Az 1905/2006/EK rendelet vagy az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében finanszírozott intézkedések esetében kiemelten kell kezelni az ilyen csoportokat és népességcsoportokat.

Indokolás

A Bizottság beleegyezett a hátrányos helyzetű és rászoruló csoportok kiemelt kezelésébe, de nem tüntették fel azon eszközöket, amelyek révén ez végrehajtandó. Ez a módosítás jogi erőt ad az ilyen kiemelt kezelés megvalósítására vonatkozó előírásnak és a diákok érdemen alapuló kiválasztásának követelményével kombinálja azt.

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009-2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Illetékes bizottság

CULT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Alessandro Battilocchio

5.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer

  • [1]  Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA), európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI), fejlesztési együttműködési eszköz (DCI), Európai Fejlesztési Alap (EFA), iparosodott országok eszköz (ICI)
  • [2]  A Tanács 617/2007/EK rendelete (2007. május 14.)
  • [3]  A DCI 2. cikke (4) bekezdésének első albekezdése
  • [4]  Az OECD/DAC hitelezői jelentéstételi rendszereinek 11420. és 43081. célkitűzési kódjában említik.
  • [5]  OECD/DAC-tájékoztató: „Is it ODA?”, 2006. október

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (30.5.2008)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Parlament és a Tanács a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2009–2013) létrehozásáról szóló határozatra irányuló javaslatáról
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

1. A jelenlegi Erasmus Mundus program

A jelenlegi Erasmus Mundus program a 2004–2008 közötti időszakot fedi le. Általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása a harmadik országokkal folytatott együttműködés támogatása révén. Sajátos célkitűzései a következőket foglalják magukban: a felsőoktatás által nyújtott kínálat minőségének előmozdítása, jó képességű egyetemet végzettek és hallgatók vonzása, a harmadik országok oktatási intézményeivel való együttműködés támogatása, az EU-beli felsőoktatás hozzáférhetőségének és ismertségének javítása.[1]

A 2004–2008 közötti program pénzügyi keretét 230 millió euróra állapították meg, melyet a pénzügyi keret 1a alfejezete szerint finanszíroznak.

A program ún. „külső együttműködési eszközei” a különböző külső politikai eszközökre vonatkozó számos tanácsi rendeleten alapulnak; következésképpen ezen eszközök pénzügyi keretei értelmében külön-külön finanszírozásban részesülnek.

2. A Bizottságnak a program kiterjesztésére irányuló javaslatai

A javaslat célja a program további öt évre (2009-2013), módosított formában történő kiterjesztése. A program egyik jelentős módosítása, eltekintve a doktori szintre való kiterjesztéstől, a külső együttműködési eszközök közvetlenebb integrálására vonatkozó javaslat.

A programot mindeddig az oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó ügynökség hajtotta végre, és a javaslatnak megfelelően ez így marad az elkövetkező évekre is. Fontos megjegyezni azonban, hogy az ügynökség mandátumát ebből a célból még meg kell hosszabbítani (lásd módosítás 2).

Költségvetési szempontból egy nagyobb módosítás a „külső együttműködési eszközök” által újonnan lefedett tevékenységeknek magába az Erasmus Mundus program 2. cselekvésébe történő bevonása (Erasmus Mundus partnerség a harmadik országok felsőoktatási intézményeivel, beleértve az ösztöndíjakat). A pénzügyi rendelkezések nagyban különböznek az 1. cselekvés (Erasmus Mundus közös programok, beleértve az ösztöndíjakat) és a 3. cselekvés (az európai felsőoktatás vonzerejének növelése) esetében alkalmazottaktól.

Az 1. és 3. cselekvés finanszírozása

A program öt éves időtartamának teljes referenciaösszege 493,69 millió euró, amelyet a pénzügyi keret 1a alfejezete szerint finanszíroznak. Ez jelentős növekedést jelent a 2004–2008 közötti időszakra megállapított kerethez képest, ami üdvözlésre méltó a doktori képzésnek a programba való bevonására vonatkozó javaslat és a sikeres pályázók jobb finanszírozásának biztosítására irányuló törekvés fényében.

E kiadások a következőképpen oszlanak meg:

millió EURÓ

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014+

Összesen

Működési kiadások - CA (kötelezettségvállalási előirányzatok)

90,25

92,52

94,1

95,86

98,54

 

471,27

Működési kiadások - PA (kifizetési előirányzatok)

63,17

91,839

93,63

95,33

97,74

29,56

471,27

Referenciaösszegen belüli igazgatási kiadások

4,42

4,46

4,48

4,51

4,56

 

22,42

Teljes referenciaösszeg - CA

94,67

96,98

98,58

100,37

103,10

 

493,69

Teljes referenciaösszeg - PA

67,59

96,30

98,10

99,84

102,29

29,56

493,69

A működési kiadások összhangban vannak a Bizottság által 2008 januárjában bemutatott pénzügyi programozással. Ugyanez a helyzet a program igazgatási kiadásainak teljes összegével.

A referenciaösszegen belüli igazgatási kiadások 22,42 millió euróra rúgnak a program öt éves időtartamára. Ez a referenciaösszeg 4,5%-át jelenti, amely egy elfogadható aránynak tűnik. Ezen az összegen kívül 17,44 millió euró (78%) fedezi majd a végrehajtó ügynökség szükségleteit, amely a Bizottságtól származó információnak megfelelően a működési költségvetés 97-98%-át hajtja majd végre.

A 2. cselekvés finanszírozása

A jelenlegi „külső együttműködési eszközök” 2005-ben indultak a Bizottság AidCo Főigazgatóságának kezdeményezésére, és különböző külső politikai eszközök, például DCI (fejlesztési együttműködési eszköz) vagy ENPI (európai szomszédsági és partnerségi eszközök) alapján valósultak meg.

Az új Erasmus Mundus rendeletre irányuló javaslat azonban nem tartalmaz konkrét és jogilag kötelező érvényű rendelkezéseket a 2. cselekvés finanszírozására vonatkozóan; csak a következő külső politikai eszközök jogalapjára vonatkozik: előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) (1085/2006/EK rendelet), Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (1638/2006/EK rendelet), Fejlesztési Együttműködési Eszköz (1905/2006 rendelet), iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszköze (ICI (iparosodott országok eszköz), 1934/2006/EK rendelet) és európai fejlesztési alap (AKCS Partnerségi Megállapodás (2005/599/EK határozat) és a megfelelő belső megállapodás (2006/608/EK)). Ezen eszközök értelmében az Erasmus Mundus 2. cselekvésére vonatkozó – a pénzügyi keret 4. fejezete szerint finanszírozott– tájékoztató jellegű kiadások 460 millió euróra rúgnának a következő tájékoztató jellegű bontással:

- Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz: 140 millió euró

- Fejlesztési Együttműködési Eszköz: 240 millió euró

- Iparosodott országok eszköz: 20 millió euró

- Előcsatlakozási támogatási eszköz: 30 millió euró

- 10. Európai Fejlesztési Alap: 30 millió euró

Fontos megjegyezni azonban, hogy ezen eszközöktől származó teljes összeg és hozzájárulások nem véglegesek, és jogilag sem kötelező érvényűek, mivel a javaslat jogalkotási részében nincsenek meghatározva. Következésképpen az előadó javasolja a jogalkotási állásfoglalás 3. módosítását.

A Bizottság által nyújtott különböző külső eszközök értelmében a 2. cselekvésre szánt összegek részletes bontása csupán tájékoztató jellegű; a felelős parlamenti bizottságoknak azonban ellenőrizniük kell e bontás betartását, illetve, ellenkező esetben, a módosítások mértékét és okait.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1a. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban említett pénzügyi keretnek összeférhetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret (TPK) 1a fejezetében megállapított felső határral, és rámutat arra, hogy az éves összeget az éves költségvetési eljárás keretében állapítják majd meg a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2006. május 17-i IKM (intézményközi megállapodás) 37. pontjának rendelkezései értelmében;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b cikk (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1b. tudomásul veszi, hogy az oktatási és kulturális végrehajtó ügynökség mandátuma nem terjed ki az Erasmus Mundus program javasolt kiterjesztésére; hangsúlyozza, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a program végrehajtó ügynökség révén történő megvalósítása csak a mandátum kellő időben jóváhagyott meghosszabbítása után lehetséges;

Indokolás

A Parlament ragaszkodik a végrehajtó ügynökségek működését szabályozó jogi rendelkezések tiszteletben tartásának kötelezettségéhez.

Módosítás  3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c cikk (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1c. tudomásul veszi, hogy a program 2. cselekvésének finanszírozására javasolt, tájékoztató jelleggel 460 millió euróra becsült teljes összeg a megfelelő külső politikai eszközök pénzügyi kereteiből lesz lefedve;

Indokolás

A módosítás rávilágít a 2. cselekvés kiadásainak pénzügyi jellemzőire.

Módosítás  4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c cikk (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1d. hangsúlyozza, hogy a 2. cselekvés keretében tervezett tevékenységek finanszírozása nem mehet az illető eszközök értelmében támogatott más tevékenységek róvására; megerősíti azon álláspontját, mely szerint új tevékenységek számára biztosított kiegészítő pénzügyi eszközök csak az EU költségvetéséből finanszírozhatóak; kéri a Bizottságot, hogy készítsen egy éves jelentést a Parlament számára, amelyben bemutatja a 2. cselekvés tevékenységeiről szóló részletes adatokat, valamint azok pénzügyi eszközök, illetve régiók és érintett országok szerinti bontását;

Indokolás

A módosítás annak biztosítását célozza, hogy a különböző külső politikai eszközök szerinti oktatás kiadásai ne az illető jogszabály értelmében meghatározott egyéb célok róvására érvényesüljenek.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat:

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az éves költségvetés, a program cselekvései között a források elosztása és a támogatások indikatív összegei;

b) az éves előirányzatok, a program cselekvései között a források megoszlása, beleértve a földrajzi megoszlásra vonatkozó információkat is, és az egyenlő alapon történő hozzáférést előmozdító cselekvések és országok támogatásainak indikatív összegei;

 

Indokolás

Ez világosabb, az e területre vonatkozó korábbi jogszabályokkal összhangban levő megfogalmazás.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat:

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

3. Az éves előirányzatokat az éves költségvetési eljárással összhangban a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat:

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve rendszeresen nyomon követi a programot. A jelenlegi és az előző program nyomon követési és értékelési folyamatának eredményeit hasznosítják a program végrehajtásánál. E nyomon követés magában foglalja a (3) bekezdésben említett jelentéseket és konkrét tevékenységeket.

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve rendszeresen nyomon követi a programot. A jelenlegi és az előző program nyomon követési és értékelési folyamatának eredményeit hasznosítják a program végrehajtásánál. E nyomon követés magában foglalja a (3) bekezdésben említett jelentéseket és konkrét tevékenységeket. A Bizottság továbbá jelentést tesz az Európai Parlamentnek a cselekvések támogatásának földrajzi megoszlását illetően minden részt vevő ország esetében, és értékelést is készít a program prioritásai alapján elbírált cselekvések végrehajtásának hatékonyságáról.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat:

Melléklet – 1 cselekvés – A rész – 2 pont – j alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül;

j) az Erasmus Mundus mesterképzési konzorcium tagjai a nemzeti jogszabályok és a konzorciumokon belül elért megállapodások alapján szabadon kivethetnek díjakat a tanulókra;

Indokolás

Lehetővé teszi minden ország számára az Erasmus Mundusban való részvételt, tekintet nélkül az adott országban működő tanulmányi rendszerekre.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat:

Melléklet – 1 cselekvés – B rész – 2 pont – j alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a doktori képzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a doktorjelöltek tényleges tanulmányi és kutatási helyétől függetlenül;

j) az Erasmus Mundus doktori konzorcium tagjai a nemzeti jogszabályok és a konzorciumokon belül elért megállapodások alapján szabadon kivethetnek díjakat a doktorjelöltekre;

Indokolás

Lehetővé teszi minden ország számára az Erasmus Mundusban való részvételt, tekintet nélkül az adott országban működő tanulmányi rendszerekre.

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009-2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Illetékes bizottság

CULT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.9.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

24.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

  • [1]  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2004–2008) létrehozásáról szóló 2317/2003/EK határozata (HL L 345., 2003. 12. 31., 1. o.).

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (3.4.2008)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2009–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

A vélemény előadója: Jamila Madeira

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottságnak az Erasmus Mundus program 2013-ig történő meghosszabbítására irányuló javaslatát, és különösen alkalmazásának újabb képzési ciklusokra és területekre történő kiterjesztését.

A Bizottság javaslatának legfőbb újdonságai a program doktori képzésre történő kiterjesztése, ösztöndíj-lehetőségek a programban részt vevő európai diákok számára, az európai gazdasági szereplők és kutatóközpontok aktív részvételének előmozdítása a program végrehajtásában és továbbfejlesztésében és a külső együttműködési eszköz integrálása a programba a 2. cselekvésen keresztül, ami kiszélesíti a jelenlegi program hatókörét az oktatás valamennyi szintjére, konkrétan az alapképzésre, ezáltal megvalósítva a harmadik országokkal folytatott cseréket a felsőoktatási alapképzés szintjén.

A világszerte elterjedt és a mester- és doktori képzéseivel hagyományosan jelentős agyelszívást kiváltó amerikai rendszerrel szemben a kiválóság kiaknázásával, illetve azzal kell felvenni a versenyt, amiben az Európai Unió jobb: elismert minőségű oktatás, a vonzerőként jelentkező kulturális és nyelvi változatosság és a tisztes európai életszínvonalnak megfelelő ösztöndíjak.

Jelenleg az Európai Uniónak számos kihívással kell szembe néznie, amelyek a népesedéssel, így az európai szociális modell fenntarthatóságával, a magas munkanélküliséggel, illetve elsősorban az Európából Amerikába vagy a feltörekvő országokba irányuló agyelszívással kapcsolatos problémákhoz kapcsolódnak.

Az Európai Uniónak törekednie kell az agyak Unióban tartásához szükséges körülmények megteremtésére, ám koncentrálnia kellene harmadik országok állampolgárainak felsőoktatási intézményeinkben történő oktatására is, és meg kellene teremteni számukra a feltételeket, hogy Európában maradhassanak annak érdekében, hogy ismét hivatkozási ponttá és világszínvonalú központtá váljunk. Ez a szándék a cégeknek az állami és magánszektor közötti partnerségek elősegítése révén az Erasmus Mundus programba történő bevonásával zajlik annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus mesterképzései és doktori programjának elvégzését követően lehetővé váljon ezen magasan képzett szakemberek elhelyezkedése a munkaerőpiacon, ezáltal megakadályozva azt, hogy az EU által biztosított képzésük után máshol keressenek munkát. A mindenki számára több és jobb minőségű munkahely megteremtésének szükségességét figyelembe kell venni e program végrehajtása során.

A program sikere érdekében számos további előrelépésre van szükség, konkrétan az Erasmus Mundus program keretén belül tanuló hallgatók részére kibocsátott vízumok terén, akik gyakran tapasztalnak nehézségeket a vízumok megszerzésekor és meghosszabbításakor, és akik sokszor félig legálisan tartózkodnak az Unió területén, mert bár mesterképzésben vesznek részt, csak – sok esetben lejárt – turistavízummal rendelkeznek. Célszerű lenne megfontolni egy Erasmus Mundus hallgatói vízum létrehozását.

Az EU kulturális és nyelvi sokszínűségének és az Unió területén kívül előmozdított partneri kapcsolatok keretében mindig figyelembe kell venni azt az érdeket, amelyet a fogadó ország nyelvének megtanulása képvisel azért, hogy a programban résztvevők valóban bekapcsolódhassanak a helyi kulturális életbe.

A vélemény előadója elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a program egyértelműen hivatkozzon a nemek közötti esélyegyenlőségre, és figyelmet fordítson a fogyatékkal élőkre konkrétan az ösztöníjak összegének speciális szükségleteikhez történő hozzáigazításával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az Európai Unió számára című bizottsági közlemény1 a regionális innovatív klasztereken alapuló megközelítés szükségességét említi a városokban és a szegényebb vagy vidéki központokban egyaránt, mivel sok vállalat, különösen a kis- és középvállalkozások egymással és az oktatási és technológiai központokkal folytatott együttműködése regionális szinten valósul meg. Az innováció folyamatában kulcstényező az innovációs politika hatékonyságát növelő földrajzi közelség.

 

1 COM(2006)0502

Indokolás

Az innovációnak, a kiválósági központok létrehozásának, valamint az egyetemek és vállalatok közötti partnerségeknek diverzifikálniuk kell működési területeiket annak érdekében, hogy növeljék annak és a letelepedés szerinti térség értékét.

Módosítás: 2

(7) preambulumbekezdés

(7) A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a rászoruló csoportoknak. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében a posztgraduális szintű integrált tanulmányi programok, a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek, a legtehetségesebb hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás az egész világra kiterjedő vonzerejének növelése érdekében.

(7) A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a rászoruló csoportoknak. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében az integrált tanulmányi programok a képzés valamennyi szintjén, a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek, a legtehetségesebb hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás az egész világra kiterjedő vonzerejének növelése érdekében.

Módosítás: 3

(9) preambulumbekezdés

(9) A nyelvoktatás és nyelvtanulás, valamint a nyelvi sokszínűség támogatását a felsőoktatás terén tett közösségi fellépés kiemelt fontosságú kérdésének kell tekinteni. A nyelvoktatás és nyelvtanulás különösen fontos a harmadik országokkal való kapcsolat szempontjából.

(9) Legalább két idegen nyelv oktatása és tanulása, valamint a nyelvi sokszínűség támogatását a felsőoktatás terén tett közösségi fellépés kiemelt fontosságú kérdésének kell tekinteni. A nyelvoktatás és nyelvtanulás különösen fontos a harmadik országokkal való kapcsolat szempontjából és azon európai diákok számára is, akik ezen országokba utaznak.

Indokolás

A nyelvtanulás más kultúrák megismerésének egyik módja, ezért annak szerepelnie kell a programban, mint a diákok integrálásának egyik formája.

Módosítás: 4

(9A) preambulumbekezdés (új)

 

(9a) A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) célkitűzéseit a felsőoktatásban is elő kell mozdítani oktatási intézkedésekkel és programokkal.

Indokolás

A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) célkitűzései az egész Európai Unió és az általa végrehajtott valamennyi program célkitűzései, ezért ennek az évnek az eredményeit illetően a magasabb fokú hatékonyság elérése céljából az oktatási programok terén a multikulturális célkitűzéseket is az Erasmus Mundus programmal együtt ki kell igazítani.

Módosítás: 5

2. cikk 14. pont

14. „mobilitás”: külföldön tartózkodás tanulmányi, szakmai tapasztalatszerzési célból, illetve egyéb tanulási, oktatási vagy kutatási vagy azzal kapcsolatos adminisztratív tevékenység céljából, adott esetben a fogadó ország nyelvére való felkészítéssel támogatva;

14. „mobilitás”: külföldön tartózkodás tanulmányi, szakmai tapasztalatszerzési célból, illetve egyéb tanulási, oktatási vagy kutatási vagy azzal kapcsolatos adminisztratív tevékenység céljából, minden esetben, amikor lehetséges a fogadó ország nyelvére való felkészítéssel támogatva;

Indokolás

A nyelvtanulás más kultúrák megismerésének egyik módja, ezért annak szerepelnie kell a programban, mint a diákok integrálásának egyik formája.

Módosítás 6

3. cikk (1) bekezdés

(1) A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

(1) A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a fiatalok karrierkilátásainak bővítéséhez és javításához való hozzájárulás, és a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

Módosítás 7

3. cikk (2) bekezdés b) pont

b) hozzájárulni a társadalmak kölcsönös gazdagodásához jól képzett, nyitott és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező férfiak és nők csoportjának létrehozásával, elősegítve a legtehetségesebb harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai Unióban szerezzenek végzettséget és/vagy tapasztalatot, és a legtehetségesebb európai hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé;

b) hozzájárulni a társadalmak kölcsönös gazdagodásához jól képzett, nyitott és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, a munkaerőpiac elvárásainak megfelelni képes férfiak és nők csoportjának létrehozásával, elősegítve a legtehetségesebb harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai Unióban szerezzenek végzettséget és/vagy tapasztalatot, és a legtehetségesebb európai hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé;

Indokolás

A lisszaboni stratégiában megfogalmazott gazdasági és foglalkoztatási célkitűzések elérésére irányuló törekvésekkel összefüggésben, az oktatási programok rendkívül fontos szerepet játszhatnak. A Bizottság és a Parlament számos dokumentuma törekszik arra, hogy minél megfelelőbb módon összekapcsolja az oktatási programokat a munkaerőpiac elvárásaival.

Módosítás: 8

3. cikk (2) bekezdés d. pont

d. javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országok állampolgárai szemében.

d. javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országok és a tagállamok állampolgárai szemében.

Indokolás

Mivel a programban immár azonos feltételek mellett vehetnek részt a tagállamok és harmadik országok állampolgárai, a felsőoktatást népszerűsítő kampányt az Unión belül és azon kívül is meg kell valósítani. A kiválóságot világszinten kell előmozdítani.

Módosítás: 9

4. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) olyan intézkedések, amelyek növelik Európa tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét.

(c) olyan intézkedések, amelyek növelik Európa tanulmányi helyszínként és világviszonylatban mért kiválósági központként gyakorolt vonzerejét.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni az európai oktatás kiváló minőségét, márpedig Európa tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzereje az egyetemeinkben rejlő lehetőségek népszerűsítése révén erősíthető.

Módosítás: 10

4. cikk 2. bekezdés b) pont

(b) a felsőoktatás területén a Közösség és a harmadik országok közötti mobilitás kiemelt támogatása;

(b) a felsőoktatás területén a Közösség és a harmadik országok közötti mobilitás kiemelt támogatása, konkrétan az Erasmus Mundus tanulmányi program időtartamának megfelelő hatékony vízumrendszer révén;

Indokolás

A vízumpolitika gyakran ütközik az Erasmus Mundus programmal, mint például a vízumkiadással járó várakozási idő, vagy azon tény tekintetében, hogy míg a mesterképzés ideje két év, a vízumok érvényessége alig egy, aminek következtében a hallgatók illegális tartózkodásra kényszerülnek azokban az országokban, ahol a program kurzusait végzik. Igen hasznos lenne egy ún. „Erasmus Mundus vízum” bevezetése, amelynek érvényessége megegyezik a tanulmányok időtartamával.

Módosítás: 11

4. cikk (2) bekezdés d) pont

(d) külső dimenzióval rendelkező partnerségeken alapuló olyan kísérleti projektek támogatása, amelyek célja az innováció és a minőség fejlesztése a felsőoktatásban;

(d) a felsőoktatásban az innováció és a minőség fejlesztését célzó, külső dimenzióval rendelkező partnerségeken alapuló kísérleti projektek, valamint az egyetemek és vállalatok közötti állami és magánszféra partnerségek támogatása a kutatásban megvalósuló kiválóság és az innovációs célkitűzések elősegítése érdekében;

Indokolás

Ösztönözni kell az egyetemek és magáncégek közötti partnerségeket, és azokat a gyakorlat szintjén meg kell valósítani a kiválóság fejlesztése, valamint a magasan képzet munkaerő Európában tartására irányuló lehetőségek megteremtésének érdekében.

Módosítás: 12

6. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) a tanulmányi ösztöndíjak egyéni összegének megállapításával biztosítja, hogy figyelembe vegyék a célországban a diákok tanulmányaihoz és létfenntartásához szükséges becsült költségeket;

Indokolás

Konkrét számítási módszert kell létrehozni azoknak az összegeknek a kiszámítására vonatkozóan, amelyek az egyetemi cserék ideje alatt szükségesek a célországi tényleges létfenntartási költségektől függően, mivel e költségek jelentősen eltérnek mind az Európai Unión belül, mind pedig azon kívül.

Módosítás 13

6. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) a formális képesítéseken túl kölcsönösen elismerik az Erasmus Mundus program keretében megszerzett informális és nem formális képesítéseket is, az európai képesítési keret által biztosított közös referenciarendszer alapján.

Módosítás: 14

6. cikk 3. bekezdés ba) pont (új)

 

(ba) a lehetségesen érdekelt európai feleket célzó kommunikációs stratégia megerősítését, valamint az egyetemek, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervek közötti partnerségek ösztönzését a program kidolgozása érdekében;

Indokolás

A kommunikációs stratégia igen nagy jelentőségű az Erasmus Mundus program sikere érdekében. E tekintetben meghatározó szerepet játszanak az egyetemek szociális partnerekkel és nem kormányzati szervezetekkel folytatott kapcsolatai.

Módosítás: 15

10. cikk a) pont

a) az európai gazdaság tudásalapjának erősítése és hozzájárulás az Európai Unió globális versenyképességéhez;

a) az európai gazdaság tudásalapjának erősítése és hozzájárulás több munkahely létrehozásához a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban, valamint az Európai Unió globális versenyképességéhez;

Módosítás: 16

10. cikk aa) pont (új)

 

aa) a munka Európai Unión belüli mobilitásának fokozása, és vonzó feltételek teremtése a harmadik országok diákjai és kutatói számára, akik az európai egyetemi világ számára jelentős hozzáadott értéket nyújthatnak;

Indokolás

Az Erasmus Mundus programra vonatkozó stratégiának figyelembe kell vennie a munkaerőpiacon részt vevő diákok integrációját, és azt a hozzájárulást, amelyet e program jelenthet a gazdasági növekedés fontos tényezőjét jelentő európai mobilitás számára. Egyébként az európai egyetemi világ csak nyerhet a harmadik országok diákjai által itt végzett szakmai gyakorlatokkal.

Módosítás: 17

10. cikk ab) pont (új)

 

ab) a kultúra, az ismeretek és a technológiák támogatása a sokféleség Európájának békés és fenntartható fejlődése érdekében;

Indokolás

A programnak egy közös fellépésbe való beillesztése érdekében egyértelműen támogatni kell a kultúrát, az ismereteket és a technológiákat, ami által a munkaerőpiac és a foglalkoztatás egyszerű ösztönzésén túl a lehetőségek nagyobb tárháza nyílik meg.

Módosítás: 18

10. cikk c. pont

c. gondoskodás a speciális igényekkel rendelkező hallgatókról, különösen a többségi felsőoktatásba való integrációjuk előmozdításának segítésével;

c. gondoskodás a speciális igényekkel rendelkező hallgatókról, különösen a többségi felsőoktatásba való integrációjuk előmozdításának segítésével és az esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára;

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a legjobbak ne maradhassanak le pénzügyi nehézségek vagy az információhoz való hozzáférés elégtelensége miatt.

Módosítás: 19

Melléklet, 1. cselekvés, A rész, (2) bekezdés j) pont

j. a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül;

j) a mesterképzésen belül közös tandíjat állapítanak meg a hallgatók tényleges tanulmányi helyétől függetlenül tiszteletben tartva az adott állam jogát az oktatásban történő finanszírozási modell meghatározására;

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009–2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Illetékes bizottság

CULT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.9.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jamila Madeira

11.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2008

26.2.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

2.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean Marie Beaupuy, Beniamino Donnici, Donata Gottardi, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Tatjana Ždanoka

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (4.4.2008)

a Kulturális és Oktatási Bizottságrészére

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról (2009–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

A vélemény előadója: Teresa Riera Madurell

RÖVID INDOKOLÁS

Az összesített részvételi eredmények alapján az Erasmus Mundus program első szakasza hatalmas siker volt. A kép azonban kevésbé örömteli, ha a nők részvételi arányát elemezzük. Ennek fényében a vélemény előadójának célja kettős volt: a férfiak és nők közötti egyenlőség alapvető jogának támogatása az oktatás révén az igazságosabb és demokratikusabb társadalmakhoz történő hozzájárulás érdekében, illetve azoknak a konkrét mechanizmusoknak az előmozdítása, amelyek a tehetségek ilyen mértékű elfecsérlésének elkerülése érdekében segíthetik a program hozzáférhetőségének növelését a nők számára.

A javasolt módosítások ezért az oktatási programok meghatározásakor a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, a nemek szempontjából érzékeny kiválasztási kritériumok és eljárások révén a nőknek a programhoz való hozzáférésére és abban való részvételére, a program bizottságában a nemek kiegyensúlyozott képviseletére, valamint a program értékelési jelentéseiben a nemek szerinti adatok összegyűjtésére vonatkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás 1

(7) preambulumbekezdés

(7)A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a rászoruló csoportoknak. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében a posztgraduális szintű integrált tanulmányi programok, a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek, a legtehetségesebb hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás az egész világra kiterjedő vonzerejének növelése érdekében.

(7)A harmadik országokra irányuló felsőoktatási együttműködési program fő célkitűzései az európai egyetemi hallgatók és oktatók önmegvalósításához való hozzájárulás, az európai felsőoktatás minőségének javítása, a népek közötti megértés előmozdítása és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődésének támogatása – megakadályozva az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a rászoruló csoportoknak, a társadalmi kohézió, az aktív polgári szerepvállalás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőségnek a társadalomban élő nemi sztereotípiák felszámolása révén történő megvalósítása érdekében. E célok elérésének leghatékonyabb eszközei a kiválósági program keretében az Európai Képesítési Keretrendszer hatodik szintje vagy az Európai Felsőoktatási Térség (bolognai folyamat) első ciklusa utáni integrált tanulmányi programok, a harmadik országokkal történő együttműködési partnerségek, a legtehetségesebb hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás az egész világra kiterjedő vonzerejének növelése érdekében.

Módosítás 2

(8) preambulumbekezdés

(8)A Közösségnek fokozott erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy harcoljon a kirekesztés valamennyi formája ellen – beleértve a rasszizmust és az idegengyűlöletet, és hogy világszerte elősegítse a kultúrák közötti párbeszédet és megértést, tekintettel a felsőoktatás szociális vetületére a demokrácia eszméire és az emberi jogok tiszteletére, különösen mivel a mobilitás hozzájárul az új kulturális és szociális környezettel való kölcsönhatáshoz, és segíti azok megértését; továbbá annak érdekében, hogy se az uniós polgárokat, se a harmadik országok állampolgárait ne zárják ki, illetve ne különböztessék meg hátrányosan, az Európai Unió alapjogi chartája 21. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(8)A Közösségnek fokozott erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy harcoljon a kirekesztés valamennyi formája ellen – beleértve a rasszizmust és az idegengyűlöletet, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetést, és hogy világszerte elősegítse a kultúrák közötti párbeszédet és megértést, tekintettel a felsőoktatás szociális vetületére a demokrácia eszméire és az emberi jogok tiszteletére, ideértve a nők és férfiak közötti egyenlőséget, különösen mivel a mobilitás hozzájárul az új kulturális és szociális környezettel való kölcsönhatáshoz, és segíti azok megértését; továbbá annak érdekében, hogy se az uniós polgárokat, se a harmadik országok állampolgárait ne zárják ki, illetve ne különböztessék meg hátrányosan, az Európai Unió alapjogi chartája 21. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

Módosítás 3

(12) preambulumbekezdés

(12)A Közösségnek valamennyi tevékenysége során arra kell törekednie, hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és segítse a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint.

(12)A Közösségnek valamennyi tevékenysége során arra kell törekednie, hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és segítse a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint, illetve a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006-2010) (COM(2006)0092) célkitűzéseinek megfelelően különös figyelmet fordítva a nemi dimenziónak az oktatás valamennyi típusában és szintjén történő érvényesítésére..

Módosítás 4

(13) preambulumbekezdés

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a hátrányos helyzetű csoportokból jövőknek, és aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal élők speciális tanulási igényeivel a program valamennyi részének végrehajtása során, beleértve a magasabb támogatások alkalmazását a hátrányos helyzetű résztvevők többletköltségeinek fedezése céljából.

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a rászoruló csoportokból jövőknek, és aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal élők vagy tanulási nehézségekkel küzdők speciális tanulási igényeivel a program valamennyi részének végrehajtása során, beleértve a magasabb támogatások alkalmazását az érintett résztvevők és családjuk többletköltségeinek fedezése céljából.

Módosítás 5

3. cikk (1) bekezdés

1. A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

1. A program általános célja az európai felsőoktatás minőségének javítása, a képesítések megszerzésének könnyítése a későbbi karrierfejlődés és mobilitás távlatában, a fiatalok karrierkilátásainak bővítéséhez és javításához való hozzájárulás, és a társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése a harmadik országokkal való együttműködés révén, valamint az EU külpolitikai célkitűzéseinek és a harmadik országok a felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása.

Módosítás 6

3. cikk (2) bekezdés b a) pont (új)

 

b a) a nőknek a programhoz való hozzáférését és abban való részvételét elősegítve hozzájárulni a nők és férfiak egyenlőségének előmozdításához;

Módosítás 7

3. cikk (2) bekezdés d) pont

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országok állampolgárai szemében.

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való hozzáférést, javítani a hozzáférést a harmadik országokból, és különösen a vidéki és gazdaságilag hátrányos helyzetű régiókból származó nők számára, erősíteni arculatát és ismertségét a világban, továbbá növelni vonzerejét a harmadik országokból származó kutatók és hallgatók szemében.

Indokolás

Az ilyen programokhoz való hozzáférés olykor nehéz lehet a vidéki környezetből származó nők számára, például az ilyen programok létezésével kapcsolatos információk és a pénzügyi források hiánya miatt, ami akadályozhatja a programokra való beiratkozásukat. A vidéki környezetből származó nők ugyanakkor még inkább hozzájárulhatnak az interkulturális jelleghez.

Módosítás 8

3. cikk (2) bekezdés d a) pont (új)

 

d a) az egyenlőség alapján hozzájárulni az alaptudományok és a pozitív tudományok előmozdításához annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben fel lehessen használni azokat a munkaerőpiacon, illetve bátorítani lehessen a fiatalokat arra, hogy a főként a nemi alapú sztereotípiák hátráltató hatását figyelmen kívül hagyva egyeztessék össze minősítésüket és munkavállalással kapcsolatos döntéseiket.

Módosítás 9

4. cikk (2) bekezdés c a) pont (új)

 

c a) a felsőoktatásban a nemek közötti egyenlőség érvényesítését szolgáló kapacitásépítés támogatása;

Módosítás 10

6. cikk (2) bekezdés a) pont

a) megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a program egy-egy tagállam szintjén hatékonyan működjön, a nemzeti gyakorlattal összhangban bevonva a felsőoktatásban érintett valamennyi felet; emellett törekednek olyan intézkedések meghozatalára, amelyeket a jogi és adminisztratív akadályok megszüntetéséhez szükségesnek ítélnek;

a) megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a program egy-egy tagállam szintjén hatékonyan működjön, a nemzeti gyakorlattal összhangban bevonva a felsőoktatásban érintett valamennyi felet; emellett törekednek olyan intézkedések meghozatalára, amelyeket a jogi és adminisztratív akadályok megszüntetéséhez és az egyenlő bánásmód biztosításához szükségesnek ítélnek;

Módosítás 11

7. cikk (2) bekezdés d) pont

d) kiválasztási szempontok és eljárások, a kiválasztást végző testület összetételét és belső eljárási szabályait is beleértve;

d) a nemek szempontjából egyenlő kiválasztási szempontok és eljárások, a kiválasztást végző testület összetételét és belső eljárási szabályait is beleértve;

Módosítás 12

8. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Biztosítani kell, hogy a bizottságban a nők és a férfiak képviselete kiegyensúlyozott legyen.

Módosítás 13

10. cikk a) pont

a) az európai gazdaság tudásalapjának erősítése és hozzájárulás az Európai Unió globális versenyképességéhez;

a) az európai gazdaság tudásalapjának erősítése, munkahelyteremtés a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban, valamint az Európai Unió globális versenyképességének javítása;

Módosítás 14

10. cikk d) pont

d) a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása, és hozzájárulás a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája elleni harchoz.

d) a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása, és hozzájárulás a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon vagy tanulási nehézségen (például diszlexián, diszpraxián vagy diszcalculián), koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája elleni harchoz annak érdekében, hogy az egyenlőséget és a megkülönböztetés bármely formája elleni küzdelmet hosszú távon lehessen előmozdítani a harmadik országokban, ösztönözve ezáltal a fiatalok és a nők tevékeny részvételét országuk társadalmi, gazdasági és politikai életében.

Indokolás

Nem minden tagállam tekinti fogyatékosságnak a tanulási nehézségeket (például a diszlexiát, a diszpraxiát vagy a diszcalculiát). Ráadásul a különböző tagállamokban nagy eltérések mutatkoznak az ilyen tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára biztosított áthidaló megoldások (például PC-használat engedélyezése a vizsgákon) tekintetében is. E tanulók számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Az Európai Unió köteles megosztani a tapasztalatokat és előmozdítani az oktatásban a demokráciát, a toleranciát és a jogok tiszteletben tartását.

Módosítás 15

13. cikk (3) bekezdés a) pont

a) 2012. március 31-ig időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól;

a) 2012. március 31-ig nemek szerint lebontott adatokat tartalmazó időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól;

Módosítás 16

Melléklet, 1. cselekvés, A. „Erasmus Mundus mesterképzések”, 2 bekezdés h) pont

h) az olyan, európai és harmadik országbeli hallgatók számára, akik a program keretében pénzügyi támogatásban részesülnek, fenntartják a helyek bizonyos minimumát, és fogadják őket;

h) a rendelkezésre álló oktatási és szálláshelyek ismeretében százalékos arányt határoznak meg az olyan, európai és harmadik országbeli hallgatók számára, akik a program keretében pénzügyi támogatásban részesülnek;

Módosítás 17

Melléklet, 1. cselekvés, C. „Ösztöndíjak”, 1 bekezdés d a) pont (új)

 

d a) A Közösség biztosítja az ösztöndíjak odaítélésének átlátható kritériumait, amelyek figyelembe veszik többek között az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség elvét.

Módosítás 18

Melléklet, „Kiválasztási eljárások”, a) pont

a) az 1. cselekvés keretében benyújtott javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi egy olyan bíráló bizottság segítségével, amelynek elnökét ez a bizottság választja meg, és amelynek tagjai a tudományos élet elismert személyiségei, akik az Európai Unió felsőoktatásának sokszínűségét képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy az Erasmus Mundus mesterképzések és doktori képzések minősége megfeleljen a legmagasabb tudományos mércének. A Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz történő benyújtása előtt megszervezi valamennyi támogatható javaslat független szakértők általi, európai szintű értékelését. Valamennyi Erasmus Mundus mesterképzéshez és doktori képzéshez meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori képzéseket irányító szerv fog kifizetni az ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus mesterképzésben és doktori képzésekben részt vevő intézmények végzik, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően;

a) az 1. cselekvés keretében benyújtott javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi egy olyan bíráló bizottság segítségével, amelynek elnökét ez a bizottság választja meg, és amelynek tagjai a tudományos élet elismert személyiségei, akik az Európai Unió felsőoktatásának sokszínűségét képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy az Erasmus Mundus mesterképzések és doktori képzések minősége megfeleljen a legmagasabb tudományos mércének. A Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz történő benyújtása előtt megszervezi valamennyi támogatható javaslat független szakértők általi, európai szintű értékelését. Valamennyi Erasmus Mundus mesterképzéshez és doktori képzéshez meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori képzéseket irányító szerv fog kifizetni az ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus mesterképzésben és doktori képzésekben részt vevő intézmények végzik, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően. A nemek közötti egyenlőséggel és a méltányossággal kapcsolatos kérdéseknek a programban történő szerepeltetése pozitív elbírálás alá esik;

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009-2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Illetékes bizottság

CULT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

3.9.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Teresa Riera Madurell

1.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

3.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Erasmus Mundus program (2009-2013)

Hivatkozások

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

3.9.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

3.9.2007

DEVE

3.9.2007

BUDG

3.9.2007

EMPL

3.9.2007

 

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

13.3.2008

AFET

13.3.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marielle De Sarnez

27.8.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.3.2008

5.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

24.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Nathalie Griesbeck, Søren Bo Søndergaard

Benyújtás dátuma

7.7.2008