Procedură : 2007/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0294/2008

Texte depuse :

A6-0294/2008

Dezbateri :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Voturi :

PV 21/10/2008 - 8.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0497

RAPORT     ***I
PDF 446kWORD 1079k
7.7.2008
PE 404.768v01-00 A6-0294/2008

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportoare: Marielle De Sarnez

Raportori pentru aviz (*): Samuli Pohjamo, Comisia pentru afaceri externe,

Alessandro Battilocchio, Comisia pentru dezvoltare

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0395),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 149 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0228/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (A6-0294/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. consideră că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă trebuie să fie compatibil cu plafonul prevăzut la rubrica 1a din noul cadru financiar multianual (CFM) și subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispozițiile punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1);

3.  observă că mandatul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură nu acoperă extinderea propusă a programului Erasmus Mundus; subliniază faptul că agenția executivă poate pune în aplicare programul doar după o prelungire aprobată în mod corespunzător a mandatului său, în conformitate cu dispozițiile juridice în vigoare;

4.  subliniază faptul că suma totală indicativă de 460 MEUR propusă pentru finanțarea Acțiunii 2 a programului ar urma să fie acoperită de pachetele financiare ale respectivelor instrumente de politică externă;

5.  subliniază faptul că finanțarea activităților prevăzute în cadrul Acțiunii 2 nu trebuie să se facă în detrimentul altor activități finanțate de respectivele instrumente; își reafirmă poziția conform căreia noile acțiuni ar trebui finanțate din bugetul UE doar în cazul în care acestora li se acordă mijloace financiare suplimentare; invită Comisia să prezinte Parlamentului un raport anual care să includă date detaliate privind activitățile din cadrul Acțiunii 2 și defalcarea lor în funcție de instrumentul financiar, precum și în funcție de regiunile și țările în cauză;

6.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a programului Erasmus Mundus 2009-2013 destinat ameliorării calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Noul program se înscrie într-o logică de excelență, în conformitate cu programul 2004-2008. Acesta permite atragerea celor mai buni studenți din țările terțe datorită calității studiilor propuse, calității primirii și unui sistem de burse competitive la nivel mondial.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cadrul negocierilor cu privire la instrumentele de ajutor extern și la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, Parlamentul European și Comisia au încheiat un anumit număr de acorduri privind controlul democratic și coerența acțiunii externe, prezentate în declarațiile anexate Acordului interinstituțional. Procesul de consultare și dialogul cu Parlamentul European se vor desfășura cu respectarea drepturilor acestuia, menționate în cadrul Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1 și, în special, a articolului 8 din aceasta.

___________________________________

JO L 184, 17.7.1999, p.23. Decizie modificată de Decizia 2006/512/CE (JO L 200 din 22.7.2006, p.11).

Justificare

L'accord sur les nouveaux instruments de l'aide extérieure (l'instrument européen de voisinage et de partenariat –IEVP, l'instrument de stabilité et l'instrument de préadhésion - IAP) renforce le contrôle du Parlement européen sur la mise en œuvre de l'aide communautaire.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior evitând migrația valorilor și favorizând grupurile vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate la nivel postuniversitar, parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională.

(7) Îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a învățământului superior în țările terțe, prevenind în același timp migrația valorilor, sunt obiectivele fundamentale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate la nivel postuniversitar, precum și la nivelul tuturor ciclurilor de studii, parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională. În cadrul evaluării programului, Comisia acordă o atenție deosebită potențialelor efecte ale programului asupra migrației valorilor și asupra situației socio-economice a persoanelor în cauză.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)Pentru a garanta beneficiarilor programului un sejur și o primire de calitate, este necesară facilitarea demersurilor administrative ale acestora și, prin urmare, încurajarea statelor membre să ia în considerare crearea unei vize specifice destinate beneficiarilor programului Erasmus Mundus în cadrul regulamentului de stabilire a unui cod comunitar al vizelor, care este, în prezent, în curs de examinare.

Justificare

Il est important de faciliter l'obtention des visas pour les étudiants des pays tiers notamment en mobilité dans l'UE. Le meilleur moyen d'y parvenir serait qu'ils puissent bénéficier, le temps de leur mobilité d'un visa spécifique pour les étudiants sélectionnés pour le programme "Erasmus Mundus".

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Promovarea predării și învățării limbilor străine și diversitatea lingvistică trebuie să constituie o prioritate a acțiunilor comunitare în domeniul învățământului superior. Predarea și învățarea limbilor străine are o importanță particulară în relația cu țările terțe.

(9) Promovarea predării și învățării a cel puțin două limbi străine și diversitatea lingvistică constituie o prioritate a acțiunilor comunitare în domeniul învățământului superior. Predarea și învățarea limbilor străine au o importanță deosebită în relația cu țările terțe, precum și pentru studenții europeni care se deplasează în aceste țări.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Obiectivele Anului European al Dialogului Intercultural 2008 ar trebui promovate și în ceea ce privește învățământul superior, prin acțiuni și programe educaționale.

Justificare

Les objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) sont ceux de l'Union européenne toute entière et de tous les programmes mis en œuvre par celle-ci. C'est pourquoi, afin d'obtenir une efficacité supérieure en ce qui concerne les résultats de cette Année, il convient d'adapter également les objectifs du multiculturalisme au domaine des programmes d'éducation avec le programme Erasmus Mundus.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei „Europa în lume – câteva propuneri practice pentru o mai bună coerență, eficiență și vizibilitate”1 abordează provocările externe cu care se confruntă Europa, inclusiv cum se pot utiliza mai coerent și mai eficient politicile interne și externe disponibile. În plus, în contextul comunicării Comisiei Balcanii de Vest pe drumul către Uniunea Europeană: consolidarea stabilității și creșterea prosperității”, Comisia a recomandat extinderea oportunităților de mobilitate ale cadrelor universitare și studenților la toate nivelurile învățământului superior din acea regiune.

(10) În vederea consolidării relațiilor Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, o atenție deosebită este acordată mobilității studenților din învățământul superior și a universitarilor din această regiune. Se recomandă favorizarea participării universităților din aceste țări în consorții și parteneriate.

1 COM (2006)0278.

 

Justificare

Les étudiants et universitaires des pays en voie de préadhésion doivent pouvoir participer activement à ce programme afin de leur permettre d'ajouter une dimension européenne à leur cursus pour faciliter leur intégration future dans l'Union européenne.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Promovarea valorilor europene comune și a contactelor interumane în contextul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), în special prin schimburi în domeniul educației și tineretului, trebuie să constituie elementul central al programului Erasmus Mundus, susținut de un dialog politic prin care se urmărește intensificarea eforturilor de modernizare și reformă în domeniul educației realizate de țările partenere, și trebuie să contribuie la o mai bună cunoaștere a limbilor și culturilor străine și la promovarea dialogului intercultural, precum și la asigurarea convergenței cu politicile Uniunii, în special cu procesul de la Bologna și de la Copenhaga. Mobilitatea profesorilor și a cercetătorilor constituie un aspect esențial al intensificării cooperării științifice dintre Uniune și țările participante la PEV și al ridicării gradului de excelență, dar, în acest context, este de asemenea necesară adoptarea unor măsuri care să împiedice migrația valorilor.

Justificare

L'année 2008 est l'année européenne du dialogue interculturel et l'Union européenne doit également tirer parti du programme Erasmus Mundus pour promouvoir l'apprentissage des langues et des cultures étrangères ainsi que le dialogue interculturel. Par ailleurs, il faut souligner l'importance de progresser dans le processus de Bologne comme dans celui de Copenhague et de promouvoir la mobilité et les échanges entre les professeurs pour contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement. Enfin, il convient de mettre l'accent sur la nécessité d'éviter la fuite des cerveaux.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În perioada 2004-2008, bursele naționale de studii specifice finanțate prin instrumentele externe ale Comisiei completează bursele Erasmus Mundus în vederea extinderii numărului de studenți beneficiari proveniți din anumite țări terțe cum ar fi: China, India, țările din Balcanii de Vest sau țările ACP, să studieze în Europa. Dat fiind experiența pozitivă a acestei abordări, în viitor pot fi luate în considerare oportunități similare în conformitate cu prioritățile politice, regulile și procedurile instrumentelor de cooperare externă respective.

(11) În perioada 2004-2008, bursele naționale de studii specifice finanțate prin instrumentele externe ale Comisiei completează bursele Erasmus Mundus în vederea extinderii numărului de studenți beneficiari proveniți din anumite țări terțe cum ar fi: China, India, țările din Balcanii de Vest sau țările ACP, să studieze în Europa. În viitor pot fi luate în considerare oportunități similare, în conformitate cu prioritățile politice, regulile și procedurile instrumentelor de cooperare externă respective, cu respectarea obiectivelor privind excelența academică ale programului stabilit prin prezenta decizie și a unei reprezentări geografice și sociale echilibrate a beneficiarilor.

Justificare

Le label Erasmus Mundus donné aux programmes communs et aux partenariats doit rester un label de qualité. Le respect des objectifs d'excellence académiques est à cet égard une garantie. Ce programme doit en outre pouvoir bénéficier à toutes les régions géographiques du monde de façon équilibrée.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Trebuie create măsurile și condițiile necesare pentru ca studenții, doctoranzii, cercetătorii postdoctoranzi și cadrele didactice universitare din țările terțe cel mai puțin dezvoltate să se poată întoarce în țara lor de origine la încheierea sejurului și pentru a se evita astfel „migrația valorilor”,

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar să se extindă accesul pentru persoanele care aparțin grupurilor defavorizate și să se răspundă activ nevoilor specifice în materie de învățare ale persoanelor cu handicap în punerea în aplicare a tuturor părților programului, inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai mari astfel încât să reflecte costurile suplimentare suportate de către persoanele cu handicap.

(13) Este necesar să se extindă accesul la toate părțile programului pentru persoanele care provin dintr-un mediu modest sau care aparțin unei minorități și să se răspundă activ nevoilor specifice ale persoanelor cu handicap, inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai mari astfel încât să reflecte costurile suplimentare suportate de către persoanele cu handicap.

Justificare

Une attention particulière doit être portée aux étudiants et universitaires handicapés ou en difficulté d'apprentissage afin qu'ils puissent également participer à ce programme.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Pentru o mai bună promovare a programului în interiorul și în afara frontierelor Uniunii Europene și pentru realizarea mai aprofundată a obiectivelor acestuia, difuzându-se, în același timp rezultatele sale, este necesară realizarea unei politici integrate de informare a cetățenilor care are ca obiectiv informarea, în timp util și cu privire la toate detaliile fiecărei acțiuni desfășurate și la oportunitățile pe care le oferă programul, precum și explicarea procedurilor de urmat. Politica de informare, desfășurată, în special, în cadrul instituțiilor de învățământ superior care participă la program, are o importanță deosebită, în special în țările în care nivelul de participare la program este scăzut.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului precum și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 478/2007 al Comisiei care stabilește norme detaliate de punere în aplicare a Regulamentului 1605/2002 al Consiliului astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului care protejează interesele financiare ale Comunității, trebuie să fie aplicate, ținând cont de principiile simplității și consecvenței la alegerea instrumentelor bugetare precum și de proporționalitatea necesară între valoarea resurselor și greutățile administrative legate de utilizarea acestora.

(14) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului precum și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 478/2007 al Comisiei care stabilește norme detaliate de punere în aplicare a Regulamentului 1605/2002 al Consiliului astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului care protejează interesele financiare ale Comunității, trebuie să fie aplicate, ținând cont de principiile simplității și consecvenței la alegerea instrumentelor bugetare, obiectivele de excelență academică ale programului, precum și de proporționalitatea necesară între valoarea resurselor și greutățile administrative legate de utilizarea acestora.

Justificare

Le financement des activités de l'Action 2 "partenariat Erasmus Mundus" doit respecter les différents règlements du FED, ICD, IEVP, ICI et IAP et la sélection des bénéficiaires devra toujours se faire dans le respect des critères d'excellence.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(15a) Trebuie adoptate măsurile necesare de punere în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE.

 

 

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Este necesar, în special, să se acorde Comisiei competența definirii orientărilor generale de punere în aplicare a programului, precum și a criteriilor de selecție. Deoarece aceste măsuri au un domeniu de aplicare general și au drept obiect modificarea elementelor neesențiale ale prezentei decizii, inclusiv prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se impune adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și articolul 4 alineatul (1) litera (c) din prezenta decizie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) a prezentei decizii trebuie adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de stabilire a unui Instrument pentru preaderare, Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui Instrument european de vecinătate și parteneriat, Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui Instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului de stabilire a unui Instrument financiar pentru cooperare cu țările și teritoriile industrializate și cu alte țări și teritorii cu venituri ridicate, Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific pe de o parte și Comunitatea Europeană, și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat prin Acordul de la Luxembourg din 25 iunie 2005 (Decizia 2005/599/CE a Consiliului) și Acordul său intern de instituire a finanțării ajutoarelor comunitare semnat de către reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE (Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniștri al ACP-CE, 2006/608/CE).

(16) Asigurându-se respectarea obiectivelor de excelență academică ale programului, se impune adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și articolul 4 alineatul (1) litera (c) din prezenta decizie, cu respectarea obiectivelor de excelență academică și în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) a prezentei decizii trebuie adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de stabilire a unui Instrument pentru preaderare, Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui Instrument european de vecinătate și parteneriat, Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui Instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului de stabilire a unui Instrument financiar pentru cooperare cu țările și teritoriile industrializate și cu alte țări și teritorii cu venituri ridicate, Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific pe de o parte și Comunitatea Europeană, și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat prin Acordul de la Luxembourg din 25 iunie 2005 (Decizia 2005/599/CE a Consiliului) și Acordul său intern de instituire a finanțării ajutoarelor comunitare semnat de către reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE (Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniștri al ACP-CE, 2006/608/CE).

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta decizie stabilește un program - „Erasmus Mundus” (în continuare „programul”) - destinat îmbunătățirii calității învățământului superior și promovării înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe, ca și pentru dezvoltarea țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

(1) Prezenta decizie stabilește un program - „Erasmus Mundus” (în continuare „programul”) - destinat, pe de o parte, promovării calității învățământului superior și promovării înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe și, pe de altă parte, dezvoltării țărilor terțe în domeniul învățământului superior. Programul trebuie pus în aplicare cu respectarea obiectivelor de excelență academică și a unei reprezentări geografice echilibrate.

Justificare

L’inspiration du programme créé en 2004 était la promotion d’un enseignement supérieur européen de qualité permettant ainsi d’attirer les meilleurs étudiants des pays tiers. Cet objectif doit demeurer l’objectif principal du programme 2009-2013. Dans toutes les actions du programme la Commission devra veiller au respect des objectifs d'excellence académique et d'une représentation géographique équilibrée.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dezvoltarea resurselor umane în anumite țări terțe, și în special acțiunile din cadrul programului menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b), trebuie puse în aplicare în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 și 1934/2006 și Deciziile (CE) nr. 599/2005 și 608/2006.

(4) Dezvoltarea resurselor umane în anumite țări terțe, și în special acțiunile din cadrul programului menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se pun în aplicare în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006, în special, articolul 2 alineatul (4) din acesta, și 1934/2006, Deciziile (CE) nr. 599/2005 și 608/2006 și Acordul de parteneriat ACP-CE.

Justificare

Le présent Amendamentul garantit que la décision relative au programme Erasmus Mundus sera pleinement compatible avec l'accord de Cotonou et l'ICD, et plus particulièrement avec la disposition de l'ICD qui exige que le financement géographique du programme s'élève à 100 % afin de satisfaire aux exigences de l'OCDE/CAD pour être reconnu comme APD.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „mobilitate”: acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, acumulării unei experiențe profesionale, participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, dacă este cazul, unei pregătiri pentru a învăța limba țării gazdă;

14. „mobilitate”: acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, acumulării unei experiențe profesionale, participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, de fiecare dată când este posibil, unei pregătiri pentru a învăța limba țării gazdă;

Justificare

L'apprentissage des langues est l'un des vecteurs de la connaissance des autres cultures et doit être mis en avant dans ce programme en tant que mode d'intégration de l'étudiant.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european și promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

(1) Obiectivul programului este promovarea învățământului superior european, contribuirea la extinderea și îmbunătățirea perspectivelor de carieră pentru tineri și la înțelegerea interculturală prin cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul are ca obiective specifice:

(2) Programul are următoarele obiective specifice:

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să favorizeze cooperarea structurată între instituțiile de învățământ superior și corpul profesoral în Europa și țările terțe în vederea creării de centre de excelență și furnizarea de resurse umane foarte bine pregătite;

(a) să favorizeze o ofertă de calitate în domeniul învățământului superior, care să prezinte o valoare adăugată specific europeană și care să fie atractivă, atât în Uniunea Europeană, cât și în afara frontierelor acesteia, cu scopul de a crea poli de excelență;

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să contribuie la îmbogățirea reciprocă a societăților prin constituirea unui ansamblu de femei/bărbați bine calificați, cu o largă deschidere spirituală și posedând o experiență internațională, prin intermediul promovării mobilității pentru cei mai talentați studenți și cadre didactice din țările terțe în vederea dobândirii unei calificări și/sau experiențe în Uniunea Europeană și pentru cei mai talentați studenți europeni și cadre didactice în țările terțe;

(b) să sprijine studenții și universitarii cu înaltă calificare în vederea dobândirii unei calificări și/sau experiențe în cadrul Uniunii Europene, pentru ca aceștia să poată răspunde exigențelor de pe piața muncii și, în cadrul specific al parteneriatelor, să îi încurajeze pe studenții și pe universitarii cu înaltă calificare să își împărtășească experiența sau competențele la întoarcerea în țara lor de origine;

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să contribuie la dezvoltarea resurselor umane și a capacității de cooperare internațională a instituțiilor de învățământ superior în țările terțe prin intermediul fluxului crescut de mobilitate între Uniunea Europeană și țările terțe;

(c) să asigure o cooperare internațională mai structurată între instituțiile de învățământ superior prin intermediul unei mobilități sporite între Uniunea Europeană și țările terțe;

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să consolideze imaginea de marcă și vizibilitatea învățământului superior european în lume, ca și interesul pentru cetățenii din țările terțe.

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să consolideze imaginea de marcă și vizibilitatea învățământului superior european în lume, ca și interesul pentru cetățenii din țările terțe și pentru cetățenii statelor membre;

Justificare

Le programme étant à présent ouvert, dans les mêmes conditions, aux citoyens des États membres et des pays tiers, la campagne de promotion de l'enseignement supérieur doit être menée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. L'excellence doit être promue de façon globale.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da )să ajungă la un echilibru regional în ceea ce privește sprijinul acordat parteneriatelor cu țările terțe, astfel cum este prevăzut în anexă.

Justificare

Le programme devrait s’efforcer d’atteindre un équilibre régional, soutenir les échanges éducatifs avec les régions dotées d'EES moins "excellents" et offrir un soutien particulier à ces régions.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, obiectivele se limitează la obiectivele care sunt conforme cu regulamentul respectiv, în special cu articolul 2 alineatul (4) din acesta.

Justificare

Le présent amendement garantit le maintien de l'applicabilité de la disposition de l'ICD qui exige que le financement géographique du programme s'élève à 100 % afin de satisfaire aux exigences de l'OCDE/CAD pour être reconnu comme APD.

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Erasmus Mundus programe comune de masterat și programe de doctorat de calitate universitară de calitate superioară, inclusiv sisteme de burse de studii;

(a) Acțiunea 1: programe comune Erasmus Mundus (masterate și doctorate) de calitate universitară de calitate superioară, inclusiv sisteme de burse de studii;

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) parteneriat între instituțiile de învățământ superior europene și din țări terțe ca bază pentru cooperarea structurală, schimb și mobilitate la toate nivelurile învățământului superior;

(b) Acțiunea 2: parteneriate Erasmus Mundus între instituțiile de învățământ superior europene și din țări terțe ca bază pentru cooperarea structurală, schimb și mobilitate, inclusiv un sistem de burse de studii;

Justificare

Précision sur l’ouverture cette action aux seuls étudiants et universitaires ayant un excellent cursus universitaire, ceci afin d’éviter toute dérive dans les appels d’offre qui pourraient ouvrir ce programme à des réfugiés politiques, demandeurs d’asile ou des personnes qui travaillent dans les entreprises privées ou dans l’administration, comme cela a été le cas par le passé.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) măsuri menite să crească atracția Europei, ca destinație de studii.

(c) Acțiunea 3: promovarea învățământului superior european prin intermediul unor măsuri menite să crească atracția Europei, ca destinație de studii și centru mondial de excelență.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, acestea se limitează la cele care urmăresc obiectivele din regulamentul menționat și sunt conforme cu articolul 2 alineatul (4) din acesta.

Justificare

Le présent amendement garantit que les fonds de l'ICD ne peuvent être utilisés pour des objectifs incompatibles avec l'ICD, notamment les objectifs ou mesures qui ne satisfont pas à la disposition de l'ICD qui exige que le financement géographique du programme s'élève à 100 % afin de satisfaire aux exigences de l'OCDE/CAD pour être reconnu comme APD.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare prin procedurile descrise în anexă iar în ceea ce privește acțiunea programului menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), prin procedurile prevăzute în instrumentele legale menționate la articolul 1 alineatul (4), și prin următoarele tipuri de abordări, care, dacă este cazul, pot fi combinate:

2. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare prin procedurile descrise în anexă. Acțiunile privind acțiunea 2 menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), în cadrul parteneriatelor sunt realizate în conformitate cu regulile stabilite prin intermediul instrumentelor juridice ale FED, ICD, IPVE, IPA și ICI menționate la articolul 1, alineatul (4). Cu toate acestea, în cazul acțiunilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, beneficiarii acestor acțiuni sunt doar instituțiile, universitarii sau alte persoane din țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni vizează:

 

 

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sprijin pentru elaborarea programelor educative comune și aplicarea rețelelor de cooperare care facilitează schimbul de experiență și de bune practici;

(a) sprijinirea elaborării programelor educative comune de înaltă calitate și aplicarea rețelelor de cooperare care facilitează schimbul de experiență și de bune practici;

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sprijin consolidat pentru mobilitatea persoanelor între Comunitate și țări terțe în domeniul învățământului superior;

(b) sprijinirea consolidată a mobilității persoanelor selecționate pe criterii de excelență academică, în special din țările terțe spre Comunitate în domeniul învățământului superior, cu respectarea principiilor de egalitate de gen și a unei distribuiri geografice echilibrate, ținându-se cont de nevoile specifice ale persoanelor dezavantajate sau ale persoanelor cu handicap.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea competențelor lingvistice, de preferință oferindu-le studenților posibilitatea de a învăța cel puțin două limbi vorbite în țările în care se află instituțiile de învățământ superior, și promovarea înțelegerii diferitelor culturi;

(c) promovarea competențelor lingvistice, oferindu-le studenților posibilitatea de a învăța cel puțin două limbi vorbite în țările în care se află instituțiile de învățământ superior, și promovarea înțelegerii diferitelor culturi;

Justificare

L’apprentissage des langues est un outil essentiel dans l’amélioration de l’enseignement supérieur européen, et dans l’attrait qu’il peut susciter pour les étudiants des pays tiers.

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) sprijinirea proiectelor pilot care se bazează pe parteneriate transnaționale cu dimensiune externă concepute pentru a stimula inovația și calitatea învățământului superior;

(d) sprijinirea proiectelor pilot care se bazează pe parteneriate transnaționale cu dimensiune externă concepute pentru a stimula caracterul inovativ și calitatea învățământului superior, precum și pe parteneriate de tip public-privat între universități și întreprinderi care urmăresc promovarea excelenței în cercetare și garantarea prezenței inovațiilor atât în cadrul științelor umane, cât și al științelor exacte și atingerea obiectivelor din domeniul inovării;

Justificare

La politique des visas entre souvent en conflit avec le programme Erasmus Mundus, par exemple au niveau du temps d'attente du visa. En outre, le cours de master compte deux années, alors que la validité du visa n'est que d'un an, ce qui place fréquemment les étudiants dans une situation d'illégalité dans les pays où ils suivent les cours de ce programme. Il serait de la plus grande utilité de créer un "visa Erasmus Mundus", d'une durée de validité compatible avec la durée des études.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) sprijinirea dezvoltării infrastructurilor și a adaptării la noile tehnologii a universităților din țările terțe.

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Comisia asigură difuzarea cât mai largă a informațiilor privind activitățile și evoluțiile programului, în special prin intermediul portalului de informare Erasmus Mundus.

Justificare

Le portail Erasmus Mundus doit être plus visible sur le Web, et mis comme lien direct sur le plus grand nombre de site d'universités européennes et de pays tiers. Il doit aussi être plus attractif, par le nombre de langue disponible pour son utilisation.

Amendamentul  40

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Acțiunile prevăzute în prezentul articol pot fi puse în aplicare prin intermediul cererilor de propuneri, licitațiilor, sau direct de către Comisie.

(4) Comisia poate acorda un sprijin acțiunilor prevăzute în prezentul articol după examinarea răspunsurilor date cererilor de propuneri și/sau licitațiilor. În ceea ce privește măsurile luate în temeiul alineatului (3), Comisia poate, dacă este cazul, să realizeze aceste măsuri în mod direct, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr.1605/2002. Aceasta informează, în mod sistematic, Parlamentul European și comitetul menționat la articolul 8 în legătură cu aceste aspecte.

Justificare

Le soutien aux actions ne se fait qu'après l'examen des appels d'offres. Ce n'est seulement que pour les mesures de soutien technique comme les études ou les réunions d'experts que la Commission pourra exécuter directement des mesures.

Amendamentul 41

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În condițiile și potrivit modalităților de executare precizate în anexă și luând în considerare definițiile prevăzute la articolul 2, programul se adresează în mod special:

 

În condițiile și potrivit modalităților de executare precizate în anexă și luând în considerare definițiile prevăzute la articolul 2, programul se adresează:

 

Amendamentul  42

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

d) personalului care participă direct la învățământul superior;

d) personalului care participă direct, prin natura funcției sale, la procesul educativ într-o instituție de învățământ superior;

Justificare

Les bénéficiaires du programme ne peuvent être que des membres de l'équipe pédagogique ou des universitaires hautement qualifiés.

Amendamentul  43

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

e) altor organisme publice și private care își desfășoară activitatea în domeniul învățământului superior;

e) altor organisme publice și private care își desfășoară activitatea în domeniul învățământului superior, în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul  44

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Beneficiarii programului sunt persoane înscrise și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior sau care, prin natura funcțiilor lor, participă în mod direct la procesul educativ într-o instituție de învățământ superior.

Amendamentul  45

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură punerea în aplicare efectivă și eficientă a acțiunilor comunitare prevăzute de către program în conformitate cu anexa și, în ceea ce privește acțiunea din cadrul programului menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), cu instrumentele legale menționate la articolul 1 alineatul (4);

(a) asigură punerea în aplicare eficientă și transparentă a acțiunilor comunitare prevăzute de către program în conformitate cu anexa și, în ceea ce privește acțiunea 2 menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu instrumentele legale ale FED, ale ICD, ale IPA, ale IPVE și ale ICI prevăzute la articolul 1, alineatul (4) și, în special, cu obiectivele și principiile acestora, și cu respectarea obiectivelor de excelență academică în cadrul selectării beneficiarilor programului;

Justificare

Mention des instruments juridiques permettant le financement de l'action 2, pour plus de clarté.

Amendamentul  46

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) prin stabilirea nivelului forfetar al burselor de studiu, urmărește luarea în considerare a nivelului taxelor de înscriere, a cheltuielilor estimative ale studiilor și a costului sejurului studentului în țara de destinație;

Justificare

Selon le pays de destination, le coût de la vie est plus ou moins onéreux. Le montant des inscriptions en master ou doctorat peut peser lourdement sur l’enveloppe mensuelle allouée à l’étudiant selon le type d’étude suivi (aéronautique ou langues). Il convient d’essayer d’adapter au mieux les bourses selon ces différents paramètres.

Amendamentul  47

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) consultă asociațiile și organizațiile competente europene din domeniul învățământului superior, care acționează la nivel european cu privire la problemele apărute în cadrul implementării programului, și informează comitetul menționat la articolul 8 în legătură cu rezultatele consultărilor respective;

Justificare

Les associations et organisations européennes concernées dans le domaine de l'enseignement supérieur devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur les questions liées à la mise en œuvre des programmes.

Amendamentul  48

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) acordă sprijin unei asociații care reunește toți studenții din țări terțe și europene care au obținut o diplomă prin programul de masterat și de doctorat Erasmus Mundus.

Amendamentul  49

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adoptă măsurile necesare funcționării eficiente a programului la nivelul statelor membre, prin asocierea tuturor părților interesate de învățământul superior în conformitate cu practica națională și se străduiesc, în special, să adopte măsurile considerate eventual necesare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative;

(a) adoptă măsurile necesare funcționării eficiente a programului la nivelul statelor membre, prin asocierea tuturor părților interesate de învățământul superior în conformitate cu practica națională și se străduiesc, în special, să adopte măsurile considerate eventual necesare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative, în special în ceea ce privește obținerea vizelor de către studenții selecționați, care trebuie informați cu privire la destinația unde își vor efectua studiile cu cel puțin 6 luni înainte de plecare;

Justificare

L’obtention d'un visa est souvent précédée de lourdes démarches administratives parfois longues, qui ont pu empêcher des étudiants de commencer à temps leur master. Il convient de tout faire pour que les étudiants soient désormais informés dans des délais convenables, de leur université d'accueil.

Amendamentul  50

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) adoptă, în special, măsuri care vizează simplificarea procedurii de obținere și de înnoire a vizelor pentru studenții Erasmus Mundus;

Amendamentul  51

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) recunosc reciproc, pe lângă calificările formale, calificările informale și non-formale obținute în cadrul programului Erasmus Mundus, acest lucru făcându-se pe baza sistemelor de referință comune oferite de cadrul european de calificări.

Amendamentul  52

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură ca acțiunile sprijinite de program să facă obiectul unei informări, a unei publicități și a unei monitorizări corespunzătoare;

(a) asigură ca acțiunile sprijinite de program să facă obiectul unei informări, a unei publicități și a unei monitorizări corespunzătoare și să fie conforme cu obiectivele definite în cadrul prezentei decizii;

Amendamentul  53

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) consolidează strategia de comunicare adresată publicului european care ar putea fi interesat și încurajează parteneriatele dintre universități, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale în vederea dezvoltării programului.

Justificare

La stratégie de communication est de la plus haute importance pour la réussite du programme Erasmus Mundus. Les contacts des universités avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales jouent un rôle déterminant à cet égard.

Amendamentul  54

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) nu sunt reglementate de prezenta decizie și urmează procedurile instrumentelor legale menționate la articolul 1 alineatul (4).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  55

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1a – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Următoarele măsuri, care au drept obiect modificarea elementelor neesențiale ale prezentei decizii, inclusiv prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 8 alineatul (1a):

Amendamentul  56

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) orientările generale pentru punerea în aplicare a programului;

Amendamentul 57

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1a (nou) – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) criteriile de selecție.

Amendamentul  58

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) bugetul anual și defalcarea fondurilor între diferitele acțiuni ale programului și a sumelor estimative pentru burse;

(b) alocările anuale și distribuirea fondurilor între diferitele acțiuni ale programului, inclusiv informații privind distribuirea lor geografică, precum și sumele estimative pentru burse în funcție de acțiuni și de țări, ceea ce garantează participarea în condiții de egalitate;

Justificare

Cette formulation est plus claire et conforme à celle employée dans la législation antérieure sur ce domaine.

Amendamentul  59

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) orientările generale pentru punerea în aplicare a programului;

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) criteriile și procedurile de selecție, inclusiv compunerea și regulile de procedură interne ale comitetului de selecție;

(d) procedurile de selecție, inclusiv compunerea și regulile de procedură interne ale comitetului de selecție;

Amendamentul  61

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Deciziile de selecție sunt luate de către Comisie. Aceasta informează fără întârziere Parlamentul European și comitetul menționat la articolul 8 în legătură cu aceste aspecte.

Amendamentul  62

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, sunt realizate obiectivele menționate la articolul 2, în special cele menționate la alineatul (4) din articolul respectiv.

Justificare

Le présent amendement garantit que les fonds de l'ICD sont utilisés conformément à la disposition de l'ICD qui exige que le financement géographique du programme s'élève à 100 % afin de satisfaire aux exigences de l'OCDE/CAD pour être reconnu comme APD.

Amendamentul  63

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia informează în mod regulat Parlamentul European și comitetul menționat la articolul 8 în legătură cu măsurile adoptate.

Justificare

Le présent amendement garantit que la Commission transmet les informations appropriées au Parlement et au comité de gestion du programme Erasmus Mundus.

Amendamentul  64

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia consultă Parlamentul European în conformitate cu Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară și cu Decizia 1999/468/CE, în special cu articolul 8 al acesteia.

Justificare

L'accord sur les nouveaux instruments de l'aide extérieure (l'IEVP, l'instrument de stabilité et l'IAP) renforce le contrôle du Parlement européen sur la mise en œuvre de l'aide communautaire. Le processus de consultation et le dialogue avec le Parlement européen se dérouleront parallèlement aux droits de ce dernier énoncés dans la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 et en particulier son article 8, qui prévoit que le Parlement peut adopter une résolution constatant que la Commission a dépassé les compétences d'exécution qui lui ont été conférées.

Amendamentul  65

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5a, alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 al acesteia.

 

 

Amendamentul  66

Propunere de decizie

Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a economiei europene și contribuția la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial;

(a) îmbunătățirea economiei și a societății europene bazate pe cunoaștere și contribuția la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona și la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial, a creșterii economice durabile și a coeziunii sociale sporite a acesteia;

Amendamentul  67

Propunere de decizie

Articolul 10 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) promovarea culturii, a cunoștințelor și a competențelor pentru o dezvoltare pașnică și durabilă într-o Europă a diversității;

Justificare

Pour inscrire le programme dans une démarche d'ensemble, il faut promouvoir clairement la culture, les savoirs et les savoir-faire, ce qui permet d'élargir la perspective en allant au-delà de la simple promotion du marché du travail et de l'emploi.

Amendamentul  68

Propunere de decizie

Articolul 10 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, nu se aplică alineatul (1)litera (a) din prezentul articol, iar punerea în aplicare se realizează ținând seama de politica de dezvoltare a Comunității și, în special, de obiectivul de eradicare a sărăciei în țările și regiunile partenere.

Justificare

Le présent amendement garantit que les fonds de l'ICD sont utilisés à des fins de développement et écarte la possibilité de recourir à cet instrument pour réaliser des objectifs qui profiteraient à l'UE mais qui ne relèveraient pas du domaine de la politique en faveur du développement.

Amendamentul  69

Propunere de decizie

Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea conștientizării importanței diversității culturale și lingvistice în Europa precum și necesitatea combaterii rasismului și xenofobiei;

(b) promovarea conștientizării importanței diversității culturale și lingvistice în Europa precum și necesitatea combaterii rasismului și xenofobiei și promovarea învățământului intercultural;

Amendamentul  70

Propunere de decizie

Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) prevederi pentru studenții cu nevoi specifice, în special contribuind la favorizarea integrării lor în sistemul de învățământ superior;

(c) prevederi pentru studenții cu nevoi specifice, în special contribuind la favorizarea integrării lor în sistemul de învățământ superior și promovând egalitatea de șanse pentru toți;

Justificare

Il importe de veiller à ce que les meilleurs ne restent pas en arrière en raison de difficultés économiques ou d'un manque d'accès à l'information.

Amendamentul  71

Propunere de decizie

Articolul 10 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) încurajarea dezvoltării țărilor terțe.

Amendamentul  72

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia asigură, în cooperare cu statele membre, coerența globală și complementaritatea cu alte politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante, în special cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții, cu al șaptelea program-cadru de cercetare, cu programele de cooperare externă în domeniul învățământului superior și cu Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe.

(1) Comisia asigură, în cooperare cu statele membre, coerența globală și complementaritatea cu alte politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante, în special cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții, cu al șaptelea program-cadru de cercetare, cu programele din cadrul politicii de dezvoltare și de cooperare externă, cu acordurile de asociere ACP și cu Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul  73

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia informează regulat comitetul prevăzut la articolul 8 alineatul (1), asupra inițiativelor comunitare luate în domeniile respective, asigură o legătură eficientă și, dacă este cazul, acțiuni comune între program și programele și acțiunile în domeniul educației realizate în cadrul cooperării Comunității cu țări terțe, inclusiv acorduri bilaterale, și organizațiile internaționale competente.

(2) Comisia informează regulat Parlamentul European și comitetul prevăzut la articolul 8 alineatul (1), asupra inițiativelor comunitare luate în domeniile respective, asigură o legătură eficientă și, dacă este cazul, acțiuni comune între program și programele și acțiunile în domeniul educației realizate în cadrul cooperării Comunității cu țări terțe, inclusiv acorduri bilaterale, și organizațiile internaționale competente.

Justificare

Afin des respecter les prérogatives du Parlement, il convient que celui ci soit informé régulièrement des initiatives pouvant être prises dans le cadre de ce programme afin que les objectifs de ce dernier soit respecté.

Amendamentul  74

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)       Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor programului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a), articolul 4 alineatul (1) litera (c) și articolul 4 alineatul (3) în conformitate cu anexa la prezenta decizie – Acțiunea 1, Acțiunea 3 și măsurile relative de sprijin tehnic – în perioada menționată la articolul 1 alineatul (2) este stabilit la 493.69 milioane EUR.

(1) Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor 1 și 3 din program și a măsurilor conexe de sprijin tehnic este stabilit, pentru perioada 2009-2013 la 493.69 milioane EUR.

Amendamentul  75

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor programului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) și articolul 4 alineatul (3) și în conformitate cu anexa la prezenta decizie – Acțiunea 2 și măsurile relative de sprijin tehnic – în perioada menționată la articolul 1 alineatul (2) este stabilită în concordanță cu regulile și procedurile prevăzute în instrumentele de cooperare externă menționate la articolul 1 alineatul (4).

(2) Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunii 2 și a măsurilor conexe de sprijin tehnic trebuie să permită mobilitatea unui număr maxim de studenți din țările terțe, selecționați pe criterii de excelență academică și cu respectarea regulilor și procedurilor prevăzute în instrumentele de cooperare externă și de dezvoltare menționate la articolul 1 alineatul (4).

Justificare

Il ne peut être donné qu'une estimation du budget disponible pour l'action 2 en raison de la nature particulière de ces instruments financiers. Cependant l'objectif doit être de permettre le financement d'un maximum de bénéficiaires des pays tiers, sélectionnés sur des critères d'excellence académique.

Amendamentul  76

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară, în limita perspectivelor financiare.

(3)Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară, în conformitate cu procedura bugetară anuală, în limita perspectivelor financiare.

Amendamentul  77

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea periodică a programului în cooperare cu statele membre. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare ale programului și ale programului anterior se utilizează la punerea în aplicare a programului. Monitorizarea cuprinde rapoartele prevăzute la alineatul (3) și activități specifice.

(1) Comisia asigură monitorizarea periodică a programului în cooperare cu statele membre. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare ale programului și ale programului anterior se utilizează la punerea în aplicare a programului. Monitorizarea cuprinde rapoartele prevăzute la alineatul (3) și activități specifice. De asemenea, Comisia informează anual Parlamentul European cu privire la distribuirea geografică a fondurilor în funcție de acțiuni pentru toate țările participante, oferind în același timp o evaluare a eficienței punerii în aplicare a acțiunilor în raport cu prioritățile programului.

Amendamentul  78

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul face obiectul unei evaluări regulate realizate de Comisie cu privire la obiectivele prevăzute la articolul 3, la impactul programului în ansamblu și la complementaritatea între acțiunile aplicate în cadrul programului și cele care aparțin altor politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante.

(2) Programul face obiectul unei evaluări regulate realizate de Comisie cu privire la obiectivele prevăzute la articolul 3, la impactul programului în ansamblu și la complementaritatea între acțiunile aplicate în cadrul programului și cele care aparțin altor politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante. În cadrul acestei evaluări, se acordă atenția corespunzătoare situației socio-economice a persoanelor interesate (atât participanții la programele de masterat Erasmus Mundus, cât și beneficiarii burselor) și eventualelor efecte pe care le poate avea programul în ceea ce privește migrația valorilor (prin intermediul unui studiu realizat, de exemplu, în rândurile foștilor studenți).

Justificare

Il convient d'étudier plus en profondeur la situation socio-économique des parties intéressées et les effets que le programme peut avoir sur le plan de la fuite des cerveaux de manière à encore l'améliorer.

Amendamentul  79

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, evaluarea include măsuri de monitorizare realizate în colaborare cu resortisanții din țările în curs de dezvoltare, după terminarea perioadelor de studiu sau de cercetare în Uniune, precum și evaluarea contribuției ulterioare a acestora la dezvoltarea economică sau socială a țării lor de origine.

Justificare

Afin d'évaluer dans quelle mesure les bourses Erasmus Mundus contribuent à la réalisation des objectifs en matière de développement fixés par l'instrument de financement ICD, il sera indispensable d'effectuer un suivi avec les anciens étudiants concernés.

Amendamentul  80

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) până la 31 martie 2012, un raport intermediar de evaluare a rezultatelor obținute și a aspectelor calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului;

(a) până la 31 martie 2011, un raport intermediar de evaluare a rezultatelor obținute și a aspectelor calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, care să conțină date defalcate pe bază de gen;

Justificare

Vu l’importance des moyens financiers mis à la disposition de ce programme un bilan intermédiaire au bout de deux ans est nécessaire.

Amendamentul  81

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) până la 30 iunie 2012, o comunicare privind continuarea programului;

(b) până la 30 ianuarie 2012, o comunicare privind continuarea programului;

Amendamentul  82

Propunere de decizie

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  83

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

g) trebuie să stabilească proceduri stricte de autoevaluare și acceptă să fie evaluat de către experți externi în vederea asigurării menținerii programelor de masterat de calitate;

g) stabilesc proceduri stricte de autoevaluare și acceptă să fie evaluate de experți externi (din Uniunea Europeană sau din țări terțe) pentru a asigura în mod constant un nivel calitativ ridicat al programelor de masterat;

Amendamentul  84

Propunere de decizie

Anexă – Acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i) trebuie să stabilească condiții transparente comune de admitere care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați;

i) trebuie să stabilească condiții transparente comune de admitere care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați și să faciliteze accesul persoanelor cu handicap sau dezavantajate.

Amendamentul  85

Propunere de decizie

Anexă – Acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii al studenților în cadrul programelor de masterat;

j) au deplină libertate de a percepe sau nu taxe de înscriere, în conformitate cu legislația lor națională și cu acordul stabilit în cadrul fiecărui consorțiu;

Justificare

Bien que les montants de frais d’inscription soient du domaine de compétence exclusive des universités participant aux consortia, il est nécessaire que les frais demandés n’excluent pas de fait des ressortissants de pays où les frais d’inscription n’existent pas ou sont illégaux, comme au Danemark. Ces frais d'inscription doivent être identiques pour tous les étudiants.

Amendamentul  86

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

l) trebuie să creeze structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe (servicii de informare, locuință, ajutoare în materie de vize etc.);

l) trebuie să creeze structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe (servicii de informare, locuință, ajutoare în materie de vize etc.). Comisia informează, în mod regulat, delegațiile sale din țările terțe în legătură cu toate dispozițiile actualizate referitoare la program.

Justificare

Après les sites internet et les bureaux de relations internationales des universités ce sont les délégations de la Commission européenne dans les pays tiers qui reçoivent les demandes d’information des étudiants. Il convient donc de pouvoir les associer au maximum aux mesures pouvant être prises pour faciliter les démarches et la vie pratique des étudiants en mobilité.

Amendamentul  87

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

la) Studenții selecționați trebuie să fie informați în legătură cu destinația unde își vor efectua studiile cu cel puțin 6 luni înainte de plecare pentru a putea realiza, în termen rezonabil, demersurile necesare în vederea obținerii vizei.

Justificare

L’obtention des visas est souvent précédée de lourdes démarches administratives parfois longues, qui ont pu empêcher des étudiants de commencer à temps leur master. Il convient de tout faire pour que les étudiants soient désormais informés au moins 6 mois avant, de leur université de destination.

Amendamentul  88

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea A – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

m) fără a aduce atingere limbii de predare, prevăd practicarea a cel puțin două limbi europene vorbite în statele membre în care se află instituțiile care participă la programul de masterat Erasmus Mundus și, dacă este cazul, pregătirea și ajutorul lingvistic al studenților, în special prin cursuri organizate de instituțiile respective.

m) fără a aduce atingere limbii de predare, prevăd practicarea a cel puțin două limbi europene vorbite într-o anumită parte sau pe întreg teritoriul statelor membre în care se află instituțiile care participă la programul de masterat Erasmus Mundus și propun pregătirea și ajutorul lingvistic al studenților, în special prin cursuri organizate de instituțiile respective.

Justificare

Des cours de langues doivent être proposés si l’on veut que l’étudiant en mobilité puisse bénéficier d’un enrichissement culturel dans le pays où il est venu étudier.

Amendamentul  89

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) pot implica instituții de învățământ superior sau alți parteneri relevanți din țări terțe;

b) pot implica instituții de învățământ superior sau alți parteneri relevanți, precum centrele de cercetare, din țări terțe;

Justificare

Tous les aspects du triangle de la connaissance (enseignement - recherche - innovation) devraient être pris en compte.

Amendamentul  90

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

d) unde este cazul, trebuie să încurajeze plasamentele ca parte a programelor de studii;

d) încurajează stagiile ca parte a programelor de studii și susțin parteneriatele public-privat între universități și întreprinderi, în vederea promovării excelenței în cadrul cercetării și asigurării inovării, atât în științele umane, cât și în științele exacte;

Amendamentul  91

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i) trebuie să stabilească condiții transparente comune de admitere care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați;

i) trebuie să stabilească condiții transparente comune de admitere care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați și să faciliteze accesul persoanelor cu handicap sau dezavantajate.

Amendamentul  92

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii și de cercetare al candidaților la doctorat în cadrul programelor de doctorat;

j) au deplină libertate de a percepe sau nu taxe de înscriere, în conformitate cu legislația lor națională și cu acordul stabilit în cadrul fiecărui consorțiu;

Justificare

Bien que les montants de frais d’inscription soient du domaine de compétence exclusive des universités participant aux consortia, il est nécessaire que les frais demandés n’excluent pas de fait des ressortissants de pays où les fais d’inscription n’existent pas ou sont illégaux, comme au Danemark. Ces frais d'inscription doivent être identiques pour tous les étudiants.

Amendamentul  93

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

n) fără a aduce atingere limbii de predare, prevăd practicarea a cel puțin două limbi europene vorbite în statele membre în care se află instituțiile care participă la programul de masterat Erasmus Mundus și, dacă este cazul, pregătirea și ajutorul lingvistic al studenților, în special prin cursuri organizate de instituțiile respective.

n) fără a aduce atingere limbii de predare, prevăd practicarea a cel puțin două limbi europene vorbite într-o anumită parte sau pe întreg teritoriul statelor membre în care se află instituțiile care participă la programul de masterat Erasmus Mundus și propun pregătirea și ajutorul lingvistic al studenților, în special prin cursuri organizate de instituțiile respective.

Justificare

Des cours de langues doivent être proposés si l’on veut que l’étudiant en mobilité puisse bénéficier d’un enrichissement culturel dans le pays où il est venu étudier.

Amendamentul  94

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea C – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) Comunitatea poate acorda burse de studii complete studenților la masterat și candidaților la doctorat din țările terțe care au fost autorizați, printr-o procedură concurențială, să participe la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus. Aceste burse se acordă pentru studii în instituțiile europene implicate în programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus.

a) Comunitatea poate acorda burse de studii complete studenților la masterat și candidaților la doctorat din țările terțe care au fost autorizați, printr-o procedură concurențială, să participe la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus. Aceste burse se acordă pentru studii în instituțiile europene implicate în programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus. În conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 8 alineatul (2), Comisia stabilește conținutul și forma acestor proceduri concurențiale în termen de trei luni de la adoptarea prezentei decizii.

Amendamentul  95

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea C – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) Comunitatea poate acorda burse de studii complete studenților la masterat și candidaților la doctorat din Europa care au fost autorizați, printr-o procedură concurențială, să participe la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus. Aceste burse se acordă pentru studii în instituțiile europene implicate în programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus și, dacă implică de asemenea una sau mai multe instituții din țările terțe, pentru studiu la una din acestea.

b)Comunitatea poate acorda burse de studii complete studenților la masterat și candidaților la doctorat din Europa care au fost autorizați, printr-o procedură concurențială, să participe la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus. Aceste burse se acordă pentru studii în instituțiile europene implicate în programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus și, dacă implică de asemenea una sau mai multe instituții din țările terțe, pentru studiu la una din acestea. În conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 8 alineatul (2), Comisia stabilește conținutul și forma acestor proceduri concurențiale în termen de trei luni de la adoptarea prezentei decizii.

Amendamentul  96

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – punctul C – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

da) Comunitatea garantează existența și aplicarea unor criterii transparente pentru acordarea burselor, care țin seama, printre altele, de respectarea principiului egalității de șanse și al nediscriminării.

Amendamentul  97

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunitatea va selecționa parteneriate de un nivel academic ridicat care, în sensul programului, vor fi denumite „parteneriate Erasmus Mundus”. Ele urmăresc și sunt conforme cu obiectivele articolului 3.

(1) Comunitatea va selecționa parteneriate de un nivel academic ridicat care, în sensul programului, vor fi denumite „parteneriate Erasmus Mundus”. Ele urmăresc și sunt conforme cu obiectivele articolului 3, în măsura în care acestea sunt conforme cu baza juridică în temeiul căreia se acordă finanțarea.

Justificare

Le présent amendement garantit le respect des dispositions de l'ICD et de l'accord de Cotonou lors des choix de partenariats.

Amendamentul  98

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul programului, parteneriatul Erasmus Mundus:

În sensul programului și în conformitate cu baza juridică în temeiul căreia se acordă finanțarea, parteneriatele Erasmus Mundus:

Justificare

Le présent amendement garantit l'absence de toute contradiction entre la décision relative au programme Erasmus Mundus et d'autres dispositions législatives régissant l'utilisation de ces mêmes fonds.

Amendamentul  99

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c) schimb de studenți la toate nivelurile învățământului superior (de la licență la nivel post-doctoral), cadre didactice universitare și profesori de învățământ superior pentru perioade variabile de mobilitate inclusiv posibilitatea de perioade de formare. Mobilitatea trebuie să ducă resortisanții europeni în țările terțe și resortisanții din țările terțe în țările europene. Programul va permite de asemenea găzduirea resortisanților țărilor terțe care nu au legătură cu instituțiile din țările terțe implicate în parteneriat, precum și includerea dispozițiilor specifice pentru grupurile vulnerabile, după caz, în contextul politic și socio-economic al regiunilor/țărilor respective;

 

c) organizează schimburi de studenți, selecționați pe criterii de excelență academică, la toate nivelurile învățământului superior (de la licență la nivel post-doctoral), de universitari și de cadre didactice universitare pentru perioade variabile de mobilitate inclusiv posibilitatea de perioade de formare. Mobilitatea trebuie să conducă, în principal, resortisanții din țările terțe în țările europene. De altfel, beneficiarii acestor schimburi sunt încurajați să se întoarcă în țările lor, la încheierea schimbului, în conformitate cu dispozițiile din regulamentele menționate la articolul 1 alineatul (4). Cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, mobilitatea poate, de asemenea, într-un număr mai redus, să conducă resortisanții europeni în țările terțe, pentru a permite o completare reciprocă.

Justificare

Les fenêtres de coopération ont permis à plus d’étudiants de pays tiers d'effectuer un court ou long séjour en Europe dans le cadre de leurs études. Dès lors cette possibilité est ouverte mais sous des conditions de sélection précises comme les critères d’excellence académiques, et n’est ouverte que dans une faible proportion aux échanges d’étudiants européen vers les pays tiers; car l’inspiration du programme est de rendre attrayant l’enseignement supérieur européen aux étudiants de pays tiers, qui seraient sinon partis étudier aux USA, tout en évitant la fuite des cerveaux.

Amendamentul  100

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

d) trebuie să dispună de mecanisme integrate pentru recunoașterea perioadelor de studiu și de cercetare efectuate în instituțiile partenere, bazate pe sau compatibile cu sistemul european de credite transferabile;

d) trebuie să dispună de mecanisme integrate pentru recunoașterea reciprocă a perioadelor de studiu și de cercetare efectuate în instituțiile partenere, bazate pe sistemul european de credite transferabile, precum și pe sisteme echivalente din țări terțe sau compatibile cu acestea;

Amendamentul  101

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

f) stabilește condiții transparente de acordare a burselor de mobilitate care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați;

f) trebuie să stabilească condiții transparente comune de admitere și bazate pe merit, care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați, precum și competențele lingvistice și care facilitează accesul persoanelor dezavantajate sau cu handicap.

Amendamentul  102

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

h) creează structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe, cadre didactice universitare și profesori de învățământ superior (servicii de informare, locuință ajutoare în materie de vize etc.);

h) creează structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe, cadre universitare și profesori din învățământul superior (servicii de informare, locuință, asistență în materie de vize, inclusiv plata taxelor de viză etc.);

Justificare

Les étudiants ne devraient pas être défavorisés en raison des diverses exigences en matière de visas entre les États membres, et plus particulièrement en raison des différences qui s'appliquent concernant les frais de visas. Par conséquent, cette disposition prévoit que les frais de visa seront couverts par les fonds alloués dans le cadre des bourses.

Amendamentul  103

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ja) în cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, garantează că resortisanții țărilor în curs de dezvoltare studiază sau realizează cercetări în domenii relevante pentru dezvoltarea economică a țărilor lor de origine;

Justificare

Le présent amendement garantit que les objectifs de développement fixés par l'ICD ou l'accord de Cotonou sont respectés en veillant à ce que les étudiants qui perçoivent une bourse au titre de ces instruments entreprennent des études dans des domaines ayant trait au développement de leur pays d'origine.

Amendamentul  104

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

jb) în cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, creează mecanisme prin care să se garanteze că resortisanții țărilor în curs de dezvoltare se întorc în țările lor de origine la terminarea perioadei de studiu sau de cercetare, pentru a le da posibilitatea să contribuie la dezvoltarea economică și la bunăstarea țării în curs de dezvoltare în cauză.

Justificare

Afin de se conformer aux objectifs fixés par les instruments de développement, il convient d'encourager les bénéficiaires de bourses d'études financées au titre de ces instruments à regagner leur pays d'origine et à contribuer au développement du pays concerné.

Amendamentul  105

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul parteneriatelor care includ țări în curs de dezvoltare, trebuie să se acorde prioritate parteneriatelor care implică instituțiile publice de învățământ superior din țările în curs de dezvoltare.

Justificare

Afin d'éviter une concentration sur les élites dans les sociétés des pays tiers et d'accroître les opportunités offertes par le programme Erasmus Mundus aux groupes disposant de moyens modestes et défavorisés, il convient d'accorder la priorité aux partenariats qui intègrent des institutions publiques d'enseignement supérieur et non uniquement des universités privées.

Amendamentul  106

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Bursele de studiu vor fi accesibile studenților europeni și celor din țările terțe și cadrelor didactice universitare așa cum sunt definite la articolul 2.

(5) Bursele de studiu vor fi accesibile studenților europeni și celor din țările terțe și cadrelor didactice universitare așa cum sunt definite la articolul 2. În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, la bursele vor fi accesibile doar studenților și cadrelor universitare din țările terțe, după cum prevede articolul 2 din prezenta decizie.

Justificare

Le présent amendement garantit que les fonds de l'ICD ou de l'accord de Cotonou ne sont pas utilisés au profit des ressortissants de l'UE, ce qui permet de contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés par ces instruments.

Amendamentul  107

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În atribuirea burselor de studiu în cadrul acestei acțiuni, Comisia sprijină grupurile socio-economice dezavantajate și populațiile în situații vulnerabile.

(6) În atribuirea burselor de studiu în cadrul acestei acțiuni, Comisia sprijină grupurile socio-economice dezavantajate și populațiile în situații vulnerabile, fără a afecta condițiile privind transparența prevăzute la punctul 2 litera (f). În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-CE, aceste categorii și persoane sunt considerate prioritare.

Justificare

La Commission a convenu d'accorder la priorité aux groupes défavorisés et vulnérables, mais aucun élément n'indique quels moyens seront utilisés pour y parvenir. Le présent amendement apporte une force juridique à l'exigence qui prévoit d'accorder une telle priorité, tout en l'associant à l'exigence de sélectionner les étudiants sur la base de leur mérite.

Amendamentul  108

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)Activitățile pot îmbrăca forme variate (conferințe, seminarii, ateliere de lucru, elaborare de instrumente TIC etc.) și se pot desfășura oriunde în lume.

(3) Activitățile pot îmbrăca forme variate (conferințe, seminarii, ateliere de lucru, elaborare de instrumente TIC etc.) și se pot desfășura oriunde în lume. Comisia asigură cea mai largă difuzare informațiilor privind activitățile și evoluțiile programului Erasmus Mundus, în special prin intermediul portalului de informare Erasmus Mundus multilingv care trebuie să beneficieze de o mai largă vizibilitate și de o mai bună accesibilitate. Comisia informează, în mod regulat, delegațiile sale din țările terțe interesate în legătură cu toate informațiile privind programul Erasmus Mundus utile publicului.

Justificare

Après les sites internet et les bureaux de relations internationales des universités ce sont les délégations de la Commission européenne dans les pays tiers qui reçoivent les demandes d’information des étudiants. Il convient donc de pouvoir les associer au maximum aux mesures pouvant être prises pour faciliter les démarches et la vie pratique des étudiants en mobilité.

Amendamentul  109

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) politica integrată de informare a cetățenilor, realizată de autoritățile naționale competente, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior care participă la program, are ca obiectiv informarea în timp util și cu privire la toate detaliile fiecărei acțiuni desfășurate și la oportunitățile pe care le oferă programul, precum și explicarea procedurilor de urmat, fiind acordată o prioritate deosebită regiunilor subreprezentate.

Amendamentul  110

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comunitatea poate sprijini o asociație care reunește toți studenții (din țări terțe și europene) care au obținut o diplomă prin programul de masterat și de doctorat Erasmus Mundus.

eliminat

Justificare

Cet amendement est supprimé car son contenu a été ajouté à l'article 6.

Amendamentul  111

Propunere de decizie

Anexă – proceduri de selecție – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se efectuează de Comisie asistată de un comitet de selecție prezidat de o persoană pe care aceasta o alege, compus din personalități eminente ale lumii universitare și reprezentative pentru diversitatea învățământului superior în Uniunea Europeană. Comitetul de selecție urmărește ca programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus să corespundă celor mai înalte norme de calitate academică. Comisia organizează o evaluare la nivel european a tuturor propunerilor eligibile de către experți independenți din mediul academic înainte de a înainta propunerile comisiei de selecție. Fiecărui program de masterat și de doctorat Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit număr de burse care vor fi înmânate diferitelor persoane de către organismul de conducere al programelor de masterat și de doctorat. Selecționarea studenților la masterat, candidaților la doctorat și cadrelor didactice universitare se va face de către instituțiile participante la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus pe baza avizului Comisiei.

a) selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se efectuează de Comisie asistată de un comitet de selecție prezidat de o persoană pe care aceasta o alege, compus din personalități eminente ale lumii universitare și reprezentative pentru diversitatea învățământului superior în Uniunea Europeană. Comitetul de selecție urmărește ca programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus să corespundă celor mai înalte norme de calitate academică și unei reprezentări geografice echilibrate. Comitetul de selecție urmărește, de asemenea, ca taxele de înscriere propuse să nu depășească anumite plafoane bazate pe media taxelor de înscriere practicate în ansamblul țărilor membre. Comisia organizează o evaluare la nivel european a tuturor propunerilor eligibile de către experți independenți din mediul academic înainte de a înainta propunerile comisiei de selecție. Fiecărui program de masterat și de doctorat Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit număr de burse care vor fi înmânate diferitelor persoane de către organismul de conducere al programelor de masterat și de doctorat. Selecționarea studenților la masterat, candidaților la doctorat și cadrelor didactice universitare se va face de către instituțiile participante la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus, pe criterii de excelență academică, pe baza avizului Comisiei. Acțiunea 1 se adresează, în principal, studenților din țările terțe.

Amendamentul  112

Propunere de decizie

Anexă – proceduri de selecție – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor din regulamentele și deciziile menționate la alineatul (1), Comisia urmărește, printre altele, ca propunerile de parteneriat Erasmus Mundus să răspundă celor mai înalte norme de calitate academică și criteriului unei reprezentări geografice echilibrate. Selecția studenților și a universitarilor este efectuată de către instituțiile care participă la parteneriat pe baza unor criterii de excelență academică, după consultarea Comisiei. Acțiunea 2 se adresează, în principal, studenților din țările terțe. Totuși, pentru a permite îmbogățirea reciprocă, mobilitatea trebuie să conducă, de asemenea, într-o măsură mai mică, resortisanții europeni către țările terțe.

(1)

JO L 139, 14.6.2006, p.1 Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/371/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).


EXPUNERE DE MOTIVE

La proposition de programme Erasmus Mundus 2009 - 2013 est examinée dans le cadre de la procédure de codécision. Elle fait l’objet d’une coopération renforcée avec les commissions AFET et DEVE pour ce qui relève des instruments de développement et coopération extérieure de l'action 2.

L'évolution du programme Erasmus Mundus

L'actuel programme Erasmus Mundus est un programme de coopération et de mobilité dans le domaine de l’enseignement supérieur qui a pour objectif de promouvoir l’Union européenne en tant que centre d’excellence de l’apprentissage à l’échelle mondiale.

La logique d'excellence qui a inspiré le premier programme doit être poursuivie. En outre, le nouveau programme visera à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers, ainsi qu’à favoriser leur développement dans le domaine de l’enseignement supérieur.

L'évaluation qui a été faite à mi-parcours, du programme en cours, montre le succès qu'il a remporté auprès des étudiants des pays tiers et des étudiants européens. Entre 2004 et 2008, c'est ainsi 4 424 bourses qui ont été attribuées à des étudiants des pays tiers, et 323 universités (dont 265 européennes) participantes.

Le nouveau programme Erasmus Mundus doit donc s'adapter à cette demande croissante de mobilité mais sans, pour autant, perdre en qualité.

Le nouveau programme s'articulera autour de 3 actions:

L’action 1 concerne les programmes communs de masters et de doctorats, avec des bourses d’études. Il a comme objectif de promouvoir l'excellence de l'enseignement supérieur européen dans le monde. Les programmes communs sont mis en place par un consortium d’universités d'au moins trois pays européens et peuvent associer des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers .différents.

L’action 2 permet des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur des pays tiers, y compris avec des bourses d'études. Cette action de coopération extérieure a comme objectif de valoriser les ressources humaines et de développer la capacité de coopération internationale des établissements des pays tiers conformément à la politique extérieure de l’UE.

Ces partenariats associent au moins cinq établissements supérieurs de trois pays européens au minimum, et plusieurs établissements de pays tiers.

L’action 3 comprend les actions de communication et d'informations spécifiques. Cette action vise à améliorer la visibilité de l'enseignement supérieur européen sur la scène internationale.

Le Budget du programme

Le budget se compose de deux parties distinctes: un budget pour les actions 1 et 3 et un budget séparé pour l'action 2.

Ainsi, le budget pour l’action 1 (masters + doctorats communs) est de 450 millions d’euros (à titre de comparaison, l'actuel programme dispose d'un budget de 230 millions), et pour l‘action 3 (mesures d'informations) de 16,5 millions. Ce budget est géré par la DG Education et Culture.

Le budget consacré à l’action 2 (partenariats Erasmus Mundus), par contre, n’est qu’une estimation. Ce budget estimé à 460 millions d’euros, sera réparti, à titre indicatif, entre différents instruments de politique extérieure et de développement, et sera géré par la DG Relations Extérieures et la DG Aide et Coopération au développement.

Les nouveautés de ce programme sont :

· Dans le cadre de l'Action 1 : Mastères et doctorats Erasmus Mundus

- L'attribution de bourses aux étudiants européens en mobilité en Europe et dans les pays tiers;

Jusqu'à présent des bourses pour les étudiants européens étaient seulement possibles dans le cadre de leur mobilité vers des pays tiers, pour seulement trois mois maximum et seulement si des pays tiers étaient partenaires dans le cadre du master.

- L'ouverture de doctorats communs "Erasmus Mundus".

· Dans le cadre de l'Action 2 : "Partenariat Erasmus Mundus"

Ce type de partenariat est en réalité, la transposition d’une expérience menée par la Commission depuis 2005, en marge du programme Erasmus Mundus.

En effet, par voie de comitologie, des fenêtres de coopération extérieures ont été mises en place afin de permettre à un plus grand nombre d'étudiants de pays tiers de venir en Europe, sans avoir à suivre un master. Dans ce cadre, 1640 bourses supplémentaires ont été allouées, entre 2005 et 2008, grâce à des fonds provenant d'autres instruments financiers que le budget Erasmus Mundus.

Les points ayant retenu particulièrement l’attention du rapporteur :

1. Le budget "indicatif » de l’Action 2 «Partenariat Erasmus Mundus »

Le budget de l’action 2 est financé par les instruments de coopération extérieure et répartis de la façon suivante :

-          2 instruments de politique de développement :

-          Fond Européen de Développement (10e FED): 30 millions d’euros.

-                    Instrument de Financement de Coopération, Développement (ICD): 240 millions d’euros.

-          et 3 instruments de politique extérieure :

-                       Instrument européen de Voisinage et de partenariat (IEVP): 140 millions d’euros

-                       Instrument de Financement de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays à revenu élevé (ICI): 20 millions d’euros

-             Instrument d'Aide de Préadhésion (IAP): 30 millions d’euros

Chaque année, la Commission européenne établit avec chaque pays tiers, le montant qui sera consacré aux échanges dans l’enseignement supérieur. Dès lors, il semble malheureusement impossible, de fixer a priori, des montants qui seront variables d’une année sur l’autre, selon les priorités définies par lesdits pays.

Le Rapporteur regrette, que seul un état des lieux, a posteriori, permettra de connaître exactement les sommes allouées à ces échanges.

2. Une répartition géographique et une égalité homme-femme non effective

La répartition géographique des partenariats n'est décidée que par les DG RELEX et AIDCO ce qui pourrait conduire à nouveau, par exemple, à une sur-représentation d'étudiants asiatiques au détriment d'étudiants en provenance de pays méditerranéens ou des ACP, comme c'est le cas dans le programme actuel.

De même, il est souhaitable d'éviter que certains pays soient sous représentés dans les consortia Erasmus Mundus comme c'est aujourd'hui le cas, pour la Grèce, l'Autriche ou la Slovaquie, les Balkans occidentaux ou les nouveaux Etats membres en général.

A titre indicatif, 273 bourses Erasmus Mundus ont été attribuées pour l'année 2007-2008 auxquelles se sont ajoutées celles données au titre "des fenêtres de coopération extérieure " soit 63 bourses pour les Balkans, 37 pour la Chine et 403 pour l'Inde.

Le choix fait par les DG RELEX et AIDCO des pays participants aux partenariats est donc déterminant pour assurer une représentation équilibrée des étudiants selon leur origine géographique.

De même, le principe d'égalité homme-femme doit être effectivement respecté. A titre d'exemple, sur les 403 étudiants boursiers en provenance d'Inde pour la période 2007-2008, il y a seulement 103 femmes.

Les suggestions du rapporteur, sur l'ensemble du programme :

1.      La délivrance des visas, pour les bénéficiaires du programme, en mobilité dans plusieurs Etats membres; pourrait être facilitée, si leur université de destination leur est indiquée au moins 6 mois avant le départ ; De même, les Etats membre pourraient étudier la possibilité de mettre en place un visa spécifique dans le cadre de ce programme.

2.      L'apprentissage d'au moins deux langues étrangères doit être accentué; La diversité des langues européennes est une valeur ajoutée au cursus.

3.     L'accès au programme se fera sur la base de critères académiques d'excellence, et devra être également assuré aux personnes handicapées, à celles en difficultés d’apprentissage, et dans le respect du principe d'égalité homme- femme, et d'une répartition géographique équilibrée.

4.      Les ressortissants des Balkans et des pays en voie d'adhésion, doivent être incité à participer à ce programme, et les universités de ces pays encouragées à participer à des consortia, pour donner une dimension européenne à leur formation utile pour leur intégration future dans l'UE.

5.      Les frais d’inscription, s'ils existent, devront être communs aux universités du consortium ou du partenariat, et être identiques pour tous les étudiants (de pays tiers ou européens).

6.      Le montant des bourses devra tenir compte du montant des frais d'inscription, des dépenses estimées pour les études et du coût lié au séjour de l'étudiant dans le pays de destination.

7.      Des partenariats public-privé, doivent être mis en place pour permettre notamment plus d’investissements dans la recherche.

8.      Les informations sur le programme, doivent toucher le plus grand nombre d'universités en Europe et à travers le monde. C'est pourquoi, il faut qu'elles soient disponibles dans le plus grand nombre de langues possibles. Il faut également, que les délégations de la Commission européenne, présentes dans les pays tiers, puissent assurer une large diffusion locale d'informations utiles, qui permettront à l’étudiant d’influencer son choix (le montant des frais d’inscription le montant des bourses, l’obligation de retour éventuelle etc).

Les suggestions du rapporteur, spécifiques à l'Action 2 :

1.        Les fonds relevant de la politique extérieure et pouvant servir à financer des bourses pour les étudiants européens, devront être précisés, et désignés précisément.

2.        L'attraction des étudiants des pays tiers vers l’UE doit rester l’objectif principal des partenariats. La mobilité des étudiants européens vers les pays tiers reste nécessaire pour favoriser le dialogue interculturel, mais elle doit se faire dans une moins grande ampleur.

3.        Les informations importantes doivent être mises dans la décision établissant le programme (et non dans les appels d'offre) pour être connues de tous, et particulièrement des étudiants. Comme l'obligation de retour des étudiants dans leur pays d'origine; car ce programme ne doit en aucun cas permettre une fuite des cerveaux des pays tiers.

Si ce programme s'ouvre à plus d'étudiants et d'universitaires de pays tiers, dans le cadre des partenariats, il faut alors veiller à conserver les objectifs d'excellence des personnes sélectionnées, et de qualité d'accueil.

CONCLUSION

Pour que ce programme soit un succès, il faut qu'il poursuive les objectifs d'excellence dans les formations proposées, et dans les conditions d'accueil.

Pour qu'il permette ma création de pôles d'excellence attirant un nombre croissant d'étudiants et d'universitaires de qualité, ce programme doit avoir des conditions de participation claires et transparentes.

Enfin pour que ce programme puisse encourager une meilleure compréhension interculturelle, il devra toucher, de façon équilibrée, toutes les régions du monde.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (5.6.2008)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Raportor pentru aviz (*): Samuli Pohjamo

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The second phase of the Erasmus Mundus programme (2009-2013) will continue the activities of the first Erasmus Mundus programme (2004-2008), with the exception that the new programme incorporates its External Cooperation Window, extends its scope to all levels of higher education, and improves funding opportunities for European students, as well as offers enhanced possibilities for cooperation with Higher Education Institutions (HEIs).

Whereas the main objective of the Erasmus Mundus programme continues to be the promotion of "excellence", its second phase adds through the incorporation of the External Cooperation Window a foreign policy dimension to the programme. The funds for the this part of the programme will be drawn from external assistance instruments, including the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and Pre-Accession Instrument (IPA), which support the European Neighbourhood Policy and Accession Process, respectively.

The Committee on Foreign Affairs is the lead committee for the democratic scrutiny of the ENPI and IPA, meaning in practice that it receives all relevant strategy papers at the same time as they are transmitted to the Member States. The Parliament and the Commission then engage in a dialogue on the strategy papers the Parliament wishes to discuss.

Promotion of people-to-people contacts, research, and educational and youth exchanges lies at the core of the ENP and the EU's enlargement strategy and the amendments seek to ensure that the objectives of the relevant actions of the programme reflect the priorities of the above-mentioned policies.

However, he believes that the cumbersome visa policies that the Erasmus Mundus students have to face are major obstacles towards making full use of the opportunities of the programme. Since the visa policy is a Member State competence, your draftsperson calls on the Member States to take all possible steps to simplify the obtaining and renewing of visas.

Finally, your draftsperson believes there is a clear need for better coordination of information on the programme in third countries, for example via the delegations of the Commission and the Embassies of the Member States.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cursul negocierilor privind instrumentele de asistență externă și Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, Parlamentul European și Comisia au ajuns la o serie de înțelegeri privind controlul democratic și coerența acțiunii externe, stipulate în declarațiile anexate acordului interinstituțional. Procesul de consultări și dialog cu Parlamentul European va deveni operativ concomitent cu drepturile conferite acestuia din urmă prin Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1 și, în special, prin articolul 8 al acesteia.

 

___________________________________

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

Justificare

The agreement on the new external assistance instruments (the European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI, the Instrument for Stability - IfS, and the Pre-Accession Instrument - IPA) grants the European Parliament increased scrutiny over the implementation of Community assistance.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Promovarea valorilor europene comune și a contactelor interumane în contextul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), în special prin schimburi în domeniul educației și tineretului, trebuie să constituie elementul central al programului Erasmus Mundus, susținută de un dialog politic urmărind intensificarea eforturilor de modernizare și reformă în domeniul educației ale țărilor partenere și trebuie să contribuie la o mai bună cunoaștere a limbilor și culturilor străine și la promovarea dialogului intercultural, precum și la convergența cu politice UE, inclusiv cu procesul de la Bologna și de la Copenhaga. Mobilitatea corpului didactic și a cercetătorilor constituie un aspect esențial al intensificării cooperării dintre UE și țările PEV în domeniul cercetării și în scopul ridicării gradului de excelență, dar - în acest context - este de asemenea importantă adoptarea unor măsuri care să împiedice exodul creierelor.

Justificare

This year is the European Year of Intercultural Dialogue, and the European Union should also make use of the Erasmus Mundus programme to promote the learning of foreign languages and familiarisation with foreign cultures and to foster intercultural dialogue. At the same time, the importance should be stressed of moving ahead with the Bologna and Copenhagen processes and encouraging mobility and exchanges among the teaching profession to help improve the quality of education. Finally, emphasis should be placed on the need to avoid brain drain.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european și promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

(1) Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european și promovarea dialogului, a valorilor europene comune și a înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și sprijinirea obiectivelor politicii externe a UE, inclusiv promovarea și consolidarea democrației și a statului de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, printre care și egalitatea între genuri, precum și promovarea dezvoltării durabile a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

Justificare

It is important to incorporate the gender aspect across all policies.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să obțină un echilibru regional în privința sprijinului acordat parteneriatelor cu țările terțe, astfel cum a fost prevăzut în anexă.

Justificare

The programme should seek to achieve a regional balance and support educational exchange with regions with less "excellent" HEIs and offer special support for these regions.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) iau măsuri în special pentru simplificarea acordării și reînnoirii vizelor pentru studenții participanți la programul Erasmus Mundus;

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură ca acțiunile sprijinite de program să facă obiectul unei informări, a unei publicități și a unei monitorizări corespunzătoare;

(a) asigură ca acțiunile sprijinite de program să facă obiectul unei informări, a unei publicități și a unei monitorizări corespunzătoare și în special ca programul să se bucure de vizibilitate în țările terțe respective;

Justificare

More focus should be put on the visibility of the programme in the third countries and availability of information on it.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia consultă Parlamentul European în conformitate cu Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară și Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 și în special cu articolul 8 al acesteia.

Justificare

The agreement on the new external assistance instruments (ENPI, the Instrument for Stability - IfS, and IPA) grants the European Parliament increased scrutiny over the implementation of Community assistance. The consultation process and dialogue with Parliament will operate in parallel with Parliament's rights under Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 and in particular of Article 8 thereof, which provides that the Parliament may pass a resolution to the effect that the Commission has exceeded the implementation powers conferred on it.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea A – punctul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii al studenților în cadrul programelor de masterat;

(j) instituie taxe de școlarizare comune, indiferent de locul în care studiază de fapt studenții în cadrul programelor de masterat; Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură deduce taxele consorțiale din bursa studenților și le remite instituției coordonatoare, care le transmite universităților membre în conformitate cu acordul consorțial;

Justificare

If the consortia fees are collected by the Agency by deducting them from the student scholarships, the consortia could then divide the fees among the participating universities in accordance with the consortia-agreement. As Finnish and other Scandinavian universities, which are prohibited by law from taking fees for study programmes, are not claiming fees under the agreement, they would not take part in the division of consortia fees. This would also benefit other universities.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 1 – secțiunea B – punctul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii și de cercetare al candidaților la doctorat în cadrul programelor de doctorat;

(j) instituie taxe de școlarizare comune, indiferent de locul în care studiază și își desfășoară de fapt activitatea de cercetare doctoranzii în cadrul programelor de doctorat; Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură deduce taxele consorțiale din bursa studenților și le remite instituției coordonatoare, care le transmite universităților membre în conformitate cu acordul consorțial;

 

Justificare

If the consortia fees are collected by the Agency by deducting them from the student scholarships, the consortia could then divide the fees among the participating universities in accordance with the consortia-agreement. As Finnish and other Scandinavian universities, which are prohibited by law from taking fees for study programmes, are not claiming fees under the agreement, they would not take part in the division of consortia fees. This would also benefit other universities.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

AFET

3.9.2007

 

 

 

Cooperare consolidată - data anunțului în plen

13.3.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Samuli Pohjamo

12.9.2007

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

3.6.2008

 

 

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Monika Beňová, André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Martí Grau i Segú, Jaromír Kohlíček, Doris Pack, Rihards Pīks, Jean Spautz, Karl von Wogau


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (13.6.2008)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6-0228/2007– 2007/0145(COD))

Raportor pentru aviz (*): Alessandro Battilocchio

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Overlapping legislation

For the period 2004-2008, the External Cooperation Window of the Erasmus Mundus programme was outside the Erasmus Mundus Decision, and brought under regulations for EC external actions. For the next programming period, covering 2009-2013, the Commission proposes to include the External Cooperation Window within the new Erasmus Mundus Decision. However, funding will still be taken from the external financing instruments - specifically those applying to particular geographic areas(1). The result is that the funds for the external aspects of Erasmus Mundus will be subject to two pieces of legislation - the external financing instrument covering the country concerned, and also the Erasmus Mundus Decision itself.

It is unusual, but not unprecedented, for Community law to overlap in this way. In this instance, there is an advantage for the European Parliament: under the external instruments, detailed programming is done by comitology with limited parliamentary involvement, but the Erasmus Mundus Decision will allow Parliament to participate to a greater extent in detailed policymaking under codecision. However, great care must be taken to make sure the overlapping laws do not contradict each other, since this would cause legal confusion. This is a particular concern in relation to the Erasmus Mundus proposal and existing development legislation.

In the area of development, funding for the Erasmus Mundus programme is drawn from two sources:

· The European Development Fund (EDF), for ACP countries. Although this is outside the Community budget, and its legal base, the Cotonou Agreement, is outside Community law, it is implemented by means of a Council Regulation within Community law(2).

· The Development Cooperation Instrument (DCI) for non-ACP developing countries

Programming is underway for both DCI and EDF, but is more advanced for DCI which has been implemented since the beginning of 2007. For EDF, implementation was intended to begin at the start of 2008 but has been delayed due to problems with ratifying the revised Cotonou Agreement.

Consistency with development legislation

From a development perspective, it is important to ensure that funds used for the Erasmus Mundus programme still further the objective of poverty reduction in developing countries. For DCI funding, this is also legally obligatory: Erasmus Mundus funds are drawn from DCI geographic programmes, which are subject to the requirement that 100% of measures financed must meet the criteria for classification as Official Development Assistance (ODA) as defined by the OECD/DAC(3). Your draftsman proposes amendments to ensure the Erasmus Mundus Decision remains compatible with this provision of DCI.

Scholarships are included within the definition of ODA(4), but are subject to the general requirement that all ODA-eligible funds must be administered with the main objective of "the promotion of the economic development and welfare of developing countries"(5). In practical terms, this can be furthered by the inclusion of requirements that scholarships be provided for courses relevant to development and that the student be encouraged to return to his country of origin to use his new knowledge and skills for the benefit of that country's development. Your draftsman proposes amendments to include these requirements for Erasmus Mundus students financed from development instruments.

Other amendments aim to ensure compatibility between the objectives of the development legislation and those parts of the Erasmus Mundus programme using development funding.

Financial aspects and programming under DCI and the 10th EDF

No figures are given in the Erasmus Mundus legislative proposal for the sums to be drawn from the external financing instruments for the Erasmus Mundus programme. Indicative figures, set out in the explanatory statement, suggest that EUR 240 million is to be used from DCI and EUR 30 million is to be used from the 10th EDF. These figures cover the period 2009-2013.

Under DCI, there appears to be little consistency in the way Erasmus Mundus is included in Strategy Paperts. In some cases, the programme appears to be financed under some Country Strategy Papers - eg: Brazil, Argentina and India. In other cases it is included in Regional Strategy Papers - mentioned by name in the RSP for Latin America, and under the title "Higher Education" in the RSP for Asia. It is not possible to work out from the Strategy Papers the breakdown of DCI Erasmus Mundus funding by country or region.

For the 10th EDF, draft Strategy Papers are not made available to the European Parliament but are provided to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. At time of writing, not all Country Strategy Papers had been made public. There was no reference was found to the Erasmus Mundus programme in those CSPs that were available. No information could be found about the content of the 10th EDF Regional Strategy Papers.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dezvoltarea resurselor umane în anumite țări terțe, și în special acțiunile din cadrul programului menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b), trebuie puse în aplicare în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 și 1934/2006 și Deciziile (CE) nr. 599/2005 și 608/2006.

(4) Dezvoltarea resurselor umane în anumite țări terțe, și în special acțiunile din cadrul programului menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se pun în aplicare în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 și 1934/2006, Deciziile (CE) nr. 599/2005 și 608/2006 și Acordul de parteneriat ACP-CE. Se respectă, în special, articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006.

Justification

Ensures the Erasmus Mundus decision will be fully compatible with the Cotonou Agreement and DCI, particularly the DCI provision requiring 100% of geographical programme funding to meet the OECD/DAC requirements for classification as ODA.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, obiectivele se limitează la cele care sunt conforme cu regulamentul respectiv, în special cu articolul 2 alineatul (4).

Justification

Ensures the continued applicability of the DCI provision requiring 100% of geographical programme funding to meet the OECD/DAC requirements for classification as ODA

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, acțiunile se limitează la cele care urmăresc obiectivele din regulamentul respectiv și sunt conforme cu articolul 2 alineatul (4).

Justification

Ensures DCI funding cannot be used for objectives incompatible with DCI, especially any objectives or actions which do not fulfil the DCI provision requiring 100% of geographical programme funding to meet the OECD/DAC requirements for classification as ODA

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, pentru măsurile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, de acțiuni beneficiază doar instituțiile, cadrele universitare sau alte persoane din țările în curs de dezvoltare.

Justification

Prevents development funding under DCI or the EDF being used to benefit EU nationals. Such a use would not fall within the OECD/DAC definition of ODA.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură punerea în aplicare efectivă și eficientă a acțiunilor comunitare prevăzute de către program în conformitate cu anexa și, în ceea ce privește acțiunea din cadrul programului menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), cu instrumentele legale menționate la articolul 1 alineatul (4);

(a) asigură punerea în aplicare efectivă și eficientă a acțiunilor comunitare prevăzute de către program în conformitate cu anexa și, în ceea ce privește acțiunea din cadrul programului menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b), cu instrumentele legale menționate la articolul 1 alineatul (4)¸ în special obiectivele și principiile acestora;

Justification

Ensures development funding is used to further development objectives, and in the case of DCI draws attention to the DCI provision requiring 100% of geographical programme funding to meet the OECD/DAC requirements for classification as ODA

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) nu sunt reglementate de prezenta decizie și urmează procedurile instrumentelor legale menționate la articolul 1 alineatul (4).

(1) Toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) nu sunt reglementate de prezenta decizie și respectă procedurile instrumentelor legale menționate la articolul 1 alineatul (4).

Justification

Inserts language stressing the obligatory nature of following the procedures in the external financing instruments.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, se urmăresc obiectivele menționate la articolul 2, în special alineatul (4) din regulament.

Justification

Ensures DCI funding is used in conformity with the DCI provision requiring 100% of geographical programme funding to meet the OECD/DAC requirements for classification as ODA

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia informează în mod regulat Parlamentul European și comisia la care se face referire la articolul 8, cu privire la măsurile luate.

Justification

Ensures appropriate feedback is provided from the Commission to the European Parliament and the Erasmus Mundus management committee

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 10 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, nu se aplică litera (a) din prezentul articol, iar punerea în aplicare se realizează ținând seama de politica de dezvoltare a Comunității și, în special, de obiectivul de eradicare a sărăciei în țările și regiunile partenere.

Justification

Ensures DCI funding is used for development purposes and rules out the possibility of using it for purposes benefiting the EU but outside the realm of development policy.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia asigură, în cooperare cu statele membre, coerența globală și complementaritatea cu alte politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante, în special cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții, cu al șaptelea program-cadru de cercetare, cu programele de cooperare externă în domeniul învățământului superior și cu Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe.

(1) Comisia asigură, în cooperare cu statele membre, coerența globală și complementaritatea cu alte politici, instrumente și acțiuni comunitare relevante, în special cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții, cu al șaptelea program-cadru de cercetare, cu programele din cadrul politicii de dezvoltare și de cooperare externă în domeniul învățământului superior și cu Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe.

Justification

Ensures consistency with development policy (as required by Art 178 of the EC Treaty).

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Pentru acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006, evaluarea include măsuri de monitorizare a resortisanților din țările în curs de dezvoltare, realizată după terminarea perioadelor de studiu sau de cercetare în UE, și evaluarea contribuției ulterioare a acestora la dezvoltarea economică sau socială a țării lor de origine.

Justification

To assess how far Erasmus Mundus scholarships contribute to the development objectives of the financing instrument DCI, it will be necessary for follow-up to be carried out with former students.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comunitatea va selecționa parteneriate de un nivel academic ridicat care, în sensul programului, vor fi denumite „parteneriate Erasmus Mundus”. Ele urmăresc și sunt conforme cu obiectivele articolului 3.

Comunitatea va selecționa parteneriate de un nivel academic ridicat care, în sensul programului, vor fi denumite „parteneriate Erasmus Mundus”. Ele urmăresc și sunt conforme cu obiectivele articolului 3 în măsura în care acestea sunt conforme cu baza juridică în temeiul căreia se acordă finanțarea.

Justification

Ensures respect for the provisions of DCI and the Cotonou Agreement in the selection of partnerships.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul programului, parteneriatul Erasmus Mundus:

În sensul programului și în conformitate cu baza juridică în temeiul căreia se acordă finanțarea, parteneriatul Erasmus Mundus:

Justification

Ensures there are no contradictions between the Erasmus Mundus Decision and other legislation governing use of the same funds.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) schimb de studenți la toate nivelurile învățământului superior (de la licență la nivel post-doctoral), cadre didactice universitare și profesori de învățământ superior pentru perioade variabile de mobilitate inclusiv posibilitatea de perioade de formare. Mobilitatea trebuie să ducă resortisanții europeni în țările terțe și resortisanții din țările terțe în țările europene. Programul va permite de asemenea găzduirea resortisanților țărilor terțe care nu au legătură cu instituțiile din țările terțe implicate în parteneriat, precum și includerea dispozițiilor specifice pentru grupurile vulnerabile, după caz, în contextul politic și socio-economic al regiunilor/țărilor respective;

(c) schimb de studenți la toate nivelurile învățământului superior (de la licență la nivel post-doctoral), cadre didactice universitare și profesori de învățământ superior pentru perioade variabile de mobilitate inclusiv posibilitatea de perioade de formare. Cu excepția măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, mobilitatea poate să ducă resortisanții europeni în țările terțe. Mobilitatea duce resortisanții din țările terțe în țările europene. Programul va permite de asemenea găzduirea resortisanților țărilor terțe care nu au legătură cu instituțiile din țările terțe implicate în parteneriat, precum și includerea dispozițiilor specifice pentru grupurile vulnerabile, după caz, în contextul politic și socio-economic al regiunilor/țărilor respective;

Justification

Ensures funding from DCI and the Cotonou Agreement may only be used to provide scholarships for nationals of developing countries to study at EU universities, rather than for the benefit of EU nationals.

Amendamentul 15

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) trebuie să dispună de mecanisme integrate pentru recunoașterea perioadelor de studiu și de cercetare efectuate în instituțiile partenere, bazate pe sau compatibile cu sistemul european de credite transferabile;

(d) trebuie să dispună de mecanisme integrate pentru recunoașterea reciprocă a perioadelor de studiu și de cercetare efectuate în instituțiile partenere, bazate pe sau compatibile cu sistemul european de credite transferabile, precum și cu sisteme echivalente din țări terțe;

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) stabilește condiții transparente de acordare a burselor de mobilitate care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea și egalitatea între femei și bărbați;

(f) stabilește condiții transparente de acordare a burselor de mobilitate în funcție de merit care iau în considerare, între altele, chestiuni legate echitatea și egalitatea între femei și bărbați și competențele lingvistice;

Justification

Ensuring candidates have a minimum level of proficiency in the language of instruction is vital to maintaining high academic standards.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) creează structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe, cadre didactice universitare și profesori de învățământ superior (servicii de informare, locuință ajutoare în materie de vize etc.);

(h) creează structurile corespunzătoare pentru a facilita accesul și primirea studenților din Europa și din țări terțe, cadre universitare și profesori din învățământul superior (servicii de informare, locuință, asistență în materie de vize, inclusiv plata taxelor de viză etc.);

Justification

Students should not be disadvantaged by differing visa requirements between Member States, and particularly the differing charges applied to visas. Provision is therefore made for the visa fees to be covered by the scholarship funding.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) în cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, garantează că resortisanții țărilor în curs de dezvoltare studiază sau realizează cercetări în domenii relevante pentru dezvoltarea economică a țărilor lor de origine;

Justification

Ensures the development objectives of DCI and the Cotonou Agreement are respected by ensuring students benefiting from funding under these instruments undertake study in areas relevant to the development of their countries of origin

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 2 − litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb) în cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, creează mecanisme care să garanteze că resortisanții țărilor în curs de dezvoltare se întorc în țările lor de origine la terminarea perioadei de studiu sau de cercetare, pentru a le da posibilitatea să contribuie la dezvoltarea economică și la bunăstarea țării în curs de dezvoltare în cauză.

Justification

To comply with the objectives of development instruments, incentives must be provided for recipients of scholarships financed from these instruments to return to their countries of origin and contribute to the development of the countries concerned.

Amendamentul  20

Propunerea de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul parteneriatelor care includ țări în curs de dezvoltare, se acordă prioritate parteneriatelor care implică instituțiile de învățământ superior finanțate din fonduri publice din țările în curs de dezvoltare.

Justification

To avoid concentration on the elites in third country societies and increase the possibility of Erasmus Mundus opportunities being opened to less wealthy and more disadvantaged groups, priority must be accorded to partnerships involving publicly-funded education institutions rather than just private universities.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Bursele de studiu vor fi accesibile studenților europeni și celor din țările terțe și cadrelor didactice universitare așa cum sunt definite la articolul 2.

(5) Bursele de studiu vor fi accesibile studenților europeni și celor din țările terțe și cadrelor didactice universitare, așa cum sunt definite la articolul 2. În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, la burse vor avea acces doar studenții și cadrele universitare din țările terțe, așa cum sunt definite la articolul 2 din prezenta decizie.

Justification

Ensures funding from DCI or the Cotonou Agreement is not used to benefit EU nationals, thereby respecting the development objectives of these instruments.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Anexă – acțiunea 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În atribuirea burselor de studiu în cadrul acestei acțiuni, Comisia sprijină grupurile socio-economice dezavantajate și populațiile în situații vulnerabile.

(6) În atribuirea burselor de studiu în cadrul acestei acțiuni, Comisia sprijină grupurile socio-economice dezavantajate și populațiile în situații vulnerabile, fără a afecta condițiile de transparență prevăzute la punctul 2 litera (f). În cazul măsurilor finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 sau al Acordului de parteneriat ACP-UE, aceste grupuri și persoane sunt considerate prioritare.

Justification

The Commission has agreed to prioritise disadvantaged and vulnerable groups, but there has been no indication of the means by which this shall be carried out. This amendment gives legislative force to the requirement to implement such prioritisationand combines it with the requirement to select students on merit.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Comisii asociate - data anunțului în plen

13.3.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

Alessandro Battilocchio

5.11.2007

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

 

 

 

Data adoptării

28.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer

(1)

Instrument for Pre-Accession (IPA), European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), Development Cooperation Instrument (DCI) European Development Fund (EDF), Industrialised Countries Instrument (ICI)

(2)

Council Regulation (EC) No 617/2007 of 14 May 2007

(3)

DCI Article 2(4), 1st para

(4)

Mentioned in OECD/DAC Creditor Reporting System Purpose Codes 11420 and 43081

(5)

OECD/DAC Factsheet "Is it ODA?", October 2006


AVIZ al Comisiei pentru bugete (30.5.2008)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Raportoare pentru aviz: Helga Trüpel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Current Erasmus Mundus programme

The current Erasmus Mundus programme covers the 2004-2008 period. Its overall aim is to enhance the quality of European higher education by fostering cooperation with third countries. The particular objectives include: promoting a quality offer in higher education, attracting quality graduates and scholars, fostering cooperation with third countries´ educational institutions, improving accessibility and visibility of higher education in the EU.(1)

The financial framework of the programme for the years 2004-2008 has been set for EUR 230 million, financed under Heading 1a of the Financial Framework.

The so called "External Cooperation Windows" of the programme are based on several Council regulations concerning various external policy instruments; accordingly, they are financed separately, under the financial envelopes of these instruments.

2. Commission's proposal for the extension of the programme

The aim of the proposal is to extend the programme for a further five years (2009-2013), in a modified form. One of the major modifications to the programme, apart from the inclusion of doctoral studies, is the proposal to incorporate its External Cooperation Windows more directly.

The programme has, so far, been implemented by the Education and Culture Executive Agency (EAC EA), and according to the proposal it would still be the case in the coming years. One should note, however, that the mandate of the Agency still needs to be extended for that purpose (see amendment 2).

From a budgetary point of view, a major modification is the integration of the activities currently covered by the "External Cooperation Windows" into the Erasmus Mundus programme itself as Action 2 (Erasmus Mundus Partnerships with Third-Countries Higher Education Institutions including Scholarships). The financial provisions are very much different from those applying to Action 1 (Erasmus Mundus Joint Programmes including Scholarships) and Action 3 (Enhancing the Attractiveness of European Higher Education).

Financing of Action 1 and 3

The overall reference amount for the five years of the duration of the programme is EUR 493,69 million, to be financed under Heading 1a of the Financial Framework. This represents a serious increase compared to the envelope foreseen for the 2004-2008 period, which is to be welcomed, in light of the proposed inclusion of doctoral studies into the programme and the declared ambition to ensure better funding to the successful applicants.

The breakdown of this expenditure is as follows:

EUR million

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014+

Total

Operational expenditure - CA

90,25

92,52

94,1

95,86

98,54

 

471,27

Operational expenditure - PA

63,17

91,839

93,63

95,33

97,74

29,56

471,27

Administrative expenditure within ref. amount

4,42

4,46

4,48

4,51

4,56

 

22,42

Total reference amount - CA

94,67

96,98

98,58

100,37

103,10

 

493,69

Total reference amount - PA

67,59

96,30

98,10

99,84

102,29

29,56

493,69

The operational expenditure is in line with the Financial Programming as presented by the Commission in January 2008. This is also the case for the overall amount of administrative expenditure of the programme.

The administrative expenditure within reference amount comes to EUR 22,42 million over the five years of the duration of the programme. It represents 4,5% of the reference amount, which seems to be an acceptable ratio. Out of this sum, EUR 17,44 million (78%) will cover the needs of the Executive Agency, which, according to the information from the Commission, will implement some 97-98% of the operational budget.

Financing of Action 2

The current "External Cooperation Windows" were launched in 2005 at the initiative of the Commission's DG AidCo and implemented on the basis of various external policy instruments, such as DCI or ENPI.

However, the proposal for the new Erasmus Mundus regulation does not include concrete and binding provisions on the financing of Action 2; it only refers to the legal bases of the external policy instruments, namely: Instrument for Pre-Accession (Regulation 1085/2006), European Neighbourhood and Partnership Instrument (Regulation 1638/2006), Development Cooperation Instrument (Regulation 1905/2006), Instrument for Cooperation with Industrialised and Other High-Income Countries (ICI, Regulation 1934/2006), and European Development Fund (ACP Partnership Agreement (Decision 2005/599/EC) and the relevant Internal Agreement (Decision 2006/608/EC)). The indicative expenditure on Action 2 of Erasmus Mundus under those instruments - covered by Heading 4 of the Financial Framework - would amount to EUR 460 million, with following indicative breakdown:

- ENPI: EUR 140 million

- DCI: EUR 240 million

- ICI: 20 EUR million

- IPA: EUR 30 million

- 10th EDF: EUR 30 million

It should be noted, however, that this overall amount and contributions from these instruments are neither definite nor legally binding, as they are not determined in the legislative part of the proposal. Accordingly, your rapporteur proposes amendment 3 to the legislative resolution.

The detailed breakdown of the amounts planned for action 2 under different external instruments provided by the Commission is indicative only; nevertheless, it should be monitored by the responsible parliamentary committees whether this breakdown is followed and what are the extent and reasons behind its modifications, if any.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă trebuie să fie compatibil cu plafonul prevăzut la rubrica 1a din noul cadru financiar multianual (CFM) și subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispozițiile punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. observă că mandatul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură nu acoperă extinderea propusă a programului Erasmus Mundus; subliniază faptul că agenția executivă poate pune în aplicare programul doar după o extindere aprobată în mod corespunzător a mandatului său, în conformitate cu dispozițiile juridice în vigoare;

Justificare

Parliament should insist on the obligation to respect legal provisions regulating the functioning of executive agencies.

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. subliniază faptul că suma totală indicativă de 460 MEUR propusă pentru finanțarea Acțiunii 2 a programului ar urma să fie acoperită de pachetele financiare ale respectivelor instrumente de politică externă;

Justificare

Amendment clarifies financial characteristics of the expenditure on Action 2.

Amendamentul  4

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1d. subliniază faptul că finanțarea activităților prevăzute în cadrul Acțiunii 2 nu trebuie să se facă în detrimentul altor activități finanțate de respectivele instrumente; își reafirmă poziția conform căreia noile acțiuni ar trebui finanțate din bugetul UE doar în cazul în care acestea dispun de mijloace financiare suplimentare; invită Comisia să prezinte Parlamentului un raport anual care să includă date detaliate privind activitățile din cadrul Acțiunii 2 și defalcarea lor în funcție de instrumentul financiar și între regiunile și țările în cauză;

Justificare

Amendment aims at ensuring that expenditure on education under different external policy instruments is not made at the expense of other objectives determined in respective legal bases.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) bugetul anual și defalcarea fondurilor între diferitele acțiuni ale programului și a sumelor estimative pentru burse;

(b) alocările anuale și distribuirea fondurilor între diferitele acțiuni ale programului, inclusiv informații privind distribuirea lor geografică, precum și sumele estimative pentru burse în funcție de acțiuni și de țări, promovând un acces în condiții de egalitate;

Justificare

This is a clearer formulation, in line with earlier legislation within the policy area.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară, în limita perspectivelor financiare.

(3) Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară, în conformitate cu procedura bugetară anuală, în limita perspectivelor financiare.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea periodică a programului în cooperare cu statele membre. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare ale programului și ale programului anterior se utilizează la punerea în aplicare a programului. Monitorizarea cuprinde rapoartele prevăzute la alineatul (3) și activități specifice.

(1) Comisia asigură monitorizarea periodică a programului în cooperare cu statele membre. Rezultatele procesului de monitorizare și evaluare ale programului și ale programului anterior se utilizează la punerea în aplicare a programului. Monitorizarea cuprinde rapoartele prevăzute la alineatul (3) și activități specifice. De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European un raport privind distribuirea geografică a fondurilor în funcție de acțiuni pentru toate țările participante, oferind în același timp o evaluare a eficienței punerii în aplicare a acțiunilor în raport cu prioritățile programului.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Anexă – Acțiunea 1 – Secțiunea A – punctul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii al studenților în cadrul programelor de masterat;

(j) acordă consorțiilor de masterate Erasmus Mundus deplină libertate de a percepe taxe de la studenți în conformitate cu legislația lor națională și cu acordul stabilit în cadrul fiecărui consorțiu;

Justificare

Allows for all countries to participate in Erasmus Mundus regardless of the tuition schemes in each individual country.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Anexă – Acțiunea 1 – secțiunea B – punctul 2 – litera j

Text propus de Comisie

Amendamentul

(j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii și de cercetare al candidaților la doctorat în cadrul programelor de doctorat;

(j) acordă consorțiilor doctorale Erasmus Mundus deplină libertate de a percepe taxe de la doctoranzi în conformitate cu legislația lor națională și cu acordul stabilit în cadrul fiecărui consorțiu;

Justificare

Allows for all countries to participate in Erasmus Mundus regardless of the tuition schemes in each individual country.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Helga Trüpel

24.10.2007

 

 

Examinare în comisie

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

(1)

Decision No 2317/2003/EC of the European Parliament and the Council of 5 December 2003 establishing a programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through cooperation with third countries (Erasmus Mundus) (2004 to 2008) (OJ L 345, 31.12.2003, p. 1).


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale (3.4.2008)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Raportoare pentru aviz: Jamila Madeira

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A Relatora congratula-se com a proposta da Comissão de extensão do programa Erasmus Mundus até 2013 e nomeadamente com o alargamento da sua aplicação a novos ciclos de estudo e de intervenção.

A proposta da Comissão apresenta como principais novidades a extensão do programa a Doutoramento, a contemplação de bolsas de estudo para os estudantes europeus que participem no programa, o objectivo de implicar activamente os actores económicos europeus e os centros de investigação na aplicação e desenvolvimento do programa e a integração da janela cooperação externa no programa, através da Acção 2, que dá para todos os níveis de ensino, nomeadamente a Licenciatura, o que poderá tornar uma realidade a existência de intercâmbios com países terceiros ao nível do primeiro ciclo do ensino superior.

A existência de um modelo americano instituído mundialmente e com reconhecida história na captação de cérebros estrangeiros para os seus mestrados e doutoramentos, deve ser combatido com a nossa excelência e com a promoção do que temos de melhor na União Europeia: um ensino de reconhecida qualidade, uma diversidade cultural e linguística que servem de atractivo e a existência de bolsas compatíveis com um nível de vida decente na Europa.

A União Europeia enfrenta actualmente vários desafios que se prendem com os problemas demográficos e a consequente sustentabilidade do Modelo Social Europeu, com problemas do desemprego de alto nível e sobretudo, com a fuga de cérebros da Europa para os Estados Unidos da América ou para as economias emergentes.

A União Europeia tem que se empenhar na criação de condições para a fixação dos cérebros europeus no espaço da União, mas igualmente apostar na formação de cidadãos de países terceiros nas nossas escolas de ensino superior e dar-lhes condições para que se fixem na Europa, de forma a poder tornar-se numa referência e num centro de excelência mundial. Este empenho passa pela implicação das empresas nos programas Erasmus Mundus, pelo fomento de parceiras público-privadas, de forma a proporcionar uma inserção no mercado de trabalho destes quadros altamente qualificados logo após a conclusão dos seus mestrados e doutoramentos Erasmus Mundus, evitando-se assim a fuga de cérebros depois de assegurada a sua formação na UE. A criação de mais e melhores empregos para todos deve estar bem presente na condução deste programa.

Há arestas importantes a limar para que este programa seja coroado de sucesso, nomeadamente na questão da outorga de vistos aos estudantes Erasmus Mundus que enfrentam frequentemente dificuldades na sua obtenção e renovação, vivendo muitas vezes numa situação de semi-clandestinidade na UE pois frequentam os Mestrados, mas com vistos turísticos e algumas vezes caducados. Será talvez pertinente pensar a criação de um visto de estudante Erasmus Mundus.

No quadro da diversidade cultural e linguística da UE e das parcerias promovidas fora do seu território, deve sempre ter-se em conta o interesse que a aprendizagem linguística do país receptor representa para o real engajamento cultural local por parte dos participantes no programa.

A relatora considera da maior importância o facto de o Programa referir de forma inequívoca a igualdade oportunidades entre homens e mulheres e o cuidado que é tido com as pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente em matéria de adaptação dos montantes das bolsas às suas especiais necessidades.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 5a (nou)

 

(5a) În Comunicarea Comisiei intitulată „Transpunerea cunoștințelor în practică: o strategie amplă privind inovarea în UE”1 se menționează necesitatea unei abordări bazate pe grupări regionale inovatoare, nu numai în centrele urbane dezvoltate, ci și în regiunile mai defavorizate sau în cele rurale, deoarece, la nivel de regiune, numeroase întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), interacționează unele cu altele și cu centrele de formare și de tehnologie. Proximitatea este un factor cheie în procesul de inovare sporind eficacitatea politicii de inovare.

 

1 COM(2006)0502.

Justificare

A inovação, a criação de centros de excelência e as parcerias entre Universidades e Empresas deverão diversificar a sua área de acção com vista à sua valorização e das regiões em que se implantam.

Amendamentul 2

Considerentul 7

(7) Îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior evitând migrația valorilor și favorizând grupurile vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate la nivel postuniversitar, parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională.

(7) Îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior evitând migrația valorilor și favorizând grupurile vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate la toate nivelurile de studiu, parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională.

Amendamentul 3

Considerentul 9

(9) Promovarea predării și învățării limbilor străine și diversitatea lingvistică trebuie să constituie o prioritate a acțiunilor comunitare în domeniul învățământului superior. Predarea și învățarea limbilor străine are o importanță particulară în relația cu țările terțe.

(9) Promovarea predării și învățării a cel puțin două limbi străine și diversitatea lingvistică trebuie să constituie o prioritate a acțiunilor comunitare în domeniul învățământului superior. Predarea și învățarea limbilor străine au o importanță deosebită în relația cu țările terțe, precum și pentru studenții europeni care se deplasează în aceste țări.

Justificare

A aprendizagem de línguas é um dos vectores de conhecimento das outras culturas devendo ser evidenciado neste programa como forma de integração do próprio estudante.

Amendamentul 4

Considerentul 9a (nou)

 

(9a) Obiectivele Anului european al dialogului intercultural (2008) vor trebui promovate și în ceea ce privește învățământul superior, prin acțiuni și programe educaționale.

Justificare

Obiectivele Anului European al Dialogului Intercultural 2008 aparțin întregii Uniuni Europene și tuturor programelor implementate de ea. De aceea, pentru obținerea unei eficiențe mai mari în privința rezultatelor Anului, trebuie să adaptăm obiectivele multiculturalismului și în sfera programelor educaționale cum este Erasmus Mundus.

Amendamentul 5

Articolul 2 punctul 14

14. „mobilitate” acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, acumulării unei experiențe profesionale, participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, dacă este cazul, unei pregătiri în limba țării gazdă;

14. „mobilitate” acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, acumulării unei experiențe profesionale, participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, de ori de câte ori este posibil, al unei pregătiri în limba țării gazdă;

Justificare

A aprendizagem de línguas é um dos vectores de conhecimento das outras culturas devendo ser evidenciado neste programa como forma de integração do próprio estudante.

Amendamentul 6

Articolul 3 alineatul (1)

(1) Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european și promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

(1) Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european, contribuția la lărgirea și ameliorarea oportunităților profesionale ale tinerilor și promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

Amendament 7

Articolul 3 alineatul (2) litera (b)

(b) să contribuie la îmbogățirea reciprocă a societăților prin constituirea unui ansamblu de femei/bărbați bine calificați, cu o largă deschidere spirituală și posedând o experiență internațională, prin intermediul promovării mobilității pentru cei mai talentați studenți și cadre didactice din țările terțe în vederea dobândirii unei calificări și/sau experiențe în Uniunea Europeană și pentru cei mai talentați studenți europeni și cadre didactice în țările terțe;

(b) să contribuie la îmbogățirea reciprocă a societăților prin constituirea unei rezerve de femei și bărbați bine calificați, apți să satisfacă exigențele de pe piața muncii, cu o largă deschidere spirituală și posedând o experiență internațională, prin intermediul promovării mobilității pentru cei mai talentați studenți și cadre didactice din țările terțe în vederea dobândirii unei calificări și/sau experiențe în Uniunea Europeană și pentru cei mai talentați studenți europeni și cadre didactice în țările terțe;

Justification

Dans un contexte où l'on s'efforce d'atteindre les objectifs économiques et en matière d'emploi inscrits dans la Stratégie de Lisbonne, les programmes d'éducation peuvent jouer un rôle particulièrement important. De nombreux documents de la Commission et du Parlement visent à lier d'une manière aussi appropriée que possible les programmes d'éducation aux exigences du marché du travail.

Amendamentul 8

Articolul 3 alineatul (2) litera (d)

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să consolideze imaginea de marcă și vizibilitatea învățământului superior european în lume, ca și interesul pentru cetățenii din țările terțe.

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să consolideze imaginea de marcă și vizibilitatea învățământului superior european în lume, precum și interesul pentru cetățenii din țările terțe și pentru cetățenii statelor membre.

Justificare

Sendo o programa agora aberto a cidadãos de Estados-Membros e de Estados terceiros em igualdade de circunstâncias, a campanha de promoção do ensino superior deve ser feita dentro e fora da União. A excelência deve ser promovida de forma global.

Amendamentul 9

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

(c) măsuri menite să crească atracția Europei, ca destinație de studii.

(c) măsuri menite să crească atracția Europei, ca destinație de studii și ca centru de excelență mondial.

Justificare

A excelência do ensino europeu deve ser posta em evidência e a atractividade enquanto destino de estudo passa pela promoção que fazemos das potencialidades das nossas Universidades.

Amendamentul 10

Articolul 4 alineatul (2) litera (b)

(b) sprijin consolidat pentru mobilitatea persoanelor între Comunitate și țări terțe în domeniul învățământului superior;

b) sprijin consolidat pentru mobilitatea persoanelor între Comunitate și țări terțe în domeniul învățământului superior, în special prin instituirea unui regim eficient de vize, compatibil cu durata programului de studii Erasmus Mundus;

Justificare

A politica de vistos entra muitas vezes em confronto com o programa Erasmus Mundus, como por exemplo em matéria de tempo de espera para a sua atribuição ou o facto de o curso de mestrado ter dois anos e o visto a validade de apenas um ano, deixando frequentemente os estudantes numa situação de ilegalidade nos países em que frequentam os cursos deste programa. Seria da maior utilidade a criação da figura do "Visto Erasmus Mundus", com uma validade compatível com a duração do plano de estudos.

Amendamentul 11

Articolul 4 alineatul (2) litera (d)

(d) sprijinirea proiectelor pilot care se bazează pe parteneriate transnaționale cu dimensiune externă concepute pentru a stimula inovația și calitatea învățământului superior;

(d) sprijinirea proiectelor pilot care se bazează pe parteneriate transnaționale cu dimensiune externă concepute pentru a stimula inovarea și calitatea învățământului superior, precum și a parteneriatelor de tip public-privat dintre universități și întreprinderi în vederea promovării excelenței în cercetare și a realizării obiectivului de inovare;

Justificare

Partnerships between universities and private firms should be encouraged and implemented, given that they could help to foster excellence and create opportunities for the intellectually gifted to settle in Europe.

Amendamentul 12

Articolul 6 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

 

(ca) se asigură că, la stabilirea cuantumului individual al burselor de studiu, se iau în calcul cheltuielile estimative pentru studii și pentru întreținere ale studentului în țara de destinație.

Justificare

Stabilirea unei modalități concrete de calculare a sumelor necesare pe perioada schimbului universitar în funcție de costurile efective ale vieții în statul de destinație este necesară, întrucât aceste costuri diferă considerabil atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în afara ei.

Amendamentul 13

Articolul 6 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) recunosc reciproc, pe lângă calificările formale, calificările informale și non-formale obținute în cadrul programului Erasmus Mundus, acest lucru făcându-se pe baza sistemelor de referință comune oferite de cadrul european de calificări.

Amendamentul 14

Articolul 6 alineatul (3) litera (ba) (nouă)

 

(ba) consolidează strategia de comunicare adresată publicului european care ar putea fi interesat și încurajează parteneriatele dintre universități, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale în vederea dezvoltării programului.

Justificare

Communication strategy is of paramount importance for the success of the Erasmus Mundus programme. Contact between universities and the social partners and non-governmental organisations plays a central role in this regard.

Amendamentul 15

Articolul 10 litera (a)

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a economiei europene și contribuția la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial;

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a economiei europene și contribuția la crearea mai multor locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona, precum și la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial;

Amendamentul 16

Articolul 10 litera (aa) (nouă)

 

(aa) creșterea mobilității muncii în cadrul Uniunii Europene și atragerea de studenți și cercetători din țări terțe care pot aduce o valoare adăugată importantă mediului universitar european;

Justificare

Strategia în privința programului Erasmus Mundus trebuie să țină cont de încadrarea studenților participanți în piața muncii și contribuția pe care o poate aduce acest program la mobilitatea europeană, factor important de creștere economică. Totodată, mediul universitar european va avea de câștigat de pe urma stagiilor efectuate de studenți din statele terțe.

Amendamentul 17

Articolul 10 litera (ab) (nouă)

 

(ab) promovarea culturii, a cunoștințelor și a competențelor pentru o dezvoltare pașnică și durabilă într-o Europă a diversității;

Justificare

Para inscrever o programa numa acção de conjunto, cumpre promover claramente a cultura, os conhecimentos e as tecnologias, o que permite alargar a perspectiva, indo mais além do que a mera promoção do mercado de trabalho e do emprego.

Amendamentul 18

Articolul 10 litera (c)

(c) prevederi pentru studenții cu nevoi specifice, în special contribuind la favorizarea integrării lor în sistemul de învățământ superior;

(c) prevederi pentru studenții cu nevoi specifice, susținându-se mai ales integrarea lor în sistemul de învățământ superior și promovându-se egalitatea de șanse pentru toți;

Justificare

Necessário assegurar que os melhores dos melhores não ficam para trás em função das dificuldades económicas ou do deficiente acesso à informação.

Amendamentul 19

Anexă acțiunea 1 partea A punctul 2 litera (j)

(j) trebuie să stabilească drepturi de înscriere comune indiferent de actualul loc de studii al studenților în cadrul programelor de masterat;

(j) trebuie să stabilească taxe de înscriere comune indiferent de locul efectiv de studii al studenților în cadrul programelor de masterat, respectându-se dreptul statelor naționale de a stabili modelul de finanțare a educației;

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către              

               Data anunțului în plen

EMPL

3.9.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

Jamila Madeira

11.9.2007

 

 

Examinare în comisie

23.1.2008

26.2.2008

 

 

Data adoptării

2.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean Marie Beaupuy, Beniamino Donnici, Donata Gottardi, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Tatjana Ždanoka


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen (4.4.2008)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Raportoare pentru aviz: Teresa Riera Madurell

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ainsi qu'en attestent les résultats globaux de la participation, la première phase du programme Erasmus Mundus a été largement couronnée de succès. Cependant, le tableau est moins flatteur lorsque l'on analyse les pourcentages de la participation des femmes. Dans ce contexte, le rapporteur pour avis a eu deux objectifs: promouvoir le droit fondamental à l'égalité entre les hommes et les femmes par le biais de l'éducation en vue de contribuer à établir des sociétés plus équitables et plus démocratiques et renforcer les mécanismes concrets susceptibles de renforcer l'accessibilité du programme aux femmes afin d'éviter un tel gaspillage de talents.

C'est pourquoi les amendements proposés portent sur la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances lors de la définition des programmes d'éducation, sur l'accès des femmes et leur participation aux programmes par le biais de critères et de procédures de sélection ventilés entre femmes et hommes, sur la représentation équilibrée entre les genres dans le comité du programme et sur la collecte de données reposant sur le genre dans le rapport d'évaluation du programme.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 7

(7)Îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior evitând migrația valorilor și favorizând grupurile vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate la nivel postuniversitar, parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională.

(7)Contribuția la dezvoltarea personală a profesorilor universitari europeni, îmbunătățirea calității învățământului superior european, promovarea înțelegerii între popoare precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior, evitând migrația valorilor și favorizând grupurile vulnerabile, în vederea realizării coeziunii sociale, a unei atitudini cetățenești active și egalității între femei și bărbați prin eliminarea stereotipurilor sociale legate de gen, sunt obiectivele principale ale programului de cooperare pentru învățământul superior ce vizează țările terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul unui program de excelență pentru atingerea acestor obiective sunt reprezentate de programele de studii puternic integrate, fie după cel de-al șaselea nivel al Cadrului european al calificărilor profesionale, fie după primul ciclu al Spațiului european al învățământului superior (procesul de la Bologna), parteneriatele de colaborare cu țările terțe, bursele acordate celor mai talentați studenți și proiectele de creștere a atractivității învățământului superior european la scară internațională.

Amendamentul 2

Considerentul 8

(8)Este necesară intensificarea luptei împotriva excluderii sub toate formele sale, inclusiv rasismul și xenofobia, și intensificarea eforturilor comunitare în favoarea dialogului și a înțelegerii între culturi la scară mondială, având în vedere dimensiunea socială a învățământului superior, precum și idealurile democratice și respectarea drepturilor omului, dat fiind că mobilitatea favorizează schimburile cu noi medii culturale și sociale și facilitează înțelegerea acestora, garantând prin aceasta faptul că nici un grup de cetățeni sau resortisanți din țări terțe nu este exclus sau dezavantajat, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(8)Este necesară intensificarea luptei împotriva excluderii sub toate formele sale, inclusiv rasismul, xenofobia și discriminarea femeilor, și intensificarea eforturilor comunitare în favoarea dialogului și a înțelegerii între culturi la scară mondială, având în vedere dimensiunea socială a învățământului superior, precum și idealurile democratice și respectarea drepturilor omului, inclusiv a egalității între femei și bărbați, dat fiind că mobilitatea favorizează schimburile cu noi medii culturale și sociale și facilitează înțelegerea acestora, garantând prin aceasta faptul că nici un grup de cetățeni sau resortisanți din țări terțe nu este exclus sau dezavantajat, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Considerentul 12

(12)În toate activitățile sale, Comunitatea trebuie să aibă ca scop eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din tratat.

(12)În toate activitățile sale, Comunitatea trebuie să aibă ca scop eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din tratat, acordând o atenție deosebită integrării perspectivei de gen în toate tipurile și la toate nivelurile de învățământ și în conformitate cu obiectivele foii de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați (2006-2010) (COM(2006)0092).

Amendamentul 4

Considerentul 13

(13) Este necesar să se extindă accesul pentru persoanele care aparțin grupurilor defavorizate și să se răspundă activ nevoilor specifice în materie de învățare ale persoanelor cu handicap în punerea în aplicare a tuturor părților programului, inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai mari astfel încât să reflecte costurile suplimentare suportate de către persoanele cu handicap.

(13) Este necesar să se extindă accesul pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile și să se răspundă activ nevoilor specifice în materie de învățare ale persoanelor cu handicap sau ale persoanelor care se confruntă cu dificultăți de învățare, în punerea în aplicare a tuturor părților programului, inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai mari, astfel încât să reflecte costurile suplimentare impuse participanților în cauză, precum și familiilor lor.

Amendamentul 5

Articolul 3 alineatul (1)

(1). Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității învățământului superior european și promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

(1). Obiectivul general al programului îl constituie îmbunătățirea calității învățământului superior european, facilitarea dobândirii de calificări în perspectiva viitoarei evoluții a carierei și a mobilității bărbaților și femeilor, promovarea dialogului și înțelegerii între popoare și culturi prin cooperarea cu țările terțe, precum și promovarea obiectivelor politicii externe a UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în domeniul învățământului superior.

Amendamentul 6

Articolul 3 alineatul 2 litera ba (nouă)

 

(ba) să contribuie la promovarea egalității între femei și bărbați prin îmbunătățirea accesului și a participării femeilor la program;

Amendamentul 7

Articolul 3 alineatul (2) litera d

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să consolideze imaginea de marcă și vizibilitatea învățământului superior european în lume, ca și interesul pentru cetățenii din țările terțe.

(d) să îmbunătățească accesibilitatea învățământului superior european și să favorizeze accesul femeilor din țările terțe, în special al celor care trăiesc în mediul rural și în regiunile defavorizate din punct de vedere economic, să îmbunătățească imaginea de marcă și vizibilitatea acestuia în lume, ca și capacitatea de a atrage cercetătorii și studenții de ambele sexe, resortisanți din țările terțe.

Justificare

L'accès à des programmes tels que celui-ci peut parfois être difficile pour les femmes issues du milieu rural, notamment en ce qui concerne l'information sur leur existence tout comme le manque de ressources financières, qui peut constituer une barrière à l'inscription dans ces programmes. De plus, les femmes du milieu rural peuvent apporter une contribution supplémentaire à l'interculturalité.

Amendamentul 8

Articolul 3 alineatul (2) litera (da) (nouă)

 

(da) să contribuie la promovarea, pe baza egalității, a științelor teoretice și a științelor pozitive, pentru a obține maximum de beneficii pe piața muncii, precum și la a încuraja tinerii să combine calificările obținute cu alegerile pe care le fac, fără a se lăsa îngrădiți de stereotipuri, în special cele legate de sex.

Amendamentul 9

Articolul 4 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

 

(ca) să sprijine asigurarea parității între bărbați și femei în învățământul superior;

Amendamentul 10

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

(a) adoptă măsurile necesare funcționării eficiente a programului la nivelul statelor membre, prin asocierea tuturor părților interesate de învățământul superior în conformitate cu practica națională și se străduiesc, în special, să adopte măsurile considerate eventual necesare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative;

(a) adoptă măsurile necesare funcționării eficiente a programului la nivelul statelor membre, prin asocierea tuturor părților interesate de învățământul superior în conformitate cu practica națională și se străduiesc, în special, să adopte măsurile considerate eventual necesare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative și pentru a garanta egalitatea de tratament;

Amendamentul 11

Articolul 7 alineatul (2) litera (d)

(d)criteriile și procedurile de selecție, inclusiv compunerea și regulile de procedură interne ale comitetului de selecție;

(d) criteriile și procedurile de selecție defalcate în funcție de gen, inclusiv compunerea și regulile de procedură interne ale comitetului de selecție;

Amendamentul 12

Articolul 8 alineatul (1)

1. Comisia este asistată de un comitet.

1. Comisia este asistată de un comitet. Trebuie garantată o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în cadrul comitetului respectiv.

Amendamentul 13

Articolul 10 litera (a)

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a economiei europene și contribuția la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial;

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a economiei europene și contribuția la crearea de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona, precum și la consolidarea competitivității Uniunii Europene la nivel mondial;

Amendamentul 14

Articolul 10 litera (d)

(d) promovarea egalității între bărbați și femei și contribuind la combaterea tuturor formelor de discriminare pe bază de sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(d) promovarea egalității între bărbați și femei și contribuția la combaterea tuturor formelor de discriminare pe bază de sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, handicap sau o dificultate de învățare (în special dislexie, dispraxie și discalculie), vârstă sau orientare sexuală, în vederea promovării acestei egalități și a combaterii acestor forme de discriminare pe termen lung în țările terțe, pentru a stimula participarea activă a tinerilor și a femeilor la viața socială, economică și politică din țara lor.

Justificare

Tous les États membres ne considèrent pas les difficultés d'apprentissage (dyslexie, dyspraxie et dyscalculie notamment) comme un handicap. De surcroît les modalités prévues pour la scolarité des étudiants atteints par ces troubles, autorisation d'utiliser un PC pendant les examens par exemple, sont très différentes d'un État membre à l'autre. Une chance égale doit être donnée à ces étudiants. Par ailleurs l'Union européenne se doit de partager des expériences et de promouvoir dans l'enseignement les valeurs de démocratie, de tolérance et de respect des droits.

Amendamentul 15

Articolul 13 alineatul (3) litera (a)

(a)până la 31 martie 2012, un raport intermediar de evaluare a rezultatelor obținute și a aspectelor calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului;

(a) până la 31 martie 2012, un raport intermediar de evaluare a rezultatelor obținute și a aspectelor calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, care să conțină date defalcate pe bază de gen;

Amendamentul 16

Anexă Acțiunea 1 punctul A „Masterate Erasmus Mundus” alineatul (2) litera (h)

(h) Trebuie rezerve un număr minim de locuri studenților din Europa și din țări terțe care au obținut un ajutor financiar în cadrul programului și să-i găzduiască;

(h) trebuie stabilească un procent din ansamblul locurilor disponibile pentru primirea și găzduirea studentelor și studenților, originari din Europa și din țări terțe, care au obținut un ajutor financiar în cadrul programului;

Amendamentul 17

Anexă Acțiunea 1 punctul C „Burse” alineatul (1) litera (da) (nouă)

 

(da) Comunitatea garantează existența unor criterii de transparență pentru acordarea burselor, care țin seama, printre altele, de respectarea principiului egalității de șanse și al nediscriminării.

Amendamentul 18

Anexă „Proceduri de selecție” litera (a)

(a)selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se efectuează de Comisie asistată de un comitet de selecție prezidat de o persoană pe care aceasta o alege, compus din personalități eminente ale lumii universitare și reprezentative pentru diversitatea învățământului superior în Uniunea Europeană. Comitetul de selecție urmărește ca programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus să corespundă celor mai înalte norme de calitate academică. Comisia organizează o evaluare la nivel european a tuturor propunerilor eligibile de către experți independenți din mediul academic înainte de a înainta propunerile comisiei de selecție. Fiecărui program de masterat și de doctorat Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit număr de burse care vor fi înmânate diferitelor persoane de către organismul de conducere al programelor de masterat și de doctorat. Selecționarea studenților la masterat, candidaților la doctorat și cadrelor didactice universitare se va face de către instituțiile participante la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus pe baza avizului Comisiei.

(a) selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se efectuează de Comisie asistată de un comitet de selecție prezidat de o persoană pe care aceasta o alege, compus din personalități eminente ale lumii universitare și reprezentative pentru diversitatea învățământului superior în Uniunea Europeană. Comitetul de selecție urmărește ca programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus să corespundă celor mai înalte norme de calitate academică. Comisia organizează o evaluare la nivel european a tuturor propunerilor eligibile de către experți independenți din mediul academic înainte de a înainta propunerile comisiei de selecție. Fiecărui program de masterat și de doctorat Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit număr de burse care vor fi înmânate diferitelor persoane de către organismul de conducere al programelor de masterat și de doctorat. Selecționarea studenților la masterat, candidaților la doctorat și cadrelor didactice universitare se va face de către instituțiile participante la programele de masterat și de doctorat Erasmus Mundus pe baza avizului Comisiei. Se susține includerea în conținutul programului a aspectelor legate de egalitatea între femei și bărbați, precum și de echitate.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Raportoare pentru aviz :   

        Data numirii

Teresa Riera Madurell

1.10.2007

 

 

Examinare în comisie

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Data adoptării

3.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Manolis Mavrommatis


PROCEDURĂ

Titlu

Programul Erasmus Mundus (2009-2013)

Referințe

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Data prezentării la PE

12.7.2007

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

3.9.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

AFET

3.9.2007

DEVE

3.9.2007

BUDG

3.9.2007

EMPL

3.9.2007

 

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Cooperare consolidată

Data anunțului în plen

DEVE

13.3.2008

AFET

13.3.2008

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Marielle De Sarnez

27.8.2007

 

 

Examinare în comisie

31.3.2008

5.5.2008

 

 

Data adoptării

24.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Membri supleanți prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Nathalie Griesbeck, Søren Bo Søndergaard

Aviz juridic - Politica de confidențialitate