ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (αναδιατύπωση)

8.7.2008 - (COM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: József Szájer
(Aναδιατύπωση – άρθρο 80α του Κανονισμού)
PR_COD_1Recastingam

Διαδικασία : 2007/0292(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0298/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0298/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (αναδιατύπωση)

(COM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007) 0858),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0005/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0298/2008),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο κείμενο για τη διαδικασία κατεπείγοντος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εν τούτοις, η περίπτωση δ) μπορεί να μην εφαρμόζεται στα μεταλλικά νερά που αποτελούν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφος ενός κράτους μέλους αν, στο κράτος μέλος αυτό και κατά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, η μεταφορά του φυσικού μεταλλικού νερού σε δεξαμενές από την πηγή μέχρι της εγκαταστάσεως εμφιαλώσεως επιτρεπόταν.

Εν τούτοις, η περίπτωση δ) μπορεί να μην εφαρμόζεται στα μεταλλικά νερά που αποτελούν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφος ενός κράτους μέλους αν, στο κράτος μέλος αυτό και κατά την κοινοποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η μεταφορά του φυσικού μεταλλικού νερού σε δεξαμενές από την πηγή μέχρι της εγκαταστάσεως εμφιαλώσεως επιτρεπόταν.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η "παρούσα οδηγία" είναι η οδηγία 80/777/ΕΟΚ.

  • [1]  ΕΕ C 77, 28.03.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[1] τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006[2]. Το άρθρο 5α της τροποποιημένης απόφασης 1999/468/ΕΚ θεσπίζει μια νέα 'κανονιστική διαδικασία με έλεγχο' για τα 'μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων μιας βασικής πράξης εγκριθείσας σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, μεταξύ άλλων με διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, ή με συμπλήρωση της πράξης με προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων'.

Μετά τον έλεγχο των εν ισχύι νομοθετικών διατάξεων και των εν εξελίξει διαδικασιών[3], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, μεταξύ άλλων, την ανά χείρας πρόταση αναδιατύπωσης η οποία μετασχηματίστηκε από κωδικοποίηση για να ενσωματώσει τις τροπολογίες που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ).

Με την από 12ης Δεκεμβρίου 2007 απόφασή της η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την εν λόγω προσαρμογή στο πλαίσιο της επιτροπολογίας και τις ειδικές επιτροπές ως γνωμοδοτικές επιτροπές. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συμφώνησε στις 15 Ιανουαρίου 2008 όσον αφορά τους όρους της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των άλλων εμπλεκομένων επιτροπών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η προτεινόμενη προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο είναι πλήρης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν προτείνει τροπολογίες πλην αυτής που προτείνει η αρμόδια τομεακή επιτροπή όσον αφορά τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς και μιας δεύτερης τροπολογίας τεχνικής φύσεως.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5.6.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση)
(COM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD))

Εισηγήτρια: Irena Belohorská

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο κείμενο για τη διαδικασία κατεπείγοντος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εν τούτοις, η περίπτωση δ) μπορεί να μην εφαρμόζεται στα μεταλλικά νερά που αποτελούν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφος ενός κράτους μέλους αν, στο κράτος μέλος αυτό και κατά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, η μεταφορά του φυσικού μεταλλικού νερού σε δεξαμενές από την πηγή μέχρι της εγκαταστάσεως εμφιαλώσεως επιτρεπόταν.

Εν τούτοις, η περίπτωση δ) μπορεί να μην εφαρμόζεται στα μεταλλικά νερά που αποτελούν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφος ενός κράτους μέλους αν, στο κράτος μέλος αυτό και κατά την κοινοποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η μεταφορά του φυσικού μεταλλικού νερού σε δεξαμενές από την πηγή μέχρι της εγκαταστάσεως εμφιαλώσεως επιτρεπόταν.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η "παρούσα οδηγία" είναι η οδηγία 80/777/ΕΟΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εκμετάλλευση και θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Irena Belohorská

27.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.5.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                             ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών

COM(2007) 858 τελικό, 21.12.2007 - 2007/0292 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 10 Ιανουαρίου 2008 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[1], η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας του Συμβουλίου 80/777/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών, διαπίστωσε ομόφωνα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                        J.-C. PIRIS                                 M. PETITE

Νομικός Σύμβουλος                              Νομικός Σύμβουλος                  Γενικός Διευθυντής

  • [1]        Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση την αγγλική, η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εκμετάλλευση και θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.12.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.2.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

József Szájer

19.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ημερομηνία κατάθεσης

8.7.2008