RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare)

8.7.2008 - (COM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: József Szájer
(Reformare – articolul 80a din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2007/0292(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0298/2008
Texte depuse :
A6-0298/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare)

(COM(2007)0858 – C6 0005/2008 – 2007/0292(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0858),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0005/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0298/2008),

A. întrucât grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond;

1.  aprobă propunerea Comisiei, adaptată în conformitate cu recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, astfel cum este modificată mai jos;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Text propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile, fiind destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Măsurile, fiind destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2). În caz de extremă urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Standard text for the urgency procedure should be used, in order to ensure that this procedure is only used when there are imperative grounds of urgency.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – paragraful 3

Text propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, nu este nevoie să se aplice litera (d) la apele minerale exploatate și comercializate pe teritoriul unui stat membru în cazul în care, în statul membru respectiv, în momentul notificării prezentei directive, era autorizat transportul apelor minerale naturale în cisterne de la izvor la fabrica de îmbuteliere.

Cu toate acestea, nu este nevoie să se aplice litera (d) la apele minerale exploatate și comercializate pe teritoriul unui stat membru în cazul în care, în statul membru respectiv, în momentul notificării Directivei 80/777/CEE, era autorizat transportul apelor minerale naturale în cisterne de la izvor la fabrica de îmbuteliere.

Justificare

It should be clarified that "this Directive" is referring to Directive 80/777/EEC.

  • [1]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[1] was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006[2]. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for 'measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements'.

Following the screening of the existing legislation and on-going procedures[3], the European Commission presented inter alia this recast proposal, transformed from a codification in order to incorporate the amendments necessary for the alignment to RPS.

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committee Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.

In view of the fact that the proposed alignment to RPS is complete, the Committee on Legal Affairs does not propose any amendments apart from the one suggested by the sectoral committee with regard to the urgency procedure, as well as another one of a technical nature.

ANEXĂ: AVIZ SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

COM(2007) 858 final din 21.12.2007 – 2007/0292 (COD))

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 10 ianuarie 2008 în scopul examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune[1], în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de codificare a Directivei 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că propunerea nu cuprinde alte modificări de substanță decât cele identificate ca atare. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actului anterior cu modificările de substanță efectuate, grupul consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de substanță ale actului vizat.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                                       Director General

  • [1]  Grupul consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURĂ

Titlu

Exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (versiune reformată)

Referințe

COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

19.2.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

19.2.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

József Szájer

19.12.2007

 

 

Data adoptării

26.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Titus Corlățean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg