Betänkande - A6-0298/2008Betänkande
A6-0298/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)

8.7.2008 - (KOM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: József Szájer
(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0292(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0298/2008
Ingivna texter :
A6-0298/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)

(KOM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0858),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0005/2008),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[1],

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0298/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.   Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 14.3.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 14.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 14.3.

Motivering

Standardformuleringen för det skyndsamma förfarandet bör användas, för att garantera att detta förfarande endast tillämpas när det finns tvingande, brådskande skäl.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Emellertid behöver punkt d inte tillämpas för mineralvatten som exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat vid anmälan av detta direktiv var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till förpackningsanläggningen.

Emellertid behöver punkt d inte tillämpas för mineralvatten som exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat vid anmälan av direktiv 80/777/EEG var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till förpackningsanläggningen.

Motivering

Det bör förtydligas att man med ”detta direktiv” avser direktiv 80/777/EEG.

  • [1]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[1] ändrades genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006[2]. Genom artikel 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som ska tillämpas vid antagande av åtgärder vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden[3] har Europeiska kommissionen lagt fram bland annat detta förslag, som har övergått från att vara en kodifiering till att vara ett förslag till omarbetning så att de ändringar kan införas som krävs för en anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller denna anpassning till kommittéförfarandet. Utskottsordförandekonferensen enades den 15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan JURI och andra berörda utskott.

Med beaktande av att den föreslagna anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll avslutats föreslår utskottet för rättsliga frågor inga andra ändringsförslag än ändringsförslaget från berörda utskottet om det brådskande förfarandet samt ett annat av tekniskt slag.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (5.6.2008)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)
(KOM(2007)0858 – C6‑0005/2008 – 2007/0292(COD))

Föredragande: Irena Belohorská

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 14.3.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 14.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 14.3.

Motivering

Standardformuleringen för det skyndsamma förfarandet bör användas, för att garantera att detta förfarande endast tillämpas när det finns tvingande, brådskande skäl.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Emellertid behöver punkt d inte tillämpas för mineralvatten som exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat vid anmälan av detta direktiv var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till förpackningsanläggningen.

Emellertid behöver punkt d inte tillämpas för mineralvatten som exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat vid anmälan av direktiv 80/777/EEG var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till förpackningsanläggningen.

Motivering

Det bör förtydligas att man med ”detta direktiv” avser direktiv 80/777/EEG.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)

Ansvarigt utskott

JURI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Irena Belohorská

27.2.2008

 

 

Behandling i utskott

5.5.2008

 

 

 

Antagande

3.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

YTTRANDE

                                     TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                                 RÅDET

                                                                 KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten

KOM(2007)0858 av den 21 december 2007 - 2007/0292(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt artikel 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 10 januari 2008 för att bland annat granska det nämnda förslaget som lagts fram av kommissionen.

Vid detta sammanträde[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten. Vid behandlingen kunde den rådgivande gruppen enhälligt konstatera att förslaget inte innehåller några betydande ändringar utöver dem som anges. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna bestämmelserna med de väsentliga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i den text som berörs.

C. Pennera                                       J.-C. Piris                                         M. Petite

Juridisk rådgivare                               Juridisk rådgivare                               Generaldirektör

  • [1]  Gruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)

Framläggande för parlamentet

21.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.2.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

József Szájer

19.12.2007

 

 

Antagande

26.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ingivande

8.7.2008