Процедура : 2008/0044(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0299/2008

Внесени текстове :

A6-0299/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/09/2008 - 5.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0433

ДОКЛАД     ***I
PDF 185kWORD 189k
8.7.2008
PE 407.766 A6-0299/2008

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена версия)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: József Szájer

(Преработена версия - член 80а от Правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена версия)

(COM(2008)0100 – C6 0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение - преработена версия)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0100),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6‑0094/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0299/2008),

A. като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, въпросното предложение не включва никакви съществени изменения, различни от вече съществуващите в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от съществуващите текстове заедно с посочените изменения, предложението съдържа буквална кодификация на тези текстове, без никаква промяна на тяхното съдържание,

1.  одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията, Съветът приема отделните директиви, които са необходими за определяне на минималните стандарти и методи за проверка на изброените в приложение ІІ елементи.

Комисията определя минималните стандарти и методи за проверка на изброените в приложение ІІ елементи, и приема  всички изменения, необходими за адаптиране на тези методи и стандарти към техническия прогрес.

2.  Комисията приема  всички изменения, необходими за адаптиране към техническия прогрес на определените в отделните директиви стандарти и методи.

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на посочените директиви , се приемат в съответствие  с процедурата по регулиране  с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на посочените директиви , се приемат в съответствие  с процедурата по регулиране  с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

Обосновка

All implementing measures should be decided by the Commission under the RPS procedure.

(1)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(1) was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006(2). Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for 'measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements'.

Following the screening of the existing legislation and on-going procedures(3), the European Commission presented inter alia this recast proposal, transformed from a codification in order to incorporate the amendments necessary for the alignment to RPS.

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committee Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.

In view of the proposed alignment to RPS, and having consulted the sectoral committee, the Committee on Legal Affairs proposes one amendment in order to assure that RPS applies to all implementing measures under this Directive.ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

Mr Giuseppe GARGANI                                                                          TRAN/D/2008/33620

Chairman of the Committee on Legal Affairs

ASP 09E206

Brussels

Subject:          Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast) - (COM(2008)0100 - 2008/0044 (COD))

Dear Mr GARGANI,

The Committee on Transport and Tourism at its meeting of 29 May 2008 has examined the proposal referred to above, pursuant to the decision of the Conference of Presidents (CoP) of 12 December 2007 to designate the Committee on Legal Affairs as the lead Committee to deal with the revision of existing legislative measures to be adapted to the new regulatory procedure with scrutiny and to ensure that the specialised committees are associated by opinions.

The Committee on Transport and Tourism unanimously recommends your committee, as the committee responsible, to accept the alignment with the modifications (amendments) as proposed in the annex.

Yours sincerely,

Paolo Costa

Annex: List

Cc:      Mr Jarzembowski, draftsman TRAN

           Mr Szájer, rapporteur JURI

ПРИЛОЖЕНИЕ

Observations of JURI Committee on the COM proposal

Proposed European Parliament position

complete alignment to RPS

Alignment is not really complete, as in Art. 6-1 the power to "adopt the separate Directives to define the minimum standards and methods for testing the items listed in Annex 2" is given to the Council only. In Art. 6-2 the EP gets RPS only for amendments of these Directives, which are decided by the Commission.

All implementing measures should be decided by the Commission, with RPS. This can be achieved either by deleting 6-1 and modifying 6-2, or by amending 6-1 in replacing Council by Commission and adding RPS.

If Council or Commission don't want the separate Directives to be decided under RPS, all separate Directives should be decided under the normal COD procedure.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ ПОД ФОРМАТА НА ПИСМО НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

                                                       THE COUNCIL

                                                       THE COMMISSION

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers

COM(2008)0100 of 29.2.2008 - 2008/0044(COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission met on 3 April 2008 for the purpose of examining, among others, the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At that meeting(4), an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                 actg. Director General

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработен текст)

Позовавания

COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.2.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.3.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.3.2008 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

25.3.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

József Szájer

19.12.2007 г.

 

 

Дата на приемане

26.6.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

(1)

OJ C 203, 17.7.1999, p. 1.

(2)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 11.

(3)

COM(2007)0740.

(4)

The Consultative Working Party had at its disposal 22 language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

Правна информация - Политика за поверителност