Procedure : 2008/0044(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0299/2008

Indgivne tekster :

A6-0299/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/09/2008 - 5.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0433

BETÆNKNING     ***I
PDF 152kWORD 73k
8.7.2008
PE v02-00 A6-0299/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning)

(KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

Retsudvalget

Ordfører: József Szájer

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 80a)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning)

(KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0100),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0094/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0299/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Rådet vedtager med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de særdirektiver, der er nødvendige med henblik på fastsættelsen af minimumsnormer og -metoder for kontrol af de i bilag II anførte punkter.

Kommissionen fastsætter minimumsnormer og -metoder for kontrol af de i bilag II anførte punkter og vedtager de ændringer, der er nødvendige med henblik på at tilpasse disse metoder og normer til den tekniske udvikling.

2. Kommissionen vedtager de ændringer, der er nødvendige med henblik på at tilpasse de i særdirektiverne fastsatte normer og metoder til den tekniske udvikling.

 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i disse direktiver vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i disse direktiver vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

Alle gennemførelsesforanstaltninger bør vedtages af Kommissionen i henhold til forskriftsproceduren med kontrol.

BEGRUNDELSE

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen(2), er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006(3). Ved artikel 5a i den ændrede afgørelse 1999/468/EF indføres der en ny "forskriftsprocedure med kontrol" for generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

Efter screeningen af den eksisterende lovgivning og de igangværende procedurer(4) har Kommissionen blandt andet fremlagt det foreliggende forslag om omarbejdning, der er omformet fra en kodificering for at indarbejde de ændringer, der er nødvendige med henblik på en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.

I sin afgørelse af 12. december 2007 udpegede Formandskonferencen Retsudvalget som korresponderende udvalg og de specialiserede udvalg som rådgivende udvalg for denne "komitologitilpasning". Udvalgsformandskonferencen fastsatte den 15. januar 2008 de nærmere vilkår for samarbejdet mellem Retsudvalget og de øvrige berørte udvalg.

I betragtning af den foreslåede tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol, og efter at have hørt sektorudvalget, foreslår Retsudvalget en enkelt ændring for at sikre, at forskriftsproceduren med kontrol finder anvendelse på alle gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages i henhold til i direktivet.

SKRIVELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

Giuseppe GARGANI                                                                               TRAN/D/2008/33620

Formand for Retsudvalget

ASP 09E206

Bruxelles

Om:                Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning) - (KOM(2008)0100 - 2008/0044 (COD))

Transport- og Turismeudvalget behandlede på sit møde den 29. maj 2008 ovennævnte forslag, jf. Formandskonferencens beslutning af 12. december 2007 om at udpege Retsudvalget som korresponderende udvalg om tilpasningen af eksisterende retsakter til forskriftsproceduren med kontrol og sikre, at fagudvalgene knyttes hertil gennem afgivelse af udtalelser.

Transport- og Turismeudvalget har enstemmigt vedtaget at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg godkender tilpasningen med de ændringer, der fremgår af bilaget.

Med venlig hilsen

Paolo Costa

Bilag: Liste

Cc:      Jarzembowski, rådgivende ordfører TRAN

           Szájer, ordfører JURI

BILAG

Retsudvalget bemærkninger til Kommissionens forslag

Forslag til Europa-Parlamentets holdning

Fuldstændigt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

Tilpasningen er ikke helt fuldstændig, idet beføjelsen til at vedtage ”de særdirektiver, der er nødvendige med henblik på fastsættelsen af minimumsnormer og -metoder for kontrol af de i bilag II anførte punkter” i artikel 6, stk. 1, kun tildeles Rådet. Ifølge artikel 6, stk. 2, kan Europa-Parlamentet kun anvende forskriftsproceduren med kontrol til ændringer af disse direktiver, som er vedtaget af Kommissionen.

Alle gennemførelsesforanstaltninger vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol. Dette kan opnås enten ved at lade artikel 6, stk. 1, udgå og ændre artikel 6, stk. 2, eller ved at ændre artikel 6, stk. 1, ved at erstatte Rådet med Kommissionen og tilføje forskriftsproceduren med kontrol.

Hvis Rådet eller Kommissionen ikke ønsker, at særdirektiverne skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, bør alle særdirektiver vedtages efter den almindelige fælles beslutningsprocedure.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

KOM(2008)0100 af 29.2.2008 – 2008/0044(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 3. april 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(5) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt, udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

(Sign.) C. PENNERA                      (Sign.) J.-C. PIRIS                      (Sign.) C.-F. DURAND

Juridisk rådgiver                               Juridisk rådgiver                          Fung. generaldirektør

PROCEDURE

Titel

Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning)

Referencer

KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Dato for høring af EP

29.2.2008

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.3.2008

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Ordfører(e)

Dato for valg

József Szájer

19.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

26.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(2)

EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

(3)

EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.

(4)

KOM(2007)0740.

(5)

Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik