Διαδικασία : 2008/0044(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0299/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0299/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/09/2008 - 5.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0433

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 177kWORD 203k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: József Szájer

(Αναδιατύπωση - άρθρο 80α του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0100),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0094/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0299/2008),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει τις ειδικές οδηγίες που απαιτούνται για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων και μεθόδων που αφορούν τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται στο παράρτημα II.

1. Η Επιτροπή καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα και μεθόδους που αφορούν τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται στο παράρτημα II και θεσπίζει τις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των μεθόδων και των προτύπων αυτών στην τεχνική πρόοδο.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει τις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των προτύπων και των μεθόδων που καθορίζονται από τις ειδικές οδηγίες.

 

Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων των εν λόγω οδηγιών, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων των εν λόγω οδηγιών, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να αποφασίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία ΚΔΕ.

(1)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(1) τροποποιήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/EΚ της 17ης Ιουλίου 2006(2). Το άρθρο 5α της τροποποιημένης απόφασης 1999/468/ΕΚ εισήγαγε τη νέα "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" (ΚΔΕ) για "μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με συναπόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων".

Μετά τον έλεγχο της υφιστάμενης νομοθεσίας και των συνεχιζόμενων διαδικασιών(3), η Επιτροπή υπέβαλε, μεταξύ άλλων την εν λόγω πρόταση αναδιατύπωσης, που ανασχηματίστηκε από κωδικοποίηση προκειμένου να ενσωματώσει τις τροπολογίες που είναι αναγκαίες για την ευθυγράμμιση προς την ΚΔΕ.

Με την απόφασή της τής 12ης Δεκεμβρίου 2007, η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την εν λόγω προσαρμογή στο πλαίσιο της επιτροπολογίας και τις ειδικές επιτροπές ως γνωμοδοτικές επιτροπές. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συμφώνησε, στις 15 Ιανουαρίου 2008, όσον αφορά τους όρους της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των άλλων εμπλεκομένων επιτροπών.

Εν όψει της προτεινόμενης ευθυγράμμισης προς την ΚΔΕ και μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για το φάκελο αυτό τομεακή επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προτείνει μία τροπολογία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η ΚΔΕ εφαρμόζει στο σύνολό τους τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.

(1)

ΕΕ C 203, 17.7.1999, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11.

(3)

COM(2007)0740.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

κ. Giuseppe GARGANI                                                                            TRAN/D/2008/33620

Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ASP 09E206

Βρυξέλλες

Θέμα:             Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (αναδιατύπωση) - (COM(2008)0100 - 2008/0044 (COD))

Αγαπητέ κύριε GARGANI,

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εξέτασε την εν θέματι πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Mαΐου 2008, σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2007 να ορίσει την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την αναθεώρηση των εν ισχύι νομοθετικών διατάξεων που πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και να εξασφαλίσει ότι οι ειδικές επιτροπές θα συμμετάσχουν ως γνωμοδοτικές επιτροπές

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προτείνει ομόφωνα στην επιτροπή της οποίας προΐστασθε, ως επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας, να αποδεχθεί την ευθυγράμμιση χωρίς να προτείνει τροπολογίες, όπως προτείνεται στο παράρτημα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Paolo Costa

Συνημμένο: Κατάλογος

Κοιν.:  κ. Jarzembowski, συντάκτη γνωμοδ. TRAN

           κ. Szájer, εισηγητή JURI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρατηρήσεις της επιτροπής JURI σχετικά με την πρόταση COM

Προτεινόμενη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

πλήρης ευθυγράμμιση με την ΚΔΕ

Η ευθυγράμμιση δεν είναι όντως πλήρης, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.1, μόνο το Συμβούλιο έχει την εξουσία να "εκδίδει τις ειδικές οδηγίες που απαιτούνται για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων και μεθόδων που αφορούν τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται στο παράρτημα II". Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, το ΕΚ κάνει χρήση της ΚΔΕ μόνον όταν πρόκειται για τροποποιήσεις των οδηγιών αυτών, οι οποίες αποφασίζονται από την Επιτροπή.

Όλα τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να αποφασίζονται από την Επιτροπή με ΚΔΕ. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί είτε με διαγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και τροποποίηση της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου είτε με τροποποίηση της παραγράφου 1, αντικαθιστώντας "Συμβούλιο" με "Επιτροπή" και προσθέτοντας ΚΔΕ.

Εάν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή δεν θελήσουν οι ειδικές οδηγίες να αποφασίζονται με ΚΔΕ, όλες οι ειδικές οδηγίες πρέπει να αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία συναπόφασης.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ              ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                     ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

COM(2008)0100 της 29.2.2008 - 2008/0044 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 3 Απριλίου 2008 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή(1), η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας αριθ. 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, όρισε δια κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην παρούσα γνωμοδότηση. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                               J.-C. PIRIS                            C.-F. DURAND

Νομικός Σύμβουλος                    Νομικός Σύμβουλος             αναπλ. Γενικός Διευθυντής

(1)

       Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

11.3.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

József Szájer

19.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ημερομηνία κατάθεσης

8.7.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου