Menettely : 2008/0044(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0299/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0299/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0433

MIETINTÖ     ***I
PDF 144kWORD 177k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta

(uudelleenlaatiminen)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: József Szájer

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KIRJE
 LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta

(uudelleenlaatiminen)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0100),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0094/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6‑0299/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan kyseinen ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja että aikaisempien säädösten muuttumattomien säännösten kodifioinnin sekä kyseisten tarkistusten osalta ehdotus sisältää nykyisten tekstien suoran kodifioinnin ilman niiden sisältöä koskevia muutoksia,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta liitteessä II lueteltujen kohteiden tarkastamisessa noudatettavien vähimmäisstandardien ja -menetelmien määrittämiseksi tarvittavat erityisdirektiivit.

Komissio määrittää liitteessä II lueteltujen kohteiden tarkastamisessa noudatettavat vähimmäisstandardit ja menetelmät sekä antaa muutokset, jotka ovat tarpeen näiden standardien ja menetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

2. Komissio antaa muutokset, jotka ovat tarpeen erityisdirektiiveissä määriteltyjen standardien ja menetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

 

Näistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa mainitun direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa mainitun direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission pitäisi päättää kaikista täytäntöönpanotoimenpiteistä, ja valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä olisi sovellettava.

(1)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY(1) muutettiin 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY(2). Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5a artiklassa otettiin käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Tätä menettelyä käytetään päätettäessä sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin jälkeen(3) komissio teki muun muassa tämän kodifioinnista siirretyn uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen, jotta valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymiseksi tarvittavat tarkistukset voidaan ottaa mukaan.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

Koska ehdotettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtyminen on suoritettu loppuun ja asiasta vastaavan valiokunnan kuulemisen jälkeen oikeudellisten asioiden valiokunta ehdottaa yhtä tarkistusta sen varmistamiseksi, että valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä sovelletaan kaikkiin direktiivin täytäntöönpanotoimiin.

(1)

EUVL C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2)

EYVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

KOM(2007)0740.


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KIRJE

Giuseppe GARGANI                                                                    TRAN/D/2008/33620

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 09E206

Bryssel

Asia:               ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta (uudelleenlaatiminen) - (KOM(2008)0100 - 2008/0044 (COD))

Arvoisa Guiseppe Gargani,

Liikenne- ja matkailuvaliokunta käsitteli 29. toukokuuta 2008 pitämässään kokouksessa edellä mainittuja ehdotuksia puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 tekemän päätöksen perusteella, jolla oikeudellisten asioiden valiokunta nimettiin asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tarkastelemaan nykyisten säädösten mukauttamista valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja varmistettiin, että erityisalojen valiokunnat osallistuvat käsittelyyn antamalla lausuntoja.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta suosittaa yksimielisesti, että valiokuntanne, joka on asiasta vastaava valiokunta, hyväksyy valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymisen liitteessä ehdotetuin muutoksin (tarkistuksin).

Kunnioittavasti,

Paolo Costa

Liite: Luettelo

Cc:      Jarzembowski, valmistelija TRAN

           Szájer, esittelijä JURI

ANNEX

JURI-valiokunnan huomautukset komission ehdotuksesta

Ehdotettu Euroopan parlamentin kanta

Täydellinen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

Mukauttaminen ei ole aivan täydellinen, koska 6 artiklan 1 kohdassa valta antaa "liitteessä II lueteltujen kohteiden tarkastamisessa noudatettavien vähimmäisstandardien ja -menetelmien määrittämiseksi tarvittavat erityisdirektiivit" annetaan vain neuvostolle. Ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa EP saa valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn vain näihin direktiiveihin tehtäviin muutoksiin, joista komissio päättää.

Komission pitäisi päättää kaikista täytäntöönpanotoimenpiteistä, ja valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä olisi sovellettava. Tähän voidaan päästä joko poistamalla 6 artiklan 1 kohta ja muuttamalla 6 artiklan 2 kohtaa tai tarkistamalla 6 artiklan 1 kohtaa korvaamalla neuvosto komissiolla ja lisäämällä valvonnan käsittävä sääntelymenettely.

Jos neuvosto tai komissio eivät halua myöntyä valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, kaikista erillisistä direktiiveistä olisi päätettävä tavanomaista COD-menettelyä noudattaen.


LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA

                                                                 LAUSUNTO

                                                                 EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                                 NEUVOSTOLLE

                                                                 KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta KOM(2008)0100 lopullinen, 29.2.2008 – 2008/0044 (COD)

Ottaen huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa‑antava ryhmä kokoontui 3. huhtikuuta 2008 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään kyseisessä kokouksessa(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen 20 päivänä joulukuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/96/EY moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ryhmä totesi yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

parlamentin lakimies                           parlamentin lakimies     pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään 22 kieliversiota ehdotuksesta. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastus (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.2.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

11.3.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

József Szájer

19.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.7.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö