Eljárás : 2008/0044(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0299/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0299/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 23/09/2008 - 5.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0433

JELENTÉS     ***I
PDF 164kWORD 189k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Szájer József

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: LEVÉLKÉNT MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNY A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0100),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0094/2008),

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 80. cikke (a) bekezdésére és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0299/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a kérdéses javaslat a javaslatban azonosítottakon kívül más lényeges módosítást nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezéseinek e módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a javaslat a meglévő szövegek lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel fogadja el a szükséges egyedi irányelveket, hogy meghatározza a járművek vizsgálatára vonatkozó minimális előírásokat és eljárásokat a II. mellékletben felsorolt tételek vonatkozásában.

A Bizottság meghatározza a járművek vizsgálatára vonatkozó minimális előírásokat és eljárásokat a II. mellékletben felsorolt tételek vonatkozásában, valamint elfogadja az eljárásoknak és előírásoknak a műszaki haladáshoz történő hozzáigazításához szükséges módosításokat.

2.  A Bizottság elfogadja  az egyedi irányelvekben meghatározott előírásoknak és eljárásoknak a műszaki haladáshoz történő hozzáigazításához szükséges módosításokat.

 

Ezeket az intézkedéseket, amelyek ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak,  a 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági  eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak,  a 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági  eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Valamennyi végrehajtási intézkedésről a Bizottságnak kell határoznia az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás során.

(1)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot(1) a 2006. július 17-i 2006/512/EK határozat(2) módosította. A módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikke új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vezetett be „azon általános hatályú intézkedések esetében, amelyek az együttdöntéssel elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését”.

A jelenleg hatályos jogszabályok és a folyamatban lévő jogalkotási eljárások áttekintését(3) követően az Európai Bizottság bemutatta egyebek mellett a jelen átdolgozásra irányuló javaslatot, amely az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak való megfelelés miatt szükséges kiigazítások beillesztése érdekében eredetileg kodifikációra irányult.

2007. december 12-i határozatában az Elnökök Értekezlete a Jogi Bizottságot jelölte ki illetékes bizottságnak a „komitológiai kiigazítás” tárgyában, míg a szakbizottságokat véleménynyilvánításra kérte fel. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2008. január 15-én megállapodott a Jogi Bizottság és a többi érintett bizottság közötti együttműködés módjában.

Figyelembe véve az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak való megfelelés miatt szükséges javasolt kiigazításokat, valamint az ágazati bizottsággal folytatott konzultációt követően a Jogi Bizottság módosításra tesz javaslatot annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi végrehajtási intézkedés esetén alkalmazható legyen.

(1)

HL C 203., 1999.7.17., 1. o.

(2)

HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(3)

COM(2007) 0740.


A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG LEVELE

Giuseppe GARGANI                                                                    TRAN/D/2008/33620

a Jogi Bizottság elnöke

ASP 09E206

Brüsszel

Tárgy:            Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (átdolgozott szöveg) – (COM(2008)0100 – 2008/0044 (COD))

Tisztelt Gargani Úr!

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2008. május 29-i ülésén megvizsgálta a fent említett javaslatot, miután az Elnökök Értekezlete 2007. december 12-i határozatában a Jogi Bizottságot jelölte ki illetékes bizottságnak a meglévő és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében kiigazítandó jogalkotási intézkedések felülvizsgálata tárgyában, továbbá megbízta annak biztosításával, hogy a szakbizottságok véleményei figyelembevételre kerüljenek.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag ajánlja a Jogi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy fogadja el a mellékletben javasolt módosításokkal történő kiigazítást.

Tisztelettel

Paolo Costa

Melléklet: Lista

Cc:      Georg Jarzembowski, a vélemény előadója TRAN

           Szájer József, előadó JURI

MELLÉKLET

A Jogi Bizottság megjegyzései a bizottsági javaslattal kapcsolatban

Az Európai Parlament javasolt álláspontja

teljes kiigazítás az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében

A kiigazítás nem igazán teljes, mivel a 6. cikk (1) bekezdése szerint csak a Tanács hatásköre, hogy elfogadja „az egyedi irányelveket, hogy meghatározza a járművek vizsgálatára vonatkozó minimális előírásokat és eljárásokat a II. mellékletben felsorolt tételek vonatkozásában”. A 6. cikk (2) bekezdésében az EP csupán ezen irányelvek Bizottság által elfogdott módosításai tekintetében élhet az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással.

Valamennyi végrehajtási intézkedésről a Bizottságnak kellene határoznia, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás során. Ez vagy a 6. cikk (1) bekezdésének törlésével és (2) bekezdésének módosításával érhető el, vagy pedig a 6. cikk (1) bekezdésének módosításával oly módom, hogy a Tanács helyére Bizottságot írunk, és beillesztjük az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást.

Ha a Tanács vagy a Bizottság az egyedi irányelvekről nem kíván ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás során határozni, valamennyi egyedi irányelvről rendes együttdöntési eljárás során kell dönteni.


MELLÉKLET: LEVÉLKÉNT MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNY A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT RÉSZÉRŐL

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                                  A TANÁCS

                                                                  A BIZOTTSÁG

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról

COM(2008) 0100 végleges 2008.2.29. – 2008/0044 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. április 3-én ülést tartott, többek között a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslat vizsgálata céljából.

Ezen az ülésen(1) a tagállamok gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó jogszabályainak közelítésével kapcsolatos, 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelvet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne, illetve a jelen véleményben meghatározottakon kívül nem tartalmaz lényeges módosításokat. A tanácsadó munkacsoport továbbá a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való kodifikációja vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

jogtanácsos                                      jogtanácsos                megb. főigazgató

(1)

A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat 22 nyelvű változata rendelkezésre állt, az angol nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálata (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.2.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

József Szájer

19.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

26.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Benyújtás dátuma

8.7.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat