Procedūra : 2008/0044(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0299/2008

Pateikti tekstai :

A6-0299/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0433

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 157kWORD 191k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (nauja redakcija)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: József Szájer

(Nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ LAIŠKO FORMA
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (nauja redakcija)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0100),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 71 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0094/2008),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6‑0299/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti nepakeistas ankstesnių teisės aktų nuostatas ir minėtuosius pakeitimus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Taryba, Komisijai pasiūlius, kvalifikuota balsu dauguma priima atskiras direktyvas, reikalingas nustatyti minimalius reikalavimus ir metodus, skirtus II priede išvardytoms pozicijoms tikrinti.

Komisija nustato minimalius reikalavimus ir metodus, skirtus II priede išvardytoms pozicijoms tikrinti, ir taip pat priima pakeitimus, kurie būtini tiems reikalavimams ir metodams suderinti su technikos pažanga.

2. Komisija priima pakeitimus, kurie būtini atskirose direktyvose apibrėžtiems reikalavimams ir metodams suderinti su technikos pažanga.

 

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti minėtų direktyvų neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti minėtų direktyvų neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Komisija pagal nustato visas įgyvendinimo priemones, laikydamasi reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(1)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(1), buvo iš dalies pakeistas 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimu 2006/512/EB(2). Iš dalies pakeisto Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatyta nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu (angl. RPS), taikoma „bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms iš dalies pakeisti neesminėms pagrindinio dokumento, priimto laikantis bendro sprendimo procedūros, nuostatoms, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas“.

Atlikusi esamų teisės aktų ir tebevykdomų procedūrų patikrinimą(3), Europos Komisija pateikė, inter alia, šį pasiūlymą dėl naujos redakcijos, parengtą pagal kodifikuotą variantą, siekiant įtraukti pakeitimus, kurie reikalingi norint suderinti teisės aktą su reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pirmininkų sueigos 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimu Teisės reikalų komitetas paskirtas atsakingu komitetu sprendžiant šį komitologijos derinimo procedūros klausimą, o specializuoti komitetai – nuomonę teikiančiais komitetais. 2008 m. sausio 15 d. Komitetų pirmininkų sueiga susitarė dėl Teisės reikalų komiteto ir kitų komitetų bendradarbiavimo sąlygų.

Atsižvelgdamas į siūlomą derinimą su reguliavimo procedūra su tikrinimu ir pasikonsultavęs su specializuotu komitetu, Teisės reikalų komitetas siūlo vieną pakeitimą, siekdamas užtikrinti, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu būtų taikoma visoms pagal šią direktyvą priimamoms įgyvendinimo priemonėms.

(1)

OL C 203, 1999 7 17, p. 1.

(2)

OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(3)

COM(2007)0740.


TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO LAIŠKAS

Giuseppei GARGANIUI,                                                                          TRAN/D/2008/33620

Teisės reikalų komitetas pirmininkui

ASP 09E206

Briuselis

Tema:         Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (nauja redakcija)

                  (COM(2008)0100 - 2008/0044(COD))

Transporto ir turizmo komitetas 2008 m. gegužės 29 d. posėdyje išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą remdamasis Pirmininkų sueigos 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimu paskirti Teisės reikalų komitetą atsakingu komitetu sprendžiant klausimą dėl galiojančių teisės aktų peržiūros, siekiant suderinti juos su naująja reguliavimo procedūra su tikrinimu, ir užtikrinti, kad su specializuotais komitetais būtų bendradarbiaujama kaip su nuomonę teikiančiais komitetais.

Transporto komitetas vienbalsiai rekomenduoja Jūsų vadovaujamam atsakingam komitetui pritarti derinimui su priede siūlomomis pataisomis (pakeitimais).

Pagarbiai

Paolo Costa

Priedas: lapas

Kopijos:          nuomonės referentas G. Jarzembowski, Transporto ir turizmo komitetas

                      pranešėjas J. Szájer, Teisės reikalų komitetas

PRIEDAS

Teisės reikalų komiteto pastabos dėl Komisijos pasiūlymo

Siūloma Europos Parlamento pozicija

Visiškai suderinta su reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Iš tikrųjų suderinta nevisiškai, kadangi pagal 6 straipsnio 1 dalį įgaliojimai „[priimti] atskiras direktyvas, reikalingas nustatyti minimalius reikalavimus ir metodus, skirtus II priede išvardytoms pozicijoms tikrinti“ suteikiami tik Tarybai. Pagal 6 straipsnio 2 dalį Europos Parlamentas dalyvauja reguliavimo procedūroje su tikrinimu tik tų direktyvų pakeitimų, dėl kurių sprendžia Komisija, atveju.

Komisija nustato visas įgyvendinimo priemones, laikydamasi reguliavimo procedūros su tikrinimu. Tai galima pasiekti išbraukiant 6 straipsnio 1 dalį ir pakeičiant 6 straipsnio 2 dalį arba pakeičiant 6 straipsnio 1 dalį taip, kad Tarybą pakeistų Komisija ir būtų pridėta nuorodą į reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jei Taryba ar Komisija nenorėtų, kad dėl pavienių direktyvų būtų sprendžiama taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, dėl visų pavienių direktyvų turėtų būti sprendžiama taikant įprastinę bendro sprendimo procedūrą.


PRIEDAS. TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ LAIŠKO FORMA

NUOMONĖ

PATEIKTA                                    EUROPOS PARLAMENTUI

                                                       TARYBAI

                                                       KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros

2008 m. vasario 29 d. COM(2008)0100 – 2008/0044 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 11 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. balandžio 3 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama(1) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 1996 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo, konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme be jame ir šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti nepakeistas ankstesnių teisės aktų nuostatas ir minėtuosius esminius pakeitimus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas             Laikinai einantis generalinio                                                 direktoriaus pareigas

(1)

Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (nauja redakcija)

Nuorodos

KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.3.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

József Szájer

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

26.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Teisinė informacija - Privatumo politika