Procedura : 2008/0044(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0299/2008

Teksty złożone :

A6-0299/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/09/2008 - 5.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0433

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 164kWORD 188k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie)

(COM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: József Szájer

(Przekształcenie – art. 80a Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PISMO KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH W FORMIE PISMA
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie)

(COM(2008)0100 – C6 0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0100),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0094/2008),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A6-0299/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje wniosek Komisji w wersji dostosowanej do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji i wraz z poniższymi zmianami;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, wydaje szczegółowe dyrektywy w sprawie określenia minimalnych standardów i metod nadzoru technicznego pojazdów w odniesieniu do podzespołów wymienionych w załączniku II.

Komisja określa minimalne standardy i metody nadzoru technicznego pojazdów w odniesieniu do podzespołów wymienionych w załączniku II oraz przyjmuje  wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania do postępu technicznego tych standardów i metod.

2.  Komisja przyjmuje  wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania do postępu technicznego standardów i metod zawartych w odrębnych  dyrektywach.

 

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne wymienionych dyrektyw, przyjmuje się  zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą  przewidzianą  w art. 7 ust. 2.

Środki te, opracowane w celu zmiany elementów innych niż istotne wymienionych dyrektyw, przyjmuje się  zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą  przewidzianą  w art. 7 ust. 2.

Uzasadnienie

Decyzje w sprawie wszystkich środków wykonawczych powinna podejmować Komisja zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.

(1)

Dz.U. C 77, 28.3.02, s. 1.


UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(1) została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r(2). Artykuł 5a zmienionej decyzji 1999/468/WE wprowadza nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

Po dokonaniu przeglądu obowiązującego prawodawstwa i procedur(3) będących obecnie w toku Komisja Europejska przedstawiła między innymi przedmiotowy wniosek przekształcenia, modyfikując tekst skodyfikowany celem uwzględnienia w nim zmian koniecznych do dostosowania tekstu do PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. zasady współpracy między Komisją Prawną i innymi zaangażowanymi komisjami.

W świetle zaproponowanego dostosowania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, a także po konsultacjach z komitetem sektorowym Komisja Prwana proponuje jedną poprawkę w celu zagwarantowania stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do wszystkich środków zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(1)

Dz.U. C 203, 17.7.99, s. 1.

(2)

Dz.U. L 200 z 22.7.06, s. 11.

(3)

COM(2007)0740.


PISMO KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

Pan Giuseppe GARGANI                                                                         TRAN/D/2008/33620

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 09E206

Bruksela

Dotyczy:         Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja skodyfikowana) COM(2008)0100 wersja ostateczna – 2008/0044(COD)

Szanowny Panie Przewodniczący,

Komisja Transportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 29 maja 2008 r. zbadała wyżej wymieniony wniosek zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 12 grudnia 2007 r. o wyznaczeniu Komisji Prawnej jako komisji przedmiotowo właściwej w kwestii dostosowania obowiązujących środków legislacyjnych do nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą oraz wyspecjalizowanych komisji jako komisji opiniodawczych.

Komisja Transportu i Turystyki jednogłośnie zaleca Pana komisji, jako komisji przedmiotowo właściwej, przyjęcie dostosowania do zmian (poprawek) zaproponowanych w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Paolo Costa

Załącznik: lista

Do wiadomości:           Georga Jarzembowskiego, sprawozdawcy komisji opiniodawczej TRAN

           Józsefa Szájera, sprawozdawcy JURI

ZAŁĄCZNIK

Uwagi Komisji JURI na temat wniosku Komisji

Proponowane stanowisko Parlamentu Europejskiego

całkowite dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Dostosowanie nie jest w rzeczywistości pełne, ponieważ w art. 6 ust. 1 uprawnienie do wydawania szczegółowych dyrektyw „w sprawie określenia minimalnych standardów i metod nadzoru technicznego pojazdów w odniesieniu do podzespołów wymienionych w załączniku II” przyznaje się wyłącznie Radzie. W art. 6 ust. 2 PE uzyskuje procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą jedynie w przypadku poprawek do tych dyrektyw, o których decyduje Komisja.

Decyzje w sprawie wszystkich środków wykonawczych powinna podejmować Komisja zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Można to osiągnąć albo poprzez usunięcie art. 6 ust. 1 i zmianę art. 6 ust. 2, albo poprzez zastąpienie Rady Komisją i dodanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w art. 6 ust. 1.

Jeżeli Rada lub Komisja nie chcą, aby decyzje w sprawie szczegółowych dyrektyw podejmowano zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, decyzje w sprawie wszystkich dyrektyw szczegółowych należy podejmować zgodnie ze zwykłą procedurą współdecyzji.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH W FORMIE PISMA

OPINIA

DO WIADOMOŚCI:                      PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                       RADY

                                                       KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

COM(2008) 100 wersja ostateczna z dnia 29 lutego 2008 r.- 2008/0044 (COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się w dniu 3 kwietnia 2008 r. w celu zbadania m.in. wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia(1), na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep konsultacyjna grupa robocza ustaliła zgodnie, że wniosek nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Dyrektor Generalny                            Dyrektor Generalny                p.o. Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego                           Wydziału Prawnego

(1)

Konsultacyjna grupa robocza dysponowała 22 wersjami językowymi wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA

Tytuł

Kontrola techniczna pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Data przedstawienia w PE

29.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.3.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

József Szájer

19.12.2007

 

 

Data przyjęcia

26.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności