Postopek : 2008/0044(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0299/2008

Predložena besedila :

A6-0299/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/09/2008 - 5.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0433

POROČILO     ***I
PDF 154kWORD 186k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: József Szájer

(Prenovitev – člen 80 a poslovnika)

PR_COD_1Recastingam

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PISMO ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB V OBLIKI PISMA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Postopek soodločanja – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0100),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0094/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(1),

–   ob upoštevanju členov 51 in 80a svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za promet in turizem (A6-0288/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen glede na priporočila posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme posamične direktive, potrebne za opredelitev minimalnih predpisov in postopkov za preskušanje postavk iz Priloge II.

Komisija opredeli minimalne predpise in postopke za preskušanje postavk iz Priloge II, ter sprejme spremembe, potrebne zaradi prilagoditve teh predpisov in postopkov tehničnemu napredku.

2. Komisija sprejme spremembe, potrebne zaradi prilagoditve tehničnemu napredku predpisov in postopkov, opredeljenih v posamičnih direktivah.

 

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).

Obrazložitev

O vseh izvedbenih ukrepih bi morala odločati Komisija z uporabo regulativnega postopka s pregledom.

(1)

UL L 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(1) je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES Sveta z dne 17. julija 2006(2). S členom 5a spremenjenega sklepa 1999/468/ES je bil uveden nov regulativni postopek s pregledom, ki naj bi se uporabljal za ukrepe splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega s postopkom soodločanja, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnitvijo akta z dodajanjem novih nebistvenih določb.

Po pregledu obstoječe zakonodaje in postopkov, ki so v teku(3), je Evropska komisija med drugim pripravila ta predlog prenovitve, pri katerem gre za preoblikovanje že kodificiranega akta, da bi vključeval spremembe, potrebne za prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom.

Konferenca predsednikov je v sklepu z 12. decembra 2007 Odbor za pravne zadeve imenovala za glavni odbor za prilagoditve s komitologijo, medtem ko so bili področni odbori imenovani za odbore za mnenja. Konferenca predsednikov odborov se je 15. januarja 2008 dogovorila o načinu sodelovanja med odborom JURI in drugimi sodelujočimi odbori.

Glede na predlagano prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (RPP) in po posvetovanju s področnim odborom Odbor za pravne zadeve predlaga eno spremembo, katere namen je zagotoviti, da RPP velja za vse izvedbene ukrepe v tej direktivi.

(1)

UL L 203, 17.7.1999, str. 1.

(2)

UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(3)

KOM(2007)0740.


PISMO ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

Giuseppe GARGANI                                                                    TRAN/D/2008/33620

predsednik Odbora za pravne zadeve

ASP 09E206

Bruselj

Predmet:        Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) - (KOM(2008)0100 - 2008/0044 (COD))

Spoštovani gospod GARGANI,

Odbor za promet in turizem je na svoji seji 29. maja 2008 preučil navedeni predlog v skladu z odločitvijo konference predsednikov z dne 12. decembra 2007, da Odbor za pravne zadeve določi za matični odbor pri obravnavi revizije obstoječih zakonodajnih ukrepov in njihovi prilagoditvi novemu regulativnemu postopku s pregledom, in njenim zagotovilom, da se posebni odbori zaprosijo za mnenje.

Odbor za promet in turizem soglasno priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj odobri prilagoditev s spremembami (predlogi sprememb), kot so bile predlagane v prilogi.

S spoštovanjem

Paolo Costa

Priloga: Seznam

Cc:      Mr Jarzembowski, pripravljavec mnenja TRAN

           József Szájer, poročevalec JURI

PRILOGA

Pripombe odbora JURI k predlogu Komisije

Predlagano stališče Evropskega parlamenta

Popolna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom.

Prilagoditev ni popolna, saj je po členu 6-1 le Svet pristojen, da „sprejme posamične direktive, potrebne za opredelitev minimalnih predpisov in postopkov za preskušanje postavk iz Priloge II“. Po členu 6-2 ima EP regulativni postopek s pregledom na voljo samo za predloge sprememb teh direktiv, ki jih sprejme Komisija.

O vseh izvedbenih ukrepih bi morala odločati Komisija z uporabo regulativnega postopka s pregledom. To se lahko doseže s črtanjem člena 6-1 in spremembo 6-2 ali s spremembo člena 6-1, tako da se Svet nadomesti s Komisijo in doda regulativni postopek s pregledom.

Če Svet ali Komisija ne želita, da se o posamičnih direktivah odloča po regulativnem postopku s pregledom, se o vseh posamičnih direktivah odloča po rednem postopku soodločanja.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB V OBLIKI PISMA

MNENJE

ZA      EVROPSKI PARLAMENT

           SVET

           KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov

KOM(2008)0100 z dne 29.2.2008 - 2008/0044(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 3. aprila 2008, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na tem sestanku(1) po proučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi direktive Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov, soglasno ugotovila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog Komisije vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

pravnik                                  pravnik            v. d. generalni direktor

(1)

Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo 22 jezikovnih različic predloga, svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna verzija obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenova)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Datum predložitve EP

29.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

József Szájer

19.12.2007

 

 

Datum sprejetja

26.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov