Förfarande : 2008/0044(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0299/2008

Ingivna texter :

A6-0299/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0433

BETÄNKANDE     ***I
PDF 150kWORD 184k
8.7.2008
PE 407.766v02-00 A6-0299/2008

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: József Szájer

(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM
 BILAGA
 BILAGA: YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning)

(KOM(2008)0100 – C6‑0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0100),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0094/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6‑0299/2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet skall rådet anta de särdirektiv som är nödvändiga för att fastställa minimikraven på normer och metoder för provning av de i bilaga II förtecknade komponenterna.

Kommissionen ska fastställa minimikraven på normer och metoder för provning av de i bilaga II förtecknade komponenterna och anta de ändringar som är nödvändiga för att anpassa dessa normer och metoder till den tekniska utvecklingen.

2. Kommissionen skall anta de ändringar som är nödvändiga för att till den tekniska utvecklingen anpassa normer och metoder som fastställs i särdirektiven.

 

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av nämnda direktiv skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7(2).

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av nämnda direktiv skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.

Motivering

Kommissionen bör besluta om alla genomförandeåtgärder inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll.

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(1) ändrades genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006(2). Genom artikel 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som ska tillämpas vid antagande av åtgärder vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden(3) har Europeiska kommissionen lagt fram bland annat detta förslag, som har övergått från att vara en kodifiering till att vara ett förslag till omarbetning så att de ändringar kan införas som krävs för en anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller denna anpassning till kommittéförfarandet. Utskottsordförandekonferensen enades den 15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan utskottet för rättsliga frågor och andra berörda utskott.

Med tanke på den föreslagna anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll, och efter att ha samrått med det specialiserade utskottet, föreslår utskottet för rättsliga frågor en ändring som gör att det föreskrivande förfarandet med kontroll omfattar alla genomförandeåtgärder inom ramen för detta direktiv.

(1)

EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2)

EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

KOM(2007)0740.


SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

Giuseppe Gargani                                                                          TRAN/D/2008/33620

Ordförande för utskottet för rättsliga frågor

ASP 09E206

Bryssel

Ärende:          Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning) – KOM(2008)01002008/0044(COD)

Herr ordförande,

Vid sitt sammanträde den 29 maj 2008 behandlade utskottet för transport och turism ovan nämnda förslag i enlighet med talmanskonferensens beslut av den 12 december 2007 att utse utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott för översyn av befintliga rättsakter som ska anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll och för att se till att specialiserade utskott associeras och får avge yttranden.

Utskottet för transport och turism rekommenderar enhälligt utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott godkänna anpassningen med de ändringar (ändringsförslag) som föreslås i bilagan.

Med vänlig hälsning,

Paolo Costa

Bilaga: Förteckning

Cc:      Jarzembowski, föredragande TRAN

           Szájer, föredragande JURI


BILAGA

Utskottet JURI:s iakttagelser om KOM-förslaget

Föreslagen ståndpunkt för Europaparlamentet

fullständig anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassningen är inte riktigt fullständig, som till exempel i artikel 6.1 eftersom endast rådet ges befogenhet att ”anta de särdirektiv som är nödvändiga för att fastställa minimikraven på normer och metoder för provning av de i bilaga II förtecknade komponenterna”. I artikel 6.2 får Europaparlamentet det föreskrivande förfarandet med kontroll endast för ändringsförslag till dessa direktiv som kommissionen beslutar om.

Kommissionen bör besluta om alla genomförandeåtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Det kan uppnås antingen genom att artikel 6.1 tas bort och artikel 6.2 ändras eller genom att artikel 6.1 ändras så att rådet ersätts med kommissionen och genom att det föreskrivande förfarandet med kontroll läggs till.

Om rådet eller kommissionen inte vill att beslut om särdirektiven ska tas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör alla beslut om särdirektiv tas i enlighet med det normala medbestämmandeförfarandet.


BILAGA: YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

YTTRANDE

TILL                                              EUROPAPARLAMENTET

                                                       RÅDET

                                                       KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG av den […] om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet

KOM(2008)0100 av den 29 februari 2008 – 2008/0044(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 3 april 2008 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att omarbeta rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, och konstaterade enhälligt att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare, i fråga om de oförändrade bestämmelserna i den befintliga rättsakten, att förslaget endast gäller en kodifiering av denna som inte ändrar dess sakinnehåll.

    C. Pennera                                J.-C. Piris                               C.-F. Durand

    Juridisk rådgivare                      Juridisk rådgivare                    Tf. generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetad version)

Referensnummer

KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD)

Framläggande för parlamentet

29.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.3.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.3.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

József Szájer

19.12.2007

 

 

Antagande

26.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ingivande

8.7.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy