Postup : 2008/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0301/2008

Předložené texty :

A6-0301/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0600

ZPRÁVA     ***I
PDF 354kWORD 746k
8. 7. 2008
PE 407.791v02-00 A6-0301/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část

                       (KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: József Szájer

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU
 DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 DOPIS VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část

(KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0071),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 71 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 95, čl. 152 odst. 4 písm. a) a b), čl. 175 odst. 1 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0065/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0301/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1.3 – bod 1 a (nový)

Směrnice 1999/5/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Vykazují-li harmonizované normy, pokud jde o základní požadavky, nedostatky, může Komise [...] zveřejnit v Úředním věstníku Evropských společenství obecné zásady pro výklad harmonizovaných norem nebo podmínky, za nichž splnění dotyčné normy opravňuje k předpokladu shody. [...] Komise může také odvolat harmonizované normy zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropských společenství.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15.“

Odůvodnění

Opravy harmonizovaných norem jsou kvazilegislativními opatřeními, a znění čl. 5 odst. 3 by tudíž mělo být přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1.5 – bod -1 (nový)

Směrnice 2001/20/ES

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V čl. 1 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„3. Komise přijme a případně upraví zásady správné klinické praxe a podrobné pokyny, které jsou s nimi v souladu, [...] tak, aby zohledňovaly technický a vědecký pokrok [...].

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1.7 – bod 1a (nový)

Směrnice 2006/42/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Komise může [...] také přijmout vhodná opatření k provedení a praktickému uplatňování této směrnice, včetně opatření nezbytných k zajištění spolupráce mezi členskými státy navzájem a členskými státy a Komisí podle čl. 19 odst. 1.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

Odůvodnění

Vzhledem k obecné povaze prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měl také čl. 8 odst. 2 odkazovat na regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2.3 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2037/2000

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Od 1. ledna 2004 jsou zakázány vývozy hydrochlorfluoruhlovodíků ze Společenství do jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu. Komise [...] přezkoumá toto datum s ohledem na mezinárodní vývoj situace na základě protokolu a případně jej změní.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2.6 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Do 1. května 2008 Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

2. Do 1. května 2008 Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

a) provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

a) provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

b) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

b) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

c) výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

c) výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

d) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

d) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

e) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, mimo jiné včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

e) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

 

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

 

(Tento pozměňovací návrh znamená, že se poslední odstavec bude týkat bodů a) až e))

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3.1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2494/95

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2494/95, je vhodné zejména zmocnit Komisi stanovit pravidla, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC a zachovat a zvýšit jejich spolehlivost a průkaznost. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2494/95 nebo uvedené nařízení doplnit přidáním nových jiných než podstatných prvků a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2494/95, je vhodné zejména zmocnit Komisi stanovit pravidla, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC a zachovat a zvýšit jejich spolehlivost a průkaznost. Tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2494/95 nebo uvedené nařízení doplnit přidáním nových jiných než podstatných prvků a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. Ustanovení nařízení (ES) č. 2494/95 se uplatní, aniž je dotčen čl. 105 odst. 4 Smlouvy o ES, který stanoví, že Evropská centrální banka musí být konzultována ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti.

Odůvodnění

Čl. 105 odst. 4 ES zakládá povinnost konzultovat Evropskou centrální banku ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti. ECB se domnívá, že tato povinnost se vztahuje také na opatření týkající se čl. 5 odst. 3. Podle článku 202 ES navíc normotvůrce nesmí Komisi uložit jiné podmínky s ohledem na výkon jejích prováděcích pravomocí než ty, o nichž bylo rozhodnuto v rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Z těchto důvodů by legislativní akt neměl obsahovat žádné ustanovení týkající se konzultace ECB v případech, kdy Komise přijímá prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3.1 –bod 3

Nařízení (ES) č. 2494/95

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí pravidla k tomuto nařízení nezbytná pro zajištění srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti po konzultaci ECB. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

3. Komise přijme prováděcí pravidla k tomuto nařízení nezbytná pro zajištění srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Odůvodnění

Čl. 105 odst. 4 ES zakládá povinnost konzultovat Evropskou centrální banku ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti. ECB se domnívá, že tato povinnost se vztahuje také na opatření týkající se čl. 5 odst. 3. Podle článku 202 ES navíc normotvůrce nesmí Komisi uložit jiné podmínky s ohledem na výkon jejích prováděcích pravomocí než ty, o nichž bylo rozhodnuto v rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Z těchto důvodů by legislativní akt neměl obsahovat žádné ustanovení týkající se konzultace ECB v případech, kdy Komise přijímá prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3.3 – bod 3

Nařízení (ES) č.1165/98

Čl. 17 – odst. 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech h) a i) se přijímají regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Opatření uvedená v písmenu i) se přijímají regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Opatření uvedená v písmenech a) až g) a j) až l), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Opatření uvedená v písmenech a) až h) a j) až l), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Odůvodnění

Čl. 17 písm. h) dává Komisi pravomoc povolit výjimky, případně uplatnit přechodné období, které členským státům umožňuje tyto výjimky povolit. Protože by uplatnění přechodného období bylo za běžných okolností opatřením obecného významu a specifická výjimka by jím mohla být také, mělo by uplatňování této pravomoci být předmětem regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4.1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2195/2002

Články 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

„Článek 2

„Článek 2

Komise přijme opatření nezbytná pro přezkum CPV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 2. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 3 odst. 3.

Komise přijme opatření nezbytná pro přezkum CPV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 2.

Článek 3

Článek 3

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (*) (dále jen „výbor“).

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (*) (dále jen „výbor“).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Odůvodnění

V tomto případě není nutné odkazovat na postup pro naléhavé případy, a tento odkaz by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4.2 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2004/17/ES

Čl. 69 – odst. 1 - pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 16 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné s ohledem na druhý pododstavec, přezkoumá je. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 68 odst. 5.

Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 16 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné s ohledem na druhý pododstavec, přezkoumá je. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 68 odst. 5.

Odůvodnění

V tomto případě není nutné krátit lhůty, a tato pasáž by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha –oddíl 4.2 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2004/17/ES

Čl. 69 – odst. 2 - pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 upraví Komise prahové hodnoty stanovené v článku 61 (veřejné soutěže na určitý výkon) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro zakázky na služby. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 68 odst. 5.

Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 upraví Komise prahové hodnoty stanovené v článku 61 (veřejné soutěže na určitý výkon) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro zakázky na služby. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 68 odst. 5.

Odůvodnění

V tomto případě není nutné krátit lhůty, a tato pasáž by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4.2 – bod 3

Směrnice 2004/17/ES

Čl. 70 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 68 odst. 5.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3.

Odůvodnění

V tomto případě není nutné odkazovat na postup pro naléhavé případy, a tento odkaz by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4.3 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2004/18/ES

Čl. 78 – odst.1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné, přezkoumá je. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 77 odst. 5.

Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné, přezkoumá je. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 3.

Odůvodnění

V tomto případě není nutné odkazovat na postup pro naléhavé případy, a tento odkaz by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4.3 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2004/18/ES

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 77 odst. 5.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 3.

Odůvodnění

V tomto případě není nutné odkazovat na postup pro naléhavé případy, a tento odkaz by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 315/93

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V čl. 4 odst. 2 se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

2. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím 69/314/EHS1, co nejrychleji přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 a neprodleně vydá stanovisko a přijme nezbytná opatření s cílem potvrdit, upravit, nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.“

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.2 – bod 2

Směrnice 93/74/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V čl. 8 odst. 2 se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 9 odst. 2“.

2. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Komise co nejdříve zahájí regulativní postup stanovený v čl. 9 odst. 2 za účelem přijetí případných vhodných opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření.“

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.2 – bod 3

Směrnice 93/74/ES

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.3 – bod 6 a (nový)

Směrnice 96/23/ES

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V čl. 29 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise schvaluje uvedený plán regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2. Alternativní záruky nahrazující záruky, které vyplývají z provádění této směrnice, mohou být přijaty stejným postupem.“

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.4 – bod7

Nařízení (ES) č. 258/97

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V čl. 12 odst. 2 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

7. V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny co nejdříve přezkoumá důvody podle odstavce 1 a přijme vhodná opatření s cílem potvrdit, upravit, nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Členský stát, který přijal rozhodnutí podle odstavce 1, jej v tom případě může ponechat, dokud tato opatření nevstoupí v platnost.“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.5 – bod 3 – písm. a

Rozhodnutí 2119/98/ES

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. a a (nové)

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v druhém pododstavci odstavce 6 se první odrážka nahrazuje tímto:

 

„– složky, které náleží do jedné ze skupin uvedených v příloze I a které jsou součástí jiné potraviny, mohou být označeny pouze názvem této skupiny.

 

Změny seznamu skupin v příloze I mohou být provedeny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

 

Označení „škrob“ uvedené v příloze I však musí být vždy doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek;“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině;

- složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině;

- změny této přílohy vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20, odst. 4;

- změny této přílohy vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3;

označení „modifikovaný škrob“ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,

označení „modifikovaný škrob“ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 11 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(*). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 4.

Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(*). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„V případě jiných nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu stanoví tato pravidla Komise.

 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 7 – písm. b

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 20 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se odstavec 4, který zní: „4.

vypouští se

„4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

 

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.7 – bod 2

Směrnice 2001/37/ES

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.

1. Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.7 – bod 3

Směrnice 2001/37/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 2

Směrnice 2001/95/EC

Čl. 5 – odst. 3 -pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.

Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 3

Směrnice 2001/95/ES

Čl. 12 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.

3. Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 4

Směrnice 2001/95/ES

Čl. 15 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 8

nařízení (ES) č. 1774/2002

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů ve vztahu ke kontrolním opatřením se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2. Odchylky od odst. 1 písm. a) tohoto článku může Komise přiznat pouze ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů ve vztahu ke kontrolním opatřením stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Odchylky od odst. 1 písm. a) tohoto článku může Komise přiznat pouze ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1774/2002

Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a. V čl. 29 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„4. Produkty uvedené v přílohách VII a VIII s výjimkou technických výrobků musí pocházet ze zařízení na seznamu Společenství vypracovaném Komisí na základě sdělení příslušného orgánu třetí země Komisi, ve kterém prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky Společenství a je předmětem dohledu úředního inspekčního útvaru ve třetí zemi.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 20 – písm. a – podbod -i (nový)

Nařízení (ES) č. 1774/2002

Příloha VIII – kapitola IV – část A – bod 3 – písm. a – podbod i i – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-i. v bodu 3 písm. a) podbodu ii se pátá odrážka nahrazuje tímto:

 

 

„ – jakýmkoli jiným ošetřením, které stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.11 – bod 1

Směrnice 2002/98/ES

Čl. 28 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.11 – bod 2 – písm. c

Směrnice 2002/98/ES

Článek 29 – nové odstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické požadavky uvedené v písmenech a), h) a i) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Technické požadavky uvedené v písmenech a) i) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Technické požadavky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) a g) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4. Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c) a d) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 28 odst. 5.

Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c) a d) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 28 odst. 5.“

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

5. Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

3. Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 16 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

6. Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 21 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí pravidla k příloze II a veškeré změny uvedené přílohy se stanoví postupem podle čl. 22 odst. 2.

Prováděcí pravidla k příloze II se stanoví postupem podle čl. 22 odst. 2.

Komise může změnit přílohu II. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

Komise může změnit přílohu II. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 22 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) Doplňuje se odstavec 4, který zní: „4.

vypouští se

"4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

 

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

"1. Seznam primárních produktů, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Společenství jako takové pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromatických přípravků, bude stanoven Komisí. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Po stanovení seznamu podle odstavce 1 mohou být primární produkty zařazovány do tohoto seznamu.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Komise po vyžádání vědecko-technické podpory úřadu podle potřeby přijme [...] kritéria jakosti pro validované metody analýzy navržené podle přílohy II bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2 po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu.

2. Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 přijme Komise po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.15 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2004/23/ES

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

4. Postupy pro ověřování dodržování jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 stanoví Komise [...]. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha –oddíl 5.15 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2004/23/ES

Článek 28 – nové odstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Technické požadavky uvedené v písmenech a), b), c), f), g) a i), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

1. Technické požadavky uvedené v písmenech a) i), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

2. Technické požadavky uvedené v písmenech d), e) a h), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 4. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 5 u technických požadavků stanovených v čl. 28 písm. d) a e).

2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 5 u technických požadavků stanovených v čl. 28 písm. d) a e).

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.15 – bod 4 – písm. b

Směrnice 2004/23/ES

Čl. 29 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 15 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

5. Komise vypracuje a aktualizuje seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které z důvodu známého nebo nově vznikajícího rizika podléhají zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu na území uvedená v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

 

Četnost a povaha těchto kontrol se stanoví stejným postupem. Také poplatky související s těmito kontrolami se stanoví stejným postupem.“

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – písm. 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 32 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V článku 32 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

6. Komise stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – bod 5 b (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 33 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. V článku 33 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

6. Komise může stanovit dodatečné pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – point 1 – point b

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 5 – odst. 1 – nové pododstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) postupem podle čl. 23 odst. 2.

Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) postupem podle čl. 23 odst. 2.

 

Zvláštní opatření uvedená v písmenech f), g), h), i), j), k), l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

 

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 1 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

2. Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

3. Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 12 – odst.6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 23 odst. 5.

6. Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 23 odst. 5.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 23 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.4 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2004/36/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„Na základě informací shromážděných podle odstavce 1 může Komise:

 

a) postupem podle čl. 10 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, která usnadní provádění článků 3, 4 a 5, a zejména

[...]

 

– upřesní obsah a postupy prohlídek na odbavovací ploše,

 

– určí formát pro ukládání a šíření dat,

 

b) přijmout tato opatření:

 

stanoví seznam informací, které mají být shromažďovány,

 

– zřídí nebo podporuje příslušné orgány pro řízení a využívání nástrojů nezbytných pro sběr a výměnu informací.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

Odůvodnění

Stanovení seznamu informací, které mají být shromažďovány, a zřizování nebo podpora příslušných orgánů jsou opatřeními obecného významu, která splňují kritéria pro uplatnění regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.6 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/54/ES

Čl. 13 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1. V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

Do [...] Komise zveřejní zprávu o praxi uplatňované v členských státech. V případě potřeby navrhne přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 3.“

Odůvodnění

Opatření týkající se společné harmonizované metodiky analýzy rizik by měla být přijímána regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.7 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2111/2005

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Komise přijme podrobná pravidla pro uplatňování práva na obranu. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

Odůvodnění

Regulativní postup s kontrolou by se měl uplatňovat na opatření týkající se práva na obranu.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.7 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 2111/2005

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

1. [...] Komise v případě potřeby přijme prováděcí opatření s cílem stanovit podrobná pravidla k postupům uvedeným v této kapitole.“

Odůvodnění

Obecný odkaz na regulativní postup ve článku 8 by mohl být zavádějící vzhledem k tomu, že články 3, 4, 5 a 7 zavádějí rozdílné postupy, a proto by měl být vypuštěn.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(1) bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006(2). Článkem 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES byl zaveden nový „regulativní postup s kontrolou“ pro opatření obecné působnosti, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem spolurozhodování, a to mimo jiné i vypuštěním některých z těchto prvků nebo doplněním aktu o nové, jiné než podstatné prvky.

Po prověření současných právních předpisů a používaných postupů(3) předložila Evropská komise mezi jinými i tento návrh k přizpůsobení 46 legislativních aktů novému regulativnímu postupu s kontrolou.

Svým rozhodnutím ze dne 12. prosince 2007 pověřila Konference předsedů Výbor pro právní záležitosti, aby se jako příslušný výbor zabýval tímto „přizpůsobením postupu projednávání ve výborech“, a specializované výbory stanovila jako výbory, které předloží stanoviska. Dne 15. ledna 2008 se Konference předsedů výborů shodla na formách spolupráce mezi výborem JURI a ostatními dotčenými výbory.

Zpravodaj ostatním výborům navrhl, aby balíčky pro přizpůsobení postupů byly přijaty co nejdříve tak, aby bylo možno regulativní postup s kontrolou uplatňovat na stávající acquis dříve, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva (která obsahuje významná ustanovení o aktech v přenesené pravomoci, jimiž bude nahrazen regulativní postup s kontrolou, ale jejíž přijetí postupem spolurozhodování bude zdlouhavé). Tato zpráva obsahuje několik pozměňovacích návrhů, které ostatní výbory předložily ve svých stanoviscích a jež byly doručeny formou dopisu, jakož i některé pozměňovací návrhy spadající do oblasti působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

(1)

Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

KOM(2007)0740.


DOPIS HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

Pan József Szájer, poslanec EP

ASP 12E258

Vážený pane zpravodaji,

Hospodářský a měnový výbor (ECON) posoudil čtvrtý ze „souhrnných návrhů“(1). Konstatovali jsme, že náš výbor je příslušný pro body 3.1 a 3.3.

Bod 3.1. nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen

Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen obsahuje šest ustanovení o prováděcích pravomocech svěřených Komisi. Na všechna tato ustanovení se nyní uplatňuje regulativní postup. V návrhu na přizpůsobení právních nástrojů výkon tří z těchto pravomocí podléhá regulativnímu postupu s kontrolou, přičemž zbývající tři zůstávají předmětem regulativního postupu. V zásadě se tato volba jeví jako nejvhodnější. Z právního hlediska tudíž není důvod navrhované přizpůsobení zpochybňovat.

Objevil se však jiný problém, pokud jde o čl. 5 odst. 3. Je stanoveno, že před tím, než Komise přijme prováděcí opatření, je konzultována Evropská centrální banka (ECB). Na základě článku 202 ES nemůže legislativní akt stanovit jiné podmínky než ty, které pro Komisi stanoví rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Toto rozhodnutí však nepředpokládá konzultaci ECB. Znění předpisu je tudíž třeba pozměnit tak, aby jasně stanovilo, že konzultace ECB není podmínkou přijetí prováděcích opatření.

Ve svém stanovisku (Úř. věst. C117 ze dne 14. května 2008, s. 1) nicméně ECB tvrdí, že se čl. 105 odst. 4 uplatní na prováděcí opatření. To by znamenalo, že povinnost konzultovat ECB stanoví Smlouva již nyní. Pokud bychom přijali argument ECB, bylo by z právního hlediska konzistentnější, kdyby legislativní akt neobsahoval žádné ustanovení o konzultaci ECB. Věta týkající se konzultace ECB by proto měla být vypuštěna.

Domníváme se tudíž, že část navrhovaného čl. 5 odst. 3, která se zmiňuje o konzultaci ECB, by měla být vypuštěna a s ohledem na nařízení (ES) č. 2494/95 by k bodu odůvodnění 3.1 měla být přidána následující věta:

„Ustanovení nařízení (ES) č. 2494/95 se uplatní aniž je dotčen čl. 105 odst. 4 Smlouvy o ES, který stanoví, že Evropská centrální banka je konzultována ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti.“

Bod 3.3. Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách

Návrh na přizpůsobení nařízení (ES) č. 1165/98 se týká 12 pravomocí, jež uvádí článek 17. Přizpůsobení je odpovídající pro všech deset položek, které jsou předmětem regulativního postupu s kontrolou a pro jednu ze dvou, na které se uplatňuje regulativní postup.

Čl. 17 písm. h) by nicméně měl být pozměněn. Toto písmeno umožňuje Komisi, aby rozhodovala o přechodných obdobích a o výjimkách povolených v průběhu těchto období. Tato pravomoc podléhá regulativnímu postupu. Rozhodnutí o přechodném období je však třeba považovat za změnu prvků dotčeného nařízení, a jako taková musí být předmětem regulativního postupu s kontrolou. Bylo by možné oddělit pravomoc pro přijímání rozhodnutí o výjimkách od této pravomoci a zachovat u první z uvedených pravomocí regulativní postup.

Pokud jde o kvalitu vypracovaného znění legislativního aktu a jeho jednoznačnost, návrh dále obsahuje několik problematických pasáží.

· Zaprvé, znění článku 17 svádí k názoru, že pravomoci v něm uvedené jsou jen příklady a že Komise může disponovat i dalšími pravomocemi v tomto rámci. Pro výkon takových dalších pravomocí však není stanoven žádný postup. Bylo by vhodnější vyjasnit, zda se taková obecná, blíže nespecifikovaná pravomoc vůbec uplatní. Není-li tomu tak, pak by měl být výraz „zejména“ z článku 17 odstraněn.

· Zadruhé, pravomoci jsou Komisi svěřovány nejen v hlavní části předpisu, ale také v jeho přílohách. Je tudíž obtížné přesně vymezit všechny pravomoci, které jsou Komisi svěřeny. Článek 17 by měl obsahovat přinejmenším údaj o tom, že uvedené pravomoci jsou dále upřesněny v přílohách a pokud možno také odkaz na přesná ustanovení příslušných příloh.

· Zatřetí, jedna z pravomocí (první pravomoc uvedená v příloze A) zřejmě figuruje pouze v příloze. Nespadá-li tato pravomoc pod žádnou z těch, které jsou uvedeny v článku 17, měla by být přidána do seznamu specifických pravomocí, které tento článek uvádí.

Byla bych Vám vděčna, kdybyste tyto poznámky mohl začlenit do své zprávy. V případě otázek na toto téma jsem Vám samozřejmě k dispozici pro další diskusi.

S pozdravem

Pervenche Berès

(1)

KOM(2008) 71 v konečném znění.


DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Vážený pan Giuseppe GARGANI

předseda

Výbor pro právní záležitosti

ASP 9E206

D(2008)21526

Stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

KOM(2008)0071 v konečném znění 2008/0032 (COD)

Vážený pane předsedo,

dne 13. března 2008 předseda na plenárním zasedání oznámil výše uvedený návrh Komise.

Celý návrh byl postoupen Vašemu Výboru pro právní záležitosti jako příslušnému výboru a náš Výbor pro zaměstnanost a sociální věci měl vypracovat stanovisko k těmto bodům přílohy: bod 3.2, bod 3.4, bod 3.5, bod 3.6.

Tyto body přílohy návrhu Komise se týkají přizpůsobení těchto legislativních aktů:

Příloha 3.2:    Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství;

Příloha 3.4:    Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce;

Příloha 3.5:    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce;

Příloha 3.6:    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích.

Dne 1. dubna 2008 jmenoval Výbor pro zaměstnanost a sociální věci svého předsedu Jana Anderssona navrhovatelem. Na stejné schůzi bylo rozhodnuto, že stanovisko bude vypracováno formou dopisu.

Dne 6. května 2008 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projednal výše uvedené body přílohy návrhu Komise.

Náš výbor se domnívá, že:

1.  návrh Komise odpovídá společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. C 255, 21.10.2006) týkajícímu se rozhodnutí 2006/512/ES a přizpůsobuje základní akty platným postupům,

2.  tyto změny se týkají pouze postupů projednávání ve výboru,

3.  co se týče článku 9 nařízení 450/2003, je přístup Komise přijatelný. Komise navrhuje podle článků 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 tohoto rozhodnutí použít regulativní postup pro poskytování přechodných období a výjimek (článek 9). Výbor EMPL s tímto přístupem souhlasí, neboť v tomto případě se jedná pouze o individuální opatření (a nikoli o obecná opatření) a tato opatření platila pouze do 2. dubna 2005.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci rozhodl(1) přijmout toto STANOVISKO ve formě dopisu a požádat Výbor pro právní záležitosti, aby schválil návrh Komise bez pozměňovacích návrhů, co se týče bodů, které mu byly postoupeny.

S úctou

Jan Andersson

(1)

              Závěrečného hlasování se účastnili tito řádní členové: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (5. 6. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část (KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

Navrhovatel: Miroslav Ouzký

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1.5 – bod -1 (nový)

Směrnice 2001/20/ES

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V čl. 1 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„3. Komise přijme a případně upraví zásady správné klinické praxe a podrobné pokyny, které jsou s nimi v souladu, [...] tak, aby zohledňovaly technický a vědecký pokrok [...].

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2.3 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2037/2000

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

3. Od 1. ledna 2004 jsou zakázány vývozy hydrochlorfluoruhlovodíků ze Společenství do jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu. Komise [...] přezkoumá toto datum s ohledem na mezinárodní vývoj situace na základě protokolu a případně jej změní.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2.6 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Do 1. května 2008 Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

2. Do 1. května 2008 Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

a) provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

a) provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

b) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

b) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

c) výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

c) výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

d) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

d) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

e) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, mimo jiné včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

e) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, mimo jiné včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

 

(Tento pozměňovací návrh znamená, že se poslední odstavec bude týkat bodů a) až e))

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 315/93

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V čl. 4 odst. 2 se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

2. Čl. 4 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„ 2. Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím 69/314/EHS (1), co nejrychleji přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 a neprodleně vydá stanovisko a přijme nezbytná opatření s cílem potvrdit, upravit, nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.2 – bod 2

Směrnice 93/74/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V čl. 8 odst. 2 se slova „článku 9“ nahrazují slovy „čl. 9 odst. 2“.

3. Čl. 8 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Komise co nejdříve zahájí regulativní postup stanovený v čl. 9 odst. 2 za účelem přijetí případných vhodných opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření.“

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.2 – bod 3

Směrnice 93/74/ES

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.3 – bod 6 a (nový)

Směrnice 96/23/ES

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V čl. 29 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise schvaluje uvedený plán regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2. Alternativní záruky nahrazující záruky, které vyplývají z provádění této směrnice, mohou být přijaty stejným postupem.“

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 258/97

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V čl. 12 odst. 2 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

7. Čl. 12 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny co nejdříve přezkoumá důvody podle odstavce 1 a přijme vhodná opatření s cílem potvrdit, upravit, nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Členský stát, který přijal rozhodnutí podle odstavce 1, jej v tom případě může ponechat, dokud tato opatření nevstoupí v platnost.“

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.5 – bod 3 – písm. a

Rozhodnutí 2119/98/ES

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. aa (nové)

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v druhém pododstavci odstavce 6 se první odrážka nahrazuje tímto:

 

„– složky, které náleží do jedné ze skupin uvedených v příloze I a které jsou součástí jiné potraviny, mohou být označeny pouze názvem této skupiny.

 

Změny seznamu skupin v příloze I mohou být provedeny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

 

Označení „škrob“ uvedené v příloze I však musí být vždy doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek;“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině;

- složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině;

změny této přílohy vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20, odst. 4;

změny této přílohy vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3;

označení „modifikovaný škrob“ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,

označení „modifikovaný škrob“ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 6 – odst. 11 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(*). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 4.

Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(*). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V článku 12 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

 

„V případě jiných nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu stanoví tato pravidla Komise.“

 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.6 – bod 7 – písm. b

Směrnice 2000/13/ES

Čl. 20 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se odstavec 4, který zní: „4.

vypouští se

„4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.7 – bod 2

Směrnice 2001/37/ES

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.

1. Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.7 – bod 3

Směrnice 2001/37/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 2

Směrnice 2001/95/ES

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.

Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 3

Směrnice 2001/95/ES

Čl. 12 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.

3. Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 4

Směrnice 2001/95/ES

Čl. 15 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1774/2002

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů ve vztahu ke kontrolním opatřením se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2. Odchylky od odst. 1 písm. a) tohoto článku může Komise přiznat pouze ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů ve vztahu ke kontrolním opatřením stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Odchylky od odst. 1 písm. a) tohoto článku může Komise přiznat pouze ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1774/2002

Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a. V čl. 29 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„4. Produkty uvedené v přílohách VII a VIII s výjimkou technických výrobků musí pocházet ze zařízení na seznamu Společenství vypracovaném Komisí na základě sdělení příslušného orgánu třetí země Komisi, ve kterém prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky Společenství a je předmětem dohledu úředního inspekčního útvaru ve třetí zemi.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.10 – bod 20 – písm. a – podbod -i (nový)

Nařízení (ES) č. 1774/2002

Příloha VIII – kapitola IV – část A – čl. 3 – písm. a – podbod ii – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-i) v bodu 3 písm. a) podbodu ii) se pátá odrážka nahrazuje tímto:

 

„ jakýmkoli jiným ošetřením, které stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.11 – bod 1

Směrnice 2002/98/ES

Čl. 28 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.11 – bod 2 – písm. c

Směrnice 2002/98/ES

Článek 29 – nové odstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické požadavky uvedené v písmenech a), h) a i) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Technické požadavky uvedené v písmenech a) i) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Technické požadavky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) a g) druhého odstavce, opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4. Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c) a d) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 28 odst. 5.“

Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c) a d) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 28 odst. 5.“

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

5. Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

3. Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 16 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

6. Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 21 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí pravidla k příloze II a veškeré změny uvedené přílohy se stanoví postupem podle čl. 22 odst. 2.

Prováděcí pravidla k příloze II se stanoví postupem podle čl. 22 odst. 2.

Komise může změnit přílohu II. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 4.

Komise může změnit přílohu II. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.12 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1831/2003

Čl. 22 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se odstavec 4, který zní: „4.

vypouští se

„4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Seznam primárních produktů, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Společenství jako takové pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromatických přípravků, bude stanoven Komisí. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Po stanovení seznamu podle odstavce 1 mohou být primární produkty zařazovány do tohoto seznamu.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„ 3. Komise po vyžádání vědecko-technické podpory úřadu podle potřeby přijme [...] kritéria jakosti pro validované metody analýzy navržené podle přílohy II bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány.

 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.13 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2065/2003

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2 po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu.

2. Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 přijme Komise po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.15 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2004/23/ES

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Postupy pro ověřování dodržování jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 stanoví Komise [...]. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.15 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2004/23/ES

Čl. 28 – nové odstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Technické požadavky uvedené v písmenech a), b), c), f), g) a i), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

1. Technické požadavky uvedené v písmenech a) i), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

2. Technické požadavky uvedené v písmenech d), e) a h), opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 4. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 5 u technických požadavků stanovených v čl. 28 písm. d) a e).

2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 5 u technických požadavků stanovených v čl. 28 písm. d) a e).

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.15 – bod 4 – písm. b

Směrnice 2004/23/ES

Čl. 29 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 15 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. Komise vypracuje a aktualizuje seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které z důvodu známého nebo nově vznikajícího rizika podléhají zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu na území uvedená v příloze I. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

 

Četnost a povaha těchto kontrol se stanoví stejným postupem. Také poplatky související s těmito kontrolami se stanoví stejným postupem.“

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 32 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V článku 32 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

6. Komise stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.16 – bod 5 b (nový)

Nařízení (ES) č. 882/2004

Čl. 33 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. V článku 33 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

6. Komise může stanovit dodatečné pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 5 – odst. 1 – nové pododstavce

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) postupem podle čl. 23 odst. 2.

Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) postupem podle čl. 23 odst. 2.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech f), g), h), i), j), k), l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

 

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 1 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

2. Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.

3. Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 12 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 23 odst. 5.

6. Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 23 odst. 5.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.17 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1935/2004

Čl. 23 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

POSTUP

Název

Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí 1999/468/ES Rady ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

Referenční údaje

(KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Miroslav Ouzký

27.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

5.5.2008

 

 

 

Datum přijetí

3.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

52

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik


DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU

Pan Giuseppe Gargani

předseda Výboru pro právní záležitosti

ASP 9 E 206

Jednací č.: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

                                                                                                        V Bruselu

Věc:               Návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (KOM(2007)0741, „souhrnný návrh I“), (KOM(2007)0824, „souhrnný návrh II“), (KOM(2008)0071 v konečném znění, „souhrnný návrh IV“).

Vážený pane Gargani, vážený pane Szájere,

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prozkoumal nástroje obsažené ve výše uvedených návrzích, které spadají do jeho oblasti působnosti.

V návaznosti na konzultaci s koordinátory Vám v přiložených tabulkách zasílám stanovisko výboru ITRE k přizpůsobení návrhů.

Na základě podrobného prozkoumání jsme dospěli k závěru, že tři nástroje (nařízení 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu, nařízení Rady 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství a směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních) nebyly přizpůsobeny správně a že čtvrtý nástroj (směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny) vyžaduje technickou úpravu.

Dále se na základě přezkumu acquis communautaire v oblasti telekomunikací ukázalo, že Komise mezi své návrhy na přizpůsobení právních nástrojů opominula zařadit rozhodnutí 676/2002/ES (o harmonizačních opatřeních v oblasti rádiového spektra). Souhlasíme s přístupem zpravodaje, který navrhuje zpracovat všechny opominuté akty společně, a podle článku 39 požadujeme, aby Komise předložila další legislativní návrhy na přizpůsobení těchto nástrojů.

S pozdravem

Angelika Niebler

Kopie: pan Szájer

Příloha: tabulka souhrnný návrh 1, tabulka souhrnný návrh 2, tabulka souhrnný návrh 4.

Výbor: ITRE  Navrhovatelka: Angelika Niebler (předsedkyně), administrátor: Julio Guzmán

Základní akty, které mají být přizpůsobeny

poznámky sekretariátu výboru JURI

poznámky sekretariátu výboru ITRE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

KOM(2008)71v konečném znění – 2008/0032 (COD) - bod 1.3

 

 

 

 

Nepřizpůsobeno správně

 

Čl. 5 odst. 3 by měl být přizpůsoben regulativnímu postupu s kontrolou. Opravy harmonizovaných norem jsou kvazilegislativními opatřeními.

Články 13 a 14 by měly být přizpůsobeny novému rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech a spojeny do jednoho článku společně s článkem 15.

 


DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ

Vážený pan Giuseppe GARGANI

předseda

Výbor pro právní záležitosti

ASP 09E206

Brusel

Předmět: Stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k nařízení o „přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou, Čtvrtá část“, KOM (2008)0071, COD 2008/0032

Vážený pane kolego,

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů obdržel k vyjádření části výše zmíněného legislativního návrhu, který přizpůsobuje ustanovení o postupu projednávání ve výboru v několika právních nástrojích „regulativnímu postupu s kontrolou“.

Na své schůzi konané dne 8. dubna 2008 Výbor projednal a přijal 39 hlasy návrhy týkající se pěti legislativních aktů, k nimž je příslušný.

1.2........Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tento návrh částečně přizpůsobuje uvedenou směrnici regulativnímu postupu s kontrolou.

Výbor přijímá, aby byl zachován odkaz na standardní regulativní postup pro přijímání postupů uvedených v čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 3.

Výbor také souhlasí se zachováním odkazu na regulativní postup ve čl. 14 odst. 1 písm. b), neboť se jedná o uplatňování derogačních opatření na jednotlivé členské státy.

1.7........Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

Tento návrh částečně přizpůsobuje uvedenou směrnici regulativnímu postupu s kontrolou.

V čl. 8 odst. 2 se odkazuje na poradní postup s ohledem na „vhodná opatření k provedení a praktickému uplatňování této směrnice“. Výbor se domnívá, že vzhledem k obecné povaze prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měl také čl. 8 odst. 2 odkazovat na regulativní postup s kontrolou.

4.1........Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)

Tento návrh plně přizpůsobuje nařízení (ES) č. 2195/2002 regulativnímu postupu s kontrolou.

V případě závažných naléhavých důvodů Komise si nicméně vyhrazuje právo použít regulativní postup s kontrolou pro naléhavé případy, čímž zkracuje lhůtu určenou pro parlamentní kontrolu na jeden měsíc. Výbor se domnívá, že odkaz na postup pro naléhavé případy není v tomto případě nezbytný, a tudíž navrhuje, aby byl tento odkaz vypuštěn.

4.2........Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Tento návrh přizpůsobuje uvedenou směrnici regulativnímu postupu s kontrolou pouze částečně.

Regulativní postup s kontrolou se uplatní na revizi prahových hodnot a na přijímání opatření uvedených v čl. 70 odst. 2. V případě závažných naléhavých důvodů si Komise nicméně vyhrazuje právo použít regulativní postup s kontrolou pro „naléhavé“ případy. Tento postup pro naléhavé případy zkracuje lhůtu pro posouzení vyhrazenou pro Parlament na jeden měsíc. Výbor se domnívá, že odkaz na postup pro naléhavé případy není v tomto případě nezbytný a navrhuje, aby byl tento odkaz vypuštěn.

Výbor navíc nesouhlasí s tím, aby bylo uplatňování regulativního postupu s kontrolou na čl. 69 odst. 1 a 2 podmíněno uplatňováním zkrácených lhůt (o délce dvou týdnů), neboť v takovém případě by bylo pro Parlament prakticky nemožné zaujmout stanovisko. Navrhuje tudíž, aby znění předpisu odkazovalo na obvyklé lhůty pro uplatňování kontrolní pravomoci Parlamentu.

Výbor souhlasí se zachováním odkazu na poradní postup v čl. 70 odst. 1 pro pozměňovací návrhy k některým postupům pro zasílání a zveřejňování údajů a pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení a statistických zpráv.

4.3........Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

Tento návrh přizpůsobuje uvedenou směrnici regulativnímu postupu s kontrolou pouze částečně.

Regulativní postup s kontrolou se uplatní na revizi prahových hodnot a na přijímání opatření uvedených v čl. 79 odst. 2. V případě závažných naléhavých důvodů si Komise nicméně vyhrazuje právo použít regulativní postup s kontrolou pro „naléhavé“ případy. Tento postup pro naléhavé případy zkracuje lhůtu pro posouzení vyhrazenou pro Parlament na jeden měsíc. Výbor se domnívá, že odkaz na postup pro naléhavé případy není v tomto případě nezbytný a navrhuje, aby byl tento odkaz ze čl. 78 odst. 1 prvního pododstavce a ze čl. 79 odst. 2 posledního pododstavce vypuštěn.

Výbor navíc nesouhlasí s tím, aby bylo uplatňování regulativního postupu s kontrolou na čl. 78 odst. 1 a 2 a čl. 79 odst. 2 podmíněno uplatňováním zkrácených lhůt (o délce dvou týdnů), neboť v takovém případě by bylo pro Parlament prakticky nemožné zaujmout stanovisko. Navrhuje tudíž, aby znění předpisu odkazovalo na obvyklé lhůty pro uplatňování kontrolní pravomoci Parlamentu.

Výbor souhlasí se zachováním odkazu na poradní postup v čl. 76 odst. 3, pokud jde o statistické údaje obsažené ve statistických zprávách, a v čl. 79 odst. 1 pro pozměňovací návrhy k některým postupům pro zasílání a zveřejňování údajů a pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení a statistických zpráv.

S pozdravem

Arlene McCARTHY                                    Manuel MEDINA ORTEGA

                                                                  navrhovatel

cc. Pan József SZAJER, zpravodaj


DOPIS VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH

Vážený pan Giuseppe GARGANI                                                              TRAN/D/2008/23570

předseda Výboru pro právní záležitosti

ASP 09E206

Brusel

Věc:                Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část (KOM(2008)0071 – 2008/0032 (COD))

Vážený pane Gargani, vážený kolego,

Výbor pro dopravu a cestovní ruch na své schůzi dne 6. května 2008 prozkoumal výše uvedený návrh, a to na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2007, které určilo Výbor pro právní záležitosti za příslušný výbor, jenž měl provést přezkum stávajících právních opatření za účelem jejich přizpůsobení novému regulativnímu postupu s kontrolou a zajistit, že k jeho zprávě budou přidružena stanoviska specializovaných výborů.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Vašemu výboru jako příslušnému výboru jednomyslně doporučuje, aby přijal přizpůsobení sedmi nástrojů obsažených ve čtvrtém souhrnném návrhu Komise, které spadají do oblasti působnosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch, s úpravami (pozměňovacími návrhy), jež jsou uvedeny v příloze.

S pozdravem

Paolo Costa

Příloha: seznam

Cc:      pan Jarzembowski, navrhovatel výboru TRAN

           pan Szájer, zpravodaj výboru JURI

PŘÍLOHA

7 nástrojů v návrhu KOM(2008)0071 (čtvrtý souhrnný návrh)

NÁSTROJ PRO VÝBOR TRAN

POZNÁMKY / ÚPRAVY

1.  Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení(1)

 2. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 13 odst. 2 týkající se nedostatků ve zkušebních normách.

Postoj: regulativní postup s kontrolou se použije v případech, kdy Komise zavádí změny ve zkušebních normách kvůli nedostatkům.

3.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí(2)

 4. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 5 odst. 3 týkající se postupu kontroly shody.

Postoj: přijímá se.

5.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví(3)

 6. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 7 odst. 2 týkající se souvisejících podmínek pro individuální opatření.

Postoj: související podmínky by se měly týkat jen obecných opatření;

7.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství(4)

 8. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 6 odst. 3 týkající se souvisejících podmínek pro individuální opatření a pro čl. 8 odst. 2 o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a prováděcích opatřeních.

Postoj:- související podmínky by se měly týkat jen obecných opatření;

 

- regulativní postup s kontrolou by se měl vztahovat jen na stanovení seznamu informací, jež mají být shromažďovány, a na zřízení či podporu příslušných orgánů uvedených v čl. 8 odst. 2.

9.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(5)

 10. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 7 odst. 2 o zahájení řízení na základě podání stížnosti a jejich prodloužení, pro čl. 10 odst. 2 týkající se předběžných opatření, pro čl. 12 odst. 1 týkající se konečných opatření, pro čl. 13 odst. 2 o závazcích a pro čl. 14 odst. 2 týkající se přezkumu zavedených opatření.

Postoj: přijímá se.

11.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 13 odst. 3 týkající se přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik.

Postoj: opatření týkající se přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik by měla být přijímána regulativním postupem s kontrolou.

12.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES(6)

 13. 

Částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou; regulativní postup zůstává zachován pro čl. 8 odst. 1 o prováděcích opatřeních s cílem stanovit podrobná pravidla k postupům uvedeným v kapitole II „Seznam Společenství“.

Postoj: regulativní postup s kontrolou by neměl být uplatňován pro všechna opatření uvedená v kapitole II „Seznam Společenství“. RPS by se měl vztahovat na opatření přijímaná podle článku 7, který upravuje právo na obranu.

(1)

Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.

(2)

Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)

Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(5)

Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.


POSTUP

Název

Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí 1999/468/ES Rady ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

Referenční údaje

KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Datum predložení EP

11.2.2008

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

JURI

13.3.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ECON

13.3.2008

EMPL

13.3.2008

ENVI

13.3.2008

ITRE

13.3.2008

 

IMCO

13.3.2008

TRAN

13.3.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

 Datum rozhodnutí

ECON

11.3.2008

EMPL

1.4.2008

ITRE

27.2.2008

IMCO

25.3.2008

 

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

 Datum jmenování

József Szájer

19.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2008

 

 

 

Datum přijetí

26.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Právní upozornění - Ochrana soukromí