RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta' ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Ir-Raba' Parti

8.7.2008 - (COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: József Szájer

Proċedura : 2008/0032(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0301/2008
Testi mressqa :
A6-0301/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta' ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Ir-Raba' Parti

(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0071),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikoli 47(2), 55, 71(1), 80(2), 95, 152(4)(a) u (b), 175(1) u 285(1) tat-Trattat KE skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6–0065/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6‑0301/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 1.3 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 1999/5/KE

Artiklu 5 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1a) L-Artikolu 5(3) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. Fil-każ ta' nuqqasijiet fl-istandards armonizzati dwar il-ħtiġijiet essenzjali, il-Kummissjoni tista'[...] tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropew linji ta' gwida dwar l-istandards armonizzati jew il-kondizzjonijiet li taħthom il-konformità ma dak l-istandard tissoponi li tkun konformi. [...] Il-Kummissjoni tista' anke tirtira l-istandards armonizzati bil-pubblikazzjoni ta' avviz fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropew.

 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15."

Ġustifikazzjoni

Il-korrezzjonijiet għall-istandards armonizzati huma miżuri kważi leġiżlattivi u għalhekk l-Artikolu 5(3) għandu jkun konformi mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 1.5 – punt -1 (ġdid)

Direttiva 2001/20/KE

Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fl-Artikolu 1(3), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. Il-Kummissjoni għandha tadotta u, jekk meħtieġ, tirrevedi l-prinċipji ta' prattika klinika xierqa u linji ta' gwida dettaljati konformi ma' dawk il-prinċipji [...]biex iqisu l-progress xjentifiku u tekniku[...].

 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3)."

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 1.7 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2006/42/KE

Artiklu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1a) L-Artikolu 8(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni [...]tista' anke tieħu kwalunkwe miżura xierqa li għandha x'taqsam ma' l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni prattika ta' din id-Direttiva, inkluż il-miżuri neċessarji sabiex tiżgura l-koperazzjoni ta' l-Istati Membri ma' xulxin u mal-Kummissjoni, kif previst mill-Artikolu 19(1).

 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3)."

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura ġenerali tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja bi skrutinju anke fl-Artikolu 8(2).

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 2.3 – punt 7 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2037/2000

Artiklu 11 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. Mill-1 ta' Jannar 2004, esportazzjoni mill-Komunità ta' idroklorofluworokarbonji lejn xi Stat li mhux Parti mill-Protokoll għandha tkun projbita. Il-Kummissjoni għandha[...] teżamina d-data ta' hawn fuq fid-dawl ta' l-iżviluppi internazzjonali relevanti taħt il-Protokoll u timmodifikaha kif xieraq.

 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3)."

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 2.6 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artiklu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sa l-1 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għal dan li ġej, waqt li (b), (ċ) u (d) jieħdu prijorità:

2. Sa l-1 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għal dan li ġej, waqt li tagħti prijorità lil (b), (c) u (d):

(a) l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 13(6), inklużi r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tad-definizzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

(a) l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 13(6), inklużi r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tad-definizzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

(b) l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni ta' l-iskart li jinsabu fl-Anness II;

(b) l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni ta' l-iskart li jinsabu fl-Anness II;

(c) l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab f'punt 3 ta' l-Artikolu 3;

(c) l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab f'punt 3 ta' l-Artikolu 3;

(d) id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart skond l-Anness III;

(d) id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart skond l-Anness III;

(e) id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi ta' ġbir ta' kampjuni u analiżi meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3)

(e) id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi ta' ġbir ta' kampjuni u analiżi meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva.

 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3)

 

(L-emenda tfisser li l-aħħar paragrafu se jkopri l-punti (a) sa (e))

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 3.1 – paragrafu 1

Regolament (KE) Nru 2494/95

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 2494/95, għandha tingħata setgħa lill-Kummissjoni b'mod partikolari sabiex tadotta regoli li jridu jkunu segwiti sabiex tiġi żgurata l-komparabiltà ta' l-HIPC u sabiex jinżammu u jtejbu l-affidabbiltà u r-rilevanza tagħhom. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 billi jissupplimentawh biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 2494/95, għandha tingħata setgħa lill-Kummissjoni b'mod partikolari sabiex tadotta regoli li jridu jkunu segwiti sabiex tiġi żgurata l-komparabiltà ta' l-HIPC u sabiex jinżammu u jtejbu l-affidabbiltà u r-rilevanza tagħhom. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 billi jissupplimentawh biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 ma jaffettwawx l-Artikolu 105(4) tat-Trattat KE, li jipprevedi li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar kwalunkwe att Komunitarju propost li jaqa' fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 105(4) KE huwa l-bażi għal obbligu li l-Bank Ċentrali Ewropew jiġi kkonsultat dwar kwalunkwe att Komunitarju propost li jaqa' fl-isfera ta' kompetenza tiegħu. Fl-opinjoni tiegħu, il-BĊE jqis li dan l-obbligu jkopri primarjament il-miżuri li dwarhom jitratta l-Artikolu 5(3). Barra minn dan, skond l-Artikolu 202 KE il-leġiżlatura ma tistax timponi kundizzjonijiet oħrajn fuq l-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni ħlief għal dawk deċiżi fid-Deċiżjoni ta' Kumitoloġija. Għal dawn ir-raġunijiet, l-att leġiżlattiv m'għandu jinkludi l-ebda dispożizzjoni dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE meta l-Kummissjoni tadotta miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 3.1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 2494/95

Artiklu 5 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Wara konsultazzjoni mal-BĊE, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' implimentazzjoni għal dan ir-Regolament li huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-paragunabilità ta' l-HICP u biex jinżammu u jtejbu l-affidabbiltà u r-rilevanza tagħhom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' implimentazzjoni għal dan ir-Regolament li huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-paragunabilità ta' l-HICP u biex jinżammu u jtejbu l-affidabbiltà u r-rilevanza tagħhom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 105(4) KE huwa l-bażi għal obbligu li l-Bank Ċentrali Ewropew jiġi kkonsultat dwar kwalunkwe att Komunitarju propost li jaqa' fl-isfera ta' kompetenza tiegħu. Fl-opinjoni tiegħu, il-BĊE jqis li dan l-obbligu jkopri primarjament il-miżuri li dwarhom jitratta l-Artikolu 5(3). Barra minn dan, skond l-Artikolu 202 KE il-leġiżlatura ma tistax timponi kundizzjonijiet oħrajn fuq l-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni ħlief għal dawk deċiżi fid-Deċiżjoni ta' Kumitoloġija. Għal dawn ir-raġunijiet, l-att leġiżlattiv m'għandu jinkludi l-ebda dispożizzjoni dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE meta l-Kummissjoni tadotta miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 3.3 – punt 3

Regolament (KE) 1165/98

Artikolu 17 – paragrafi 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-miżuri msemmija fil-punti (h) u (i) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2).

Il-miżuri msemmija fil-punt (i) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 18(2).

Il-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (g) u (j) sa (l), miżuri biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

Il-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (h) u (j) sa (l), miżuri biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 17(h) jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tagħti derogi u kif ukoll li tadotta perjodi ta' tranżizzjoni li huma kundizzjoni bil-quddiem sabiex l-Istati Membri jingħataw dawk id-derogazzjonijiet. Billi perjodu ta' tranżizzjoni normalment ikun miżura b'kamp ta' applikazzjoni ġenerali u derogi speċifiċi ukoll jistgħu jkollhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali, din is-setgħa għandha tkun suġġetta għall-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 2195/2002

Artikoli 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Artikoli 2 u 3 huma mibdula b'dan li ġej:

L-Artikoli 2 u 3 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 2

"Artikolu 2

Il-Kummissjoni tadotta d-dispożizzjonijiet meħtieġa għar-reviżjoni tas-CPV. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 3(2). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 3(3).

Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dispożizzjonijiet meħtieġa għar-reviżjoni tas-CPV. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 3(2).

Artikolu 3

Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE (*) (minn issa 'il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat").

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE (*) (minn issa 'il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat").

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-proċedura ta' urġenza mhix meħtieġa f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.2 – punt 2 - punt a

Direttiva 2004/17/KE

Artikolu 69 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-livelli minimi stabbiliti fl-Artikolu 16 kull sentejn mit-30 ta' April 2004, u għandha, jekk ikun meħtieġ rigward it-tieni sottoparagrafu tirrevedihom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 68(5).

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-livelli minimi stabbiliti fl-Artikolu 16 kull sentejn mit-30 ta' April 2004, u għandha, jekk ikun meħtieġ fir-rigward tat-tieni sottoparagrafu tirrevedihom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(3). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 68(5).

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn ir-restrizzjoni ta' l-skadenzi ta' żmien f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.2 – punt 2 – punt b

Direttiva 2004/17/KE

Artikolu 69 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-istess waqt li tkun qed twettaq ir-reviżjoni skond il-paragrafu 1, il-Kummissjoni tallinea l-livelli minimi preskritti fl-Artikolu 61 (kuntesti ta' disinn) mal-livelli minimi riveduti applikabbli għal kuntratti ta' servizzi. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 68(5).

Fl-istess waqt li tkun qed twettaq ir-reviżjoni skond il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tallinja l-livelli minimi preskritti fl-Artikolu 61 (kuntesti ta' disinn) mal-livelli minimi riveduti applikabbli għal kuntratti ta' servizzi. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(3). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 68(5).

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn ir-restrizzjoni ta' l-skadenzi ta' żmien f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.2 – punt 3

Direttiva 2004/17/KE

Artikolu 70 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(3). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 68(5).

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 68(3).

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-proċedura ta' urġenza mhix meħtieġa f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  13

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.3 – punt 2 - punt a

Direttiva 2004/18/KE

Artikolu 78 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 7 kull sentejn mit-30 ta' April 2004 u għandha, jekk neċessarju, tirrevedihom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 77(5).

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti stabbiliti fl-Artikolu 7 kull sentejn mit-30 ta' April 2004 u għandha, jekk neċessarju, tirrevedihom. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(3).

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn ir-restrizzjoni ta' l-iskadenzi ta' żmien f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 4.3 – punt 2 – punt b

Direttiva 2004/18/KE

Artikolu 78 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 77(5).

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 77(3).

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn ir-restrizzjoni ta' l-iskadenzi ta' żmien f'dan il-każ, u għalhekk għandha titħassar.

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 315/93

Artiklu 4 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 4(2), il-kliem "l-Artikolu 8" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 9(2)."

(2) L-Artikolu 4(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għandha teżamina r-raġunijiet mogħtija mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 mill-aktar fis possibbli fil-Kumitat Permanenti għall-Ikel, imwaqqaf b'Deċiżjoni 69/314/KEE1 u għandha twassal l-opinjoni tagħha immedjatament u tieħu kwalunkwe miżuri neċessarji intenzjonati biex jikkonfermaw, jemendaw jew iħassru l-miżura nazzjonali skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 8(2)."

Emenda  16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.2 – punt 2

Direttiva 93/74/KE

Artiklu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 8(2), il-kliem "l-Artikolu 9" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 9(2)."

(3) L-Artikolu 8(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għadha tiftaħ malajr kemm jista' jkun il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 9(2) bil-ħsieb li tadotta kull miżura approprjata intenzjonata biex tikkonferma, temenda jew tħassar il-miżura nazzjonali."

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.2 – punt 3

Direttiva 93/74/KE

Artiklu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u 5b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.3 – punt 6 a (ġdid)

Direttiva 96/23/KE

Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Fl-Artikolu 29(1), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Il-Kummissjoni għandha tapprova l-pjan skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 33(2)." Taħt l-istess proċedura, garanziji alternattivi għal dawk li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu aċċettati."

Emenda  19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 258/97

Artiklu 12 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Fl-Artikolu 12(2), il-kliem "l-Artikolu 13" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 13(2)."

(7) L-Artikolu 12(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għandha teżamina r-raġunijiet referiti fil-paragrafu 1 mill-aktar fis possibli fil-Kumitat Permanenti ta' l-Oġġetti ta' l-Ikel; għandha tieħu l-miżuri xierqa intenzjonati biex jikkonfermaw, jemendaw jew iħassru l-miżura nazzjonali skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 13(2). L-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni riferita fil-paragrafu 1 jista' jżommha sakemm il-miżuri jkunu daħlu fis-seħħ."

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.5 – punt 3 - punt a

Direttiva 2119/98/KE

Artiklu 7 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 - punt aa (ġdid)

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – inċiż 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) fil-paragrafu 6, it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"– - ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji elenkati fl-Anness I u huma kostitwenti ta' prodott ieħor ta' l-ikel jeħtieġ biss li jkunu magħrufa bl-isem ta' dik il-kategorija.

 

Tibdil għal-lista ta' kategoriji fl-Anness I jista' jiġi effetwat mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

 

Iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" elenkata fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina,"

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 – punt b

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – inċiż 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

- ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji mniżżla fl-Anness II iridu jkunu magħrufa bl-isem ta' dik il-kategorija, segwit bl-isem speċifiku tagħhom jew numru KE; jekk ingredjent jappartjeni għal iktar minn kategorija waħda, il-kategorija approprjata għal funzjoni prinċipali fil-każ tal-prodott ta' l-ikel in kwistjoni jiġi indikat;

- ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji mniżżla fl-Anness II iridu jkunu magħrufa bl-isem ta' dik il-kategorija, segwit bl-isem speċifiku tagħhom jew numru KE; jekk ingredjent jappartjeni għal iktar minn kategorija waħda, il-kategorija approprjata għal funzjoni prinċipali fil-każ tal-prodott ta' l-ikel konċernat tiġi indikata.

- emendi għal dan l-Anness ibbażati fuq avvanzi fit tagħrif xjentifiku u tekniku, billi miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(4);

Emendi għal dan l-Anness ibbażati fuq avvanzi fit tagħrif xjentifiku u tekniku, billi miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3);

- iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" imniżżel fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina."

Iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" imniżżel fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina."

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 - punt d

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 11 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu, l-Anness IIIa jista' jkun emendat mill-Kummissjoni, wara li opinjoni tkun ġiet akkwistata mingħand l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel li tkun maħruġa fuq il-bażi ta' l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002, li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri dwar materji tas-sigurtà ta' l-ikel (1). Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(4).

Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu, l-Anness IIIa jista' jkun emendat mill-Kummissjoni, wara li opinjoni tkun inkisbet mingħand l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel li tkun maħruġa fuq il-bażi ta' l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002, li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri dwar materji tas-sigurtà ta' l-ikel (*). Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

Emenda  24

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 5 a (ġdid)

Direttiva 2000/13/KE

Artiklu 12 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 12, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Fil-każ ta' xarbiet oħra li fihom aktar minn 1.2 % bil-volum ta' alkohol, dawn ir-regoli għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3)."

Emenda  25

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 7 – punt b

Direttiva 2000/13/KE

Artiklu 20 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) il-paragrafu 4 li ġej għandu jiġi miżjud:

imħassar

"4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u 5b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

Il-perjodi stipulati fl-Artikolu 5a (3) ċ), (4) b) u (4) e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  26

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.7 – punt 2

Direttiva 2001/37/KE

Artiklu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta għall-progress xjentifiku u tekniku l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Artikolu 4 u d-definizzjonijiet li jirrelataw magħhom. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 10(4).

1. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Artikolu 4 u d-definizzjonijiet li jirrelataw magħhom. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 10(3).

Emenda  27

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.7 – punt 3

Direttiva 2001/37/KE

Artiklu 10 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  28

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 2

Direttiva 2001/95/KE

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-ħtiġijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-obbligi li tipprovdi t-tagħrif stabbilit fl-Anness I. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(5).

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-ħtiġijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-obbligi li tipprovdi t-tagħrif stabbilit fl-Anness I. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(4).

Emenda  29

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 3

Direttiva 2001/95/KE

Artiklu 12 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proċeduri dettaljati għal RAPEX huma stipulati fl-Anness II. Huma għandhom ikunu adattati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(5).

3. Proċeduri dettaljati għal RAPEX huma stipulati fl-Anness II. Huma għandhom ikunu adattati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(4).

Emenda  30

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 4

Direttiva 2001/95/KE

Artiklu 15 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u 5(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a (3)(ċ) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  31

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 8

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Artiklu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Regoli sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż regoli li jikkonċernaw miżuri ta' kontroll, għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 33(2). Derogi mill-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu jistgħu jingħataw mill-Kummissjoni rigward il-ħut u l-annimali bil-pil wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3).

2. Regoli sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż regoli li jikkonċernaw miżuri ta' kontroll, għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3). Derogi mill-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu jistgħu jingħataw mill-Kummissjoni rigward il-ħut u l-annimali bil-pil wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3).

Emenda  32

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 12 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Fl-Artikolu 29(4), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"4. Prodotti riferiti fl-Annessi VII u VIII, minbarra prodotti tekniċi, iridu jiġu minn impjanti fuq lista tal-Komunità mfassla mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta' komunikazzjoni lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz li jiddikjaraw li l-impjant jikkonforma mal-ħtiġijiet tal-Komunità u huwa soġġett għal servizz ta' spezzjoni uffiċjali fil-pajjiż terz.

 

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3)."

Emenda  33

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 20 - punt a - subpunt -i (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Anness VIII – kapitolu IV – parti A – punt 3 – punt a - punt ii - inċiż 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-i) fil-punt 3(a)(ii), il-ħames inċiż għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

 

"– kull trattament ieħor ipprovdut mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3);"

Emenda  34

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.11 – punt 1

Direttiva 2002/98/KE

Artiklu 28 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  35

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.11 – punt 2 – punt c

Direttiva 2002/98/KE

Artikolu 29 – paragrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a), (h) u (i) tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(3).

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a) sa (i) tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(3).

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti 29(b), (ċ), (d), (e), (f) u (g), tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (b), (ċ) u (d) tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 29.

Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (b), (ċ) u (d) tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 29.

Emenda  36

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artiklu 3 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku jew żvilupp xjentifiku, il-Kummissjoni tista' tadatta l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Anness IV. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

5. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku jew żvilupp xjentifiku, il-Kummissjoni tista' tadatta l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Anness IV. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  37

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artiklu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku, il-Kummissjoni tistabbilixxi kategoriji ta' additivi ta' l-ikel jew gruppi funzjonali oħra. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

3. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kategoriji ta' additivi ta' l-ikel jew gruppi funzjonali oħra. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  38

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artiklu 16 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-emendi għall-Anness III biex jitqiesu l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-emendi għall-Anness III biex jitqiesu l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  39

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artiklu 21 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-regoli dettaljati għat-tħaddim ta' l-Anness II għandhom ikunu addottati fi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2).

Ir-regoli dettaljati għat-tħaddim ta' l-Anness II għandhom ikunu addottati fi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2).

L-Anness II jista' jiġi emendat mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

L-Anness II jista' jiġi emendat mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  40

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artiklu 22 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) il-paragrafu 4 għandu jiġi miżjud:

imħassar

"4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

Il-perjodi stipulati fl-Artikolu 5a (3) ċ), (4) b) u (4) e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  41

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artiklu 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"1. Lista tal-prodotti primarji awtorizzati bl-esklużjoni ta' l-oħrajn kollha fil-Komunità għall-użu bħala tali fi jew fuq l-ikel u/jew għall-produzzjoni tat-taħwir bl-affumikazzjoni derivat għandha tkun stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  42

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artiklu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. B'segwiment ta' l-istabbiliment tal-lista msemmija fil-paragrafu 1, il-prodotti primarji jistgħu jkunu miżjuda mal-lista.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  43

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artiklu 17 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1b) Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha, wara li tkun talbet għajnuna xjentifika u teknika mingħand l-Awtorità, tadotta kriterji ta' kwalità għal metodi analitiċi konvalidati proposti b'konformità mal-punt 4 ta' l-Anness II, inklużi s-sustanzi li għandhom jitkejlu [...].

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  44

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt 1

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artiklu 18 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Emendi għal-lista msemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2) wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità għal għajnuna xjentifika u/jew teknika."

2. Emendi għal-lista msemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità għal għajnuna xjentifika u/jew teknika. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Emenda  45

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 1 a (ġdid)

Direttiva 2004/23/KE

Artiklu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"4. Il-proċeduri għall-verifikazzjoni ta'l-istandards ekwivalenti ta' kwalita u sigurezza skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni [...]. Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 29(3)."

Emenda  46

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 2 – punt b

Direttiva 2004/23/KE

Artikolu 28 – paragrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a), (b), (ċ), (f), (g) u (i), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(3).

1. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a), sa (i), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(3).

2. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d), (e) u (h); miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d) u (e) ta' l-Artikolu 28.

2. Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d) u (e) ta' l-Artikolu 28.

Emenda  47

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 4 – punt b

Direttiva 2004/23/KE

Artiklu 29 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  48

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artiklu 15 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 5 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"5. Lista ta' għalf u ikel ta'oriġini mhux mill-annimali li għandhom, fuq il-bażi ta' riskji magħrufa jew emerġenti, ikunu suġġetti għal livell miżjud ta' kontrolli uffiċjali fil-punt tad-dħul fit-territorji msemmija fl-Anness I għandha titħejja u tiġi aġġornata mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4).

 

Il-frekwenza u n-natura ta' dawn il-kontrolli għandhom jiġu preskritti skond l-istess proċedura. Fl-istess waqt, it-tariffi relatati ma' dawk il-kontrolli għandhom jiġu stabbilit skond l-istess proċedura."

Emenda  49

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 5 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artiklu 32 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 32, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"6. Responsabbiltajiet addizzjonali oħra u kompiti għall-laboratorji ta' referenza tal-Komunità jistgħu jiġu preskritti mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4)."

Emenda  50

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 5 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artiklu 33 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b) Fl-Artikolu 33, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"6. Jistgħu jiġu preskritti responsabbiltajiet addizzjonali u kompiti għall-laboratorji nazzjonali ta' referenza mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4)."

Emenda  51

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 1 – punt b

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punt (m) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punt (m) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) u (n), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (a) sa (l) u (n), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (a) sa (e), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(4).

 

Emenda  52

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 1 – punt c

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artiklu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' temenda d-direttivi speċifiċi eżistenti dwar materjali u oġġetti. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4).

2. Il-Kummissjoni tista' temenda d-direttivi speċifiċi eżistenti dwar materjali u oġġetti. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Emenda  53

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artiklu 11 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awtorizzazzjoni Komunitarja fil-forma ta' miżura speċifika, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4).

3. L-awtorizzazzjoni Komunitarja fil-forma ta' miżura speċifika, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Emenda  54

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artiklu 12 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Miżura speċifika finali dwar il-modifikazzjoni, sospensjoni jew revoka ta' l-awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 23(5).

6. Miżura speċifika finali dwar il-modifikazzjoni, sospensjoni jew revoka ta' l-awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 23(5).

Emenda  55

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artiklu 23 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  56

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 6.4 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2004/36/KE

Artiklu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1a) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Abbażi ta' l-informazzjoni miġbura taħt il-paragrafu 1, il-Kummissjoni tistà':

 

a) skond il-proċedura li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 10(2), tieħu kwalunkwe miżuri xierqa sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' l-Artikoli 3, 4 u 5, fosthom li:

[...]

 

– tagħti dettall tal-kontenut ta', u l-proċeduri għall-ispezzjonijiet fil-post;

 

– tiddefinixxi l-format, għaż-żamma u t-tifrix tad-data;

 

b) tieħu l-miżuri li ġejjin:

 

- tistabbilixxi l-lista ta' informazzjoni li trid tinġabar;

 

– toħloq jew tappoġġja lill-korpi xierqa, dwar it-tmexxija jew l-operat tal-għodod meħtieġa għall-ġbir u l-iskambju ta' l-informazzjoni.

 

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 10(4)."

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta' lista ta' informazzjoni li trid tinġabar u l-ħolqien jew l-appoġġ ta' l-entitatjiet xierqa huma miżuri b'kamp ta' applikazzjoni ġenerali li jaqgħu taħt il-kriterji tal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda  57

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 6.6 – punt -1 (ġdid)

Direttiva 2004/54/KE

Artiklu 13 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1) Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Sa [...]il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar il-prattika segwita fl-Istati Membri. Fejn meħtieġ, għandha tagħmel proposti għall-adozzjoni ta' metodoloġija armonizzata komuni ta' l-analiżi tar-riskju. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 17(3)."

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan l-RPS għandhom jiġu adottati miżuri dwar l-adozzjoni ta' metodoloġija komuni u armonizzata ta' analiżi tar-riskju.

Emenda  58

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 6.7 – punt 1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2111/2005

Artikolu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1a) Fl-Artikolu 7, qed jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"Ir-regoli dettaljati għall-ħolqien tad-drittijiet ta' difiża għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(4)."

Ġustifikazzjoni

L-RPS għandha tapplika għal miżuri adottati dwar id-dritt tad-difiża.

Emenda  59

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – taqsima 6.7 – punt 1 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2111/2005

Artiklu 8 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1b) L-Artikolu 8(1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"1. Il-Kummissjoni [...]għandha, fejn hu xieraq, tadotta miżuri ta' implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi regoli dettaljati fir-rigward tal-proċeduri msemmija f'dan il-Kapitolu."

Ġustifikazzjoni

Wara l-introduzzjoni ta' proċeduri differenti fl-Artikoli 3, 4, 5, u 7, ir-referenza ġenerali għall-proċedura regolatorja fl-Artikolu 8 tista' tqarraq u għandha għalhekk titħassar.

NOTA SPJEGATTIVA

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni[1] ġiet emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE tas-17 ta’ Lulju 2006[2]. L-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni emendata 1999/468/KE introduċa ‘l-proċedura regolatorja bi skrutinju’ l-ġdida għall-miżuri ta’ ambitu ġenerali mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ strument adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia billi jitneħħew uħud minn dawk l-elementi jew billi l-istrument jiġi ssupplementat biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali.

Wara analiżi tal-leġiżlazzjoni eżistenti u tal-proċeduri li għadhom għaddejjin[3], il-Kummissjoni Ewropea ressqet inter alia din il-proposta, li tkopri 46 att leġiżlattiv biex jiġu adattati għall-proċedura regolatorja bi skrutinju l-ġdida.

Fid-deċiżjoni tagħha tat-12 ta’ Diċembru 2007, il-Konferenza tal-Presidenti ħatret il-Kumitat għall-Affarijiet Legali bħala l-Kumitat ewlieni biex jittratta dan "l-allinjament mal-proċedura ta' kumitoloġija" u l-kumitati speċjalizzati bħala kumitati li jagħtu l-opinjonijiet. Fil-15 ta’ Jannar 2008, il-Konferenza taċ-Chairpersons tal-Kumitati qablet dwar il-modalitajiet ta’ koperazzjoni bejn il-Kumitat JURI u l-kumitati l-oħra involuti.

Ir-Rapporteur ippropona lill-kumitati l-oħrajn li l-pakketti ta’ allinjament għandhom ikunu adottati kemm jista’ jkun malajr, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun tista’ tibda tapplika għall-acquis eżistenti qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona (li fih dispożizzjonijiet importanti dwar l-atti ddelegati, li se jieħdu post il-proċedura regolatorja bi skrutinju, iżda li se jieħdu ż-żmien biex jiġu adottati permezz ta’ kodeċiżjoni). Ir-Rapport attwali jinkludi diversi emendi li ġew issuġeriti minn kumitati oħra fl-opinjonijiet tagħhom, li rċevejt fil-forma ta' ittri, u anke emendi relatati mad-dossiers tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

LETTER OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS

Mr. József Szájer, MEP

ASP 12E258

Dear Rapporteur,

The Economic and monetary affairs committee (ECON) has looked at the fourth "omnibus proposal"[1]. We have noted points 3.1 and 3.3 fall into our competencies.

Point 3.1 Council Regulation (EC) No 2494/95 of 23 October 1995 concerning harmonised indices of consumer prices

Regulation (EC) No 2494/95 contains six provisions conferring implementing powers on the Commission, currently all subjects to the regulatory procedure. The proposal for alignment makes three of these powers subject the Regulatory procedure with scrutiny and leaves three under the regulatory procedure. In principle the choice made seems to be the most appropriate one. There is thus from the legal point of view no reason to contest the alignment proposed.

However, a different problem has been identified in respect of Article 5(3). In fact it is provided that the European Central Bank (ECB) shall be consulted before the Commission adopts implementing measures. Under Article 202 EC a legislative acts cannot impose other conditions than the ones provided for in the Comitology decision on the Commission. No consultation of the ECB is foreseen in the Comitology decision. Therefore, the text should be modified so that it becomes clear that the consultation of ECB is not a condition for the adoption of the implementing measures.

However, in its opinion (OJ C117 of 14 May 2008, p.1), the ECB has argued that Article 105(4) is applicable to implementing measures. That would mean that the Treaty already imposes an obligation to consult the ECB. If the ECB argument was to be accepted, it would also be legally more coherent if the legislative act did not contain any provision concerning a consultation of the ECB. Therefore the phrase concerning the consultation of the ECB should be deleted.

We would consequently like to see the part of the proposed Article 5(3) referring to a consultation of the ECB to be deleted and the following phrase should be added to the recital under point 3.1 concerning Regulation (EC) N°2494/95:

"The provisions of Regulation (EC) No 2494/95 do not affect Article 105(4) EC which provides that the ECB shall be consulted on any proposed Community act in the fields of its competence."

Point 3.3. Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics

The proposal to align regulation (EC) No 1165/98 concerns 12 powers specified in Article 17. The alignment is correct for all ten that are made subject to the regulatory procedure with scrutiny and for one of the two that are made subject to the regulatory procedure.

However, Article 17h) would require an amendment. It allows the Commission to decide on transition periods and derogations during these periods. This power is made subject to the regulatory procedure. However, the adoption of a transition period must be considered as a modification of the elements of the regulation and must therefore be made subject to the regulatory procedure with scrutiny. It would be possible to separate the power to adopt decisions on derogations from this power and leave that power under the regulatory procedure.

In respect of the legislative drafting quality and the clarity of the act the proposal contains a series of problems.

· First of all, Article 17 is formulated as if the powers were examples of powers and that the Commission might also have other powers. However, no procedure is provided for such further powers. Preferably it should be clarified whether there is to be any such general unspecified power. If this is not the case the words "in particular" should be taken out of Article 17.

· Secondly, powers are conferred not only the central part of the text but also in the annexes. This makes it more difficult to identify all the powers that are conferred on the Commission. At the very least, Article 17 should contain the information that the power in question is further specified in the annexes (preferably with indication of the exact provisions of the annexes that are concerned).

· Thirdly, it would appear that one of the powers, the first one under Annex A is only provided for in the annex. If this power is not covered by any of the powers under Article 17 it should be added to the list of specific powers in that Article.

I would be grateful if you could integrate these remarks in your report. I am obviously available to further discuss the issue with you.

Yours sincerely,

Pervenche Berès

 • [1]  COM(2008)71 final

ITTRA tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

M. Giuseppe GARGANI

President

Kumitat għall-Affarijiet Legali

ASP 9E206

D(2008)21526

Opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE, ta' ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju COM(2008)0071 finali 2008/0032 (COD)

Sur President,

It-13 ta' Marzu 2008, il-President ħabbar fil-Plenarja l-proposta tal-Kummissjoni, ir-referenza tagħha hawn taħt.

Il-Kumitat tiegħek għall-Affarijiet Legali tressqet quddiemu l-Proposta sħiħa tal-Kummissjoni u quddiem il-Kumitat tagħna għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tressqu l-punti ta' l-Anness li ġejjin : punt 3.2, punt 3.4, punt 3.5, punt 3,6.

Dawn il-punti ta' l-Anness tal-Proposta tal-Kummissjoni jirreferu għall-arranġament ta' l-Atti leġiżlattivi li ġejjin :

Anness 3.2:    Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 tad-9 ta' Marzu 1998 rigward l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità;

Anness 3.4:    Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta' Marzu 1999 rigward l-istatistiċi strutturali dwar il-qligħ u l-ispejjeż tax-xogħol;

Anness 3.5:    Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2003 dwar l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol;

Anness 3.6:    Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi.

L-1 ta' April 2008, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet soċjali ħatar il-President tiegħu, is-Sur Jan Andersson, bħala rapporteur għall-opinjoni. Matul l-istess laqgħa, iddeċieda li jibgħat din l-opinjoni taħt forma ta' ittra. Matul l-aħħar laqgħa, ġie deċiż li din l-opinjoni tingħata f'forma ta' ittra.

Is-6 ta' Mejju 2008, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, ittratta l-punti ta' l-Anness tal-Proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq.

Il-Kumitat tagħna jikkunsidra li :

1.  il-Proposta tal-Kummissjoni hija konformi mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU C Nru 255, tal-21.10.2006) relattiva għad-Deċiżjoni 2006/512/KE, u tadatta l-atti bażiċi għall-proċeduri applikabbli,

2.  dawn il-modifiki jikkonċernaw biss il-proċeduri ta' komitoloġija,

3.  rigward l-Artikolu 9 tar-Regolament 450/2003, l-approċċ tal-Kummissjoni huwa ammissibbli. Il-Kummissjoni tipproponi l-applikazzjoni tal-proċedura ta' regolamentazzjoni skond l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha, għat-trattament tal-perijodi ta' transizzjoni u tad-derogi (Art. 9). Il-Kumitat EMPL jaċċetta dan l-approċċ għaliex, f'dan il-każ, hija kwistjoni biss ta' miżuri individwali (u mhux ta' miżuri ġenerali) u li dawn il-miżuri kienu applikabbli biss sat-2 ta' April 2005.

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali ddeċieda li[1] jadotta din l-OPINJONI taħt forma ta' ittra u li jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali li japprova mingħajr emendi l-Proposta tal-Kummissjoni rigward il-punti li jikkonċernaw lilu.

Dejjem Tiegħek,

Jan Andersson

 • [1]  Kienu preżenti għall-votazzjoni finali l-Membri tal-Kumitat li ġejjin : Jan Andersson, Edit Bauer, Emine
  Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny,
  Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira,
  Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries,
  Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan
  Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana
  Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska,
  Anne Van Lancker

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TA' L-IKEL  (5.6.2008)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta numru ta' strumenti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinjuAdattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju - Ir-Raba' Parti
(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Miroslav Ouzký

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li jmiss fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 1.5 – punt -1 (ġdid)

Direttiva 2001/20/KE

Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fl-Artikolu 1(3), l-ewwel subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"3. Il-Kummissjoni għandha tadotta u, jekk meħtieġ, tirrevedi l-prinċipji ta' prattika klinika xierqa u linjigwida dettaljati bi qbil ma' dawn il-prinċipji [...] biex iqisu progress tekniku u xjentifiku [...].

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3)."

Emenda  2

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 2.3 – punt 7 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2037/2000

Artikolu 11 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"3. Mill-1 ta' Jannar 2004, esportazzjonijiet mill-Komunità ta' idroklorofluworokarbonji għal kull Stat mhux parti mill-Protokoll għandhom ikunu projbiti. Il-Kummissjoni għandha [...] teżamina d-data ta' hawn fuq fir-rigward ta' żviluppi internazzjonali relevanti skond il-Protokoll u timmodifikaha kif jixraq.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3)."

Emenda  3

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 2.6 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sa l-1 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għal dan li ġej, waqt li (b), (ċ) u (d) jieħdu prijorità:

2. Sa l-1 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għal dan li ġej, waqt li (b), (ċ) u (d) jieħdu prijorità:

(a) l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 13(6), inklużi r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tad-definizzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

(a) l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 13(6), inklużi r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tad-definizzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

(b) l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni ta' l-iskart li jinsabu fl-Anness II;

(b) l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni ta' l-iskart li jinsabu fl-Anness II;

(c) l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab f'punt 3 ta' l-Artikolu 3;

(c) l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab f'punt 3 ta' l-Artikolu 3;

(d) id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart skond l-Anness III

(d) id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart skond l-Anness III;

(e) id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi ta' ġbir ta' kampjuni u analiżi meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

(e) id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi ta' ġbir ta' kampjuni u analiżi meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

 

(L-emenda tfisser li l-aħħar paragrafu se jkopri l-punti (a) sa (e))

Emenda  4

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 315/93

Artikolu 4 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 4(2), il-kliem "l-Artikolu 8" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 8(2)."

(2) L-Artikolu 4(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għandha teżamina r-raġunijiet mogħtija mill-Istat Membru riferut fil-paragrafu 1 malajr kemm jista' jkun fil-Kumitat Permanenti għal Prodotti ta' l-Ikel, imwaqqaf bid-Deċiżjoni 69/314/KEE (1), u għandha tipprovdi l-opinjoni tagħha b'mod immedjat u tieħu kull miżura meħtieġa mmirata lejn konfermar, emendar jew rifjutar tal-miżura nazzjonali bi qbil mal-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 8(2)."

Emenda  5

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.2 – punt 2

Direttiva 93/74/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 8(2), il-kliem "l-Artikolu 9" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 9(2)."

(3) L-Artikolu 8(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għandha tibda malajr kemm jista' jkun il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 9(2) bil-ħsieb ta' l-adottar ta' kull miżura xierqa mmirata lejn konfermar, emendar jew rifjutar tal-miżura nazzjonali."

Emenda  6

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.2 – punt 3

Direttiva 93/74/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u 5b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  7

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.3 – punt 6 a (ġdid)

Direttiva 96/23/KE

Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Fl-Artikolu 29(1), ir-raba' subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"Il-Kummissjoni għandha tapprova l-pjan bi qbil mal-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 33(2). Skond l-istess proċedura, garanziji alternattivi għal dawk riżultati mill-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva jistgħu jkunu aċċettati."

Emenda  8

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 258/97

Artikolu 12 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Fl-Artikolu 12(2), il-kliem "l-Artikolu 13" huma mibdula bil-kliem "l-Artikolu 13(2)."

(7) L-Artikolu 12(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"2. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-bażijiet stipulati fil-paragrafu 1 malajr kemm jista' jkun fi ħdan il-Kumitat Permanenti għal Prodotti ta' l-Ikel; hija għandha tieħu l-miżuri xierqa mmirati lejn konfermar, emendar jew rifjutar tal-miżura nazzjonali bi qbil mal-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 13(2). L-Istat Membru li ħa d-deċiżjoni stipulata fil-paragrafu 1 jista' jżommha sakemm jidħlu fis-seħħ il-miżuri."

Emenda  9

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.5 – punt 3 - punt a

Direttiva 2119/98/KE

Artikolu 7 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  10

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 - punt aa (ġdid)

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – inċiż 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) fil-paragrafu 6, it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż huwa mibdul bit-test li ġej:

 

"- ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji elenkati fl-Anness I u huma kostitwenti ta' prodott ieħor ta' l-ikel jeħtieġ biss li jkunu deskritti bl-isem ta' din il-kategorija.

 

Modifiki għal-lista ta' kategoriji fl-Anness I jistgħu jkunu affettwati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

 

Iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" imniżżel fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina."

Emenda  11

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 – punt b

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – inċiż 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

- ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji mniżżla fl-Anness II iridu jkunu magħrufa bl-isem ta' dik il-kategorija, segwit bl-isem speċifiku tagħhom jew numru KE; jekk ingredjent jappartjeni għal iktar minn kategorija waħda, il-kategorija approprjata għal funzjoni prinċipali fil-każ tal-prodott ta' l-ikel in kwistjoni tiġi indikata;

- ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji mniżżla fl-Anness II iridu jkunu magħrufa bl-isem ta' dik il-kategorija, segwit bl-isem speċifiku tagħhom jew numru KE; jekk ingredjent jappartjeni għal iktar minn kategorija waħda, il-kategorija approprjata għal funzjoni prinċipali fil-każ tal-prodott ta' l-ikel in kwistjoni tiġi indikata.

Emendi għal dan l-Anness ibbażati fuq avvanzi fit tagħrif xjentifiku u tekniku, billi miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(4);

Emendi għal dan l-Anness ibbażati fuq avvanzi fit tagħrif xjentifiku u tekniku, billi miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

Iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" imniżżel fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina,

Iżda, id-deżinjazzjoni ta' "lamtu modifikat" imniżżel fl-Anness II għandha tkun dejjem komplimentata bl-indikazzjoni ta' l-oriġini veġetali speċifika tagħha, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina,

Emenda  12

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 2 - punt d

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 6 – paragrafu 11 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu, l-Anness IIIa jista' jkun emendat mill-Kummissjoni, wara li opinjoni tkun ġiet akkwistata mingħand l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel li tkun maħruġa fuq il-bażi ta' l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002, li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri dwar materji tas-sigurtà ta' l-ikel (*). Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(4).

Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu, l-Anness IIIa jista' jkun emendat mill-Kummissjoni, wara li opinjoni tkun ġiet akkwistata mingħand l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel li tkun maħruġa fuq il-bażi ta' l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002, li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri dwar materji tas-sigurtà ta' l-ikel (*). Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

Emenda  13

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 5 a (ġdid)

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 12 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 12, it-tieni subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"Fil-każ ta' xorb ieħor li fih aktar minn 1.2% bil-volum ta' alkoħol, dawn ir-regoli għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3)."

Emenda  14

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.6 – punt 7 – punt b

Direttiva 2000/13/KE

Artikolu 20 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) il-paragrafu 4 li ġej għandu jiġi miżjud:

imħassar

"4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u 5b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

Il-perjodi stipulati fl-Artikolu 5a (3) ċ), (4) b) u (4) e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  15

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.7 – punt 2

Direttiva 2001/37/KE

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta għall-progress xjentifiku u tekniku l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Artikolu 4 u d-definizzjonijiet li jirrelataw magħhom. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 10(4).

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta għall-progress xjentifiku u tekniku l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Artikolu 4 u d-definizzjonijiet li jirrelataw magħhom. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 10(3).

Emenda  16

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.7 – punt 3

Direttiva 2001/37/KE

Artikolu 10 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  17

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 2

Direttiva 2001/95/KE

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-ħtiġijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-obbligi li tipprovdi t-tagħrif stabbilit fl-Anness I. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(5).

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-ħtiġijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-obbligi li tipprovdi t-tagħrif stabbilit fl-Anness I. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(4).

Emenda  18

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 3

Direttiva 2001/95/KE

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proċeduri dettaljati għal RAPEX huma stipulati fl-Anness II. Huma għandhom ikunu adattati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(5).

3. Proċeduri dettaljati għal RAPEX huma stipulati fl-Anness II. Huma għandhom ikunu adattati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(4).

Emenda  19

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.8 – punt 4

Direttiva 2001/95/KE

Artikolu 15 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u 5(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a (3)(ċ) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  20

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 8

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Artikolu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Regoli sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż regoli li jikkonċernaw miżuri ta' kontroll, għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 33(2). Derogi mill-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu jistgħu jingħataw mill-Kummissjoni rigward il-ħut u l-annimali bil-pil wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3).

2. Regoli sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż regoli li jikkonċernaw miżuri ta' kontroll, għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3). Derogi mill-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu jistgħu jingħataw mill-Kummissjoni rigward il-ħut u l-annimali bil-pil wara konsultazzjoni mal-kumitat xjentifiku xieraq. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3).

Emenda  21

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 12 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Fl-Artikolu 29(4), l-ewwel subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"4. Prodotti stipulati fl-Annessi VII u VIII, minbarra prodotti tekniċi, iridu jiġu minn impjanti fil-lista Komunitarja mfassla mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta' komunikazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz lill-Kummissjoni b'dikjarazzjoni li l-impjant jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Komunità u huwa suġġett għal superviżjoni minn servizz ta' spezzjoni uffiċjali fil-pajjiż terz.

 

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3)."

Emenda  22

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.10 – punt 20 - punt a - subpunt (-i) (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1774/2002

Anness VIII – kapitolu IV – parti A – punt 3 – punt a - subpunt ii - inċiż 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-i) il-punt 3(a)(ii), il-ħames inċiż jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"–– kull trattament ieħor provdut mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(3)."

Emenda  23

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.11 – punt 1

Direttiva 2002/98/KE

Artikolu 28 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  24

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.11 – punt 2 – punt c

Direttiva 2002/98/KE

Artikolu 29 – paragrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a), (h) u (i) tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(3).

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a) sa (i) tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(3).

Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti 29(b), (ċ), (d), (e), (f) u (g), tat-tieni paragrafu, miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 28(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (b), (ċ) u (d) tat-tieni subparagrafu.

Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 28(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (b), (ċ) u (d) tat-tieni subparagrafu.

Emenda  25

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artikolu 3 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku jew żvilupp xjentifiku, il-Kummissjoni tista' tadatta l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Anness IV. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

5. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku jew żvilupp xjentifiku, il-Kummissjoni tista' tadatta l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Anness IV. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  26

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku, il-Kummissjoni tistabbilixxi kategoriji ta' additivi ta' l-ikel jew gruppi funzjonali oħra. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

3. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-progress teknoloġiku, il-Kummissjoni tistabbilixxi kategoriji ta' additivi ta' l-ikel jew gruppi funzjonali oħra. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  27

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artikolu 16 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-emendi għall-Anness III biex jitqiesu l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-emendi għall-Anness III biex jitqiesu l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  28

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artikolu 21 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-regoli dettaljati għat-tħaddim ta' l-Anness II u kull emenda għal dan l-Anness għandhom ikunu addottati fi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2).

Ir-regoli dettaljati għat-tħaddim ta' l-Anness II għandhom ikunu addottati fi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2).

L-Anness II jista' jiġi emendat mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(4).

L-Anness II jista' jiġi emendat mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  29

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.12 – punt 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1831/2003

Artikolu 22 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) il-paragrafu 4 għandu jiġi miżjud:

imħassar

"4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

Il-perjodi stipulati fl-Artikolu 5a (3) ċ), (4) b) u (4) e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament."

 

Emenda  30

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artikolu 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"1. Lista tal-prodotti primarji awtorizzati għall-esklużjoni ta' l-oħrajn kollha fil-Komunità għal użu proprju jew għal ikel u/jew għall-produzzjoni ta' taħwir bl-affumikazzjoni derivat għandha tkun stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  31

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"3. Wara t-twaqqif tal-lista stipulata fil-paragrafu 1, prodotti primarji jistgħu jiżdiedu ma' din il-lista.

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  32

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt -1 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artikolu 17 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1b) Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

" 3. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha, wara li tkun talbet assistenza xjentifika u teknika mill-Awtorità, tadotta kriterji ta' kwalità għal metodi analitiċi validati proposti bi qbil mal-punt 4 ta' l-Anness II, inklużi sustanzi li jridu jitkejlu [...].

 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3)."

Emenda  33

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.13 – punt 1

Regolament (KE) Nru 2065/2003

Artikolu 18 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Emendi għal-lista msemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2) wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità għal għajnuna xjentifika u/jew teknika.

2. Emendi għal-lista msemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità għal għajnuna xjentifika u/jew teknika. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Emenda  34

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 1 a (ġdid)

Direttiva 2004/23/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 4 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"4. Il-proċeduri għal verifika ta' l-istandards ekwivalenti ta' kwalità u sikurezza bi qbil mal-paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni [...]. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(3)."

Emenda  35

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 2 – punt b

Direttiva 2004/23/KE

Artikolu 28 – paragrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a), (b), (ċ), (f), (g) u (i), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(3).

1. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (a) sa (i), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(3).

2. Ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d), (e), u (h), miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d) u (e) ta' l-Artikolu 28.

2. Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza l-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5) fir-rigward ta' ħtiġijiet tekniċi msemmija fil-punti (d) u (e) ta' l-Artikolu 28.

Emenda  36

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.15 – punt 4 – punt b

Direttiva 2004/23/KE

Artikolu 29 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

Emenda  37

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artikolu 15 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 5 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"5. Lista ta' għalf u ikel ta' oriġini mhux mill-annimali, fuq il-bażi ta' riskju magħruf jew emerġenti, biex tkun suġġetta għal livell miżjud ta' kontrolli uffiċjali fil-punt ta' dħul f'territorji stipulati fl-Anness I għandha titfassal u tkun aġġornata mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4).

 

Il-frekwenza u l-karatteristika ta' dawn il-kontrolli għandhom ikunu stabbiliti bi qbil ma' l-istess proċedura. Fl-istess waqt, il-miżati relatati ma' kontrolli bħal dawn jistgħu jkunu stabbiliti bi qbil ma' l-istess proċedura."

Emenda  38

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 5 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artikolu 32 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 32, il-paragrafu 6 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"6. Responsabilitajiet addizzjonali u doveri għal laboratorji ta' referenza Komunitarji jistgħu jkunu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4)."

Emenda  39

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.16 – punt 5 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 882/2004

Artikolu 33 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b) Fl-Artikolu 33, il-paragrafu 6 jiġi mibdul b'dan li ġej:

 

"6. Responsabilitajiet addizzjonali u doveri għal laboratorji ta' referenza nazzjonali jistgħu jkunu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 62(4)."

Emenda  40

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 1 – punt b

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafi ġodda

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punt (m) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punt (m) għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) u (n) maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (a), sa (l) u (n), maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Il-miżuri speċifiċi msemmija fil-punti (a) sa (e), miżuri dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(4)."

 

Emenda  41

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 1 – punt c

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' temenda d-direttivi speċifiċi eżistenti dwar materjali u oġġetti. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4).

2. Il-Kummissjoni tista' temenda d-direttivi speċifiċi eżistenti dwar materjali u oġġetti. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Emenda  42

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 11 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-speċifika, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4).

3. L-speċifika, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Emenda  43

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 12 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Miżura speċifika finali dwar il-modifikazzjoni, sospensjoni jew revoka ta' l-awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 23(5).

6. Miżura speċifika finali dwar il-modifikazzjoni, sospensjoni jew revoka ta' l-awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni. Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 23(5).

Emenda  44

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness – taqsima 5.17 – punt 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1935/2004

Artikolu 23 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 5a(3)(ċ), (4)(b) u (4(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu stabbiliti għal xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

 

PROĊEDURA

Titolu

Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (Ir-Raba' Parti)

Referenzi

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Kumitat responsabbli

JURI

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Rapporteur ta' opinjoni:

       Data tal-ħatra

Miroslav Ouzký

27.2.2008

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

5.5.2008

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

3.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

52

0

0

Membri preżenti għall-vot finali

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

Is-Sur Giuseppe Gargani

Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

ASP 9 E 206

Ref.: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

                                                                                                        Brussell,

Suġġett:         Proposti għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adattament ta' numru ta' strumenti soġġetti għall-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat għal Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE, fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (COM(2007)0741, "omnibus I"), (COM(2007)0824, "omnibus II"), (COM(2008)0071 finali, "omnibus IV").

Għażiż Sur Gargani, Għażiż Sur Szájer,

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) għamel skrutinju ta' l-istrumenti li jappartienu lill-oqsma ta' kompetenza tiegħu inklużi fil-proposti msemmijin hawn fuq.

Wara li kkonsultajt mal-koordinaturi, qiegħed ngħaddilek, fil-forma tat-tabelli mehmużin, l-opinjoni ta' l-ITRE dwar il-proposti ta' konformità.

Wara evalwazzjoni bir-reqqa, ikkonkludejna li hemm tliet strumenti (Regolament 733/2002 dwar il-Qasam ta' l-Ogħla Livell EU, ir-Regolament tal-Kunsill 3924/91 li jistabbilixxi survey dwar il-produzzjoni industrijali u d-Direttiva 1999/5/KE dwar ir-radju u l-apparat terminali tal-komunikazzjoni) li ma jikkonformawx kif suppost, u li hemm strument ieħor (id-Direttiva 2004/8/KE dwar il-promozzjoni tal-koġenerazzjoni) li jeħtieġ adattament tekniku.

Barra minn dan, ir-reviżjoni ta' l- acquis communautaire fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet uriet li d-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju 676/2002/KE (mezzi ta' armonizzazzjoni fil-qasam ta' l-ispektrum) tħalliet barra mill-Kummissjoni fil-proposti tagħha għal konformità. Naqblu ma' l-approċċ tar-rapporteur li jamalga l-atti kollha li tħallew barra, u abbażi tar-Regola 39, nitolbu lill-Kummissjoni biex tressaq proposti leġiżlattivi ulterjuri biex dawn l-istrumenti jsiru konformi.

Dejjem tiegħek,

Angelika Niebler

C/c: Is-Sur Szájer

Encl.: tabella omnibus 1, tabella omnibus 2, tabella omnibus 4.

Committee: ITRE  draftsperson: Angelika Niebler (Chairwoman), administrator: Julio Guzmán

Basic acts to be aligned

Observations JURI Committee Secretariat

Observations ITRE Committee Secretariat

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

COM (2008) 71 final - 2008/0032 (COD) - point 1.3.

 

 

 

 

Not correctly aligned

 

Article 5 (3) should be aligned to RPS. The corrections to harmonised standards are quasi-legislative measures.

Articles 13 and 14 should be aligned to the new Comitology Decision and should be merged into one Article together with Article 15.

 

LETTER OF THE COMMITTEE ON THE INTERNAL MARKET AND CONSUMER PROTECTION

Mr Giuseppe GARGANI

Chairman

Committee on Legal Affairs

ASP 09E206

Brussels

Concerns: IMCO Opinion on the Proposal for a Regulation "Adaptation to the Regulatory Procedure with Scrutiny, Part Four", COM (2008)0071, COD 2008/0032

Dear Colleague,

The Committee on the Internal Market and Consumer Protection has received, for opinion, parts of the above-mentioned legislative proposal, adapting the comitology provisions of a list of legislative instruments to the "regulatory procedure with scrutiny" ("RPS").

At its meeting of 8 April 2008, the Committee discussed and adopted by 39 votes the suggestions relating to the five legislative acts within its area of competence.

1.2........Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

The proposal partially aligns the Directive to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

The Committee accepts the reference to the standards Regulatory Procedure being maintained for the adoption of procedures in Articles 10(5), Article 11(5) and Article 12(3).

The Committee does agree with a reference to the regulatory procedure being maintained in Article 14(1)(b), as this concerns the application of derogation measures for individual Member States.

1.7........Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

The proposal partially aligns the Directive to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

In Article 8(2), reference to the advisory procedure is retained for "any appropriate measure connected with the implementation and practical application of this Directive". The Committee is of the opinion that, in view of the general nature of the implementing power given to the Commission, also in Article 8(2) reference must be made to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

4.1........Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV)

The proposal fully aligns Regulation (EC) No 2195/2002 to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

However, the Commission reserves the right, when there are imperative grounds of urgency, to use the urgent Regulatory Procedure with Scrutiny, reducing the Parliament's time-limit for scrutiny to one month. The Committee is of the opinion that the reference to the urgency procedure is not necessary in this case, and therefore suggests that it be deleted.

4.2........Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

The proposal only partially aligns the Directive to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

The RPS is introduced for the revision of the thresholds and for the measures listed in Article 70 (2). However, the Commission reserves the right to use the 'urgent' RPS where there are imperative grounds of urgency. This urgent procedure is reducing the Parliament's time-limit for scrutiny to one month. The Committee is of the opinion that the reference to the urgent procedure in this case is not necessary and suggests that it be deleted.

Moreover, the Committee does not accept the application of the RPS to Article 69(1) and (2) will be subjected to the application of curtailed time-limits (two weeks), since this may make it practically impossible for the European Parliament to react. It suggests that reference be made to the normal time-limits for Parliament's right of scrutiny.

The Committee accepts the reference to the advisory procedure being maintained in Article 70 (1) for amendments to certain procedures for sending and publishing data and for the drawing-up, transmission, receipt, translation, collection and distribution of notices and statistical reports.

4.3........Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts

The proposal only partially aligns the Directive to the Regulatory Procedure with Scrutiny.

The RPS is introduced for the revision of the thresholds and for the measures listed in Article 79 (2). However, the Commission reserves the right to use the 'urgent' RPS where there are imperative grounds of urgency. This urgent procedure is reducing the Parliament's time-limit for scrutiny to one month. The Committee is of the opinion that the reference to the urgent procedure in this case is not necessary and suggests that it be deleted from Article 78 (1), first subparagraph and Article 79 (2), last subparagraph.

Moreover, the Committee does not accept the application of the RPS to Article 78(1) and (2) and to Article 79(2) will be subjected to the application of curtailed time-limits (two weeks), since this may make it practically impossible for the European Parliament to react. It suggests that reference be made to the normal time-limits for Parliament's right of scrutiny.

The Committee accepts that the reference to the advisory procedure is being maintained in Article 76(3) as regards the statistical information to be included in the statistical report and in Article 79(1) for amendments to certain procedures for sending and publishing data and for the drawing-up, transmission, receipt, translation, collection and distribution of notices and statistical reports.

Yours sincerely,

Arlene McCARTHY                                    Manuel MEDINA ORTEGA

                                                                  Draftsman

cc. Mr József SZAJER, Rapporteur

LETTER OF THE COMMITTEE ON TRANSPORT AND TOURISM

Mr Giuseppe GARGANI                                                               TRAN/D/2008/23570

Chairman of the Committee on Legal Affairs

ASP 09E206

Brussels

Subject:          Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Part Four - (COM(2008)0071 - 2008/0032 (COD))

Dear Mr Gargani, dear colleague,

The Committee on Transport and Tourism at its meeting of 6 May 2008 has examined the proposal referred above pursuant to the decision of the Conference of Presidents (CoP) of 12 December 2007 to designated the committee on Legal Affairs as the lead Committee to deal with the revision of existing legislative measures to be adapted to the new regulatory procedure with scrutiny and to ensure that the specialised committees are associated by opinions.

The Committee on Transport and Tourism unanimously recommends your committee, as the committee responsible, to accept the alignment of the seven instruments of the fourth omnibus Commission's proposal which fall under the remit of the committee on Transport and Tourism with the modifications (amendments) as proposed in the annex.

Yours sincerely,

Paolo Costa

Annex: List

Cc:      Mr Jarzembowski, draftsman TRAN

           Mr Szájer, rapporteur JURI

ANNEX

The 7 instruments in COM(2008)0071 (fourth omnibus)

INSTUMENT FOR TRAN COMMITTEE

REMARKS/MODIFICATIONS

1. Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment[1]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 13(2) concerning shortcomings in the testing standards.

Position: RPS should apply when Commission initiates changes in the testing standards due to shortcomings.

2. Regulation (EC) 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships[2]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 5(3) concerning conformity checking procedure.

Position: accepted.

3. Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation[3]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 7(2) concerning associated conditions for individual measures.

Position: associated conditions should concern only general measures.

4. Directive 2004/36/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the safety of third-country aircraft using Community airports[4]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 6(3) concerning associated conditions for individual measures and Article 8(2) on safety improvement and implementation measures.

Position:

- associated conditions should concern only general measures.

- RPS should apply for the establishment of the list of information to be collected and the creation or supporting of appropriate bodies in Article 8(2).

5. Regulation (EC) No 868/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices causing injury to Community air carriers in the supply of air services from countries not members of the European Community[5]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 7(2) on the initiation of proceedings related to the lodging of complaint and their extension, for 10(2) concerning provisional measures, for Article 12(1) concerning definitive measures, for Article 13(2) on undertakings and for Article 14(2) on reviews of the imposed measures.

Position: accepted.

6. Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network[6]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 13(3) concerning proposals for the adoption of a common harmonised risk analysis methodology.

Position: measures concerning adoption of a common harmonised risk analysis methodology should be adopted under RPS.

7. Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC[7]

Partial alignment to RPS, with the regulatory procedure maintained for Article 8(1) on implementing measures concerning detailed rules in respect of the procedures referred to the Chapter II 'Community list'.

Position: the application of the regulatory procedure should not be defined for all measures provided under the Chapter II on Community list. The RPS should apply for measures to be adopted under Article 7 on rights to defence.

 • [1]  OJ L 46, 17.2.1997, p. 25.
 • [2]  OJ L 324, 29.11.2002, p. 1
 • [3]  OJ L 167, 4.7.2003, p. 23
 • [4]  OJ L 143, 30.4.2004, p. 76.
 • [5]  OJ L 162, 30.4.2004, p. 1
 • [6]  OJ L 167, 30.4.2004, p. 39.
 • [7]  OJ L 344, 27.12.2005, p. 15.

PROĊEDURA

Titolu

Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (Ir-Raba' Parti)

Referenzi

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

11.2.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

13.3.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

13.3.2008

EMPL

13.3.2008

ENVI

13.3.2008

ITRE

13.3.2008

 

IMCO

13.3.2008

TRAN

13.3.2008

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ECON

11.3.2008

EMPL

1.4.2008

ITRE

27.2.2008

IMCO

25.3.2008

 

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

József Szájer

19.12.2007

 

 

Eżami fil-kumitat

27.3.2008

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

26.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Data tat-tressiq

8.7.2008