POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del

8. 7. 2008 - (KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: József Szájer

Postopek : 2008/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0301/2008
Predložena besedila :
A6-0301/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del

(KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0071),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 47(2), 55, 71(1), 80(2), 95, 152(4)(a) in (b), 175(1) in 285(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6 0065/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem (A6-0301/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 1.3 – točka 1a (novo)

Direktiva 1999/5/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) Člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Če so usklajeni standardi glede bistvenih zahtev pomanjkljivi, lahko Komisija [...] v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi smernice za razlaganje usklajenih standardov ali pogoje, pod katerimi je skladnost s temi standardi osnova za domnevo o skladnosti. [...] Komisija lahko tudi umakne usklajene standarde z objavo obvestila v Uradnem listu Evropskih skupnosti..

 

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15.“

Obrazložitev

Pri spremembah usklajenih standardov gre za kvazi-zakonodajne ukrepe, zato bi bilo treba člen 5(3) uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 1.5 – točka -1 (novo)

Direktiva 2001/20/ES

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–1) V členu 1(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

„3. Komisija sprejme in po potrebi spremeni načela dobre klinične prakse in podrobne smernice v skladu s temi načeli [...], da bi se upošteval tehnični in znanstveni napredek [...].

 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 1.7 – točka -1 (novo)

Direktiva 2006/42/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„2. Komisija lahko [...] tudi sprejme vse ustrezne ukrepe, povezane z izvajanjem in praktično uporabo te direktive, vključno z ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje sodelovanja držav članic med seboj in s Komisijo, kakor je določeno v členu 19(1).

 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“

Obrazložitev

Glede na splošno naravo Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil je treba tudi v členu 8(2) omeniti regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 2.3 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 2037/2000

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

3. Od 1. januarja 2004 se prepove izvoz delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz Skupnosti v vsako državo, ki ni pogodbenica Protokola. Komisija [...] preuči navedeni datum glede na mednarodna dogajanja po Protokolu in ga ustrezno spremeni.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 2.6 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in (d):

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in (d):

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(d) določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(d) določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(e) določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

(e) določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

 

(Predlog spremembe pomeni, da bo zadnji odstavek zajemal točke (a) do (e))

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 3.1 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2494/95

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2494/95 bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da prilagodi pravila za zagotavljanje primerljivosti HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Ker je navedeni ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2494/95 ter njeni dopolnitvi z dodajanjem novih nebistvenih določb, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2494/95 bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da prilagodi pravila za zagotavljanje primerljivosti HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Ker je navedeni ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2494/95 ter njeni dopolnitvi z dodajanjem novih nebistvenih določb, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Določbe iz Uredbe (ES) št. 2494/95 ne vplivajo na člen 105(4) Pogodbe o ES, ki predvideva posvetovanje z Evropsko centralno banko o vseh predlaganih aktih Skupnosti na področjih, ki so v njeni pristojnosti.

Obrazložitev

Člen 105(4) ES je podlaga za obveznost posvetovanja z Evropsko centralno banko glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področjih iz njene pristojnosti. Evropska centralna banka v svojem mnenju ugotavlja, da ta obveznost zajema zlasti ukrepe, povezane s členom 5(3).

Nadalje v skladu s členom 202 Pogodbe o ES zakonodajalec ne more naložiti drugih pogojev komisiji za izvajanje podeljenih ji izvedbenih pooblasti, poleg tistih, ki jih že določa sklep komitologije.

Zakonodajni akt zato ne bi smel vsebovati določb o posvetovanju z Evropsko centralno banko, ko Komisija sprejema izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 3.1 – točka 3

Uredba (ES) št. 2494/95

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija po posvetu z ECB sprejme izvedbene ukrepe za to uredbo, ki so potrebni za zagotavljanje primerljivosti indeksov HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe za to uredbo, ki so potrebni za zagotavljanje primerljivosti indeksov HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Člen 105(4) ES je podlaga za obveznost posvetovanja z Evropsko centralno banko glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področjih iz njene pristojnosti. Evropska centralna banka v svojem mnenju ugotavlja, da ta obveznost zajema zlasti ukrepe, povezane s členom 5(3).

Nadalje v skladu s členom 202 Pogodbe o ES zakonodajalec ne more naložiti drugih pogojev komisiji za izvajanje podeljenih ji izvedbenih pooblasti, poleg tistih, ki jih že določa sklep komitologije.

Zakonodajni akt zato ne bi smel vsebovati določb o posvetovanju z Evropsko centralno banko, ko Komisija sprejema izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 3.3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 17 – odstavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi iz točk (h) in (i) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

Ukrepi iz točke (i) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

Ukrepi iz točk (a) do (g) in (j) do (l), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Ukrepi iz točk (a) do (h) in (j) do (l), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Obrazložitev

Komisija ima v skladu s členom 17(h) pristojnost, da odobri odstopanje in pa sprejme prehodno obdobje, ki je predpogoj, da se državam članicam odobri to odstopanje. Ker je prehodno obdobje običajno ukrep splošnega obsega in bi posebna odstopanja tudi lahko bila splošnega obsega, bi moral za to pristojnost veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.1 – točka 1

Uredba (ES) št. 2195/2002

Člena 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

Člen 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 2

„Člen 2

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za revizijo CPV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 3(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 3(3).

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za revizijo CPV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 3(2).

Člen 3

Člen 3

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS (*) (v nadaljnjem besedilu ‚odbor‘).

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS (*) (v nadaljnjem besedilu ‚odbor‘).

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

Obrazložitev

Navedba nujnega postopka v tem primeru ni potrebna, zato bi jo bilo treba črtati.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.2 – točka 2 – točka a

Direktiva 2004/17/ES

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija preveri pragove iz člena 16 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih v skladu z drugim pododstavkom po potrebi revidira. Navedena ukrepa za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).

„Komisija preveri pragove iz člena 16 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih v skladu z drugim pododstavkom po potrebi revidira. Navedena ukrepa za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).

Obrazložitev

Skrajšanje časovnih rokov v tem primeru ni potrebno, zato bi bilo treba to črtati.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.2 – točka 2 – točka b

Direktiva 2004/17/ES

Člen 69 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Hkrati z revizijo iz odstavka 1 Komisija prilagodi pragove iz člena 61 (natečaji) z revidiranimi pragovi, ki se uporabljajo za naročila storitev. Navedena ukrepa za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).

„Hkrati z revizijo iz odstavka 1 Komisija prilagodi pragove iz člena 61 (natečaji) z revidiranimi pragovi, ki se uporabljajo za naročila storitev. Navedena ukrepa za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).

Obrazložitev

Skrajšanje časovnih rokov v tem primeru ni potrebno, zato bi bilo treba to črtati.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.2 – točka 3

Direktiva 2004/17/ES

Člen 70 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(3).

Obrazložitev

Navedba nujnega postopka v tem primeru ni potrebna, zato bi jo bilo treba črtati.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.3 – točka 2 – točka a

Direktiva 2004/18/ES

Člen 78 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija preveri pragove iz člena 7 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih po potrebi revidira. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 77(5).

„Komisija preveri pragove iz člena 7 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih po potrebi revidira. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(3).

Obrazložitev

Skrajšanje rokov in navedba nujnega postopka v tem primeru nista potrebna, zato bi ju bilo treba črtati.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 4.3 – točka 2 – točka b

Direktiva 2004/18/ES

Člen 78 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 77(5).

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(3).

Obrazložitev

Skrajšanje rokov in navedba nujnega postopka v tem primeru nista potrebna, zato bi ju bilo treba črtati.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.1 – točka 2

Uredba (ES) št. 315/93

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V členu 4(2) se besedna zveza „iz člena 8“ nadomesti z besedno zvezo „iz člena 8(2)“.

(2) Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, ustanovljenega s Sklepom 69/314/EGS1, čim prej preuči razloge iz odstavka 1, ki jih je država članica navedla, in takoj da svoje mnenje ter sprejme vse potrebne ukrepe, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).“

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.2 – točka 2

Direktiva 93/74/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V členu 8(2) se besedna zveza „v členu 9“ nadomesti z besedno zvezo „v členu 9(2)“.

(3) Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija kar najhitreje uvede regulativni postopek, določen v členu 9(2), za sprejetje vseh ustreznih ukrepov, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.2 – točka 3

Direktiva 93/74/ES

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.3 – točka 6 a (novo)

Direktiva 96/23/ES

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) V členu 29(1) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

Komisija odobri načrt v skladu z regulativnim postopkom, ki ga določa člen 33(2). Po istem postopku lahko sprejme tudi drugačna jamstva, kot so tista, ki izhajajo iz izvajanja te direktive.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.4 – točka 7

Uredba (ES) št. 258/97

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V členu 12(2) se besedna zveza „iz člena 13“ nadomesti z besedno zvezo „iz člena 13(2)“.

(7) Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, kakor hitro je mogoče, preuči razloge, navedene v odstavku 1; po regulativnem postopku iz člena 13(2) sprejme ustrezne ukrepe, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa. Država članica, ki je sprejela odločitev, navedeno v odstavku 1, jo lahko ohrani, dokler ukrepi ne začnejo veljati.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.5 – točka 3 – točka a

Sklep 2119/98/ES

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe– akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – točka aa (novo)

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v odstavku 6 se prva alinea drugega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

 

– sestavine, ki sodijo v eno od kategorij, navedenih v Prilogi I, in so sestavine drugega živila, je treba imenovati samo z imenom te kategorije.

 

Glede sprememb seznama kategorij v Prilogi I [...] lahko sprejme odločitev Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

 

Vendar mora ime „škrob“, navedeno v Prilogi I, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten.“

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga– oddelek 5.6 – točka 2 – točka b

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z imenom te kategorije, ki mu sledi značilno ime ali številka ES; če ta sestavina pripada več kot eni kategoriji, se navede kategorija, ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z imenom te kategorije, ki mu sledi značilno ime ali številka ES; če ta sestavina pripada več kot eni kategoriji, se navede kategorija, ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

spremembe te priloge zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(4);

spremembe te priloge zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten,

Vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten,

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga– oddelek 5.6 – točka 2 – točka d

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko Komisija spremeni Prilogo IIIa po prejemu mnenja Evropske agencije za varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (*). Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(4).

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko Komisija spremeni Prilogo IIIa po prejemu mnenja Evropske agencije za varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (*). Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2000/13/ES

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 12 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Pri drugih pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 % volumskega deleža alkohola, [...] ta pravila določi Komisija.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 7 – točka b

Direktiva 2000/13/ES

Člen 20 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4:

črtano

"4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“

 

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.7 – točka 2

Direktiva 2001/37/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku merilnih metod iz člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).

1. O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku merilnih metod iz člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.7 – točka 3

Direktiva 2001/37/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 2

Direktiva 2001/95/ES

Člen 5 – odstavek 3 -pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij iz Priloge I. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij iz Priloge I. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 3

Direktiva 2001/95/ES

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobni postopki za RAPEX so določeni v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).

3. Podrobni postopki za RAPEX so določeni v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 4

Direktiva 2001/95/ES

Člen 15 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c) in (4)(b) in (e) Sklepa 1999/468/ES dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 8

Uredba (ES) št. 1774/2002

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s pravili o ukrepih nadzora, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 33(2). Odstopanja od odstavka 1(a) tega člena v zvezi z ribami in kožuharji lahko odobri Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s pravili o ukrepih nadzora, sprejme Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Odstopanja od odstavka 1(a) tega člena v zvezi z ribami in kožuharji lahko odobri Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1774/2002

Člen 29 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V členu 29(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

4. Proizvodi iz Prilog VII in VIII, razen tehničnih proizvodov, morajo prihajati iz obratov s seznama Skupnosti, ki ga Komisija sestavi na podlagi prejetega sporočila pristojnih organov tretje države [...], v katerem je navedeno, da je obrat skladen z zahtevami Skupnosti in je pod nadzorom uradne inšpekcijske službe v tretji državi.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 20 - točka a – podtočka -i (novo)

Uredba (ES) št. 1774/2002

Priloga VIII – poglavje IV – del A – točka 3 – točka a – točka ii – alinea 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–i) v točki 3(a)(ii) se peta alineja nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

„– kateri koli drug postopek obdelave, ki ga predvidi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3);

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.11 – točka 1

Direktiva 2002/98/ES

Člen 28 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.11 – točka 2 – točka c

Direktiva 2002/98/ES

Člen 29 – novi odstavki

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične zahteve iz točk (a), (h) in (i) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (a) do (i) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4). V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c) in (d) drugega odstavka uporabi nujni postopek iz člena 28(5).

V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c) in (d) drugega odstavka uporabi nujni postopek iz člena 28(5).

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 1

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija zaradi tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja prilagodi splošne pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija zaradi tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja prilagodi splošne pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 2

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega napredka ali znanstvenega razvoja lahko Komisija določi dodatne kategorije in funkcionalne skupine krmnih dodatkov. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega napredka ali znanstvenega razvoja lahko Komisija določi dodatne kategorije in funkcionalne skupine krmnih dodatkov. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 4

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 16 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

6. Komisija lahko zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 5

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 21 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II in katerih koli sprememb k navedeni prilogi se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(2).

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(2).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 22 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4:

črtano

„4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“

 

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

1. Seznam primarnih proizvodov, izključno dovoljenih v Skupnosti za uporabo kot takih v ali na živilih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima, [...] določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

3. Po uvedbi seznama iz odstavka 1 se lahko primarni proizvod doda na seznam [...].

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

3. Komisija po tem, ko je Agencijo zaprosila za znanstveno in tehnično pomoč, po potrebi sprejme merila kakovosti za validirane analitske metode, predlagane v skladu s točko 4 Priloge II, vključno s snovmi, ki so predmet meritev [...].

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka 1

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 19(2) po predhodnem posvetu z Agencijo glede znanstvene in/ali tehnične pomoči.

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) sprejme Komisija po predhodnem posvetu z Agencijo glede znanstvene in/ali tehnične pomoči. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2004/23/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

4. Postopke za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti skladno z odstavkom 1 določa Komisija [...]. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).“

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 2 – točka b

Direktiva 2004/23/ES

Člen 28 – novi odstavki

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Tehnične zahteve iz točk (a), (b), (c), (f), (g) in (i), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).

1. Tehnične zahteve iz točk (a) do (i), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).

2. Tehnične zahteve iz točk (d), (e) in (h), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(4). V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) člena 28 uporabi nujni postopek iz člena 29(5).

2. V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) člena 28 uporabi nujni postopek iz člena 29(5).

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 4 – točka b

Direktiva 2004/23/ES

Člen 29 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 15 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

 

5. Komisija sestavi ali posodobi seznam krme in živil neživalskega izvora, za katere zaradi znanega ali pojavljajočega se tveganja velja poostren uradni nadzor na vstopni točki na območje iz Priloge I. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).

 

Pogostnost in narava tega nadzora se določita v skladu z istim postopkom. Hkrati se lahko po istem postopku določijo pristojbine za takšen nadzor.“

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 32 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 32 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

 

6. Dodatne odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Skupnosti lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 b (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 33 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) V členu 33 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

 

6. Dodatne odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 5 – odstavek 1 – novi pododstavki

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2).

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2).

Posebni ukrepi iz točk (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) in (n), ki so ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (l) in (n), ki so ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (e), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

 

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni obstoječe posebne direktive o materialih in izdelkih. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

2. Komisija lahko spremeni obstoječe posebne direktive o materialih in izdelkih. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 3

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odobritev Skupnosti v obliki posebnega ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

3. Odobritev Skupnosti v obliki posebnega ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 4

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 12 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokončni posebni ukrep o spremembi, prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 23(5).

6. Dokončni posebni ukrep o spremembi, prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 23(5).

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 23 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6.4 – točka 1a (novo)

Direktiva 2004/36/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

„Na podlagi informacij, zbranih po odstavku 1, lahko Komisija:

 

a) v skladu s postopkom iz člena 10(2) sprejme vse potrebne ukrepe za lažje izvajanja členov 3, 4 in 5, kot sta:

[...]

 

– podrobna vsebina in postopki preverjanja na ploščadi;

 

– opredelitev oblike shranjevanja in razširjanja podatkov;

 

b) sprejme naslednje ukrepe:

 

– priprava seznama informacij, ki jih je treba zbirati;

 

– ustanovitev organov ali pomoč le-tem pri upravljanju ali delovanju orodij, ki so potrebna za zbiranje in izmenjavo informacij.

 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).“

Obrazložitev

Oblikovanje seznama informacij, ki jih je treba zbrati, in ustanovitev ustreznih organov ali njihovo podpiranje so ukrepi splošne narave, ki izpolnjujejo merila za regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6.6 – točka -1 (novo)

Direktiva 2004/54/ES

Člen 13 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(-1) V členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Do [...] Komisija objavi poročilo o praksi, ki jo uporabljajo države članice. Po potrebi predlaga sprejetje skupne usklajeno metodologije analize tveganja [...]. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3).“

Obrazložitev

Ukrepe v zvezi s sprejetjem skupne usklajene metodologije analize tveganja bi bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6.7 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 2111/2005

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) V členu 7 se doda naslednji odstavek:

 

„Komisija sprejme podrobna pravila za ugotavljanje pravice do obrambe. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).“

Obrazložitev

Za ukrepe, ki jih je treba sprejeti glede pravice do obrambe, bi se moral uporabljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6.7 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 2111/2005

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1b) Člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:

 

1. Komisija [...] sprejeme potrebne izvedbene ukrepe, s katerimi predvidi podrobna pravila za postopke iz tega poglavja.“

Obrazložitev

Zaradi uvedbe različnih postopkov v členih 3, 4, 5 in 7 je splošno sklicevanje na regulativni postopek v členu 8 lahko zavajajoče in bi ga bilo treba zato črtati.

OBRAZLOŽITEV

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[1] je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES Sveta z dne 17. julija 2006[2]. S členom 5a spremenjenega Sklepa 1999/468/ES je bil uveden nov regulativni postopek s pregledom, ki naj bi se uporabljal za ukrepe splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega s postopkom soodločanja, vključno s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnitvijo akta z dodajanjem novih nebistvenih določb.

Po pregledu obstoječe zakonodaje in postopkov, ki so v teku[3], je Evropska komisija med drugim pripravila predlog, po katerem se z novim regulativnim postopkom s pregledom (RPP) prilagodi 46 zakonodajnih aktov.

Konferenca predsednikov je v sklepu z 12. decembra 2007 Odbor za pravne zadeve imenovala za glavni odbor za prilagoditve s komitologijo, medtem ko so bili področni odbori imenovani za odbore za mnenja. Konferenca predsednikov odborov je 15. januarja 2008 dosegla soglasje o načinu sodelovanja med odborom JURI in drugimi sodelujočimi odbori.

Poročevalec je drugim odborom predlagal, da se čim hitreje določijo paketi za prilagoditev, da bi se regulativni postopek s pregledom lahko začel uporabljati za obstoječi acquis še pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe (v kateri so pomembne določbe o delegiranih aktih, ki bodo nadomestili regulativni postopek s pregledom, a ne bodo kar takoj sprejeti s soodločanjem). To poročilo vsebuje več predlogov sprememb, ki so jih drugi odbori predlagali v svojih mnenjih in so bili prejeti v obliki pisem, pa tudi predloge sprememb, ki se nanašajo na spise Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

PISMO ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE

József Szájer, poslanec Evropskega parlamenta

ASP 12E258

Spoštovani poročevalec,

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) je pregledal četrti predlog „omnibus“[1]. Ugotovili smo, da točki 3.1 in 3.3 sodita v našo pristojnost.

Točka 3.1 – Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin

Uredba (ES) št. 2494/95 vključuje šest določb, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila, za katera sedaj velja regulativni postopek. Na podlagi predloga za prilagoditev pa bi za tri izvedbena pooblastila veljal regulativni postopek s pregledom, za preostala tri pa regulativni postopek. Načeloma se zdi sprejeta odločitev najprimernejša. S pravnega vidika torej ni razloga, da bi predlagani prilagoditvi nasprotovali.

Vendar je bila glede člena 5(3) ugotovljena druga težava. Dejansko je predvideno posvetovanje z Evropsko centralno banko (ECB), preden Komisija sprejme izvedbene ukrepe. V skladu s členom 202 Pogodbe o ES se Komisiji v skladu z zakonodajnimi akti ne more naložiti drugih pogojev, kot so tisti, ki jih določa sklep komitologije. V sklepu komitologije ni predvidenega posvetovanja z ECB. Zato je treba besedilo spremeniti, da se pojasni, da posvetovanje z ECB ni pogoj za sprejetje izvedbenih ukrepov.

Vendar v svojem mnenju (UL C 117 z dne14. maja 2008, str. 1) ECB navaja, da člen 105(4) velja za izvedbene ukrepe. To bi pomenilo, da je že v pogodbi navedeno, da se je treba posvetovati z ECB. Če bi se argument ECB sprejel, bi bilo tudi pravno pravilneje, če zakonodajni akt ne bi vseboval nobene določbe o posvetovanju z ECB. Zato je treba stavek glede posvetovanja z ECB črtati.

Želimo torej, da se del predlaganega člena 5(3) glede posvetovanja z ECB črta, uvodni izjavi pa se pod točko 3.1 doda naslednji stavek v zvezi z Uredbo (ES) št. 2494/95:

„Določbe iz Uredbe (ES) št. 2494/95 ne vplivajo na člen 105(4) Pogodbe o ES, ki predvideva posvetovanje z Evropsko centralno banko o vseh predlaganih aktih Skupnosti na področjih, ki so v njeni pristojnosti.“

Točka 3.3. Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih

Predlog za spremembo uredbe (ES) št. 1165/98 zadeva 12 pristojnosti iz člena 17. Sprememba je pravilna za vseh 10 pristojnosti, za katere velja regulativni postopek s pregledom in za eno od dveh pristojnosti, za katero velja regulativni postopek.

Vendar bi bilo treba člen 17h spremeniti. Ta člen Komisiji omogoča, da odloča o prehodnih obdobjih in odstopanjih v teh obdobjih. Za to pristojnost velja regulativni postopek. Vendar je sprejetje prehodnega obdobja treba obravnavati kot spremembo elementov uredbe in mora zato zanj veljati regulativni postopek s pregledom. Pristojnost glede sprejemanja odločitev o odstopanjih bi bilo mogoče ločiti od omenjene pristojnosti, tako da bi za to pristojnost še naprej veljal regulativni postopek.

V zvezi s kakovostjo priprave zakonodaje in jasnostjo akta je predlog težaven iz več razlogov:

· Prvič, člen 17 je napisan tako, kot da so omenjene pristojnosti le ene od pristojnosti Komisije in da bi ta lahko imela tudi druge pristojnosti. Vendar za te dodatne pristojnosti ni predvidenega nobenega postopka. Treba bi bilo pojasniti, ali obstaja kakšna splošna neopredeljena pristojnost. Če ni tako, bi bilo treba besedo „zlasti“ iz člena 17 črtati.

· Drugič, o podeljenih pristojnostih se ne piše le v osrednjem delu besedila, ampak tudi v prilogah. Zato je še težje opredeliti vse pristojnosti, ki so podeljene Komisiji. Člen 17 bi moral tako vključevati najmanj informacije o tem, da je zadevna pristojnost nadalje opredeljena v prilogah (po možnosti z navedbo zadevnih določb iz prilog).

· Tretjič, zdi se, da je ena od pristojnosti, in sicer prva iz priloge A, opredeljena samo v prilogi. Če ta pristojnost ne spada pod nobeno od pristojnosti iz člena 17, jo je treba dodati na seznam posameznih pristojnosti v tem členu.

Zelo bi bila hvaležna, če bi lahko te opombe vključili v poročilo. Seveda sem na voljo za vse nadaljnje razprave.

S spoštovanjem,

Pervenche Berès

  • [1]  COM(2008) 71 konč.

PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Giuseppe GARGANI,

predsednik

Odbora za pravne zadeve

ASP 9E206

D(2008)21526

Mnenje Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve za Odbor za pravne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom

KOM(2008)0071 končno – 2008/0032 (COD)

Spoštovani gospod predsednik,

Na plenarnem zasedanju 13. marca 2008 je predsednik Evropskega parlamenta razglasil zgoraj navedeni predlog Komisije.

Odbor za pravne zadeve je bil imenovan kot pristojni odbor za celotni predlog Komisije, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve pa je bil zaprošen za mnenje o naslednjih točkah iz priloge: 3(2), 3(4), 3(5) in 3(6).

Omenjene točke iz priloge k predlogu Komisije se navezujejo na prilagoditev naslednjih zakonodajnih aktov:

Priloga 3.2: Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti;

Priloga 3.4: Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela;

Priloga 3.5: Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela;

Priloga 3.6: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je 1. aprila 2008 za pripravljavca mnenja imenoval svojega predsednika Jana Anderssona. Na tej seji je bilo tudi sklenjeno, da se mnenje poda v obliki pisma.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je točke iz priloge prej omenjenega predloga Komisije obravnaval 6. maja 2008.

Naš odbor meni, da:

1.       je predlog Komisije skladen s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL C št. 255 z dne 21. 10. 2006) o sklepu 2006/512/ES in da se z njim temeljni akti prilagajajo veljavnim postopkom,

2.        spremembe zadevajo le postopke komitologije.

3.        je pristop Komisije v zvezi s členom 9 uredbe 450/2003 sprejemljiv. Komisija predlaga uporabo regulativnega postopka v skladu s členoma 5 in 7 sklepa 1999/468/ES ob spoštovanju določb njegovega člena 8 za obravnavo prehodnih obdobij in odstopanj (člen 9). Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sprejema ta pristop, saj gre v tem primeru le za posamezne ukrepe (in ne za splošne ukrepe), ki so veljali le do 2. aprila 2005.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je sklenil sprejeti[1] to MNENJE v obliki pisma. Odbor za pravne zadeve tako poziva, da predlog Komisije v točkah, ki ga zadevajo, potrdi brez predlogov sprememb.

S spoštovanjem,

Jan Andersson

  • [1]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči polnopravni člani: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker.

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (5. 6. 2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledomPrilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – četrti del
(KOM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

Pripravljavec mnenja: Miroslav Ouzký

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1.5 – točka -1 (novo)

Direktiva 2001/20/ES

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 1(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„3. Komisija sprejme in po potrebi spremeni načela dobre klinične prakse in podrobne smernice v skladu s temi načeli [...], da bi se upošteval tehnični in znanstveni napredek [...].

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2.3 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 2037/2000

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

3. Od 1. januarja 2004 se prepove izvoz delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz Skupnosti v vsako državo, ki ni pogodbenica Protokola. Komisija [...] preuči navedeni datum glede na mednarodna dogajanja po Protokolu in ga ustrezno spremeni.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2.6 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in (d):

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in (d):

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(d) določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(d) določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(e) določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

(e) določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

 

(Predlog spremembe pomeni, da bo zadnji odstavek zajemal točke (a) do (e))

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.1 – točka 2

Uredba (ES) št. 315/93

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V členu 4(2) se besedna zveza „iz člena 8“ nadomesti z besedno zvezo „iz člena 8(2)“.

(2) Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„2. Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, ustanovljenega s sklepom 69/314/EGS [1], čim prej preuči razloge iz odstavka 1, ki jih je država članica navedla, in takoj poda svoje mnenje ter sprejme vse potrebne ukrepe, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2)."

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.2 – točka 2

Direktiva 93/74/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V členu 8(2) se besedna zveza „iz člena 9“ nadomesti z besedno zvezo „iz člena 9(2)“.

(3) Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„2. Komisija kar najhitreje uvede regulativni postopek, določen v členu 9(2), za sprejetje vseh ustreznih ukrepov, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa.“

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.2 – točka 3

Direktiva 93/74/ES

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.3 – točka 6 a (novo)

Direktiva 96/23/ES

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) V členu 29(1) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„Komisija odobri načrt v skladu z regulativnim postopkom, ki ga določa člen 33(2). Po istem postopku lahko sprejme tudi drugačna jamstva, kot so tista, ki izhajajo iz izvajanja te direktive.“

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.4 – točka 7

Uredba (ES) št. 258/97

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V členu 12(2) se besedna zveza „iz člena 13“ nadomesti z besedno zvezo „iz člena 13(2)“.

(7) Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„2. Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, kakor hitro je mogoče, preuči razloge, navedene v odstavku 1; po regulativnem postopku iz člena 13(2) sprejme ustrezne ukrepe, ki so namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa. Država članica, ki je sprejela odločitev, navedeno v odstavku 1, jo lahko ohrani, dokler ukrepi ne začnejo veljati.“

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.5 – točka 3 – točka a

Odločba št. 2119/98/ES

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljajo člen 5a(1) do (4) in člen (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – točka aa (novo)

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v odstavku 6 se prva alineja drugega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"– sestavine, ki sodijo v eno od kategorij, navedenih v Prilogi I, in so sestavine drugega živila, je treba imenovati samo z imenom te kategorije.

 

Glede sprememb seznama kategorij v Prilogi I [...] lahko sprejme odločitev Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

 

Vendar mora ime „škrob“, navedeno v Prilogi I, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten.“

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – točka b

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z imenom te kategorije, ki mu sledi značilno ime ali številka ES; če ta sestavina pripada več kot eni kategoriji, se navede kategorija, ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z imenom te kategorije, ki mu sledi značilno ime ali številka ES; če ta sestavina pripada več kot eni kategoriji, se navede kategorija, ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

spremembe te priloge zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(4);

spremembe te priloge zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten,

Vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten,

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – točka d

Direktiva 2000/13/ES

Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko Komisija spremeni Prilogo IIIa po prejemu mnenja Evropske agencije za varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (*). Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(4).

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko Komisija spremeni Prilogo IIIa po prejemu mnenja Evropske agencije za varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (*). Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2000/13/ES

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 12 se drugi odstavek nadomesti z:

 

„Pri drugih pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 % volumskega deleža alkohola , [...] ta pravila določi Komisija.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.6 – točka 7 – točka b

Direktiva 2000/13/ES

Člen 20 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4:

črtano

„4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.7 – točka 2

Direktiva 2001/37/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku merilnih metod iz člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).

1. O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku merilnih metod iz člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.7 – točka 3

Direktiva 2001/37/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 2

Direktiva 2001/95/ES

Člen 5 – odstavek 3 - pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij iz Priloge I. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij iz Priloge I. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 3

Direktiva 2001/95/ES

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobni postopki za RAPEX so določeni v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).

3. Podrobni postopki za RAPEX so določeni v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.8 – točka 4

Direktiva 2001/95/ES

Člen 15 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c) in (4)(b) in (e) Sklepa 1999/468/ES dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 8

Uredba (ES) št. 1774/2002

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s pravili o ukrepih nadzora, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 33(2). Odstopanja od odstavka 1(a) tega člena v zvezi z ribami in kožuharji lahko odobri Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s pravili o ukrepih nadzora, sprejme Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Odstopanja od odstavka 1(a) tega člena v zvezi z ribami in kožuharji lahko odobri Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1774/2002

Člen 29 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V členu 29(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„4. Proizvodi iz Prilog VII in VIII, razen tehničnih proizvodov, morajo prihajati iz obratov s seznama Skupnosti, ki ga Komisija sestavi na podlagi prejetega sporočila pristojnih organov tretje države [...], v katerem je navedeno, da je obrat skladen z zahtevami Skupnosti in je pod nadzorom uradne inšpekcijske službe v tretji državi.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.10 – točka 20 - točka a - podtočka (-i) (novo)

Uredba (ES) št. 1774/2002

Priloga VIII – poglavje IV – del A – točka 3 – točka a - podtočka ii – alinea 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-i) v točki 3(a)(ii) se peta alineja nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"– kateri koli drug postopek obdelave, ki ga predvidi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3);

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.11 – točka 1

Direktiva 2002/98/ES

Člen 28 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.11 – točka 2 – točka c

Direktiva 2002/98/ES

Člen 29 – nova odstavka

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične zahteve iz točk (a), (h) in (i) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (a) do (i) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4). V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c) in (d) drugega odstavka uporabi nujni postopek iz člena 28(5).

V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c) in (d) drugega odstavka uporabi nujni postopek iz člena 28(5).

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 1

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija zaradi tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja prilagodi splošne pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

 

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija zaradi tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja prilagodi splošne pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 2

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega napredka ali znanstvenega razvoja lahko Komisija določi dodatne kategorije in funkcionalne skupine krmnih dodatkov. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega napredka ali znanstvenega razvoja lahko Komisija določi dodatne kategorije in funkcionalne skupine krmnih dodatkov. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 4

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 16 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

6. Komisija lahko zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 5

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 21 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II in katerih koli sprememb k navedeni prilogi se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(2).

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(2).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(4).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.12 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1831/2003

Člen 22 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4:

črtano

„4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

 

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“

 

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„1. Seznam primarnih proizvodov, izključno dovoljenih v Skupnosti za uporabo kot takih v ali na živilih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima, [...] določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„3. Po oblikovanju seznama iz odstavka 1 se lahko primarni proizvodi dodajo na seznam.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„ 3. Komisija po tem, ko je Agencijo zaprosila za znanstveno in tehnično pomoč, po potrebi sprejme merila kakovosti za validirane analitske metode, predlagane v skladu s točko 4 Priloge II, vključno s snovmi, ki so predmet meritev [...].

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.13 – točka 1

Uredba (ES) št. 2065/2003

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 19(2) po predhodnem posvetu z Agencijo glede znanstvene in/ali tehnične pomoči.

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) sprejme Komisija po predhodnem posvetu z Agencijo glede znanstvene in/ali tehnične pomoči. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2004/23/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„4. Postopke za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti skladno z odstavkom 1 določa Komisija [...]. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).“

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 2 – točka b

Direktiva 2004/23/ES

Člen 28 – nova odstavka

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Tehnične zahteve iz točk (a), (b), (c), (f), (g) in (i), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).

1. Tehnične zahteve iz točk (a) do (i), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).

2. Tehnične zahteve iz točk (d), (e) in (h), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(4). V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) člena 28 uporabi nujni postopek iz člena 29(5).

2. V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) člena 28 uporabi nujni postopek iz člena 29(5).

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.15 – točka 4 – točka b

Direktiva 2004/23/ES

Člen 29 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 15 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„5. Komisija sestavi ali posodobi seznam krme in živil neživalskega izvora, za katere zaradi znanega ali pojavljajočega se tveganja velja poostren uradni nadzor na vstopni točki na območje iz Priloge I. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).

 

Pogostnost in narava tega nadzora se določita v skladu z istim postopkom. Hkrati se lahko po istem postopku določijo pristojbine za takšen nadzor.“

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 32 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 32 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

6. Dodatne odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Skupnosti lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 b (novo)

Uredba (ES) št. 882/2004

Člen 33 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) V členu 33 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

6. Dodatne odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 5 – odstavek 1 - nova pododstavka

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2).

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2).

Posebni ukrepi iz točk (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) in (n), ki so ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (l) in (n), ki so ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (e), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

 

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni obstoječe posebne direktive o materialih in izdelkih. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

2. Komisija lahko spremeni obstoječe posebne direktive o materialih in izdelkih. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 3

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odobritev Skupnosti v obliki posebnega ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).

3. Odobritev Skupnosti v obliki posebnega ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 4

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 12 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokončni posebni ukrep o spremembi, prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 23(5).

6. Dokončni posebni ukrep o spremembi, prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme Komisija. Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 23(5).

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5.17 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1935/2004

Člen 23 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

 

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev nekaterih aktov sklepu Sveta 1999/468/ES - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (četrti del)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Miroslav Ouzký

27.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

5. 5. 2008

 

 

 

Datum sprejetja

3. 6. 2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO

Giuseppe Gargani

predsednik Odbora za pravne zadeve

ASP 9 E 206

Ref.: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

                                                                                                        Bruselj,

Zadeva:          Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (KOM(2007)0741, „omnibus I“), (KOM(2007)0824, „omnibus II“), (KOM(2008)0071 končno, „omnibus IV“).

Spoštovani gospod Gargani, spoštovani gospod Szájer,

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) je pregledal instrumente, ki zadevajo področja iz njegove pristojnosti in so vključeni v omenjene predloge.

Po posvetu s koordinatorji vam v obliki priloženih preglednic posredujem mnenje odbora ITRE o predlogih za prilagoditev.

Po natančni preučitvi smo prišli do sklepa, da trije instrumenti (Uredba 733/2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni, Uredba Sveta 3924/91 o uvedbi analize industrijske proizvodnje in Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi) niso pravilno usklajeni in da je za četrti instrument (Direktiva 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje) potrebna tehnična prilagoditev.

Poleg tega je pregled pravnega reda Skupnosti na področju telekomunikacij razkril, da je Komisija iz svojega predloga prilagoditve izpustila Sklep 676/2002/ES (o ukrepih za harmonizacijo na področju spektra). Soglašamo s pristopom poročevalca, da zbere vse izpuščene instrumente in v skladu s členom 39 Poslovnika od Komisije zahteva, naj predloži dodatne predloge za prilagoditev teh instrumentov.

S spoštovanjem,

Angelika Niebler

C/c: József Szájer

Priloženo: preglednica omnibus 1, preglednica omnibus 2, preglednica omnibus 4.

Odbor: ITRE  pripravljavka mnenja: Angelika Niebler (predsednica), upravljavec: Julio Guzmán

Temeljni instrumenti, ki jih je treba prilagoditi

Pripombe sekretariata odbora JURI

Pripombe sekretariata odbora ITRE

Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

KOM(2008)0071 končno – 2008/0032 (COD) – točka 1.3.

 

 

 

 

Ni ustrezno prilagojeno

 

Člen 5(3) je treba prilagoditi RPP. Pri spremembah usklajenih standardov gre za kvazi-zakonodajne ukrepe.

Člena 13 in 14 je treba prilagoditi novemu sklepu komitologije in ju združiti v en člen skupaj s členom 15.

 

PISMO ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

Giuseppe GARGANI,

predsednik

Odbora za pravne zadeve

ASP 09E206

Bruselj

Zadeva: Mnenje Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o predlogu uredbe „Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del“, (KOM(2008)0071 – 2008/0032 (COD))

Spoštovani,

Odbor za notranji trg in zaščito potrošnikov je za podajo mnenja prejel dele omenjenega zakonodajnega predloga, s katerim se določbe o komitologiji pri vrsti zakonodajnih instrumentov prilagajajo „regulativnemu postopku s pregledom“ (RPP).

Na seji 8. aprila 2008 je odbor razpravljal o predlogih v zvezi s petimi zakonodajnimi akti, ki sodijo v njegovo pristojnost, in jih sprejel z 39 glasovi.

1.2........Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Predlog delno prilagaja direktivo regulativnemu postopku s pregledom.

Odbor se strinja, da se ohrani navedba o standardnem regulativnem postopku za sprejetje postopkov iz členov 10(5), 11(5) in 12(3).

Odbor se strinja, da se ohrani navedba o regulativnem postopku v členu 14(1)(b), saj to zadeva izvajanje izjemnih ukrepov za posamezne države članice.

1.7........Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano)

Predlog delno prilagaja direktivo regulativnemu postopku s pregledom.

V členu 8(2) se ohrani navedba o posvetovalnem postopku za „vse ustrezne ukrepe, povezane z izvajanjem in praktično uporabo te direktive“. Odbor meni, da se je glede na splošno naravo izvedbenih pooblastil, podeljenih Komisiji, tudi v členu 8(2) treba sklicevati na regulativni postopek s pregledom.

4.1........Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)

Predlog v celoti prilagaja uredbo (ES) št. 2195/2002 regulativnemu postopku s pregledom.

Vendar si Komisija v nujnih primerih pridržuje pravico, da uporabi nujni regulativni postopek s pregledom, s čimer skrajša časovni rok Parlamenta za pregled na en mesec. Odbor meni, da navedba o nujnem postopku v tem primeru ni potrebna, zato predlaga, da se jo črta.

4.2........Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

Predlog le delno prilagaja direktivo regulativnemu postopku s pregledom.

Regulativni postopek s pregledom se uvede za pregled pragov in ukrepe iz člena 70(2). Vendar si Komisija pridržuje pravico, da uporabi „nujni“ regulativni postopek s pregledom, ko za to obstajajo razlogi. Ta nujni postopek skrajša rok Parlamenta za pregled na en mesec. Odbor meni, da navedba o nujnem postopku v tem primeru ni potrebna, zato predlaga, da se jo črta.

Poleg tega za odbor ni sprejemljivo, da bo za izvajanje regulativnega postopka s pregledom iz člena 69(1) in (2) veljal krajši časovni rok (dva tedna), saj lahko to dejansko onemogoči, da se Evropski parlament odzove. Predlaga, da se vključi navedba o običajnem časovnem roku glede pravice Parlamenta do pregleda.

Odbor se strinja, da se v členu 70(1) ohrani navedba o posvetovalnem postopku za spremembe nekaterih postopkov za pošiljanje in objavljanje podatkov ter za pripravo, prenos, prejemanje, prevajanje, zbiranje in razdeljevanje obvestil in statističnih poročil.

4.3........Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev

Predlog le delno prilagaja direktivo regulativnemu postopku s pregledom.

Regulativni postopek s pregledom se uvede za pregled pragov in ukrepe iz člena 79(2). Vendar si Komisija pridržuje pravico, da uporabi „nujni“ regulativni postopek s pregledom, ko za to obstajajo nujni razlogi. Ta nujni postopek skrajša rok Parlamenta za pregled na en mesec. Odbor meni, da navedba o nujnem postopku v tem primeru ni potrebna, zato predlaga, da se jo črta iz prvega pododstavka člena 78(1) in zadnjega pododstavka člena 79(2).

Poleg tega za odbor ni sprejemljivo, da bo za izvajanje regulativnega postopka s pregledom iz člena 69(1) in (2) veljal krajši časovni rok (dva tedna), saj lahko to dejansko onemogoči, da se Evropski parlament odzove. Predlaga, da se vključi navedba o običajnem časovnem roku glede pravice Parlamenta do pregleda.

Odbor se strinja, da se v členu 76(3) ohrani navedba o posvetovalnem postopku glede vključevanja statističnih podatkov v statistično poročilo in v členu 79(1) za spremembe nekaterih postopkov za pošiljanje in objavljanje podatkov ter za pripravo, prenos, prejemanje, prevajanje, zbiranje in razdeljevanje obvestil in statističnih poročil.

S spoštovanjem,

Arlene McCARTHY                                    Manuel MEDINA ORTEGA

                                                                  pripravljavec mnenja

cc. József SZAJER, poročevalec

PISMO ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

Giuseppe GARGANI                                                         TRAN/D/2008/23570

predsednik Odbora za pravne zadeve

ASP 09E206

Bruselj

Zadeva:          Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del – (KOM(2008)0071 – 2008/0032 (COD))

Spoštovani gospod Gargani, spoštovani kolega,

Odbor za promet in turizem je na svoji seji 6. maja 2008 proučil navedeni predlog v skladu z odločitvijo konference predsednikov z dne 12. decembra 2007, da Odbor za pravne zadeve določi za matični odbor pri obravnavi revizije obstoječih zakonodajnih ukrepov in njihovi prilagoditvi novemu regulativnemu postopku s pregledom, in njenim zagotovilom, da se resorski odbori zaprosijo za mnenje.

Odbor za promet in turizem soglasno priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj odobri prilagoditev sedmih instrumentov iz predloga Komisije o četrtem omnibusu, ki sodijo v pristojnost Odbora za promet in turizem, s spremembami (predlogi sprememb), kot so bile predlagane v prilogi.

S spoštovanjem,

Paolo Costa

Priloga: Seznam

Cc:      Mr Jarzembowski, pripravljavec mnenja TRAN

           József Szájer, poročevalec JURI

PRILOGA

7 instrumentov v KOM(2008)0071 (četrti omnibus)

INSTRUMENT ZA ODBOR ZA PROMET IN TURIZEM

PRIPOMBE/SPREMEMBE

1.  Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi[1]

 2. 

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 13(2) o pomanjkljivostih v standardih preskušanja.

Stališče: Regulativni postopek s pregledom bi se moral uporabljati, ko Komisija sproži postopek za spreminjanje standardov preskušanja zaradi pomanjkljivosti.

3. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij[2]

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 5(3) o postopku preverjanja skladnosti.

Stališče: sprejeto

4. Direktiva 2003/42/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu[3]

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 7(2) o povezanih pogojih za posamične ukrepe.

Stališče: povezani pogoji bi morali zadevati le splošne ukrepe.

5. Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti[4]

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 6(3) o povezanih pogojih za posamične ukrepe in člen 8(2) o ukrepih za izboljšanje varnosti in izvedbenih ukrepih. .

Stališče:– povezani pogoji bi morali zadevati le splošne ukrepe.

 

– regulativni postopek s pregledom bi se moral uporabljati za sestavo seznama informacij, ki jih je treba zbrati, in za ustanovitev organov iz člena 8(2) ali pomoč le-tem.

6. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav[5]

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 7(2) o začetku postopka v zvezi z vložitvijo pritožbe in podaljšanju roka za sprožitev tega postopka, člen 10(2) o začasnih ukrepih, člen 12(1) o dokončnih ukrepih, člen 13(2) o obveznostih in člen 14(2) o ponovnem pregledu uvedenih ukrepov.

Stališče: sprejeto

7. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju[6]

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 13(3) o predlogih za sprejetje skupne usklajene metodologije analize tveganja.

Stališče: ukrepe v zvezi s sprejetjem skupne usklajene metodologije analize tveganja bi bilo treba sprejeti skladu z regulativnim postopkom s pregledom

8.  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES[7].

 9. 

Delna prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom; regulativni postopek se ohrani za člen 8(1) o izvedbenih postopkih glede podrobnih pravil za postopke iz Poglavja II „Seznam Skupnosti“.

Stališče: uporaba regulativnega postopka ne bi smela biti določena za vse ukrepe, predvidene v Poglavju II o seznamu Skupnosti. Regulativni postopek s pregledom bi se moral uporabljati za ukrepe, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 7 o pravici do obrambe.

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev nekaterih aktov sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (četrti del)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Datum predložitve EP

11. 2. 2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13. 3. 2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13. 3. 2008

EMPL

13.3.2008

ENVI

13.3.2008

ITRE

13.3.2008

 

IMCO

13. 3. 2008

TRAN

13. 3. 2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

11. 3. 2008

EMPL

1. 4. 2008

ITRE

27. 2. 2008

IMCO

25. 3. 2008

 

TRAN

25. 3. 2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

József Szájer

19. 12. 2007

 

 

Obravnava v odboru

27. 3. 2008

 

 

 

Datum sprejetja

26. 6. 2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Datum predložitve

8. 7. 2008

  • [1]  UL L 46, 17.02.97, str. 25.
  • [2]  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.
  • [3]  UL L 167, 04.07.03, str. 23.
  • [4]  UL L 143, 30.04.04, str. 76.
  • [5]  UL L 162, 30.04.04, str. 1.
  • [6]  UL L 167, 30.04.04, str. 39.
  • [7]  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.