ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

10.7.2008 - (2007/2253(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Marianne Mikko

Διαδικασία : 2007/2253(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0303/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0303/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2007/2253(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

–       έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη[2],

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Media pluralism in the Member States of the European Union" (Πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (SEC(2007)0032),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης[4],

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 2005 της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ιταλία, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)[5],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (2001/C 320/04),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 σχετικά με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση (1999/C 30/01),

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2007)3 της 31ης Ιανουαρίου 2007 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις αρμοδιότητες των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία της πληροφορίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0303/2008),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην προάσπιση και την προώθηση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, ως ουσιαστικού πυλώνα του δικαιώματος της πληροφόρησης και της ελευθερίας της έκφρασης, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και παραμένουν θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της δημοκρατίας, του πολιτικού πλουραλισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να θεσπίσει η Επιτροπή ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, τόσο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο να εξασφαλίζει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας στα κράτη μέλη και να επιτρέψει στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενιαία αγορά,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογράμμισε η Επιτροπή στο προαναφερθέν έγγραφο εργασίας, η έννοια της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί στο ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την πολιτική εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, την πολιτιστική πολυμορφία, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη διαφάνεια και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν πραγματική ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται, αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τους εμπορικούς σταθμούς, τελικός στόχος των οποίων δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ικανοποίηση των προτιμήσεων της πλειοψηφίας του κοινού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να λάβουν μέτρα με στόχο την ενίσχυση της πολυμορφίας των μέσων ενημέρωσης, και μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικός ρόλος των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων για τη διασφάλιση της πολυφωνίας αναγνωρίζεται τόσο από την Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία όσο και από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το οποίο το σύστημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και με την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να μεριμνούν για τη χρηματοδότησή της,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 αναγνωρίζει πλήρως τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για την προώθηση της πολυφωνίας και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και επισημαίνει ότι κατά την εξέταση των εν λόγω κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή βασίζεται στα κριτήρια της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και της εκπλήρωσης των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών κάθε κοινωνίας,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 επαναλαμβάνει τον ζωτικό ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών για τον πλουραλισμό και ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν σε αυτές μία ευρεία αποστολή η οποία θα αντικατοπτρίζει τον ρόλο τους όσον αφορά την παροχή στο κοινό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις νέες οπτικοακουστικές και ενημερωτικές υπηρεσίες καθώς και από τις νέες τεχνολογίες,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο για να διασφαλιστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών να οργανώνουν το εθνικό σύστημα δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών κατά τρόπον προσαρμοσμένο στις δημοκρατικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας τους, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος της διατήρησης του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής Υπουργών υπογραμμίζει τον ειδικό ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ως πηγής αντικειμενικής και ανεξάρτητης ενημέρωσης και σχολιασμού, καθώς και καινοτόμου και ποικίλου περιεχομένου το οποίο πληροί υψηλά δεοντολογικά και ποιοτικά πρότυπα, και ως φόρουμ δημόσιου διαλόγου και μέσου προώθησης της ευρύτερης δημοκρατικής συμμετοχής των ατόμων και, συνεπώς, ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την εξουσία προσαρμογής αυτής της αποστολής, ούτως ώστε να εκπληρώνει το σκοπό της σε ένα νέο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω μιας κατάλληλης πολιτικής ισορροπίας στο περιεχόμενο της δημόσιας τηλεόρασης,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα καταδεικνύει ότι η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας θέτει σε κίνδυνο τον πλουραλισμό και την πολιτιστική πολυμορφία και ότι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται αμιγώς στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς δεν μπορεί να διασφαλίσει από μόνο του τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη οι υπαγόμενες σε δύο πυλώνες ρυθμίσεις για την ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης απέδειξαν την αξία τους στην εδραίωση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας προκαλεί αύξηση της εξάρτησης των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης από ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες, και ειδικά το πέρασμα στην ψηφιακή τεχνολογία ως προς την παραγωγή και διάδοση του οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η είσοδος στην αγορά νέων μέσων επικοινωνίας και υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν επηρεάσει σημαντικά την ποσότητα των διαθεσίμων προϊόντων και των τρόπων διανομής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η αύξηση της ποσότητας των μέσων και υπηρεσιών δεν σηματοδοτεί αυτόματα και διασφάλιση της πολυμορφίας του περιεχομένου τους και ότι απαιτούνται νέα επικαιροποιημένα μέσα που θα εξασφαλίζουν την πολυφωνία και την πολιτιστική πολυμορφία στα μέσα ενημέρωσης και την έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση του κοινού,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, ανταποκρινόμενο στην άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ ρυθμίσεων για τις υποδομές και ρυθμίσεων περιεχομένου, παρέχει στα κράτη μέλη κατάλληλα τεχνικά εργαλεία για την προστασία της πολυφωνίας των μέσων και του περιεχομένου, όπως είναι οι κανόνες προσβασιμότητας και αναμετάδοσης σήματος (access and must carry rules),

ΙΘ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο σεβασμός της πολυφωνίας της πληροφόρησης και της πολυμορφίας του περιεχομένου δεν εξασφαλίζεται αυτόματα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας ενεργού, συνεκτικής και προσεκτικής πολιτικής εκ μέρους των εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το Διαδίκτυο έχει σε μεγάλο βαθμό αυξήσει την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, απόψεις και γνώμες, δεν έχει αντικαταστήσει ακόμη τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως καθοριστικός διαμορφωτής της κοινής γνώμης,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι εκδότες εφημερίδων διαδίδουν ολοένα περισσότερο περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου και, συνεπώς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των ηλεκτρονικών διαφημίσεων

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο και ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος όσον αφορά την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους ως φύλακες της δημοκρατίας λόγω της τάσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης να προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο με βάση το οικονομικό κέρδος, ότι αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο απώλειας της πολυμορφίας, του περιεχομένου ποιότητας και της πολυγνωμίας και ότι, συνεπώς, η επιτήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης δεν θα πρέπει να εναπόκειται αμιγώς σε μηχανισμούς της αγοράς,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των μέσων ενημέρωσης έχουν διαμορφώσει σημαντικές και συχνά κυρίαρχες θέσεις σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι η ύπαρξη εκδοτικών ομίλων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις αποτελεί απειλή για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη συνεισφέρει σημαντικά στην αναζωογόνηση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης, αλλά ότι απαιτούνται επίσης ορισμένες βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας και στην αμοιβή,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα της εργασίας των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να βελτιωθούν και ότι, ελλείψει κοινωνικών εγγυήσεων, αυξανόμενος αριθμός δημοσιογράφων απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού περιορίζεται μάλλον στην αντιμετώπιση ζητημάτων συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, διότι οι δραστηριότητες που δημιουργούν συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν φθάσει το οικονομικό κατώφλιο στο οποίο θα ετίθετο σε εφαρμογή το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση υπερβολικά περιοριστικών κανόνων όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης εγκυμονεί τον κίνδυνο μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και αύξησης της επιρροής μη ευρωπαϊκών ομίλων μέσων ενημέρωσης,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργοί στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να παράγουν περιεχόμενο με όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα αλλά οι συνθήκες για την επίτευξή του δεν είναι εξίσου ικανοποιητικές σε όλα τα κράτη μέλη,

Λ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των νέων μέσων (ευρυζωνικό Διαδίκτυο, δορυφορικά κανάλια, ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, κ.λπ.) και οι ποικίλες μορφές ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης δεν επαρκούν από μόνες τους ώστε να διασφαλίσουν τον πλουραλισμό όσον αφορά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για την ποιότητα του περιεχομένου και για την προστασία των ανηλίκων τόσο σε δημόσιο όσο και σε εμπορικό επίπεδο,

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητες όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της δημοκρατίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά σε πρακτικές που σχετίζονται με τη δεοντολογία των επιχειρήσεων και την κοινωνική ευθύνη,

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο παραγόμενο από τους ιδιώτες χρήστες, ιδίως όσον αφορά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, έναντι συμβολικής αμοιβής ή χωρίς καμία αμοιβή, γεγονός που εγείρει προβλήματα δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικότητας, μια πρακτική που θέτει τους δημοσιογράφους και τους άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης σε αδικαιολόγητη ανταγωνιστική πίεση,

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση παραγόμενου από τους χρήστες περιεχομένου δεν σέβεται πάντα τους κανόνες σχετικά με την ιδιωτικότητα των πολιτών και των δημόσιων προσώπων, και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να παρέχονται ένδικα μέσα για την προστασία των ενδιαφερομένων,

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιστολόγια αποτελούν μια σημαντική νέα συμβολή στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως μέσο προσωπικής έκφρασης από επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αλλά και από απλούς πολίτες, η διάδοσή τους συνεπάγεται μια ανάγκη θέσπισης νομικών διασφαλίσεων οι οποίες θα προβλέπουν επίσης την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση δικαστικής αγωγής και τη θέσπιση του δικαιώματος απάντησης,

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να λαμβάνουν σταθερή χρηματοδότηση, να ενεργούν με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο και να τους παρέχονται τα μέσα για την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και των κοινωνικών αξιών,

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη ευχέρεια όσον αφορά την ερμηνεία της αποστολής των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της χρηματοδότησής τους,

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά μόνο στον οπτικοακουστικό και μη επιγραμμικό τομέα,

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής βάση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου πρέπει να είναι η ισορροπία μεταξύ μιας ισχυρής, ανεξάρτητης και πλουραλιστικής δημόσιας υπηρεσίας και ενός δυναμικού εμπορικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση αυτού του μοντέλου είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωτικότητα και την ποιότητα της δημιουργίας, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και το σεβασμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας,

Μ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ενίοτε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών πάσχουν από ανεπαρκή χρηματοδότηση, αλλά και από πολιτική πίεση,

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθήκοντα που ανατίθενται στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα από το εκάστοτε κράτος μέλος απαιτούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και εγγυημένη ανεξαρτησία, γεγονός το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη,

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα δημόσια μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν προεξέχοντα ρόλο σε σχέση τόσο με την ποιότητα όσο και με την ακροαματικότητα,

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση του κοινού σε υψηλής ποιότητας, ποικίλο περιεχόμενο καθίσταται ακόμη ζωτικότερης σημασίας σε αυτό το πλαίσιο των τεχνολογικών αλλαγών και της αυξημένης συγκέντρωσης και σε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες οπτικοακουστικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδεις για τη δημοκρατική διαμόρφωση γνώμης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εξοικείωσης των ατόμων με την πολιτιστική πολυμορφία και να διασφαλιστεί η πολυφωνία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις νέες ραδιοτηλεοπτικές πλατφόρμες προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή που τους ανατίθεται, να προσεγγίσουν όλες τις ομάδες που συγκροτούν την κοινωνία, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου πρόσβασης,

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης χρειάζονται επαρκή δημόσια χρηματοδότηση προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται, όσον αφορά την προσφορά υψηλού επιπέδου πολιτιστικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου με εμπορικά μέσα ενημέρωσης,

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εμφανιστεί νέοι σταθμοί μέσων ενημέρωσης και ότι αποτελεί πηγή ανησυχίας για τα παραδοσιακά μέσα το γεγονός πως ένα αυξανόμενο μερίδιο των διαφημιστικών εσόδων διοχετεύεται σε διαδικτυακά μέσα,

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι και οι εμπορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους, μαζί με νέους φορείς, στο νέο τοπίο οπτικοακουστικών μέσων το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλό αριθμό πλατφορμών διανομής,

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η αρμοδιότητά της σε διάφορους τομείς πολιτικής τής δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διασφάλιση και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, η ΕΕ δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα ρύθμισης της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, η νομοθετική ρύθμιση των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και οι εξωτερικές (εμπορικές) σχέσεις αποτελούν τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί και πρέπει να ασκεί πολιτική για την ενίσχυση και την τόνωση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης,

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό αντιπαραθέσεων σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης,

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, η εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδες μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να συνεισφέρουν συνειδητά και ενεργά στη δημοκρατία,

Ν.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη παροχή πληροφοριών (ιδίως χάρη στο Διαδίκτυο) καθιστά την ερμηνεία και την αξιολόγησή τους ολοένα και πιο σημαντική,

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της γνώσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα μέσα ενημέρωσης χρειάζεται πολύ περισσότερη στήριξη,

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης δραστηριοποιούνται πλέον σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και ότι, κατ’ επέκταση, οι συνολικές περιοριστικές ρυθμίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους θα μειώσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των φορέων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν δεσμεύονται από αντίστοιχους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη, για τον λόγο αυτό, ότι απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην συνεπή εφαρμογή των κανόνων του θεμιτού ανταγωνισμού και στην παροχή δικλείδων ασφαλείας υπέρ της πολυφωνίας, αφενός, και στην εξασφάλιση της αναγκαίας ευελιξίας για τις επιχειρήσεις του τομέα, αφετέρου, που θα τους εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά μέσων ενημέρωσης,

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία βομβαρδίζεται διαρκώς από πληροφορίες, στιγμιαίες μορφές επικοινωνίας και αφιλτράριστα μηνύματα, ενώ η επιλογή των πληροφοριών απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες,

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση και προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης οφείλει να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο στις εξωτερικές (εμπορικές και μη) σχέσεις της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, της στρατηγικής για τη διεύρυνση καθώς και των διμερών εταιρικών συμφωνιών,

1.      προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη και να προτείνουν βελτιώσεις όποτε χρειάζονται·

2.      πιστεύει ακράδαντα ότι ένα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

3.     επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό τοπίο των μέσων ενημέρωσης υπόκειται σε συνεχή σύγκλιση τόσο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης όσο και τις αγορές·

4.     τονίζει ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς, θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων φορέων της αγοράς και οδηγεί επίσης στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

5.     τονίζει ότι η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία και, κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζονται δεόντως οι κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές διαδικασίες, ή οι αξίες που εκφράζονται στους κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων· θεωρεί ότι, για το λόγο αυτό, το δίκαιο στον τομέα του ανταγωνισμού πρέπει να διασυνδεθεί με τη νομοθεσία που διέπει τα μέσα ενημέρωσης προκείμενου να εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος που ζημιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και τον πλουραλισμό·

6.     ζητεί συνεπώς να εξασφαλισθεί τόσο η ισορροπία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων –στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν σήμερα δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς- όσο και η διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς κατευθύνονται επίσης ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία με αποτέλεσμα να τίθενται συχνά ερωτήματα σχετικά με την κατάλληλη χρήση των δημόσιων πόρων·

7.     πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο των μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης), την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων·

8.     ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ομίλων επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης ως σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, που θα προωθηθούν επίσης με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων των πολιτών σχετικά με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα·

9.     τονίζει την αυξανόμενη επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της ΕΕ και ιδίως στα νέα κράτη μέλη·

10.    ζητεί τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και να διευκολυνθεί η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά·

11.    υποστηρίζει την άποψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό έχει συντελέσει στον περιορισμό της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ωστόσο πόσο σημαντικός είναι η ανεξάρτητη εποπτεία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, και προτρέπει, προς το σκοπό αυτό, οι ρυθμίσεις που θα θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης να είναι αποτελεσματικές, σαφείς, διαφανείς, και υψηλών προδιαγραφών·

12.    επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες για την αξιολόγηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

13.    ζητεί επίσης, εκτός από τους δείκτες για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να καθοριστούν και άλλοι δείκτες ως κριτήρια για την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού τους όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και των μειονοτήτων και τους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων·

14.    θεωρεί ότι οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και παραγωγή του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς για την πρόσβαση και τη διάδοση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης·

15.    υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στην πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία·

16.    προτείνει, εν προκειμένω, να θεσμοθετηθούν ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές για τα μέσα ενημέρωσης ή ανάλογοι θεσμοί στα κράτη μέλη που ακόμη δεν τους διαθέτουν·

17.    αναγνωρίζει ότι η αυτορρύθμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· επικροτεί τις υφιστάμενες σχετικές πρωτοβουλίες του τομέα·

18.    ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός χάρτη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας·

19.    ζητεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τη συνεπή συμμόρφωση των αναφορών των μέσων ενημέρωσης προς τον δεοντολογικό κώδικα·

20.    τονίζει την ανάγκη να θεσμοθετηθούν συστήματα παρακολούθησης και εφαρμογής για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης βάσει αξιόπιστων και αντικειμενικών δεικτών·

21.    τονίζει ότι οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν τη δημοσιογραφική και συντακτική ανεξαρτησία με κατάλληλες και ειδικές νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις, και επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας και της ενιαίας εφαρμογής στα κράτη μέλη και σε όλες τις αγορές όπου λειτουργούν εταιρείες μέσων ενημέρωσης της ΕΕ των συντακτικών χαρτών για την αποτροπή τυχόν παρέμβασης εκ μέρους ιδιοκτητών, μετόχων ή εξωτερικών φορέων, όπως οι κυβερνήσεις, στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο·

22.    καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν με τη βοήθεια κατάλληλων μέσων μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών ευαισθησιών, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας·

23.    συνιστά την ενθάρρυνση δεοντολογικών κωδίκων συμπεριφοράς και όρων χρήσης του παραγόμενου από τους χρήστες περιεχόμενου σε εμπορικές διαφημίσεις και σταθμούς και τη θέσπιση συγγραφικών δικαιωμάτων ανάλογων με την εμπορική του αξία·

24.    χαιρετίζει τη δυναμική και την πολυφωνία που προσδίδουν στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης τα νέα μέσα και ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση νέων τεχνολογικών διαύλων όπως η "κινητή τηλεόραση" ως πλατφόρμας εμπορικών, δημόσιων και κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

25.    συνιστά την αποσαφήνιση του καθεστώτος των ιστολογίων και των ιστότοπων που βασίζονται σε παραγόμενο από τους χρήστες περιεχόμενο, εξομοιώνοντάς τους για νομικούς σκοπούς με οποιαδήποτε άλλη μορφή δημόσιας έκφρασης·

26.    υποστηρίζει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο επίπεδο των επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης, όπου τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να αναφέρουν την πηγή όταν παραθέτουν δηλώσεις·

27.    συνιστά να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές κύριες ικανότητες η γνώση περί τα μέσα ενημέρωσης και υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κορμού μαθημάτων για την προώθηση της γνώσης αυτής υπογραμμίζοντας παράλληλα το ρόλο τους στο ξεπέρασμα οιασδήποτε μορφής ψηφιακούς χάσματος

28.    υποστηρίζει ότι σκοπός της εκπαίδευσης για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι, όπως ορίζεται στη σύσταση αριθ. 1466 (2000) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η παροχή στους πολίτες των μέσων κριτικής ερμηνείας και χρησιμοποίησης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου πληροφοριών που τους ανακοινώνεται· θεωρεί ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία θα δώσει έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να διατυπώσουν μηνύματα και να επιλέξουν τα καταλληλότερα μέσα για τη μετάδοσή τους, και συνεπώς να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης·

29.    προτρέπει την Επιτροπή, κατά την έγκριση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη γνώση περί τα μέσα ενημέρωσης, να δώσει εν προκειμένω επαρκή προσοχή στα πρότυπα κριτικής αξιολόγησης περιεχομένου και ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών·

30.    καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία ενός σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη·

31.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών μετάδοσης στους τομείς της καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης ή της αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης, βάσει διαφανών και αδιάβλητων κριτηρίων, προκειμένου να θεσπισθεί ένα σύστημα πλουραλιστικού ανταγωνισμού και να προληφθούν καταχρήσεις από εταιρείες με μονοπωλιακή ή δεσπόζουσα θέση·

32.    καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα προβλήματα που δημιουργεί η αντιδεοντολογική χρήση και η εμπορική κατάχρηση περιεχομένου που παράγεται από χρήστες·

33.    υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία της οποίας εναπόκειται τελικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων·

34.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι επανειλημμένα κατά το παρελθόν την έχει καλέσει να εκπονήσει οδηγία με σκοπό την εξασφάλιση της πολυφωνίας, την ενθάρρυνση και τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης στα τεχνικά μέσα που θα τους επιτρέπουν να φθάσουν σε όλους τους πολίτες·

35.    καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις υψηλής ποιότητος δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση των προγραμμάτων των εμπορικών σταθμών και οι οποίες, χωρίς να υποχρεούνται απαραιτήτως να ανταγωνίζονται για την ακροαματικότητα και τα προερχόμενα από την διαφήμιση έσοδα, να μπορούν να κατακτήσουν σημαντικότερη θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα ως πυλώνες για τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τον δημοκρατικό διάλογο και την πρόσβαση όλων των πολιτών σε προγράμματα ποιότητας·

36.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και να εντατικοποιήσουν τις τυπικές και άτυπες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών του ραδιοτηλεοπτικού τομέα·

37.    συνιστά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών να μεριμνήσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να αντικατοπτρίζεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των περιφερειών·

38.    ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας των ιδιοκτητών όλων των μέσων ενημέρωσης ώστε να είναι ευκολότερη η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας σε σχέση με τους στόχους και την προέλευση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του εκδότη·

39.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του εθνικού δικαίου περί του ανταγωνισμού στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στο Διαδίκτυο και στις τεχνολογίες των επικοινωνιών, διευκολύνει και προωθεί την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού, να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις τους στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

40.    συνιστά οι κανονισμοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στα δημόσια και στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης να εκπληρώνουν την αποστολή τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης εκπληρώνουν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί από τα κράτη μέλη με διαφάνεια και λογοδοσία αποφεύγοντας την κατάχρηση της δημόσιας χρηματοδότησης για λόγους πολιτικής ή οικονομικής σκοπιμότητας·

41.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία και την προαναφερθείσα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της ανακοίνωσης της ΕK για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς· στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, ζητεί να αξιολογείται οποιοδήποτε προτεινόμενο μέτρο ή διευκρίνιση σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών·

42.    συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της ανακοίνωσης της ΕK για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς –εάν το θεωρεί απαραίτητο– ως τρόπο ενίσχυσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε σημαντικό εγγυητή της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ·

43.    θεωρεί απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, την ανάπτυξη από πλευράς τους νέων υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης πέρα από τα παραδοσιακά προγράμματα καθώς και την δυνατότητα συμμετοχής τους σε κάθε ψηφιακό δίκτυο και πλατφόρμα·

44.    χαιρετίζει την εφαρμογή σε ορισμένα κράτη μέλη διατάξεων που απαιτούν από παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης να καλύπτουν κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να παρέχουν μέρος του ψηφιακού φάσματος σε δημόσιους παρόχους·

45.    προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει μία ευρεία αντίληψη περί αποστολής των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων σύμφωνα με μια δυναμική και μελλοντικά βιώσιμη ερμηνεία του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου της Συνθήκης του Άμστερνταμ, ιδίως σε σχέση με μια απεριόριστη συμμετοχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παράγωγες μορφές παραγωγής και παρουσίασης περιεχομένου (υπό τη μορφή τόσο επιγραμμικών όσο και μη επιγραμμικών υπηρεσιών)· αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης επαρκή χρηματοδότηση για νέες υπηρεσίες ως τμήμα της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης·

46.    επαναλαμβάνει ότι η ρύθμιση της χρήσης του φάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, και συνεπώς δεν μπορεί να υπαχθεί σε ένα καθεστώς αμιγώς βασιζόμενο στην αγορά· επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τις αποφάσεις κατανομής των συχνοτήτων, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των κοινωνιών τους ιδίως σε σχέση με τη διασφάλιση και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

47.    συνιστά, κατά την αναθεώρηση της δέσμης "τηλεπικοινωνίες", να διατηρηθούν και, εάν χρειαστεί, να επεκταθούν οι κανόνες αναμετάδοσης σήματος·

48.    συμφωνεί με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (CM/Rec(2007)2) σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου στα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

49.    εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης[6], καθώς η διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

50.    ζητεί μια ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή του ψηφιακού μερίσματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των παραγόντων, διασφαλίζοντας έτσι την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

51.    εκφράζει την ανησυχία του για την κυριαρχία λίγων μεγάλων επιγραμμικών φορέων, η οποία παρεμποδίζει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και περιορίζει, ως εκ τούτου, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα·

52.    ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τους χρήστες που διατηρούν οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης·

53.    θεωρεί ότι η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει επαρκώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων και παρόμοιες υπηρεσίες επισκόπησης και πλοήγησης, αλλά ότι θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει μέσω διαδικασιών διαβούλευσης αν απαιτούνται ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές ή τομεακοί κανονισμοί ώστε να διαφυλαχθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

54.    ζητεί να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και η συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

55.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ C 340 της 10.11.1997, σελ. 109.
  • [3]  ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σελ. 27.
  • [4]  ΕΕ C 025 Ε της 29.1.2004, σελ. 205.
  • [5]  ΕΕ C 104 Ε της 30.4.2004, σελ. 1026.
  • [6]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0497.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα μέλη της ΕΕ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2004. Η διασφάλιση της σύγκλισης των προτύπων για την προστασία της δημοκρατίας και των βασικών ελευθεριών με τα ανώτερα υφιστάμενα πρότυπα αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις μετά τη διεύρυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη διασφάλιση της δημοκρατίας και επισημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο, το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθέσει τον καθορισμό αξιόπιστων και αντικειμενικών δεικτών του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης σε μια ομάδα 3 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως, τονίζεται η ανάγκη να θεσμοθετηθούν συστήματα παρακολούθησης και εφαρμογής βάσει των δεικτών που θα έχουν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό. Οι διαμεσολαβητές των μέσων ενημέρωσης θεωρούνται μέρος των απαραίτητων αυτών συστημάτων.

Στην έκθεση αναγνωρίζονται επίσης οι εν εξελίξει προσπάθειες των εκπροσώπων των εκδοτών και των δημοσιογράφων να συντάξουν έναν χάρτη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται η ανάγκη παροχής κοινωνικών και νομικών εγγυήσεων για τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες.

Επιπλέον, στην έκθεση υποστηρίζεται η υιοθέτηση από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη συντακτική και δημοσιογραφική ελευθερία σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται. Εκφράζεται δε η ανησυχία για τα χαμηλότερα πρότυπα που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007.

Η ανάπτυξη και η αποδοχή των νέων τεχνολογιών έχουν οδηγήσει στην ανάδυση νέων διαύλων μέσων ενημέρωσης και νέων ειδών περιεχομένου. Η ανάδυση νέων μέσων έχει προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική και ποικιλομορφία στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης· στην έκθεση ενθαρρύνεται η υπεύθυνη χρήση των νέων διαύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται πως το γεγονός ότι το καθεστώς των συντακτών και των εκδοτών των ιστολογίων παραμένει ασαφές και απροσδιόριστο προκαλεί αβεβαιότητα σχετικά με την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία, την προστασία των πηγών, την εφαρμοσιμότητα των κωδίκων δεοντολογίας και την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση δικαστικών αγωγών.

Συνιστάται η αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των διαφόρων κατηγοριών συντακτών και εκδοτών ιστολογίων, καθώς και η δημοσιοποίηση των συμφερόντων και η εθελούσια δήλωση ταυτότητας των ιστολογίων.

Εξάλλου, στην έκθεση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ολοένα και συχνότερα οι εμπορικές εκδόσεις προσφέρουν μια συμβολική μόνο αμοιβή για το παραγόμενο από τους χρήστες περιεχόμενο, γεγονός που εγείρει ζητήματα ιδιωτικότητας και ανταγωνισμού. Συνιστάται η αμοιβή των μη επαγγελματιών ανάλογα με την εμπορική αξία που παράγουν και η χρήση των κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών και των δημόσιων προσώπων.

Επιπροσθέτως, αναγνωρίζονται οι προκλήσεις που θέτει στα έντυπα μέσα η μετακίνηση των διαφημιστικών εσόδων στο Διαδίκτυο, αλλά επισημαίνεται ότι το νέο τοπίο των εμπορικών μέσων κυριαρχείται από τους καθιερωμένους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους περιεχομένου. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης προσεγγίζει τα επίπεδα εκείνα όπου ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί από τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης χρειάζονται ένα σημαντικό και σταθερό μερίδιο αγοράς για την εκπλήρωση της αποστολής τους, αλλά τα εν λόγω μέσα καλούνται να αποφεύγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την επιδίωξη του μεριδίου αγοράς ως αυτοσκοπού. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που σε ορισμένες αγορές τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αποτελούν ηγετικό φορέα της αγοράς, τις περισσότερες φορές πάσχουν λόγω της υποχρηματοδότησης και των πολιτικών πιέσεων που υφίστανται.

Τέλος, αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της γνώσης περί τα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ, συνιστάται η ένταξη της γνώσης αυτής στις εννέα βασικές ικανότητες και υποστηρίζεται η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κορμού μαθημάτων για την προώθηση της γνώσης περί τα μέσα ενημέρωσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (9.4.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2007/2253(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jorgo Chatzimarkakis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την πεποίθηση ότι ένα πλουραλιστικό σύστημα μέσων μαζικής ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

2.  διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό τοπίο μέσων μαζικής ενημέρωσης υπόκειται σε συνεχή σύγκλιση τόσο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης όσο και τις αγορές·

3.  τονίζει ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς, θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων παραγόντων της αγοράς και συντελεί επίσης στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

4.  τονίζει ότι η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία και, κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζονται δεόντως οι κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές διαδικασίες, ή οι αξίες που εκφράζονται στους κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων· πιστεύει ότι, για το λόγο αυτό, το δίκαιο στον τομέα του ανταγωνισμού πρέπει να διασυνδεθεί με τη νομοθεσία που διέπει τα μέσα ενημέρωσης προκείμενου να εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος που ζημιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και την πολυφωνία·

5.  ζητεί συνεπώς να εξασφαλισθεί τόσο η ισορροπία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων –στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν σήμερα δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς- όσο και η διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς κατευθύνονται επίσης ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία με αποτέλεσμα να διερωτάται συχνά κανείς για την κατάλληλη χρήση των δημόσιων πόρων·

6.  πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης), την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων·

7.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ομίλων επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης ως σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, που θα προωθούνται επίσης με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων των πολιτών σχετικά με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα·

8.  τονίζει την αυξανόμενη επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στα νέα κράτη μέλη·

9.  ζητεί τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και να εισέλθουν νέοι ανταγωνιστές στην αγορά·

10. υποστηρίζει την άποψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό έχει συντελέσει στον περιορισμό της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ωστόσο πόσο σημαντικός είναι ο αυτόνομος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, και προτρέπει, προς το σκοπό αυτό, οι ρυθμίσεις που θα θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης να είναι αποτελεσματικές, σαφείς, διαφανείς, και υψηλών προδιαγραφών·

11. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες για την αξιολόγηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

12. ζητεί επίσης, εκτός από τους δείκτες για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να καθοριστούν και άλλοι δείκτες ως κριτήρια για την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού τους όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και των μειονοτήτων και τους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων·

13. πιστεύει ότι οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και παραγωγή του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς για την πρόσβαση, και τη διάδοση, του περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Мариела Величкова Баева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, Кристиан Вигенин, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tobias Pflüger

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (23.4.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2007/2253(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσλειτουργίες της υποδομής μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, όπως ορίζεται στη δέσμη ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι εκδότες εφημερίδων διαδίδουν ολοένα περισσότερο περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου και, συνεπώς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των διαφημίσεων (επί γραμμής),

1.  συμφωνεί με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (CM/Rec(2007)2) σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου στα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

2.  τονίζει τη σημασία της δέσμης ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των ανασχετικών παραγόντων των υποδομών·

3.  εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης[1], καθώς η διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

4.  ζητεί μια ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή του ψηφιακού μερίσματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των παραγόντων, διασφαλίζοντας έτσι την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

5.  ζητεί μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων, στην οποία η σημασία του καταναλωτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την παραχώρηση προνομιακής μεταχείρισης ή την επιβολή περιορισμών· θεωρεί ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για την επίτευξη περισσότερης διαφάνειας σε αυτό το ζήτημα·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την κυριαρχία λίγων μεγάλων παραγόντων επί γραμμής, η οποία εμποδίζει την είσοδο νέων παικτών στην αγορά και περιορίζει, ως εκ τούτου, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την δεσπόζουσα θέση που διατηρεί το Google στη στοχευμένη διαφημιστική αγορά επί γραμμής, η οποία θέτει σε κίνδυνο την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι το Google μπορεί να χρησιμοποιεί αδιαφανείς μηχανισμούς τιμολόγησης για τους εκδότες που εξαρτώνται από τις διαφημίσεις του·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συγχώνευση του Google και του Double Click, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ελέγχου της πρόσβασης σε στοχευμένες διαφημιστικές υπηρεσίες επί γραμμής που θα βασίζονται σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Διαδικτύου· θεωρεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα μοντέλο σχετικά με αυτό το θέμα·

9.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τους χρήστες που διατηρούν οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης·

10. θεωρεί ότι η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει επαρκώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων και παρόμοιες υπηρεσίες επισκόπησης και πλοήγησης, αλλά ότι θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει μέσω διαδικασιών διαβούλευσης αν απαιτούνται ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές ή τομεακοί κανονισμοί ώστε να διαφυλαχθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

11. υποστηρίζει την τακτική αναθεώρηση των διατάξεων μεταφοράς σήματος υπό το φως των τεχνολογικών και ανταγωνιστικών αλλαγών, όπως προτείνει η Επιτροπή στην αναθεώρηση της δέσμης ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και θεωρεί ότι η πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφιακού περιβάλλοντος, πρέπει να είναι τουλάχιστον εξασφαλισμένη από τα κράτη μέλη·

12. ζητεί να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και η συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και τα μέσα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Άννυ Ποδηματά, Атанас Папаризов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Göran Färm, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (6.5.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2007/2253(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luis Herrero-Tejedor

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα την επιθυμία να θεσπίσει η Επιτροπή ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, τόσο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο να εξασφαλίζει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας στα κράτη μέλη και να επιτρέψει στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενιαία αγορά,

Β.  επισημαίνοντας ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί βασικό πυλώνα του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και της ενημέρωσης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.  επισημαίνοντας ότι, όπως υπογραμμίζει και η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας, η έννοια της πολυφωνίας δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί στο πρόβλημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την πολιτική εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, τις πολιτιστικές διαφορές, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη διαφάνεια και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.  υπενθυμίζοντας ότι, όπως επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1995, οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών επί θεμάτων συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι οι συνέπειες αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν μέσω οδηγίας για την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ,

Ε.  επισημαίνοντας ότι, στην πράξη, συμβαίνει συχνά η βασική αρχή της ελεύθερης μετάδοσης και λήψης πληροφοριών να παρεμποδίζεται από τις δημόσιες αρχές,

ΣΤ. επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν πραγματική ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι σήμερα οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται, αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τις εμπορικές τηλεοράσεις, τελικός στόχος των οποίων δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ικανοποίηση της ζήτησης της πλειοψηφίας του κοινού,

Η. επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, όσο υπόκεινται κατά προτεραιότητα στην απαίτηση να ικανοποιούν τη ζήτηση της πλειοψηφίας του κοινού, θα παραμελούν τον βασικό τους ρόλο, θα παρεμβαίνουν στην αγορά της διαφήμισης και θα υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό των εμπορικών τηλεοράσεων,

1.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών μετάδοσης στο επίπεδο της καλωδιακής και της δορυφορικής τηλεόρασης ή της αναλογικής ή ψηφιακής μετάδοσης, βάσει διαφανών και αδιάβλητων κριτηρίων, με στόχο την εγκατάσταση ενός πλαισίου ανοιχτού ανταγωνισμού και την πρόληψη καταχρήσεων από εταιρείες με μονοπωλιακή ή κυρίαρχη θέση·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα προβλήματα που γεννά η αντιδεοντολογική χρήση και η εμπορική κατάχρηση περιεχομένου που εισήγαγαν χρήστες στο διαδίκτυο·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα Οδηγία Υπηρεσιών των Μέσων Ενημέρωσης περιορίζεται στον καθορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, χωρίς να προσδιορίζουν σαφέστερα τον ρόλο τους·

5.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία της οποίας υπάγεται κατά βάση στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων·

6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι επανειλημμένα κατά το παρελθόν την είχε καλέσει να επεξεργασθεί σύνταξη οδηγίας με σκοπό την εξασφάλιση της πολυφωνίας, την στήριξη και τη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Unesco για την Προστασία και τη Προαγωγή της Πολιτιστικής Πολυμορφίας, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου 2005, και τη διατήρηση της πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης στα τεχνικά μέσα που θα τους επιτρέπουν να φθάσουν σε όλους τους πολίτες·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις υψηλής ποιότητος δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση των προγραμμάτων των εμπορικών καναλιών και οι οποίες, χωρίς να υποχρεούνται απαραιτήτως να ανταγωνίζονται για την ακροαματικότητα και τα προερχόμενα από την διαφήμιση έσοδα, να κατακτήσουν σημαντικότερη θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ως στυλοβάτες για τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τον δημοκρατικό διάλογο και την πρόσβαση όλων των πολιτών σε προγράμματα υψηλής ποιότητος·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και να εντατικοποιήσουν τις τυπικές και άτυπες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών του ραδιοτηλεοπτικού τομέα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ρυθμιστικών Αρχών·

9.  συνιστά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών να μεριμνήσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να αντικατοπτρίζεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των περιφερειών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Παναγιώτης Δημητρίου, Σταύρος Λαμπρινίδης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jas Gawronski

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Μανώλης Μαυρομμάτης, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rolf Berend, Victor Boştinaru, Jean-Marie Cavada, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Mario Mauro, Elisabeth Morin, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Fatuzzo