Proċedura : 2007/2253(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0303/2008

Testi mressqa :

A6-0303/2008

Dibattiti :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Votazzjonijiet :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0459

RAPPORT     
PDF 191kWORD 186k
10.7.2008
PE 402.864v01-00 A6-0303/2008

dwar il-konċentrazzjoni u l-pluraliżmu tal-midja fl-Unjoni Ewropea

(2007/2253(INI))

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Rapporteur: Marianne Mikko

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 EXPLANATORY STATEMENT
 OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs
 OPINION of the Committee on Industry, Research and Energy
 OPINION of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konċentrazzjoni tal-midja u l-pluraliżmu tal-midja fl-Unjoni Ewropea

(2007/2253(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(1),

–   wara li kkunsidra l-protokoll tat-Trattat ta' Amsterdam dwar is-sistema ta’ xandir pubbliku fl-Istati Membri(2),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni dwar il-pluraliżmu tal-midja fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (SEC(2007) 0032),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni(3),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2002 dwar il-konċentrazzjoni tal-midja(4),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Unesco tal-2005 dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità ta’ l-Espressjonijiet Kulturali (il-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar id-Diversità Kulturali),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 t'April 2004 dwar ir-riskji ta' ksur, fl-UE u b'mod partikolari fl-Italja, tal-liberta' tal-espressjoni u l-informazzjoni (Artikolu 11 (2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali)(5),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-2001 dwar l-applikazzjoni ta' regoli dwar l-għajnuna mill-istat lix-xandir pubbliku ((2001/C 320/04),

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Jannar 1999 dwar ix-xandir pubbliku (1999/C 30/01),

–   wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni Rec(2007)3 tal-31 ta' Jannar 2007 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa lill-istati membri dwar il-mandat tal-midja pubbliċi fis-soċjetà tal-informazzjoni,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6 0303/2008),

A. billi l-Unjoni Ewropea kkonfermat l-impenn tagħha għall-ħarsien u l-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-midja, bħala pilastru essenzjali tad-dritt għall-informazzjoni u l-libertà ta’ l-espressjoni, imħaddna fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jibqgħu prinċipji fundamentali għaż-żamma tad-demokrazija, tal-pluraliżmu ċiviku u tad-diversità kulturali,

B.   billi l-Parlament Ewropew ħafna drabi esprima l-fehma tiegħu li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas legali stabbli, kemm fil-midja u kemm fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni b’mod ġenerali, bil-għan li tiżgura livell ekwivalenti ta’ ħarsien tal-pluraliżmu fl-Istati Membri u tagħti l-opportunità lill-operaturi sabiex jibbenefikaw mill-opportunitajiet maħluqa mis-suq waħdieni,

C.  billi, kif enfasizzat il-Kummissjoni fid-dokument ta' ħidma tal-istaff tagħha msemmi hawn fuq, il-kunċett tal-pluraliżmu tal-midja ma jistax ikun limitat għall-kwistjoni tal-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-impriżi, iżda jinkludi wkoll kwistjonijiet relatati mas-servizzi tax-xandir pubbliku, mas-setgħa politika, mal-kompetizzjoni fl-ekonomija, mad-diversità kulturali, mal-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, mat-trasparenza, u mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ġurnalisti fl-Unjoni,

D.  billi s-servizzi tax-xandir pubbliku għandu jkollhom ir-riżorsi u l-istrumenti meħtieġa biex ġenwinament ikunu jistgħu jkunu indipendenti mill-pressjoni politika u mill-forzi tas-suq,

E.   billi bħalissa servizzi tax-xandir pubbliku jinsabu taħt pressjoni, b’mod mhux ġustifikat u għad-detriment tal-kwalità tal-kontenut, biex jikkompetu għall-udjenza mal-istazzjonijiet kummerċjali, li l-għan aħħari tagħhom mhix il-kwalità iżda li jissodisfaw il-gosti tal-parti l-kbira tal-pubbliku,

F.  billi l-Konvenzjoni tal-Unesco dwar id-diversità kulturali tagħti importanza konsiderevoli, fost affarijiet oħra, lill-ħolqien tal-kundizzjonijiet li jwasslu għad-diversità fil-midja,

G. billi l-istess Konvenzjoni tal-Unesco tirrikonoxxi d-dritt tal-istati kontraenti tagħha li jieħdu miżuri mmirati għat-titjib tad-diversità tal-midja, inkluż permezz ta' xandir mis-servizz pubbliku,

H. billi l-irwol importanti tal-midja awdjoviżivi pubbliċi biex ikun żgurat il-pluraliżmu huwa rikonoxxut fil-Konvenzjoni tal-Unesco dwar id-diversità kulturali u fil-protokoll tat-Trattat ta' Amsterdam dwar is-sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri, li tistipula li s-sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri hija relatata direttament mal-ħtiġijiet demokratiċi, soċjali u kulturali ta' kull soċjetà u l-bżonn li jkun ippreservat il-pluraliżmu tal-midja, waqt li l-Istati Membri huma responsabbli milli jiddeterminaw il-mandat tax-xandir televiżiv pubbliku u li jipprovdu l-fondi għalih,

I.   billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2001 tirrikonoxxi bis-sħiħ l-irwol ċentrali li għandhom il-korpi tax-xandir pubbliku fil-promozzjoni tal-pluralità u d-diversità kulturali u lingwistika u tenfasizza li, waqt l-eżami tal-għajnuniet mill-Istat in kwistjoni, il-Kummissjoni se tapplika kriterji bħall-importanza tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u s-sodisfazzjon tal-ħtiġijiet demokratiċi, soċjali u kulturali ta' kull soċjetà,

J.   billi r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Jannar 1999 ittenni l-irwol vitali tax-xandir pubbliku għall-pluraliżmu u titlob li l-Istati Membri jagħtuh mandat wiesa' li jirrifletti l-irwol tiegħu li jagħti lill-pubbliku l-benefiċċji ta' servizzi awdjoviżivi u ta' informazzjoni ġodda u ta' teknoloġiji ġodda,

K. billi l-protokoll tat-Trattat ta' Amsterdam imsemmi hawn fuq kien adottat mill-Kunsill biex jiżgura l-kompetenzi tal-Istati Membri biex jorganizzaw is-sistema nazzjonali ta' xandir pubbliku tagħhom b'mod li jkun imfassal biex jissodisfa l-ħtiġijiet demokratiċi u kulturali tas-soċjetà tagħhom, sabiex ikun moqdi bl-aħjar mod l-għan tal-preservazzjoni tal-pluraliżmu tal-midja,

L.  billi r-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri msemmija hawn fuq tenfasizza l-irwol speċifiku tax-xandir pubbliku bħala sors ta' informazzjoni u kummenti imparzjali u indipendenti, u ta' kontenut innovattiv u varjat li jikkonforma ma' standards għoljin ta' etika u ta' kwalità, u bħala forum għad-diskussjoni pubblika u bħala mezz għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni demokratika iktar wiesgħa tal-individwi, u b'hekk titlob li l-Istati Membri jżommu s-setgħa li jaddattaw dak il-mandat biex jissodisfa l-għan tiegħu f' ambjent tal-midja ġdid;

M. billi l-pluraliżmu tal-midja jista' jkun garantit biss permezz ta' bilanċ politiku kif suppost fil-kontenut tax-xandir tat-televiżjoni pubblika,

N. billi l-esperjenza turi li l-konċentrazzjoni mingħajr restrizzjonijiet tas-sjieda tipperikola l-pluraliżmu u d-diversità kulturali u billi sistema bbażata purament fuq il-kompetizzjoni tas-suq ħieles biss ma tistax tagħti garanzija li jkun hemm il-pluraliżmu fil-midja,

O. billi fl-Ewropa l-mudell ibbażat fuq żewġ pilastri, għat-televiżjoni privata u pubblika u s-servizzi tal-midja awdjoviżivi, wera kemm jiswa fil-konsolidazzjoni tal-pluraliżmu fil-midja u għandu jkun żviluppat iktar,

P.  billi l-konċentrazzjoni tas-sjieda qed tiġġenera dejjem iktar dipendenza min-naħa tal-professjonisti tal-midja fuq is-sidien ta' impriżi kbar tal-midja,

Q. billi t-teknoloġiji ġodda, u b'mod partikulari l-bidla għat-tekonoloġija diġitali għall-produzzjoni u t-tixrid tal-kontenut awdjoviżiv u d-dħul fis-suq ta' servizzi ġodda ta' komunikazzjoni u informazzjoni influwenzaw b'mod sinifikanti l-kwantità ta' prodotti u mezzi ta' tixrid disponibbli; billi, madankollu, żieda kwantitattiva fil-midja u fis-servizzi ma tagħtix garanzija awtomatika ta' diversità fil-kontenut; billi mezzi ġodda u aġġornati biex ikunu żgurati l-pluraliżmu fil-midja u d-diversità kulturali u l-forniment ta' informazzjoni f'waqtha u objettiva lill-pubbliku għalhekk huma neċessarji,

R.  billi l-qafas regolatorju attwali tat-telekomunikazzjonijiet, li jirrifletti r-relazzjoni u l-interdipendenza diretti bejn l-infrastruttura u r-regolamentazzjoni tal-kontenut, jipprovdi lill-Istati Membri bl-istrumenti tekniċi adatti għall-ħarsien tal-pluraliżmu tal-midja u tal-kontenut, bħar-regoli dwar l-aċċess u l-kontenut li jrid jixxandar bilfors (must-carry rules),

S.   billi, madankollu, ir-rispett għall-pluraliżmu tal-informazzjoni u d-diversità tal-kontenut mhux awtomatikament garantit mill-avvanzi teknoloġiċi, iżda jrid jirriżulta minn politika attiva, konsistenti u viġilanti min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u Ewropej,

T.  billi, filwaqt li l-Internet żied bil-kbir l-aċċess għal sorsi ta' informazzjoni, perspettivi u fehmiet varji, dan għadu ma ħax post il-midja tradizzjonali bħala mezz deċiżiv għall-formazzjoni tal-opinjoni pubblika,

U. billi bis-saħħa tal-iżviluppi teknoloġiċi, min jippubblika l-gazzetti qiegħed dejjem aktar ixerred il-kontenut permezz tal-Internet u għaldaqstant huwa dipendenti fil-parti l-kbira fuq id-dħul mir-reklamar (online),

V. billi l-midja tibqa' għodda ta' influwenza politika, u billi hemm riskju konsiderevoli għall-abilità tal-midja li twettaq il-funzjonijiet tagħha bħala l-gwardjan tad-demokrazija, minħabba li l-impriżi privati tal-midja huma motivati mill-profitt finanzjarju; billi dan iġib il-periklu ta' telfien tad-diversità, tal-kwalità tal-kontenut u tal-multipliċità ta' opinjonijiet, u li għalhekk is-salvagwardja tal-pluraliżmu m'għandhiex titħalla biss f'idejn il-mekkaniżmi tas-suq,

W. billi l-impriżi l-kbar tal-midja bnew pożizzjonijiet sostanzjali u ta' spiss dominanti f'xi Stati Membri, u billi l-eżistenza ta' gruppi tal-istampa f'idejn impriżi li jistgħu jagħtu kuntratti ta' akkwist pubbliku tirrappreżenta theddida għall-indipendenza tal-midja,

X. billi l-kontribut tal-impriżi tal-midja multinazzjonali f'xi Stati Membri huwa essenzjali biex il-panorama tal-midja terġa' tingħata l-ħajja, iżda billi ċertu titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħlas huwa wkoll meħtieġ,

Y. billi l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol tal-professjonisti tal-midja trid titjieb u billi, fin-nuqqas ta' garanziji soċjali, numru dejjem ikbar ta' ġurnalisti qed ikunu impjegati b'kundizzjonijiet prekarji,

Z.  billi l-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-UE hija limitata fil-kapaċità tagħha li tindirizza kwistjonijiet ta' konċentrazzjoni tal-midja minħabba li l-attivitajiet li joħolqu l-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja fil-livelli vertikali u orizzontali fl-Istati Membri l-ġodda tal-UE ma laħqux il-livell finanzjarju li fih tibda tapplika l-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-UE,

AA. billi l-introduzzjoni ta' regoli restrittivi żżejjed dwar is-sjieda tal-midja toħloq ir-riskju tat-tnaqqis fil-kompetittività tal-impriżi Ewropej fis-suq dinji u taż-zieda tal-influwenza ta' gruppi tal-midja li mhumiex Ewropej,

AB. billi l-konsumaturi tal-midja għandu jkollhom aċċess għal għażla kbira ta' kontenut,

AC. billi dawk li joħolqu l-midja jagħmlu l-almu tagħhom biex jipproduċu kontenut tal-ogħla kwalità possibbli iżda l-kundizzjonijiet biex dan l-għan jintlaħaq mhumiex sodisfaċenti b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha,

AD. billi l-proliferazzjoni tal-midja ġodda (l-Internet broadband, l-istazzjonijet televiżi bis-satellita, it-televiżjoni diġitali terrestri, eċċ.) u l-forom varjati ta' sjieda tal-midja mhumiex biżżejjed fihom infushom biex jiggarantixxu l-pluraliżmu f'termini ta' kontenut tal-midja,

AE. billi r-regoli dwar il-kwalità tal-kontenut u l-ħarsien tal-minorenni għandhom ikunu applikati kemm fil-livell pubbliku u kemm fil-livell kummerċjali,

AF. billi l-impriżi tal-midja huma indispensabbli f'dak li għandu x'jaqsam mal-pluraliżmu tal-midja u l-preservazzjoni tad-demokrazija u għaldaqstant għandhom ikunu kkonċernati b'mod iktar attiv mill-prattiki relatati mal-etika tan-negozju u r-responsabilità soċjali,

AG  billi l-midja kummerċjali qed jużaw dejjem iktar kontenut prodott mill-utenti privati, speċjalment kontenut awdjoviżiv, għal ħlas żgħir jew mingħajr l-ebda ħlas, u dan joħloq problemi ta' etika u ta' ħarsien tal-privatezza, prattika li qiegħda tpoġġi lill-ġurnalisti u lill-professjonisti oħra tal-midja taħt pressjoni kompettitiva mhux f'lokha,

AH. billi l-użu dejjem ikbar ta' kontenut iġġenerat mill-utenti mhux dejjem jirrispetta r-regoli dwar il-privatezza taċ-ċittadini u ta' figuri pubbliċi, u billi, għalhekk, iridu jkunu pprovduti l-mezzi legali sabiex jipproteġu lil dawk ikkonċernati,

AI.  billi l-weblogs jirrappreżentaw kontribut importanti ġdid għall-pluraliżmu tal-midja u huma mezz dejjem iktar komuni għall-espressjoni tal-individwu kemm mill-professjonisti tal-midja u kif ukoll mill-persuni privati; il-proliferazzjoni tagħhom timplika li hemm ħtieġa li jkunu stabbiliti standards legali li jipprovdu għall-assenjazzjoni tar-responsabilità f'każ ta' proċeduri quddiem il-qrati, u li jistabbilixxu d-dritt tar-replika,

AJ.  billi x-xandara pubbliċi iridu jingħataw fondi b'mod stabbli, iridu jġibu ruħhom b'mod ġust u bbilanċjat u jridu jingħataw il-mezzi li jippromwovu l-interess pubbliku u l-valuri soċjali,

AK. billi l-Istati Membri għandhom kamp ta' applikazzjoni wiesa' għall-interpretazzjoni tal-kompetenza tal-midja tas-servizz pubbliku u l-finanzjament tagħha,

AL. billi l-midja tas-servizz pubbliku għandha preżenza tas-suq notevoli biss fl-oqsma awdjoviżivi u non-lineari,

AM. billi l-mudell awdjoviżiv Ewropew irid jibqa' bbażat fuq il-bilanċ bejn servizz pubbliku b'saħħtu, indipendenti u pluralista u settur kummerċjali dinamiku; billi l-kontinwità ta' dan il-mudell hija essenzjali għall-vitalità u l-kwalità tal-ħolqien, il-pluraliżmu tal-midja u r-rispett għad-diversità kulturali u għall-promozzjoni tagħha,

AN. billi kultant is-servizz pubbliku jsofri kemm minn finanzjament mhux adegwat u kemm minn pressjoni politika,

AO. billi l-ħidma li ngħatat lix-xandir pubbliku minn kull Stat Membru titlob finanzjament għal perjodu twil ta' żmien u indipendenza garantita, li żgur mhux il-każ fl-Istati Membri kollha,

AP. billi f'ċerti Stati Membri l-midja tas-servizz pubbliku jista' jkollha rwol ewlieni f'termini kemm ta' kwalità u kemm ta' udjenza,

AQ. billi l-aċċess pubbliku universali għall-kontenut ta' kwalità għolja u divers qed isir terġa' aktar kruċjali f'dan il-kuntest ta' bidliet teknoloġiċi u konċentrazzjoni akbar u f'ambjent dejjem aktar kompetittiv u globalizzat; billi s-servizzi awdjviżivi pubbliċi huma essenzjali biex tkun iffurmata l-opinjoni pubblika f'demokrazija, sabiex in-nies jiffamiljarizzaw ruħhom mad-diversità kulturali u biex ikun garantit il-pluraliżmu; u billi dawn is-servizzi jridu jkunu jistgħu jużaw il-pjattaformi l-ġodda tax-xandir biex iwettqu l-ħidma li tingħatalhom, jiġifieri li jilħqu l-gruppi kollha li jiffurmaw is-soċjetà, ikun x'ikun il-mezz ta' aċċess użat,

AR. billi l-midja tas-servizz pubbliku jeħtieġ li jkollhom biżżejjed fondi pubbliċi biex ikunu jistgħu jikkompetu, f'termini li joffru standard għoli ta' kontenut kulturali u tal-aħbarijiet, mal-midja kummerċjali,

AS. billi tul dawn l-aħħar għaxar snin tfaċċaw kanali ġodda tal-midja u billi s-sehem li qed jiżdied ta' dħul mir-reklamar li jmur għall-bejgħ minn fuq l-Internet huwa sors ta' tħassib għall-mezzi tal-midja tradizzjonali,

AT. billi x-xandara tas-servizz pubbliku u x-xandara kummerċjali se jibqa' jkollhom rwoli komplementari, flimkien mal-atturi l-ġodda, fil-panorama awdjoviżiva l-ġdida kkaratterizzata minn multipliċità ta' pjattaformi għax-xandir,

AU. billi l-UE m'għandha l-ebda kompetenza intrinsika biex tirregola l-konċentrazzjoni tal-midja, madankollu l-kompetenza tagħha f'oqsma varji tal-politika tippermettilha li tieħu rwol attiv fis-salvagwardja u l-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-midja; billi l-liġi dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-istat, ir-regolamentazzjoni tat-telekomunikazzjoni kif ukoll ir-relazzjonijiet (kummerċjali) esterni li fihom l-UE tista' u għandha ssegwi attivament politika biex issaħħaħ u trawwem il-pluraliżmu tal-midja,

AV. billi hemm numru dejjem jiżdied ta' kunflitti dwar il-libertà tal-espressjoni,

AW. billi, fis-soċjetà tal-informazzjoni, l-edukazzjoni bil-midja hija mezz essenzjali biex iċ-ċittadini jingħataw l-għodda biex jagħtu kontribut attiv u infurmat għad-demokrazija,

AX. billi l-kwantità ikbar ta' informazzjoni li wieħed jirċievi (grazzi għall-Internet b'mod partikulari) qed iżżid l-importanza tal-interpretazzjoni u l-evalwazzjoni tagħha,

AY. billi jeħtieġ li l-promozzjoni tal-livell ta' litteriżmu tal-midja fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tingħata ħafna iktar appoġġ,

AZ. billi l-midja Ewropej issa qed joperaw f'suq globalizzat li jfisser li r-restrizzjonijiet komprensivi li jirrigwardaw is-sjieda tagħhom se jnaqqsu b'mod konsiderevoli mill-kapaċità tagħhom li jikkompetu ma' impriżi ta' pajjiżi terzi li mhumiex marbuta b'restrizzjonijiet simili; billi għaldaqstant huwa meħtieġ li jinstab bilanċ bejn l-implimentazzjoni konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni ġusta u d-dispożizzjonijiet ta' ħarsien għall-pluraliżmu fuq naħa u l-iżgurar li n-negozji jkollhom il-flessibilità meħtieġa biex jikkompetu fis-suq internazzjonali tal-midja fuq in-naħa l-oħra,

BA. billi ngħixu f'soċjetà li l-ħin kollu qed tkun ibbumbardata bl-informazzjoni, komunikazzjonijiet immedjati u messaġġi mhux iffiltrati, filwaqt li l-għażla tal-informazzjoni titlob ċerti kapaċitajiet,

BB. billi miżuri biex ikun ikkonsolidat u promoss il-pluraliżmu fil-midja jridu jkunu fundamentali għar-relazzjonijiet barranin tal-UE (fil-qasam tal-kummerċ u bnadi oħra) b'mod partikulari fil-kuntest tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, tal-istrateġija tat-tkabbir u tal-ftehimiet ta' sħubija bilaterali,

1.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jissalvagwardaw il-pluraliżmu tal-midja, biex jiżguraw li ċ-ċittadini tal-UE kollha jkunu jistgħu jaċċessaw midja b'xejn u diversifikata fl-Istati Membri kollha u biex jirrakkomandaw titjib fejn meħtieġ;

2.  Jemmen bis-sħiħ li sistema ta' midja pluralistika hija rekwiżit fundamentali biex jiġi ppreservat mudell soċjali u demokratiku Ewropew;

3.  Jinnota li l-panorama Ewropea tal-midja hija suġġetta għal konverġenza kontinwa, kemm fir-rigward tal-midja kif ukoll tas-swieq;

4.  Jenfasizza li l-konċentrazzjoni tas-sjieda tas-sistema tal-midja toħloq ambjent li jiffavorixxi l-monopolizzazzjoni tas-suq tar-reklami, tintroduċi ostakoli għall-aċċess ta' parteċipanti ġodda fis-suq u twassal ukoll għall-uniformità tal-kontenut tal-midja;

5.  Jinnota li l-iżvilupp tas-sistema tal-midja kull ma jmur qed jitmexxa mill-interess tal-profitti u li, għalhekk, il-proċessi politiċi, ekonomiċi jew dawk relatati mas-soċjetà, jew il-valuri espressi fil-kodiċi ta' kondotta tal-ġurnalisti, mhumiex salvagwardjati biżżejjed; iqis, għalhekk, li l-liġi tal-kompetizzjoni u l-liġi tal-midja għandhom ikunu interkonnessi, sabiex ikunu garantiti l-aċċess, il-kompetizzjoni u l-kwalità u biex jiġu evitati kunflitti ta' interess bejn il-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja u l-poter politiku, li huma ta' ħsara għall-kompetizzjoni ħielsa, għal kundizzjonijiet indaqs u għall-pluraliżmu;

6.  Jitlob, għalhekk, għal bilanċ kemm bejn ix-xandara pubbliċi u privati - f'dawk l-Istati Membri fejn jeżisti xandir pubbliku fil-preżent - u sabiex ir-rabta reċiproka bejn il-liġi tal-kompetizzjoni u l-liġi tal-midja tkun iggarantita sabiex tissaħħaħ il-pluralità tal-midja; jenfasizza li x-xandara tal-midja pubblika wkoll huma mmotivati mill-interess tal-profitti, u spiss iqumu kwistjonijiet relatati mal-użu xieraq ta' fondi pubbliċi;

7.  Jemmen li l-objettivi prinċipali tal-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu li joħolqu kundizzjonijiet li jiżguraw livell għoli ta' kwalità tal-midja (inklużi dawk tal-midja pubblika), li jiżguraw id-diversità tal-midja u jiggarantixxu l-indipendenza sħiħa tal-ġurnalisti;

8.  Jitlob għal miżuri li jtejbu l-kompetittività tal-kumpaniji tal-midja Ewropej sabiex jagħtu kontribut sinifikattiv lit-tkabbir ekonomiku, li għandu jitrawwem ukoll permezz ta' żieda fil-livell ta' kuxjenza u għarfien tal-aspetti ekonomiċi u finanzjarji fost iċ-ċittadini;

9.  Jenfasizza l-influwenza dejjem tiżdied ta' investituri tal-midja minn pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea speċjalment fl-Istati Membri ġodda;

10. Jitlob għal applikazzjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni fil-livell Ewropew u nazzjonali, sabiex ikun iggarantit livell għoli ta' kompetizzjoni u aċċess għas-suq għal kompetituri ġodda;

11. Huwa tal-fehma li l-liġi Ewropea tal-kompetizzjoni għenet biex tkun limitata l-konċentrazzjoni tal-midja; madankollu jenfasizza l-importanza ta' midja indipendenti bis-superviżjoni tal-Istat Membru u jħeġġeġ, għal dan il-għan, li r-regolazzjoni tal-midja fil-livell nazzjonali tkun effettiva, ċara, trasparenti u ta' standard għoli;

12. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa indikaturi speċifiċi biex ikun evalwat il-pluraliżmu tal-midja;

13. Jitlob li jitfasslu indikaturi oħra, apparti l-pluraliżmu tal-midja, bħala kriterji biex tkun analizzata l-midja, inklużi l-orjentazzjoni tagħha rigward lejn id-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi u l-kodiċijiet ta' kondotta professjonali għall-ġurnalisti;

14. Iqis li r-regoli dwar il-konċentrazjoni tal-midja għandhom jirregolaw mhux biss is-sjieda u l-produzzjoni tal-kontenut tal-midja, iżda wkoll il-kanali u l-mekkaniżmi (elettroniċi) għall-aċċess u t-tixrid tal-kontenut fuq l-Internet, bħalma huma l-magni ta' tiftix.

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat l-aċċess għall-informazzjoni għan-nies b'diżabilità;

16. F'dan ir-rigward jissuġġerixxi l-ħolqien ta' ombudsmen tal-midja indipendenti jew istituzzjonijiet simili fl-Istati Membri fejn dawn ma jeżistux diġà;

17. Jirrikonoxxi li l-awtoregolazzjoni għandha rwol importanti fl-iżgurar tal-pluraliżmu tal-midja; jilqa' b'sodisfazzjoni l-inizjattivi eżistenti tal-industrja f'dan il-qasam;

18. Jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' karta għal-libertà tal-midja biex ikunu ggarantiti l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu;

19. Jitlob li l-libertà tal-midja tkun irrispettata u biex ir-rappurtar tal-midja jkun konsistentement konformi mal-kodiċi tal-etika;

20. Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqfu sistemi ta' monitoraġġ u ta' implimentazzjoni għall-pluraliżmu tal-midja bbażati fuq indikaturi affidabbli u imparzjali;

21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet tal-UE u l-Istati Membri jiżguraw l-indipendenza ġurnalistika u editorjali b'garanziji legali u soċjali xierqa u speċifiċi, u jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-ħolqien u l-applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri, u fis-swieq kollha fejn joperaw il-kumpaniji tal-midja bbażati fl-UE, ta' statuti editorjali biex jimpedixxu lis-sidien, lil dawk li għandhom l-ishma, jew korpi estrni bħall-gvernijiet, milli jindaħlu fil-kontenut tal-aħbarijiet;

22. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw, permezz ta' mezzi adegwati, bilanċ xieraq bejn is-sensibilitajiet politiċi u soċjali, b'mod partikulari fil-kuntest ta' programmi tal-aħbarijiet u ta' ġrajjiet kurrenti;

23. Jissuġġerixxi li għall-kontenut iġġenerat mill-utenti privat fil-pubblikazzjonijiet u l-kanali kummerċjali, għandhom ikunu nkoraġġiti kodiċijiet ta' kondotta u termini ta' użu etiċi, u għandhom jiddaħħlu royalties proporzjonali għall-valur kummerċjali tal-kontenut;

24. Jilqa' d-dinamika u d-diversità li ddaħħlu fil-panorama tal-midja mill-midja ġodda u jinkoraġġixxi l-użu responsabbli tat-teknoloġija l-ġdida kollha bħat-televiżjoni mobbli bħala pjattaforma għall-midja kummerċjali, pubblika u tal-komunità;

25. Jissuġġerixxi li ssir kjarifika tal-istatus tal-weblogs u siti bbażat fuq il-kontenut iġġenerat mill-utenti, billi jiġu assimilati għall-għanijiet legali ma' kwalunkwe forma oħra ta' espressjoni pubblika;

26. Jappoġġja l-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur fil-livell ta' midja online, bil-partijiet terzi obbligati li jsemmu s-sors tad-dikjarazzjonijiet li jiċċitaw;

27. Jirrakkomanda li l-litteriżmu tal-midja jiġi inkluż fost il-kompetenzi Ewropej ewlenin u jappoġġja l-iżvilupp tal-kurrikulum ċentrali Ewropew għal-litteriżmu tal-midja waqt li jenfasizza l-irwol tagħhom biex tingħeleb kwalunkwe forma ta' qasma diġitali;

28. Isostni li l-għan tal-edukazzjoni medjatika irid ikun, kif stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 1466 (2000), li jipprovdi liċ-ċittadini bil-mezzi biex jinterpretaw b'mod kritiku, u jużaw, il-volum dejjem jikber ta' informazzjoni li qed tingħatalhom; iqis li dan il-proċess ta' tagħlim se jippermetti liċ-ċittadini li jifformulaw il-messaġġi u jagħżlu l-midja l-iktar adegwati biex jikkomunikawhom, u b'hekk jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bis-sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-libertà ta' informazzjoni u espressjoni;

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fl-adozzjoni ta' approċċ Ewropew għal-litteriżmu medjatiku, tagħti biżżejjed attenzjoni lill-istandards tal-evalwazzjoni kritika tal-kontenut u għall-iskambji tal-aħjar prattiċi f'dan ir-rigward;

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha għall-promozzjoni ta' qafas legali stabbli b'livell għoli iggarantit ta' ħarsien tal-pluraliżmu fl-Istati Membri kollha;

31. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jikkonsolidaw qafas oġġettiv għall-għoti ta’ liċenzji tax-xandir fl-oqsma tat-televiżjoni bil-kejbil u bis-satellita u s-swieq tax-xandir analogu u diġitali, fuq bażi ta’ kriterji trasparenti u ġusti, sabiex tistabbilixxi sistema ta’ kompetizzjoni pluralista u tevita l-abbużi minn kumpaniji li jgawdu monopolji jew pożizzjonijiet dominanti;

32. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-kwistjonijiet li jinħolqu minħabba l-użu mhux etiku u l-użu kummerċjali ħażin tal-kontenut iġġenerat mill-utenti;

33. Ifakkar lill-Istati Membri li dejjem għandu jsir sforz biex ikun hemm bilanċ, fid-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, bejn id-dmirijiet tagħhom u l-libertà tal-espressjoni, li l-protezzjoni tagħha fl-aħħar mill-aħħar hija r-responsabilità tal-qrati;

34. Ifakkar lill-Kummissjoni li f'diversi okkażżjonijiet, intalbet tfassal direttiva bl-għan li tiżgura l-pluraliżmu, tinkoraġixxi u tippreserva d-diversità kulturali kif definita fil-Konvenzjoni tal-Unesco dwar id-Diversità Kulturali, kif ukoll tissalvagwardja l-aċċess għall-kumpaniji kollha tal-midja għall-elementi tekniċi li jistgħu jgħinuhom biex jilħqu l-pubbliku kollu kemm hu;

35. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw xandir pubbliku ta’ kwalità għolja li jista' joffri alternattiva reali għall-programmi tal-istazzjonijiet kummerċjali u li jista', mingħajr ma neċessarjament ikollu jikkompeti għas-sehem mill-udjenza jew għad-dħul mir-reklamar, igawdi pożizzjoni ta' profil aktar għoli fix-xena Ewropea bħala pilastru taż-żamma tal-pluraliżmu tal-midja, tad-djalogu demokratiku u tal-aċċess għaċ-ċittadini kollha għal kontenut ta’ kwalità;

36. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jappoġġaw koperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet regolatorji Ewropej u biex jintensifaw id-diskussjonijiet u l-iskambji ta’ fehmiet formali u informali bejn l-awtoritajiet regolatorji fil-qasam tax-xandir;

37. Jirrakkomanda li, fejn ikun xieraq, ix-xandir pubbliku fl-Istati Membri jirrifletti n-natura multikulturali tar-reġjuni.

38. Iħeġġeġ l-iżvelar tas-sjieda tal-mezzi tal-midja kollha sabiex ikun hemm iktar trasparenza rigward l-għanijiet u l-esperjenza tax-xandar u tal-pubblikatur;

39. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għall-midja kif ukoll għas-settur tal-Internet u tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni tiffaċilita u tippromwovi l-pluraliżmu tal-midja; jistieden lill-Kummissjoni biex, waqt l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni tal-UE, tqis l-impatt tagħhom fuq il-pluraliżmu tal-midja;

40. Jirrakkomanda li r-regolamenti li jiggvernaw l-għajnuna mill-istat ikunu mfassla u implimentati b'mod li jippermettu lill-midja tas-servizz pubbliku u tal-komunità biex jirrealizzaw il-funzjoni tagħhom f'ambjent dinamiku, waqt li jiżguraw li x-xandir pubbliku jwettaq il-funzjoni li fdawlu l-Istati Membri b'mod trasparenti u responsabbli, u jevita l-abbuż ta' fondi pubbliċi għal raġunijiet ta' konvenjenza politika jew ekonomika;

41. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis kif dovut il-Konvenzjoni tal-Unesco dwar id-diversità kulturali u r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa msemmija hawn fuq, meta tieħu d-deċiżjoni dwar il-ħtieġa ta' reviżjoni tal-Komunikazzjoni dwar ix-Xandir fil-KE; f'każ li l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevedi l-linji gwida eżistenti, jitlob li kwalunkwe miżura jew kjarifika proposta tkun evalwata f'dak li għandu x'jaqsam mal-impatt tagħha fuq il-pluraliżmu tal-midja u tken tirrispetta kif dovut il-kompetenzi tal-Istati Membri;

42. Jirrakomanda li l-Kummissjoni tuża l-proċess ta' reviżjoni tal-Komunikazzjoni dwar ix-Xandir fil-KE- jekk tqis li din tkun meħtieġa - bħala mod kif issaħħaħ ix-xandir pubbliku bħala garanti importanti tal-pluraliżmu tal-midja fl-UE;

43. Iqis li, sabiex il-midja awdjoviżiva pubblika tissodisfa l-kompitu tagħha fl-era tat-teknoloġija diġitali, huwa meħtieġ li hija tiżviluppa servizzi ta' informazzjoni u midja ġodda, apparti l-programmi tradizzjonali, sabiex tkun tista' tinteraġixxi ma' kull netwerk u pjattaforma diġitali;

44. Jilqa' b'sodisfazzjon l-implimentazzjoni f'ċerti Stati Membri ta' dispożizzjonijiet li jirrikjedu li l-fornituri tat-televiżoni bil-kejbil jinkludu kanali tax-xandir pubbliku u jallokaw sezzjoni tal-ispettru diġitali għall-fornituri pubbliċi;

45. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tapplika ftehim wiesgħa dwar il-mandat tax-xandir pubbliku konformi ma' interpretazzjoni dinamika u li tibqa' tgħodd fil-futur tal-protokoll tat-Trattat ta' Amsterdam imsemmi hawn fuq, b'mod partikulari rigward il-parteċipazzjoni mingħajr restrizzjonijiet tax-xandir pubbliku fl-iżviluppi tekonoloġiċi u l-forom ta' produzzjoni u preżentazzjoni tal-kontenut li joħorġu minnhom (fil-forma ta' servizzi kemm lineari u kemm non-lineari). Dan għandu jinkludi wkoll finanzjament adegwat għas-servizzi ġodda bħala parti mill-mandat tas-servizz pubbliku;

46. Itenni li r-regolamentazzjoni tal-użu tal-ispettru trid tqis l-għanijiet tal-interess pubbliku bħall-pluraliżmu tal-midja u għaldaqstant ma tistax tkun suġġetta għal reġim ibbażat purament fuq is-suq; Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jibqgħu responsabbli li jiddeċiedu l-allokazzjoni tal-frekwenzi biex jaqdu l-ħtiġijiet speċifiċi tas-soċjetajiet tagħhom, b'mod partikulari rigward is-salvagwardja u l-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-midja;

47. Jirrakkomanda li waqt ir-reviżjoni tal-Pakkett Telecom jinżammu, u, fejn ikun meħtieġ, ikunu estiżi, ir-regoli dwar il-kontenut li jrid jixxandar bilfors (must-carry rules),

48. Jaqbel mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-pluraliżmu tal-midja (CM/Rec(2007)2) li l-aċċess ġust tal-fornituri tal-kontenut għan-netwerks elettroniċi tal-komunikazzjoni għandu jkun żgurat;

49. Jiġbed l-attenzjoni għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-interoperabilità tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva(6), għaliex l-interoperabilità hija ta' importanza fundamentali għall-pluraliżmu tal-midja;

50. Jitlob għal approċċ bilanċjat fir-rigward tal-allokazzjoni tad-dividend diġitali biex jiġi żgurat aċċess ekwu għall-atturi kollha, biex b'hekk ikun issalvagwardjat il-pluraliżmu tal-midja;

51. Huwa mħasseb dwar id-dominanza ta' ftit atturi online kbar, dominanza li tillimita l-parteċipanti li daħlu fis-suq dan l-aħħar u b'hekk toħnoq il-kreattività u l-imprenditorija f'dan is-settur;

52. Jitlob aktar trasparenza fir-rigward tad-dejta u l-informazzjoni personali dwar l-utenti li hi miżmuma mill-magni tat-tiftix tal-Internet, il-fornituri tas-servizzi tal-email u s-siti tan-netwerking soċjali;

53. Iqis li r-regolamentazzjoni fil-livell tal-UE tħares biżżejjed l-aċċessibilità ta’ gwidi ta’ programmi elettroniċi u ta' faċilitajiet ta’ riċerka u navigazzjoni simili, iżda tista' tiġi kkunsidrata aktar azzjoni fir-rigward tal-mod kif l-informazzjoni dwar il-programmi disponibbli hija ppreżentata sabiex jiġi żgurat li s-servizzi ta' interess ġenerali jkunu aċċessibbli bmod faċli; jistieden lill-Kummissjoni biex taċċerta, permezz ta’ proċeduri konsultattivi, jekk hemmx bżonn ta' linji gwida minimi jew ta' regolamentazzjoni speċifika għas-settur biex jiġi salvagwardjat il-pluraliżmu tal-midja;

54. Jitlob li jkun hemm salvagwardji għall-bilanċ bejn ix-xandara regolati mil-liġi pubblika u x-xandara privati, u għall-applikazzjoni koerenti tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u dwar il-midja, biex jissaħħaħ il-pluraliżmu tal-midja.

55. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni u kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1)

ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1

(2)

ĠU C 340, 10.11.1997, p. 109.

(3)

ĠU L 332, 18.12.2007, p. 27.

(4)

ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 205.

(5)

ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 1026.

(6)

Testi adottati, P6_TA(2007)0497.


EXPLANATORY STATEMENT

EU membership has almost doubled since the beginning of 2004. Ensuring the convergence of standards for the protection of democracy and basic freedoms towards the highest existing levels is one of the main post-enlargement challenges.

In this context, the report welcomes all initiatives aimed at safeguarding democracy and points out that the media remains an influential political tool, which should not be treated solely on economic terms.

The report recognises the decision of the European Commission to entrust determining the reliable and impartial indicators of media pluralism to a consortium of 3 European universities. In addition, this report stresses the need to institute the monitoring and implementation systems based on the indicators thus determined. Media ombudsmen are seen as a part of the necessary systems.

The report also recognises the ongoing efforts of publishers' and journalists' representatives to create a charter of media freedom. In addition, the report underscores the need for social and legal guarantees for journalists and editors.

The report advocates the adoption by the multinational enterprises of the best practice for editorial and journalistic freedom in each country where they operate. It expresses concern over lower standards being applied in the member states acceded to the EU in 2004 and 2007.

The development and acceptance of new technologies have led to the emergence of new media channels and new kinds of content. The emergence of new media has brought more dynamic and diversity into the media landscape; the report encourages responsible use of new channels.

In this context the report points out that the undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits.

It recommends clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs.

The report acknowledges the spreading use for a nominal fee of user-generated content by the commercial publications and the privacy and competition issues this generates. It recommends compensating non-professionals commensurately to the commercial value they generate and using ethical codes to protect the privacy of citizens and public figures.

The report acknowledges the challenges posed to the print outlets by the migration of the advertising revenues to the internet but points out that new commercial media landscape is dominated by the established public and private media content providers. It also takes the standpoint that the concentration of media ownership is approaching levels where the media pluralism is not guaranteed by the forces of the free market, especially in the new member states.

The report recognises that the public service media needs a sizable and stable market share to fulfil its mission but urges it to avoid unfair competition and pursuit of the market share for its own sake. It point out that whereas in certain markets the public service media is a leading market participant, it mostly suffers from inadequate funding and political pressure.

Finally the report recognises the need to increase media literacy in the EU, recommends the inclusion of media literacy among the 9 basic competences and supports the development of the European core curriculum for media literacy.


OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (9.4.2008)

for the Committee on Culture and Education

on concentration and pluralism in the media in the European Union

(2007/2253(INI))

Draftsman: Jorgo Chatzimarkakis

SUGGESTIONS

The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Culture and Education, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1.  Firmly believes that a pluralistic media system is an essential requirement for the continued existence of the democratic European social model;

2.  Notes that the European media landscape is subject to continuing convergence, as regards both the media and the markets;

3.  Highlights that the concentration of ownership of the media system creates an environment favouring the monopolisation of the advertising market, introduces barriers to the entry of new market players and also leads to uniformity of media content;

4.  Points out that the development of the media system is increasingly driven by profit-making and that, therefore, societal, political or economic processes, or values expressed in journalists' codes of conduct, are not adequately safeguarded; considers, therefore, that competition law must be interlinked with media law, in order to guarantee access, competition and quality and avoid conflicts of interests between media ownership concentration and political power, which are detrimental to free competition, a level playing field and pluralism;

5.  Calls, therefore, for both a balance between public and private broadcasters - in those Member States where public broadcasters presently exist - and for the interlinking of competition and media law to be guaranteed in order to strengthen the plurality of the media; emphasises that public media broadcasters are also increasingly driven by profit-making, often raising questions relating to the appropriate use of public funds;

6.  Believes that the main objectives of public authorities should be to create conditions that ensure a high level of media quality (including those of the public media), secure media diversity and guarantee the full independence of journalists;

7.  Calls for measures to improve the competitiveness of European media concerns in order to make a significant contribution to economic growth, to be fostered also through raising the level of awareness and knowledge of economic and financial issues among citizens;

8.  Highlights the growing influence of third-country media investors in the European Union, especially in the new Member States;

9.  Calls for the consistent application of competition legislation at European and national level in order to ensure a high level of competition and new competitors to enter the market;

10. Takes the view that European competition law has helped to restrict media concentration; nevertheless stresses the importance of independent, Member State supervision of the media and urges, to that end, that media regulation at a national level be effective, clear, transparent and of a high standard;

11. Welcomes the Commission's intention to develop specific indicators to evaluate media plurality;

12. Calls for further indicators, in addition to media plurality, to be drawn up to as criteria for analysing the media, including its orientation as regards democracy, the rule of law, human and minority rights and professional codes of conduct for journalists;

13. Considers that the rules on media concentration should govern not only the ownership and production of media content, but also the (electronic) channels and mechanisms for access to and dissemination of content on the Internet, such as search engines.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

8.4.2008

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

34

0

0

Members present for the final vote

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Substitute(s) present for the final vote

Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Kristian Vigenin

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Tobias Pflüger


OPINION of the Committee on Industry, Research and Energy (23.4.2008)

for the Committee on Culture and Education

on concentration and pluralism in the media in the European Union

(2007/2253(INI))

Draftsman: Ivo Belet

SUGGESTIONS

The Committee on Industry, Research and Energy calls on the Committee on Culture and Education, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A. whereas infrastructure bottlenecks can be a threat to media pluralism and whereas effective monitoring by the national regulatory bodies, as specified in the telecom package, is essential for dealing with media pluralism,

B.  whereas due to technological developments, newspaper publishers are increasingly disseminating content via the Internet and are therefore largely dependent on (online) advertising revenue,

1.  Agrees with the Council of Europe’s media pluralism recommendation (CM/Rec(2007)2) that fair access by content providers to electronic communication networks should be ensured;

2.  Stresses the importance of the telecom package in establishing greater competition and in reducing infrastructure bottlenecks;

3.  Draws attention to its resolution of 13 November 2007 on the interoperability of digital interactive television services(1), as interoperability is of fundamental importance for media pluralism;

4.  Calls for a balanced approach to the allocation of the digital dividend to ensure equitable access for all players, thereby safeguarding media pluralism;

5.  Calls for a balanced approach to network neutrality, in which the importance of the consumer is the determining factor in granting preferential treatment or restrictions; considers that the review of the telecom legislation is an ideal opportunity to bring about more transparency on this issue;

6.  Is concerned about the dominance of a few large online players, which restricts new market entrants and thereby stifles creativity and entrepreneurship in this sector;

7.  Is concerned about the dominant position of Google in the targeted online advertising market, which endangers media pluralism since Google can use opaque price-setting mechanisms for publishers who are dependent on its advertising;

8.  Is concerned about the merger of Google and Double Click, which may result in a gatekeeper for targeted online advertising services based on the personal data of internet users; considers that effective monitoring is essential to avoid the abuse of a dominant position; calls on the Commission to propose a model in this respect;

9.  Calls for greater transparency with respect to personal data and information kept on users by Internet search engines, email providers and social networking sites;

10. Considers that regulation at EU level sufficiently safeguards the accessibility of electronic programme guides and similar overview and navigation facilities, but that further action could be considered with regard to the way the information about the available programmes is presented  to ensure that services of general interest are easily accessible; calls on the Commission to ascertain by means of consultative procedures whether minimal guidelines or sector-specific regulation are needed to safeguard media pluralism;

11. Supports the regular review of ‘must-carry’ provisions in the light of technological and competitive changes as proposed by the Commission in the review of the telecom package, and considers that access to public broadcasting and services of general interest, including in the digital environment, must as a minimum be guaranteed by the Member States;

12. Calls for safeguarding of the balance between public-law and private broadcasters, and of the coherent application of competition and media law, to strengthen media pluralism.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

21.4.2008

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

37

0

0

Members present for the final vote

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Substitute(s) present for the final vote

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Göran Färm, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

(1)

Texts adopted, P6_TA(2007)0497.


OPINION of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (6.5.2008)

for the Committee on Culture and Education

on concentration and pluralism in the media in the European Union

(2007/2253(INI))

Draftsman: Luis Herrero-Tejedor

SUGGESTIONS

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on the Committee on Culture and Education, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A.  whereas Parliament has repeatedly expressed its view that the Commission should establish a stable legal framework, both in the media and in the information society as a whole, aimed at ensuring an equivalent level of protection of pluralism in the Member States and enabling operators to benefit from the opportunities created by the single market,

B.   whereas media pluralism is a basic pillar of the right to freedom of expression and information under Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union,

C.  whereas, as the Commission stressed in its working document, the concept of media pluralism cannot be limited to the issue of concentration of ownership of companies, but also includes issues related to public broadcasting services, political power, competition in the economy, cultural diversity, the development of new technologies, transparency, and the working conditions of journalists in the Union,

D.  whereas, as Parliament has been warning since 1995, the variations in national law regarding media concentration have adverse consequences for the workings of the single market, and those consequences need to be eliminated by means of a directive for the harmonisation of national provisions within the meaning of Article 95 of the EC Treaty,

E.   whereas in practice public authorities frequently tamper with the basic principle of the free transmission and reception of information,

F.   whereas public broadcasting services need to have the necessary resources and institutions to allow them to be genuinely independent of political pressures and market forces,

G.  whereas as things stand public broadcasting services are under pressure, unjustifiably and to the detriment of content quality, to compete for ratings with commercial channels, whose objective is ultimately not quality but satisfaction of majority public taste,

H.  whereas as long as they are primarily obliged to satisfy majority public taste, public service broadcasters will be forgetting their subsidiary role, interfering in the advertising market, and competing unfairly with commercial TV channels,

1.   Calls on the Commission to commit itself to promoting a stable legal framework with a guaranteed high standard of protection of pluralism in all the Member States;

2.   Calls on the Commission and the Member States to consolidate an objective framework for granting broadcasting licences in the areas of cable and satellite TV and analogue and digital broadcasting markets, on a basis of transparent and fair criteria, in order to establish a system of pluralist competition and prevent abuses by companies enjoying monopolies or dominant positions;

3.   Calls on the Commission to take into consideration the issues arising from the unethical usage and commercial misuse of user-generated content;

4.   Regrets the fact that the new directive on audiovisual media services confines itself to establishing an obligation on Member States to ensure the independence of the national regulatory authorities and does not offer a better definition of those authorities' role;

5.   Reminds the Member States that a balance must always be sought, in the decisions of the national regulatory authorities, between their duties and freedom of expression, the protection of which is ultimately the responsibility of the courts;

6.   Reminds the Commission that on several occasions, it has been asked to draw up a directive that would aim to ensure pluralism, encourage and preserve cultural diversity as defined in the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, signed in Paris on 20 October 2005, as well as to safeguard access for all media companies to the technical elements that can enable them to reach the public in its entirety;

7.   Calls on the Member States to support high-quality public broadcasting services which can offer a real alternative to the programmes of commercial channels and can, without necessarily having to compete for ratings or advertising revenue, occupy a more high-profile place on the European scene as pillars of the preservation of media pluralism, democratic dialogue and access to quality content for all citizens;

8.   Calls on the Commission and the Member States to support greater co-operation between European regulatory authorities and to intensify the formal and informal discussions and exchanges of views between regulatory authorities in the broadcasting field;

9.   Recommends that, where appropriate, public service media in the Member States reflect the multicultural nature of regions.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

6.5.2008

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

34

1

0

Members present for the final vote

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Substitute(s) present for the final vote

Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Jas Gawronski

.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni

3.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

33

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Rolf Berend, Victor Boştinaru, Jean-Marie Cavada, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Mario Mauro, Elisabeth Morin, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Carlo Fatuzzo

Avviż legali - Politika tal-privatezza