Betänkande - A6-0306/2008Betänkande
A6-0306/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

10.7.2008 - (KOM(2007)0117 – C6‑0213/2008 – 2007/0044(CNS)) - *

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0044(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0306/2008
Ingivna texter :
A6-0306/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(KOM(2007)0117 – C6‑0213/2008 – 2007/0044(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2007)0117),

–   med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete md Republiken Uzbekistan,

–   med beaktande av artiklarna 44.2, 47.2 sista meningen, artiklarna 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133, 181a och artikel 300.2 andra meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 101 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 6.2 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0213/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0306/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet till avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Uzbekistan parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ingående av protokollet till avtalet EG/Uzbekistan om partnerskap och samarbete med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU

Referensnummer

KOM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

6.6.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.6.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.6.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

21.3.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

20.3.2007

Antagande

20.3.2007

 

 

 

Ingivande

11.7.2008