Pranešimas - A6-0307/2008Pranešimas
A6-0307/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

10.7.2008 - (COM(2007)0133 – C6‑0228/2008 – 2007/0047(CNS)) - *

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski
Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis

Procedūra : 2007/0047(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0307/2008
Pateikti tekstai :
A6-0307/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(COM(2007)0133 – C6‑0228/2008 – 2007/0047(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0113),

–   atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Kirgizijos Respublika,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius ir 300 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

–   atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 101 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0228/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0307/2008),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kirgizijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

EB ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymas, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

Nuorodos

COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.6.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

19.6.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.6.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

11.4.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

17.4.2007

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

17.4.2007

Priėmimo data

17.4.2007