Процедура : 2008/2007(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0308/2008

Внесени текстове :

A6-0308/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 19
CRE 03/09/2008 - 19

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0408

ДОКЛАД     
PDF 190kWORD 149k
14.7.2008
PE 404.591v02-00 A6-0308/2008

за европейска пристанищна политика

(2008/2007(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Josu Ortuondo Larrea

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейска пристанищна политика

(2008/2007(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Съобщение относно европейската пристанищна политика" (COM(2007)0616),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "За морска политика на Съюза: европейска визия за океаните и моретата" (COM(2006)0275),

–       като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно бъдещата морска политика на Европейския съюз:Европейска визия за океаните и моретата,

–       като взе предвид своята резолюция от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда,

–       като взе предвид Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици,

–       като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

–       като взе предвид Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци,

–       като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите,

       като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A6‑0308/2008),

A.     като има предвид, че темата за достъп до пазара на пристанищни услуги бе предмет на разискване в Парламента и следователно Комисията предприе широка консултация със заинтересованите страни,

Б.     като има предвид, че горепосоченото съобщение на Комисията за европейска пристанищна политика не предлага нови мерки за достъп до пазара на пристанищни услуги,

В.     като има предвид, че международното измерение на този сектор предполага политика за европейските пристанища на общностно равнище, с използване на техните сравнителни геополитически преимущества,

Г.     като има предвид, че пристанищата имат значение не само за морския, речния и модалния транспорт в Европа, но и като икономически оси, източник на заетост и фактори за интегриране на населението,

Д.     като има предвид, че европейската пристанищна политика, тъй като има за цел укрепването на конкурентоспособността на морските превози и предоставянето на съвременни услуги на високо равнище, следва да насърчава следните четири принципа: безопасност – бързо обслужване – ниска цена – опазване на околната среда,

Е.     като има предвид бъдещите предизвикателства пред европейските пристанища, по-конкретно, в областта на околната среда, глобализацията, устойчивото развитие, заетостта, финансирането, както и на достъпа до пазара и на управлението, и също така антиконкурентните и дискриминационни мерки, предприети от държави, които не са членки на ЕС, на съответните географски пазари,

Ж.    като има предвид, че поради липсата на потенциални зони за развитие на пристанищата в Европа, редкостта и крехкостта на естествените местообитания е важно законодателят да постигне баланс и юридическа яснота по отношение на задълженията си по отношение на околната среда, икономическата и социалната област,

З.      като има предвид, че в европейския пристанищен сектор се наблюдават големи различия и се очаква съществен растеж през идните години,

И.     като има предвид, че разширяването на Панамския канал ще има въздействие, което вероятно ще засили текущата тенденция към по-големи кораби,

Й.     като има предвид, че съвременната инфраструктура и действащите връзки с вътрешността и с островите са важни за пристанищата,

1. приема положително горепосоченото съобщение на Комисията за европейска пристанищна политика;

2. приветства Комисията за подхода й при изготвяне на въпросното съобщение и по-специално процеса на разширена консултация при съставянето му;

3.      приветства намерението на Комисията да се съсредоточи върху „меки законодателни мерки”, като например публикуване на насоки и премахване на административни пречки, а не върху въвеждането на ново законодателство;

4.      припомня основното значение на пристанищния отрасъл за Европейския съюз от икономическа, търговска, социална, стратегическа гледна точка, както и от гледна точка на околната среда;

5.      изразява увереност, че Комисията играе важна роля за гарантиране, че европейските пристанища са в състояние да достигнат своя пълен потенциал;

6.      одобрява намерението на Комисията да публикува насоки за прилагане на общностното законодателство в областта на околната среда по отношение на устройството на пристанищата и на тяхната инфраструктура, с основна цел защита на морската среда и на съседните на пристанищата пространства; настоятелно призовава Комисията да публикува тези насоки до края на 2008 г.;

7.      счита, че пристанищата и природата могат да съжителстват по устойчив начин, тъй като разрушаването на природата често предизвиква икономически щети в други сектори, като например в туризма, земеделието и рибното стопанство, и следователно призовава комисаря по транспорта да си сътрудничи интензивно с комисаря по околната среда при изготвянето и прилагането на законодателство и насоки в областта на европейските пристанища и околната среда;

8.      счита, че тези насоки трябва да застъпят въпроса за правната несигурност, произтичаща от някои директиви в областта на околната среда, като с това обхванат действително политиката в областта на околната среда, отчитайки специфичността на пристанищата в Съюза;

9.      подчертава необходимостта пристанищните и местните органи да бъдат включени в изготвянето на планове за управление на речните басейни, както и на морските пристанища, в съответствие с директива 2000/60/ЕО;

10.    обръща внимание на необходимостта местните и регионалните органи да подкрепят усилията за намаляване на емисиите на CO2 в атмосферата от страна на корабите, както и наземния и въздушния транспорт, чрез установяване на планове за управление на качеството на въздуха и в съответствие с конвенцията МАРПОЛ и Рамкова директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух;(1)

11.    подчертава необходимостта от разработване на интегрирана европейска политика, която ще засили регионалната конкурентоспособност и териториалното сближаване, като се вземат предвид социалните, екологични, икономически аспекти и въпросите, свързани със сигурността, на всички териториални равнища, чрез изграждането на партньорства между институциите, отраслите и териториите;

12.    отбелязва по-специално, че Комисията е обезпокоена от дисбаланса в търговските морски потоци, констатиран в Европа, но отбелязва също така разнообразието в пристанищния отрасъл и разрастването на малките и средните пристанища в Европа; счита освен това, че Комисията трябва да отчита очакваните важни промени в международния морски трафик като последствие от технологичната и икономическа еволюция в този отрасъл, разширяването на Панамския канал и увеличаването размера и капацитета на корабите, което, без съмнение, ще се отрази значително на отрасъла;

13.    обръща внимание върху териториалното измерение на развитието на европейските пристанища и най-вече върху необходимостта от трансгранично сътрудничество и съгласуване между съседни пристанищни райони; подчертава значението на Европейската политика на добросъседство и на регоналната стратегия за Средиземно, Балтийско и Черно море; приветства предложението на Комисията за съставяне на списък на местата с недостатъчна пропускателна способност между пристанищата на ЕС и пристанищата на съседните на ЕС страни;

14.    призовава Комисията да пристъпи към систематично наблюдение на развитието на нови технологии и методи на управление, които се прилагат в международен план на територията на пристанищата и в центровете за обслужване на плавателни съдове, товари, пътници и сухопътни транспортни средства с цел насърчаване на политики и инициативи за развитието на пристанищата на Общността и за подобряване на тяхната ефективност и производителност в полза на самите потребители;

15.    счита, че технологичните промени, необходими за да могат междинните пристанища да посрещнат предизвикателството на увеличения обем на трафика, ще имат сериозни финансови последствия за засегнатите региони; счита, че посочените региони би трябвало да могат да използват средства от европейските структурни фондове, най-вече за финансиране на закупуването на най-съвременно техническо оборудване, за създаване на работни места в новаторски области и за възстановяване на градските зони, освободени при прехвърлянето на пристанищните дейности в извънградски райони;

16.    счита, че правната сигурност на нормативната уредба на Общността в областта на морския транспорт, произтичаща от международната нормативна уредба, зависи от бързото одобрение на морския пакет Erika III;

17.    следователно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават сътрудничеството между европейските пристанища; подчертава същевременно и ролята на пристанищата за регионалната икономика във вътрешността на страната; в тази връзка подчертава, че хармоничното развитие на пристанищата е ключов елемент от интегрираната морска политика на ЕС;

18.    подчертава обществената и културна роля на пристанищата за населението на вътрешността на страната и счита за необходимо осведомяването на обществеността относно значението на пристанищата като средства за развитие;

19.    счита, че морският и речният транспорт не могат да бъдат разглеждани отделно от сухопътния и въздушния транспорт и че връзката с вътрешността е от голямо значение за търговския успех, и по тази причина е необходимо да бъде подкрепено създаването и взаимовръзката на пристанищата с логистичните платформи на вътрешността и също така със „сухоземните пристанища”; в тази връзка счита също така, че е желателно да има комодално участие на пристанищата, както по отношение на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), така и с бъдещите зелени коридори на Общността, за да се гарантира по-добро използване на транспортния капацитет в областта на крайбрежното морско плаване и на речния транспорт, както и връзката им със сухопътния и въздушния транспорт, така че да се гарантира последователна и истинска транспортна политика;

20.    затова подкрепя намерението на Комисията да оцени състоянието и нуждите на връзките на пристанищата с отдалечените райони във вътрешността, а също така и тяхното въздействие върху балансираната мрежа от транспортни потоци в рамките на междинния преглед на трансевропейската транспортна мрежа през 2010 г.(2);

21.    счита, че една от целите на междинния преглед на TEN-T през 2010 г. трябва да бъде интегрирането на морския и на речния транспорт със сухопътния посредством европейските пристанища;

22.    приканва заинтересованите местни и регионални органи да осъществяват по-мултимодална транспортна политика, която да позволява наред с автомагистралите по-добро използване на железопътния транспорт и на вътрешните водни пътища, както и ефективното свързване на пристанищните райони с TEN-T, и по-ефективното свързване на пристанищата с вътрешността, по-специално чрез използване на железопътния транспорт и вътрешните морски пътища и,

23.    констатира, че пристанищата на ЕС се конкурират с пристанищата на трети страни, които често не са подложени на същите правила като пристанищата на Съюза, и също така са изправени пред политики на дискриминация в областта на икономиката, които се прилагат от съседни на ЕС държави, напр. посредством дискриминационни тарифни политики;

24.    призовава Комисията да проучи отново въпросите за безопасността на пристанищата и да отчете нарастващите разходи във връзка с конкурентоспособността на европейските пристанища;

25.    приема положително намерението на Комисията да открои срещаните от европейските пристанища проблеми в тази област и приканва Комисията да обсъди изработването на регистър на тези проблеми, за да подходи по специфичен начин към проблемите, породени от конкуренцията с пристанищата на държави, които не са членки на ЕС, както и към антиконкурентните и дискриминационни мерки, предприети от съседни на ЕС държави;

26.    подчертава необходимостта от развитие на сътрудничеството с трети държави с цел изготвяне и представяне на съвместни програми за развитието, координацията и трансфера на ноу-хау между съседни пристанища;

27.    счита, че Комисията трябва да разгледа възможността за изработване на общността програма за обновяване на транспортните кораби и по-специално на тези, предназначени за крайбрежно морско плаване и за речен транспорт;

28.    счита, че новите технологии, по-специално информатиката, са ключови елементи, които дават възможност на европейските пристанища – изпитващи затруднения поради конкуренцията от пристанищата на трети страни, а някои от тях поради липса на пространство – да се развиват, да увеличават ефективността и доходността си;

29.    настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да ускорят, с помощта на съответните органи, изпълнението на системите за корабоводене от разстояние, така че да се увеличи ефикасността и сигурността в управлението на трафика в пристанищата, а също така и в областите, предназначени за спиране на котва;

30.    насърчава Комисията да продължи научните изследвания и нововъведенията в този отрасъл чрез рамкови програми на Съюза и приканва Комисията и държавите-членки да подкрепят научните изследвания в областта на безопасността с оглед възможно най-съществено снижаване на броя на произшествията, в областта на логистиката с оглед подобряване използването на пространството в пристанищата и околната среда, намаляване, наред с другото, на емисиите на CO2 и на замърсяването, причинено от отпадъците;

31.    призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят предложенията до Международната морска организация относно заменяне на настоящото гориво с дизел до 2020 г., както и възможността за включване на морския сектор в схемата за търговия с емисии;

32.    призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят енергично постоянното подобряване на флота за издирване и спасяване (SAR), както и другите функции на SAR в пристанищата, съгласно конвенцията за опазване на човешкия живот на море (SOLAS) и конвенцията SAR за търсене и спасяване по море, и да продължават да подобряват сътрудничеството между центровете за координиране на усилията за спасяване по море;

33.    счита за необходимо по-нататъшното развитие и насърчаване на програмите „Чисти кораби” (Clean ship) и „Чисти пристанища” (Clean port);

34.    приканва Комисията и отрасъла към насърчаване на морските компании към съкращаване броя на превозваните празни контейнери и към пълно използване на този капацитет, и да подкрепят инициативи с тази цел (напр. чрез изследователски програми), като отчитат действителните и специфични потребности на клиентите, както и намаляването на въздействието върху околната среда;

35.    приема много положително намерението на Комисията да внесе законодателно предложение за създаване на европейско пространство за морски транспорт без препятствия и счита, че целта на това предложение трябва да бъде осигуряване на справедлива конкуренция между морския и сухопътния транспорт в Съюза;

36.    препоръчва следователно освобождаване на не подлежащите на мито стоки за Общността от митнически контрол при морския транспорт на къси разстояния в Общността и препоръчва също така, доколкото това е възможно, създаване на отделни пристанищни зони за вътрешнообщностния трафик и за международния трафик, както и опростяване на вътрешния транспорт, стандартизиране и идентификация на специалните контейнери;

37.    призовава Комисията да преразгледа и подобри политиките за развитието и подкрепата за експедирането по море на близки разстояния;

38.    приканва Комисията да разгледа възможността за въвеждане на единен транспортен документ за контейнерите в Общността с оглед опростяване на административните процедури;

39.    приканва Комисията да осъществи проучване относно финансовите потоци, насочени от органите на обществено управление към европейските търговски пристанища, за да открои евентуални нарушения на конкуренцията, както и да уточни, в насоките за държавна помощ, кои видове помощ, отпускани на пристанищните власти, следва да се разглеждат като държавна помощ; счита, че евентуални инвестиции от публичноправни органи с цел развитие на пристанищата не би трябвало да се разглеждат като държавна помощ, когато са предназначени за екологосъобразни подобрения, намаляване на задръстванията и сухопътния тежкотоварен транспорт на стоки, особено когато се считат за важни за гарантиране на икономическо, социално и териториално сближаване (напр. по отношение на островите), освен ако не облагодетелстват отделен потребител или стопански субект;

40.    приканва настоятелно Комисията да публикува насоки за държавната помощ през 2008 г. и изразява увереност, че тези насоки следва да обхващат самата пристанищна зона, с разграничение между инфраструктурата, осигуряваща подстъп, и тази за защита, свързаната с проекта инфраструктура и настройката, и без разграничение между различните категории пристанища;

41.    одобрява разширяването на обхвата на задълженията за прозрачност, залегнали в Директива 2006/111/ЕО на Комисията от 16 ноември 2006 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия, но приканва Комисията да разгледа възможността за намален минимален праг за годишните постъпления вместо задължение по принцип;

42.    отбелязва по-специално осъществения от Комисията анализ на пристанищните концесии и приканва Комисията да отчита значението на известната степен на гъвкавост от страна на пристанищните власти в тази област, по-специално, при подновяване на концесиите, свързани с крупни капиталовложения, но счита, че тази гъвкавост не трябва да бъде използвана, за да възпрепятства конкуренцията в пристанищата;

43.    счита от първостепенно значение запазването на равновесието между свободното предоставяне на услуги и специфичните искания на пристанищата, като успоредно с това подчертава необходимостта от сътрудничество между обществения и частния сектор с цел тяхното осъвременяване;

44.    насърчава използването на програмите за европейско териториално сътрудничество в рамките на кохезионната политика и на програмите за сътрудничество в рамките на политиката на ЕС за добросъседство и разширяване, както и прилагането, доколкото е възможно, от страна на Комисията, държавите-членки и заинтересованите регионални органи на трансграничен подход при използването на съществуващия пристанищен капацитет, когато финансират съвместно проекти за пристанищна инфраструктура;

45.    решително подкрепя ролята на притежаваните от местните общности пристанищни тръстове с нестопанска цел и настоятелно призовава местните, регионални, национални и европейски органи да предприемат мерки за тяхната защита от влошаване на състоянието им, тъй като техният социален, както и свързан с отдиха и туризма принос за общностите в непосредствена близост надхвърля първоначалната стопанска функция;

46.    изразява категорично желание да припомни, че в рамките на размисъла относно Европа и нейната морска политика, европейският сектор на корабоплаването с развлекателна цел играе основна роля за местното икономическо развитие, тъй като яхтените пристанища са не само витрината към вътрешността на страната и силен лост за развитие на туризма, който включва разглеждане на пристанището и околностите му, но същевременно са от съществено значение за снабдяването на намиращите се в близост търговски предприятия;

47.    приема положително отдаденото значение на диалога в пристанищния отрасъл; поощрява създаването на Европейски комитет за социален диалог и счита, че той би следвало да обсъжда въпроси, свързани с пристанищата, включително правата на трудещите се, концесиите и конвенция № 159 на Международната организация на труда от 1979 г. за безопасността и хигиената при пристанищните товаро-разтоварителни работи;

48.    подчертава значението на защитата и на по-високото равнище на обучение на пристанищните работници; подкрепя желанието на Комисията да осигурява на пристанищните работници квалификация на взаимно призната основа, за да се поддържа гъвкавостта в този отрасъл; в тази насока и като първа стъпка следва да се направи сравнение между различните съществуващи системи за професионална квалификация на пристанищните работници; счита обаче, че тази основна квалификация не може да води до намаляване на средното равнище на квалификация на пристанищните работници в държава-членка;

49.    предлага темата за професионалните квалификации и обучението през целия живот да се разгледа съвместно със социалните партньори в рамките на бъдещия европейски комитет за социален диалог;

50.    насърчава Комисията да поощрява обмена на добри практики в пристанищния отрасъл най-общо и, по-специално, по отношение на нововъведенията и обучението на работниците с цел повишаване на качеството на услугите, конкурентоспособността и привличането на инвестиции;

51.    приветства определянето на 20 май за европейски морски ден, и по-конкретно подкрепя въвеждането на ден на ”отворените врати”, който може да насърчи по-доброто разбиране от страна на обществеността на труда и на значението на пристанищния отрасъл;

52.    настоятелно призовава Комисията, в съответствие с резолюцията на Парламента от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет, да продължи своите усилия с цел гарантиране на промяна на законодателството на САЩ, предвиждащо сканиране на всички превозни контейнери, пътуващи за САЩ, така че да бъде гарантирано сътрудничеството, основано върху взаимното признаване на „одобрените икономически оператори” и на стандартите за сигурност, приети от Световната митническа организация (C-TPAT, рамка от стандарти SAFE); призовава Комисията да изчисли потенциалните разходи във връзка с мярката за 100% сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, както и за потенциалното й въздействие върху митническите операции;

53.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1)

ОВ L 296 от 21.11.96, стр. 55

(2)

Срв. член 19 от Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1).


EXPLANATORY STATEMENT

Background

The present communication is the result of a wide-ranging consultation on European port policy carried out by the Commission. The consultation followed on from the unsuccessful submission of two directives in this area. The communication is part of the European Union's agenda for freight transport, which also includes communications on a logistics action plan, a priority rail freight network and the motorways of the sea.

The importance of ports in Europe can be seen from the intensity of the debates surrounding the two directives recently rejected by the European Parliament. This importance is linked not only to economic factors, but also to the role of ports in society. The wide-ranging consultation process carried out by the Commission when preparing this communication is evidence of the new approach it is adopting and the interest it is taking in this sector.

The port sector is expanding rapidly. Maritime transport is crucial to European and world trade. It is a sector particularly affected by globalisation and the international dimension that brings. In fact, some concessions in European ports are run by companies, or even port authorities, from third countries. Similarly, some European ports are managed by authorities or companies from third countries

The Commission communication

The communication is divided into six main parts. The first part examines port performance and hinterland connections. In the face of growing world trade and the lack of space around most existing European ports, the best solution is to improve their performance. Hinterland connections are of vital importance for ports. While drawing up this report, your rapporteur had the opportunity to visit the port of Antwerp, something which convinced him of the value of overland connections. The Commission intends to leave this question to regional and national authorities and to the market. It plans to examine the matter as part of the mid-term review of the trans-European transport network in 2010.

The second part examines how capacity can be expanded while respecting the environment. The Commission points out that European ports are not always in the optimum location for development, something which is vital for the maritime sector. It acknowledges that legal uncertainty is felt in some quarters as regards legislation in this field, particularly the birds and habitats directives. In response, the Commission intends to publish guidelines on the application of Community environment legislation to the sector.

The question of the treatment of waste is dealt with at Community level by Directive 2000/59/EC on port reception facilities. The Commission believes that the implementation of this directive is a target yet to be achieved. It will consult interested parties and put forward a proposal aimed at improving the existing mechanism of the directive. It will also contribute to the work of the International Maritime Organisation (IMO) on measures aimed at curbing pollutant emissions in ports.

In the section on modernisation, the Commission notes the improvement in ship-shore relations expected as a result of new technological systems such as SafeSeaNet, AIS (automatic identification) and LRIT (long-rage identification and tracking). In its own-initiative report on short-sea shipping (2004/2161(INI)), the European Parliament recommended that administrative formalities should be cut back without compromising safety and customs controls.

The Commission also wishes to cut red tape and simplify procedures for short-sea shipping. At present, maritime transport between Member States of the European Union is subject to customs inspection, since EU ports are part of the Union's external frontier. Maritime transport is therefore at a disadvantage compared to other transport modes, which are not subject to the same conditions within the Union. The Commission intends to publish a legislative proposal on the creation of a European maritime transport space without barriers in October 2008. The aim of the legislative proposal is to simplify administrative procedures and, where possible, grant exemption from these procedures to vessels transporting Community-cleared goods. The Commission has already proposed the creation of a paperless environment for customs and trade, including a single window for the submission of data.

The Commission also wishes to improve the administrative processing of vessels. In 2009 it intends to publish a policy document on the deployment of 'e- maritime services'. It hopes that technological progress in the information and communication sector will improve the efficiency of European ports. By 2009, the Commission intends to develop a series of generic indicators for all modes of transport. These will be practical tools to encourage analysis of service quality, but also to gauge the impact of the mode of transport concerned on the environment.

The fourth section of the communication examines port activities in Europe and the rules governing them. The aim is to create a level playing-field in Europe, unlike the current situation. Here again emphasis should be placed on the diversity of the port sector in Europe, a diversity which also extends to management of the sector by the Member States' authorities. In this connection, the Commission will also adopt guidelines on state aids to ports in October 2008.

With regard to the role of port authorities, the Commission takes stock of the diversity prevailing in this sector, explaining that European ports are managed either by entirely private entities or by public entities or enterprises. Nevertheless, the Commission does not intend to intervene to harmonise the different practices adopted by ports with regard to cargo handling and technical-nautical services. The Commission recalls the provisions of the Treaty and the conditions governing competition and the internal market, to which services of general economic interest are subject, as well as the rules on the internal market, particularly those relating to freedom of establishment and the freedom to provide services.

With the aim of increasing transparency in the port sector, the Commission intends to extend the provisions on transparency laid down in Directive 2006/11/EC to all merchant ports without exception. At present, the directive applies only to ports whose annual income is above EUR 40 million per year.

The Commission emphasises that port concessions are subject to the rules and principles of the Treaty. In this connection, it mentions the case law of the Court of Justice of the European Communities, under which concessions are subject to transparency and competition requirements when they are granted and award procedures may be checked for impartiality/neutrality. Competition in this area requires that the duration of concessions should be fixed so as not to restrict free competition. Nevertheless, a concessionaire should be able to pay off his investment and secure a reasonable return on it. The question of the renewal of concessions is an important one. Of course there is a need for competition, but port authorities would naturally like to renew an expired concession under a simplified administrative procedure.

In addition, the Commission wishes to help disseminate best practice as regards the transparency of port charges and take stock of problems encountered by European ports with third country ports. As mentioned above, ports in neighbouring countries are frequently not subject to the same rules and requirements as European ports, which can give them an advantage over the latter.

The fifth part of the communication deals with relations between ports and cities. The Commission points out that it has proposed holding a European maritime day. It also wants to propose an 'open day' to invite the public to explore ports and gain a better understanding of their role in society. The Commission will examine possible sources of finance for improving the integration of ports with the cities to which they are linked. It also plans to assess the impact of current safety measures and strike a balance between the need for such measures and the need to keep port areas accessible.

Finally, in the last part of the communication, the Commission examines work in ports. It plans to encourage the setting up of a European sectoral dialogue committee for ports. It will also draw up a mutually recognisable framework for the training of port workers. With regard to health and safety at work, the Commission points to the existing rules in this area and its previous communications on the subject. It will ensure that existing rules are monitored and that accident statistics are collected by Eurostat.

Rapporteur's Opinion - Key Points

Your rapporteur welcomes the Commission communication. The European Parliament's motion for a resolution highlights both the importance of this sector to Europe and its diversity.

With regard to the publication of guidelines for the implementation of Community environment legislation in this sector, the report underlines the importance of taking a common approach to the environment and port development. The specific nature of the port sector needs to be taken into account by the legislator when considering environment policy.

Hinterland connections are of considerable importance to ports and their development. A port in a good location cannot fulfil its potential unless it has good connections. In addition, maritime transport must be treated in the same way as other transport modes. Your rapporteur therefore calls on the Commission to ensure equal conditions for the sector in its proposal on maritime transport without barriers. Short-sea shipping in Europe should not be placed at a disadvantage and Community-cleared goods should not be subject to further customs inspection in Europe.

The report highlights the important role of new technologies in this sector. These technologies can help ports to overcome competitive pressures from third countries and the lack of space for expansion and thus enhance their efficiency and profitability. Competition with third country ports is a source of concern, since the latter are not subject to the same obligations and rules as those in the Union and may therefore enjoy an advantage as a result of less stringent provisions on state aids or the environment.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (16.4.2008)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно европейска пристанищна политика

(2008/2007(INI))

Докладчик по становище: Pierre Pribetich

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подкрепя желанието на Европейската комисия да оказва помощ на европейските пристанища в усилията им да се модернизират, без същевременно да увреждат околната среда, посредством насоки, които предоставят стимули, а не чрез опит да наложи хармонизиране на нормативната уредба, която би била трудно приложима предвид твърде разнородните практики на различните европейски пристанища; изразява надеждата, че тези насоки ще предоставят по-голяма юридическа сигурност за пристанищата, така че те да могат да осъществят необходимите инвестиции, за да се справят със значителното нарастване на морския транспорт; следователно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават сътрудничеството между европейските пристанища; подчертава същевременно и ролята на пристанищата за регионалната икономика във вътрешността на страната; в тази връзка подчертава, че хармоничното развитие на пристанищата е ключов елемент от интегрираната морска политика на ЕС;

2.   подчертава необходимостта от разработване на интегрирана европейска политика, която ще засили регионалната конкурентоспособност и териториалното сближаване, като се вземат предвид социалните, екологични, икономически аспекти и въпросите, свързани със сигурността, на всички териториални равнища, чрез изграждането на партньорства между институциите, отраслите и териториите;

3.   настоява, че е необходимо Комисията да оказва помощ на заинтересованите страни и градовете за структурен диалог, който да подобри имиджа на пристанищата и да доведе до тяхното по-добро интегриране в града и градския живот; действително става въпрос за осигуряване на устойчивия характер на пристанищните дейности; отбелязва също така, че комбинацията между населените и работните зони е благоприятна за устойчивостта (намаляване на трафика) и за качеството на живот в градовете и околните райони;

4.   обръща внимание върху териториалното измерение на развитието на европейските пристанища и най-вече върху необходимостта от трансгранично сътрудничество и съгласуване между съседни пристанищни райони; подчертава значението на Европейската политика на добросъседство и на регоналната стратегия за Средиземно, Балтийско и Черно море; приветства предложението на Комисията за съставяне на списък на местата с недостатъчна пропускателна способност между пристанищата на ЕС и пристанищата на съседните на ЕС страни;

5.   напомня, че главните пристанища на Съюза са като цяло добре оборудвани и ефикасни, но същевременно продължават да съществуват значителни разлики в оборудването и технологичното равнище на пристанищата в новите и старите държави-членки;

6.   счита, че технологичните промени, необходими за да могат междинните пристанища да посрещнат предизвикателството на увеличения обем на трафика, ще имат сериозни финансови последствия за засегнатите региони; счита, че посочените региони би трябвало да могат да използват средства от европейските структурни фондове, най-вече за финансиране на закупуването на най-съвременно техническо оборудване, за създаване на работни места в новаторски области и за възстановяване на градските зони, освободени при прехвърлянето на пристанищните дейности в извънградски райони;

7.   същевременно насърчава използването на програмите за европейско териториално сътрудничество в рамките на кохезионната политика и на програмите за сътрудничество в рамките на политиката на ЕС за добросъседство и разширяване, както и прилагането, доколкото е възможно, от страна на Комисията, държавите-членки и заинтересованите регионални органи на трансграничен подход при използването на съществуващия пристанищен капацитет, когато финансират съвместно проекти за пристанищна инфраструктура;

8.   приветства предложението на Комисията за установяване, на общностно равнище, на серия от общи изисквания относно професионалната подготовка на пристанищните работници с цел увеличаване на мобилността им посредством взаимното признаване на квалификацията им и на хармоничното развитие на пристанищата;

9.   приканва заинтересованите местни и регионални органи да осъществяват по-мултимодална транспортна политика, която да позволява наред с автомагистралите по-добро използване на железопътния транспорт и на вътрешните водни пътища, както и ефективното свързване на пристанищните райони с трансевропейските транспортни мрежи и по-ефективното свързване на пристанищата с вътрешността, по-специално чрез използване на железопътния транспорт и вътрешните морски пътища и, освен това, призовава Комисията да извърши през 2010 г. „междинен преглед“ с цел да отпусне повече средства, които позволяват вътрешните пристанища да бъдат използвани по-активно, чрез разтоварване на стоки на един или няколко отделни етапа с цел облекчаване на основните пристанища и тяхната периферия, като това се осъществява в максимална близост до получателите; следователно подчертава ползата от по-голяма диверсификация на пунктовете за разтоварване с цел да се намали значително пътния трафик и да се отговори на често срещан проблем, свързан с натоварването на пристанищния район; същевременно призовава по време на планирането на пристанищното оборудване да се оцени с точност дали тези по-малки и по-близки до получателите пунктове за разтоварване, включително и по отношение на инфраструктурата и пътните им артерии, все пак са готови да посрещнат увеличено разтоварване на стоки, за да се предотврати възможността проблемът да бъде изместен към други пристанищни райони;

10. подчертава необходимостта пристанищните и местните органи да бъдат включени в изготвянето на планове за управление на речните басейни, както и на морските пристанища, по отношение на качеството на водите, в съответствие с директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите(1); обръща внимание на необходимостта местните и регионалните органи да подкрепят усилията за намаляване на емисиите на CO2 в атмосферата от страна на корабите, както и наземния и въздушния транспорт, чрез установяване на планове за управление на качеството на въздуха и в съответствие с конвенцията МАРПОЛ и Рамкова директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух(2);

11. призовава за създаването на общностна мрежа за обмен на най-добри практики между пристанищата на ЕС; призовава регионалните организации, в чийто състав влизат както държави-членки на ЕС, така и държави, които не са част от Съюза, като например Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), да приемат съвместими процедури и практики с цел улесняване на регионалната търговия и намаляване на разходите;

12. изразява категорично желание да припомни, че в рамките на размисъла относно Европа и нейната морска политика, европейският сектор на корабоплаването с развлекателна цел играе основна роля за местното икономическо развитие, тъй като яхтените пристанища са не само витрината към вътрешността на страната и силен лост за развитие на туризма, който включва разглеждане на пристанището и околностите му, но същевременно са от съществено значение за снабдяването на намиращите се в близост търговски предприятия;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Manfred Weber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Nathalie Griesbeck, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre

(1)

ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.

Правна информация - Политика за поверителност