BETÆNKNING om en europæisk havnepolitik

14.7.2008 - (2008/2007(INI))

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Josu Ortuondo Larrea

Procedure : 2008/2007(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0308/2008
Indgivne tekster :
A6-0308/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en europæisk havnepolitik

(2008/2007(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk havnepolitik (KOM(2007)0616),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene (KOM(2006)0275),

 der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene[1],

 der henviser til sin beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik[2],

 der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle[3],

 der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter[4],

 der henviser til Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald[5],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger[6],

 der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0308/2008),

A. der henviser til, at spørgsmålet om adgang til markedet for havnetjenester er blevet drøftet i Parlamentet, og at Kommissionen følgelig har iværksat en omfattende høring af de involverede parter,

B. der henviser til, at Kommissionens meddelelse om en europæisk havnepolitik ikke indeholder forslag til nye foranstaltninger vedrørende adgang til markedet for havnetjenester,

C. der henviser til, at sektoren på grund af sin internationale dimension hensigtsmæssigt kan gøres til genstand for en europæisk havnepolitik på EU-plan, der udnytter havnenes komparative geopolitiske fordele,

D. der henviser til, at havnene ikke blot har betydning for sø- og flodtransporten og den intermodale transport i Europa, men også spiller en vigtig rolle som økonomiske omdrejningspunkter, kilder til beskæftigelse og integrationsfaktorer for befolkningen,

E. der henviser til, at eftersom en europæisk havnepolitik bl.a. har til formål at øge søtransportens konkurrenceevne og tilvejebringe moderne tjenesteydelser af høj kvalitet, bør den fremme følgende fire principper: sikkerhed, hurtig service, lave omkostninger og respekt for miljøet,

F. der henviser til, at de europæiske havne står over for en række fremtidige udfordringer, særlig inden for miljø, globalisering, bæredygtig udvikling, beskæftigelse og sociale forhold, navnlig hvad angår sikkerhed og livslang læring, finansiering, adgang til markedet og forvaltning samt konkurrencebegrænsende og diskriminerende foranstaltninger, som træffes af lande uden for EU på geografisk relevante markeder,

G. der henviser til, at manglen på egnede områder til udvikling af havneaktiviteten i Europa og det faktum, at de naturlige habitater er sjældne og sårbare, skærper behovet for, at lovgiveren sikrer balance og juridisk klarhed, hvad angår de miljømæssige, økonomiske og sociale forpligtelser,

H. der henviser til, at den europæiske havnesektor er yderst forskelligartet og forventes at få en stærk vækst i de kommende år,

I. der henviser til, at Panamakanalens udvidelse sandsynligvis vil skærpe den nuværende tendens til forøgelse af fartøjernes størrelse,

J. der henviser til, at moderne infrastruktur og effektive forbindelser til opland og øer er af stor betydning for havnene,

1. glæder sig over ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om en europæisk havnepolitik;

2. bifalder Kommissionens fremgangsmåde ved udarbejdelsen af denne meddelelse, særlig den omfattende høringsproces under forberedelsen heraf;

3. glæder sig over Kommissionens fokus på bløde lovgivningsforanstaltninger, som f.eks. at opstille retningslinjer og fjerne administrative hindringer;

4. påpeger havnesektorens grundlæggende betydning i EU ud fra et økonomisk, handelsmæssigt, socialt, miljømæssigt og strategisk synspunkt;

5. mener, at Kommissionen spiller en vigtig rolle i forbindelse med at sikre, at alle europæiske havne kan udnytte deres fulde potentiale;

6. glæder sig over Kommissionens planer om at udstikke retningslinjer for anvendelsen af Fællesskabets miljølovgivning i forbindelse med udvikling af havne og deres infrastruktur, idet det primære mål er at beskytte havmiljøet og områderne omkring havnene; opfordrer indtrængende Kommissionen til at offentliggøre disse retningslinjer inden udgangen af 2008;

7. mener, at det er muligt at sikre en bæredygtig sameksistens mellem havnene og naturen, idet ødelæggelse af naturen ofte medfører økonomisk skade for andre sektorer, som f.eks. turisme, landbrug og fiskeri, og opfordrer derfor transportkommissæren til at fastlægge og styrke retningslinjer og lovgivning for europæiske havne og miljølovgivningen i tæt samarbejde med miljøkommissæren;

8. mener, at målet for disse retningslinjer må være at afhjælpe den retsusikkerhed, som visse miljødirektiver har afstedkommet, og dermed forholde sig konkret til miljøpolitikken under hensyntagen til de særlige forhold, der gælder for EU's havne;

9. understreger, at der er behov for at inddrage havnemyndighederne og de lokale myndigheder ved udarbejdelsen af forvaltningsplaner for vandkvaliteten i flodbækkener og søhavne i henhold til direktiv 2000/60/EF;

10. gør opmærksom på, at der er behov for, at regionale myndigheder sikrer, at CO2-emissionerne fra skibe og landevejs- og lufttransport reduceres gennem opstilling af luftkvalitetsstyringsplaner i overensstemmelse med Marpolkonventionen og Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet[7];

11. understreger nødvendigheden af at udvikle en integreret europæisk politik, der styrker den regionale konkurrenceevne og den territoriale samhørighed under hensyntagen til sociale, miljømæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter på alle territoriale niveauer gennem etablering af interinstitutionelle, tværsektorielle og multiterritorielle partnerskaber;

12. bemærker, at Kommissionen udtrykker bekymring over fordelingen af trafikstrømme i Europa, og påpeger havnesektorens diversitet og væksten inden for de små og mellemstore havne i Europa; mener i øvrigt, at Kommissionen bør tage hensyn til de omfattende forandringer, der kan forventes inden for den internationale skibstrafik som følge af den teknologiske og økonomiske udvikling, Panamakanalens udvidelse og forøgelsen af fartøjernes størrelse og kapacitet, som givet vil få betydelige følger for sektoren;

13. fremhæver den territoriale dimension i udviklingen af de europæiske havne, herunder navnlig nødvendigheden af grænseoverskridende samarbejde og koordination mellem havneområder, der støder op til hinanden; understreger betydningen af den europæiske naboskabspolitik og af den regionale strategi for Middelhavsområdet, Østersøen og Sortehavet; glæder sig over Kommissionens forslag om at gøre status over flaskehalse mellem havnene i EU og havnene i EU's nabolande;

14. opfordrer Kommissionen til systematisk at overvåge udviklingen af nye teknologier og forvaltningsmetoder, der anvendes internationalt i forbindelse med havne- og skibsfartstjenester, fragt samt i passager- og landtransportterminaler, med henblik på at fremme politikker og initiativer til udvikling af europæiske havne og øge deres effektivitet og produktivitet til gavn for havnene såvel som deres brugere;

15. mener, at de teknologiske forandringer, der er nødvendige, for at de mellemliggende havne skal kunne imødegå de udfordringer, der følger af voksende trafik, vil få store økonomiske konsekvenser for de berørte områder; mener, at disse områder bør kunne anvende de europæiske strukturfondsmidler til dette formål, navnlig til at finansiere erhvervelsen af teknologisk avancerede anlæg, skabe beskæftigelse på nye områder og genetablere de byområder, der frigøres, når havneaktiviteter flyttes uden for byerne;

16. mener, at en hurtig godkendelse af Erika III-søfartspakken er afgørende for retssikkerheden af Fællesskabets retlige rammer på søfartsområdet, som udspringer af international lovgivning;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme samarbejdet mellem de europæiske havne; understreger i denne forbindelse den rolle, som havnene spiller for oplandets regionale økonomi; understreger i denne forbindelse, at harmonisk udvikling af havnene er et centralt element i EU's integrerede havpolitik;

18. fremhæver havnenes sociale og kulturelle rolle for befolkningen i oplandet og mener, at det er af afgørende betydning at øge offentlighedens kendskab til havnenes vigtige rolle som redskab til udvikling;

19. mener, at sø- og flodtransporten ikke kan adskilles fra land- og lufttransporten, og at forbindelserne med oplandet er af meget stor betydning for en havns forretningsmæssige succes, og at det således er nødvendigt at skabe forbindelser mellem havne, logistikplatforme i oplandet og "tørhavne"; mener i denne forbindelse desuden, at samordnet deltagelse af havne ville være ønskeligt – både hvad angår de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og de kommende grønne fællesskabskorridorer - for at sikre en bedre udnyttelse af transportkapaciteterne, hvad angår cabotage og flodtransport såvel som deres forbindelser til land- og lufttransport, hvorved der sikres en sammenhængende og ægte transportpolitik;

20. støtter, at Kommissionen derfor har til hensigt at evaluere status og behov angående havnenes forbindelser til oplandet samt deres påvirkning af et afbalanceret net af trafikstrømme i forbindelse med midtvejsevalueringen af TEN-T i 2010[8];

21. mener, at et af formålene med midtvejsevalueringen af TEN-T i 2010 bør være at integrere sø- og flodtransporten med landtransporten via de europæiske havne;

22. opfordrer de berørte regionale myndigheder til at iværksætte en politik, som fremmer en mere multimodal transport og dermed gør det muligt at fremme transporten med jernbane og ad indre vandveje sideløbende med motorvejene og på mere effektiv vis at forbinde havneområderne med TEN-T og havnene med oplandet navnlig ved at anvende jernbanerne og de indre vandveje;

23. konstaterer, at EU-havne konkurrerer med havne i tredjelande, som ofte ikke er underlagt samme regler som havnene i EU, samt at de er underlagt diskriminerende økonomiske politikker, som er gennemført af EU's nabolande, f.eks. i form af diskriminerende toldpolitikker;

24. opfordrer Kommissionen til at tage sikkerhedsemner op til fornyet overvejelse og til at tage højde for de øgede omkostninger for så vidt angår europæiske havnes konkurrencedygtighed;

25. finder det glædeligt, at Kommissionen har til hensigt at undersøge de europæiske havnes problemer på dette område, og opfordrer Kommissionen til at overveje at udarbejde en fortegnelse over disse problemer og således specifikt gribe ind over for problemer, der skyldes konkurrencen med havne i lande uden for EU, samt konkurrencebegrænsende og diskriminerende foranstaltninger truffet af EU's nabolande;

26. understreger behovet for at udvikle samarbejdet med tredjelande om at udarbejde og fremlægge programmer for udvikling, koordinering og overførsel af know-how mellem nabohavne;

27. mener, at Kommissionen bør undersøge muligheden for at skabe et fællesskabsprogram for fornyelse af transportfartøjer, især fartøjer til cabotage og flodtransport;

28. mener, at de nye teknologier, især informationsteknologier, er nøgleelementer, der giver de europæiske havne, som allerede er under pres som følge af konkurrencen med havne i tredjelande og i visse tilfælde manglende plads, mulighed for at udvikle sig og øge deres effektivitet og rentabilitet;

29. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til via de relevante organer at fremskynde gennemførelsen af styringssystemer for derigennem at øge trafikstyringens effektivitet og sikkerhed i havne såvel som på reder;

30. opfordrer indtrængende Kommissionen til at videreføre forskning og innovation inden for denne sektor gennem EU's rammeprogrammer og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forskningen på sikkerhedsområdet for at nedbringe antallet af ulykker mest muligt og på logistikområdet for at forbedre den pladsmæssige udnyttelse af havneområderne samt på miljøområdet for bl.a. at nedbringe CO2-emissionerne og affaldsforureningen;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte de forslag, der er fremlagt for Den Internationale Søfartsorganisation, om inden 2020 at udskifte det nuværende brændstof med diesel samt muligheden for at lade søfartssektoren indgå i emissionshandelsordningen;

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte den fortsatte forbedring af flåden til eftersøgnings- og redningsaktioner (SAR) samt andre SAR-funktioner i havne, under SOLAS (sikkerhed for menneskeliv på søen) og SAR-konventionerne, samt til yderligere at forbedre samarbejdet mellem maritime redningskoordinationscentre;

33. mener, at der er behov for at videreudvikle programmerne "rent skib" og "rene havne";

34. opfordrer Kommissionen og sektoren til at tilskynde rederierne til at nedbringe transporten af tomme containere og udnytte denne kapacitet fuldt ud og støtte initiativer med dette formål (f.eks. via forskningsprogrammer), tage højde for kundernes reelle og specifikke behov samt at begrænse miljøpåvirkningen;

35. glæder sig meget over Kommissionens planer om at forelægge et lovforslag om oprettelse af et europæisk søtransportområde uden barrierer og mener, at formålet med forslaget bør være at sikre retfærdig konkurrence mellem søtransporten og landtransporten inden for EU;

36. anbefaler derfor, at varer, der er klareret i Fællesskabet, undtages enhver toldkontrol ved nærtransport inden for Fællesskabet, og anbefaler desuden, at der så vidt muligt oprettes særskilte havneområder til trafik inden for Fællesskabet og til international trafik, samt at man sikrer en forenkling af den interne transport, standardisering og identificering af specialcontainere;

37. opfordrer Kommissionen til at revidere og forbedre politikker til udvikling af og støtte til nærskibsfart;

38. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre et fælles transportdokument for containere i Fællesskabet med det formål at forenkle de administrative procedurer;

39. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en undersøgelse af de finansielle strømme fra de offentlige myndigheder til de europæiske handelshavne for at afdække eventuelle konkurrenceforvridninger samt at præcisere i retningslinjerne for statsstøtte, hvilke typer støtte til havnemyndigheder, der bør betragtes som statsstøtte; mener, at de offentlige myndigheders eventuelle investeringer i havneudvikling ikke bør betragtes som statsstøtte, hvis disse investeringer har til direkte formål at skabe miljømæssige forbedringer eller aflaste og fremme mindre brug af vejene til godstransport, navnlig ikke når støtten betragtes som afgørende for at sikre økonomisk, social og territorial samhørighed (f.eks. hvad angår øer), medmindre det vil være til gavn for en enkelt bruger eller operatør;

40. opfordrer indtrængende Kommissionen til at offentliggøre retningslinjer for statsstøtte til havne i 2008, og mener, at disse retningslinjer bør omfatte havneområdet som sådan og indføre en skelnen mellem adgangs- og forsvarsinfrastruktur, projektrelaterede infrastrukturer og suprastrukturer uden at skelne mellem forskellige havnekategorier;

41. tilslutter sig udvidelsen af forpligtelsen til gennemskuelighed i medfør af Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af økonomiske forbindelser mellem medlemsstater og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder[9], men opfordrer Kommissionen til at overveje en lavere minimumsgrænse for de årlige indtægter i stedet for en absolut forpligtelse;

42. bemærker især Kommissionens analyse vedrørende havnekoncessioner og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til behovet for en vis fleksibilitet i forhold til havnemyndighederne, navnlig med hensyn til fornyelse af koncessioner i forbindelse med store investeringer, men mener, at denne fleksibilitet ikke bør bruges til at forhindre konkurrence i havnene;

43. mener, at det er af allerstørste betydning at sikre en fortsat ligevægt mellem den frie levering af tjenesteydelser og havnenes specifikke krav, men understreger samtidig behovet for samarbejde mellem den offentlige og den private sektor med henblik på modernisering af havne;

44. opfordrer til, at programmerne for europæisk territorialt samarbejde anvendes inden for rammerne af samhørighedspolitikken og samarbejdsprogrammerne som led i naboskabs- og udvidelsespolitikken i EU; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte regionale myndigheder til i videst muligt omfang at iværksætte en grænseoverskridende strategi for udnyttelse af den eksisterende kapacitet i forbindelse med samfinansiering af havneinfrastrukturer;

45. støtter fuldt ud lokalt ejede, ikke-udbyttegivende trust-havne, og opfordrer indtrængende lokale, regionale, nationale og europæiske myndigheder til at iværksætte tiltag for at beskytte disse havne mod forfald, idet deres sociale, rekreative og turistmæssige fordele for de omgivende samfund overgår deres oprindelige økonomiske funktion;

46. understreger på det kraftigste, at hvis Europas maritime politik skal kunne lykkes, skal enhver debat herom indbefatte den væsentlige rolle, som den europæiske fritidsfartøjssektor spiller for udviklingen af den lokale økonomi, idet lystbådehavnene ikke kun er oplandets udstillingsvindue og et stærkt redskab til at fremme udnyttelse af havnene og de omkringliggende arealer, men ligeledes er en vigtig forsyningskanal for lokale forretningsdrivende;

47. glæder sig over den vægt, der i havnesektoren lægges på dialog; opfordrer indtrængende til, at der nedsættes et europæisk sektordialogudvalg for arbejdsmarkedets parter, der skal have til opgave at behandle spørgsmål vedrørende havnene, herunder arbejdstagernes rettigheder, koncessioner og Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 152 fra 1979 om sikkerhed og sundhed i forbindelse med havnearbejde;

48. understreger vigtigheden af at beskytte havnearbejdere og sikre, at de har gennemgået den bedst mulige uddannelse; støtter Kommissionens ønske om at give havnearbejdere en gensidigt anerkendt grunduddannelse for at fremme fleksibiliteten inden for denne sektor; mener, at der i den henseende, som et første skridt, bør foretages en sammenligning af de forskellige eksisterende systemer til vurdering af havnearbejderes faglige kvalifikationer; mener imidlertid, at det er vigtigt at sikre, at denne grunduddannelse ikke bidrager til at sænke det gennemsnitlige kvalifikationsniveau for havnearbejdere i en medlemsstat;

49. foreslår, at spørgsmålet om faglige kvalifikationer og livslang læring behandles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af det kommende europæiske sektordialogudvalg for arbejdsmarkedets parter;

50. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme udvekslingen af god praksis inden for havnesektoren generelt og vedrørende innovation og uddannelse af arbejdstagere i særdeleshed for at øge konkurrenceevnen og kvaliteten af tjenesteydelser samt for at tiltrække investeringer;

51. glæder sig over forslaget om at indføre en europæisk søfartsdag den 20. maj, og støtter især indførelsen af en åbent hus-dag, som kunne forbedre offentlighedens forståelse af havnesektorens arbejde og betydning;

52. opfordrer indtrængende Kommissionen til, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd[10], at fortsætte sine bestræbelser på at sikre, at den amerikanske lov vedrørende scanning af al fragt til USA ændres med henblik på at fremme et samarbejde, der er baseret på gensidig anerkendelse af "autoriserede økonomiske operatører" og af de sikkerhedsstandarder, der er vedtaget inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen (C-TPAT, SAFE); opfordrer Kommissionen til at evaluere de eventuelle omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med en 100 % scanning af godscontainere til USA og denne foranstaltnings betydning for EU's økonomi samt dens mulige indvirkninger på toldoperationer;

53. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 • [1]  Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0343.
 • [2]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0087.
 • [3]  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
 • [4]  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
 • [5]  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
 • [6]  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
 • [7]  EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
 • [8]  Artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1).
 • [9]  EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17.
 • [10]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0192.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Den foreliggende meddelelse er resultatet af en omfattende høring, som Kommissionen har gennemført om en europæisk havnepolitik. Høringen blev gennemført efter forgæves forelæggelse af to direktiver på området. Meddelelsen er en del af EU's dagsorden for godstransport, som også omfatter handlingsplanen for godstransportlogistik, meddelelsen om et banenet med fortrinsret for godstrafik og arbejdsdokumentet om motorveje til søs.

Havnenes betydning i Europa understreges af den intense debat, der har fundet sted i forbindelse med de to direktiver, som Europa-Parlamentet forkastede for nylig. Denne betydning kan ikke blot tilskrives økonomiske faktorer, men også havnenes rolle i samfundet. Den omfattende høringsproces, som Kommissionen har gennemført som led i forberedelsen af denne meddelelse, vidner om en ny tilgang og Kommissionens interesse for sektoren.

Havnesektoren er en sektor i hastig vækst. Søtransporten har afgørende betydning for handlen i Europa og på verdensplan. Det er desuden en sektor, der er særligt berørt af globaliseringen, idet den bl.a. er kendetegnet ved en international profil. Visse koncessioner i europæiske havne forvaltes faktisk af selskaber eller endog havnemyndigheder fra tredjelande. Ligeledes forvaltes visse europæiske havne af myndigheder eller selskaber fra tredjelande.

Kommissionens meddelelse

Meddelelsen er opdelt i seks hoveddele. Første del vedrører havnes ydeevne og forbindelser til oplandet. Den bedste løsning på problemet vedrørende den stigende verdenshandel og pladsmanglen omkring en stor del af de nuværende europæiske havne er at forbedre deres effektivitet. Forbindelserne til oplandet er afgørende for en havn. Ordføreren har i forbindelse med denne betænknings udarbejdelse haft lejlighed til at besøge havnen i Antwerpen, hvilket bekræftede de landbaserede forbindelsers betydning. Kommissionen mener, at dette spørgsmål bør overlades til medlemsstaternes myndigheder og markedskræfterne. Kommissionen har til hensigt at evaluere dette spørgsmål i forbindelse med midtvejsevalueringen af det transeuropæiske net i 2010.

Anden del vedrører muligheden at forlige miljøhensynet og behovet for at udvide havnekapaciteten. Kommissionen minder om, at de europæiske havnes beliggenhed ikke altid er optimal ud fra et udviklingssynspunkt, og at beliggenheden er afgørende for søfartssektoren. Kommissionen erkender, at nogle interessenter mener, at især fugle- og habitatdirektivet skaber retlig usikkerhed. Kommissionen vil derfor udstikke retningslinjer for anvendelsen af Fællesskabets miljølovgivning i forbindelse med udvikling af havne.

Hvad angår affaldsanlæg, behandles dette spørgsmål i direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne. Kommissionen mener, at medlemsstaterne fortsat må gøre en indsats for at gennemføre direktivet effektivt. Kommissionen vil høre de interesserede parter og fremsætte forslag om, hvordan direktivets eksisterende mekanisme kan forbedres. Den vil også støtte Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) indsats gennem foranstaltninger til nedbringelse af forurenende emissioner i havne.

I den del af meddelelsen, der vedrører modernisering, bemærker Kommissionen, at forbindelsen mellem skibene og landjorden forventes at blive forbedret betydeligt ved hjælp af nye teknologiske systemer såsom SafeSeaNet, AIS (automatisk identifikation) og LRIT (Long-range Identification and Tracking - identifikations- og sporingssystemer til overvågning af skibstrafikken). I sin betænkning om nærskibsfart (2004/2161(INI)) anfører Parlamentet, at de administrative formaliteter bør mindskes, uden at sikkerheden og toldkontrollen svækkes.

Kommissionen ønsker også at reducere de administrative formaliteter og forenkle procedurerne i forbindelse med nærskibsfart. I EU er søtransport mellem EU's medlemsstater i dag undergivet toldtilsyn, idet EU's havne betragtes som en del af de ydre grænser. Skibsfarten er således ringere stillet end andre transportformer, eftersom sidstnævnte ikke er underlagt samme krav inden for EU's grænser. Kommissionen vil i 2008 forelægge et lovforslag om oprettelse af et europæisk søtransportområde uden barrierer. Målet med lovforslaget er at forenkle de administrative procedurer og så vidt muligt undtage skibe, der transporterer varer, der er klareret for hele Fællesskabet, herfor. Kommissionen har allerede foreslået at oprette papirløse rammer for told og handel, herunder et "single window" for indsendelse af data.

Kommissionen ønsker også at forbedre den administrative procedure for skibe. Kommissionen påtænker i 2009 at offentliggøre et policy-dokument om indførelsen af "e-maritime". Den håber, at de moderne informations- og kommunikationsteknologier vil medføre øget vækst og større effektivitet i de europæiske havne. Kommissionen har følgelig til hensigt at udvikle et sæt generiske europæiske indikatorer for samtlige transportformer i 2009. Disse indikatorer er praktiske redskaber til fremme af analysen af tjenesternes kvalitet, men også til måling af den enkelte transportforms indvirkning på miljøet.

I fjerde del gennemgår Kommissionen havneaktiviteterne i Europa og reglerne herfor. Målet skulle være at sikre lige konkurrencevilkår, hvilket ikke er tilfældet i dag. Det skal også i denne forbindelse understreges, at havnesektoren i Europa er meget forskelligartet, og at dette også kommer til udtryk i medlemsstaternes forvaltning af sektoren. I denne forbindelse vil Kommissionen i oktober 2008 ligeledes vedtage retningslinjer for statsstøtte til havne.

Hvad angår havnemyndighedernes rolle, gennemgår Kommissionen de forskellige forhold inden for sektoren. Den forklarer, at de europæiske havne enten forvaltes af fuldstændigt privatejede selskaber eller af offentlige enheder eller selskaber. Kommissionen har dog ikke til hensigt at intervenere inden for denne sektor for at harmonisere de forskellige havnebestemmelser angående godshåndteringstjenster og teknisk-nautiske tjenesteydelser. Kommissionen erindrer om traktatens bestemmelser og betingelserne vedrørende konkurrence og det indre marked, som gælder for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, samt reglerne på det indre marked, især reglerne om retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser.

For at forbedre gennemskueligheden planlægger Kommissionen at træffe foranstaltninger for at udvide bestemmelserne om gennemskuelighed i direktiv 2006/111/EF til alle handelshavne uden undtagelse. I dag finder direktivet kun anvendelse på havne, hvis årlige indtægter overstiger 40 mio. EUR pr. år.

Hvad angår havnekoncessionerne, understreger Kommissionen, at traktatens regler og principper også gælder for dem. Kommissionen anfører i denne forbindelse, at ifølge De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis er koncessionerne underlagt forpligtelsen til at sikre gennemskuelighed og konkurrence ved tildelingen af koncessioner, og at det ligeledes ifølge denne retspraksis er muligt at kontrollere, om udvælgelsesprocedurerne er upartiske/neutrale. Ifølge konkurrencereglerne på dette område fastsættes koncessionsperiodernes varighed på en sådan måde, at de ikke indskrænker den frie konkurrence. Det er dog nødvendigt sikre afskrivningen på investeringerne og et rimeligt afkast af den investerede kapital. Spørgsmålet om fornyelse af koncessioner er vigtigt. Behovet for konkurrence er underforstået, men havnemyndighederne ønsker selvsagt at kunne forny koncessioner, der udløbet, ved hjælp af forenklede administrative procedurer.

Kommissionen vil bidrage til at udbrede bedste praksis med hensyn til gennemskuelighed i havneafgifter og registrere de europæiske havnes problemer i forhold til havne i tredjelande. Som nævnt konkurrerer de europæiske havne med havne i tredjelande, som ofte ikke er underlagt sammen regler som havnene i EU, hvilket kan stille dem gunstigere end de europæiske havne.

Femte del vedrører forbindelserne mellem havne og byer. Kommissionen erindrer om, at den har foreslået, at der indføres en europæisk søfartsdag. Desuden foreslår Kommissionen, at der indføres en åbent hus-dag, hvor offentligheden kan udforske havnene og få større forståelse for, hvilken rolle de spiller i samfundet. Kommissionen vil se nærmere på mulige finansieringskilder for at integrere havnene bedre i de byer, de er forbundet med. Kommissionen vil også vurdere de nuværende sikringsforanstaltningers indflydelse med det formål at forlige dem og ønsket om adgang til havneområderne.

I sidste del af meddelelsen undersøger Kommissionen arbejdet i havnene. Kommissionen vil tilskynde til, at der oprettes et sektordialogudvalg for arbejdsmarkedets parter i havne. Kommissionen vil også indlede udarbejdelsen af en gensidigt anerkendt ramme for uddannelse af havnearbejdere. Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, henviser Kommissionen til de gældende regler såvel som sine tidligere meddelelser om emnet. Den vil sikre en opfølgning af de gældende regler såvel som indsamling af statistiske data vedrørende ulykker via Eurostat.

Ordførerens holdning - nøglepunkter

Ordføreren bifalder Kommissionens meddelelse. I beslutningsforslaget understreger Parlamentet især sektorens betydning i Europa og dens diversitet.

Hvad angår offentliggørelsen af retningslinjer for Fællesskabets miljølovgivnings anvendelse på denne sektor, understreges det i betænkningen, hvor vigtigt det er at anlægge et fælles perspektiv på miljø og udvikling af havne. Det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige forhold, der gælder for EU's havne, når man som lovgiver beskæftiger sig med miljøpolitikken.

Forbindelserne med oplandet er af væsentlig betydning for havnene og deres udvikling. En havn med en udmærket beliggenhed vil ikke kunne udnytte sit potentiale, hvis ikke forbindelserne med oplandet er gode. Desuden bør søtransport sikres samme betingelser som andre transportformer. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at sikre samme betingelser for denne sektor i forslaget om et søtransportområde uden barrierer. Nærskibsfart i Europa bør ikke stilles ringere end andre transportformer, og varer, der er klareret i Fællesskabet, bør ikke underkastes ny toldkontrol i Europa.

Hvad angår teknologien, understreges de nye teknologiers betydning for sektoren. De nye teknologier kan gøre det muligt for havnene at imødegå pres som følge af konkurrencen med havne i tredjelande og manglende plads til at udvikle sig og således øge deres effektivitet og rentabilitet. Konkurrencen med havne i tredjelande er en kilde til bekymring, eftersom disse havne ikke er underlagt samme regler som havnene i Fællesskabet og derfor kan være bedre stillet på grund af mere eftergivende lovgivning om statsstøtte eller miljøhensyn.

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (16.4.2008)

til Transport- og Turismeudvalget

om en europæisk havnepolitik
(2008/2007(INI))

Rådgivende ordfører: Pierre Pribetich

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  tilslutter sig Kommissionens ønske om at støtte de europæiske havne i bestræbelserne for at modernisere disse under samtidig hensyntagen til miljøet, idet der lægges vægt på at tilskynde til en sådan modernisering ved retningslinjer frem for at forsøge at opnå reguleret harmonisering, hvilket er vanskeligt at gennemføre i betragtning af de europæiske havnes yderst heterogene praksis; håber, at sådanne retningslinjer vil give havnene større retssikkerhed, således at de kan gennemføre de nødvendige investeringer med henblik på at imødegå den forventede stigning i søtransporten; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme samarbejdet mellem de europæiske havne; understreger ligeledes i denne forbindelse den rolle, som havnene spiller for baglandets regionale økonomi; understreger i denne forbindelse, at harmonisk udvikling af havnene er et centralt element i EU's integrerede havpolitik;

2.  understreger nødvendigheden af at udvikle en integreret europæisk politik, der styrker den regionale konkurrenceevne og den territoriale samhørighed under hensyntagen til sociale, miljømæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter på hele territoriet gennem etablering af interinstitutionelle, tværsektorielle og multisektorielle partnerskaber;

3.  fremhæver, at det er nødvendigt, at Kommissionen støtter interessenter og byer i en struktureret dialog med henblik på at forbedre havnenes image og sikre, at de i højere grad integreres i byen og bylivet; det drejer sig således om at sikre bæredygtig havnevirksomhed; bemærker ligeledes, at overvejelserne omkring boligkvarterer og arbejdspladser er et positivt tiltag med hensyn til varighed (reduktion af transporten) og byernes og de omkringliggende områders bæredygtighed;

4.  gør opmærksom på den territoriale dimension i udviklingen af de europæiske havne, herunder navnlig på nødvendigheden af grænseoverskridende samarbejde og koordinering mellem tilgrænsende havneområder; understreger betydningen af den europæiske naboskabspolitik og af den regionale strategi for Middelhavsområdet, Østersøen og Sortehavet; glæder sig over Kommissionens forslag om at gøre status over flaskehalse mellem havnene i EU og havnene i EU's nabolande;

5.  erindrer om, at EU's vigtigste havne generelt er veludstyrede og effektive, men at der fortsat er betydelige forskelle med hensyn til udstyr og teknologi mellem havnene i de nye og gamle medlemsstater;

6.  mener, at der er behov for teknologiske forandringer, således at de mellemliggende havne kan imødegå de udfordringer, der følger af voksende trafik, hvilket vil have store finansielle konsekvenser for de berørte områder; mener, at disse områder bør kunne anvende de europæiske strukturfondsmidler til dette formål, navnlig til at finansiere erhvervelsen af teknologisk avancerede anlæg, skabe beskæftigelse på nye områder og genetablere de byområder, der frigøres, når havneaktiviteter flyttes uden for byerne;

7.  opfordrer samtidig til anvendelse af programmerne for europæisk territorialt samarbejde inden for rammerne af samhørighedspolitikken og samarbejdsprogrammerne som led i naboskabs- og udvidelsespolitikken i EU; opfordrer endvidere Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte regionale myndigheder til i videst muligt omfang at iværksætte en grænseoverskridende strategi for udnyttelse af den eksisterende kapacitet i forbindelse med samfinansiering af havneinfrastrukturer;

8.  glæder sig over Kommissionens forslag om at opstille et sæt fælles krav til uddannelse af havnearbejdere på fællesskabsniveau med henblik på at forbedre deres mobilitet i kraft af den gensidige anerkendelse af deres kvalifikationer og en harmonisk udvikling af havnene;

9.  opfordrer de berørte lokale myndigheder til at iværksætte en politik, som fremmer en mere multimodal transport og dermed gør det muligt at fremme transporten med jernbane og ad indre vandveje sideløbende med motorvejene og på mere effektiv vis at forbinde havneområderne med de transeuropæiske transportnet og havnene med oplandet navnlig ved at anvende jernbanerne og de indre vandveje; opfordrer endvidere Kommissionen til at frigive flere midler i forbindelse med midtvejsevalueringen i 2010, hvilket vil give mulighed for en forøget anvendelse af de mellemliggende havne gennem omladning af gods i et eller flere feeder-trin nærmere ved det endelige bestemmelsessted med henblik på at aflaste de vigtigste havne og de omkringliggende områder; insisterer således på fordelen ved en bedre fordeling af losningssteder med henblik på at mindske landevejstrafikken betydeligt og løse et tilbagevendende problem, nemlig den trafikale overbelastning i områder, der støder op til havne; kræver samtidig, at der i forbindelse med planlægningen af havnenes udvikling foretages en præcis vurdering af, om disse mindre losningssteder nærmere ved det endelige bestemmelsessted rent faktisk også har kapacitet til at modtage et større antal losninger i form af infrastrukturer og vejforbindelser, således at problemet ikke overføres til andre havneområder;

10.  understreger, at der er behov for at inddrage havnemyndighederne og de lokale myndigheder ved udarbejdelsen af forvaltningsplaner for flodbækkener og søhavne, hvad angår vandkvaliteten, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger[1]; gør opmærksom på, at der er behov for, at de lokale myndigheder sikrer, at udledningen af CO2 fra fartøjer og landevejs- og lufttransport reduceres gennem opstilling af luftkvalitetsstyringsplaner i overensstemmelse med Marpolkonventionen og Rådets rammedirektiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet[2];

11.  kræver, at der etableres et fællesskabsnetværk for udveksling af god praksis mellem havnene i EU; opfordrer de regionale organisationer, som EU-medlemsstaterne og tredjelande er medlem af, f.eks. Det Økonomiske Samarbejde i Sortehavsområdet, til at vedtage forenelige procedurer og fremgangsmåder med henblik på at lette den regionale samhandel og mindske omkostningerne;

12.  ønsker at minde om, at Europas lystbådehavne i forbindelse med de endelige overvejelser om Europa og EU's maritime politik spiller en vigtig rolle for udviklingen af den lokale økonomi, idet lystbådehavnene er en del af baglandets udstillingsvindue, et stærkt turistmæssigt kort, der byder på opdagelser i havnen og havneområdet, og ligeledes en vigtig forsyningskanal for de butikker, der ligger i området;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.4.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

48

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon

 • [1]  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
 • [2]  EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Nathalie Griesbeck, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre