RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

16.7.2008 - (KOM(2008)0314 – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Neil Parish
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2008/0097(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0311/2008
Esitatud tekstid :
A6-0311/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

(KOM(2008)0314 – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0314);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 37 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0219/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0311/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Mahepõllumajanduslikku tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 muutmine

Viited

KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

10.6.2008

Vastutav komisjon

               istungil teada andmise kuupäev

AGRI

19.6.2008

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

               otsuse kuupäev

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Raportöör(id)

               nimetamise kuupäev

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.6.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

14.7.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.7.2008