Pranešimas - A6-0311/2008Pranešimas
A6-0311/2008

  PRANEŠIMAS 

  16.7.2008 - dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2008)0314 – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS)) - *

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  Pranešėjas: Neil Parish
  (Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2008/0097(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0311/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0311/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

  (COM(2008)0314 – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0314),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0219/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6‑0311/2008),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

  Nuorodos

  COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  10.6.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  19.6.2008

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  19.6.2008

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ENVI

  25.6.2008

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Neil Parish

  24.6.2008

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  24.6.2008

  Svarstymas komitete

  14.7.2008

   

   

   

  Priėmimo data

  14.7.2008