Procedure : 2008/2033(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0312/2008

Indgivne tekster :

A6-0312/2008

Forhandlinger :

PV 01/09/2008 - 24
CRE 01/09/2008 - 24

Afstemninger :

PV 02/09/2008 - 5.19
CRE 02/09/2008 - 5.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0387

BETÆNKNING     
PDF 225kWORD 154k
17.7.2008
PE 404.725v03-00 A6-0312/2008

om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig

(2008/2033(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sharon Bowles

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig

(2008/2033(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig (KOM(2006)0254),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om visse centrale elementer, der bidrager til udformningen af strategien for bekæmpelse af momssvig i EU (KOM(2007)0758),

 der henviser til Kommissionens rapport om udnyttelsen af administrative samarbejdsordninger i bekæmpelsen af momssvig (KOM(2004)0260),

 der henviser til konklusionerne fra Rådets formandskab af 7. juni 2006, 28. november 2006, 5. juni 2007 og 14. maj 2008,

 der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 8/2007 om administrativt samarbejde på momsområdet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (KOM(2005)0532),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen om foranstaltninger til ændring af momssystemet med henblik på bekæmpelse af svig (KOM(2008)0109),

 der henviser til forslag fra Kommissionen til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på bekæmpelse af den skatteunddragelse, som er knyttet til transaktioner inden for Fællesskabet, samt til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (KOM(2008)0147),

 der henviser til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til henstillingerne i formandskabets konklusioner af 14. maj 2008 om beskatningsspørgsmål i fremtidige aftaler mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og tredjelande,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6‑0312/2008),

A. der henviser til, at afgiftssvig har alvorlige konsekvenser for de nationale budgetter og EU's ressourcesystem, fører til overtrædelse af princippet om retfærdig og gennemskuelig beskatning og sandsynligvis vil medføre konkurrenceforvridninger og dermed påvirke det indre markeds funktion; der henviser til, at ærlige virksomheder er konkurrencemæssigt ugunstigt stillet på grund af afgiftssvig, og at manglende indtægter fra afgifter i sidste ende betales af de europæiske skatteborgere i form af andre skatter,

B. der henviser til, at afgiftssvig sætter den skattemæssige lighed og retfærdighed på spil, idet de manglende indtægter til de offentlige finanser ofte dækkes ved en forhøjelse af andre skatter, der rammer ærlige og mindre velstående skatteborgere, som ikke har mulighed for eller vilje til at omgå eller misligholde deres skattemæssige forpligtelser,

C. der henviser til, at væksten i den grænseoverskridende handel, som er udløst af oprettelsen af det indre marked, betyder, at der foregår et stigende antal transaktioner, hvori den momspligtige persons beskatnings- og etableringssted er i to forskellige medlemsstater,

D. der henviser til, at nye typer afgiftssvig i forbindelse med handel på tværs af grænserne, som f.eks. karruselsvig eller svig med forsvunden forhandler inden for Fællesskabet, har udnyttet opdelingen og smuthullerne i de nuværende afgiftssystemer, og at der er behov for at ændre den måde, hvorpå momssystemet fungerer,

E. der henviser til, at momsunddragelse og -svig indvirker på finansieringen af EU's budget, da det fører til, at behovet for at indkræve egne indtægter fra medlemsstaterne baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) vokser,

F. der henviser til, at skønt bekæmpelsen af svig for en stor dels vedkommende hører under medlemsstaternes kompetence, er det ikke et problem, der kan løses på nationalt plan alene,

G. der henviser til, at globaliseringen har gjort det vanskeligere at bekæmpe skattesvig på internationalt plan på grund af, at stadig flere virksomheder fra tredjelande er involveret i karruselsvig, udviklingen i den elektroniske handel og globaliseringen af markedet for tjenester; der henviser til, at disse faktorer udgør stærke argumenter for at forbedre det internationale samarbejde, navnlig hvad angår moms,

H. der henviser til, at omfanget af afgiftssvig i EU skyldes den nuværende overgangsordning for moms, der er for kompleks, hvilket gør transaktioner inden for Fællesskabet vanskelige at spore og derfor åbne for misbrug,

I. der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne, når de undersøger mulighederne, i størst muligt omfang bør undgå at træffe foranstaltninger, som kan føre til en uforholdsmæssig administrativ byrde for virksomhederne og afgiftsforvaltningerne, eller som kan skabe forskelsbehandling mellem de erhvervsdrivende,

J. der henviser til, at Kommissionen og Revisionsretten begge konsekvent har erklæret, at systemet for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om levering af varer inden for Fællesskabet ikke giver relevante eller rettidige oplysninger til at håndtere momssvig effektivt; der henviser til, at dette giver anledning til klarere og mere bindende regler om samarbejde mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

K. der henviser til, at anvendelsen af alle tilgængelige teknologier, herunder elektronisk lagring og transmission af visse oplysninger om moms og punktafgifter, er nødvendig, for at medlemsstaternes afgiftssystemer fungerer efter hensigten; der henviser til, at der derfor bør skabes bedre betingelser for udveksling af og direkte adgang for medlemsstaterne til elektronisk lagrede oplysninger i de enkelte medlemsstater; der henviser til, at medlemsstaternes skattemyndigheder bør behandle persondata med fornøden omhu til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet lovfæstet retsgrundlag,

L. der henviser til, at erhvervsdrivende ofte kun kan indhente meget fragmenterede oplysninger om deres kunders momsstatus,

M. der henviser til, at en styrkelse af midlerne til at opdage afgiftssvig bør suppleres med en styrkelse af den eksisterende lovgivning om hjælp til inddrivelse af afgifter, lighed i afgiftsbehandlingen og gennemførlighed for virksomhederne,

EU's skattesvigsstrategi

1. bemærker, at formålet med EU's skattesvigsstrategi må være at håndtere afgiftstab på grund af skattesvig ved at identificere de områder, hvor såvel EU-lovgivningen som det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne kan forbedres, og hvorved reduceringen af afgiftssvig fremmes mest muligt, uden at der skabes unødvendige byrder for afgiftsforvaltningerne eller -yderne;

2. opfordrer medlemsstaterne til endelig at tage bekæmpelsen af skattesvig alvorligt;

3. minder om, at etableringen af et momssystem baseret på princippet om oprindelsesbeskatning, der indebærer, at momspligtige transaktioner mellem medlemsstater skal beskattes efter momsreglerne i oprindelseslandet i stedet for efter en nulsats, stadig er en mulig løsning på langt sigt til effektiv bekæmpelse af afgiftssvig; bemærker, at man med princippet om oprindelsesbeskatning ville kunne undgå først at fritage varer, der handles i det indre marked, for moms for derefter at pålægge dem moms i bestemmelseslandet; minder om, at hvis et momssystem baseret på princippet om oprindelsesbeskatning skal kunne fungere, er der behov for en vis tilnærmelse af medlemsstaternes satser for at undgå skattekonkurrence samt for, at der etableres et clearingsystem, som Kommissionen oprindeligt foreslog i 1987;

4. beklager nogle medlemsstaters blokerende holdning igennem de seneste 10 år, som har hindret enhver effektiv EU-strategi mod skattesvig;

5. beklager, at Rådet trods en mængde analyser, krav og indvendinger endnu ikke har vedtaget en effektiv strategi til bekæmpelse af skattesvig;

6. opfordrer Kommissionen til ikke at ophøre med at angribe dette problem offensivt, trods mange fiaskoer i løbet af de seneste årtier;

Generelle spørgsmål: omfanget af skattesvig og konsekvenser heraf

7. anerkender, at vurderinger af de overordnede (direkte og indirekte) afgiftstab på grund af skattesvig strækker sig fra 200 mia. til 250 mia. EUR, hvilket svarer til 2-2,25 % af BNP i Den Europæiske Union, hvoraf 40 mia. EUR vurderes at stamme fra momssvig, som skulle omfatte 10 % af momsindtægterne, 8 % af de samlede punktafgiftsindtægter fra alkoholholdige drikkevarer i 1998 og 9 % af de samlede punktafgiftsindtægter fra tobaksvarer; beklager imidlertid, at ingen præcise tal er tilgængelige, idet de nationale rapporteringsstandarder er stærkt varierende;

8.  kræver en ensartet registrering af data i alle medlemsstater som grundlag for gennemskuelighed samt nationale foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig;

9. beklager, at det pga. manglende indsamlede data på nationalt plan hverken er muligt at vurdere problemets reelle omfang korrekt eller at evaluere kontrollen med ændringer - hverken positive eller negative - korrekt;

10. anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for et harmoniseret europæisk system til indsamling af data og til udarbejdelse af statistiske data om afgiftssvig, således at der opnås en så præcis vurdering som muligt af fænomenets reelle omfang;

11. minder om, at fjernelsen af paralleløkonomien ikke kan realiseres, uden at der indføres hensigtsmæssige incitamenter; foreslår endvidere, at medlemsstaterne som led i Lissabon-strategien bør aflægge beretning om, hvilke resultater der er opnået med hensyn til at mindske paralleløkonomiens omfang;

Det nuværende momssystem og dets svagheder

12. bemærker, at momsrelateret afgiftssvig vækker særlig bekymring for det indre markeds funktion, for så vidt det har en direkte grænseoverskridende indvirkning, medfører væsentlige indtægtstab og påvirker EU-budgettet direkte;

13. gentager, at det nuværende momssystem, der blev indført i 1993, kun var tænkt som en overgangsordning, og at Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at stille forslag til en endelig afgørelse om det definitive momssystem inden 2010;

14. hævder, at den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital i det indre marked siden 1993 samt fremskridtene med ny teknologi i mindre varer af stor værdi tilsammen gør det mere og mere vanskeligt at bekæmpe momssvig, og at dette forværres af det nuværende systems kompleksitet og opsplitning, som gør transaktioner vanskelige at spore og derfor mere åbne for misbrug;

15. bemærker den tiltagende forekomst af svig med forsvunden forhandler og kriminelle banders bevidste misbrug af momssystemet for at udnytte dets svagheder; gør opmærksom på den sag om momskarruselsvig, som Eurojust har indledt, og som omfatter 18 medlemsstater og afgiftssvig for et skønnet beløb på 2,1 mia. EUR;

16. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at foretage en grundlæggende ændring af det nuværende momssystem; glæder sig over, at medlemsstaterne nu til en vis grad prioriterer dette og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at være rede til at træffe omfattende foranstaltninger i denne forbindelse;

17. mener, at det nuværende system er forældet og behøver en gennemgribende revision uden at overbelaste ærlige virksomheder med bureaukrati; er af den opfattelse, at det er udelukket at bevare status quo;

Alternativer til det nuværende momssystem

"Reverse-charge"-mekanisme

18. bemærker, at det i et "reverse-charge"-system er den afgiftspligtige kunde, som er momspligtig i stedet for leverandøren; erkender, at fordelen ved denne mekanisme er, at den fjerner muligheden for at foretage svig med forsvunden forhandler, idet den afgiftspligtige person, til hvem varerne leveres, angives som den person, der er betalingspligtig for momsen;

19. bemærker, at indførelsen af et dobbeltmomssystem ville gå stik imod det indre markeds effektive funktion og danne et mere komplekst miljø, som kan virke afskrækkende på erhvervsinvesteringer, hvilket på langt sigt kun vil kunne løses med et generaliseret obligatorisk "reverse-charge"-system i modsætning til et frivilligt eller valgt system udelukkende på baggrund af levering;

20. bemærker desuden, at "reverse-charge"-systemet ikke tillader betalinger over flere omgange, og at det samlede momsbeløb først betales ved enden af forsyningskæden og fjerner momsens selvovervågende kontrolmekanisme; advarer om, at nye former for svig kan dukke op, herunder øgede afgiftstab på detailhandelsniveau og misbrug af momsidentifikationsnumre, og at bekæmpelse af et sådant svig gennem indførelse af yderligere kontrol kan medføre flere administrative byrder for ærlige forhandlere; opfordrer derfor indtrængende til påpasselighed og grundig overvejelse, inden et "reverse-charge"-system introduceres; bemærker ikke desto mindre, at det hjælper at anvende en grænseværdi for at begrænse risikoen for, at der undlades at betale afgift af det faktiske forbrug; mener, at Rådets forslag om en grænseværdi på 5.000 EUR er rimelig;

Pilotprojekt

21. bemærker med forbehold, at et pilotprojekt kan hjælpe medlemsstaterne til bedre at forstå risiciene ved "reverse-charge"-mekanismen, og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte passende garantier for at sikre, at hverken de deltagende medlemsstater eller nogen anden medlemsstat udsættes for større risici under pilotprojektets forløb;

Beskatning af leverancer inden for Fællesskabet

22. mener, at den bedste løsning for at håndtere momssvig i forbindelse med leverancer over grænserne er at indføre et system, hvor momsfritagelse i forbindelse med leverancer over grænserne inden for Fællesskabet erstattes af beskatning til en sats på 15 %; bemærker, at et sådant system ville fungere bedre, hvis de reducerede satsers form og kompleksitet blev betydeligt forenklet, hvilket ville minimere den administrative byrde for både virksomhederne og afgiftsforvaltningerne; konstaterer, at individuelle nedsættelser af momssatser fra før 1992 bør undersøges nøje og vurderes med henblik på at fastsætte, om de fortsat kan forsvares af økonomiske grunde;

23. anerkender, at på grund af differentierede momssatser kræver beskatningen af leverancer inden for Fællesskabet tilpassede betalinger mellem medlemsstaterne; mener at sådanne tilpasninger bør foretages af et clearinginstitut, som ville lette indtægtsoverførsler mellem medlemsstaterne; understreger, at de tekniske forudsætninger for et clearinginstituts funktion er til stede;

24. er af den opfattelse, at et decentraliseret clearinginstitutsystem kan være mere passende og udvikles hurtigere, for så vidt det giver medlemsstaterne mulighed for bilateralt at aftale vigtige detaljer under hensyntagen til deres individuelle handelsbalance, ligheder i anvendelsen af momssystemet og deres kontrolmekanismer samt gensidig tillid;

25. understreger, at det bør være afgiftsforvaltningen i leverancemedlemsstaten, der skal have ansvar for at inddrive moms fra leverandøren og via clearingsystemet foretage en overførsel til afgiftsforvaltningen på stedet, hvor købet inden for Fællesskabet har fundet sted; erkender, at det er nødvendigt at opbygge gensidig tillid mellem afgiftsforvaltningerne;

Administrativt samarbejde og gensidig bistand på områderne moms, punktafgifter og direkte beskatning

26. understreger, at medlemsstaterne ikke kan bekæmpe grænseoverskridende afgiftssvig isoleret; er af den opfattelse, at informationsudvekslingen og samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen ikke har været tilstrækkeligt til at bekæmpe afgiftssvig på effektiv vis, hverken med hensyn til indhold eller hastighed; mener, at den direkte kontakt mellem de lokale og nationale kontorer for bekæmpelse af svig hverken er udviklet eller tilstrækkeligt gennemført, hvilket fører til ineffektivitet, utilstrækkelig brug af ordningerne for administrativt samarbejde og forsinket kommunikation;

27. insisterer på, at det for at beskytte skatteindtægterne i alle medlemsstaterne i relation til det indre marked er nødvendigt, at medlemsstaterne træffer sammenlignelige foranstaltninger mod bedragere, navnlig med hensyn til sanktioner og retsforfølgelse, uanset hvor tabet af indtægter finder sted; opfordrer Kommissionen til at foreslå mulige mekaniser til fremme af et sådant samarbejde mellem medlemsstaterne;

28. glæder sig over Kommissionens forslag til ændring af momsdirektivet og forordningen om administrativt samarbejde vedrørende moms, der har til hensigt at fremme indsamling og udveksling af oplysninger om transaktioner inden for Fællesskabet fra 2010; erkender, at de foreslåede rapporteringsbestemmelser med en frist på én måned vil pålægge virksomheder, der kun leverer tjenesteydelser, og som på nuværende tidspunkt ikke henhører under reglen, en administrativ byrde, men accepterer, at dette er nødvendigt i betragtning af muligheden for karruselsvig inden for visse serviceydelser;

29. opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage foreslåede foranstaltninger hurtigt, og opfordrer Kommissionen til at forelægge yderligere forslag om automatisk adgang for øvrige medlemsstater til visse ikke-følsomme oplysninger om egne afgiftspligtige borgere (om erhvervssektor, visse oplysninger vedrørende omsætning, osv.), og om harmoniseringen af procedurerne for registrering og sletning af registreringer af afgiftspligtige personer for at sikre, at falske afgiftspligtige personer hurtigt opdages og slettes i registret; understreger, at medlemsstaterne har ansvaret for at holde deres data ajour, navnlig med hensyn til sletning af registreringer og til at opdage falske registreringer;

30. minder om, at skattely udgør en hindring for gennemførelsen af Lissabon-strategien, da de presser momssatserne - og skatteindtægterne mere generelt - nedad og således skærper skattekonkurrencen, hvilket udhuler medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet;

31. understreger endvidere, at enhver udhuling af beskatningsgrundlaget på grund af skattely eller uhæmmet skattekonkurrence i en tid med budgetdisciplin vil hæmme medlemsstaternes muligheder for at efterleve den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og at en nedgang i de offentlige indtægter er en trussel mod den europæiske sociale model;

32. understreger, at der for at fjerne skattely bl.a. er behov for en trestrenget strategi, der går ud på at tackle problemet med skatteunddragelse, udvide rentebeskatningsdirektivets anvendelsesområde og anmode om, at OECD via dets medlemmer træffer foranstaltninger mod ikke-samarbejdsvillige skattely;

Skatteunddragelse

33. beklager, at medlemsstaterne med stadig nye forbehold og forhalingstaktikker hindrer en reform af rentebeskatningsdirektivet, og opfordrer Kommissionen til at forelægge sine forslag snarest muligt, trods modstanden;

34. påpeger, at reformen af rentebeskatningsdirektivet bør råde bod på dets mangler og huller, idet disse gør det let at begå momsunddragelse og afgiftssvig;

35. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med reformen af rentebeskatningsdirektivet at undersøge mulighederne for reform, herunder en udvidelse af direktivets anvendelsesområde, så det omfatter alle retlige enheder og alle indtægtsskabende kilder;

36. opfordrer indtrængende EU til at prioritere fjernelsen af skattely i hele verden, i betragtning af deres skadelige virkning for de enkelte medlemsstaters skatteindtægter; opfordrer Rådet og Kommissionen til at benytte EU's handelsmagt som løftestang ved indgåelse af handels- og samarbejdsaftaler med regeringerne om skattely med henblik på at overbevise dem om at fjerne de skattebestemmelser og den praksis, som fremmer afgiftsunddragelse og svig; bifalder, som et første skridt i den rigtige retning, Rådets henstillinger af 14. maj 2008 om at lade en bestemmelse om god regeringsførelse i beskatningsspørgsmål indgå i handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til straks at anvende en sådan bestemmelse i fremtidige forhandlinger om handelsaftaler;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Omfanget af skattesvig

Afgiftssvig har alvorlige konsekvenser for de nationale budgetter, fører til overtrædelser af princippet om retfærdig beskatning og medfører sandsynligvis konkurrenceforvridninger og påvirker dermed det indre markeds funktion. Skævheder forårsaget af momssvig påvirker den generelle balance i ressourcesystemet, der skal være retfærdigt og gennemskueligt for at sikre, at Fællesskabet fungerer efter hensigten.

Selv om der ikke er foretaget undersøgelser af momsunddragelsens og -svigets omfang i alle medlemsstater, er der offentliggjort adskillige vurderinger. Den internationale momssammenslutning citerer vurderinger af momstab, der strækker sig fra 60 til 100 mia. EUR årligt i hele Den Europæiske Union. I Det Forenede Kongerige alene vurderer de britiske told- og skattemyndigheder (HMRC), at momsindtægtstabene i skatteåret 2005-2006 beløb sig til 18,2 mia. EUR. I Tyskland offentliggjorde finansministeriet resultaterne af en undersøgelse, hvor momstabene i 2005 beløb sig til 17 mia. EUR. Desuden har momsunddragelse og -svig, som Revisionsretten har mindet om, også indvirkning på finansieringen af EU-budgettet, hvilket medfører et øget behov for at anvende medlemsstaternes egne ressourcer på baggrund af bruttonationalindkomsten.(1)

Momssvig

Som en påmindelse kan nævnes, at den nuværende "overgangsordning" helt tilbage fra 1993 er resultatet af et kompromis mellem beslutningen om at oprette et indre marked uden grænsekontrol på den ene side og det faktum, at medlemsstaterne ikke blev enige om en grad af momsharmonisering med henblik på at opnå et fuldt homogent indre marked på den anden side. Kommissionen foreslog oprindeligt at vedtage det oprindelige system (dvs. beskatning efter den eksporterende medlemsstats takst). Rådet vedtog den såkaldte "overgangsordning", som gjorde det muligt at afskaffe kontrol ved Fællesskabets indre grænser, mens det stadig var tilladt at inddrive afgifter i bestemmelsesmedlemsstaten.

Under overgangsordningen opkræves moms (som en forbrugsafgift) på forbrugsstedet som en procentdel af omkostningerne ved det pågældende produkt. Når et produkt bevæger sig fra en virksomhed til en anden (mellem momsregistrerede forhandlere), opkræves og inddrives der moms, som overføres til de nationale skattemyndigheder.

Med hensyn til transaktioner inden for Fællesskabet, som på nuværende tidspunkt er pålagt en nulsats, inddriver en eksportør ikke moms, men kan anmode om refundering af indgående moms; omvendt betaler en køber ikke moms, men skal opkræve den ved efterfølgende salg og overføre momsindtægten til sin skatteforvaltning.

Problemer

Kredit- og refunderingsmekanisme

Mens størstedelen af momsunddragelserne er forbundet med skyggeøkonomien, kan en stigende del af momsunddragelserne betragtes som en bivirkning af de ovenfor beskrevne momsordninger, som blev iværksat i 1993, navnlig i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, som er pålagt en nulsats, hvor forhandlerne ikke opkræver moms, men stadig kan anmode om refundering af indgående moms. Siden transaktioner inden for Fællesskabet er blevet pålagt en nulsats, kan sådanne transaktioner give anledning til momsunddragelse enten i leveringslandet (fordi leverandøren efter at have deklareret en leverance inden for Fællesskabet fastholder varer til salg på det hjemlige marked uden moms) eller i bestemmelseslandet (fordi modtageren undlader at betale skyldig moms ved ankomsten) eller ved at foretage såkaldt svig med forsvunden forhandler.

Svig med forsvunden forhandler

Ved denne type svig (også kendt som "karruselsvig") importerer bedragerne varer, som er pålagt en nulsats, opkræver moms, når de sælger varerne videre i forsyningskæden, men indkasserer pengene i stedet for at give dem videre til afgiftsmyndighederne. "Karrusellen" fortsætter, hvis varerne eksporteres og importeres gentagne gange. Tabene mangedobles. Dette medfører et bevidst misbrug af systemet af kriminelle bander, der gør dette for at udnytte systemet. Fremskridtene inden for teknologi og udviklingen af varer af ringe vægt og stor værdi har gjort det lettere for bedragerne at foretage karruselsvig. Mobiltelefoner og chipteknologi er de områder, hvor sviget har været mest omfattende.

Nulsats

Pålæggelsen af en nulsats på eksportvarer (som medfører refundering af moms til eksportørerne) er fastslået som den hovedfaktor, der gør det muligt at drive karruselsvig.

Mulige alternative systemer

"Reverse-charge"

I et "reverse-charge"-system betales momsen af den afgiftspligtige kunde i stedet for af leverandøren. Da kunden, for så vidt denne har krav på fuldt fradrag, trækker denne moms fra i samme momsangivelse, er nettoresultatet lig med nul, og ingen betaling skal finde sted. "Reverse-charge" anvendes ikke i forbindelse med leverancer til privatpersoner, og leverandøren skal i så fald opkræve og betale det samlede momsbeløb til myndighederne. Ingen betalinger over flere omgange finder sted i et "reverse-charge"-system, da det samlede momsbeløb først betales ved enden af forsyningskæden. Med andre ord ville en generaliseret "reverse-charge"-mekanisme fjerne hovedelementet i momsen, nemlig betaling af moms for leverancer og momsfritagelse for køb, hvilket giver anledning til en selvovervågende kontrolmekanisme.

Under sit formandskab foreslog Tyskland at anvende en "reverse-charge"-mekanisme, men dette blev mødt med begrænset entusiasme. Der er også stillet forslag om, at en medlemsstat skal gennemføre et generelt "reverse-charge"-pilotprojekt

Kritikerne af "reverse-charge" påpeger, at momsinddrivelsen med en omsætningsafgift forbliver hos slutforhandleren, der har ansvar for betaling af al moms til myndighederne. Desuden kan nye typer svig opstå med "reverse-charge" i form af øgede afgiftstab på detailhandelsniveau, og momsidentifikationsnumrene kan misbruges. For at løse dette problem kan systemet suppleres med indførelse af kontrolforanstaltninger, men dette ville pålægge virksomhederne en ekstra byrde.

Som indledende kontrolforanstaltning kunne der anvendes en grænseværdi for at begrænse risikoen for, at der undlades at betale afgift af det faktiske forbrug. Rådet har foreslået, at denne grænseværdi fastsættes til 5.000 EUR. Systemet ville således fungere som følger:

· når kunden ikke har ret til at anvende "reverse-charge" (hovedsagelig

privatpersoner, men også ikkeafgiftspligtige juridiske personer og fuldstændig afgiftsfritagede personer), skal leverandøren opkræve moms af sin kunde;

· når kunden er en afgiftspligtig person, som har ret til at anvende af "reverse-charge",

skal leverandøren kontrollere transaktionsbeløbet;

· når leverancens afgiftspligtige beløb er mindre end 5.000 EUR, skal leverandøren

opkræve moms hos sin kunde. Virksomhedskunder kan fradrage denne moms i henhold til de almindelige regler;

· når leveringens afgiftspligtige beløb er lig med eller større end 5.000 EUR, opkræver leverandøren ikke moms for leverancen. Virksomhedskunderne opkræver moms for leveringen og kan fradrage denne moms i henhold til de almindelige regler.

Kommissionen er på baggrund af adskillige undersøgelser af den opfattelse, at korrekt anvendelse af grænseværdien er det mest omkostningskrævende element for virksomhederne.

Endelig er spørgsmålet, om det foreslåede "reverse-charge"-system skal være frivilligt eller obligatorisk. Kommissionen og et stort flertal af medlemsstaterne har gjort det klart, at et generaliseret obligatorisk "reverse-charge"-system vil indebære oprettelse af et dobbeltmomssystem, som ville modarbejde det indre markeds effektive funktion og give anledning til et mere komplekst miljø, som kan virke afskrækkende på erhvervsinvesteringer.

Pilotprojekt I lyset af de manglende empiriske beviser kan et pilotprojekt give et mere reelt svar på spørgsmålene vedrørende gennemførligheden af det foreslåede system. Det bør sikres, at hverken den medlemsstat, der har meldt sig frivilligt, eller nogen anden medlemsstat udsættes for større risici.

Oprindelsessystemet I henhold til dette system opkræves der moms til den eksporterende medlemsstats sats. Som forklaret ovenfor besluttede Rådet at vedtage en "overgangsordning", så muligheden for at indføre et oprindelsessystem ville være en tilbagevenden til Kommissionens oprindelige idé. Medlemsstaterne var på det tidspunkt villige til at afgive suverænitet med hensyn til fastsættelsen af momssatser og er det stadig ikke. For at dette system skal have en chance for at blive overvejet seriøst af Rådet, bør det ikke kræve satsharmonisering.

En mulighed ville være at tage forslaget fra før 1992 om at oprette et clearinginstitut op til fornyet overvejelse, men af ovennævnte årsager var medlemsstaterne ikke positivt indstillet over for dette. Med det øgede svig og de teknologiske fremskridt et det værd at overveje igen. For at bevare momsens grundprincip som værende en forbrugsafgift skulle momsen opkræves til eksportlandets takst, og et clearinginstitut ville gøre indtægtsoverførsler mellem medlemsstater lettere. Forbrugsmedlemsstaten skulle sende den inddrevne moms videre til importmedlemsstaten. Hvis den medlemsstat, varerne ankommer til, anvender en sats på mere end 15 %, vil denne ekstra moms tilfalde denne medlemsstat; hvis den medlemsstat, varerne ankommer til, anvender en sats på mindre end 15 % på grund af anvendelse af en eller flere reducerede momssatser eller nulsatsen i visse medlemsstater, vil køberens medlemsstat give den afgiftspligtige person, som foretager købet inden for Fællesskabet, mulighed for kredit. Ligeledes vil den medlemsstat, varerne ankommer til, kunne inddrive moms, der stammer fra andre gældende begrænsninger af køberens ret til at fradrage indgående moms. På denne måde kan konkurrenceforvridninger, som ellers kan opstå fra forskellige nationale momssatser, undgås.

Det væsentligste problem, som er politisk, må være at lade den enkelte medlemsstats skatteindtægter afhænge af overførsler foretaget af andre medlemsstater. Med andre ord ville der opstå to grupper af medlemsstater, dvs. nettomodtagere (dem, hvor de samlede køb inden for Fællesskabet overstiger de samlede leverancer inden for Fællesskabet) og nettobidragydere (dem, hvor de samlede leverancer inden for Fællesskabet overstiger de samlede køb inden for Fællesskabet). Som det fremgår af bilaget, og afhængigt af deres respektive bilaterale handelsbalance, ville 16 medlemsstater være "nettomodtagere", mens resten ville være "nettobidragydere".

DestinationssystemetEn anden mulighed ville være at opkræve moms til den importerende medlemsstats sats (hvor køberen opholder sig). Der ville ikke være behov for clearing, men det vil skulle fungere sammen med et "one stop shop"-system, hvor en forhandler kan opfylde alle sine momsforpligtelser for aktiviteter i hele EU i den medlemsstat, vedkommende er etableret i.

Administrativt samarbejde og gensidig bistand på områderne moms, punktafgifter og direkte beskatning

Bekæmpelse af svig, som for en stor dels vedkommende hører under medlemsstaternes kompetence, er ikke et problem, der kan løses på nationalt plan alene. Bekæmpelse af afgiftssvig bør være en prioritet for EU og bør give anledning til tæt samarbejde mellem de administrative myndigheder i den enkelte medlemsstat og Kommissionen.

Udvekslinger af oplysninger mellem de respektive forvaltninger samt mellem forvaltningerne og Kommissionen er ikke tilstrækkeligt intensive og hurtige til at bekæmpe svig mere effektivt. Den direkte kontakt mellem lokale eller nationale kontorer for bekæmpelse af svig er ikke tilstrækkeligt udviklet og gennemført, hvilket fører til ineffektivitet, utilstrækkelig brug af ordninger for administrativt samarbejde og forsinket kommunikation. En løsning af dette kræver mere samarbejde mellem medlemsstaterne og rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for bindende regler. Bedre forståelse af hinandens systemer eller fælles grundlag som f.eks. gennem CCCTB, ville også hjælpe. Desværre opfatter nogle et fælles grundlag som et skridt i retning mod indgreb over for afgiftssatserne.

Anvendelse af alle tilgængelige teknologier, herunder elektronisk lagring og transmission af visse oplysninger til moms- og toldkontrolformål, er nødvendig for, at afgiftssystemerne fungerer efter hensigten. Derfor bør der skabes bedre betingelser for udveksling af og direkte adgang for medlemsstaterne til elektronisk lagrede oplysninger i de enkelte medlemsstater. Navnlig realtidstransaktioner med anvendelse af elektroniske systemer til at logge og godkende transaktioner ville give myndighederne bedre mulighed for at identificere og bekæmpe svigagtig opførsel. Der skulle sørges for passende databeskyttelsesordninger.

Bilag – Handelsbalancen mellem medlemsstaterne (kilde: Eurostat)

25.6.2008

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget

om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig

(2008/2033(INI))

Rådgivende ordfører: Othmar Karas

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at bekæmpelsen af skattesvig i vid udstrækning hører under medlemsstaternes kompetence; der henviser til, at den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for fællesskabsmarkedet gør det vanskeligt for medlemsstaterne individuelt at bekæmpe denne form for svig,

B. der henviser til, at EF-traktatens artikel 10 og 280 fastsætter, at medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger for at opfylde traktatens krav og samordne deres optræden med henblik på at beskytte fællesskabets finansielle interesser,

C. der henviser til, at skattesvig er et stadig større problem af global karakter og på fællesskabsplan skønnes at udgøre 2 - 2,5 % af BNP, hvilket svarer til 200 til 250 mia. EUR(2),

1. understreger, at det er umuligt at bekæmpe skattesvig alene; understreger, at der er et åbenlyst behov for en koordineret fællesskabstilgang til styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne samt samarbejdet med tredjelande;

2. påpeger, at karruselsvig (svig med forsvunden forhandler) ofte foregår over grænserne mellem en række medlemsstater ved svigagtig reimport og reeksport af varer;

3. bemærker, at Kommissionen er ved at undersøge, hvordan skattesvig kan reduceres ved at ændre det nuværende momssystem, idet den foreslår at bruge et "reserve charge"-system;

4. stiller sig kritisk over for de planlagte "reserve charge"-mekanismer og pilotprojekterne i denne sammenhæng; mener, at den valgfri "reserve charge"-mekanisme vil medføre parallelt eksisterende momssystemer, der kan føre til et mere komplekst skattemiljø, resultere i retlig usikkerhed og have en negativ indvirkning på erhvervslivet, navnlig de små og mellemstore virksomheder;

5. opfordrer til fortsat at bekæmpe skattesvig og intensivere disse aktiviteter ved at styrke de samarbejdsnetværk, der for øjeblikket eksisterer mellem medlemsstaterne, og ved samtidig at træffe innovative foranstaltninger på EU-plan, men uden at indføre unødvendigt bureaukrati for myndighederne og de skattepligtige; glæder sig derfor over Kommissionens forslag til ændring af momsdirektivet og forordningen om administrativt samarbejde vedrørende moms (KOM(2008)0147);

6. opfordrer til, at der nedsættes en taskforce, der skal fokusere på at gennemgå mulige måder til koordinering af den grænseoverskridende bekæmpelse af skattesvig inden slutningen af denne valgperiode.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer

(1)

Revisionsrettens særberetning nr. 8/2007 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift, afsnit 2.

(2)

Kommissionens pressemeddelelse: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING

Dato for vedtagelse

7.7.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Peter Skinner, Cornelis Visser

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Werner Langen

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik