Postup : 2007/0285(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0315/2008

Předložené texty :

A6-0315/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0378

ZPRÁVA     *
PDF 169kWORD 209k
17. 7. 2008
PE 404.388v02-00 A6-0315/2008

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství

(KOM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Philippe Morillon

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (KOM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0831),

–   s ohledem na článek 37 a na čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0047/2008),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–   s ohledem na články 51 a 35 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0315/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření této dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy, ve spojení s čl. 300 odst. 2 první pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2000 daly státy provozující rybolov v jižním Indickém oceánu podnět ke zřízení nové regionální organizace pro rybolov (Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu).

Po pěti mezivládních konferencích (z nichž poslední se konala v Mombase v Keni v dubnu 2005) dosáhly zúčastněné strany shody ohledně předlohy dohody o rybolovu. Toto znění představuje po úpravách provedených redakční skupinou znění konečné, které bylo přijato a poté otevřeno k podpisu na diplomatické konferenci v Římě dne 7. července 2006.

Společenství má rybolovné zájmy v jižním Indickém oceánu a vzhledem k ostrovu Réunion je rovněž pobřežním státem. Společenství má proto podle podmínek Úmluvy OSN o mořském právu povinnost spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami na zachování a řízení zdrojů tohoto regionu. Společenství podepsalo Dohodu o rybolovu v jižním Indickém oceánu dne 7. července 2006 v souladu s rozhodnutím Rady č. 2006/496/ES přijatým dne 6. července 2006.

Dne 21. prosince 2007 Evropská komise předala Radě návrh rozhodnutí Rady týkající se uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství.

Rada dne 30. ledna 2008 rozhodla, že bude tuto dohodu konzultovat s Parlamentem, a předložila žádost o konzultaci.

Dne 3. února 2008 Výbor pro rybolov požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření právního základu této záležitosti, neboť se domnívá, že se nejednalo o konzultaci, ale o postup souhlasu (článek 35 jednacího řádu EP).

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 26. února 2008 této žádosti vyhověl a prohlásil, že se skutečně jedná o postup souhlasu, a to s tím, že v mezinárodní dohodě je stanoven zvláštní institucionální rámec (vytvoření pomocných orgánů, které budou přijímat významná rozhodnutí).

ČLÁNEK 7 – POMOCNÉ ORGÁNY

1.        Zasedání smluvních stran zřídí stálý vědecký výbor, který bude zasedat, nerozhodne-li zasedání smluvních stran jinak, nejméně jednou ročně, a pokud možno před zasedáním smluvních stran v souladu s těmito ustanoveními:

a)        činnost vědeckého výboru zahrnuje:

(i)        provádění vědeckého posouzení rybolovných zdrojů a dopadu rybolovu na mořské prostředí s přihlédnutím k environmentálním a oceánografickým parametrům dané oblasti a výsledkům příslušného vědeckého výzkumu;

(ii)        podněcování a podporu spolupráce ve vědeckém výzkumu s cílem zlepšit poznatky o stavu rybolovných zdrojů;

(iii)       poskytování vědeckého poradenství a doporučení pro zasedání smluvních stran v zájmu vypracování opatření pro zachování a řízení uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d);

(iv)       poskytování vědeckého poradenství a doporučení na zasedání smluvních stran v zájmu vypracování opatření ohledně sledování rybolovných činností;

(v)       poskytování vědeckého poradenství a doporučení na zasedání smluvních stran týkajících se vhodných norem a formátů pro shromažďování údajů o rybolovu a jejich výměnu; a

(vi)       jakoukoli jinou vědeckou činnost, o níž může zasedání smluvních stran rozhodnout;

b)        při tvorbě poradenství a doporučení zohlední vědecký výbor činnost Výboru pro rybolov v jihozápadním Indickém oceánu, jakož i činnost dalších příslušných výzkumných organizací a regionálních organizací pro řízení rybolovu.

2.        Zasedání smluvních stran ustaví výbor pro kontrolu plnění, který má prověřit řádné provádění a dodržování opatření, na něž se odkazuje v článku 6, jakmile budou tato opatření přijata. Schůze výboru pro kontrolu plnění se podle jednacího řádu konají současně se zasedáním smluvních stran, přičemž výbor podává zasedání smluvních stran zprávy o své činnosti, poskytuje poradenství a vydává doporučení.

3.        Zasedání smluvních stran může rovněž podle potřeby zřídit dočasné, zvláštní nebo stálé výbory, které by zkoumaly otázky ohledně provádění cílů této dohody a podávaly o nich zprávy, a může zřídit i pracovní skupiny, které by se zabývaly zvláštními technickými problémy a vydávaly k nim doporučení.

V souladu s článkem 37 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o ES je vhodné použít postup souhlasu.

Bude proto třeba předložit pozměňovací návrh k právnímu základu návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Philippe Morillon

předseda

Výbor pro rybolov

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (KOM(2007)0831 – 2007/0285 (CNS))

Vážený pane předsedo,

v dopise ze dne 3. ledna 2008 jste požádal Výbor pro právní záležitosti, aby v souladu s čl. 35 odst. 2 zvážil, zda je právní základ výše uvedeného návrhu Komise platný a náležitý.

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 26. února 2008.

Návrh vychází z článku 37(1) ve spojení s prvním pododstavcem čl. 300 odst. 2(2) a prvním pododstavcem čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES. Je třeba mít na zřeteli, že podle prvního pododstavce čl. 300 odst. 3 je s Parlamentem pouze konzultováno.

Výbor pro rybolov poznamenává, že podobné návrhy, např. návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací v západním a centrálním Tichém oceánu (KOM (2003) 855), vycházely (spíše než z prvního pododstavce) z druhého pododstavce čl. 300 odst. 3, který znamená uplatnění postupu souhlasu.

Příslušná ustanovení Smlouvy o ES

Čl. 300 odst. 3

3. Nejedná-li se o dohody uvedené v čl. 133 odst. 3, uzavírá dohody Rada po konzultaci s Evropským parlamentem, a to i v případech, kdy se dohoda dotýká oblasti, v níž je pro přijetí vnitřních předpisů požadován postup uvedený v článku 251 nebo v článku 252. Evropský parlament zaujme stanovisko ve lhůtě, kterou může Rada stanovit podle naléhavosti věci. Pokud v této lhůtě stanovisko nezaujme, může rozhodnout Rada.

Odchylně od předchozího pododstavce se dohody uvedené v článku 310, ostatní dohody, které vytvářejí zavedením postupů spolupráce zvláštní institucionální rámec, dohody mající citelné rozpočtové dopady na Společenství a dohody měnící akt přijatý postupem podle článku 251 uzavírají se souhlasem Evropského parlamentu(3).

Právní základ

Odpověď na otázku, kterou položil vedoucí výbor, závisí na tom, zda Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu vytváří zavedením postupů spolupráce zvláštní institucionální rámec ve smyslu druhého pododstavce čl. 300 odst. 3 Smlouvy – v takovém případě bude platit postup souhlasu. K tomu je třeba uvést, že Soudní dvůr musí ještě objasnit pojetí „zvláštního institucionálního rámce“ ve smyslu druhého pododstavce čl. 300 odst. 3.

Je třeba mít na paměti, že všechny akty Společenství musí vycházet z právního základu stanoveného ve Smlouvě (nebo v jiném právním aktu, který má být jimi proveden). V právním základu je definována skutková podstata pravomoci Společenství, je v něm specifikováno, jak má být tato pravomoc vykonávána, a zejména jsou specifikovány použitelné legislativní nástroj/e a rozhodovací postup.

Podle Soudního dvora není výběr právního základu jednostranný, ale „musí vycházet z objektivních faktorů, které lze podrobit soudnímu přezkumu“(4), jako je účel a obsah dotyčného opatření(5). Soudní dvůr v této souvislosti jasně vyjádřil, že „skutečnost, že si určitý orgán přeje být do přijímání určitého opatření více zapojen, práce vykonaná v jiných souvislostech v oblasti činnosti, na kterou se toto opatření vztahuje, a situace, za jaké bylo toto opatření přijato, jsou nepodstatné“(6).

V případě návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací v západním a centrálním Tichém oceánu (KOM (2003) 855), na který se Výbor pro rybolov ve svém dopise odvolává, tvoří dotyčná úmluva dobře strukturovanou mezinárodní organizaci, v níž musí rozhodnutí přijímat zvláštní výbor pro rybolov. Je proto jasné, že tato úmluva tvoří zvláštní institucionální rámec ve smyslu druhého pododstavce čl. 300 odst. 3.

Podíváme-li se nyní na Dohodu o rybolovu v jižním Indickém oceánu, je zřejmé, že:

(I) V článku 7 je stanoveno vytvoření pomocných orgánů, včetně stálého vědeckého výboru a výboru pro kontrolu plnění. Uplatněním článku 8(7) (Rozhodování) by tyto orgány mohly přijímat rozhodnutí o „podstatných záležitostech“.

Zatímco vědecký výbor má a) provádět vědecká hodnocení rybolovných zdrojů a dopadu rybolovu, b) podporovat a propagovat spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a c) poskytovat vědecké rady a doporučení pro formulaci ochranných, řídících a kontrolních opatření a norem pro shromažďování a výměnu údajů o rybolovu, úkolem výboru pro kontrolu plnění je ověřovat provádění a dodržování opatření přijatých na zasedáních smluvních stran, tento výbor je rovněž pověřen poskytováním zpráv, rad a doporučení tomuto zasedání.

(II) Zasedání smluvních stran „může rovněž podle potřeby zřídit dočasné, zvláštní nebo stálé výbory, které by se zabývaly záležitostmi ohledně provádění cílů této dohody a podávaly o nich zprávy, a může i zřídit pracovní skupiny, které by se zabývaly zvláštními technickými problémy a vydávaly k nim doporučení“.

(III) Ačkoli dohoda stanoví, že rozhodnutí zasedání smluvních stran a pomocných orgánů o „podstatných záležitostech“ se přijímají na základě shody, jiná rozhodnutí se přijímají prostou většinou.

Na základě těchto okolností se předpokládá, že Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu vytváří zvláštní institucionální rámec ve smyslu druhého pododstavce čl. 300 odst. 3. Měl by tedy platit postup souhlasu.

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 26. února 2008 proto jednomyslně(8) rozhodl doporučit, aby právní základ návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství odkazoval na druhý pododstavec čl. 300 odst. 3, a nikoli na první pododstavec tohoto ustanovení.

S úctou

Giuseppe Gargani

(1)

Článek 37

1.K určení základních směrů společné zemědělské politiky svolá Komise ihned po vstupu této smlouvy v platnost konferenci členských států, která porovná zemědělské politiky členských států, zejména prostřednictvím vzájemného porovnání zdrojů a potřeb členských států.

2. S přihlédnutím k výsledku konference uvedené v odstavci 1 předloží Komise po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem do dvou let od vstupu této smlouvy v platnost návrhy týkající se vypracování a provádění společné zemědělské politiky včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu některou z forem společné organizace trhů uvedenou v čl. 34 odst. 1 a realizace opatření uvedených v této hlavě.

Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek, o nichž tato hlava pojednává.

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou vydá nařízení nebo směrnice anebo přijme rozhodnutí; tím není dotčeno právo Rady vydávat vhodná doporučení.

3. Rada může kvalifikovanou většinou v souladu s odstavcem 2 nahradit vnitrostátní systémy organizace trhu společnou organizací trhu, stanovenou v čl. 34 odst. 1, pokud:

a)

společná organizace trhu poskytne členským státům, které se stavějí proti tomuto opatření a které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou výrobu, rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně příslušných výrobců, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou možné, a ke stupni vyžadované specializace,

b)

společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Společenství podmínky obdobné podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.

 

4. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před zavedením společné organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, mohou být dané suroviny dovezeny ze zemí mimo Společenství, pokud se používají pro zpracované produkty určené pro vývoz do třetích zemí.

(2)

2. S výhradou pravomocí svěřených v této oblasti Komisi rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o podpisu, který může být doplněn rozhodnutím o prozatímním uplatňování před vstupem v platnost, jakož i o uzavírání dohod. Rada rozhoduje jednomyslně, dotýká-li se dohoda oblasti, v níž je pro přijetí vnitřních předpisů požadována jednomyslnost, a v případě dohod uvedených v článku 310.

(3)

Přidáno zvýraznění.

(4)

Komise v. Rada, věc 45/86, Recueil 1987, s. 1439, odstavec 5.

(5)

Komise v. Rada, věc C-300/89, Recueil 1991, s. I-287, odstavec 10.

(6)

Komise v. Rada, věc C-269/97, Recueil 2000, s. I-2257, odstavec 43 a 44.

(7)

1.         Není-li v této dohodě stanoveno jinak, rozhodnutí zasedání smluvních stran a jejich pomocných orgánů o podstatných záležitostech se přijímají na základě shody přítomných smluvních stran, přičemž shodou se rozumí skutečnost, že v době přijetí rozhodnutí nebyla vznesena žádná formální námitka. S otázkou, zda jde o podstatnou záležitost, se nakládá jako s podstatnou záležitostí.

2.            Rozhodnutí o jiných záležitostech, než které jsou uvedeny v odstavci 1, se přijímají prostou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran.

3.            Rozhodnutí přijatá na zasedání smluvních stran jsou závazná pro všechny smluvní strany.

(8)

Při závěrečném hlasování byli přítomni: Giuseppe Gargani (předseda), Titus Corlăţean (místopředseda), Rainer Wieland (místopředseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (místopředsedkyně), Francesco Enrico Speroni (místopředseda), Diana Wallis (navrhovatelka), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (za Giulietta Chiesu), Sajjad Karim (za Carla Casiniho), Gabriele Stauner (za Berta Doorna), József Szájer (za Othmara Karase) a Jacques Toubon (za Jaroslava Zvěřinu).


POSTUP

Název

Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu

Referenční údaje

KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS)

Datum konzultace s EP

30.1.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

19.2.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Philippe Morillon

23.1.2008

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

26.2.2008

 

 

 

Datum přijetí

15.7.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Carl Schlyter, Thomas Wise

Právní upozornění - Ochrana soukromí