RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta

17.7.2008 - (KOM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS)) - *

Kalanduskomisjon
Raportöör: Philippe Morillon

Menetlus : 2007/0285(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0315/2008
Esitatud tekstid :
A6-0315/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta

(KOM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0831);

   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0047/2008);

   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35 ning artikli 83 lõiget 7;

   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6‑0315/2008),

1.  kiidab nõukogu otsuse ettepaneku muudetud kujul heaks ja kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks;

2.  teeb oma presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Esimene volitus

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

SELETUSKIRI

2000. aastal alustasid India ookeani lõunaosa kalandusriigid uue piirkondliku kalandusorganisatsiooni (India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe, SIOFA) loomist.

Viie valitsustevahelise konverentsi järel (viimane toimus 2005. aasta aprillis Kenyas Mombassas) jõudsid huvitatud pooled kalanduskokkuleppe eelnõu suhtes kokkuleppele. Pärast seda, kui toimetajate rühm oli teksti läbi vaadanud, sai kõnealusest eelnõust lõplik tekst, mis võeti vastu ning avati allkirjastamiseks diplomaatilisel konverentsil Roomas 7. juulil 2006.

Ühendusel on India ookeani lõunaosas kalandushuvid ja ta esindab Réunioni saare nimel rannikuäärset riiki. Seepärast on ühendus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni alusel kohustatud tegema teiste huvitatud pooltega koostööd piirkonna varude majandamiseks ja kaitsmiseks. Ühendus kirjutas India ookeani lõunaosa kalandus-kokkuleppele alla 7. juulil 2006 vastavalt nõukogu 6. juuli 2006. aasta otsusele nr 2006/496/EÜ.

21. detsembril 2007 edastas Euroopa Komisjon nõukogule ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel.

Nõukogu otsustas 30. jaanuaril 2008 konsulteerida kokkuleppe küsimuses Euroopa Parlamendiga ning edastas meile nõuande taotluse.

3. veebruaril 2008 palus meie komisjon õiguskomisjonil kontrollida taotluse õiguslikku alust, sest me leiame, et tegemist ei ole nõuandemenetlusega, vaid nõusolekumenetlusega (Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 35).

Õiguskomisjon menetles meie taotlust oma 26. veebruari 2008. aasta koosolekul ja leidis, et tegemist on tõepoolest nõusolekumenetlusega, kuivõrd rahvusvahelise kokkuleppe korral on ette nähtud spetsiaalne institutsiooniline raamistik (abistavate organite rajamine oluliste otsuste tegemiseks).

ARTIKKEL 7 – ABISTAVAD ORGANID

1.        Kokkuleppeosaliste koosolekul rajatakse alaline teaduskomitee, mis kohtub, välja arvatud juhul, kui kokkuleppeosaliste koosolek otsustab teisiti, vähemalt üks kord aastas ja soovitavalt enne kokkuleppeosaliste koosolekut ning mille tegevus vastab järgmistele sätetele:

a)        teaduskomiteel on järgmised ülesanded:

i)          teadusliku hindamise korraldamine kalavarude kohta ja kalapüügi mõju kohta merekeskkonnale, võttes arvesse kõnealuse ala keskkonnaalaseid ja okeanograafilisi omadusi ning asjaomaste teadusuuringute tulemusi;

ii)         teaduskoostöö julgustamine ja edendamine, et parandada teadmisi kalavarude olukorra kohta;

iii)        kokkuleppeosaliste koosolekule teaduslike nõuannete ja soovituste esitamine artikli 6 lõike 1 punktis d osutatud kaitse- ja majandamismeetmete sõnastamise jaoks;

iv)        kokkuleppeosaliste koosolekule teaduslike nõuannete ja soovituste esitamine kalapüügi seiret käsitlevate meetmete sõnastamise jaoks;

v)         kokkuleppeosaliste koosolekule kalapüügiandmete kogumiseks ja vahetamiseks sobivate standardite ja vormingute kohta teaduslike nõuannete ja soovituste esitamine ning

vi)        mis tahes muu teadusliku ülesande täitmine, mida kokkuleppeosaliste koosolek otsustab komiteele anda;

b)        nõuannete ja soovituste arendamisel võtab teaduskomitee arvesse India Ookeani Edelosa Kalanduskomisjoni ning samuti muude asjaomaste teadusorganisatsioonide ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide tööd.

2.        Kui artiklis 6 osutatud meetmed on võetud, asutatakse kokkuleppeosaliste koosolekul vastavuskomitee, et kontrollida nende meetmete rakendamist ja nende järgimist. Vastavuskomitee kohtub koostöös kokkuleppeosaliste koosolekuga, nagu on töökorras ette nähtud, ja annab aru ning esitab nõuandeid ja soovitusi kokkuleppeosaliste koosolekule.

3.        Kokkuleppeosaliste koosolek võib asutada ka selliseid ajutisi, alalisi või erikomiteesid, mida on vaja käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmisega seotud küsimuste uurimiseks ja nende kohta ettekannete esitamiseks, ning töörühmi, mida on vaja konkreetsete tehniliste küsimuste uurimiseks ja nende kohta soovituste andmiseks.

EÜ asutamislepingu artikli 37 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu ning lõike 3 teise lõigu kohaselt on asjakohane kohaldada nõusolekumenetlust.

Seetõttu tuleb muuta Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta nõukogu otsuse vastuvõtmise ettepaneku õiguslikku alust.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Hr Philippe Morillon

Esimees

Kalanduskomisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta (KOM(2007)08312007/0285(CNS)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud härra esimees

Palusite 3. jaanuari 2008. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 arvamust komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 26. veebruari 2008. aasta koosolekul.

Esitatud ettepaneku alus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 37[1] koostoimes artikli 300 lõikega 2[2] ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga. Tuleks märkida, et artikli 300 lõike 3 esimese lõigu kohaselt parlamendiga pelgalt konsulteeritakse.

Kalanduskomisjon täheldab, et sarnaste ettepanekute (näiteks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühenduse ühinemise kohta Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga (KOM(2003)855)) aluseks on olnud pigem artikli 300 lõike 3 teine lõik, milles nähakse ette nõusolekumenetluse rakendamine.

EÜ asutamislepingu asjakohased sätted

Artikli 300 lõige 3

3. Välja arvatud artikli 133 lõikes 3 märgitud lepingud, sõlmib nõukogu lepingud pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, sealhulgas juhul, kui leping käsitleb valdkonda, mille puhul ühendusesiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav artiklis 251 või 252 sätestatud menetlus. Euroopa Parlament esitab oma arvamuse tähtaja jooksul, mille nõukogu võib määrata sõltuvalt asja kiireloomulisusest. Kui selle tähtaja jooksul arvamust ei ole esitatud, võib nõukogu teha otsuse.

Erandina eelmisest lõigust sõlmitakse artiklis 310 märgitud lepingud, muud lepingud, mis kehtestavad koostöömenetluste korraldamisega spetsiifilise institutsioonilise raamistiku, lepingud, mis oluliselt mõjutavad ühenduse eelarvet, ja lepingud, mis tingivad artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt vastuvõetud õigusakti muutmise, pärast seda, kui on saadud Euroopa Parlamendi nõusolek[3].

Õiguslik alus

Vastus vastutava komisjoni esitatud küsimusele sõltub sellest, kas India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppega kehtestatakse koostöömenetluste korraldamisega spetsiifiline institutsiooniline raamistik EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses, millisel juhul kohaldatakse nõusolekumenetlust. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et Euroopa Kohus ei ole spetsiifilise institutsioonilise raamistiku mõistet artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses veel tõlgendanud.

Tuleb meeles pidada, et kõik ühenduse õigusaktid peavad põhinema asutamislepingus (või muus õigusaktis, mille rakendamiseks need on mõeldud) sätestatud õiguslikul alusel. Õiguslik alus määrab kindlaks ühenduse ratione materiae pädevuse ning selle, kuidas nimetatud pädevust kasutatakse, täpsemini õigusliku(d) vahendi(d), mida võib kasutada, ja otsustamismenetluse.

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt ei saa õigusliku aluse valik olla subjektiivne, vaid „peab põhinema objektiivsetel teguritel, mida kohus saab kontrollida”[4], näiteks kõnealuse meetme sisul ja eesmärgil[5]. Kõnealuses kontekstis on institutsiooni soov konkreetse õigusakti vastuvõtmises intensiivsemalt osaleda, muu selle õigusaktiga kaetud tegevusvaldkonnas tehtud töö ja õigusakti vastuvõtmise kontekst tähtsusetud[6].

Kalanduskomisjoni kirjas osutatud ettepaneku puhul (võtta vastu nõukogu otsus ühenduse ühinemise kohta Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga (KOM(2003)855)) on kõnealuse konventsiooniga kehtestatud hästi liigendatud rahvusvaheline organisatsioon, mille raames otsuseid teeb kalanduse erikomisjon. Seetõttu oli selge, et konventsiooniga kehtestati spetsiifiline institutsiooniline raamistik artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses.

India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepet vaadeldes näeme järgmist.

I. Artikliga 7 sätestatakse abistavate organite, sealhulgas alalise teaduskomitee ja vastavuskomitee loomine. Artiklist 8[7] (Otsuste tegemine) võib seega järeldada, et niisugused organid võivad teha otsuseid sisulistes küsimustes.

Kui teaduskomitee ülesandeks on a) teadusliku hindamise korraldamine kalavarude kohta ja kalapüügi mõju kohta, b) teaduskoostöö julgustamine ja edendamine ning c) teaduslike nõuannete ja soovituste esitamine kaitse- ja majandamismeetmete ning seiret käsitlevate meetmete sõnastamise jaoks ning kalapüügiandmete kogumiseks ja vahetamiseks sobivate standardite ja vormingute kohta, siis vastavuskomitee ülesandeks on kontrollida kokkuleppeosaliste koosolekul vastuvõetud meetmete rakendamist ja nende järgimist ning tal on õigus kõnealusele koosolekule aru anda, nõu anda ja soovitusi esitada.

II. Kokkuleppeosaliste koosolek „võib asutada ka selliseid ajutisi, alalisi või erikomiteesid, mida on vaja käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmisega seotud küsimuste uurimiseks ja nende kohta ettekannete esitamiseks, ning töörühmi, mida on vaja konkreetsete tehniliste küsimuste uurimiseks ja nende kohta soovituste andmiseks”.

III. Kuigi kokkuleppes sätestatakse, et kokkuleppeosaliste koosoleku ja abistavate organite otsused, mis käsitlevad sisulisi küsimusi, tuleb teha konsensuse alusel, siis muud otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Ülaltoodud asjaolusid arvestades kehtestatakse India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppega spetsiifiline institutsiooniline raamistik artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses. Seega tuleks kohaldada nõusolekumenetlust.

Õiguskomisjon otsustas 26. veebruari 2008. aasta koosolekul ühehäälselt[8] soovitada, et kõnealuse ettepaneku (võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta) õigusliku alusena tuleks osutada artikli 300 lõike 3 teisele, mitte esimesele lõigule.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

 • [1]  Artikkel 37
  1. Ühise põllumajanduspoliitika põhisuundade väljatöötamiseks kutsub komisjon kohe pärast käesoleva lepingu jõustumist kokku liikmesriikide konverentsi, selleks et võrrelda nende põllumajanduspoliitikat, eelkõige koostades ülevaate liikmesriikide ressurssidest ja vajadustest.
  2. Olles võtnud arvesse lõikes 1 ettenähtud konverentsi töö tulemused, teeb komisjon kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega artikli 34 lõikes 1 ettenähtud ühise korralduse vormidest ning käesolevas jaotises täpsustatud meetmete rakendamiseks.
  Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud põllumajandusküsimuste omavahelist seotust.
  Nõukogu annab kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga määrusi ja direktiive või teeb otsuseid, ilma et eelöeldu piiraks tema õigust anda ka soovitusi.
  3. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega ja vastavalt lõikele 2 asendada riikide turukorralduse ühise korraldusega, mis on ette nähtud artikli 34 lõikes 1, kui:

  a)

   

  ühine korraldus võimaldab selle meetme vastu olevatele ja kõnealuse toodangu jaoks turukorraldust omavatele liikmesriikidele asjassepuutuvate tootjate tööhõive ning elatustaseme samaväärseid tagatisi, võttes arvesse võimalikke kohandamisi ja aja jooksul vajalikuks osutuvat spetsialiseerumist;

  b)

   

  selline korraldus tagab ühenduse piires samasugused kaubandustingimused, kui on riigi siseturul.


  4. Kui teatud tooraine jaoks luuakse ühine korraldus enne, kui on olemas ühine korraldus vastava töödeldud toote jaoks, siis sellist toorainet, mida kasutatakse kolmandatesse riikidesse eksporditavate töödeldud toodete valmistamiseks, võib sisse vedada väljastpoolt ühendust.
 • [2]  2. Kui komisjonile selles valdkonnas antud volitustest ei johtu teisiti, otsustab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal lepingute allakirjutamise, millega võib kaasneda otsus ajutise kohaldamise kohta enne jõustumist, ja nende sõlmimise. Nõukogu teeb otsuse ühehäälselt, kui leping hõlmab valdkonda, mille puhul ühendusesiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav ühehäälsus, ja artiklis 310 märgitud lepingute puhul.
 • [3]  Autoripoolne esiletõstmine.
 • [4]  Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
 • [5]  Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10.
 • [6]  Otsus kohtuasjas C-269/97: komisjon v. nõukogu, EKL 2000, lk I-2257, punktid 43 ja 44.
 • [7]  1.   Kui käesolevas kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti, tehakse kokkuleppeosaliste koosolekul ja selle abistavate organite kohtumistel sisulisi otsuseid kohalolevate kokkuleppeosaliste konsensuse alusel, kusjuures konsensus tähendab, et otsuse tegemise ajal ei esitata mitte ühtegi ametlikku vastuväidet. Küsimust, kas mingi teema on sisuline, käsitletakse sisulise küsimusena.
  2.  Otsused muudes kui lõikes 1 osutatud küsimustes võetakse vastu kohalolevate ja hääletavate kokkuleppeosaliste lihthäälteenamusega.
  3.  Kokkuleppeosaliste koosolekul tehtud otsused on siduvad kõikidele kokkuleppeosalistele.
 • [8]  Lõpphääletuse ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Titus Corlăţean (aseesimees), Rainer Wieland (aseesimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), Francesco Enrico Speroni (aseesimees), Diana Wallis (arvamuse koostaja), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istśriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (Giulietto Chiesa asendusliige), Sajjad Karim (Carlo Casini asendusliige), Gabriele Stauner (Bert Doorni asendusliige), József Szįjer (Othmar Karasi asendusliige) ja Jacques Toubon (Jaroslav Zvěřina asendusliige).

MENETLUS

Pealkiri

India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe

Viited

KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

30.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

19.2.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Philippe Morillon

23.1.2008

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

       JURI arvamuse kuupäev

JURI

26.2.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Carl Schlyter, Thomas Wise