Postup : 2008/0067(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0317/2008

Předložené texty :

A6-0317/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0403

ZPRÁVA     *
PDF 212kWORD 167k
16. 7. 2008
PE 407.683v02-00 A6-0317/2008

o návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Esko Seppänen

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0172),

–   s ohledem na článek 181a Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0182/2008),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii(1),

–   s ohledem na usnesení o strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií přijaté Evropskou radou na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007,

–   s ohledem na věc C-155/07, kterou dosud projednává Soudní dvůr Evropských společenství,

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6–0317/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  žádá Komisi, aby stáhla svůj návrh, pokud by rozhodnutí 2006/1016/ES, které v současné době stále projednává Soudní dvůr Evropských společenství, bylo zrušeno;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Je uznávaným faktem, že je zapotřebí, aby se činnost EIB ve Střední Asii zaměřila na projekty na dodávky a přepravu energie, které slouží také zájmům EU v oblasti energetiky.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Pokud jde o projekty na dodávky a přepravu energie, měly by být finanční operace ve Střední Asii v souladu s cíli politiky EU na diversifikaci zdrojů energie a požadavky z Kjóta a měly by je podporovat a měly by posilovat ochranu životního prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s cíli politiky EU v oblasti klimatu a životního prostředí a s dohodami podepsanými ES nebo jeho členskými státy v rámci UNFCCC. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jednoznačných kritérií odrážejících evropské hodnoty a mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Všechny finanční operace EIB ve Střední Asii by měly být v souladu s vnějšími politikami EU, včetně konkrétních regionálních cílů, a měly by přispívat k dosažení obecného cíle rozvoje a upevňování demokracie a právního státu, cíle dodržování lidských práv a základních svobod a k dodržování mezinárodních dohod o životním prostředí, jichž jsou Evropské společenství nebo jeho členské státy smluvními stranami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s článkem 181a Smlouvy, který poskytuje právní základ pro tento návrh, a s příslušnými mezinárodními smlouvami týkajícími se životního prostředí, které podepsalo ES nebo jeho členské státy. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jednoznačných kritérií odrážejících evropské hodnoty.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d) EIB by měla zajistit, aby jednotlivé projekty podléhaly posuzování dopadu na udržitelný rozvoj prováděnému nezávisle na sponzorech projektů a na EIB.

Odůvodnění

Jednotlivé projekty, zejména v oblasti s vysokými sazbami a se závažnými problémy v oblasti životního prostředí, jako je Střední Asie, by měly podléhat nezávislému posouzení dopadu na udržitelnost, aby byly identifikovány hospodářské, sociální a environmentální účinky projektu a aby byla navržena průvodní opatření na maximalizaci kladného dopadu a minimalizaci negativních účinků. Tato posouzení by měla poskytnout mnohem větší transparentnost, především pro ty, kterých se tyto projekty budou přímo týkat.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB.

Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB; pro poskytnutí půjček EIB by však měly existovat předpoklady způsobilosti: tyto země musí prokázat viditelný pokrok při vytváření právního státu, zaručování svobody projevu a sdělovacích prostředků, svobodné činnosti nevládních organizací a při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, jak se konkrétně uvádí v dohodách o partnerství a spolupráci, které uzavírá EU; na tyto země se nesmějí vztahovat sankce EU za porušování lidských práv a měly by dosáhnout skutečného pokroku v oblasti dodržování lidských práv, jak to požaduje usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii1.

___________________

1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0059.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Úvěrové operace by měly podporovat cíl politiky EU, jímž je podpora stability tohoto regionu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Dohoda o záruce mezi Komisí a EIB podle článku 8 rozhodnutí Rady 2006/1016/ES stanoví podrobná ustanovení a postupy týkající se záruky Společenství a obsahuje podmínky s jednoznačnými kritérii ohledně dodržování lidských práv.

 

Odůvodnění

Je nutno zásadně uvést, že cíle politiky EU, pokud jde o lidská práva, nesmí být ohroženy zárukami Společenství za úvěry EIB v zemích, na něž EU uvalila sankce. Od roku 2006 stále ještě nebyla uzavřena prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi EU a Turkmenistánem, a to kvůli obviněním ze systematického porušování základních práv v této zemi. Operace EBOR v této zemi jsou zaměřeny na podporu činností soukromého sektoru, zejména na úseku investic do MSP a mikrofinancování, pokud lze prokázat, že navrhované investice nejsou pod skutečnou kontrolou státu. Půjčky EIB by měly vycházet ze stejných zásad.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1b

 

Na základě informací obdržených od EIB Komise každý rok Evropskému parlamentu a Radě předloží hodnocení a zprávu o finančních operacích EIB provedených podle tohoto rozhodnutí. Součástí zprávy by mělo být hodnocení přínosu finančních operací EIB k dosažení cílů vnějších politik EU a zejména přínosu k obecnému cíli rozvoje a upevňování demokracie a právního státu, cíle dodržování lidských práv a základních svobod a k dodržování mezinárodních dohod o životním prostředí, jichž jsou Evropské společenství nebo jeho členské státy smluvními stranami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s článkem 181a Smlouvy, který poskytuje právní základ pro tento návrh, a s příslušnými mezinárodními smlouvami týkajícími se životního prostředí, které podepsalo ES nebo jeho členské státy. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jednoznačných kritérií odrážejících evropské hodnoty.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1c

 

EIB zajistí, aby rámcové dohody mezi bankou a dotyčnými zeměmi byly zveřejněny a aby byly včas poskytnuty adekvátní a objektivní informace tak, aby mohly plně sehrát svou roli v rozhodovacím procesu.

Odůvodnění

Rámcové dohody mezi bankou a příslušnými středoasijskými zeměmi by měly podléhat vyšším normám transparentnosti, aby podporovaly demokratický proces a účast občanské společnosti na rozhodovacích procesech. To by mohlo být skutečnou přidanou hodnotou investic EIB ve vztahu k procesu demokratizace ve Střední Asii.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0059.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Tento návrh se zabývá způsobilostí pěti středoasijských zemí pro financování Evropské investiční banky (EIB) v rámci záruky Společenství podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES.

Tento návrh je prvním od roku 2006, kdy Rada přijala uvedené rozhodnutí, jenž pozměňuje seznam zemí, které mohou využívat financování EIB v rámci záruky Společenství.

Právní základ

Zpravodaj by chtěl připomenout, že v průběhu legislativního procesu (2006/0107(CNS)) týkajícího se přijetí rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství vyvstala také otázka právního základu.

Evropský parlament zpochybnil relevantnost článku 181a Smlouvy jakožto právního základu a navrhl dvojí právní základ, tj. článek 181a spolu s článkem 179 (rozvojová spolupráce, v rámci postupu spolurozhodování), neboť řada zemí způsobilých podle přílohy 1 jsou rozvojové země uvedené na seznamu OECD.

V důsledku toho Parlament zpochybnil volbu právního základu u Soudního dvora (věc C-155/07) s odvoláním na to, že v případě rozvojových zemí by měly platit oba články (článek 179 by měl přinejmenším platit tam, kde je zmínka o těch způsobilých zemích, které jsou zároveň zeměmi rozvojovými). Zároveň však Parlament uznal, že rozhodnutí 2006/1016/ES zůstává v platnosti do doby, než je Soudní dvůr zruší.

Věc C-155/07 je u Soudního dvora stále v jednání. Veřejné slyšení proběhlo dne 14. května 2008. Stanovisko generálního advokáta, jež není závazné, ale může již naznačit, zda má Parlament šanci v této věci zvítězit, má být známo dne 26. června 2008; rozsudek bude doručen později.

Zpravodaj se domnívá, že by Parlament neměl pozměňovat právní základ tohoto návrhu (článek 181, který platí podle současného práva) a měl by – s ohledem na loajální spolupráci mezi orgány – vyčkat rozhodnutí Soudního dvora, aniž by se pokoušel blokovat právními nebo procesními prostředky přijetí tohoto návrhu.

Strop financování

Rozhodnutí Rady z roku 2006 stanoví stropy financování pro finanční operace EIB podle široce pojatých regionů. Podle článku 1 písm. c) podbodu ii) jsou pro Asii přiděleny prostředky v maximální výši 1 miliardy EUR. Tento dílčí strop pro Asii nelze upravit beze změny daného rozhodnutí Rady.

Tento návrh byl konzultován s EIB a z její strany nepadly žádné námitky, zejména pokud jde o výši stropu.

Pokud by vyšlo najevo, že dílčí strop pro Asii nestačí pro objem finančních operací v tomto regionu a zejména v pěti zemích, které by přicházely v úvahu, pokud jde o půjčky EIB poskytované se zárukou Společenství, nebo kdyby se objevil jakýkoli další dílčí strop, který by nebyl uzpůsoben specifickým potřebám v některých dalších rozvojových zemích, mohl by přezkum tohoto rozhodnutí Rady v polovině období být příležitostí k provedení úprav.

Ostatně, podle článku 9 rozhodnutí Rady má Komise nejpozději do 30. června 2010 předložit zprávu o přezkumu v polovině období týkajícím se provádění tohoto rozhodnutí a navrhnout v případě potřeby jeho úpravy. Závěrečná zpráva o provádění tohoto rozhodnutí má být předložena nejpozději do 31. července 2013.

Vhodnost uznání způsobilosti středoasijských zemí:

Těchto pět středoasijských zemí bylo již uvedeno na seznamu zemí, jež mohou využívat financování EIB, v příloze k rozhodnutí Rady z roku 2006, ale tyto země podléhaly schválení Rady v souladu s čl. 2 odst. 2, a to na základě posouzení politické situace a makroekonomického vývoje.

Evropská rada na svém zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007 přijala strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií jakožto rámec pro větší a intenzivnější spolupráci s těmito zeměmi. Evropská rada mj. zdůraznila, že „Evropská investiční banka (EIB) by měla mít významnou úlohu ve financování projektů důležitých pro EU ve Střední Asii“.

Ve svém usnesení přijatém dne 20. února 2008 (2007/2102(INI))(1) Parlament „naléhá na Radu, aby zmocnila Evropskou investiční banku (EIB), aby rozšířila svou úvěrovou pomoc Střední Asii ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBOR), která v této oblasti již působí“.

Komise ve svém návrhu rozhodnutí Rady a v jeho příloze uvádí další důvody, proč byla Střední Asie uznána způsobilou pro poskytnutí financování ze strany EIB se zárukou Společenství: vysoká makroekonomická výkonnost tohoto regionu, přes některé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi; zlepšení podmínek pro investory, i když v tomto směru bude zapotřebí vyvinout větší úsilí; strategický a energetický význam Střední Asie pro EU, jež usiluje o lepší stabilitu v tomto regionu, atd.

Ze strategického hlediska má být stěžejní alternativa tras dodávek energie, kterou by tyto země pro Evropskou unii představovaly, zajištěna na základě stabilizačního procesu, jejž možnost získání půjček s využitím záruky Společenství podpoří.

Zpravodaj by nicméně chtěl vyjádřit jistou opatrnost, pokud jde o politickou vhodnost poskytnutí této způsobilosti. V současné době tyto země neplní ani základní požadavky týkající se demokracie, právního státu, politické plurality nebo svobody sdělovacích prostředků, a také nedávný vývoj v každé z těchto zemí je důvodem k vážným obavám. Vzhledem k výše uvedenému by měla být způsobilost těchto pěti zemí, přiznaná celé skupině zemí s cílem zlepšit stabilitu tohoto regionu, schválena.

(1)

P6_TA-PROV(2008)0059, A6- 0503/2007


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (15. 7. 2008)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Navrhovatel: Alain Lipietz

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Záruky Společenství na ztráty EIB z úvěrů a záruk na projekty mimo Společenství jsou významným nástrojem na podporu cílů evropské hospodářské a obchodní politiky na celosvětové úrovni. Velká část úvěrů EIB podporuje investice evropských firem v zámoří, což na druhé straně přispívá k nárůstu obchodu. Evropský parlament monitoroval celkovou činnost EIB od roku 1999 prostřednictvím výročních zpráv výboru ECON, který navázal s bankou vynikající spolupráci. Ke konkrétnímu tématu záruk Společenství EIB Evropský parlament poskytl podrobné stanovisko dne 30. listopadu 2006(1).

Návrh Komise na rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro poskytnutí záruky Společenství Evropské investiční bance rozšiřuje seznam způsobilých zemí v rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán a dává k dispozici až 1 miliardu eur na smlouvy o úvěrech EIB. To vyplývá z žádosti Evropského parlamentu v jeho stanovisku k zárukám Společenství EIB. Je to v souladu se strategií EU pro nové partnerství se Střední Asií přijaté Evropskou radou na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007, v níž je zdůrazněno, že „Evropská investiční banka (EIB) by měla hrát významnou úlohu ve financování projektů důležitých pro EU ve Střední Asii“.

Skutečnost, že za úvěry EIB z větší části nebo dokonce plné ručí Fond úvěrových záruk Společenství umožňuje bance, aby nabídla velmi atraktivní podmínky, protože nemusí účtovat obvyklé pojistné úvěrového rizika. Tyto příspěvky tvoří úvěrové náklady až 1–2 procenta pod úrovní obvyklou na trhu. V oblasti Střední Asie tedy lze očekávat o úvěry EIB vysoký zájem.

Navrhovatel se domnívá, že záruky Společenství EIB za úvěry ve Střední Asii si zasluhují podporu Evropského parlamentu jako prostředek zapojení veřejných financí na podporu politických cílů EU za podmínky, že tyto cíle budou skutečně soustavně podporovány. V současné době to není v návrhu Komise na rozhodnutí Rady zajištěno.

· Ve čtyřech z pěti středoasijských zemí je situace v oblasti lidských práv hluboko pod normami stanovenými Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Uzbekistán a Turkmenistán zvláště systematicky porušují základní práva a nedochází v nich k demokratickému pokroku. Evropský parlament dne 20. února 2008 potvrdil svou podporu sankcí proti Uzbekistánu uvalených EU. Zdůraznil dále, že Turkmenistán musí učinit pokrok v klíčových oblastech lidských práv a demokracie, aby EU mohla pokročit v prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech, jako jsou investice (2007/2102(INI)). Požaduje proto diferenciaci politiky EU týkající se jejího přístupu k zemím tohoto regionu tak, aby byl založen především na situaci v oblasti lidských práv v jednotlivých zemích. Návrh Komise však kritéria pro úvěry EIB pro jednotlivé středoasijské země nediferencuje.

· Dne 20. února 2008 Evropský parlament také vyzval Radu i Komisi, aby „zajistily, že otázky lidských práv budou mít stejnou váhu jako rozhodný přístup EU k otázkám energetiky, bezpečnosti a obchodu“. Komise místo toho navrhuje výrazné zaměření na dodávky energie.

· „Dárek“ v podobě nízkých úroků by měl v zásadě vyplývat pouze z úvěrů EIB na projekty, které mají jako prioritu vysokou a měřitelnou hodnotu pro podporu cílů politiky EU, neboť rozpočet na záruční fond je omezený. Seznam cílů pro úvěry EIB středoasijským zemím, za které ručí Společenství, neodráží soustavně cíle politiky EU a upřednostňuje rozsáhlé projekty, zejména v oblasti dodávek a přepravy energie. To je na škodu cíle politiky EU v oblasti diversifikace energetických zdrojů a požadavků z Kjóta a mělo by dojít k nápravě. Ohrozí to také pravděpodobně požadavek Evropského parlamentu, aby „se zastavila veřejná podpora projektů v oblasti fosilních paliv prostřednictvím vývozních úvěrových agentur a veřejných investičních bank“ a jeho požadavek „aby ... Evropská investiční banka v okamžiku, kdy poskytují nebo zajišťují půjčku, zvážily dopady financovaných projektů na změnu klimatu a zavedly moratorium na financování do té doby, než bude k dispozici dostatek údajů“(2).

· Kromě toho výrazné zaměření úvěrových operací EIB ve Střední Asii na dodávky a přepravu energie nebere ohled na zkušenost Světové banky a jiných finančních institucí, že projekty na dobývání surovin vedou zpravidla za podmínek nedostatku zásad řádné správy v zemích bohatých na zdroje, ale jinak chudých, ke zvýšení chudoby. Zaměření se na dodávky energie tedy oslabuje strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií z června 2007, v níž je vymýcení chudoby označeno za hlavní prioritu bilaterální pomoci Evropského společenství na období 2007–2013. Vzhledem k tomu, že všechny středoasijské země mají nárok na pomoc poskytovanou podle nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), zastává navrhovatel názor, že úvěry EIB musí být v souladu s evropským konsenzem o rozvoji a s jeho obecnými cíli, tj. vymýcením chudoby a dosažením rozvojových cílů tisíciletí.

Je třeba poznamenat, že Komise navrhuje článek 181a Smlouvy o EU jako právní základ pro rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství. S ohledem na toto rozhodnutí Rady 2006/1016/ES Evropský parlament napadl předložený návrh podle článku 181a Smlouvy a navrhl dvojitý právní základ, článek 181a spolu s článkem 179 (rozvojová spolupráce v rámci postupu spolurozhodování), protože mnoho zemí způsobilých podle přílohy 1 jsou rozvojové země podle seznamu OECD. O věci jedná Soudní dvůr.

Navrhovatel nemění právní základ rozhodnutí a přenechává tuto otázku zpravodaji příslušného výboru.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Všechny finanční operace EIB ve Střední Asii by měly být v souladu s vnějšími politikami EU, včetně konkrétních regionálních cílů, a měly by přispívat k dosažení obecného cíle rozvoje a upevňování demokracie a právního státu, cíle dodržování lidských práv a základních svobod a k dodržování mezinárodních dohod o životním prostředí, jichž jsou Evropské společenství nebo jeho členské státy smluvními stranami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s článkem 181a Smlouvy, který poskytuje právní základ pro tento návrh, a s příslušnými mezinárodními smlouvami týkajícími se životního prostředí, které podepsalo ES nebo jeho členské státy. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jasných kritérií odrážejících evropské hodnoty.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Všechny finanční operace EIB ve Střední Asii by měly být v souladu s politickým cílem EU přispět k dosažení rozvojových cílů tisíciletí ve středoasijských zemích a měly by tento cíl podporovat.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s cíli politiky EU na vymýcení chudoby a prohlášeními podepsanými ES nebo jeho členskými státy v rámci OSN. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jasných kritérií odrážejících evropské hodnoty a mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Pokud jde o projekty na dodávky a přepravu energie, měly by být všechny finanční operace ve Střední Asii v souladu s cíli politiky EU na diversifikaci zdrojů energie a v souladu s požadavky z Kjóta a měly by tyto cíle podporovat a posilovat ochranu životního prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad s cíli politiky EU v oblasti klimatu a životního prostředí a s dohodami podepsanými ES nebo jeho členskými státy v rámci UNFCCC. Je důležité, aby regionální strategie EIB a jednotlivé projekty byly hodnoceny na základě jasných kritérií odrážejících evropské hodnoty a mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d) EIB by měla zajistit, aby obyvatelé dané oblasti obdrželi odpovídající a včasné informace a měli tak možnost se plně zúčastnit rozhodovacího procesu.

Odůvodnění

Jednotlivé projekty, zejména v oblasti s vysokými sazbami a se závažnými problémy v oblasti životního prostředí, jako je Střední Asie, by měly podléhat nezávislému posouzení dopadu na udržitelnost, aby byly identifikovány hospodářské, sociální a environmentální účinky projektu a aby byla navržena průvodní opatření na maximalizaci kladného dopadu a minimalizaci negativních účinků. Tato posouzení by mělo poskytnout mnohem větší průhlednost, především pro ty, koho se tyto projekty budou přímo týkat.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3e) Na základě informací obdržených od EIB by měla Komise Evropskému parlamentu a Radě každý rok předkládat hodnocení a zprávu o finančních operacích EIB prováděných podle tohoto rozhodnutí. Tato zpráva by měla zahrnovat hodnocení přínosu finančních operací EIB k dosažení cílů EU v oblasti vnější politiky.

Odůvodnění

Každoroční zpráva Komise by měla jasně určit, jak EIB přispěla k plnění cílů stanovených v bodech odůvodnění 3a, 3b, 3c a 3d (v pozměněném znění).

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB.

(4) Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB pod podmínkou, že se na ně nevztahují sankce EU za porušování lidských práv, což by přístup k financování EIB vyloučilo.

Odůvodnění

Je nutno zásadně uvést, že cíle politiky EU, pokud jde o lidská práva, nesmí být ohroženy zárukami Společenství za úvěry EIB v zemích, na něž EU uvalila sankce.

POSTUP

Název

Způsobilost středoasijských zemí podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES

Referenční údaje

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Příslušný výbor

BUDG

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

8.5.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Alain Lipietz

5.5.2008

 

 

Projednání ve výboru

24.6.2008

 

 

 

Datum přijetí

15.7.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

(1)

Úř. věst. C 316E, 22.12.2006, s. 109.

(2)

P6_TA-PROV(2007)0576 ze dne 29.11.2007


POSTUP

Název

Způsobilost středoasijských zemí podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES

Referenční údaje

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Datum konzultace s EP

25.4.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

8.5.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

AFET

11.6.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Projednání ve výboru

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Datum přijetí

16.7.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Právní upozornění - Ochrana soukromí